Goudsche Courant, woensdag 20 mei 1896

loet kon zien I Keüan waa Directe SpoorweKVcrblnUIngen met GOUDA Zonierdieast 1896 AaBKevangeo 1 Mei Tl d vao Greenwicba oi n 1 1 9 40 10 16 10 60 11 18 18 18 18 86 l 4 8 60 8 67 4 60 1 1 6 S1 7 11 J 6 8 S9 8 48 8 61 9 67 U Mil 11 1 18 18 18 86 1 84 8 80 8 67 1 S H 8 H 4 18 66 1 44 4 8 4 16 tt O T T t I B 4 Si G O U D 1 OoadL Moortlreobt NÏBuwerVerk OapelU Roltenlem ptteriluD Oip Ua Hieuwtrkerk Uoonlraoht oud floudi 7 80 86 8 87 IÓ IS M 48 11 16 1 1 18 S 1 S7 8 47 4 46 6 78 6 64 7 14 7 411 6 86 8 64 8 84 11 2 T M 7 48 8 47 n 18 40 4 67 8 01 10 08 Ï ÏMW 7 68 8 68 X 11 11 18 49 6 08 8 18 10 1 ToorS 8 07 8 08 11 86 1 03 6 80 lo 7 H 8 1 i lt 10 7 10 48 11 81 1146 19 48 l OS 1 67 4 17 6 86 61 8 18 7 44 8 81 8 66 9 10 88 11 48 10 7 47 11 10 ts li 08 18 4r 7 46 8 07 H116 OOUDl S0IIB4 UtEN Bil e Hm 6 61 7 80 7 48 8 50 9 19 9 4810 1111 8618 1 86 8 44 3 40 4 04 4 S8 6 17 6 187 1 7 68 8 8 Voor6 67 10 17 1 41 4 8 6 18 84 Z Z gw6 11 10 88 l S 4 63 6 80 9 48 GnU S 60 8 i8 9 H 9 47 10 8 V6 19 06 lV6 i l7 8 l4 08 4rs 16 6 4 7 607 488 810 1010 8 Stopt te BUiiwük Kr w g en Nootdorp LeidBohondan e Hek ndorp CJttMht 8 88 7 6 9 3 10 10 38 H 88 18 60 8 08 S B8 4 46 8 86 WoardoD 6 68 8 11 10 8 11 66 4 16 3 Oad w l 7 07 8 1 10 1 Oold 7 8 88 a4 10 10 10 44 11 10 H U 1 8 46 4 87 6 17 7 0 10 17 10 84 10 41 11 07 IHSTIIDlIi SOUDl 7 16 9 lt 4 84 8 6S 4 46 a 1 10 li ll 3 46 i 68 6 4 9 46 11 1 o I 11 1 1 M S T K S 1 M 10 64 1 10 4 11 6 80 1 1 18 6 16 6 60 ZoDdagochtflnd om treeki 9 oreo woedde er te Oêch MD feite brand ten faaiM van ie wadowe OiatsD aan den Bfircbemachao wag Hei hot werd mede bewoood door den bot rwerker HfiDdrika De brandweer koa niet beletten dak bet perceel met deu inboet waaronder een kaU en bond en eeoe om geld eeoe prooi der Tlammaa werd Men icbryit uit Nuonleigk FrlMlaud Zonderling id de Teranderiog au opinie Urn opzichte Tan laadboawbcncbermiDg di in dit taatHte jaar beelt pUaU gebad Het ia aei of t in de luebt baogt al ren booze damp die alten aanaieekt Wanneer iemand roor tijf jaar zat ik maar zeggeu ïii eeti lerj aderinj van 0rentre t0 landbouwer dit onderwerp maar aan da orde bad darren atellea dau xou b ondir teekenen an di n grootsUn aUchnw tot Kwy en zyn gebracht En na het ie eeu ware veroferiagitocht ran het beginsel an j beachenuiog at een te rergeljjkeD met de wyr e J waarop Bi qaab iudartgd de goastrn roor t al loidrucbtigeen krachtige geneetoietbode won de eouB litndbouwVergaderïug na de anderti Terklaarl icb rnor beacberming ala het in een land bon witrvek i op granen al bet m een vergadering van veehouders ia op margarine Grappig wai bet te iien wn te booreu toen bier onUngi een lid fan de Tweede Kamer TO r 2 jn ïewftw If bet woord fOerde welk een beecbroomdheid en Toorzicbtigbaid dn man aan den dag legde toen byb jdeze kwratie kwam bat waa net een aangeklaagde die zicb Toor wreede rechters verdedigt tegen een gruwelyke aauklacht OHukkig kwamen tyo woorden neer op een pertinente veroordeeling van dil panacee der tegenwoordige marttacbuppeluka kwalen gelukkig want bet waa een bewjja eor de eeriykbeid van den ipreker die met een ver klaring in omgekeerden zin licb vry wat raet r in de gnnit der kiezen zou hebben bevestigd en gelukkig ook omdat bel ijflüachien toch een klein beetje water goot op den gtoad der voor protfctia b akende g moedFreri Orerigena had ik bjj het uitgaan d T zanl gelegenheid e booren dat van v t n de beoordeeling van dit deel der rede allei behalva welwillend a en ook al lea behalve doordacht een vonni sooali men van rechtei a dia zich niet door rede eri billykheid laten leiden lêrwaorten kan Want wat veranderingen door protectie eigeutyk teweeg zntlen worden gebracht daarover bebberi de meeste boeren heel weinig geacht n het onderwirp ii nu jiiiat ook niet erg geiobikt voor hun ontwikkeling All men bnn eeoa voorredeneerde waarom er by de meetkunde wal en b de rekenkunde geen axioina a beataari on waarop i e meetkuo dige nitoma a nu eigenlgk volgens de ondersoekingel van Riemann eu Helmholz en de bypotbeae van Riebl neerkomen dan znudnu Ztt er nJP son veel van begrypen Oe boer v t redeneering ie vry wat eeiivondiger We hebban nn l ige prijz n en Hlecbtr tyden voor twintig jaar hadden we hooge pryxeu en goede tydeo coDclufie verboog de pryren eu we zulten weer goede tijden krygenc otook wal bet ia na oo ilecht als het maar kan nleehter kan bet uooit laten we bet dut maar eena anders probaeren In deze redeneeringen wordt y geaterkt door de gedachte oru den boerenatand draait ten alotte allea als het hem heter gaat dan zal de heele maataobappy er beter by faren c 8 40 8 47 8 64 9 1 a lG 7 86 7 86 7 8 7 88 7 4 7 66 6 8 10 8 19 6 18 6 8 8 38 6 67 6 08 8 16 8 84 8 80 7 I 80 I lO l lO B 11 8 10 61 11 46 7 E6 8 09 9 1 Uoud 6 86 Oud w 6 60 Woerd 6 69 Otjeohl 18 8 19 1 88 8 41 9 84 i r 8 1 9 17 4 87 8 14 Qoudl liutordui est Het geeft over bet algameeu niet een eervol tuigenii van de kracht en energie van een peraoon ot een stand dat by an bniten af geholpen wil worden Iemand die tot lyfapreok beeft Hetp u zelt en Uod r ai u helpen ia dan ook inderdaad de Friesche boer niet Hy hunkert terug naar de tyden vóór 80 waarin de omatitndigheden bem zonder veel toedoen van syu Kant grooten voorspond brachten toen hy deed wal by won zich ncrg n in behoefde t bt krinipeu reed en ruste n op vi8ita ging marltlen bezocht naar hartnluftt harddraveryen lytf en al deri elyke achoone genoegens meer en toch onbevreesd den ouden dag tegemoet kon alen Die tijd be ft dan ook werkelgk wel eenige aanspraak op onzen dank omdat hg betere wegeo betere atraatverliehting h ter onderwyt en betere schoten bibliotheken en ei kele andere nuttige dingen meer breft gebracht Maar overigens xuoals de groote diogen der menscbheid nift gewerkt zyn in tydeo van roatigen materieelen voorapoed aoo dreigde ook dit tgdperk dal in zyn weten iet paddestoel ach tigs bad menigen trek te outoemen aan het Frieiclie karakter er door de moeite eu zorg iu de worateling der tydeo in getrokken Waut noemde ik daar paa energie uiet een keumerkeodfl trek van de Frieacben boer dan bedoelde ik daarmee die eigenaardigheid boven allen aan de Amerikanen eigen die hen rustelooa doet aoeken toopen ea draven die treli die Amerika gemaakt heeft tot het land der ontdekkingen eo den Amerikaan tot tea mensch onaangenaam boven allen Et n beetje vau deze ru 4te1ooabeid des geettea zonden de Friezt n best konoeu gebruiken by hun vastheiden fermheid van karakter en buu gezond rpratnnd ZooaU ze nu zyn vormen z een volk waarvoor meo ayiupathie beeft eo dat men graag zou wilieo behouden maar voor welks ondergang men toch moei vreezeu Zich iuricbten naar de eiacben dea tyds of ondergaan ryu de bide eenige niogaLykheden eu voor bet eerste is bet FriuicliQ karakter niet erft geschikt Ue heer D pen schrylt uit Penang aan de Deli Ct Zeer opm rkelyk is bet dat de Europeanen die bier met Atjeli te doen hebben speci al de kapitoina der lokale buotjea ineeatal told hands mH veel ondertinding allen instemming betuigen met de door ons in de lantate jaren gevolgde politiek Ijaten de Atjehera geld verdienen zeggen zy jniat aU de beer Snouck en vnn zelf zal er vroeg of laat onder bon een party ontstaan die aan rnst en vrede gewend rnnkt Unaniern is hun oordeel dat ware Kroesen op Atjflh gebleven het nooit zoove met T Djoban zou zyn gekomen Een Engelaoh kapitein die al lang niet meer üp Atjeb vaart zei iiie in t byzijn van uog een Hollander I beloog not to mr K a friends but I am sure that it would not bare happened if he had been there T Djoban s afval achryveo zij nan twee redenen toe Pjorstuns aan de geruchten die reeda maanden tnug galooptn hebbeu dat de generaal weg moest omdat de Regeering zyu vertrouwen io de gevolgde politiek niet deelde en hy T Djoban dan ook veel kans bad om op stal ts worden gezet gerue hten die veel schiin van waarheid kregen door de miaaie Vetter En ten tweede Inkeu ay de zwakheid eo henluiteloosheid tegenover een ieder en alles oa Kroeseo a vertrek En wit ik nu eens ieta voorspellen zei me iemand die in rayne ogen meer aexperiencec van Atjeh heeft dun de meeste ludiache antorileiteu eof specialiteien te zamen let op zei hy er zal thans in den eersten tyd meer gevochten worden dan in de laatste jaren maar die opwinding is spoedig voorhy eu dan zal men toch terug mneten komen tot mr Kroesena ynteemt zooals hy het noemde lonzy men bet geheele leger nn ar Atjeb stuurt eu niet voor een poos maar voor goed In het aan onzeu kant blyven van T Banta zng hy een goed teeken Van T Ntq moeten re bier ui ta bebbeu men venrouwt hem minder dan de nieeaten onzer T Ujohan 10 60 10 67 11 4 11 11 U 0 8 66 10 86 8 U t 8 61 11 88 9 81 10 1 10 8 lO St 10 4 10 41 8 18 I1 0 IMl UTÏlCHT IM6 i lO 3 17 8 87 8 46 l 7 8 08 6 66 7 10 7 18 7 1 81 4 36 6 67 8 17 8 36 8 48 8 04 IM 6 07 10 17 U i j 7 61 8 66 Niemand hier die hot gelooft dat hy niet allea vnn a tot z geweten beeft van wat er broeide Toeo ik zei maar tiiissrbieu heeft hij wel gewaarachnwd heette het zeer ad rem JA maar hy wist heel gned dat by toch niet geloofd toa worden daarvoor was het te bekend boe jaloersoh by was op iederen concurrent in s gouferuemeots gonst Waar bij thans vertoeft wiH niemand precies sommigou baddeii gehoord dat hy naar Kedah wan Dat de liedeo van de kostataten lioh weer 00 lueogden in de zaken van Groot Atjeh boorde ili aanvoerao ala bawya van het oaderltge vonr ons an den nohteroitgaag der pe 6rcnltuur I e Atjebera op de kust vinden er geen beatun meer in Er wordt zoo o exorbitante baaail van geheven eerat door de Kompaniet en dan intddeb d Kompanie door de rad jahN dat er hoegenaamd gern wiosi meer overblyft Het oodfrbouden van de tuinen is gestaakt eo vandaar de maaaa leegloopers dift zich g willig laten aanwerven om mee te doen aan den praug sabil De kost krygen al ia die dan niet acfaitterend met de zekerheid van eon zalig uiteinde iugeval van aterven in den atryd tegen de kafira is voor de Beesten te verlokkend om bet al te slann Het Berliner Tageblattc weet te vertellen ilat onze jonge Koningin zoo verloofd worden met prins Bernhard Heinricb den 18 jarigeft tweeden zoon van den erfgrootbertog van Sakf ef Den 24n Juni op den 80u verjanrdag van deo groothertog zou de verloving mixschien wel officieel bekend gemaakt worden Men zal wel doet met dit bericht niet at te zeer ta vertrouwen Ongehuwde voratenkindereu uithuwelijken is een liefhebberij van veracbeidene bladen die daarby echter meestal de betrokkenen niet raadplegen Dat Koningin Vilbelmina zou worden verloofd vóór are betydenis scbynt ona tamelyk wel ondenkbaar In Maas en W l blykt no de pruimen zich voor goed gezft hebben dat de meeste bevroren zyn en de oogst wellicht slechts e n derde deel van bet vorige jaar zal opleveren Eeoe vrouw te Borlyn werd eenigen tgd geleden aangetast door een oogziekte waartegen geec enkel middel baatte zoodat de genr e heereu ten slotte het oog moesten verwyderen Toen deze operatie waa geschied bleek dat de kwaal waa veroorzaakt door een parasiet een taenia ecbinococcus die by den bond voorkomt eu by nader onderzoek kwam aan t licht dat de vrouw de gewoonte had gehad zich door haren houd te laten lekken waardoor de parasiet in t oog was geraakt Naar men weet is dit ook een veel voorkomende oorzaak van lintwormen by den meuBcb daar deze iof y oskopiach kleine gedaante vaak vaütgehecirzyn aan de haren om den bek van den hooft In den toin van den heer M Boyamao te Middelburg bloeit thaos een sferula asa foetia of zg Duivelsdrek Oeae zeer zeldzame uit Perzië Khoraswn alkomstige plant heeft reeds de hoogte van 2 meter 20 bereikt by eeo omvang au het roiet der worteibladcn van 8 meters De plant draagt volgens eeo globale berekening tnsscben de 90 000 eu 100 000 bloemen De bloembladen zyn wit de stamper en het vrucbtbegiDsel geel De bloeiwyze bestaat uit verschillende bloorowbermen die rondom den stengel zyn geplaatst he geheel vormt dus geen aan een gesloten scherm zooali by de meeste andere Unibelliferen De plant bloeide bier te lande nog nooit en in geheel Ëoropa maar zéér zelden de bloei is derhalve eeue zeldzaamheil van d o aUereersteo ang Er zijn geen opgaven van den bloei in deze eeuw bekend De wortel levert het bekendedoiveladrek der apotheken In Perzië eu Britacb Indië wordt de plant pieltegeustaande deo onaaAgeoamen reuk ala aptfcarg gebruikt Do Amsterdamscbe politieterordeoing heeft met betrekking tot bare bepalingen omtrent bet tluitingsuur voor kofBebuuen den tog der be liising van den Hotsen lUad doorslaan 4 60 4 67 6 4 6 11 B SO 9 S0 7 30 4 40 4 60 4 67 6 04 610 3 44 4 7 144 1 64 8 01 8 08 8 14 4 17 OEN 3 09 4 04 Autordui 3u Qoadi 7 8 In de onlange vermelde zaak van den koffiehniahouder in drf Warmoesatriat die tot 38 geldboeten van f 25 veroordeeld is besliste d H Eaad gifteren dat ia de bepaliog waarby da alaiting is geateld op middernacht of op socdanig later oor ala door den borgamaester pchrittclgk is toegeitaao slecbta aprake ia van aeoe tgdelyke ontheffing tot het verleaoen waarvan de borgemeester bevoagd it Meo scbrgft aatf de N R Ct Zaterdag jl kwamen ta Purnwrand eao aaotul horgemeeatars en pi m 70 boeren met hunne paarden daar blykena aanscbrgving vao bet gouverneneot dien dog de keoriog aldaar moeat plaata hebbeo vau paardeo voor de militairen De verschillende burgemeesters stonden by de rossioanteo die alleo aao de liokerzyds VBO het hoofdstel een perkameoteo kaart droegen waarop vermeld wareo de oaam der gemeente en het volgnommer Men wachtte echter te vergeefs op de keuringsaommiaaie eo na uren kwam het bericht dat een drokfoot iu de aanschrijving de oorzrak waa dat ly op zicb liet wachten Natuorlyk héél teel gemop per by de boeren die moeite en kosten voor nieta maakten Men lacht toch reeds om da paardeomilitie en de taak is er oog minder populair door geworden Het weekblad Handelsbelangen ia zeer bevreesd dat de werkstakingen der bootwerkers Rotterdam den naam zulten bezorgen van wellicht de besta haven te zijn van het vaateland doch dat men steeds in de onzekerheid verkeert of goederen daarheen vervoerd wel hun bestemming zullen bereiken Het blad ia dus zeer voor eeo oplossing der moeilykhedeo voor een bespreking der grieven maar oa die in hoofdzaak te hebben uiteengezet is bet vso oordeel dat io het optreden van de bootwerkers een practiscbt fout sctiuilt Üe bootwerkers stelleu sicb tegenover dft cargadoorn en het weekblad meent dat de cargadoors aan de grieven weinig kunnen doeo zelf weinig schuld er aan hebbeo Tuascben de bootwerkers en de cargadoors st ao de stuwadoors en bazen Deze bebbea vaak aaadeelen in bmtenlandsche reederyeo eo nu wordt den cargadoors dikwyia all voorwaarde gesteld h t werk aan de booten io handen te slelleo van aangewezen atuwadoort Eu dezen nemen volk voor lager loou aan al betaalt de cargadoor den gebruikelykeu priji per ion Haadelsbelangeo zou nu wanacben dat de cargadoors zich vereenigden zooals de bootwerkers gedaan bebbeu en dan een com mi ie benoamdeo m met de besturen der hootwerkers rereeoigingeo te overleggen He blad heeft dn ondervinding dat kalm overleg eu bezadigde bespreking magelyk zyn Van deieu maalrogel stellen w zoo achryii bet ona succes voor indien de gekozenen weten te spreken tot de harten der bootwerker welke harten we uiet sleobt kunnen vindfu By het onderbond met het bestuur van den N N B B boorden we namen van cargadoor 8 uoemeo die by alleo in hoog aanzien stonden oameu van mannen dic zooals zy bet noemden wat voor bon volk over hadden Dat de taak eener dergelijke commisHe dikwerf zwaar zal zyn is te begrypen Toch zal men er de geschikte personen voor weten te vinden als zy sympathie voor deo maatregel gevoelen Besprekingen van O 7 10 12 mannen die elkander vertrouwen tullen io de plaats komen van tromgeroffel en militaire commando s Eeo zuivere toestand in de plaats van een oooatuurlijken onhoadbaran en voor den oaam vao Rotterdam als baveoplaafs uiterat gevaarlykeo De geoeasbeeren die vroowJ Dryer welks eeo groot aantal der aan haar zorgen toe ertroBwde pasgeboren kinderen in de Tbeema heeft verdronken hebbeu onderzocht hebben verklaard dat zy krankzinnig is 9 67 10 4 10 11 10 18 10 S7 9 43 9 47 9 64 10 01 10 07 8 8 8 13 8 98 6 81 l 1 9 10 8 5 8 47 8 17 87 8 84 6 41 8 47 9 3 7 86 11 80 7 46 8 16 6 61 7 60 8 09 OT 10 84 9 18 10 64 8 S 8 41 8 4 11 10 7 46 8 4 8 18 7 48 10 84 Bidteil idseli Overzlelit Dfl FraoBche bladen roemeo het algemeen alaeeo gelukkig idee vao preeideot Faure dat hyvao de keizario weduwe van Rasland afscheidis gaao nemeo alvorens deze bet Fraoschagroodgebied verlie Het oodarhood ia tollerfaartalykst gswaaat Het traject vao Froaardtot Pagoy d Moezel duurt 40 miootao atdieo tyd bracht de preaident inden keizeriykeowagen door Keizerin Dagmar verklaarde zicbbyzonder ingenomen met al da hartelykheid enalteoties die haar en haar lOon in Fraokrykwareo labeurt gavalleo De twaalfjarige grootvortatio Olga pinkte zelf een paar rozen France eo gaf dia aau Faare en aan geoeraal deBoiedeffre In den Duitschea Kykidi legt de minister van oorlog Brnnsart voo Schetteodorff de militaire motieven bloat betreffende bet wetaooiwerp io r ke het vierde bataitlon De nieuwe formaties gelykeo op gebouwen opgatrokken ao goede ateen maar met duuno kalk gemetaeld sg kunuen geeu atoot verdragen Dat men in 1893 geen volledige bataillona heeft gevormd geschii ddj wegens de invoering vao den tweejarigen diensttijd Men kan echter geen drie bataillooa behoorlyk inatrueeren ten koste van hfi vierde De poging om eeo vierde bataitlon te verkrijgen ia Vel is waar mislukt maar probeeren gaat boven studeeren Onze vooriieffetyke organiaatie is alscbts een resultaat van zorgvuldige proefnemingen HierLa kwam Lieber aan het woord Liaber wyst io de eerste plaats op de verdedigiog van h t duel door het officieuae Mililar Wocbenblattt en verder op de weinig gunstige stemming lu den Rykadag wegeoa de vertraging der hervorming van bet mi itair strafprocesreebt De fioancië le gevolgen zyn oiet ouoverkometyk bet cwaartepnut ligt evenwel io den samenbaug van hetgeen nieuw g evraagd wordt met den twee jarigen diennttyd Daarvoor moeten wy waarborgen hebben De Rykakanaetier verklaart dat een ontwerp tut bet hervormen van het militair strafprocesrecht in deo herfst by de wetgevende lichamen ïhI nordpn ingediend Hel zal op de gnvidstelliugen der modrrue rechts begrippen worden gebaseerd bravo s Daavna sprak Richter De Ryksdog heeft ten slotte het voorstal gezonden naar de b grootings comniaqie Door het aluiten vtin hut debat kwam m da sociaal democraten niet aau het woord De natiaoaal libpraleo ep de vryzinnigen eiachteo eeu bepaalde verklaring omtrent het behouden blyven vnn den tweejarigen dienattyd Ü conservatieven verklaarden dat hst by de korte ondervinding welke was opgedaan cnmogelyk waa om thans den tweejarigen dienattyd vast te stellen Mf minister van oorlog Bronsart van SuheU lendorf verklaarde dat bet wetsontwerp geeu indirecteu i vloed zou hebben op het opheffen van deu tweejarigen diauattyil Heden komt de aanvul iogs begrooting omtrent Ziid West Afrika aan de orde Nu de kroning van czaar Nikolaas nadert wordt eeo eigenaardige atroomiog merkbaar in een deel der Ru isisctie pera die zeker niat snoder toeatemmïng dea keizer aldus optreedt Verschillende bladen dringen aau op het staken der vervolging van andersdenkenden Markwaardig is bet dat dia aandrang nitgaat Van de aPeteraburgkaja Wjedomditi bet blad van prins ütchtomski die tol de veriroiiwelingeo van den czar behoort Het blad drukte dezer dagen een besluit af vau den gouverneur vao Wilebsk waarin hst verzoek vao deo roomsch katbotiekeo pastoor te Kreslaw om verguuniug tot vernieuwing van het kruisbeeld op het kerkhof werd afgewezen Naar sanleidiug vao dit bealnit zeide het blad Indien men wert dat zulke gevallen van vervolging eu plagery drr andersdenkenden vaak voorkomen moet man zich met ontzetting afvragen waartoe dat alles moet teideo De dienaren van den caaar willen toezicht oefeoeo op bet ratigieuse leveo van anderadeiikeoden En met welk doel Zou bet mogelyk zyo dat bet lydea der uiet orthodozeo in Ruslaad ooopgemerbt blyft dat het de harten der macbthebberi niet zal roereo io de vreedzame dagan der nftderende feesten Wy doen daartoe eeo beroep op het chriatelyk getoel van alle echte Rossen Als deze eo aoortgelyke uitiogao recht begrepen worden moet de openbare meaning worden gewonnen voor de ongenade van denopperprocurator der Heilige Synode Pobedo Bosseff wians invloed toch reeds sterk gedaald ia De Fraokf Ztg veroaemt da vont Ferdioaod vao Btilgarya teo hoogsta vstbitterd ia over bat feit dat ondanks zyn pogingen keizer Fraoz Joseph beslist heeft geweigerd bem te ootvangen en dat de prins regent van Beieren den Vorst tydena zyu beioek te MUncben op zyo verzoek ooi eeo ooderboad heeft laten aRivoordeo dat by bet op bet oogeoblik zeer drak had Het Bulgaarscbe regeeriogshlad tMirameldt i at kooiog Alexiuder vau Servië vorst FerdiBaad van Balgarys zal komen bezoaken flat aDaüy Nevrac deelt eo oonHihnreod telegram uit Coostaotioopel mee Ettelyke honderden Armeniërs zouden daar gevat zyn en er soodeo oog meer iobecb ten laoemi ogen op til zyo Veel aangehouden A roseniërs worden het binnenland io gestoord De ambossadears hebbeo eeo vertoog aan de Porte gericht uit vreee voor een oïenwe paoiek waot de Armeoiërs io de hoofdstad beginnen weer eeo achuilpUata te zoeken iu de kerken In vyf Macedonische districten waaronder Mooaatir eu Balooiki zyodoor de Porie cbiiatelyke ondergooverneora benoemd Votgena de vKoln Zl zyo de Turkache eu de christelyke bevolking van Macedonië niet voldaan over de hervormingen Ann de Times wordt uit Ilavaoageachreven dat ds toestand op Cuba zeer ernntig voor de Spanjaarden ia r e opatandeliogen beschikken over 40 000 man en hebben uog krygs oorraad genoeg de Spaojaardeo moeteo zich dikwyia tot een verdedigende houding bepalen Alteen iu die profiuciën die door buij troepen bezet worden oefenen zij uog eenig gezag uit De beschuldiging van wreedheid tegen generaal Weyler ingebracht acht de e briefschiyver echter ongegrond De officieele Gscota bovat een bestuit waarby de uitvoer van tabak iu bladeren uit Cuba verboden wordt met het doel om den lilatand dur induatrie te voorkomen Alleen naar Spanje mag nog vry worden uitgevoerd Uit Alexandria wordt geseind Uil vre s voor de cholera verlaten velen by voortduring deze stad De acbolen zyn gesloten on de handel begint te kwyaen Een Doitich blad beweert dat de amhtelyke mededeelingeu over do cholera te Aleiandrië geheet onbetrouwbaar zyn on er een veel grooter aautal ziekte en sterfgevallen voorkomen dan opgegsveo wordt De ioboorüogen verzettcu icb toiteu de geueeakundige hulp eu houden de gevHllen vnn cholera die onder hen voorkomen zooveel niogtilyk geheim Woensdag byv werden dooi du pol tie 13 gevallen gfcoustateerd woarvun geen aangifte gedaan is Men vreest dttt net Mahvodledkanaal waaruit de bewoners vau Alexnndrië hun drinkwater putten besmet is Hut scbynt den Ëngelsoham mee ie lonpen in Egypte Erkeud moet echter dat dit in hoofdzaak uiat gaiobiedt door hun eigen kracht Zy leggen met deo meest bekwamen spoed hun spoorwi g aan eu aannemende dat de berichten daarover voorkomen Ie in Eugelicbe bladen juist zyu voldoet die spoorweg uitxtfkeud Verder hebben er een paar weinig beteekenende oolmoetingeo plaata gehad met de Soedanee en welke ontmoetiugen zyn afgeloopen met enkele dooden aan de zyde van de Soedaneefen en nagenoeg geeii verliezen aao de zyde der Eugelschen De grootste steun bchyucn de Engelsoheu eo Ëgyptenaren te otidervindm vao de 8oedaneezen relf Eenigen tijd geledeu werd verzekerd dat de vyaud burgeroorlog ging maken dat de Kbalifa zyn leven niet meer veilig WB en derhalve het voornemen bad zoo spoedig inogfllijk iryn hoofdkwortier te verlaten aSl Staats loteriJ 5o Klusse Trekking yan Dinning 19 Moi 189 1 No 1U77 8000 No 3110 8064 8314 149 10 16148 en 18807 iedar 1000 No 161 5616 B78U 194 8610 B1 13294 14111 14980 en Ï0H9 iodor 400 No m 8186 6601 14818 14408 rn 17461 ieder 200 No 818 2717 8 6 8989 6769 7871 8894 10198 11024 12061 18090 U710 18491 1700Ï 17239 en 19148 iodor 100 PriJMn van 70 186 9818 5918 7889 10851 18677 14 9 1769 177 2675 5249 8041 10322 12682 14949 17645 430 2784 5276 8264 10836 12717 16095 17609 490 2787 5360 8449 10403 12818 U069 17740 757 8806 5476 8498 10449 12846 16153 19016 797 2874 499 8667 10918 12808 16458 18051 948 2883 6688 8591 10724 13167 15630 18067 1191 8002 5761 9669 10898 18198 16644 18848 1846 3037 5824 8718 10990 18321 16684 18292 1378 30 4 69 9 8801 11004 13350 16793 18390 1437 3316 5940 8864 11017 13681 11860 18549 1469 3394 9033 8399 11188 13662 15870 18809 1484 3371 9034 891 11297 18978 16887 18877 1619 3807 6185 8918 11800 13680 13038 U9Cï 1634 8669 303 8928 11517 13718 18188 18977 1741 3749 9404 394 11637 13792 19280 19093 1764 3815 9414 9119 11644 14074 11279 19294 1768 8838 470 9126 11913 14U6 16257 19278 1780 4040 6636 9179 11869 14188 19474 1929Ï 1799 4167 9688 9S6i 11987 1426 16976 19888 1864 4260 9688 giSS 11825 14428 16723 9303 1871 4895 98 9432 12166 14487 16817 19643 1986 4640 6997 9457 18191 14460 198 19778 8032 4688 7082 9493 13281 14689 1 876 20112 2033 478 7201 9667 12446 14922 18884 20177 207 4731 7300 701 13473 14978 19949 3nll 6 2322 6006 7354 977 18613 14796 17064 30382 2333 5092 7401 9789 12B63 14790 17073 20501 2424 5129 7419 9360 I2B80 14883 17299 80763 2671 6130 7609 10103 18608 14848 17383 0807 8685 5186 7699 10182 11911 6e Klaaie 8e Lijit No 8166 m c 6158 70 m No 4670 m u 4970 ƒ 70 OVERHEMDEN FROINTS BOORDEN en MANCHETTEN A van OS As UeiweR E 73 37 1 GOUDA Iteur vau Amsterdam 18 MKI Vukn alotkn 1001 loovu 100 81 ♦ l V 4 j 84 88 83 7 9 loTv lósv 6 Vi 7 V 2IV Hl 8 110 4V V 100 97 46 960 470 4BU lOO 82 100 196 l 67 60 100 100 186 NnBitLijiD On Ned ff S i dito dito dito 3 dito dito dito 3 HoKO Obl Uoudl 1881 88 4 luu Inaokrij ing 1992 81 5 Oontif Obl inpapio 1868 dito in lil er 1898 5 PoRTUOAL Jblig raet i oupon 3 dito ticket 3 ÏUUHD Ubl BiDnenl 1894 4 diloO aa 1880 4 ditol Hothi l869 4 dito bg Hope 1889 90 4 dito IU oud leen 1883 9 dito dito dito 1884 5 SraNji Perpel uhuld 1881 4 Tliuiu iepr tJour leen 1890 4 Oec loooiug serie 1 fjeo loeniDK aerie ZlilDAi Itir ubl 1892 6 Umioo Ubl Buit Seb 1890 8 VlNUUEU Obl 4 oubep 1361 AVRlliiAU Obligation 18 6 3 KoTTMUH Sled leoii 1894 3 Niu N kil Ilandelaf aaud Arend b Ïab M Cettifioaleu Deit MaatMhappIj dito Amli Ilypothookb pandbr 4 t Vlt My der Voratenl aaud t Or Hjrnolhookb pandbr 3 Kaderlandarhe bank aaud Ned Ilandulnuu Ii dito N W k Pao Hyp b pandbr 6 Roti Iljrpotbrekb pandbr 3V Uti Hypotheekb dito 3 OoaTKtiK loat Hong bank aaud Ul SL Hypotheekbank pandb 4V Ahkkika Koiiit bypoth paudb 5 Maiw L O Pr Lion oort 9 177 47 68 Nai Holl IJ 8poorw M j aand UO Mij tot Kipl at 3pw aand 98 Ned lud Bpoorwegm aaud 200 Ned Zuid lXAl li 8poorwl l88ï 89 A Kobl S 4 l li Zuid Ilal apwnig A H obl 3 6 POLIH Waraehau Weenon liaud 4 169 Ro l Or Ru 3pir MiJ old V 99 Baltiaobü dilo aand 6 78 Pastowa dito aand 6 78V Iwang tlombr dito aand 5 10 Kurik Oh Aww Sp kap obl 4 lon idito dito oblig 4 99 136 18 101 10 100 U 78 106 102 33 48 V N f llallw k Na Io h d o O 14 Annterd Omi ibua Mij anlid 180 ll l AKHlilA l nt Pao 8p Mij oM 9 99 OMo Il North W pr d aand 180 201 108 1 7 108 i iNAD au South jrt v nanil Rottord TraiQWfg ManlB aand NiD Stad Amitordam aiyidrH Stad Rotterdam aaud 3 Hklsik Stad Antwerpenl8B7 2 Sud llruaael I88 2 104 IIOHO Thriai Kogulll lloiellaoh 4 119 OuiTtSR Staatalooning 1890 5 1 3 K K Ooet H Cr 1880 3 166 1 SrilijB 3ta l Madrid 3 1998 39 1 Nul V r Hw Hyp SpobI eert UI UurgerlUksQ Stand GEUUKK M 14 Mei Aooa Maria oudora C P W Dmainit eu C M W nuekr 15 Gerardui Adtiaoni ouders C Pioinp eo M Scbanp Hotxe Jentjri oadera J fCIeofitra eo M Jonker Iti Johanna Cornelia Maria ouders U D Brink on C W Schepen JoaBBea Gerardus Theodorni onderi M C F Kabel en M J D Linueminn 17 Jacob oudor J Sluiter en J van der Snoek Suzanoa Johanna onder J G Areutz en £ J A Siuaican IA Cbriatisan oudersU ilandijk en A C Rakker Jeanette Carolina Ferdinaada oudere C E C Bo b d J Lampe 19 Heudrik ouders A dt Uoonien M Potnit OVKBLEDEN l i Mei O CasWeio 77 j P Lens buisrr ran T ds ïloog 71 j 17 L Broekhuizen 5 w ZiTonboUeni GEBOREN Hendrik ouders T Keikboveo en A Zereobuir sn GEHUWD J van de Slro t en A Bo K Do teroni en B C Uog eroin P Vonk en C tan Delft D d Groot enA A i n den Akker aak ea 0 iJk en ti ONDEKTROUWD A C Haak en der Starre A H ran Rwuwj Ueowen ADVERTENTIEN Ti HET ROODE KRUIS getrokken op 1 0 75 Voor Gouda en Omstreken wenscht nieu e Q lUgeltJken on vterknamrn parsoan als 0 E3SrT aanteitelleu vonr den verkoop van een artikel waarvan dt plaattiing met weinig luoeialykheden verbonden is Bc hoa ProvliUe wordt onuildddll k bl trrktto uitbeUftld rn b aurcea rrnr vulc toelage Vfriitrekt AanbiedmgoD met opgaaf van tegenwoordige poaitia onder 3acceat aan het Algeuieeit Advertentie bureau A na i MAU AxM Amêlerdam Openbare Vrijwillige Verkooping bg intet op VVOBNS jmg g m by afalag eu eumbiIHIHII9B nal H op WOENSDAG a JUNI Idea Ulkeus des morgens ten 10 ure in het KoSehnts ran de enen A B a o It a B t Ouderkerk au 4e IJêael ten overstaan van den Notaria J ri aiM LEEDBN aldaar van Utl uut lIlUlUlUIIUllinuuU geteekend A nrs 13 en 04 met SCHURBN HOOIBERG ERVEN en verder aaubehooran en 48 Uectarau 34 Aran 0O C utiareu WEI EN wam BOUWLAND DUKUllüND WBG en WATERING bj elkander staande ta gelegen onder dt gemeente Ouderkerk aan den IJssel in don Polder d Nkssx lenevens 0 Hectaren f Aren SJt Centiaren Wei eii llooilaiicl BOUWLAND WEO en WATERING gelegen ais voren In den Fo1 ler KIIOMMK UEKK en XIJDK en Een HUIS geteekend C nrs 132 en I32a in twee gedeelten bewoond met ERF en GROND staande ei gelegen aU voren bnittndyks groot 39 Aren 03 Centiaren Te aanvaarden by do betaling der Kooppenningen op 1 Aagustus 1890 ouder gestanddoening der hunr welke van dn landerijen is verleend tot 1 Januari eu van de gebonwan tot 1 Mei 1897 Ureeder omschreven in veiIingboek M dia te vorkrogen ijn ten kantore van den Notaris alwaar de kadastrale kaarten bunrcontrac en en bewjJMU van eigendom tor insage liggen Geen Grijs Haar moor t I ndm DE NIEUWE LONDON doet de grgze haren binnen enkele dagen verdwynea g aakt bat haar glanzend an ucht belst bet nitvalltn en neemt de palleljet van het hoold liscbt op den hals van dan 8ac ii D kposi Verkrijgbaar in Bacons van 1 80 ét OfiK bg l 4 CATHUht ds Papiermolen te Uei a VAN Blommfstein s Inkt is irüJonderVrndtilijk de BtSTC ri volkomen ONSCHADELIJK APELDOOftN HOLLAND