Goudsche Courant, woensdag 20 mei 1896

Donderdag 21 Mei 1806 No 6911 eOüMHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitz ondering van Zon en Feestdagen De prys per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 AfïonderUjke Nommers VIJF CENTEN ADVBRTENTISN worden geplaatst van 1 5 regeh è 50 Centen iedere reg l meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Prijstrekking 11 JUNI 500 000 Mai k ttla kuordpriji lu bel gülukki it gev biciU liu iiieuwito groam Ooldrorlotiii die door de H Kig9 RHKWrtDK TAD tlanburg guodfjekaurd en gewaarborgd D vourdoatiga luriclitiDg ra U i nisuwt plaa basUil daarin dni in dün ioap van lieobti wainigc maandun in 7 reriotiiiguu van I lü OOO iotsn S 2tO prijken bsitrag eada 10 74 iW0 Mark SlpriJMniM 10 000 4B prijien i M S OOO lOBpriJMiiiSl 8 000 208 prijaen M 2 100 7 Sprij niM 1 000 1348 ptijzon M 400 115 13 priji M I5S IS ISOpr iM SOU 200 160 I 4 104 100 7 45 tl l r rollfldiga betÜHiag zullen komen ituronder E n kapit le prijzen van evüutueel 500 000 Merk liij uitnemcuiltteid eobter 1 ptijl s M 3011 000 l prij M 20 J 000 I priji iiM 100 000 2pf4r an iü 75 000 1 prijj M 70 000 1 ptijl i M 5 000 1 priji i 1 0 000 I prijs iM 55 000 2 liJMn i M 50 000 1 priji iM 40 000 3 prijzen il U 80 000 Da nauittt4nd eeirte prijilrukking dezer pronte door den Biant gewierborifde lïeUlrerlotlnf is van amlitstvef a Uepeald plaats tu hebben op den IJ JUm e k OU kost tiitirvüor 1 geheel orig tot iooht Mitrk Q of S O 1 half H n H i 76 I kwart n y l i l tegen inxendiug van liet bedriig per poitwisnol üf tegen rembouri Alle ooinmisiieH worden onniiddellgk met dfl grootite Kor vuldiglitiid nilgovoflrd en iedi r flptiler ontT ni t vuo ons de inet brt wupen van den Htaut voorzleHs Originevïe Lutoii eelf in huudeii lïij iedr ro beitelllng iTOrdt het vprenplite olfirioele plan waaruit ila TerdeiliiiK der prijzen op da veraohillende klaiscn ali ook de lietreiïondo iniügguldeii te vprnomen is gratis bijgevoegd en Kondon wij aan onze Begunstigen onnangevrmigd ua elke trekking de oRi ieole lijstttu De uitbetaling der prijzen reicbiedt steeds prompt ouder waart nrg van don Slast fii kan door directe tue cnding of ook usarTorkiezing der ItalangbebbeDditn in alle grootere plaalsüii lan Nederland Ix werkstelligd wordon Uui debiet ia tieeds door bet geluk beguu tigd en onder volo andere nauEienlgke prgztm hobbfu wij meennalen volgeni offloieele bowijEou de eerste Hoofdprijsen rerkruf en en i u o Krguiistigors relf uitbetaald o a Mark 2fi0 000 100 000 80 000 80 000 40 01 1 en liet i to voorxiion dat bij deze op den becbtsten t roudslag gevustigdo onderneming van alle kanten op eene Eoer werkzame deelneming b ijaald kan worden gerrkcnd men k lievo derhalve wexens do roeds ophanden ïgndo trelckiiig alle ortler ten spocdigsle reciitstreeks te neiiden ann KAUFMANN k SIMON Hanktors en OeldwtsaeJaitra iu HAMBL iKl BOEEEH 111 Kilofii Zydf li ir 7 PARASOLS V CO HSKTS witr m m llaiidsclmpncn o 1 AMK8 1 8 Hiermode lUnke wy voor hel vertrouwmi OUD tot biortoti getohonken en daar wij bij hetl begin dur nieuwe verloting ter ileuhieming inviteeren ziilleu wg ook Vuor het vervolg bemoeid i n door een stipte en rcMla bedieniug do levredenhud vnn onze gvürde Begunstfgora te verwerven Kruul u Il uiUoii l lir irM BOORDKN O W MANCHETTKN e KANTRNKIIAÜEN X ir zudeu ütoffeu bltfurtii At liiicii eii S Wisbnin Liffmann MAKKT laii lieii ware Schat voor de ongelukkige slaclitoffera iler ZelfbeTlokkinff Unauie en geheime uitspattingeu ia 4iet boroomile werk Z Dr Retail s ELFBPAVAia G Hotlandsche ui aTO met 27 alb Prna 2 guIdoD Ieder die un de verschrik kelgke gevolgen vau dese oadeagd l jdt moet het leseu de oprechte leermg die het eeft redt jaariyks duizend van eeu zekeren dood Te verkregen by het Ver Uga Magaziu te Leipzig Neuuiarkt 34 franco tegen insending van het bediag ook iu postzegüU eu ïu eiken boekhandel in RolUnd HooldprUN ïm iHPlIfi lid rij ene iju oor den rk geluk de W Uitnoodig ing tot Jeoineinijigp in do Kansen vuti door de den Htaat Hamburg gevrasrlmrgde grubte teldlotery waarin eeker lü Millloen 746 990 Ithrk gewonnen moeten wordec Üe pryun ran des reet voordeel biedende iebllotery die volgeaa het plan elcchta 112 000 loteu bevot zya de rolgende Uo hoogste prijs i eventueel SOO OOO Mark I reniie mi 300 000 M 4 prijzen a 5000 VI 1 prij i 200 000 M 106 prijzen a ÜOOO M 1 prijs il 100 000 M 206 prijzen è 2000 M i priJ7en 1 75 00 1M 782 prijzen it 1000 M 1 prijs i 70 000 M 1348 prijzen 400 1 prijs è St OOOH 42 urijzom i 300 M 1 prijs i 0 000 U 188priiz i20O 160 M 1 prijs 1 65 000 M 35327 nrii Buii 156 M 2 prijzon il 50 00Ü M ÏDBl pr silS4 104 100M l prijs i 10 000 M sawprljz il 7 46 SIM 3 prijzen il 20 000 M lolwil 66 240 pryzeii lil prijien ü 10 000 M eii wurden ihte m eenïge maanden in 7 klassen uitgeloot De Hoüfdpriji in dA Ic klasso bedraafit Mark 50 000 stijgt in de Be kl tut 55 000 M in do lo tot fiO OOf M in de 4e tol 65 000 M io dü 59 lot 70 000 M in de e tot 7S 000 M Ill de 7e toi 200 000 M fn mei lo premie van 300 000 M event tot 500 000 Mark Voor de eerslo pr atrekking die officieel is vaitgostMld kost een geheel origineel lot slechts Child 3 60 00 hntf oriiïinoel lot slechts itild 175 een knarl origineel iut sircbta Julil 0 90 ledcro dfclnemer in de loterg ontvanut n E fvrniigd onmidiluilijk im de plaats gehad heb bondo trokknijï olfimrle trukkingslijst Trt kkingBplan voorzien van bet Wapen ven It ll Staat die de prys van de loten en de vunleoling vad de prijzen over de 7 klaston aaugoeft verzond ik op aanvrage gratia Do uitbetaling en verzondinj van de prijzen Xflsohicdt door mij direct en prompt aan de wtuners un onder do strengste geheimhoiiding I Mte ledere liesteltlng kan n on eenvoudig Hi p per poatwisael opgeven Men wende eich dus met de nanvruag om toezeudiiig ran loten voor de spoedig plaats hebbende trekking xoo spoedig mogelijk of ultertyk tot 9É JfÊKi e k mot vertrouwen lot Samuel llechsciu r seni Bankier en Wiisolkuutoor iu HAUBUKG Duilsc htand Ailerwege bekroond ni Kere Diploma s Gouden en Zilveren AïedaillpR benevenn Kere Diploms Gouden Medaille en erti6cBte of Award of the World s Hygienic Kzpoaition Chicago 1803 ia het Wereldberoemd Dniiven BDrst lloiiig Extract MELIANTHE urr OB Machinale Fabriek DË HONIOB OËM € TAN II van Schalk Co gereetigd te Oravenimye Geaa middel is ot lean worden uitgeron len welke de Meliaathe orertreft liet in ONUKtiROEPELlJK het beste middel ter wereld hetgeen de vele en verschilleudo belcroningen getuigt Het Terzacht en geneest ONIU I DOBLIJK de atreugete hoest eu verouderde borstjfwalen Dadelyk na bet gebruik der MKLIANTÜJS doet zich de weldadige invloed gelden Het groote debiet en de vele attesteta aan de MELIANTHE bewezen zyn de overtuiging dat hare uitnemende en ganewnde eigenschappen op prijs worden gesteld De MËLIANTHB is verpakt in flacons van 40 ets 70 ets eu l met gebruiksaauwiJKiag voorzien van ons Han delsmerk gedeponeerd a d Mechtbau te MT Verkrijgbaar bg F Éa WOVK Drogist Markt Gdfda K U VIN MILD Veerstal B 126 te flouda A ÜÜÜM AN Moordrteht J C BATELAND Bot cop 1 B WIJK Oudmatr Hiiik tan A HBINK1IAN 7Jim Sto oaaa To o ot cLieaa s t üESTAFETTEk Rotterda m Gouda Utrecht üAOELUKIj uitgeionderd Zondagen vertrekken 2 Booten van GOUDA naar UTUECHT d morgens ongeveer tcu teeea en des namiddags ongeveer Isn Dtoi uur Met dezsu goedarandieust bestaat ook e nt neer goeclkoope relayetentnlield voor Patsttgler naar UTRECHT en tusscheugeiegeu plaatsen Kantoor IMieuwe f eerstal De Ajjenl II J M0EUBI EK Krt r J tilts ondfn door d B fowoioa OSlcUi t n iiiSli li rii bah Jïl ÏA f itK JIM I l mSl SiMit S 1 r tmt w ra a uru üa i u lumaUM KUau In n Juif prmttUk waaukl Het groote aantal zenuwkwalen tS Uiten H Is ZIrksHi frukrqk n Tsta asisraa OsMSll Ositrsl Aan aUta ïrlar B rnn kssUtssB an frasoa rerioiidon wonlt door O S j tT i s sr Vif5ïïs dfeft r r ia Let vooral op de ECHT JiaodteekéaïaQ met roodm letters jOberlahnslein 9llt$fnUIID liVICTOK ABirOH OB£KlAHHSWlfi Overal £ l verkrijflhaar tfjandem te ö MaMschuppij tot Exploitatie der Victoria Bron gevestigd te Kottcrdam Zuldblaal 8 KaÜireiner s Rneipp Malzkoflie gezondste en beste koffiebijvoegsel Qehrt Sfcoll werck s Chocolade en Cacao Dnftïmatif e door de nieuwste iiitvin lingon p niai hinaal gebiod Terbet rd fkbrif atie en uitsluitend gobruik van fijt o i fijii tn grinnlstoifen gnrandif ret en verbnüker van Stiollwerck s Ohocol8 de en Cacao een aanb ve en wiartiig bbrikaat naawtetuig beiintwo nfonde aac den inhoud der resp IClikettcn De Rrraa behaalde i 27 Brerets alg lIofleTerRiicfer 44 £ ere I lpIoiua tj g outleii enz Medailles een bewijs vaa nitmantend fijn fabiikait K eeds 1874 S hieif da Accadcmio natijiwl de Paris Nous voua déaemona uaa H 4 1Ua d sr pr i9ière e a wo en conaid Uoa ae votre oxoellenta tebricfttlon de Ohooolat bobbona variee ot j elio StoNwtrsk t fabrikaat ia verkrijgbaar bij U H Cunlisuirs Bauketbakkers onz enz Generaalvertegenwoordiaer mt Nederland Julias Mj Biodt Amsterdam h Hpiraut 103 BINNENLAND GOD DA aO Mei 189G VEftGADERING tak den GEMKENTEaAAD op Vrgdog den 22 Mei 1896 det asmid dagi 1 uor Asn de ord BeuoeniiDg ran e D LIJ dor Commissie vso Toecicbt op bet Liger Onderwgs BeBoemtog ran een Lid der Cümiuissie rau 1 oezicbt op de Stads Maziekschool Benoeming van een Lid dt r Commissie vao ToKÏcbt op de Siedelgke ZwemiaricbtioK Benoeming ven een Leeraar in de Hoogduittcbe Tsal aan bet Gjmnaiium Benoemiog van eene Oadervrgzeres aao de 2e KoBtelooze Sobool Het Tooritiel tot het verleeuea ran steun aan de regelingsoom missie eener te hoeden tentooDstelliog ran gasloatlelten Het voorstel batreilende deu door den beer W J de Bordes voorgeuomen aanleg van gattrams ran Gonda naar Boskoop en naar Schoonboren Het voorstel tot ruiling van grond met den heer C IJsselstIJn Het voorstri tot uitgifte vao geriolferden gKoud aan den heer G Tuithof et Tooritel tot wgiigiog der GeoieenteBegroeting dieost 1895 De coocèssie aaDTrageo van den beur A K van der Garden en van de heereo Ganrerit D de Kantor tot aanleg en exploitatie ran talefooD eleidÏDgea in deze Gemet nte Gedeputeerde Staten hebben afgewezen het versoek van D Nu teren te Moordrecht in geland Tan den Oortpolder iu Sohieland om vernietiging ran een besluit der vergadering Tan alemgererbtigile ingelanden van dien polder met betrekking tot bet Ond rboud der Gou wekade Ten opzichte van bet adres van A Wittemao ta Waddinxveeo geboefslaagde aan de Gouwekade rao gnnoemden polder houdende klacht over tgn aaoala in da kosten eener buitengewone herstelling vso eene rerzitkking der Gouwekftde bebbfn Gedep Staten zich onbevoegd verklaard van die klacht kennis te nemen lo da vergadering van den getoeentersad te Nieawerkerk n d IJsel op 15 dezer werd o m behandeld bet verzoek van Mej Posthumus onderwijzeres aan de 2de openbare school om iu Gooda te mogen gaan wonen welk verzoek fwezeu werd fan de hand Ook werd be FEViLLETON tmmmmm 127 Dat geloof ik aiot mgnheer zeido Wilfred Ikhsd er recbt op det deze iom mij op den dsfi mijnermeerderjarigheid werd nitbetaatd eu kU Cfi i dit niot gpictricd ia Og bebt mij zolfa nooit gezegd dat iiet geld in ante handen oi Ilï zie dat juffrouw Bordillion u dit fareftmeilegsdeeld merkte de heer Lester paa Dat gold il u in JKtrlÜksebe toelagen uilbetaltld en gg hebt b t veiteenl dit was natuurlijk uwe aiak Maar bet geld mocht niet op dia wgzo santtig nitgekeerd wordec liet WwysAtuk luidde indier voege dat dit niet mocbt gsschi en Gy veiKist u Wilfred Bezit gij bet bewijsstuk f Js het ligt daar I a beer Lester wees op eene kleioe gieren braadkast die zoo lang Wilfred hengde in een boek van de studeerkamer bad gestaan Wilt gy mg bet stuk latee lewn myobrrrf Zeker niet Wat zou dat beiiuideu Gg knotmy op mgo woord geloovcn Nadat ik u hot getdbg jaarlgksnhe toelsgen bad uitbetaald was ik ïolfin tweettsgd of ik wettelijk aan den inhoud van liet tuk voldaan had bf dat ik niettemin aantprakelgkbl eaf voor da aom Dientengevolge sprak ik mat een sloteu de school aan s Grarenweg te verbouwen Tolgeos bet laatste bestek zoodat eerst daags de aaubestediug tegemoet kan gezien orden i3e rekening ovef 1895 van den polder Steiu bedraagt aso ontvangsten f 4250 91 en aan uitgaven f 3378 26 derhalve een batig saldo van i 872 65 De begrooting voor 189G bedraagt aan ontvangsten en nitgaveu f 3950 26 Da rekeniug over 1895 van den poldar Witlenn bedraagt aan ontvauRsten f 11260 18 en aan nitguven f 10648 97 derhalve een batig saldo vnn f 611 21 De begrootiog voor 1896 bedraagtaiDontraogsteu en oitgavent2746 76i Aangenomen bet beroep by de Gereformeerde Kerk te Waddiogsveeu door ds E Kropveld te Driesum c o In de heden gehouden opeubara raadsver gadering te Vtist is het toeftelateo lid van den Raad Oerrit Boer gekozen in plaats ran w len Arij Boer geïnstalleerd Bg kon besluit is met l Juli benoemd tot notaris binnen het arrondissement Utrecht ter btaudplaats de gemeebte Montfoort G A de Gelder candidaatnotaria aldaar De rekeniug en verantwoording fan den polder Roozeodaal ouder Haastrecht over 1895 bedragen de ootvaogslen f 2674 60 en de nit gaven f 2530 93 derhalve een batig saldo van f 14 67 De begrootiflg 1896 is io ontvangst en uitgaven f 2713 78 Omilag over 1896 f 4 75 per hectare f 3 75 behoudens goedkenring van GedepU teerde Staten ingeval niet aflossing vnn f 500 De Ie luit M J Doppenberg van het 4e rcg infant tbanfc leerA r nan den carsns te Leiden 2at ao nf 16 September a s optre len als Ueraar in de wiskundige vakkeu aan de Kon Mil Academie te Brede Men meldt nit ÏCaandam lo den nacht vaa Maandag op Dinsdag js ingebroken bg den heer Caret aannemer van scheepsvolk wonende oan het Verlengde Rastenburg albier Door het uitsugden seuer ruit in het achterhuis heeft men zicb tot 4 0 niog toegang weten te verschtiffen en aldaar ontvreemd t 400 1 Oost lot en wat sptoie De politie meent de daders op bet spoor te zgn advokoKt ËnF vroeg Wilfred want de beer Lester zweeg Welnu ik kroeg ten antwoord dat het itukniet zoo duidolgk was opgesteld als bet bad behooron te zijn en dat ik dut Biot in ongeleden huid eotikomen om dat ik er s ne andere uitlegging aan ge geven had dan die er tocb eigenlijk mede bedoeldscheen te ago Ër volgde eeno pauze O j zijt verplicht mü bol stuk te laten iea mijnheer Dat zal ik niet doen zeide de beer Lester Ikvraag u wat bet beduiden zou Opdat ik mij met eigene oogen zou kunnen overtuigen dat m niets meer toekomt Gij kunt mij op mija woord geloovonlkwatiiik aprcflk de waarheid En bet koud onbewoegigkgelaat en de vastberaden tooa zeiden Wilfred duidelgk dat goen verder aandringen hem eou btittn Z n vader zou hem bet stuk nooit onder do öogeuleggen Ër vielen onaangename woorden maar Wilfred beheerscbte zich en teide ba laard Ik ben niot bioripkomeo om u lastig te vallen ngnbeur flet was mijne bedoeling oiet omde gauscho som in oeni op te eiscben besloot bij bg wentobte in friendfcbap en vrede van ign vaderte scheiden Ik zou tevreden lijn sla gg mg nuslechts honderd poniU wilde geven De heer Lsster glifblaohte en nu klaagde Wilfp op gejaagdcD toon over al egn kommer en at zijne Zorgen ea smeekte aU eene guoat niet als een echt om eenfgen onderstand Hij wees zgn vadAr de dagvaarding die mun bom gezonden bad hij sprak over dau lorgsl kea toestand syon vrouw die aan Zjj moeten zicb naar Amsterdam hebben beMTOn en vaa daar via Roosendaal getracht B bbeu Antwerpen te bereikto De ODgefauwde moeder dia zioh oulaogs dOor gebrek gedreven met haar kï d in btt ter wii rp ducb gerid werd is gisteren door de rechtbank te Amsterdam veroordeeld tot gevaugeniastraf van eene week De colporteur Bus werd veroordeeld tot gevangenisstraf van 3 maanden wegens het verspreiden van een geschrift waarin Hermans lyoe verdediging voor defrechfbaok op eene Maklacbt wegens majesteitMcbeunia bad nedergelegd Het gerechtshof te Amsterdam beveatjgde fllsteren de uitspraak der recbttMiuk waarbg Beens wegens beleediging van 2 ofBcïeren door ban voor doodvretera uit te scbeldeo veroordeeld werd tot 14 dagen gevangei isstraf Een b er die Maandagavond mat train 57 vau Amoterdam wilde vertrekken doch daarvoor aan weinig te lant kwam maakte zich hierover zoo booi dat hg den dienstdoaoden stationschef met een wacde1s ok ee hevigeu slag op het hoofd toebracht Natuutlgk ward bg door da politie ingerekend la een biarhuis ta SehavaniugAn U Maandag namiddag ieman I de dupe geworden van kwarjjesvinders Biunen eenigs oogenblikken was hg met kaartspelen ruim f 40 kwyt Dji man beeft bg da politie sangifta gedaan De correipondeot van da N 11 Ct io Batavia seint Onze post Lam Djumoa ward baaoboten Het weder bigit slecht Wg hebban vela liekan Algemeen wordt de 25ste Mei genoemd als da dag waarop da operatiÜo tegen Toakoa Oemar zalleo beginnen De vgand dia zeer waajuaam is baaft vooral sterke bentingi opgericht Omtrent de Rotierdamscha werkstakiog alt weinig nieuws te vermelden Kr sgn eeniga vergaderingen gebooden waaronder wear een van de vrouwen die xich voor volhouden verklaarden maar overigens viel er niets bgzou Iers voor lu eene te Schiedam gehouden kalme vergideriiig verklaarde echter een Rotlerdamacbe bootwerker Had de firma Muller nog niet genoeg toenadering tcetoood men verwachtte dat zg hot hoog uoodige gubrok bad Gij most erkennen dat gg u at dieu jammerop den hals hebt gohaald Gg kondt niets sndersfsn zulk een dwata huwelgk verWacbtan Oij geeft voor dal gij mij laakt omdat ik dithuwelgk heb aangeguan maar ik geloof vader alsgij uw hart raadpleegt dal gij zult erkennen dalgÜ onder dezelfde omalandigkedfin evene ns zandt gehandeld hebben Ik geloof dat gij uwe toeslelolming tot mijn huwelijli loudt gegeten hebben alsLady Adelaide niet lusKhon baiden waa geirvdee Zij is altijd mijne vijaudin gowoeat ij beeft afdertxÜ in dit buia kwam luisoben ons gotlaao Genoeg zeido de heer fiCatar Wilfred stond op Zgne tippen beefde bij ug zijn vader raat zijne dunker blauwe oogen smeekend aan Vader geef rag elecliti eenige onderstand Geef mij alleen de tien pond om welke men mlJ inrechten izal vervolgen 11 smeek pr u om ter witjevsD Editbv Kr vertoonde zit h of Witfred verbeeldde bet zieb een medsigdonde trek op bel f atfl t van den beer Letter Hij zou misschion bgsland verleend hebtifn misseSieo maar op dit oogenblik kwiioi Lady Adelaide mal aluggo irotsohe houding binnen Zg rok de plooijon ven huf Moed mei eene noraobe Ixweging bgeen toen sg WilTre l vourbü ging en plaatste zich lak tegenorer haa r echtgenoot M o zeide mij dat uw zoon hier was aarik kon bet eer t niet geloovon Verdraaftl gij zgnutegenwoordigheid hier mgohear ijsttnt en geeftgg flzoo e n openlijk bewijs aan mijne kind ren datgij zgns ongehoorzaamheid billgkt Ik heb ham nist govraagd oai hisr ta komen 35s e Jaargang f I wel gahael aan da aisoheD zou toagar dtac zg niat alteen den minderen man maar ook da maergegoedan t a krei De andera firnua hadden toazi ging gedaan doch be bootwerkan wenschan zwart op wit Daarom ging man met Igatao rond H lden allen geteekand daa kon men waar aan het werk gaia waar lei spr door altan bartelyk naar wordt tv langd Da diractaor dar kaarsenfabriek Apolloa te Sohiadam b af zioh Maandag met parsonaal dar fabriek naar Rotterdam om ta traabtan aan aanding palmolie waaraan dringend behoefte bestaat ait een schip ta loisaa maar na korte afwezigheid beerde het volk onvarrichtarzake terug Een toomacbip aangekomen van BalÜmoM ontving viiór den Waterweg order naar A stardam ta vertrek kan au daar te losaan Ta Dordrecht poogde man da KiDglayi ta losaan maar wegens t ontbraken van de aoodige gareadiebappan te vergeafa OfachtKiD de bootwerkers in talgemaan aan zeer ta waardasran raatiga houding ia aobt blgvan nemen iga ar aataorlük wat ankalau dia hun kalmte biat alt d knnaen bawarau en tot al kau rans waard ign handelingen overgaan Zoo waa op de Wgnhavan Maandtg ds halp van sahqttery au politie noodig by ae lossing van MD liebt r en traohtian d avtnda a a 40 tal atakars van baken voonieo aa in roaibootaa geuten de lossing van aan liahtar graat ia de HolieepmakersbaveD te rerbiiidaraa bat geen hoo echter belet werd Iu deu loop van den namiddag kwamen varscheidana lieden tot da vaate pfoagao baboorenda hunna diauitan op da baartbootan weder aanliiedan ao gingan aan bat werk loodat vooral in da Boompjes vrg geregeld gewerkt kon worden Men hoorde ar niet vaa dat da werklieden oa afloop der werkiaaa heden hniéwaarta kaarande gemolastaard werdan Qisterao viel er zoo meldt man one aanjga verandering in dan toestand waar ie oemao Een aintat werklieden meestal beb öranda toi veste ploegen zijn vrgwillig weer akn hei warfc gegaan 6j da afgezette terraina Uit Roitardam aaint man v u gisiarao Hei is aan niat ta miskennen fait dat tt verbetering in den toeataod komt Op vala beurtbootan meldden zicb Mden de vatta plo a bootwerkeri anu om den arbeid ta hervattan aoodat er aan da Boompjes aan de WillamN en Weslsrkada meer laveodigbeid ta baapanras valt Ook bü andera categorieën van bootwerkers aohgni de laat ta bestaan om dan arbeid te hervatten Zoo gingen da gxerertawerkara op da Bcbepen der Rio Tinto MaRtiobappg weer Adelaide Ik beb bem rewla verzoclit om lieen te gaan Daar is de deur mgribeer Waarom varwgdert g rwijl vllr K iii 5 y u niet voegde bij er bits hij erwijl hij roet e uiterste beleefdheid eeu stoel bijioboof Wilfred atak het papitf dat b j Usiohnn ziJRO vlagaren verkreukt bad in zijn zak en verliet het vertrek mei een scheldwoord on aan Stargaralba d en mislukten uitaltg van sijne onderneffliog Ie gaan madedielei Hij kwam woedend bg baar en was niet in ataift i ie baheerschen Htj deed er ook amn moeite toe De heer I yducy was daar Maria was ér ook vatir hg sloeg in aijni woida Hffg ens acht oV Hij wllda mij geen duit vau mijn eigap gold ger n Margarelba llij weigert zelfs om mij bet bewiJHituk la vBTtnonoD AieUegetifltasnda hal id da kamer waar b j sit ondoAjultcreik ligt Ik vertelde hem dsrbiijna vrou IBb qnkomt ik telde hem dat ik retldelooa vmmp ging als mes mÜ niet bijstond Zie bier terwijl bij do dagvaaMIng ifit zijn zak baalde ik wees hem zelfs dit en smaakte hem ala oen bedelaar om mÜ hiermede ti balpen eu mij voor gevangenschap tfl bewaren Maar naaa O Wlltroü wat overloml uf riep Maria ia doodtsnxsl uilVVat behelst dat pspierf Bs antwoordde Witfred lerwgt hij het weder in zijn zak frommaldo Ik gflonf Msrgantha dat bg op het punt woa mij ie lielpen toen Lady Adelaide bionéin kwam on het verhinderde Ala er vergelding is dear boven Maris wal overkomt u Laat mij met tast