Goudsche Courant, donderdag 21 mei 1896

TM 8 80 8 40 U 40 7 91 B 9 47 7 8 8 94 7 46 l f 7 19 8 88 9 10 10 I 9 87 7 98 7 47 8 J IO 8 08 9 19 9 19 f 9 99 9 94 8 89 8 80 7 49 8 07 8 aOUDl DEN t gn 1 D A iiTmcHT 6 116 7 16 8 0 9 99 10 1 10 57 U 66 9 90 8 17 4 96 67 66 8 31 10 17 Ulnikt S SS 7 60 9 89 MimI w l 1 1 11 14 9 87 f V 7 10 10 94 WMidra 18 8 11 S W ui i1a K K 6 19 11 99 9 46 1 84 8 17 7 19 9 49 40 41 Uudil l r7 97 8 1 irttMhi 6 19 8 98 O tl i4 10 61 11 46 1 97 8 V 8 60 6 07 6 89 7 99 9 04 11 07 ouUi 7 99 9 99 9 84 10 10 n n II u A AUÜTEBDAH ST 9 9 1 69 10 67 19 10 4 1 6 90 7 11 10 17 10 80 Aularau e 81 7 16 9 97 10 69 1 1 19 6 19 9 60 8 66 11 90 Omd 7 99 9 19 ZoDièrdleast 1896 Aangevangen 1 Mei 8Ö 14 A ItOTTlSBiM Directe Spoorwegverbindingen met GOUÜA 90 Mt 8 90 8 40 U 40 10 11 4 7 46 D l 1 7 11 8 89 0 10 10 10 9 7 59 9 89 7 6 t 9 19 8 99 8 47 6 81 tA 8 97 6 84 6 41 6 61 47 HAAG OOUDA 19 99 1 94 9 90 8 8719 39 I 19 89 19 49 19 99 IM 1 KOTTIKOA M e OUDA 11 80 19 97 19 09 19 47 OoU 7 80 8 99 9 87 10 18 10 48 11 16 ril 9 19 9 XS 10 7 10 48 11 30 11 46 19 49 1 08 1 67 4 17 6 96 6 69 8 99 7 44 9 918 66 9 9910 39 11 48 l Hage 6 61 7 90 7 48 8 60 9 1 4 10 1111 9919 991 96 9 44 3 40 4 04 4 33 6 17 197 18 7 69 9 98 68 Voorb 6 67 10 17 1 41 4 S 18 9 84 Z Ztiva ll lO tO 1 16 4 6S 80 9 4 Zlir lll 99 10 43 9 09 1 04 89 6 Oraida 337 60 9 13 18 9 47 10 l 10 64 19 05 19 68 9 17 3 14 4 08 4 396 16 1 47 607 488 1810 1010 98 Stopt te BltUwiik KritUireg en Nootdori LeidBchendam ea Hekeodorp U T K O H T 0 p O D A 10 10 38 U S8 19 60 8 08 3 69 10 99 11 55 4 11 10 81 4 94 10 44 11 1019 11 1 99 8 46 4 37 1 AMSTEBDAH SODDA 9 19 49 9 34 1 63 10 10 19 11 9 46 9 69 uo hê WMk ook da gevrooc trb ider dor BaltimorflbooUD loodao w l r begiDnnn Mifiobi o zoadsD de bMtuorderi tad de Bondwerkartbood wel do a leo spoedigtte eeoe Tcrgaderiug is t teggeu om DOgmuli teradeo tofc beëiudigiag der tokiofc anders zou bet wel kuDoeu cyu dut deze n eao DAchUaare ntfcgiug AU gevolg vao dezeu ataat fan takio wai er bedao dan ook t r beorze eeo meer opgewekten gee i merkbaar meii voelt dat bet ejode der itakiog naby i Alleea de Uollerdamicbe Llojd wat bednn mioder gelukkig Deze had Belgen lo dieust die lUn geheeleo iiacbt ftink gewerkt bebbeo Hedea murgea lieten zy xicb echter door de stakera baog maken en verdwenen daar geen voldoende maoht ter beacbermiog aanwezig was ThaoB zijD er Eogelicben aan deu arbeid Ook andere reederyeu maken van Ëogelscben gebraik Wet dit moet kollen kan meu aagaau ali men boort dat deze eeo ahilliag per oor nioeteu hebben Keo tweetal feiten bewijzen dat ook buiten Ilotterdam de invloed der Ungdurige t jiiug wordt gevoeld Zoo fc ilegruf erde de firma Nicula Kücblin Co meetfübrikaoteo ta i Qravenhage oaar hier dat zg zoo niat onmiddallgk graan kwam baar fabriek binnen 1 dag moeit iluiten Ook de kaarfienUbriek Apollo te ycbiedaiii be It dringend behoefte naa palmolie tot geregelde voorzattiu van haar bedryf lo vertobilleDde cbepen ligt naar men aegt bet graan te bederfen De maali eleo ran tegenweer ziju nog meer verscherpt H den morgen ia bier uit Diju tlaag gRarriveerd liet tweede battaillon grenadiers op rredeHtBrkte circa 3000 man onder be et van lolt kolonel Vao Hoogfltratt n Deae wacht in baitemd voor bet doen van naobtdieoiit waarvan thans de cijultery ootbeven i Ook heelt eanklaps de bereden politie toegezegd bij bet reorganisatievuoratet ran het corps baar intrede gedaan Hg bestaat nit 9 msn onder bevel tan een onder io pect ar De officieren dar grenadiers zyo infüekwartierd aati boord van hst stoomschip Maasdame de uianschsppen in het Undvarbnizarshotel der N A S M A D de Ka rsaufabriek iQoudy wordt uit Rotterdam gfiaïnd Werkstaking afgeloopan met 118 tegao 481 Htemmen werk liarvat De kapitein vau de verongalukle Illligelsche stoomboot Aidar Nutman geuaamd heafi vao da koningin van KogelaDÜ de Albertmadaillft eerste klasne gekregen De volgende geschiedenis ligt aau die byzondere onder scheiding ten grondslag Den 19aii Januari zag de sto imhoot tStaffbrdshira die onder weg was Tan Marseille naar Port Said da uüodi ignalen vntide Aidar en bsaloot tarsto n d te helpen Daar de Aidarc reeds zinkende was werden drie reduiugboot u ia gaiyk door de StafluHshirec uilgetet Met da grootste moeite galqkte bet niettegenstaande de iJBVsÜaude duisternis en de hooggaande zee de pBsaagiera en de manschappen van de ÏAidar ta zaman 29 in getal te redden Ue aenigen dia achtnr blefan wareu de kapitein QtmaD ea een gowoude hnlpelooze stoker zo er wieu de kspitein hel chip uietverlatuo wiI4e Da stoomboot was inmiddels baar udergang Hlbij en de reddihgsboolen durfden veitigheidsbalve uift Uuger op de plaats 4 i onWeiia ta biyveu Voor het taatbt werd de kapitein aingeradeo het schip te vertalen rn iu de boot te gaan maar deze wilde liever met het aobip naar dein kelder gaan dan zyn zieken stoker Aan een wissen dood prysgeven Oiuleijjk iiadai de booten waren vertrokken zouk de Aidar Toen men aan half nar later op de plaats vuo dn ramp terugkeerde zag men kapitein Nutman op een omgeslagen boot dryveu terwyt by nog steeds den stoker vasthield Beiden werden gervd en de gewuude stoker herstelde aan boord van de HtaffordsHire Deze bewonderaaswaarffige dt ad iiru kapitein Nutman kwam tar oora vau Koningin Victoria die hem met da Albertmedaille rile klasse beloonde Gouda ICoordroaht NiauwarVerk Oapalla ftottenlaai Rotterdam Oapalla Niauwsrksrk ULoordraoht Qouda Ia Lancoshira cal bioDaokort aan nianwaiodostrie varrgzan die aan vele stilstaandehanden overvloedig werk belooft ie geven MenIS ook daar nl van plan van bont sgda tagaan vervaardigen Het moge miaachien ongeloiiflyk kllnkeo maar het is een feit dat deprachtigste zgde die voor d n ramen d r winkels van het W t £nd ie Londen ligt oi estald slecbta houtzgde is In landen en PargsloDpen de dames met boeden en japonnen diemotdese nieuwe so rt van zydezün opgeschikt eo de damea weten niet betfr oi de zgde isafkomstig van de gewone zydeworm Men mooteen keuuer zga om het ferscbil tusicben deechte en de kunstzgde op ta merken Tot natoe werd de hoatzijde alleau vervaardigd inFrankrijk en wel te Beaaa oD waar een groQtefabriek was opgariofaiJf De Societj of Chemical lodua ryc heeft dokucstzydeaan een st engonderzoek onderworpen en bevond dat zg eenuitstekend sarrogaat wu van zgde Men is nuernstig vitn flan iu de nabgheid van Manchester een fabriek op ta richten w aarvan dekosfpn op lO OOO pd st worden gersamd enwaarin altsen de draad zal worden gemaakt De belangrykbeid van dez ontdekking kanman afleiden uit het feit dat iu het afgeloojMiujaai in fjngelaod voor meer dan 17 000 000 pd st aan zijde werd ingevoerd Deze ia danook tweemaal zoo goedkoop geworden als 12 jaren geleden terwgl de productiekosten vanboutzyde lulnder dan een vierde bedragen raadie van de echte zijde Men hsd aoo grieftegen de kuustzyde dI dat zg in hooge mateootvUmbaar was maar bg proeteo is hett endoel geblekea Ëeo groot voordeel van deboutzijde is dat zg beter geverfd en gew chen kan worden t u dat zy niet zoo lichtvuil opneemt omdat er geen vet lo zit Ookblyven er geen kreukels in als zy opgevouwenis geweesK Hat lydl geeu twgfel of de hootsgde gaat een schitteren Je toeltomst tegemoet maar men moet voorsJchtig zyn by betkoopeo anders koopt mett misschien tekendenprgi van echte zgde bontzgde Xan een particnlier icbrgven nit Batavia ontleent het weekblad sinsuliodec bet folgeii le Hier loopt het gefucht dat geoeralal Dfykerhofl belast Zil worden met de geldswsarde dejr ryksdaalders geweren en patronen op zgb last aan toekoe Djohan uitgedeeld nadat da generaal reeds gewaarftchowd was dat Djoban zou afvallen Uit bsricht verwekt te Batavia geen geringe verbazing Men noemt bat iocousequent omdat men nimmer vernam dat er sprake van geweest is generaat Vetter ot desuoods den Oouverneor Gt neraal te doen betalen de koaleu van ds tweede helft deY Lombok expeditie gemaakt nadat geen geloof was geslagen aan de waarschnwingen omtreut den aiTastaanden afval van den vor t van Selaparaug i Hat voornemen beslaat om by voldoendedeelurmiiig vermoedelgk ii de laatste da jenvan Juli en het bpgin van AugaHor voorjongelieden weder de gelegenheid open tesiellen evenals het vorige jaar een kamp tebatrekkeu by Lftreu gedurende een 12laldagen Aau dat kamp kuuueu deelnemen vrgwilligers voor bet Roservekader die niet y bun Itorps onderde wapooen zijo ï ijt die boew r nog niet by het Re ervekadvr verbonden iu het bezit riju van een bnwyfi B of D en zij die toegelaten iju toi da 4a of eeue hoogere klasse van eene hoogere burgeischoo of gymnasium ol op andeca wg e anuspraak babbea op vrgstelliog van het toelatingaeTauieu tot het Heservekader y die aan dat kamp hetwelk ouder be el tal slaan vau e n officier wtisschen deül ta Ofnien moeten hun voornemen daartoe uiterlijk 1 Juli schnlteiyk hebbeu medegedeeld aan den hoofdofBolA v ior bet Beaervukader ta Leideu Vischmarkt No 5 die tevens bereid is verdere iuticbtiugen ter sake té rerstrekkao De TriiyriUigwrs oor het Reservekader rei 10 90 10 97 11 4 U U U IO 11 81 9 91 T 8 99 10 19 10 99 10 89 10 49 10 49 9 18 9 r H i A O 11 99 9 91 zen fltt kampaaran voor rekening fan bat rgk de overige dealnemera zjja gebonden voor eigen rekening te reizen eu slortan bg aaukomat als tegemoet kom ing in da konteOf voor varding liggioi en alle andere uitgaven f 16 Door deelneming auu dit kamp vinden zg die nog ongeoefend zgu iu deu wapeobandel o a de galegenheid om het getuigschrift A te verwerven Ciateren werd te Hilversum een veiling gehouden Tsn planten die wit omvang betreft leker merkwaardig mag geuoemd worden Decatalogus telde niet minder dan 1145 nommers Daarran vormden de Orchideeën bet leeuwendte 500 uommers Varens en Brometiaceei owaren elk in 50 koopen vertegenwoordigdVerder noeinsn wy tal van fraaie p nulenvüor de wanne kas als Maraota s Aotburiamaenz 00 byna een honderd groota planten iukuipen Stot n 0 neraAl 2e Kauie Zitting van Dinsdag 19 Mei 1896 De heer Bealaerts verklaarde zyo aangekondigde interpellatie in te trekken daar aan de werklieden der Rykapatroueofabriab ïü niedeSedeeld dat op het foornt men tot ontslag der 3H werklieden is teruggekomen Hierna werd het Kieiiwet debat voortgezet De heer Savoniin Lohman bestreed het systeem ontwikkeld door den beer Kuyper die onderscbpidde tusttcheu eoovereiniteit der Orerheiü en souvereifiiteit des Volks Spreker vAvt in de Overheid de beschermster der rechten eo vrijhfid des Volkf maar erkent geeu Tolkssuuptireioiteit 0 t het kionwet ontwerp komende zegt spreker dat dit de triomf zul zgu van de reiolutioonaire beginselen van den minister eu by beitrgdt il miuiüters leer dat alle groepen in de niaatschappy op netzelfde niveau staan eu alle menitchen slechts individuen zyo Hij beschouwt de maatscbappg ale bestaande Dit groBpeo onderworpen aan Qod i ordeningen Het kiesrecht moet gegeven worden niet ann alle geschikten maar naar overeenkomst met de eirtchea des Lande Het dwsalbegrip thans gehuldigd bezwaart de taak des o inisters en leiiit tot beTestiging taiTde meeoing dat de stsatsmacht dient oiu psiticuHere of klasseubolangfn te bescbermen een begrip dat bij arbeiders maar ook by anderen heerfcht 8pr zal locaal medewerken nan totstandkoming der Kieswet mits bigveude binnen de perken dar Grondwet niet of zonder orrectieven I e heer Vtrmeuloo betuogt dat de minister wgzende op hel feit dat in het Manifest der Katholieken niet van correcti v n sprake was fergeat dat er toon geen bepaald ontwerp ann de orde was Hg acht correctieven dns wel gewenscfat eu verlangt de intrekking vsn art 161 overgHngsbepalingeu veri wariug dar eiachen vso gemeenlelyk kiesrecht in dit ontwerp eu kiesplicht Wil de minister niets toegeven duu 7a het hem moeitgk vallen vóór te stemmen msar by vertrouwt dat de minister wèl znl tiegeeen T n Hlolte betreurt hg het dat de heer Borgesius wissels heeft getrokken op de toekdmstige Kamer tot kiesrecht uitbreiding waaruit blykt dat dit ontwerp geen rust al brengen et hoe verkrerd het ia geweL st in 1887 de Grondwet niet de voorwa rde tot ki sbevoegdheid te laten omschryvei 4 80 4 97 9 4 9 11 L90 9 90 9 8a 9 44 7 90 4 40 4 60 4 67 6 04 6 10 9 1 4 7 1 44 t 94 9 01 9 09 9 14 H 4 97 OEN 9 09 4 04 De heer Uarttj leidt uit dê houding van deu minister af dat d verwerping van het ontwerp wèl besliaaeu zal over het lot van den nfinister maar niet over het lut van Het kabinet Roëll of over de oplossiug van bet kies rechtvraagstuk iu den geest van de dleerderbeid der Kamer Verder verdedigt spreker nader de wettelgke maatregelen om den opkomstplicht te vursekeien eu kondigt ecu wQttelyke formuleering doervnu voorloopig aan Deurbg 70u f 3 boete ten hoogste worden vastgesteld tenzg een wettige vr rKtuderiag wurde bewezen Hg acht het hoofdbezwaar vuu deu minister dat duza niet wil en daartegen komt spreker krachtig op by betoogt dat in bat Manifest der Katholieken over kies plicht gaansprake behoefde te yu s Mini tarswaigariag is onradalgk an vilUkeang sa die weigariog dwingt spreker da eiscbao roor bet kiesrecht te verscherpen Na repliek van dan hearPgoappei rarkloorda de beer Da Beaufort Amsterdam aieh met de hoofdstrekking van bat ontwarp ta kuuoea vereenigeu als zyude bet de beüehaming ttM bet bvkende groote amendement Artikel 161 moet achter vervallen an het gemaaolelbk kiesrecht moet andera worden geregeld moor het moet toch in deze wet blyveo Deze spreker waarschuwde voor de gavolgan der mislukking van deze voordracht Ds mi nisterieela gevolgen latende rusten vreaada bü dat bet naaste gevolg zaliwezen dat het fcieireekt nog in de volgende eeuw aan da orde zal zyo Dat vooruitzicht laoht beia uiet toa De heer Heldt betoogeuda dat deze wet slechts een derde toelaat vao da kiezers di onder de grondwet mogelyk zyn meende dst het kiesrecbtvraagstuk dientengevolge niet opgelost zal worden en een voortdurende brou van vcrwikkaiingen en ontevredenheid bigveu zal de werklieden toch wil en dit comerratieve broddelwerk niec Üe beer Van Borssele outwikkeld bezwaren tegen eene splitssing Vku gemaentan tegen bet couioirestetsel en tegen opneming van bet gimeeutelyk kiesrochf De heor Veegeos handhaafde zyna grondwettige eo andere bezwaren De heer Bevlaerta van Blokland achtte hrt regperiiigflontwerp fe weinig in overeenitemmïag met de wenacht n van bet votk maar wel mat een bescbaiden kiesrechtnitbreiding Hij handhaafde zyu standpunt in Augustus 1893 ingenomen De eiscbao van wooiug en loon levereo voor hem een overwegand bezwaar op eu hg zal voor stemplicht stemmen Heden voortzetting Htjt bod speelt in het leven een ta belangrgka rol dan dat men niet met eenige belangstelling zoo kennis nemen van t gaen iu verband doanredfl wordt gedaan fo uitgevonden om onze ligging gemaKkelgk onzen slaap rustig te maken De vereeriug van het bed her hoeft na wel niet zoo ver te gain als wjj die eenmaal vonden bg een bejaarde dame welke opgetogen uitfiep Wid het bed beeft nilgevonden die heeft een standbeeld verdiend maar toch luag vry het bad geprezen ztrader dat men gevaar loopt voor een vadzig Ini menscb te worden beschouwd Tot de requiHiteu van een gezonden slaap behooren bebalva de hoofdvereisabteu een normaal gezond lichaam en een gerust geweten een douzen bed of goede matras wg man gen ons niet in de quaestie wat bet gezondste is en een oordeelkundige dekking Ër zgn meorchou die meenen dat een goede dfkeu zwaar moet zgu maar zg dwslen hoe licbter de deken hoe beter oor ons gevoni iq welbehagen Altes wat drukt eo dat doat ooiegeuzeggetgk een zware deken ie biuderlyk eu benauwend Paardennaturen die zelfs eoder een deken van 10 kilo zwaarte rustig zouden kunnen slapen zgn oit ouderiugen van verreweg de meesten der levende getilochten is de constitutie minder stevig Hoe zuiverder nu de boomwol is wsarmede de deket wordt gevuld des te lichter is de e want jviet het vuil de pitten enz welige iu de boomwul worden gelaten maken de zwaarte De lichtheid getuigt van de zuivere bereiding vau het fabrikaat waarop dus by het koopen van een d ken wel dient gele Ën uiel minder op een andere qualiteit van een goeda deken namelgk dese dat na een poosje ta zgu gebruikt de boomwo of watten ui t opitroppeu geeu kloutera vo meu Ëen de moeite loonend kykje hoe een goede deken wordt gemauk namen wy dezer dageu in de gnnstig bekende meermalen met goud eu zilver bekroonde vKoninklttke Nederlandaoba Gestikte Dekenfabrieks van de firma Veltmnii ft Co Korte Prinaengraebt NO 10 te Amsterdam welke fiima iodertyd toeu uit hygiënisch oogpunt werd gewaarschuwd tegen da TUdvan Greenwich l 19 9 10 9 6 9 8 7 96 ll 10 4 9 67 10 4 10 11 10 18 10 97 9 48 47 9 94 10 01 9 68 710 7 50 8 0 9 0 10 94 9 99 10 64 8 9 99 8 41 9 49 11 10 4 46 6 4 18 7 41 9 41 7 4 8 49 11 1 10 07 Tailing TOB door knoaiera io het vak in dao handel gebrachta dekens voor de aar van haar fabrikaat krachtig is opgetredao door bet noemsB van da namen diar vakbedervers ta vragen Aanlaiding vo r ons bezoek was het sedert eeoigan tgd door de Uwusto firma iu gebruik namen van san drieUl gaperfecüonearde maobinaa tot kariog eo zoivering der voor da volliog gabrnikta wattan Deca door stoom in beweging gebrachta machioaa da voor da fabriek noodigd drgfkrocht wordt verschaft door een loLomobiel van 10 poardekracbt beslaat oit tal van cytinderf bekleed met caoutchouc dat met doizcudeu kleine tanden ts bezet De ruwe katoen van achtaren iu de maebina gebracht wordt door deze getande rollen niteenge luisd met verwgderiug vau atof eo pitten waarna de witte vezels zich als een duu vlies winden om ean groot n tremmat Wanneer dit vlies door eenige omweotalingen van den trommel de vareisohte dikte beeft verkregen is het vel zuivere watten van volkomen gelgke dikte en ter grootte eu zwaarte als voor elke daken noodig is gereed om naar de booge etages te verboizen waar bet vullen en het stikken van de dekens geschiedt Verbazend snel naaien hieV rap e meisjeshanden de vooraf gesneden lappen tot eeu overtreksel aaneen waartusschen het rel watten geschoven wordt en vervolgens wordt de teekaniog van het Uilipatroon aangebracht door over een op da deken gelegde zinken plaat waario de teekaning ia aitgaalageu een spons met kryt te wrijven Binnen minder dau gieen tyd de teekeoiog gereed en kopt de deken in handen der stiksters die mWda van de zoldering loshaugeude en gemakkelyk naar alle richtingen bewogen stik machines de krgtfiguren doorstikken en daarbg eeoe scherpte van blik eu een vaardigheid van band aan don dag leggen welke ons die biar en dsar da teekeuioK niet goed meer konden onderscheiden niet weinig Tarbaasden Wanueer nu nog de rechte raudon om dadakea zgn gestikt is de deken klaar jeu beaftnog slechts een nauwkeurige schuieriug ooodigom afleverboar te zgn Dat alles gaat bgzouder vlu t niettegenstaande da dekens de banden vau acht verscbillenje werksters moet paiseercu De lAer Veltmaa biedt belangstellenden de geladenheid aan om zich met eigen oogen te komen overtuig i welke zuivere grondstoffen Toor de vulling worden gebezigd en de erscbilleude phaseo van bewerking ta lïaaschoawen welke eeu deken ondergaat alvorens geKhikt te zgn voor gebruik Bg bet 6e 7e en 8e regiment eu infanterie resp te Breda Amsterdam en Aruhem Eullen proeven genomen worden met de nieowe oui form an eeue gewgzigde uitrusting voor het wapen der infanterie Daarbg komtj het mouwvest te vervallen en wordt eeue k rta jas van het tegenwoordige model doch met roode kraag voor valduitrusting bestemd de gele oitmousteriug ia daarbg door roode vervaugen d scbouderpasaant la van laken en voorziec vaq regiinentnuramera Ue kapoljas wordt vervangen door een wgder model dat mrer lo mantel wordt ingericht Onlangs werd gemeld dat in eeue kazerne te Par s de re imentskaa met fr 30 000 uit het kabinet vau den kolonel was gestolen De yzeren kist ii thans teruggevonden met de gebeele som erin Een sapeor Marrbaod is io den nacht van 2 op 3 Mei in bet kabinet i doorgedrongen heeft heel alleen de kist eruit i gesleept en die verstopt io een nauw gangetje vap een halve meter W tusschen het beschot an de wapeozaal en het onderste uiteinde van het afbellend dak Hij hoopte dat de diefstal eerrt Maandag 4 Mei ontdekt zou worden eu bg dus Zondag gelegenheid zon hebben t geld weg te baVn Maar reeds Zondagmorgen vroeg bemerkte een officier dat de kist verdwenen woa en werd de heele kazerne aan een gestreng toezicht onderworpen Na weken lang zoeken heeft uo een loldaat die in bat gangetje gekropen is aan het eind daarvan da kist gevonden Bg Maroband had meu reeda vromer breek werktuigen ontdekt Hg heeft bekend en verklaard geen mede plicbtingan ta babben 4 De eommieaie uit den Dortseben gemaantera d benoemd om na te gaan in hoeverre da oprichting van een openbaar slachtbaia weoscbalgk woa heeft daartoe eokele plaatsen bezocht waar roede dergelgka inrichtingen bestaan o a Elaaf eu Rotterdam Aan eeritgeooemd alaebtbnia werd de voorkeur gegeven eerstens emda bet alachtbnis was ingericht voor de slacht vao ean gelgk aanul dieren als ii Dordrecht verbrnikt worden en ten tweede omfdat de inrichting daar volgens baar eenvoudiger eo doelmatiger was ingaricbt Wel werd door da commissie met iogenomanheid melding gemaakt van eeu te Rotterdam in gebraik zgudeq iteriüsalor waarvan door haar afbeeldingen werden genomen Bultenlandsch Overzicht Taoar en Tsaritza zgn bg stroomenden regen te Uoscou aangekomen waar xy door alle grootrorsteu en reeds aanwezige vorstelgke persooen uit bat buitenland werden opgawocbt en door ean tairgke alle wader trotsaarende volksmaoigte levendig werder toegejuicht Volgens Dai1j Telegraph c zal de Tsaar by gelegenheid van zgn kroning op groota sehaal amnestie verlaaneu aan veroordaaldeu eo gedeporteerden in Siberië eo tevens alte Igfstrafien iu het rusaische Rgk affcbafieu i zoodat de beruchte a knoet c tot het verledene ral behooren De beer Camberlain zaide in het Ëngelaeha Lagerhuis Omtrent den vorm van het onderlïoek uasr da Chartered Gompaoj is nog gaan definitief besluit geuomeo en die vorm hangt grootendaels af van den aard en de strekking van het ouderziiek Indien bet onderzoek moet loupeu over bet beheer en bet verleden der compagnie en over de wanscbelgkbaid om baar de groote macht te laten behouden dia ZIJ thaui heeft en indien de enquête commissie tevens da bevoegdheid moet bebbeu o n vooretellen te doen over het toekomstig bestuoi van het gebied der compagnie dansobgnteen parlementaire commissie het beste maar iodian men niets anders wen cht dan een gereohtelgk onderzoek naar deu inval en deomstAiidi hedeu die er mede in verband staan dau zal een commissie vsn reehtsiteleerden eeniga hesitate voordeelen aantiiedee Ër zyu voorbeelden ven gemergde parlementaiie commisiies voor 161 5 van 1695 tot 1864 is er een tu acheoruimte en sedert is het meer voorgeko nen maar precies zoo o gev il als iib heeft zich uog met voorgedaan Minister Chamhertsiu deelde ook in het ËngeUche Lagerhuis mede dat hg nog geen bericht had ontvangen over de verzachting van het vonnis der uillaoders in Johanneibarg Dat een beslissing op handen is staat echter vaat President Kruger moet het zalf gezegd bebbeu in een onderhoud dat een vertegenwoordiger vau Reuter met hem bad Wat hein Kruget betreft konden alle gehangenen in Tryheid gesteld worden en bg vei trouwde dat da Uitvoerende Raad er eveneens over eou denken £ r is echter eeu inoeilgkheid die bet nemen van een beilnit zoo vertraa V tegen den wil eo de bedoetiug van den Uitt oerenden Rnad in Het meerendeel der veroordeelden heeft een verzoekschrift ingediend waarin zy vragen dat de gevaugenis traf eu verbanning zal er vangen worden door geldboete maar een saiilal gevangenen hebban dit verzoekschrift niet gsteekend en nu zit de moeilgkheid doariu hoe onderscheid tB maken tussobso ben die het verzoekschrift getaekend hebben en hen die dit weigerden Waarom willen sommigen uiet teekenen V De berichtgever der Times € zegt het ons Debeeren zyn te koppig om gratie te vragen Misschien denken de veroordeelden wel datKruger bun gee genadn zal dnrven weigeren maar als dut zou is hopen we hartelgk datze er tegen aan mogen loopen Ze hebben hetom hun complotteercn dubbel en dwars verdiend De correspondent vau het Londenscheblad erkent zelf dat het voor de regeeringeen lastig geval zou zyn de vonnissen tewyzigen als men van geen verzoek om gratieweten wil Tot opvolger van De Wet als Ëngelandi agent te Pretoria is nu de advocaat Ctoete beuoemd Doch slechts tgdeiyk naar Chamberlain in liet Lagerhuis verklaarde zal eeu definitieve benoeming eerst Keschieden na do conferentie met sir Hercules Robinson Cloete is ee i Engelsch Afrikaner en Trans vontich burger hg heefteen uitgebreide rechtsgeloerde praktgk en is gehuwd met een dochter vau dominee Van Warmetoo te Heidelberg Zyo familie is eeo der aanxieulykste Hottaod Bohe families van de Kaapkolonie Ofschoon Cloete beslist ËRgelschgezind is beeft de Traosvaalsche regeering geen bezwaartegen zgu benoenSing danr by bekend staatals eeu aerlgk man Uit het telegram dat air Hercules Robinson aan den Ëngelschen minister van koloniën zond blykt dat lord Qrey te Boeloewayo is aangekomen en den toa tand daar zeergunflig vond Üe opstandelingen waren teruggedreven naar de overzgde van de Thabas Iduna eo toen zij daar de verbinding tasachen Salisburj en Gwelo bedraigdeo werd een kolonns onder kapitein Napier uitgezonden om ben te verdryveo Deze koloone was eameugetteld uit 130 beraden manschappen en 150 man infanterie metjB n zevenpooder en ren Maximkaoon De beretffo manschappen rukten vooruit en dreven al spoedig den vyand op de vlucht De Ëngelsche troepen ledao geen verliezen de Malabelen verloren honderd man vgfiig tot zestig stuks vee een aantal aohapen geiten generen en ass aaieo werden buit gemsakt Rhodes beeft nit Qwelo aan het bestuur der Chartered Company gmeind dat als hg er ia sla t zich met kapitein Napier te veraenigao de kracht van den opstand gekf l gebroken zal tgn TnsHben Sjangapi Ksmbesi en de ThabM Idana bevinden zich oog 6000 Matabelen OVERHEMDEN FROISTO BOORDEN en MANCHETTEN A van OS A Kleiweg K 7S 37a GOUDA Beurs vau Aiiislerdain Vorkn dotkn i 100 lOI tUIH u 100 m ♦ V M V f 1 1 1 los Vi V 1 1 11 V uo 1 ♦ + 100 1 4t SO 0 jl80 lOO 1 100 K 100 1 Uli S lOOf 31 100 UI 1 1 uov 1 1 I M SOOl n vl 1 loiy 1 ♦ M V U 90 7 78 10 lOl j 1 u va u t 10 N 10 100 ii A 1 U A 10 7 1 lOS lOJV 10Ü S3 48 U 17J 178 201 109 107 1081 1 1 103 n ns IS 1 7 lil 19 U L I KiDBOUMV Cert Nad W 8 dito dito dito 3 dito dito dito 3 Ho Q iB Obl Goudl USl 88 4 lTi UB luichryviiig IStil Sl 6 UosTXNa Obl inpspis U6S dito in zilver 186B S PoaTi QAL Oblig met coupon J i dito ticket 3 ausLAKu Obl Biaaeul L89t 4 dito a DO B 1380 4 ditobgRothi 1889 4 dito bi Hope 1839 90 4 dito in goud IwjD 1883 H dilo dito dito U84 S Sp njs Perpel sahuld IgSt 4 ToBKUj Oepr Conv loeu 1890 4 iteo leeuing Berio D Oeo lueain serts C ZuiuAra Ubp v obl L8 i B Uixico Obl Buit Soh 189U ft Vbkbzukla Uil 4 onbop 188L Haxw L O Pr Uon eert 6 Jbd Holl IJ 8püorw Mij sand Mij lot Kxpl V St épw aand Ned lud Bpoorwugni asud Ned Zuid Atnk Spm ssud 6 dito dito dito 1891 ditu K lTAXiB Spoonrl 1881 89 A K j 1 8 Zuid lul Spwulj K W a i S Polbh Warschau Weeaen sRad 4 RüSL Ür RuH Spw My obl 4 g fialtisohu dito sand Fastowa dito aand 3 Iwaag Üombr dllo tand Kurak Ch Atow Bp kao obl 4 dito dito ouUg 4 AMUiBA üent Pafi Sp Mi ebt 6 Chic fc North W pr O v aand dito dito Win 8t P tur obl 7 Dtfovor fe Kio ir Spm eert r a Illinois Ooutral obl in goud 4 Louiiv Il NathviliHt urt v luiud Mezieo N Spw Mg lehj p u A Miss Kanwt v 4 p t pruf aaiid N YorkOuUriok Wu l aand dito Penus Jliio obli ft JrüKoii Calif lo hvp In Roud Üt Paul Minn Manit bl 7 l u Pac Hoof lliiii abtlK 1 dilo dito Liur ol lo liyp O 6 ÜANAüA kü Soutli Ciirl v B llld 7bn C Rullw Nnv loh d c O Amstcrd Onii iïjua Mij aadd Hotterd Traiuwtrg Maata Ksnd Nsn Stad Amstordam aand Ü Stad Roitortbim sand S Uk oib Stad AntwüfpoittBS 9V Siad Hrusw 1880 2 Uoxo Tlioiib lleKuilr Oitsetlacli 4 OosTBKR StoaUleeuiiig 1860 3 K IC Oott it Jr 188U3 Spanjb Stad Madrid Ü 1888 Nsn Vtr B tt Ilyp apobloart KantODgerecbt te Gouda Zitting vsn Woensdag 20 Mei 1896 Da votgeude penonen sgo veroordeeld wegsDi Viaschery overtreding C n j T te Waddingsveen ieder tot f 5 of 2 dagen A B te Bleiswgk tol I of 2 dagen A S te Bteisvgk tot f 1 of 2 dagen Voor het zonder noodzaak nnbevoegd uitoefenen der heelkunde J H te Aunlerdnni ti l f 10 of 3 dagen Overtreding van het K B van 15 Kabr 1892 Slbl 144 s J d B ta Qoadfl tot f o of 3 dagen Overtreding Prov Uxglemaut L R te Waddiugs pon tot f 2 of 2 dagen Overtreding politieverordening teWaddiugsveen D T N tfl Wadding veen lot f 2 of 2 d Voor bat te Gouda op de openkwra straat spelen met geld A J V B J a W M eu C K allen to Gouda ieder tot f 1 of 1 dn J P A U te Gooda tot f 0 50 of 1 dag Overtrediog politieverordening an Gooda J K te Guudu tot f 0 50 of I dag Overtreding Strafwet W B te Wadding reeii tot f 0 50 of 1 dag Noch trn moor D d G te Gouderak tot f 3 of 3 dagen Opetrbare dronkenschap J V G 8 en A d K te Gouda H v A U Wgk bg Duurstade P V en J H la 0 iidt W W immsd W t D i Oadtrlink a UmI i l t tot I 1 o S d P T t Gouda tot i U 50 of 1 d g C A S t Ooadk lot f 3 of 3 d g n Opooban dronkemchap bg herkkliog C J U Qouda tol t 5 of 3 dag n Opasban drookeonbap bg 2de liarhaliog C B ta ioadank tot bMhtaoiaatraf aB 1 waak Opaobara dronkaiichap by 3da barhaliog C K ta Oaudt tot bcobtaBiailnf vao 3 wakoo 351 Staats loteriJ Sa ICIaua Trekkinfi hu Waon li t iO Mei Iltl No SOSl 000 No 1017S ISOOO No 13710 DOOtt eu iO k3 ieder 1000 No 1804 4335 713 18109 eu 11781 ieder 400 Va 5888 11408 en 13813 ieder 800 Vo 1188 8793 8857 888S eu t S ieder 100 PriJ2eo rau 70 57 34511 SOH 8810 10891 19140 1 841 18705 113 11 874 8084 8458 10315 13889 I t0 19840 115 3875 8087 8505 10559 13843 18018 18900 198 3888 8148 8888 10848 13389 1808U 19010 449 8778 8834 8814 10785 18888 18188 19081 870 3788 0879 8888 10798 19418 1858 19154 884 4101 8899 8890 10898 19506 I85 9 19341 ll 4148 8877 8948 U030 18558 18897 19370 1007 4909 8481 8999 11880 13888 19788 19998 1180 4841 8508 094 11494 13 47 18980 19487 1981 4903 8519 915 l 11531 13951 18888 19440 1439 4184 8578 9818 11594 13977 17101 19489 14 8 4498 0939 9394 11549 14080 17119 19490 1545 4885 e 89 9416 11889 14088 17181 18831 1858 4981 988 9454 11887 14341 17188 19877 1799 4940 7089 9499 11778 14890 17185 19901 1863 4946 110 9591 11885 14801 17848 19985 195 4869 7148 gSSJ 11987 14830 I7i08 19987 8068 4989 7460 968 1 079 11088 17876 80198 1809 6044 7543 9705 18108 15136 17498 80168 1337 5181 7810 978U 1816 16179 17591 80159 366 61 8 781T 9766 11878 18888 17661 80188 1368 6890 7896 9889 19735 11801 rS 80100 8743 5859 7753 9974 18749 15586 17786 80886 8760 5455 7794 9998 87 0 11688 17781 80388 8785 1497 7981 10008 11798 16584 18193 80498 3160 5571 7968 10051 18791 15669 18197 80508 9 145 6981 7978 10067 18848 16756 1994 80847 9363 6846 8016 10136 13083 16766 18105 IOSr69 9386 6988 8118 10114 13116 15681 13689 80978 3418 5954 8189 10971 19188 16989 18698 80994 ADVERTENTIEN Door JACUUUB JOHANNBB PBIN8 oaenda te Oouda ia aan H M de KoningiaWeduare Regeutei ran het Kooinkryk hat rorioak gedaan om bjj tjjn gailaalitentani den naam VAN DOESBlIItUH ta mogen roagon toD elude in hat rarrolg met lijna wettige nakomelingen d u gealaohtinaam te dragen rnn P1UN8 r DOBSBUIIGH qouda den 20 Mei 1890 lUeiwijn ia de WIJN bjj uilnamendhoid eu ia data warme dagen bgnönder gawild PiUs per Flescli 5 5 Cenl by KLBIWKO No 2 QÜUUA Voor Qouda en Omstreken weuMlit meu een tlegellJk H an tetrlcnamen panoon ala Agen tnar y de Firma Wed BOSMAK te Gouda aanteiteliyn roor d verkoop van een artikel yïuirran de plaataing met weinig moeial gkheden rerbc en ia Itc hooge Proriafir wordt omnMdeUJJk bl verkoop uitbelaald en by a ccea reBr iute totll e verstrekt Aanbiedingen met opgaaf van tegenwoordige poaitie onder tSnccaa aan bet Algemeen Advertentie llureau A oa l k MAU Aix AmiUrdam