Goudsche Courant, vrijdag 22 mei 1896

Vrijdag 82 Mei J896 iNo 69T8 35ste Jaargang NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De üiigave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CEN Ejp ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regek A 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd hij zicb als m meer klem anti zgnc woorden bij Ie zetten eenigs ins tot haar roorovor boog en bare belde hanlen valtü Ik wil alios voor uw broeder ziJB wat do eene man voor deo andere wezen kan Hij hoeft mij het leven gerod on ik zal hem ui dor nood trachten to redden £ Ik hoh Wilfrod altijd loo Hof gehad zcido zijf tor verontschuldiging voor bare tranon ïk heb tot nu toe als tot myn moordere trgen hem npgozion hg is vier jour ouder dun ik Maria stierf papa raakio vnn ons vorvoomd wij hadden sloobts olkaodcr Vertrouw op mg freule Les or Maar z kon bare handon niet los krijgen on ig werd leeir varlegen Hg is opvliegend van aard weet gg f denkt dat bg verongelijkt wordt eit hij is bowgd uvrr ityno vrouw O mijnheer ï ydney als Jtg ncm kom helpen Hoo ma ik u ooit mgii dank kunnon b wijzen i ik zou bet u nooit kunnen vorgootlen iCoe zonderlinge veelbet okenendo gtinlaab plooida zich om zijn mond or was een teetlere gloed in sijno oogen die Maria Ijoitters hart verwarmde ÜA heer ï ydney lift hare bamlen los want jnlTrouw Ilorttillion trad binnen De heer I yilii y en Wilfred Tiener stooden n het latwerk van het buitje vab den laatste geleund Ita beer Lydney bad zioh wrfKe po t om Wii d Lester in te haloa hg bail hem daar in eene ffier tsloi bedrukte stoaimiug gsvondeo Zijne fetonrstetling i en ovor den uitslag van het gesprek mot Squire luister was groot en ou zijno drift Wdaard was gevoelde y zioh geheel en al verslagen Lydney legde 2gne Openbare Vrijwillige Verkooping bg inxet op WüKNeU O 27 MEI 189fi a by afslag en eomblnattën op WOENSDiQ 3 JUNI IdOG telkens des morgens ten 10 ure in bet Koffiehnis Tan de erven A B a o It 1 1 te Ouderkerk aan den ijliel ten oventaan ran den Notaris J Tia oaa LEËDEN aldaar ran geteektnd A nrs Ui en M met 8CHÜKEN HOOIBEBÖ EBVEN en rarder aanbehooran en 4S Hectaren d4 Aren 0O Centiaren WEI EN lOOILANl BOUWLAND DUKOHOND WËO en WATERINO bg elkander staande en gelegen onder da gemeente ÜQderkerk aan deo IJssei in den Polder de N ss benevens 0 Bectaren ff Aren AA CentiilraH Wei en llooilaiitl jJQUWLAND WEO en WATËUINO gelegen als rorau ia den Polder KKOMMt UKLIt en mm en Êen UU IS gatnkend C nr 132 en 132a in twee gedeelten bewoond met ERF en GROND taande an gelegen als voren buiteuduka groot 39 Aren OS Centiaren Te aanvaaülen by de betaling der Kooppenningen op 1 Augustus 1890 under gestand doening der hunr welke van de landerijeny verleend tot l Januari en van de gebouwentot 1 Mei 1807 f $ 1000 8tuk8 Breeder omschrereu in veilingboekjes die te verkrijgen lyn ten kantore van den Notaris alwaar de kadastrale kaarten huurcontracten en bewyun van eigendom ter image liggen I uit ftlltatt mtttft etiner der f Pi t e baitenlaBdaRbA f bri ke eter yeBomti toofri nKHnxIa Leger Paarden Dekens iiiueti u Uften den piit rgi vnii fl 2 7B i t Bluk wunlcn uitveikoaht Dllt tfikkt onilijtbar dakini ifjn loo mrn i tii peil o IW X IM em ffroot d htt fheelo pKsrd bf d kkuii l m t w l pf iiaitid en 9 tire Ii itrtiepfl voortR M klelno purtlj witte wollene SlaapDekeBS trroet 140X1 im wi i fltm leer klemr llMhtt Uuor Tftklui hemt rkl Md feuUn iii ii t wei hel BRngtOit dfii a I 1 3 SO perttuk Koiten iiHipra In ilulibrle ttf UuIdelUk geachnTeb l i i tllnirea w H n NM Uar da v itm4 ilraht liitr n tOMudlsR fin hM kMint ef Mdw rfmbBu pnwfl el B Hourwlta Maastrlolit Oi uota stuit St GENEVEE Merk t Niaii ix A p UOFja PUIKE OU DB VurkriJKbutr bij PEETEK8 Jz Ala bawijs Tan eohthoiil ii i pbet en kurk iteefU voorzien V4n lou iiBRDi dar Firm P HOPPE Zeer Nette Gesteendrukte mUEAAETJES worden GELEVEKD door A BiUi KAIAK en Zn Allerwege bekroond m et Eere Diploma s tionden en Zilveren Medailles benevens Kere Diploaia jouden Medaille en Certificate of Award of tbe World s Hygienic Eipokriion Chicaijo 1893 is het WereldlieroeiiHl Dniiven ltiirst llvnig Extract MELIANTHE UIT DB Machinale Fabriek DE HÜNIGBLOEMc Ti II van Schaik Co geTutigd te Öruvenfutye Ueau middel is ot kan worden uitgevouden welke de Mettautbe overtreft het m ONHERHOEPBLIJK hel beate middel ter wereld hetgeen de Tete en renchitiende bekrüniugeii getaigt Het Terztcht eo geneest ONMXDOICLIJK de Btreugrite hoest en verouderde borstkwalea Dadelyk na het gebruik der MËliUNTHË doet zich de weldadige invloed gelden Het groote debiet en de vele attesten aan de MKLIANTHE bewezen zyn de overtuiging dat bare uitnemende en genezende eigenichappen op pryi worden gesteld Üe MËLUNTHË ii verpakt in flacons an 40 ets 70 ets en ƒ 1 met gebruik saanwyzing voorzien van ons Handelsmerk gedeponeerd a d Heohtbank Ie Gravmhage ff r Verkryghaar bg F H A WÜLFK Drogist Markt ÖouUa E H V4N MILD Veerstat B 126 te Gouda A büUMAN Moordrecht J C RATELAND Bos cop B T WIJK Oudma rr FRANSCHE STOOMVEEVEEU N Cheiiilsciie WasscherIJ ViN H OPPE HKIAIFJt 10 KruUkcule liotterilam Uebrereteerd door Z M den Koning der Belgen Hosfddepöt voor UOUDA de Heer A VAN OS Az ijpecialiteit voor het atoomen en verven van alle Ueerenen Daniesgarderoben alsrok alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoom van pluche mantels voeren bont enz Oordgnen tafelkleeden enz worden naar de oieBwste en laatste methode geverfd Alle goeduren hetzü gestoomd of geverfd worden onschadelijk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieksB ign de prgzeu 25 gedaald Te stoomen goederen als nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week attAimm UAmAmma ftu Prjiiteiiill TEJWUU Zendmiratit franco de nieuwsUma tw kat tecen frankaaria aurnfa fafl n I JULES Jiuzn c De sUlen lar Ia wa4a leatoaisn in kostsloos toaianilaa daah mn llev amdolUk da VVSifda a rUa o ta faven en on evaarda T ia Ukajala V ra lm a m al llaLMi s4erW rald De catalofua kaTa da Voomarden der vanendln i or Fraaao Vraeht en Rech Oorraapandantia In II talen AMERSFOORT AHËR9F0ORTSCHE MACHINALE Sloom Itrood en Iteschuitfabriek stoom AutomatUehe IfaUeH Meel abrlek FUn gebuild Fraasoh Waterbrood Fransche Stokkea ordi mo pecianl j üschikle b le ftoorlua Urwe gefabriceerd is hier door overheurlijk van kmusk I en verkrUgbaar m uki nu 6 ot 8 ot 12 et GeWOOD PaaSObkrenteabroOd nordt van da puikste soorten tarwe prima 1 I krenten prima rozyn u en andere pritna zuidvrucbten grtmaakt is Uier door buitengewoon tteerlijk e fijn vau smaak blijft weken lang verscb en is VOrkr gbaar ÏU 1 I buavorm ea E elschen vorm m siuks va lo ot 15 ot 20 ot I 30 et 40 ot Ongebuild Brood met Prima Tarwebloem wordt ran de njnsia n I I stnakelgkatü soorten tarwe vervaardigd is bier door b zoniier beerlijk Van smaak zeer gezond cii verkrijgbaar ia panvorm I Kg S i ot 1 Kg 11 ot l s Kg 167 ot 2 Kg 22 et deze gewichten behalve van kantbrood worden gegarandeerd Prima Tarwebloem wordt van de busts en fijnsts soorten tarwe gemalen en is 1 verkrijgbaar in Vi Kg pakjes van 7 et Onze dópöthouderB mogen niet duurder verkoopen en verandeI ringen der prijzen worden door ons eerst geadverteerd Onze artikelen sijn uitsluitend verkrijgbaar bij onze dépdthoudera welke te herkennen zijn aan de dépötborden en de waI gens beschilderd met de fabriekstitels en W H MEI BSINO Eenige dèpóthauder te Gouda J L LEEFLANQ Door gebeet Nederland dépóthouders gevraagd tegen flinke provisie en 1 I franOO Vraohtea dor rolle eo ledige kisten Stooaaa bootd i©3 abSt üESTA FETTEk Gouda Utrecht Rotterdam DAGELIJKS uitgezonderd Zondagen vertrekken 2 Booten van GOUDA naar UTRECHT das morgens ongeveer ten xeven en des namiddags ongeveer ten vier uur Met dezen goederendienst bestaat ook eene zeer goedhoope eUgelegenheUl voor Pa agier naar UTItEC HT en tusschengelegeu plaatsen Kantoor IMieuwe 1 eerstal De Agent II ê M0EKBI EK Aan Zeiuiwlijders en Zenuvvzwakken Tbaua is de SKe oplage versobeneu van het boek vDo Ze uuwziekten en Beroerte Middelen ter voorko Beproefd en aanbevolen door de heeren i rof Or Merlnlére Farijs Prengruber Ui ardin Bau metz Parijs BoUChOt Parijs Qeh Ratb Dr Schering Kuis Xlez Rath Dr CVUrkOWeohky Weeneu Opperstafarls Dr leOhl Wsenen Opperstafarls Dr Sohlesl ÜMt Chef arts Dr DarseS Pal ijs Chef arts Drprestler Aken Districlaarta Dr QrOBSmaUD mlng en genezing Het doel va dit werkje is kennis te verspreiden omtrent len aard der zoouwzwakte hare oorzaken en gavolgeu oaderriebt ts gsvan a genezing ta vinden Het handelt o ver het bekend worden van de Pbysiologiscbe ontdekking doe op de eenvoudigst denkbare wijze op ons zeDuwgeslel kan gewerkt worden en wel met een succes dat zoowel een groot aauta uitstekende artsen ale de geneeskundige pers uuleiding tot disoassie gegeven heeft Het wordt dtrkalvs aan leder die aan aiekelijken zenuwtoestand of zoogenaamde zenuwaohtigheld lijdt welke zicb kenmerkt door liabitueele hootdpijn ml graine congestie groote gevoeligheid opgewonentieid Slapeloosheid tugemeene liohamelijke onrust en onaangenaam gevoel verder aar zieken die door Beroerte getronen zijn en aan de gevolgen obliagen nit j daar van lijden zoomede aan verlammingen Spraak Diatrictsarts Ur Busbaoh Zirk verlies of moelelijk spreken Stijfheid in de ge Krankarta Dr Steingrebsr wi iohten en voortdurende p Jn In dezelve par Cbareuton i tieolo zwakte toestanden zwakte van geheugen Consul Dr v Asoheubaob Slapeloosheid enz en die reeds geneeskundige Corfu Dr ined Corrazza Venetië ADgeviUe Parü Lavabre Pariis Wille Tnufkirchan I CabiliOt Arcnohon N s Fortget 1 onzac Ouilloaeau Bor deaux LabatUt Bordeauz BOUgavel la Ferrière L Hlrsobfeld Weeueu Lleber Inmbrnrk Hammer Plauen Weiner Weenen AUSt Urootoii Matusohlechner Rrixn i hulp inriepen en dour do bekende hulpmiddeloii onthoudiogs en koudwaterkuren inwrijvingen eleotriseeren galvaniseeren damp modder of zee baden geène genezing of betering verkregen eiudeijk aan alle personsn die vreezen door beroerte overvallen te worden en daurtoo reden beliben wegons verschijnseien van voortdurend angstgevoel beueveldhold van hoofd hoofdpijn met aanvallen vanduiieligheid flikkeren en donker worden voor de oogen drukkend gevoel onder het voorhoofd Oorsuisen kriebelen en doof worden van banden en voeten Tevens B a allen ilie tot de hoveugeuoemde calbegorien van zenuwliJderSbi Kooren voomeds aan bleek ZUohtige en daardoor tot zwakte vervnlleude jonge meisjes oov aan gezonden zelfs jeugdige personen die veel geestelijken arbeid verriohten en die ds reactie der geestelijke bi 3igbeid voorkomen willen driogt iid aangeraden zieh in het be it van bovengenoemd boekje te alellen dat franco en kosteloos vorkr gen is te Amsterdam M CLKBAK i Qo Heiligeweg 4S Rotterdam l v SANTRN KOLFP Korte Hoofd leog 1 DtreOhtiLOBRÏ t porton Oudegracht b d Oaardbrug F S2 ui f de VictoriaJBron f e OberlahnsteinbyEms Tafeldrank Van h0 ninklykef u s c erj ê er mt en Gouda Druk van A BaiNk iAN ZgoN BINNENLAND aOÜDA 21 Mei 189 J lu eeoe gtsierenafouJ gehoaJBu Tcrgatleriag VftD IcdcD eu bc j uriittKera tier WurliiDrichïi ig tot Waiiug lier BeüelArü to Oouila werd tli rtkeniog en veraolwoordiuf vau L April 189r l0 b 31 Maart 1890 goeJgeliPun De altreüenile ÜeHanrJer de beer G Slraver werd btrbo ea Oe aftredendd Comoiiswiisdan d bb F W Kaniphuixeo E S Cat C van Uerkei Dr au Itetsoa eu N de Uraaf werden ereoeeuB berkozeu Heden Uaor en bad een sUf er die de markt wekelijks beioekt hel ougelok in een baak waaraan Dien vteetcb ophantut ryue btnd t a aan luet het gevolg dat by door dr Letedag moeft Terbofldeii worden lieden morgen is Hendrik Hilgers werkzaam bg deu beer Nederhorat by het aan boord gaiu Tan de kaaimnur by do MullegatHlui i gevallen eu op de Kcbuit terecht gekomen Zyne heup ia gtikneusd Kooda hy in het gaathuia is opgenomen Da eerste jaarlyksche alj eueeoe vergadering rao den Naderland cben auDomerabond is Diuadim te Amiterdam gehoudeu Uit het verslag van deu nvcrvtaris dan beer Tbeod Ligtbart bleek dat do bond tbaua 36 algemeene leden telt en ze atd ingeu pn wel te Koiterdam Zwollf Arnhem aGravenlia e Amsterdam en Goudu die te ziimen 13 leden bezitten Tot leden van bet bonddbofttiiur werden thans definitief gekozen do beeren l L Jausaen P Duinker en Theod Ligthart te Ainsterdani A Bloem te Arnhem H J Nederhorat U Oouda en A Henkemana Sr ta Rotterdam Tot voorzitter werd aangewezen de beer P Duioker en tot secretaria de heer Theod Ligthart t Tot commiaiarisarn werden gekozen de heeren O Kf voor Zuid Holland D A itosKaui fOor Gelderland H J Gt yl Czn voor NoordHolland en K de Herder voor Orerljael De aanbeveUng voor directeur der gasfabriek ta Woerden bestaat uit de heeren L Bronkhorat te Deventer Z J Ninaber van Ëybeii to Bodegraven en H H Prakke te Groningen Beroepen by de Ned Uerv kerk te Oade FEVIL4 ET0X 128 Gij steil u aao dat itij verdiendet dat men u een dwangbuis naotrok Willeed bracht JutFrou fiordillton in het midden Gij jaagt Maria en mijeen doodscbrik op het tjjf H j sarde mij byna met myno onmacht toen ik er van aprnk om de soak in rechten te vervolgen zeide Wilfred buiten üich zelven Ik znt dat stuklezen al zou ik er dos nachts oni in zija httis brokea i Jat r weer ik Kot gehl kyoit ij toe on bijia bang dit ik bel bewytstuk in j Jsn zal krijgen Wilfred ik mag zulke taal niut langer aanlioorea zeiije jattröuw BordillioD streng Zeer goed Ik ua dat gij allen tegen mij Eijt Ik ui wotén wal mg to doen staat Dit aeggemle greep h sgn Ma aretba Rordillioii vtrgat dilt EÏj geen dook f hoed om of op had en liep hem op straat na Dan hetr l ydnry was door dit looneel allengs oen licht opgegaan Maria wns beschaamd verwaril en verbijsterd rn ij brittigde haar teedivosen da M by als vreemdeling getuige was gewent van zullr een toooeel All ireemdeliagl bernnm bij terwijl by haar darde Ik bad gehoopt dat fnule Lester mti niet water üs klooster F A van der Heiden te Gerkei Gisteravond veranderde naar wy vernemen de Commiasie vau Ttapporteurs uit de Tweedf Kamer omirent hel aan de orde zynde kiesrt chtoHti eVp en wel in verband met de vour gestelde auiendementeu op genoemd ontwerp D De leden van de Tweede Kamer der Ötatenueueraal beboorende tot de kitlhuMeke party zullen hedenavond in hut gebuu dier Kamerlen ciubvergadenng houden D Oe uita ag dor verkiezing van twee leden van den Gemfenternod te Uotterdam ia nU volgt Uitjiebracht 2001 stammen van ouwaafd2 i geldige etainmeo 2035 Volstrekte meerderheid 1018 Gekozen de heer A de Urugne met 1472 stemmen Herstemming tnsachen de heeren D da Klerk die Üi2 on mr J G A NoUt Trenité die 752 stemaien op ich ereenigle De hrer H Dane Czn Verkreeg tfJO itemniem Men leeat in het Handelsblad van Antwerpen t Rotterdara Antwerpen Dat do werkstaking der Rolterdnmacbe boüiwerkers om precie niet aafleelig i sal iet erean begr D Wy meldden reeila gisteren dat twee ol dtjc ertabooten die haven vttrlaten hadden om to Antwerpen te komen lossen Nog drie anderen die reihtstreeka uit Ütlbao hier znUen binueuloopen worden verwacht De socialisten bebben gepf ogd onr e werklieden ook tot eene Kt kiug aan ta zetten eu hadden te d en einde giaterenavond na het eindigen van het werk eene meeting belegd op het pleintje voor bet loodihnis Zy hadden duizenden atrooibriefkens verspreid Kr was ten hoogste een 60tal aaowozigen en de spreker ziende dat hy geen aantrek bad verzocht de toehoor ters met bunne vrienden dezen morgen terog te komen En er waren er tien Neen bet pakt hier niet Laat ze te Rotterdam maar staken De achoetimakeraknecht B te Waspik werd Dinadag zoo erg mishandeld dat men voor zynleven vreeit D veryioedelljke dader zekere II L is onmiddellijk naar Wnalwijk getransportcerd Gisteren werd bij den Raad van Stnto bo baadeld het beroep van de firmi Goeuen moer als zaoilunif lioschouwde Og bebl otijk trij htMchouwen u eigentgk ook niet meer als vrepmdetin fluittonlo i Kntocli nis ik boilook hoo kort geleden wij keayltmaakten sta ik verwonderd dat dit zoo is Het is alsof wij oude vrienden zijn maar ik vreos dat ik mij te veel aanmatig door dit te neggen Hg gl miaubte ea die glimlach stelde Maria gerust en bracht do kleur op hare wangen terng Ik wensoh uw vriend te rijn wide hij terwijl hij op zacblen verlrouwolgk n toon sprak Ik geloof dat uw broeder oen vriend noodig beeft freule Lester Mag ik vrij uit over dit onderwerp met u spreken Zeker rij verlangde niets lif ver want baar hart was vot en zij was tot sterrens toe bekommerd over baar broeder Het oenïrt antwoord dat zij den heer Lydney gaf waf P xij hom smrekeu l aanzag ids bad zij ou raedelgden en ztjn blik stolde baar gerust Zg werd kalmer on scheen uit dienblik vertrouwen te potten Jn er lag een belofte van bulp en bescherming in dia edele krachiigo houding sedert lang had zij gevoeld dut dttedole sobooDo trouwe gelaat niet kon bedriegen Ik vrees ik weet lor oaauwernooil wat ik vrees tlnlsteftle zg Gij vreest dat Wilfred door vcrongelgking eo onverdiend leed tot hot uiterste gedreven een dollen streek ui begaan die niet pasaend zoit zgn voor denjtoon en erfgenaam van Sduire eBter DJ zoon ea erfgenaam Werd het laatsli woord Jh spot gezegd Brandende trar en vloeli Maria uit de oogen Vertrouw sp mü lüde by mat nadruk lerwgl Schoenmakers te Uden van eene be ehikkiug Tao Borg en Wethondera van Vaghel n rbi baar het verzoek tot het oprichten aldaar e iuor fabriek ter bereiding ao kuuatmeatatoffeo speciaal van auperphosphaten en zwaveUnrc ammania uit gaswater ammoniarzuul wen geweigerd op groud dat redenen vnu vrcen voor güvanr voor ichado aan eigendommen bedryven en gezondheid nUmtdu voor binder van eruitigen aard bestaande in het ter bewoning ongeschikt maken van woonhuizen bet bederven van drinkwater en zich ver cttoii tegen het inwilligen van bet verzoek Bezwaarschriften egen de inwilliging van het verzoek waren ingeleverd door deu Huoftlingenienr van deu Waterstaat lu het tie dis trict dunr de Noord Brabautscb Dtiitscho Spoorweg My i door 8 diverse eigenaren van percealou iu den omtrek dor plaats witar diifabriek zou worden opgericht lu huoftl aak b erop geha eord dat zoodanige labriak hoogst nadeeligen invloed op do gezondheid der he ambten en arbeiders en van bet scbeepsvotk der spoorbooten hinder en sobade aan den spoorweg en gevaar voor de Teiltgheid ran het varkeer knn opleveren en het afvoarwater dat nadeellge beslanddeelen bevat on dagetyks in vry groote mate in de Zuid Willemsvairt een stilstaand water wonltautorl in booge mate dat water verontreiuigtWraU drinkwater volkomen ongeschikt en aetfs gevaarlijk maakt Burg eu Wethouders van Vegbal algasnde grootendeels op da verklaring vnn dun Geneeskoudigen Inspecteur die op wetonscbnppeljike gronden de inwilliging ontried en verklaarde dat dergetyke inrichtingen dau ook allseo thuis bebnoreu in onbewoonde heidoTlakten meenden bet verioek onmogelyk te kunnen inwilligen ook op grond van een door ben ingesteld plaatselijk onderzoek te Kraliugen eu Capeile a d IJsiel Het appM werd door de Hrma Coeuen Schoenmakers toegelicht door Mr D vnn Houten advokaat te s Hage bestreden voor de gemeente Vegbel door Mr Loefl ad okaat te s Bo ch en bestreden voor de N B D 9poorweg Mattichn y door Mr P J Snel advokaat te s Hage en dan beer W Walker ingenienr te Holterdam terwyl Dr Pareau te m Hage nadere inlichtingen gaf Zy die het afwyzeud besluit Terdedig on weseo eenparig eu met klem op de zéér accurate wijze waarop bet onderzoek ia deze door Burg en Weth van Vegbel ingesteld en waaruit blsek tdat ÉMeeo plnalselyk onder aoek te Kraltngei te Captllo a d IJisel iPnar üergelyke inrichtingen bestaan dnïdetyk i8 gebleken het groot nhdeel dat daardoor vaan den plantengroei wordt toegebracht dBt bet water ia de itooleD waarin da afval wordt afgevoerd uitermate verontreinigd en sstinkend ia terwyl wanneer die meststoffen b hfndold worden wegens da ondri eiyke l i de woningen der bewoners van dien wmStrbk moeten gesloten worden eu de maren en vensters hunner woningen dan betel wor den met een vuil beslag uit die inrichting Gok bleek uit d stukken dat conditiJfn of voorwaarden om dia bezwaren te ondervaogen niet afdoende te stellen waren De koninklijke beslissing deelea wy later ms Voor bet gerechtshof te Arobem werd eergisteren bebaodetd het verzet door A vut Kmmenps aangeteokend legen zyne veroordeeling op 18 Febr wegens bele diging en aaiaadschrift tot 6 maanden gevangenisstraf Hat O M eiachte beveatlging dar straf Bekl droeg zelf iijne verdediging voor eo hoopti dat het Hof hem clementie zou bewyien Dti vorige veroordeling tot zware straf meende by nan yn eigenaardige politie als V P gi n i t te dankeu te hebbeu terwyl hy er on weSM dat hy xich thans nis zoodanig oumogetyk bnd gemaakt terwijl ook rüu blaU Voorwaarts voorgoed dood ii Uitspraak 28 deser Uit Batavia teint men onder dagtcekeaing van gtataren De rijaud beschoot oaza posten I am Tib an ÏAm Djamoe maar werd door een kanonoadu van onxa zjjde verdreven Lam Djamoe werd reeds In b t telegram VAD eergietereu vermeld Evenals deie poal ligt Lai Tih in bet westen van onze stelling tegenover de VI Moekims het gebied waar Toekoe Oemar zlob thans opbondt Vao veel heteeltenis is do bccbietlng niet Vóór t89 werden onze posten ookherhaaldelyk beecfaoten zonder dat er una ernstig nadeel door berokkend werd eu ook thans heeft de vyand ona blijkbaar geen vertiexen toegebracht atvorena on geschut hem het swygen oplegde t Bericht vso de sTeLf dat do Nieuwe Gidst had opgebouden ta bestaan blykt oa inist te wezen Maar blykeoi d tegenspraak van het tHbl s scheelt t toch niet veel De uitgever wacht ui sinds aeutgen tyd te vergeefs op kopy t Is dus byna m ïg erger ten minste voor de Nieuwo Gidss niet voor de we rold daarbuiten die er waarlyk niei bg varliezen zou aU de decadante litaratnar M werk nioea Haken baud op Witfrods schouder Mi uwe zorgoit op t liOsler Wat is ergaande t Wat er gaande isl W l dia vrsay vind ik mooi Gij waart zoo even h juffrouw IwrdilllAn Gg hebt gerne reden om zoo vrrslagon te z n Als men do ellebogen door do mouwen en geen codiet en goene vrienden moer heeft dan is er reden gonoeg om verslagen te sgu Ik ben In allo opzichten aan lager wal en hg Jupiter I ik sehoam mij niet hot te erkennen I Hat ia mijae schuld niet iJe sehnltllgea mogen zieh sc hanen l aat hot u niet spgten dal ik toevklljg geinige van uwe teleurstelling was en vernomea beb dat gg in kommeriyke omslandigheilen verkeert Verschoon mij als Ik Ik zeg tl dat het mjj doverschltUg is wie el weet nntwooidde WilfreiT ongeduldig Ik ncu het gaarne van de daken aan do gnnsche wereld verkondigen l cob zie ik er goen nut lo dat gijop de znak terug komt Xern het zou ook uergons toe dienen ten z ik tl uit uwe verlegcnh id kon halpen en ik geloof dal ik daartoe iu staat hen als gij u leehts vrrstandig gedragen wilt Lester vervolgde I y ern stig terwyt zgne stem van aandoeniog beefde gijhebt uw teven gowaa d om het mgne te redden als gij II diou vroesolgkan naakt tf et soo mocdin hs4U godragun ou ik niet moor lot do leveeden behooren IIP kan iUh schold nooit afdoei maargg zoiidt mij een grooten dienst bewgzen als gij mij als uw vrienil als uw broeder wildot hetchoowen IforJI rtrfolgé