Goudsche Courant, vrijdag 22 mei 1896

i9 6 61 7 11 7 61 8 9 8 48 8 61 9 67 7 69 10 4 8 8 10 11 8 18 10 18 8 10 7 80 8 18 8 47 9 3 9 10 10 17 4 7 4 40 6 1 17 7 85 8 6 9 43 4 60 r K 9 47 4 67 4 y 9 64 8 04 8 41 10 01 4 87 6 10 6 61 47 7 46 8 16 10 17 Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA Zonierdleost 1896 Aangevangen 1 Mei TUd van Greenwicli OOl DA IIOTTItBiM 11 11 11 18 li i6 1 14 3 60 li SI 11 88 f ll 4 1 88 11 68 1 44 4 8 IIOTTIRDAH 10 7 47 11 60 11 87 11 08 11 47 1 8 18 9 r OOIIDA DEN BllS DRN HAAO QOUDA aHaga 6 61 7 80 7 4 8 S0 9 19 9 48 lo ll 11 8818 88 l h 8 44 3 46 4 044 3 8 6 17 6 187 18 7 68 9 88 9 68 Voorh 5 67 f b m 10 17 1 41 b 4 39 8 18 ff 84 ft ZegwS ll ff ff 10 88 ff ff 1 68 4 68 6 80 9 48 Zev U 6 88 w m 10 48 n 8 06 g 6 04 6 89 9 69 Unuda 6 887 80 8 1S 9 18 9 47 10 16 10 64 18 06 18 68 8 17 S U 4 08 4 886 16 6 47 6 607 4S8 8810 10I0 88 3topt te Blaiswük Kruiaweg ea Nooldorp Leidaobendan en Hekaodorp UTIECHT QbÜD bÜD 10 10 J8 11 88 LS 60 8 08 S 68 4 46 6 86 10 f8 ff 11 65 4 18 ff 6 8 10 81 Jff ff ff ff 4 94 ff ff 10 44 11 1018 11 1 88 3 46 4 37 9 17 7 09 Ooa 7 St S Sft 87 10 13 10 +8U 1B l lÖl M8 1 87 8 47 4 45 8 54 7 li 7 4 S ïfl 8 64 M4 U av M 7 48 8 47 U 18 40 4 87 4 a pi M I0 0 K Zegw 7 K8 8 88 11 11 18 49 ff 8 08 8 07 8 08 11 88 1 03 8 80 L iVi i sHage 8 18 8 1810 7 10 48 11 80 11 48 18 48 1 08 1 67 4 17 6 88 6 88 6 88 7 44 8 8 8 8 8 8810 8811 48 00 I D A V TRICH T 10 B7 18 85 8 80 8 17 4 86 S M 8lt 8 81 11 14 ff 8 87 ff ff f 7 1 11 88 8 46 8 84 8 17 t l8 8 48 11 4 1 87 8 08 8 60 6 07 86 7 89 8 04 10 17 10 84 19 41 11 07 AMSTBBDA U fl O U D A 7 M 9 10 48 9 84 9 68 4 48 6 18 7 41 9 4 8 18 lO Ht li ll M6 8 66 8 49 7 46 8 48 U U O O U U A 1 USTKRDaM Qauda 87 8 81 9 68 10 It lO 4 U 6 80 7 61 Amiiardaa O St 8 14 9 87 10 18 l l U 8 11 8 80 8 61 10 80 8tAt n 0 norAAl 2e Kivke ZiUiog TftB WoeD d g 20 Mei 1896 Hat alganieeD debat oTtr de kiêiwei wordt beden T00Tig t D beer Staalmka tcbt üt r M voor de gevolgea der bimruchtuitbrtidiot volkotuoti oogomoti e rd h i acbt hui ontwerp alleritlioiniua beltt maar Tolkomeo overeeDkotuxlig bet karakter dezer Kamer diu de rechteo dm rotki luiakent Meti wacbte zich ecbier wal voort te gaan met büt volk ie aarreii en te beipotieo hei rolk adreswfrt zich niet imtr omdat h t weet dftt er hier ni t o ijelvt worJt dut meu gtiulacl t oiu zyo weaicben en biliyke rerlaogene Maar do oiiterreieDbeid wordt zoodotude goToed fn roert faleoeiilyka arbeiders in de armeo der rerolutia Wil men b treureoïwaardige gerofgeD roorkomeu wil meo chrtitendom eit godadieuit bevorderen mt ii geve het kieirecbt voordat de meDigie guheul is vertreemd rao Go l ea geug De beer Kuyper replice4 rende bestreed deu beer Ueelaerte eu licblte tuo atandpuDt under toe aU gegrond op anti revolutioonaire beginteleo dew jl de biatoriacbe hju rnn da aotiravolutionnaira ontwikkeling hierin ÜKt dat d ze uiet behoort tut de acbterboedn luaur tot da voorhoede Tegenover den beer De Beaufort houdt prtker vot dat er in rustii e arbuiderskringen leianritelliDg heerscbt over dit ont werp au t gen0Ter deo bw r fjobmno handhaaft preker zyo atallingen Trgen deu aanhef van iminiateri rede protoiteert Mpreksr Kmcbt m goed au de miniitterstBfül maar de mioivifr roere den teugel geen karwati De heer Uartogh comtateert dut de minister een uitbreiding voor zoover da Üroadwei toelaat vooritaat maar in de jongste rede Jch verzet t en de nitbreidiugeti De heer Farncouiba Sandera verheugt zich dat in het ontwerp niet n opifeoomen evenredig kiesrecht en etemplicht Vreee voor de gevolgen van 7 er ait i ebreid kieirrcht ko tert bjj uiet de minÏBter had gerunt verder kunnen gaan Hy betreurt dat het gemeeotekieirecht iu dit ontwerp in geregeM daar U kieiireohtkwestie toch by een vreemde Kamer moest ierngkumen en komt op t gen de erkenning van kienvereenigiogan in dit ontwerp nU een loort van ataatsreobteriyke colleges Hy behoudt ticb zyn htem voor maar wyxt ar op dat de pogingen van conservatieve zyde tagea het ootwerp ïak weinig gebaat hebbon Oo heer Rutgers deed uitKomfb dstdekauifo voor hel wetsontwerp goed staan docb waarschuwt oprerht de vuoratHoders ervan tegen de verrassing van oravervrerpende auiendeukenien De ministar zicb vardadigeud tegen het terwyi van onbeasohbeid iegeui bet parlement lichtte nader uitvoerig de strekking viin de voorgestelde kenteekeneo oe jrrktnreiid geen iugrypende araendament u Ie kunnen toelaten De minister acht regeling van bet gemeentelijk kieirecht thans vooral noodig om daardoor den wetgevenden ajbeid m t het persoaeal loortgang ia doen hebben De minister verklaarde xich nugmaaU uadruklteliik tegen kiesplicht Na replieken van de heeren Ueetaerts Loh luan en Kuyper is het algemeen debat gesloten Heden komen de artikelen in behandeling Met het oog op de omstandigheid dat den In Juni a s de wet ao 20 Juli 181 5 Htbl So 1 15 slrekkeniia lot wijziging en aunvulHng der wet van 2A Mei 18B0 Stbl No 88 aal in werking Ireden vestigon wü de algemeene aandacht op art 3 dor ferstgoraotde wet bepalende dat t o name van idoozelfdent inlegger een som van f 12 X bji geooamdo io ttelling rente evendi kan worde belegd terwijl dat bedrag tot iMJO kan itijgen indien het inlagen geldt ten behoeve van vereenigingan stichtingen en fondsen vai maat obappetyk of godsdien tig belang of tot onderling hulpbetoon Gelgk men weet bediMgt bet ren egevend maximum ibaos f800 en is het dus met f 400 respectieralyk f 1600 verhoogd 8 40 47 8 64 9 1 10 7 16 7 66 7 SS 7 S 7 4 7 66 6 ilio 8 lt 16 8 38 6 67 08 16 I4 80 7 Ooudt Moordnoht NiaiinrVwIi Cr m1U RottardiuB lottanlua Oapalli Klcttwtrkerk lioordraoht 7 46 Uoada 6 88 7 S6 8 09 9 88 10 19 Ondaw 6 60 w k n Woerdea6 59 8 18 Otrecht 8 18 88 8 41 9 64 10 61 Ooudn 6 M Verder wg ao wy oog op art 11 der nieuwe wet bepalende dat alle daarby bedoelde akten an stukken noodig voor den inleg van gahleo in en de tarogbatalïog dsarvan door de HijktpostfpAarbank daaronder begrepen de in enkele gevallen vereiiebta rechterlijke macbtigiogeu kostatoos uitgereikt worden e i vrij an zegel en regiiiratierecbten tjn mits in an op die akten of tinkken vau hun bastewming warde melding i eoiaakt terwijl dd overige machtigingen in de wet aangewezen vry van zege en van de lormalit tt vjn registratie o j ooali amn beseft is ook dit wetsvoorichrilt zoowel voor de bestaande als voor de toekomstige inleggen van uiet geringe beteekenis te achten en men mag met grond terwacbten dat door het in werking stellen van een en andere gunstige ba paling nog meer dan tot dusverre zal worden gebruik gemaakt van on e zoo nuttige KyksspaariuHtelling welker in totaal belegd kspiiaa ibaos ongeveer f 50 000 000 zegge vyfiig millioen gaideti bedraagt Ken noodlottige gasoÜne ontpbffiog keelt in de benedenverdieping vau een pand io het centrum der stad Ciocinoatie pUatn gehad Het gebeete gebouw waarvan de grondvesten uiteensioegeu stortte io waardoor zes personen gedood en achttien andereu gewond werden fen vreest dat ver8cheid ne andere bowuueri van het huis in den op de onploffiog gevolgden brand omgakomen z n Het ouheil dat tijdens de drukste nren van den dag plaats bad veroorzaakte groote opschudding in da stad en gaf aanleiding tot pyntjjke tooneeleu daar de bloedrarwnntan en vrienden der vermiiten in wilden aogsi de puinhoopeu duorwroetton oio bon betrekkingen hulp ie bieden Men meldt uit flaarfem Dd biikk rsbeweging die een psar jaren geledeu eindigde met een écheo voor de gezellen dreigt weder te nllen uitbreken door een feit voorgevallen aan de Haarlemsche brood en meelfabriek directeuren de heeren SIngterman van IjOO en J J Soeltjes Daar is op 1 Mei ontsisgen de 7 t jarige knecht Van Damme die er 30 jaar werkzaam was In ingezonden stokken in de bladen werd de aandacht op dat feit gevestigd en gisterenavond had de B ikkeraProp ganda riub een meotiog bolegd om de handelwijze van de directeuren te bespraken De zaal van Felix Kavore was ie 8 nnr stampvol Onder de aanwezigen werden velen opgemerkt die anders geen vergaderingen van leze Boort bijwonen Na discoasie werd by acclamatie de volgende motie aangenomen De vergadering gehoord de sobaodelüka handelingen enkele werklieden van de tlaarleraschc broodfabriek door den heer Hlugierman van Loo aangedaan gehoord de nomeoschelijke wjjze waarop eeu 74 jarig werkman die 10 jaar aan de fabriek heeft gewerkt door de directie ia outalagen spreekt hnre verooiwanrdiging uit over dergelijk optreden besluit mat a le kracht bovengenoemde firma te ireifen waar zy kan eu spreekt aU eorste wenach uit dat niemand daar meer brood haalt t De oadtie inwoner der gemaelKtf Nederbemert de heer J Siraver boo t 25 dezer zjjn honderdsten veijaardag te vieren Voor een paar jaren geleek l ij een kwarteenw jonger dan bij was Iu deu laatsten tyd i ei ionen zoowel zijue vermogenii als zyne licbaamakracbteu zeer te vermindefen Toch maakt hy by mooi weer no wel eens wandalingetje 10 18 10 60 10 67 11 4 11 11 ll iO 66 11 38 9 81 10 86 Ui 10 19 10 89 10 8 10 48 in 49 10 18 10 8r 8 18 8 88 10 17 J1 88 De Commisvie van hei Maaeuin van Knostnijverheid te Haarlem heeft ïn nrtvol ing van dergelyke inrichiingen in het buiieulaad aan genoemd Museum eene werkplaats voor de vervaaidiging an reprodnoteu verbonden waar tan diennti van het Teekenouderwys en aan verwante vakken gipsafgietdeltf worden vervaardigd die tegen billijke prijzen worden afgeleverd Deze taalregel ward vouroamalijk in het laven geroepen met bei doel H H Directeoren van schoten waar tQakeaondarwya gegeven wordt en H H Laeraran die met dat ooderwjjs belast zijl io de gelegenheid te stellen zicb van dergelyke eanvondiga en tevens arti tieke tefkenvoorb eldeo te vojrzieu waaraan hier te lande oo ataeds behoeft bestaat De ryke erzamflling van het Museum ter betcbikking staande werd tevens het pl n opgevat naast genoepide Taekeuvoorbeeldeu eene nieuwe serie modotlen samen te itellen die een duidelijk beeld gHVou van de behandeling dar ornementale vormen van sf de vroegste tijdperken der kunstgeschiedenis tot op rnze dagen Deze moJeÜen kunnen bj het onderwas in de kunstgeschiedenis alsook voor teekenstudiëu van meer gevorderden uitmuntende diensten bewijzen Ileproducliëu werden vervaardigd van verschillende decoratieve Beeldhouwwerken van oude gebouwen en monumenten bier te lande Ken uieuwe serie modellen die een gelaidu iyken overgang vormen van de blokmodelten tot het oruamentteekeaen werd onlangs in gereedheid gebracht Ëene zeer uitgebreide verzameliiig busten uit het tydperk der Italiaaoacbe Henaissauce kan beschikbaar worden gesteld Reeds werden aan de volgende iuriehttng u gipsafgietsels in ruil toegezonden en geleverd South Kensington Museum Londen National Museum Uerliju Museum f lr Kunat nnd Industrie Weenen Musée des Ecbangea Eoternaiiooauz Brussel Musée de Sculpture Cuniparée au Trocadero Parij Ryks Museom Amsterdam Academie van Beeldende Kunsten sGra veuhage Academie van Beeldende Kunsten eu Techui che Wetenschappen Hotterdam Aoademie Miner a Groningen Uyks Normaalgehonl voor Teekenonderwy Amsterdam Quellinns Scboo Ampterdam Museum vau Kunstn ijver beid Utrecht Teekeninstituut Breda Ambacbtsacbuol Rotterdam J reda 1 sGraveobage Rijks Hoogere Borgerschopl Groningen Haarlem Tiel Kweekacbuol voor Onderwyzen Haarlem Burgeravondscbool Haarlem TeekeO ichool Breuketen Kweekschool voor Onderwijzeressen vau het Nut au bet Algemeen Haarlem TaekenklaRse School der Dcopsge inde Gemeente Haarlem Stadsteekeoachool I unnerend Dagt ekenschool voor Meinjes Mjj Werk Stand Amsterdam Tetkeuinstitu Lampe ïjeiden Brugnia Rotterdam loogere Burgerschool voor Meisjes Leeuwarden Aanvrage voor Prijsopgave alsook voor toezending run Photografiscbe Reproductiè o der Teekenv oorbeelden en andee inlichtingen kunnen wordeu gericht aan den heer E vod Sah r Conservator van bet Mdseuin en Directeur der school voor Konstnyverhetd te Haarlem In Frankrijk heeft zicb een nieuwe voreeniging gevormd ondrr deu uaam Alliance nationale pour Ie relèvement de la population frau aise Het doel der rerfauiging is het verhoogen van bet bevolkiogFejjfttr vau Fraokryk Heeds herhaaldelijk ia met bezorgdheid geconstateerd dat de bevolking van EVaukryk niet voldaende toeueemt en practiache oplossing van het gebrek heeft man nog niet gevonden Of do nicnwe rereeniging gelukkiger zal zjjn 3 B7 4 0 4 67 ff 6 4 ff 6 11 J i 8 10 1 44 8 80 1 64 9 01 g 1 08 t 1 14 3 09 4 04 6 SS 7 60 9 38 Utrebkt Woqrden üudawBlerT O Ooada 7 88 8 88 8 84 10 10 6 68 8 1k r7 07 8 1 AKfiardam l au Goada 7 U De siatistieUe gegevens toonen boeFrankryk wi het toenemen dar bevolking betreft bij andere landtn scbtrrsta i Het g boorteeiJfer op dp dnif ul ti oyer8 b uliangt in Italië 30 ï in DoitwblMd 36 1 io Oostearijk 37 2 aa n Fraokryk slechts 22 7 Honderd jaar geleden was Fraokryk de volkarykate staat van Europa ihaoa is bat de rijfde in da ry Deatyds waren van de 96 mil ioeo inwoners der groote steden 27 pc FrafUcben van de 800 millioen bewoners dar groola aiadea vormen de Fraoachen no nog tiecbta 12 pc Wanneer hrt teg uwoordig geboortacgfer biyft bestaan kan men op de vingara narekenen les t een Dnitach blad dat Frankrijk in rerhoudiüg tot d overige atateo ateeda zal acbteruiigiao Maar luo duidelyk dit feit ia zoo mo n t zat het geoeeamiddet te viodon zyo Onlangs stierf te Greifwald da oudste candidaat in de theologie van Duitscbland in den oaderdom van byna 70 jaar De overledene wis bijna zyn gebeele leven ingHSchreven aan de theologische faculteit te Qreifewald zonder dat hij ooit aanvechtingen gevoelde om examen te doen dit had zyn reden Ëen verre bloedverwant eeiji rylc man bad hem zyn vermogen nagelaten op voorwaarde dit hy er de rente van kon genieten loolang by studeerde en zonder aaostelting was Later zou het vermogen ann enkele aticbtingao ten goede komen De candïdaat waa leep ga noeg tot aan zyu levensavond ta iiiudeereo Op bet oude kerkhof te Üreifswald ligt nog een candidaat in de theologie begraven die bet echter slechts tot ti4 jaar bracht De grootheriugiu van b aksen Weimar prinses Sophie der Nederlanden heeft Maandag in het Vatikaao een bezoek aan paos Leo XIll gebracht Levend begraven Te Meersen t ij Manslricht is J M radar van een gi zin door een afschuivende aardmaüsa bedolven en levenloos daaronder uitgehaald Ëenige planikundigan zullen van 22 tot 27 dezer een onderzoekingstocht doen op onze om bon plantengroei merkwaardige Noordzeaeilanden Van Harliogen gaan zü naar Ter aebetling vanwaar zy excursies naar Aoielaad eA Vlieland zullen ondernemen Een cycloop beeft io de westelijke atateu van NoordAmerika grooie verwoestingen aangericht Een devl van Seneca in Kansas is vernield Zea personen zijn gedood en velen gewond Ongeveer vyfbonderd personen zyn zot der dik Bulteoiandsch Overzicht Gisteren namiddag ia te Londen een particulier telegram nit Pretoria ontvangen waarinverzekerd wordt dat preaideot Kruger gratieheeft geschonken aau de 58 gevangenen van Johannesburg V De beslisfiiog omtrent bet vonnia van de vier leiders van het Reform Comii ittee blyft hangende tot de lolgende week iu nfwachtiog ia een geTan eniüstraf van 15 jaar in de plaats gesteld van bet doodvonnis Vun de overige 58 veioordeeld n zyu er 9 vrijgesproken 18 veroordeeld tot 5 maanden gevifhgeniistraf lu 22 tot drie maanden Ëen telegram vau sir llercolea Robinson aan Chamberlain bevestigt boveoiiaanda depêche en voegt er oog by dat eenige gafaDgeuen veroordeeld zijn tot een jaar gorkugenisatraf dat do boeten gehandhaafd blijven en dat da oitvoering n bet besluit tot verbanning zal geaouorat worden aU de gavdkgen bun eerewoord geven zicb voortaan niet ie bemoeien met de politieke aaMtlegenbeden van Transv iil Hei vonnis van 15 jaar gevangenisstraf v or dü leiders is slechts een formaliteit en zul waarschijnlijk niet ien uitvoer wordea gelegd 11 80 7 60 8 09 9 ft7 10 84 t M 9 S8 10 84 ff 9 S6 ff 8 92 8 41 B 49 11 10 10 14 Hei Tonnia dar strafkamer van bat hof ie Berlya in da zaak dar sociaÜsies die wegens iabraok op hei recht van vereeniging au vergadering terecht stonden is aldus gewezen D beklaagde Auar werd tot 50 mark Debft tot 75 mark Singer tot 40 mark Pfannkucb tot 50 mark en Ueriacb ot 40 mark boete veroordaetd da leiders der kiesvereenigiugen werdea eveneens met geriuge geldboete gestraft De overigen syn vrygesprokeo Hei vonnis bepaalt verder dat bet bestuur dar aociaaldemocratiftche party in Duitscbland ao der i d kiesvereeaiÜgingen in de II V en VI districten voor den Kyksdag ontbonden worden de overige vereeuigingeu en commissies zjjn vrjj uitgegaan Hei Hol heeft bierdoor uitgemaakt dat het begrip vereeniging c aanwezig is n de verbinding ets bestaande wordt aaugenouieii als gelden door tusscbenkomst der Vertraneosmanner aan hei bestuur der party wordeu afgedragen Hedeu houdt bei Russische keizerspaar zi n ptecbtigeu intocht in de oude Czarenatad Want wrt meldde een telegram dat de trein de tieide majesteiten met bun ruot en sohitt raud gevolg reeds naar de stad h ul gebracht maar ze sjjn er nog niet io Au houdeu thans verblyf in het Petrovalt paleiv eveti buiten de poort getyk ook het station waar de keizerlyke treiu aankwam uiet in Mo cou zelf gelegen is De kroniogjfeasteii be iunou evenals zyeiu digsn mei een verjaardag Maandag was het de verjaardag vau den Ceaar en G Juni de laatste feestdag is de verjaardag eau de Czariua De btjjde inkomst getobiedt heden met groote praal Van den triomtboog van Twerskuja af tot aau bet Kremlin worden de Bouvereinen begroet door depuiatiëo uit v jrechilleude deeleo dea Ryks en uit dê verschilUnde standee hunner onderdanen Ka een Te Deani iu deOoiipeuskykiithe draal begeven de Czaar en Czarina ïich naar twee andere hoofdkerken om bjj de reliquieen de beelden en de graven van bun voorvndersn gebeden op te zeggen Daarna gaan ze wederom naar een andere verblijfplaats by Moskou het Aleiandrewskj plein waar zy opnieuw drie dagen doorbrengen oornanielük gewyd aan vasten en gebeden tot de dag der kroaing daar is Met Oostersche pracht beeft Moskou zicb ingericht om haie waardigheid als oude hofen hoofdstad des ryks loor deze bjjzondere gelegenheid op t houden Het huf heeft tot beairydiog van da kosten der kroning fersten 16 millioen ruabala bestemd op 44 miUiopu komen de uitgaven die de steden en deputatiêa van Kuainnd zich hebben opgelegd De bevolking van dn Czarenatad is tjjdeiyk verdriedubbeld De middelen au vervoer zijn ternauwernood in ataat deu toevloed van vreemdelingen uü alle bem latrekeo op hun bestemming te brengei Vreemde vorsten komen elkeu dag letterlyk btj dozijnen ie Moskou aau hooge waardigheidsbekleedera uit da Ëuropee che Staten eu uit het verre Oosten tan Azië ziju te Moskou samengestroomd om den bebeerscher aller Russen de hulde vau hun souvereinen te brengen 0p den krooingsdag 2 Mei zal in alle kerken iu het gehpeie RiJk een godsdienstoefening worden gehouden Telegramtpen uitgaande van te Regeering sullen overal de voltrekkiog der plechtigheid te Moskou bekend maken Dadelijk zal dan een Te Deum wórd U gezon gen en drie dagen lang gedurende wolke alle openbare diensten stdstusn zullen de klokken geluid worden Buitendien lyo te Petersburg nog bijzondere maatregeien getroffen Drie l nnonscboteu gelo i van de wallen der Peter Paolvestiug en witta vlaggen welke gedurende tien minuten KQlleu wapperen vau alle torena en torentjes dar atad zullen Van de bevolkiug van Peters burg hst juiste oogenblik bekend maken waarop de Keizertyke atoet het Kremlin zal verlaten om zich naar de Heiuelvaartakerk iu Moikou te begeven Na den ilianai welke ie 11 uren in dei zaak kathedraal tal worden gecelebreerd zalin die kerk worden gewacht op het offioieeleielegram der Jcroniog Door een aalvovanhetgaaeblii zal deze tjjding ooröiddellyk aan degeheele stad worden bekend gemaakt eu opalle torens zallen dan roede vlagwn wordengehescheo Door de zorgen van hel Hof zullen verder op den krooingsdag da beborfijga bewoners worden onthaald in een kleine twintig steden altaan in Petersburg zallen 10 000 beboefligan aan den manyd dealnemep waarna een volksteni volgt Mrvao het programma donr den gemeenteraad ia vastgesteld Id Moskoa zelf worden van Maandag af tot 7 Jani di elyka vyf doizend arineo op koaien Tan den Czaar gevoed eu op den dng der kroning zollen er tien daizend worden onthaald Er tjjn 400 000 wovsleo 500 000 bekers 150 na tarwe eli ooafzieabare ryen zakjes met noian vjigen an gemt erkoek gekocht om onder bat volk te verdeeleo De toebereidseten voor de verlichting overtrefifen al wai men tot hiertoe baeli gezien dia van bat Kramlin beloolt iooveracbiig te ziJD an een dar boitcDtorena beeft men een varigen waterval aangelegd en men lal aea zee van vaar zien aersiorteD io bet water der Moakowa Daily NeF gelooft dat da uitgetrokken aoni van IB millioen veel te klein zat blykeu Men kan veilig aaDoemao dat er 30 mill roebels mtê heengaan maar t is beat mogelyk dal er eeu 50 millioen beateed worden De begrafesis van aartshertog Karl Ludwig is bepaald op a s Vrgdag 22 Mei Zyu oudste zoon en vermoedelyke troonopvolger KranzFerdinand in atlerjjl oitTerriiet overgakomen beeft zjjo vader niet meer lavend m ea zien H j had hem bet laaUt ontmoet in Kg pte topu de aartshertog Karl Lodwig oulanga met geioalin en twee dochters zyn reis naar bet Ü Land maakte waarvan hij in de Ooada Week ziek te Waeuen terugkeerde daarhjjop een driedaagscheu rit tan Jerusalem naai de Roode 2ee bad koude gevat en dooreen kwaadaardige koorts werd aangetast Ten Hove zoowel als in bet geiin van dan overledene heerscbt dit pe verslagenheid De keizer en de keizerin en alle kindereu van den zieltoganden aartshertog behalve Frauz Ferdinand t die noodzakeiyk te laat kwam waren Maandi aau zijn lijdeussponda vergaderd Vooral toen ryn oudste dochter MargarethaSopbia uit Stuttgart aankwHu gat Je stervende by wien bet bewostzyn eenige oogenblikkcu was weergekeerd zjjn grooto tevredenheid daarover te kennen Van alle zjjdeu komen de hartelijkste bewijzen van deelneming in zoo van vorstelijke personen iu het buitenland als van vereeoigingen en particulieren dos Ryke ie Rome wordt verzekerd dat de aanklacht tegen generaal Baratiert wegens zyn houdiu in deu stag van Adowab berust op art 88 der Mil Strafwet waarbjj wegens het verlaten van bet commando onder omstandigheden die de veiligheid dfa legers in gevaar brengen de doofUtraf wordt geëiscbt Baratieri zelf moet echter dezer dagen nog aan iemand geschreven hebbeu dat de instructie oidts van dieu aard heeft kunnen constateeren daar hy hei slagveld eerst verlaten heelt toen alles in vollen aftocht was en ook tot den aanval eerst be sloten was op aaudrang van alle gen als en zouder dat hy kennis droeg van zyn voorgenomen vaevanging door Baldissera Volgens berllhi uit Alexandria wordt tusscbeu Kngelaod en Italië druk onderb odeld over den atatand van Ku aala aan Egypte dat voor de ontruiming en het bezetten door KngelicbËgyptische trofpen de kosten moet dragen Lord Salisbury moei echter aan Baldissera verzocht habbeo de vestiging nog tot October door Italiaanache troepen bezet te bonden Luitenant SatelH beeft naar uil Massowah geseind wordt met inlandsche trorpeii Amba Debra veroverd dat door een afdeeling van Has Sebst bezet was De plafits werd voor onneembaar gehouden Aan de zyde der Ita lianen wtrden 4 man nedood en 4 gekwetst MAR TBERIOHTëN Qouda il Moi 1896 Oraiion waren boden weder wuiiitg anugavoenl Siemuiuig onveraii lord Hnuw Turwe lioouwacliö 6 O a 6 90 Mindere dito au ft 6 E0 Afwijkende fAO ü 6 90 Poldor 5 40 ü 6 Hogge Üflüuwscho 4 lp k f 4 51 Pül ler 3 70 3 90 lluitenlauilBchetper 70 k a Oerst Winter 3 40 3 90 Zomer 3 B 3 76 Olievttlhor 4 50 a B 5 Haver per hoct 2 60 ü 3 46 per 100 kilo ƒ 5 90 a 6 34 Uenucpzaad lulaDÜscl 7 a 7 25 Builonlaudsche ƒ 6 60 i 6 75 Ksuariezaad 6 ii 7 6p Koolzaad ü Erwio Kookorwten a Niet kokeada a Buileiilaudache voererwteu per 80 Kilo a Boonan Brmiio boouen i Wille booneii a f Duivtnbüoneii ƒ 5 70 i fl PaardeabooDon 4 50 a 4 flO Maia per 100 Kilo Bonte Amorik anBolie f 4 35 n f 4 60 Cinquantine 5 7B B Foxsuiaii 4 60 k 4 90 Vllmarkt Melkvee goede aaovoer handel en prijzen Eoer wel Vette varlieus re l aanvoer handel tlauw 15 Ü17 et per half KO Biggen voor Eugeland red aaavoer handel Itsuw U a 14 b t per half KG Magera biggen goedti aanvoez haoilol matig 0 46 a 0 85 per week Vette snhapen red aanvoer liaudel flauw 16 a i4 Lammeren goedo aanvoer handel vlug 6 t 14 Vuohtcre kalven red aanvoer handel vlug 6 a 10 Fokkalveren 10 ü 18 Aangevoerd 19 partijen kaas Handel vrij wel Ie qual 21 a 88 2e qual 18 i J 20 Zwaardere ƒ Soordlïol landsche 18 28 Boter goede aanvoer handel ry wel ioeboler 0 96 ji 100 Weiboter 0 80 ii 0 90 p Kilo 351 Staats loteriJ 5 Kl te Trekking van UoiidenlAg SI Mei 1SB6 Xo S70O 1000 No 3669 10978 en 17014 ie ler 00 Vo 38i on 93 t iwler iOII No 4408 10268 10986 118 4 126011 128211 16600 16867 18874 on 18987 ieder 100 Pfgzen raa 70 68 2316 4761 6869 9618 11282 U764 18096 73 1398 4798 6894 9626 12276 l e4 18194 196 24 7 4801 6947 9820 12392 16830 18211 404 2479 4831 7109 10071 18167 IISIS 11S 436 1692 4908 7832 10190 11671 16999 18411 473 2876 4971 7318 10198 18714 16174 18431 482 2704 4997 7S37 10302 12718 16179 18478 692 1726 6U64 7614 10SISA2S88 18203 18696 918 2901 6165 7747 10371 I386S 16841 18199 943 3066 S 7808 10429 18907 16268 18867 UU 3061 6406 7 66 10466 13017 16881 18763 1123 8110 6414 7678 10689 13280 16849 19162 1121 3266 6447 8004 10774 13664 16666 19184 1134 8287 6457 8068 10908 13688 16606 19283 1220 3482 66211 8180 IU933 13763 16833 19377 1273 S627 6637 8347 11139 18819 16906 19437 13 0 3609 6697 8391 U273 13879 17816 19561 1363 3711 6663 8406 11311 19926 17181 19667 1406 3723 6768 8636 11401 14019 17348 19689 1407 39 9 6902 8668 11462 14103 17610 19792 1493 39 2 6018 8588 11682 14361 17161 19984 1501 4 1 6047 8119 11696 14492 17615 20230 1668 4112 6119 8694 11844 14680 1 710 10293 1596 4193 161 3732 11768 14722 17718 20306 1622 4349 6157 8739 1807 14738 17759 80403 1773 4502 6215 8743 11898 14764 17786 80620 1821 4621 6131 9046 11929 147 8 17793 20627 1975 4631 6488 9287 12020 14827 17820 20636 2034 4572 9883 9393 12068 14963 17908 20637 2088 4670 6109 9i64 12081 16003 18004 20667 8163 4081 8717 11147 11481 11088 10846 2193 4734 OVKUHKMDKxN FUONTS BOOUUEIV en MANOHE rrKN A van OS Az Kte we K 73 37 1 ÜÜUÜA Beurs vuii luislcrdain Vorkra lotkrs 98 A 10 7 1007 1001 loov 801 88 84 t 84 261 161 63 97 V 981 98 9 lOS 103 69 7 V 8V 22 88 110 94 42 99 97V 41 660 480 iflO 80 100 200 142 8 l lOOf flO i 100 136 I 1111 96l 2001 181 lOl j 49 l 5 71 169 991 i ei 78 2 1 102 101 101 99 s 136 18 l8 il 101 60 100 U Vi 1 IVi l 107 78 79 106 101 33 48 14l l 177V 201 101 107 108V 108 u iie A 128 166 36 3 1 Uil 30 MKI VeiiBKUND Cerl N l W 8 21 ilito lilo dito 3 dilo dilo dito 3 lloKaAB ODI Uoodl 1881 88 4 Italië luiolirijriiijj 18li2 8t 6 JosTRsa Obl in papie 1868 dito in zilver 1868 5 I OKCLOAI J jli met ooupon 3 dito tiokel 3 Kt ai AKU Ulil Biunenl 1894 4 dito leoona 1880 4 dito ligHolh 1889 4 dito liij Hope 1889 90 4 ditoia oud ieeo 18SH 6 I dito dito dito 1884 5 dp NII Perpet oliuld 1881 4 Toa aiJ lepr onT leon 1890 4 dec lueuin aorie 1 ioc leenint lene O Zuiu An lUr V olil 1892 6 Ukuco Obl Buit 8 h 1890 6 f Vbmuzuk Obl 4 ouhop 1881 lllinilliall Olilimtion 1896 3 BoTTnDlll Slod loon 1894 3 Nbd N ATr Ilnndolav eend Arendsb Tab M Certifioaten Üuii MaatKliapptl dito Arnh Hypwbeokb pandbr 4 OiiIt Mij der Vorstenl aaud fJr Hypolbeekl paudbr 3 i Sedorlandache bank aand M i l llandetmaa b dilo H W k Pac lijp b pandbr 6 Rott HypolheAb pandlir 3 Utr Hypotboekb dito 31 OO TBNK Ooat HoiiK bank aaud kt al llypotbookbank iiaudb 4 i AHCftUa Kquit bypoth pandb 6 Maxir 1 ï Pr Lieu eert 6 Mil Holl lJ 8poor Mg aand Mij lot Kipl T 8t 8pw aand Ned lud Spoorwegm aaud NmI Zuid Afrik 8pis aand 6 dito dito dito 1891 dilo 6 lTAUf 8paorwl 1887 89 A Kobl S Zuid lul 3pwiii A H obl 8 PoLiK Waraflbau Weeuen aaiid ftOil Sr auas Spv Hij obl 4 Baliiaehe dito aand Paatowa dito aaud 6 iwane Dombr dito aand 5 Kurak li AK W Sp kap obl 4 dilo dito oblig 4 AmaiKA tlonl i ac 9p Mij obl 6 Wiic k Nortb W pr O aand 1 dito dito Win SU Polor obl 7 Donvor k Rio Or Spin ccrl v a Illinoi Oootral obl in goud 4 Louiav k Na hvlllo Jert r aaud Moiieo N Bpnr Mjj leli p 6 Uiaa ICanaaa r 4 pot prijl aand I York Ontario k Wo aaod dito Pitnn OI o obli 6 Orugon alif Io hvp io ffuud 6 81 Paul Minn k Manit old 7 L u Pao Hoofdlijn obÜR 6 dito dito iiinc Cot Ie hyp O 6 anaoa an 8 uth Jürt v aand ViH J Ballw k Nair Ie h d e O Amaterd Omnibu Mtj aand Kotterd TraiaweRM tl aand FiiD Blad Am terdam aand 3 Stad Hottordam aJbtl 8 llElilII gtail Antwerp nl887 2 Sud UriuKl 1886 2 HoHO Thei Kegullr OeaollKh 4 OoaTlHK BtaaUlDeoinK 1860 6 K K Ooit B Cr 1880 3 3PAIIJB Stad MadnM 8 1861 Wan v B Hyp gpobioorl fiurgerlUken Stand OEliUREN 18 Mei Karet Johaanei oodera J ViaMr en C M Li ietidorp 19 Anna Maria oudera A tko Wyk en H rna tier Maadeo Joiepbint lisria Aotonift üeertnid oiidnt i W H Stapper u 0 Dglt alra Baiiogi ondan Q Taa dar Loaw an G dea Uiet ÜVËKLEDGN 20 Uai K J Viaaar 3 d ÜEHUWO 20 Hai J P laaria ra P Zantfoort G W Verittj en C Tan Djjlt G Upelaar ea A M Kromme J C ËndecliurK en H J 8 Ja ar C A Gnw nendal u i Teeuweu J Blokland en C Aokac aaeuwilk OVKRLEDBN J de Vri 84 j Tau Leeofran li2 j Usaitreoht UKBOKËN Juhanoa Cornelia Maria ouden G Uaatelaod eu C Nobel OVEKLKDliNi J loukoop ti m VlUti OVERLEDEN 0 J Nalamaa 3 n A Itukeiykhuiien il j ADVERTENTIEN Vourepoedig bevallen vau eeu Ooohtar MoTTOUw TEKHE Haaa ül Mei UO Vour do meui vuldige bewyaen Tan ileeluemiug betoond by het oreriyden Tan onia ifriuirdo Moeder Mevrotiiv do Weduwe COK Uit aller naam Mej Il N BRINKMAN Dtn Hm i 21 Mei 1890 Prijstrelcking U JUNI 500 000 Mark als boofdpriji lu Uut gelukkigst gevst biedt detiteuwste groute Ueldverloüug die door dallouge Kegavriaft Hamburg goedgekeurden gewaarborgd ii Da vuordüutigu inriobting van Let iitauwe plan bestaat i aarin dat mi deh loop van slechts weinige maanilen iu 7 ver lingen T n 112 000 luten 4 210 pr eon bedragende 10 74 W 0 Mark ter vulladlue bealiAiiog tullen komen daaroader t n kapitale prdzan van avoDtueel 600 000 Mark bjj uitnenienubeid eetiter I prij 1 prij pnjt pr xen l prij Iprg 1 prg Vprg M 300 000 a M 200 000 aM 100 000 aM 75 000 70 000 66 000 60 000 66 000 60 000 21 pruienaM 10 000 46 prtiun i M 6 000 lOOpriJMuiM 3 000 206prg eoi M 1 000 781prti naM 1 000 yil pryxen fc M 400 0 17 priji aM 116 IB390pr ÜM 800 100 160 l 4 104 100 73 46 21 iM itM iM uM 2 p ij en H M 1 prij il M 40 000 3 prijnen a M 20 000 Do aanstaande eei te prtistrokkiug deaer grooto door den 8taat get aarborf de laidverlotin ia van ambliwege bepaald plaata te bobben p don 11 JU f e k en kiisl biervoor 1 K beelorig lot itocbU Mark Q of 9 BÜ I liair v S 1 76 l kwart leguii iniendiug vsn bet bedrag per postwisnel of trgeo rembours Al commissies worden onmiddellgk met j tittf lorgvulJighüul uilgevoeril en inder sjittler Ontvangt vnti om de met bat wapen van den Staat voomiaue Urigineele LvLeu jtatf in liitnden Hij irdrro lieslelling wordt b t veraiiicbtaofTlrieele plan waaruit da verde Hug der prijceu op do ffrsobillaiido klassen als ook debelrefTouda inlaggolden te vrraemao is gratisbijgiivoegd en Ztindai wy naa on Begunaligers onaangevraagd na elke trekking do oftirieela lasten Üe uitbetaling der prtJMtn rescbtedt steeds prompt onder waarborg van iiou Htaat eu kan door diroote toezending of ook naar verkiesing der Uelanghebbeoden io alli grootere plaatsen van Nederland benerkatatligd wordtin Ons debiet ii staeda door bet geluk begunstigd en onder rela andere aaDEÏenlyke pr ean hebben wij meermalen volgens oRioieele bewijtan de eersta iloordprijuu verkrwan eo on o Hf unitigers telf uitbelaald o a ISArlt SIO OOO 100 000 $ 0 000 flO OOÜ 40 0U0 enz Het is tfl vooni D dat bjj ileae op deu benbiaten grondsUg gevestigdft oodemeiuing ¥ a alia kanten op eene ceer workzatne daelneuing be iaald kan worden gerekend men getieVo dorbalro wegens da reeds opbanden zgnde trekkb g alle orders ten spoedigste reobtstrotfks ta zen l n aan KAUFMANN 8ÏM0iV Itaukiera en OttdtrLMelaara ia IIAMHl RO F H Htermedt daalden wjj voor bet vertrouwen ons tot biertoe geschoukeo en daar wij bij bet begin dor nieuwe verloting tor dealuemiog infitaeren f H U wk vixir bel vervolg bemoeid i n door een tipte en r rels bediening de tevredeobcïd van onto gtfonle Ueguniligers Ie verwerven