Goudsche Courant, zaterdag 23 mei 1896

Zaterdag 33 Mei J890 35ste Jaargang fVo 6073 60ÜDSCHE COÜMNT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken DAME8 Fioal eii lleiideu BOORDEN MANCHETTEN fUuclun PloolselD KAN TENKIIAGEN leii 4 offeii Gltipiriil ttireii enz Wisbrun Liffmann MARKT 130 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De üitgrave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post ƒ 1 70 Jzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Voor Qouda en Omstreken wenscht mou een tlefielljken eii werktamen persoon aU aanteateUeu voor den verkoop van eeu artikel waarvau de plaateing met weinig moeielykheden verboudeu is De hüO fe Provisie wordt oiimiddeüijk bij verhoop uitbetauld eii bO succes eeue vaste toeluge verstrekt Aanbiedingen met opgaaf van tegenwoordige positie onder Succes aan bet Algemeen Advertentie 13ureau A ne i K MAU AzM Amaterdauï FRANSCHE STOOMVERVEEIJ ftN Gbemische WasscberiJ TAN II OPPEÏMIIEfMEU 19 Krulahade Rotterdam Gebrereieerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepót yoor GOUDA de Heer A VAN OS Az EÏpacialiteit voor het stoomen en verven van alle Beeren en PamesgarderobeiijBlerok alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoom u van pluche mantels veeren bont enz Qordynen tafelkleeden enz worden uoar de niemwtte en laatste methode geverfd Alle goederen hetzy gestoomd of geverfd worden onschadelyk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreïdiag 4er fabrieken zyu de pryzeu 25 gedaald Te stoomen goederen als nieuw afteverbaar ia 3 dim e te verven goedereu m eene week 6000 8tuks uit ie falliete matiK eanar der eersta buitenltadscha hbriekei over fenomene oogeBjamde Leger Paarden Dekens TiioiitLii legi ii Jen Bpotpnjï van f 2 75 KT Bliik wort pn uifverkocht Dflzi dikke onslijtbare dckcrs zijn zo warm al een pels o 140X190 om groot dui het jeheela pnard Iti dckkend m t vol opfemaid fii 3 breade itreepen vooi lfi evn klein partl I witte woIleneSlaap Dekens proot 40Xi cm wegen seer kieitie sicolits door Taklui liciiieiklinre fouten in 1 cl weefM 1 n Tugcboih n ml fl 3 8fl perituk KoMteri iiidoj liet dubbelB sm l i telUk BMehrcvrn UejielUnirvn worilen KOO Ihiik e w omMia siiek ipffen tosMndln V4tu Jici bedrag of on pr uinbuura prompt lui 11 Hiirwltz Uxiastrlolit Groot Staat 81 25 IjijJfïi s aan Dauw of Haarworm drooge vochtige Schubbendauwworm en het met deze kwaal gepanrd gaande zoo ondragelyk lastige Jeuken der huid alsook elke andere huidziekte wordt onder waarborg genezen zelfs by hen die door niemand genezen konden worden door ti0r Uehra ê ÊHecMeutotl OnschadelOf fGebruik Cfltwendiff Prgs zes gulden Ned Ct tegen vooruitbelaUog per postwisael ook postzegels waarop toezeuding volgt vrij port en inkomende rechten Verkrijgbaar h de 8t Marlen Drogerie JJrt f Duit8ehland Wnf IS ciö beste inwnjvuig t g ii Ik lii RJieuniaüek Lendenpgneu kortum tegeiminen ran atlerieS a rdï at 1 u te waaden tegeu jES AnliBr PaiiiIxpeliBr yf X moet dni stMdi tn ieder hiusgezin hS flnliBrfalnExpellfii PryB 50 oent 75 oeat en fl 2 ó de fleRth Voorhaadeo in de mtMte Apotheken en bij F L i iohter 4 Co te Rottenlam Ta Gouda bjj A WOLFK Markt A 144b sn OE LAAT en VAN 50N apotheker Markt AnkBrPaiii Expeller € een Grijs Ha rifieer DE NIEUWE LONDON doetde gryze liaren binnen enkele dageii verdwijnenmaakt bet baar glanzend en zacht belet hetnitvallen en ueeoil de pelletjea van het hootd veg Eischt op den haU van den flacon D ipoSE Verkrijgbaar in flacons van 1 30 db f 0 85 bij A CATSUbr de Papiermolen te Gouda Een ware Schat voor de ongelukkige alachtoflbrs der Zeltbevleltking Onanie en geheime uitspattingen ia het beroemde werk Z Di Retail s i LFIti VYARli G Uollandsche uitgave niet 27 afb Pri S 2 jolden Ieder die aan de verachrilikeljke gevolgen van deze ondeugd lijdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarljjka duizend van een zekeren dooü Te verkrijgen bg hetVerlaga Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het hediag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Wie zeker djn m de Echte 1 Eikcl CSCaO te iinti aiv fn ies amengestoM CU na elo Mutnoniiagon in den f handül gekomen ui de den naam des 1 uitvinders Dr Mioh lellB ïCrvaai digd op de besto maclunes in het wereldbe 1 roemde étabblissement van Gebi StoUweroki te Keulen elsche J p TOicfeaelh Bikcl Cacao in vierkanten bnyöni DezQ Eikyi C U ao it mot molk gekoukt 1 eene aangename pe onde drank voor dagelijksch gebriuk oen ü 2 theelepels van j t pioder voor een kop hocolate geneeskracbHge drunk l ij geval van j diarrheo slei iits mot vuter te gebruiken Verkrijgbaar bij de vüornaamBte H 1 Apothekers enz I p V Ko Va Ko prcpfbnajes f 1 0 a O 90 c 0 35 Oeneraal vertegenwoordiger voor Nederland Julius Mattenklodt PUIKE OUDE SCHIËDAMMEK A GEHEVEB Merk NIGHTOA F Amiiterdam Kalveibtraat 103 Verkrügbnar by PEETERS Jz Ata bowlja van ccbthoid ia oHcbot eti kurk steoils voorzioii van den naam der Firm P HOPPE DAMES Attentie Het bcete onsohadelykite en ge § makkelykste poetamlddel voor Ueerenen vooral dames en Kinderschoenwerk i9 de Appretuur van C M MDIIer COt Berlin Beuth Str 14 Men letteigoed VtlLt Op naam en fabrieksmerk Virkryihur by HBsrtn Wlnkitliri In ichSMwirk gatinlirltn 4raB rv nini int 6inar al 0 pst by W 6 rlimMa Ariibini S to ozacj To O o t d iean st ESTAFETTE Rotterdam Gouda Utrecht UAQELUKS uitgezonderd Zondagen vertrekken 2 Booten van GOUDA naar UÏKECtlT des morgens ongeveer teu xeiten en des namiddags ongeveer len vier uur Met dezeu goederendienst bestaat ook eeue zeer goetlkoope relaueleaeHheid uoor PaaHHglera naar UTRECHT en tusachengelegen plaatsen Kantoor ieuwe l eerslal Maatschappij tot Exploitatie der Victoria Bron gevestigd te Rotterdam Zuidblaak 8 De Agent H J M0EI BI EK Kathi eiiier s Rneipp Malzkoflie gezondste en beste koffiebijvoegsel AMERSFOORT AMERSFOORTSCHE MACHINALE Sloom Brood en Bcschuitlabriek stoom Automatische Walaen Meel abrlek Fijn gebuild Fransoh Waterbrood Pranaehe Stokken wonli vos 1 apecmal göBctiikto beste soorten tarwo gefnliiicücrd is tiior door ovorlieerlijk vnn sraunk en verkrijgbaar in stuks vnn 6 ot 9 et 12 ot Gewoon PaaSChkrenteabrood wordt van do puikato soorten tnrwo prima I krenten prima rozijn on andere prima znidvrucliten gömankt is liier door buitengowoon heerlijk en lijn van smaak blijft weken lang versch en is verkrijgbaar in busvorm en Engelschen vorm ui stuks van lo ot 15 oi 20 ot i 30 et 40 ot Ongebuild Brood met Prima Tarwebloem wordt lan de fijusio on 1 smakelijkste soorten tarwo vervaaidigd is htor door bijzondor beerlijk van smaak zeer gezJind en Verkrijgbaar in panvonn 7 Kg 5 ot 1 Kg 11 ot 1 Kg 16 ot 2 Kg 22 et deze gewichten tbehalve van kantbrood worden gegarandeerd Prima Tarwebloem wordt van do boste en tijnsts soorten tarwe gemalen en is verkrijgbaar in Kg pakjes van 7 ot Onze dépóthouders mogen niet duurder verkoopen en veranda 1 ringen der prijzen worden door ons eerst geadverteerd Onze artikelen zijn uitsluitend verkrijgbaar bij onze dépötuouders welke te berkennen zijn aan de dépStborden en do waI gens beschilderd met de fabriekstitels en W H MEURSING Eenige dèpóthouder te Gouda J L XiEEFL NQ Door gohool Nederland dépöthouders gevraagd legen flinke provisie en j ÏÏS Patent H Stollen y 9ro 8e Erfolg Uw WfirnUng M Patent H atoUen 1 trrungen hat Aniasi zu lar achMênon werthloêtn Nachahmnnffen m lm Uan kaafa daher unsere ste s schar f en H Sfollmi nuf ren um thract odar In solotian £ lsenhan ilan4en In dontn uniar Plakat wtt nebanttehand auigatiëngt lit FreinlUton and Ze tffnis e intls and fratm Üouda Dmk i an A BRiifh UA N Zoon I franco vrachten tier vollo en lodigo kisten BINNENLAND GOUDA 22 Mei 18ÜU GiatcrenaTODd werJ io eene vergaderiog jfan belsngstelleDdeu ïd muziek het plao tot JnitToeriug van xle Tempeiierac vau den jieer Mftrt J Boumau beaprokeu Daar de uit oerbftarhdd door deaauwezigeu uiet betwgfeld werd is er eeu Commissie van bystaad i evornjd bestaande uitj do heeran Dr H IJsBel de Schepper Voorzitter A C C Vtr yi PeDoiugmeeiier J W Muiyo ea A J Dyzbooro Secretarisaeo De werkman B Hügera die giatereu peu ongeluk kreeg was niet werkzaam bij den heer H J Nederhorst maar bij den heer W A Verbraggeu te Waddiuxveeu Men zendt oob bet prospectus toe van de Pbyeiatrische ïuricbting Natura Sanatc van Stolkapnrk Scheveningen Gelijk de nnam naodiiidt ia dit eeneiuricbting waar d natuur geaeesfvljze wordl toegeipait Men hoeft er dieet koudwater lucht en bewegiogskuur gymnaaliek ea uia nagu electriache beliandeün en Het geheel stait onder leiding van Dr Ëijktnaii Vücr zieken is dit leu uitgezocht oord hooj e7andgrond en itabyht id der ze werken totberdtel dor gezondheid mede terwjjl de boerlyke umgeviug d n eesl opwekt In de oqraiddellijke Dübijheid zijn pi nsious tegeu verschilleüd twriff A BöU ngileMpndeD kunnen zicli dit prospectu bij df directie yt rsehaftVn IVr Nutavergndpnng te Oudewater werd tnt noorzitter herbeDoemd do heiT J Kiewiet de Jongp tol secretaris de heur A van der Lee tol lid der commisaip bru het bestuur toegevoegd voor 1 1 regeling dor wintenergadeiingeu de heer M J J Nielsen tol bodu iu plaats vau J vau der Brce overledfn C Benjamin Tefens word den boer Nieren bij monde van Jen Voor itter warme dank gebracht voor zyne goede diensten vm 18G7 tut heden iiU secretaris bewezen eu hem als biyk vnn waaideering een geschenk aangeboden dat dankbaar aanvaard werd Te Onderkerk a d IJesel ia gekozen tot lid van den genieentdraad in plaats van den heer P C van Vliet die zyn ontslag nam dp heer FELILLETOJ Ik atel zooveel prijs niet op mijn leven dandat ik het niet in de waa achaal eoi durven stellen zeide Wilfred met eun spottendeii laeb Maar uwe vrouw kan er groote prijs opstellen Stel een brooderUjlc verlroiiwen in mij fiijwordt verongelijkt en men onifaoudt u geld dat urechtmatig tonkomt Ik heb meer geld dan ik noodigliab Neem mij voor uw bankier aan Wilfred Leiter werd vuurrood Hij was even lïjngevoelig uls zijn vader on bet punt van geldzaken Hy flütwoordde niet en de heer Lydney ging voort Lafn van mij zooals de eene vriend het vanden anderen doet zoo als gij ongetwijfeld voorheenzolf aan anderen geleend hebt zoo als ik geleendheb Gij kunt immers Inter ati gij beter bij kaszgt owe schuld afdoen AU ik beter bij kaa ben I herhaalde Wilfred T ester spottend Dai zul nooit mof gebeuren Dietwaalf honderd pond maar ik zweer dtit ik dieniet goedsmoeds lal afstaan Denk daarnu niet aan Hoeveel zal ik u leencn Meent gy wat gij zegt vroeg Wilfred Lester Ik meou bet in vollen ernat I antwoordde Lydney wat dankt gij h dat zoo iets bijzonders at gij mg niet kunt gelooven oi dat gij aarzelt mijn J Rpaart met 89 van de 148 geldige nitgobrachte steramen In de vergadering van katholieke leden djr Tweede Kamer heeit mr L Haffmans ontslag genomen als voor zitter der katholieke Kamerel nb De leden van de Tweede Kamer der BtaienGeneraa behoorende tot do groep der lib ralepartij De Beaufort hielden gisterenavond te 8 ore in het gebouw der Kamer eeu cluhvergadering D In bet Algemeen Politieblad wordt weder melding gemaakt van ontvreemding van vei ich llende r jwialen te Amsterdam Rotterdam ü Gravenhage en Gorinehem meereudeela ten nadeele van rgwielenverbuarders van wie de verdachten de machines iu huur hadden De luitenant generaal J W Rergansias inspecteur der artillerie is Woensdag te Arnhem alwaar hg voor eene inspectie vertoefde door een rijtuig overreden waardoor hg beduidende verwondingen anu de beenen en aan het hoofd bekwam die echter geen gevaar opleve eu De generaiil kon veri ezeid van den hem toege voegden boofdilBcier per spoor naar Graveiihage terngkeeren alwaar hg in zyne woning wordt verpleegd De toestand van d u patient waa gisteren berredigeud De indieaststelling van de verbindinf sliju tus cheus de stations der staalsspour en de H IJ S M te s Ha e i9 tiiaua definitief va tgebteld op i 2t n dezer Betreffendjö lelzaa ieeiite ontvLjj J 7 to k van den ontslagen gemeen teon tvii jjpy 10 Alkmnar die verdacht wordt van v uistering wordt vt rnomen dat do lustructip die reeds gesloten was verklaaid thans 18 heropend tengevolge van nieuwe inlichtingen dour den verdachte gegeven De A uiteur Be gn bevat een uiinistorieel besluit waarby bepuald wordt dat de invoer eu doorvoer van runderen behalve koeien afkouistlg uit Nederland worden toegesliian van 29 Mei af ouder bepalingen ver wat in het reglement op de long iekte van ve Kleine oorzaken hebbeu vaak groote gevolgen Dit bteek dezer dagen te lledel Van de ongeveer 80 atnka vee die op da Uiterwaard Bt He eua grazen stierven biuneu 2 dai en aanbod aan te nemeuP Als gij liot meent dan zijt gij een goode vent Lydney on hebt gy meer voor mij over dan i dorAUiier Ik wil gaarne tien pond van u harinomen om voor gevangenisstraf bewaard te blijven ïian pond is voel te woinift I Gij moet Geen duit ineor viel hem Wilfred in derede terwijl hij weder klourde Ik zal u dankbaar zyn nis gy mij voor de schaudo van govangenis lraf geradhebt maar ik verlang ook niets meer De hoer Lydnoy ag Uera ioordringenit aan en zeide zauht Als gy bet voor u zolven niet noodig hebt zijt gij missohifu aan anderen verplicht het nan to nooion Ik neem niets meer aiin Keide Wilfred heftig Ik zou dat zelfs niet aannemen als bel nïot noodzakelijk waa dat ik op vrije vonten bleef O Lester waarom wilt gij mij niet als uwvriend beschouwen F Ik bewijs u dat ik u als zoodanig beschouw door dit geld ann to nemen ik dank u bartelijk Lydney en ik zal mijne schuld zoodra mogelijk afdoen Meer neem ik niot nan Hy sprnk op zulkeen beslissendeu toon dat I ydney begreep dat verder aanhouden geheel en al nutteloos zou zijn Wilfred lisster ging daarna een bezoek afleggen bij den udvokaat Apperly Deze was voorheen zaakwaarnemer vi n Squire Lnster geweest manr zij liaddrn verschil jiokregeu en daar p had de heer van DanosheIdvfj at Obn onderen advokaat genomen en dit zou d p Apperly bem nooit vergovt OijV fmlgt mijn oordeel over het huwijastuk te giVriiap de adwkaat ten antwoord aan plotieling zea stuks van de veraohitlende eigenaren By onderzoek van e n der cadavers dour dea heer Ds Vries rljksveearts is gsbleken dat loodwiivergiftigiug de ourtaak van den dood is By het verven der spoorwegbrug over de rivier de Maas is door bet onwillekeurig morsen van verf bet gras ouder de brug met loodwit in aanraking gekomen Naar wjj vornemeu zal mr Lamberts ïlurrelhiinck de advocaat dor vrouw die tot acht dagen gevangenisstraf ia verooideeld omdat zq uit wanhoop met haar kind aan zich gebonden ÏQ bet J ia gesprongen aan de KoninginBegentes gratie voor deze heklagonswaardige vrftgea V ksdgb Zondag 3t Mei zal Louiae Micbel in het Paleis voor Volksvlyt te Amsterdam spreken voor de afd Amatcrdam van den Socialistenbood Ds J Eigemau te Dordrecht beklaagt zich in de Dordtschu Ct i over het feit dat Dinsdag zich een deurwaarder der dïr belast en gatuigen b j hem vervoegden om heslag te leg en wegens belasting die by reeda den 17 April had betaald Gelukkig wai hy te huis en kon bij aantoonen dat hy reeds betaald had Men wist zoo deelt hy verder mede op het kantoor van den ontvanger zeer goed dat ifl u p n bedrag teveel in kaa bad welk bedrag echter ook weer verirkilde van de lom die men U door my heiaftld verzuimde te boeken Het scbynt dus dat ook iu andere posten fouten zyn ingeslopen Falb beeft zich voor dezen omor van een reusachtige waterkan voorzien die hy rusteluo over het vasteland van Europa denkt nït te gieten In Juli weinig droogte eu slechts bij korte periodes lu Augustus vooral in de tweede helft veel regen September aanhoudend regenachtig met zwaren ueerslfig zolfs Ën October crescendo Het is om wanhoop g ouder te woiden Gelukkig blijft de mogelijkb id bestaan dat Falb s wattnkan vóór Juli breekt of iicb iu een paar Juni regenbuien ledigt Voor de rechtbniik te Maastricht heeft terecht gestaan K G M oud 2 j jaren koopman vroeger te llotierdam woonachtig laatstelyk te Londen thans gedetineerd te Maastricht beschuldigd van oplichting fbascbentrflkkeri Aan beklaagde wordt nl ten laste gelegd in lerdeniging mtt no een ander te Luik eene hoeveelheid tin te hebben gekooht om tegen Wilfred uit De zaak komt duidobjlc voor ik geloof dat toon de heer Lestor u voor uwe meerderjarigheid dio jaarlyksctio toelage gaf liij volstrekt niot van zins was die van uw eigoti elil te geven Muar Loen da tijd daar was waarop lnj do twanifhonderd pond moest uitbetalen zul hij zoo zeer in verlegen beid dat hij om er zicb uit lu roddon hol voorwendsel aangreep dat liij u hol geld roods in jaarlykschf toelagen had uitbetaald Zoo zal ich de zaak loe odragen hebhon en ik zou hom dit in zijn gczigt durven zojtgen Hij zegt dat hij mij het geld na mijne ineerderjariïheid hoeft uitbetaald dat bij het Kobruiktovoor do jaarlijkschc toelage die hij mij gaf terwijlik bij de Guards diendo Och kom zegt hij daf Dan lieb ik u verkeerd hegriipen Maar het komt eigelijk ongoveorop hetzelfde neder Kan hij dat wettelijk doen f Hot hangt er aan af in welke bewoordingenhet h wiJBali is opgesteld Hebt fty hot nooit gelezen vroeg Wilfrod Ja ik heb hot golozen toon het aan uwemoeder geschonken werd toen gij nog eon znijfeliogwaart Het is te lang geleden om er nog denjuisten inhoud v ih te weten Maar voor ï ooïor ikmij herinuoren kan kan bij hol niet doen In dat geval zou ik hein kunnen noodzaken om mij do twaalfhonderd pond uit te beta en Zoker En bovendien de interesten voor dojaren die sedert uw e n on twintigste jaar verloopenzijn Maar mijn oordeel is slechts voorwaardelijk vervoi j dü do heor Apperly liet hangt er aan af iu welke bewoordingen het stuk is opgesteld rembours nau een adres te Maastricht ot te Meersen te worden verionden docli door een valücbelyk onderteekond telegram oorzaak te zyn geweest dat dit tin zouder reinboura ia afgegeven eu verkocht Hiscb 2 jaar gevangenisstraf Voor de rechtbank te Mannheim stond terecht de 45jarige domeinbeambte Peter Baro van Heidelberg onder de aanklacht een brief met geldswaardige papieren ten bedrnge van 52 000 mark te hebbe i verduisterd Baro een gewezen gendarme bad op zekeren dag in het begiu van October 1895 van den domeinraad Futterer te Heidelberg by wieu by in dienst waa de opdracht gekrcgpo 52 000 mark in biljetten van 100 en 1000 mark als aangeteekend pakket naar de algemeene staatskas te Karlsruhe te zenden Baio maakte een pakje doch vulde het niet met banknoten maar met oud krantenpapier Ëeu gedeelte van bek verduisterde geld bergde hy in twee met blik beslagen kistjes die hy in de nabyheid van den Königastabl in bet boscb begroef In de beide kiatjes bevond zich een bedrag van 32000 mark Baro vluchtte na het plegen van het feit over Würsburg uaar Weenen waar by twee dagen vertoefde om daarna naar Keulen Amsterdam eu Antwerpen te reizen in welke laatste plaata by den 28eu October gearresteerd werd By zijn arrestatie werd nog alecbts een bedrag van 3000 m rW in zijn benit gevonden zoodat van bet ver duisterde bedrag 17000 m verdwenen waren Hji beweerde dat hg da portefeuille met 17000 mark ïn dronkenschap te Weenen verloren tiad lu het vooronderzoek had hy daarentegen verklaiird dat de portefeuille bem tnsschen Weenen en Linz ontrold werd Het vermoeden ligt daaroai voOr de hand dat s mans verklaringt U geheel tn stryd met de waarheid yn en dut beklaagde de ontbrekende 17000 mark eveneens begraven beeft Bi kl s superieur de domeinraad Fntterer moet het geatolene vergoeden De tweede ambtenaar titn kantore van den outvanger der domeioen Hohl geitanmd ontroerde op bet vernemen der tyding van Baro i misdryf zoo hevig dat hij krankzinnig werd Uit bet getuigenverhoor bleek dat Baro vooraf het misdryf bnd beraamd Hy wist reeda eenige d gen te voren wanneer het geld moest worden verzonden zoodat hy zjjo vlucht gemakkeiyk kon voorbereiden De reohtbauk veroordeelde hem tot 5 jaar tuchthuisatraf eu 8 jaar eerverlies Eergisteren geraakte de zoon van den heer fj Misveld te Nieuwesluis by bet scheppen van Zpudt gij de aak voor my in handen willennomen vroejf Wdfred met fonkelende oogen De hoer Apperly zwoeg Hij keurde Wilfred Lester s godra icuert zyn huwelijk tot op den liuidi cii dag hoogclijk af hij had zich volgens htl oordeel van dien heer al jjiie ongelukken olfs op den hals grhaald waarom bad hij dat dwazo huwlyk aangegaan Van een andore kant koo hy goene onrechtvaurdigheid dnlilen en had hy grootoii lust den heer Lester eene duchtige les te Köveu Ik kan u daarop met anlwoordon voor ilittik het stuk gezien heb Maar hij wil het mij niet Reveil Do advokaat fronste de wenkbrauiven Dan kan ik u iMOt helpen Wilfred zaj bedrukt voor icli terwyl hij zijn kalen vilten hoed lusscbou zijne vinKors ronddraaide en de gedachte dio hom seder lang vervolgde dat de geheola wereld tegen hem zamenspando en dat alles hem tegonliop kwam onwillekeurig weder bij hem boven Zoudt pij dan uiet zoo rion dolijk willen zijn mijnheer Apporly om mu mijn vader to schrijven en bom lo verzoeken om hot stuk te mogen lezen als mijn advokaat Dat wil ik wel doen Kn als ik het heb nagelezen zul ik u Keggen of gy nl dan niet gevolgaan de zaak moet geveu Kn daar l leef hot bij Wilfred nam afscbeid en do heer Apperly schreefaan den heor Lester U wuohlte zijn antwoord af Do zaak had zich ton iiaast p bij toegeilragon zoo als de advokaat gedacht had