Goudsche Courant, zaterdag 23 mei 1896

7 U 7 68 8 29 n 7 6 8 6 H 8 13 n 7 80 8 92 8 47 4 40 5 81 6 17 4 60 6 27 4 67 s 6 84 6 04 6 41 6 10 5 51 6 47 Nationale Militie PASPOOBTEi I eHUK iKMKKSTE lderlip neeute GOUDA bi njrt lor k ntiis v in de MILICIENS der L icbting 1891 dat hunne Pas ooiteuf zflu out Bugeu eu dat zij ter bekoming diiarvan 7 M biuneu 14 dageu t r Secrekario moeten aauineliJen tusschen des morgens 10 eu dea namiddags 1 ure Uouda den 21n Mei 1896 De Burgcmtie tcr voornoemd B L MARTEiNS ADVERTENTIEN Openbare Vrijwillige Verkooping bü Inxet op WOENSDAG 27 MEI 1896 eu bg afslag eu eombinatièn op WOENSDAG 3 JUNI IdOü telkens des morgens ten 10 liref in bet Cofüehaia van de erven A B H o K R E te Ouflerkerk aan iteu MJttel ten overstaan van den Notaris J VAN am LEEDBN aldaar van nniini jL uut IlilIUlIU MUll geteekend A nrs 93 en 94 met SCHUBEN HOOIBERG ERVEN en verder aanbehooren en 4S Hectaren ü ê Aren 00 Centiaren WEI EN nSOIUHB BOUWLAND DIJKGHOND WEG en WATERING b elkander staande en gelegen onder de gemeente Ouderkerk aan den IJssel in den Polder de Nsssii benevens O Hectaren ff Aren SS Centiaren Wei en Hooiiand BOUWLAND WEG en WATERING gelegen als voren in Imi Polder KROMME GEKtt en ZUDE Een HUIS geteekend C nrs 132 en 132 i in twee gedeelten bewoond met EHF en GROND staande e i gelegen als voreu buitendyks groot 39 Areu 03 Centiaren Te aanvaarden by de betaling der Kooppenningen op l Augustus 189C ouder gestanddoening der huur welke van de landeryeu is verleend tot 1 Januari en van de gebouwen tot l Mei 1897 Breeder omschreven in veilingboekjes die to verkvögeu ziju ten kantore van den Notaris alwaar de kadastrale knarten buurcontmcten en bewyzeD van eigendom ter inzage liggen FEAITSCÏÏE STOOMVERVERIJ Gheniiscbo WasscheriJ ll OPt E IIEiilll it 19 Kruiskade Rotterdam Gebreveteerd door A M den Koning der Belgen loofddepöt voor GOUDA da Heer A VAN 08 Az Specialiteit voor het stoomeu en verven van alle Heerenen Damesgarderoben alscok alia Kindergoederen Hpeciale inrichting voor het stoom n van plucne mantels veereu bont enz Gordijnen tafelkleeden ens worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden ouschadelyk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zgn de pryzen 25 gedaald Te stoomen goederen als nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week Het beite onichadelykste en eéÊBÊ makkelykste poetsmiddel voor Ueerea HWI en vooral dames en Klnderschoenwerk jng 18 de Appreluur van C M Muller Co Vr Berlin Beuth Str 14 Men lettwcocd TÜiii Op naam en fabrieksmerk Virkryitur by Hbm m Wlnkslliri In ictiHnwart aUntwiM tfreitrrtn m m Oamrael Dapet by W Barltinann ArnhM dwangarbeid dwangarbeid verminderil len opluffin zich overal ui behalve in de bei en Moskou Eu ook aan de gevaagt uen die iu Russische korkprs zijn op i loten wordt gratie verleend of verkorting van den strallyd Behalve dit aniuestie beslult wordt nog eeu ukase verwacht waarlu de belastiagdruk voor de plattelandsbevolking aaumerkeiyk zal worden verminderd Achterstallige belasting zat by erkend onvermogen wordeu kwytgescholden de grondbelasting voor tieu jaren tot de hellt worden verminderd En de minl ters zullen gemachtigd worden gemeenten wier toestand als hoogst moeilyk bekend i i faciliteiten te verleenen voor het afdoen vau oude echulden Zelfs voor de Israëlietische bevolking vsn Rusland zal het eeo feestdag zijn en die komen in het leven der geplaagde en gejaagde Jodenbevolking maar zelden voor Voor do Israëlietische laudbouwkolonien in het gouvernement Jekateriaoslaw is kwytschelding van de achterstallige lasten bevolen Zoo begint de Keizer aller Russen zyn officieel bewind met dadeo van mensobeoliefde met bet verschaffen van vreugde aan vele armen en geringeo Z M geeft dnardoor hoogere wyding aan zijn kroning feest Voor Rodland is het te weuschen dat die bumace zie den Keizer nog lang byblyve Dut zou vorst en vo k tot zegen verstrekken Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA Zomerdlenst 1896 Aangevangen 1 Mei TU 1 van Greenwlcb OOUDA ROTTKRBiM 18 86 1 24 8 18 38 18 89 12 41 12 65 1 44 4 U O T T B R S A iM 10 19 11 60 12 10 2 10 88 10 48 10 49 12 08 12 7 46 8 07 80DDi DBN HAAG OOUDA eHago 6 61 7 20 7 48 8 0 9 19 9 46 loTl 111 3618 88 1 35 8 44 3 40 4 04 4 3 3 5 17 6 127 18 7 68 9T88 9 58 Voorb 5 57 10 17 1 41 4 S9 6 18 9 S4 Z Zegtr6 11 10 38 1 65 4 58 6 S0 9 48 Zor M 6 82 10 43 8 06 6 04 6 30 9 69 Onuda 0 33 7 60 8 1S 9 18 9 47 10 16 10 54 18 06 13 62 2 17 3 14 4 08 4 385 16 6 47 6 507 488 8I0 1010 88 Stopt te BlaUwyk KruUweg eo Nootdorp Leideclieadam en Hakendorp U T R E O H T 9 O U D A 10 10 38 11 38 18 50 3 08 3 68 4 46 6 8610 88 11 55 4 16 6 53 lO Sl 4 84 10 44 11 10 18 111 88 3 46 4 37 6 17 7 0 8 26 8 54 9 64 11 10 06 10 16 10 87 66 9 28 10 88 11 46 Gouda 7 SU 8 86 9 87 10 13 10 48 11 16 12 16 12 88 1 27 3 47 4 46 5 8 6 64 7 14 7 4 Z T M 7 48 8 47 11 i 12 40 4 67 8 01 Z Zegir 7 63 8 66 11 11 18 49 6 08 8 18 Toorb 8 07 9 08 11 86 1 03 5 90 h ii 8 86 Haga 8 18 9 18 10 7 10 43 U SO 11 46 18 46 l OS 1 67 4 17 5 86 6 59 6 82 7 44 8 81 oor DA U TKKCHT 7 65 8 09 9 88 10 19 10 67 18 55 8 80 3 17 11 14 8 87 11 88 8 45 3 34 9 54 10 61 11 45 1 87 3 08 3 60 10 17 10 S4 8 48 10 41 9 04 1 07 AMSTEXDA H 9 O U D A 7 16 10 48 I B4 9 83 4 46 6 18 7 45 9 46 8 19 10 10 18 11 8 46 8 66 6 49 1 46 8 49 11 10 GOUD A A MSTEHBAM 9 62 10 67 12 10 4 11 5 80 7 51 10 17 10 66 1 1 18 6 16 6 60 8 6 11 86 eea emmer water in bet Ooat Vooi iische kauaal Niettegenstaaode er spoedig hulp kwam WAS by reeds gezonketi Maar de ti geowuordigheid an geest van Oeo sluisiwacbter Veeuatra redde bsni Deze hoewijl niet kantiende zwemmen bond zieli een touw om het l f en begaf zich zoo tn water De oniBtaDd rs hieldeu bet touw rHst cd Veonatra bad bet geluk den drenkeliug bewusteloos ran den bodem docb nog lavend naar oren te halen Do r toep ssiüg dtr bekende voorscbriflen keerde b t bewustzijn weer terug Iemand die z ne reputatie ophoudt is de beer Adam te lïreda Toeu daar eergisteren eene verkiezing plaats bad was by de eerste man die z n stemoiljet in de bus wierp De Franscbe re eering beeft de nilletering vaQ di n Ber yoacben adroknat Friedmaon toegestaan Qtatsa GeAeraal 2e Kakkr Zitting van Donderdag 21 Mei 1896 Het debat over art 1 der Kieswet is iangevangen Uoalolen if met 66 tegen 20 stemmca elke alinea afzonderlyk te behandelen maar niet geiyk de heer Borgesius wilde bg elke hlinea dadeiyk over de amendementen te ntemmen Stemming volgt eerst na ifloop der behandeling van het geheele artikel Het eerst iu behandeling is de eerste aÜuea bepalende kiezerschap voor hen dis meer dan 25 jaar oad zgn en aangeslagen in betaetingen ot niet aangeslagen i wo maar een half jaar éénzelfde tiui bewonen van een minimam huurwaarde naar de tabel van de gemeenten of een vaartuig van ten minste 30 kiib pieter Toegelicht worden achtereenvolgens de volgende amendementen lo dat vnu den heer Travaglino om den leeftjid op 28 jaar te atelleo 2 dat van de heeren de Boer c s om den leeftgd op 23 jaar te ntellen 3o dat vau den beer Hastert o n htt minimum Jer groodbetastiag te stellen op f 3 inplaatii an f 1 4o dat van de heeren Borgesids c r om de kiesbevoegdhcH te verleeneu aan ben die gedurende tvjee jaar éénzelfde gebouw in gebtnik hebben waarvan de grondbelasting ten minste f 1 bedraagt 5o dat VHH de heoren Borgesins c s om kies bevoegd beid niet te outbauden aan hen die tusfichen 1 Augustus en 31 Januari éénmaal zyn verhuisd De beereu Travaglino en De Boer lichtten Bcbtereen volgens toe bunne amendementen betrekkelijk den leeftyd de heer Bastfirt ziJn amendement betrekkfljjk een ininimam van i 3 grondbelaotiug en de heeren Lely en Urankfr de amendementen Borgesius c a betrekkeiyk woning By de toelichting van bet amendtuenlBorgesius c s betrekkelijk den woningtabol betoogde do heer Drncker dat in tegenstelling met het regeeriugsoutwerp door gewijzigde cyfors de gezeten werkman het kiesrecht 7al erlangen overeenkomstig de toezegging in 1894 gedaan waardoor ook bij invoering van hot nieuwe personeel geen personen zullen behoeven ontkiezerd te worden De heer Willinge lichtte befc amendement tut verlaging van de huurprgzen van f 1 tot i 0 80 toe voor gflmeenteo in de negende klasse van het personeel vallende De heer Pytterseu lichtte bet subameutlertient op bet amendemeot Borgesins toe om de huurpryKen yau f 1 terug te brengen tot 8Ó 75 en 65 cents De heer Karnebeek lichtte het amfndement tot geiykstelling Van een minimum huurprys met de hnnrwaarda volgens het nieuwe parscneel toe De heer Kuyper lichtte bet gisteren ingediend amendement too als en anti fiscaal element tegenover de sumenkoppeling van belasting met kiesrecht als strijdig met de autireTolutionaire begrippen 8 40 8 47 8 64 9 1 9 1C 7 86 7 86 7 82 7 89 TM 7 8B Oouda Hoorilreoht NieufforVerk 0 pelle Rotterdam 8 33 6 67 S 08 16 5 24 g so 7 Rotterdam B Oapell S IO Nieuwarkerk 5 111 MoordreoU 6 86 Uouda 5 35 Üudew 6 50 Woerdeo 6 69 Utrecht 6 18 8 12 f 88 8 21 9 87 aouda imilardam O St V37 8 14 Qouda 6 88 De Nederif dscbe Kamer nn Koophandel te Londen deelt mede dat zy in bare jougsts besiuuravergadeiing besloten heefl belanghebbenden by de zuivelindustrie door middel eener circulaire te wgzen op de wenscbelgkheid van de oprichting e ner Butler Defence Aasociation i ie wanneer Uritscbe autoriteiten vervolgingen beginnen iu zake de beweerde vervalBcbiniJ van beter voor een zoogenaamd testea e eene beslissing in de gerechtshoven in bet hoogste ressort zou kunnen uitlokken om aldus de gegrondheid der beacbuldiging volgend diï bnstaande Britaohe wetgeving te i etsen Voor de deelnemers aan het Jiloemencorso te Bloemendaat waren verschillende prij en uifgeloofd een gadeeite dnarrau was aTenwèl beitemd oor de leden uit de afdeeling ZuidHolland van den AIgemeenen Nederlandsclien Wietryders Bond c Naar de Haart Ct meldt is thans op voorstel van den heer J A Leupen coit bul voor Haarlem van dien Bond door het lOugi iyksch Bestuur goedgevonden de medailles bestemd voor de jaariykscbe clubvvedatryden welke door te geringa deelnemiug niet ziju doorgegaan te bestemmen voor do oealnemeri aan bet cnrso der aldeeling Nourdbrnlam De ury heeft die thtuia toegekend aan De Ket loggangers te Haarlem den eersterSjpru iin Edo te Amsterdam jdeo tweeden en u Voorwaartse te AmsterdjjLoï den d cu t Nnar men weet deelt Üinn ne d Arc b van Albrecl t Beiling W helm Teil en i irt histpriacbe grootheden d4t nl geschiediboe wurlnen aan bn ue nagldacbteniB kuagei jtrachten te böwyzeö pat s nooit bes hebben D maagd van Orleatjtf echter i du uilhanden der hi torisehe kfitiefej gered wflrltmen beeft hare iVBpeorusting gevonden eudus de gevolgtrbklkiug ligt voor de band moet zy wel bestbatl hebben als tenmios tet eechtheid van b t harnas der kpuce e bosen de twyfelzu ljbt dtr geacbied r icher reverheffen i i De waf 0nruntingV dle de maagd t jden8 hare hBldendadei droegi eu die baar e üourgeg werd gflèchonken j d or Kare V ll die bet harnas opz t e yk voor bad laten maken is ontdekt rh een kasteel in bet departement Öer Aisne üf eudom au prinsen de Foix dochter van marliies de Courval In lö JO liet deze bg bet gebouw eeü GotbiBch n Wtojeu zetten en richtte daarin een merkwaaildig museum van antieke wapenen op eu in eeil der zalen van dat musoom bevindt zich nu de wnpenrneting van Jtianne De echtheid er van moet door de overlevering gewaarborgd worden Dat Bismarck ook wel sens grootmoedig was blgkt uit de Youth s Companion t waarin onlangs de ïolgende auecdote stond De g ïolniflcbtii de van een k einen Zuldduit clisa stfiat bij den Laaddag van Frankfort ging eens Bismarck bezoeken om hem een brief van zyn regeering te overhandigen waarin hem werd verzocht op de aanstaande vergadering voor Pruisen te stemmen Bismnrck lat het geschrift eu gaf het daarop aan den gevolmachtigde terug met de woordou Er is klnnrblgkeiyk een vergissing in het spel c De gevolmachtigde las np yn beurt den brief en verbleekte iupUats van den officieëlen brief had hg bij vergissing ann Bismarck de geheime opdracht tergbnud gesteld die hy te gelyker tijd nad ontvangenen waarin hem werd aanbevolen onder den scbyn van Pruisen voor te stann al yn best te doen om de andtre Duilacbe Staten er toe over te halfn tegen Pmisen te stemmen 10 60 11 18 10 67 11 4 11 11 11 20 11 32 8 558 S1 10 16 60 10 11 8 18 9 1 DEN H 1 A G 8 81 4 35 6 57 6 17 6 86 De twee maoneu keken elkaar eenige oogenhlikken stilzwg end aan Toen zei Bismsrc U behoeft niet te schrikken U hebt me dezen brief nooit willen geven ergn a hebt hem my nooit gegeven ergo Ik weet ran de heele geschiedenis niets VERGADERINGViNDENGEMEENTERAill VRIJDAG 22 MEI 1896 Voorzitter de heer U L Martens T Tegenwoordig nlta leden behalve de brerfp Raadt De Notulen der vorige vergadering word en voorgctasi Q en ouvuranderd goedgekeurd De Voorzitter d3eldü mede dat door Gedep Stalen was ingekomen een besluit tot goedkeuring eener wijziging der gemeente begrootiu Verder was ingekomen het Kon be luit t handbuving van het betluit van Gedep State waarbij de opheffiog der 2e burgerschool ni werd goedgekeurd Aangenomen voor kennisgeving lugenkomen 1 De Rekeningen der Vo kagaarkeukenbet Hoffmansge itiftbt over 1895 Deze worden gesteld in handen der Straver van Vreumingen en Vingertlng 2 Het Rapport der Raadscommissie bekimet he nazien der rekeningen der ge ub ijMleerde icjstellingen van weldadigheid tot gof keuring aviseerende i Ter IhiBÏBi 3 Eene missive vau B en W betrefifeiihet vestigen van i en kantoor nu ontvangdeie gemeente meti rapport der KamerKoojhaudel j Ter vifiei 4 Een adï ea vap Aea heer J A Mónverzoekende iu erfpttdbt eeu stuk gemeengrond san bet nienV ÈVeerstal De heer Defciisen It voor dit nogj bet j te behandelen I plaats bebbeoi oa 1 B n ipin Band rén tiltreffewle i ade B I en jVl te doen gdschiedBU Ier buizenl de hel t woj t $ byledragan M Tei yisie aieer Rj van d è t t ij P e Id aVMaarfiji 18 het i tt voorgokombi datJ Ufi De li handeiugi 1 10 derjAgend jj 5 Een rapport adres vJo M Piiï gr de befMr ating d ï stelllnUd loltistrÉJ indien bkoor l j etüem imde k4teQ y ff32 f i 5 S n adr van i Garden jhn iden vol ei In verbaud met aan uwen Haail i gciveiisoht koi i ijii jde jn JD igti SHin eM en vt wiiiirden cenij aiiiis te wijpili ii eii nun te u lei in lheb ik Ja eer ü tiiorbrj ae door mij vflö gesttfllle nij iigii oii eii aunvullingfL ti nü Ie bieden Iloofddüol iler er wiJKigingen en aanvulliugeii is iu de oerstü pluaU om da aaiialmting van iBt nut tó ïoudii uaii dü intercom urn hhI e lijnon te verii kere Ik meen iü de vourwaHrden bepalini eii te hebben opgenomen waHrdooi die niinaluttiiig verzekerd is zelfs al wai er maar üéii gHat ouaË er lo dia aansluiting aan het iiiturcommunalo net verlangt Htit aan hei U l te wnurborgen bedrag komt voer rokuniDg van don Cancossionaris t Zy mij vergund u hierbij op oen groot voordeel vaa interoommunaio annaluitinji te wijten Zoodra het locale aan bel iniercommnuale net ia aangtaiotüu knii ieder geabonneerde koateloos uit een ai diJre gumeonte worden opgeroepen en kon telooi daarop antwoorden SItchls ij die hut reolit willen liübben om vV porsoneii iii eene andere tiemoente te kunnen op roepeu liotaluii het in de gewijzigde voorwaarden genoerailo bedrag van ƒ lü Voorts heb ik getratht in do voorwaarden bi palingen tü formuleeren waardoor de Temeente de zekerheid erlangt dat als de Coucessio verleerd wordt Kij ook iladelijk z d worden iiitgiivoerd en jo fpoedif mogeliji liet tuloplioonnet in Oouda ia kunnen worden ingorioiit Kindolijk veroürloof ik mij medp te deeleii dat het mijiir boiloelisg is om onmiddellijk nailat de Concessie aan mij zal zijn vürleoud aaa dtm Raad der Gemeente verlof to vragen deze Concessie over to draden op oone door mij op tft nchten Vennootschap rouilsclie Telopliooii maatïohft pij waarvan ik de statuten aan de büoordeellng van BurgoineoBlcr en Wethouders wensiïh tü onderwerpen terwijl ik de ingeKeteiion van do gomeonte Gouda door opoubare insclirijviiig in de gelegenheid weinch to stollen in deio Vennootschap de l te nemen lutusgcbeii wopsch ik hierbij du vefklariug af to leggen dut iuihen ile Goudsche ingozetenan niet voldoende intoekeneii ik in het ontbrekende bedrag zal voorzien SO S B7 4 50 4 67 II B 4 5 11 i 4 U 5 80 0 0 U D A 7 1 44 2 60 1 64 II 8 01 n 8 08 It 17 8 14 3 09 Utrecbt 6 33 7 50 9 9 S2 Woerden 0 58 8 11 Uudawater7 l7 8 19 Qouda 7 88 8 88 9 34 10 10 A materdame 3t Oouda 7 88 Terwijl ik Ue liierhij ingezonden wijzigingen en aarivulling H aan Jw wehviilond oordeel onderwerp zal ik gaarno te allon lijde bereid gevonden worden omtrent mogelijk door IT geweasohto wijzigingen ftianog in overleg te treden tloogacbtead Uw Dw Diennar K VAN DEK GAKDl f Oouda 20 Mei 18 NOTA vau wijzigingen en nanvulliugeu in de Concessievoorwaarden voot aanleg ea eiploitatia van telephoDiioho verbindingea in de gemeente Gpuda uangeSodon met mijn schrnven van 21 Maiirt 1886 Art 6 Ie lezea aU volgt Binnen 14 da ea nadat door het Gemüente eatuur IS EBodegedueld tat den concesatonares de gevraagde oonceisia verlednd wordt is deze verplïobt eene waarborgsom vaiji ICOO in geld of NodürUnd scha ataatsfouds u of Gemeenteschuld to itoltea en tevens te verkUrot dat hij de eoiicijsvie op e door don Raad vastgestelde voonvsardeu aanvaiu dt en üiwerwijld de vergunning van Rijkswege zal aaiwrageu Binnen 3 iiiaandeii nadat de vergunnina van Rijksloei e perkrez eit iew aaiioaard al sijii moet het Ceiitraal BureaH in eny lottatïe zijn gebracht Bij overacbrijdtng van een dozer jtermijnen zal betgestorte waarborgkapitaul teu behoeve van de gumeentu Gouda verbeurd kunnen worden verklaardFAan artikel 7 ttte te voulgen Voor geaboVinterden die eene 2tl6 rechtstreekache fduü op eene afzonderlijkb lijn aansluiting aan hot CoiitraalTBureau vertangen zul het bsdrag jaarlijks voor dat Iweedo perceel te volöoen mits ielegeubinnen den kri Ug van 1 K M op hoog ieud 30 worden bepaald Voor meerdero R ins uitii giMij door C6 persoon ofi firma verlamtd in btfcselfdo gebouw eu op ideztdfdtfi hju zal koogstem i M 15 voor olk v lgond toestel Hfjerokend worden 4 iArN ü te varfyangen door een nieiHv artikel luiInde alaivQlg St fi Dü ConeeaaioHaris i ï ardiiig dar CHneess leefden de noodigo a n van mmlmtwg aan hei j Hij ia MrplicKt om de rborgacM te storlei jjkswego il zdn iorkif laloinet le Gdndl aan tl Hij heeft cc cr io bewS erden l die ti ie i bruik wepschen tjf a ding vaiVj 10 J iJ h Goncfftsiauarialf isS Hrf ét om dadelijk aHAü L ht hel aantal geabon doen tot het verkrij cohiinuttaal telephoonnet Rijkêvega gavonlerde lira d jverguuniDg van tot D kiisiuitiug van Itot inte ommunale iift heid om van dte ge iiitur66mmutinal verkeer eea jaarlijkachoï ver iben i lichl om ondeq feoijd luli het Oeilr 4 de liierfibv tlK iO0n bov egdhëid Te ver Ie lellphoon Op te goveii s n n Art 15 ddn termfii f jjn If irtaan eii ondor bijv tt ingi do B legraiir1 btoor t tpn pn san hen Iper jaar betelen telegrammeo por leq jiiar Ie ijpgen en ondor l ijvattkinf fflj n da Wp RijksverguDninj tul x doilatï a de W i rdeu i ZIJ 11 MAat de vMkregen TolgondBi nieatve in voort opHOmiog artikelen Art 8 De Consesaionaris is vurpljcht om ten behoove van den Gomeentedienst 2 peroeolen kmteloas aan het Contraal Burcaii oan te siuitfn en aaiigoalotan te houden Art XXa De conoeapioDaris la verplicht om jaarlijks vóór dcD laten Maart te beginnen met 1 Maart 1897 aan Burgemeester en Wethouders der üeraoeute over te leggoü eeu staat van uit hoofde van alle hbonnemtnten voor iocalo aansluiting ook van de meerdere toestellen door ci5n persoon of firma i gebruik ontvangen geiden aii van alle ontvangsten voor locaal gehniik van de op te lichten openbare apreekcellen eu aan Burgemeester en Wethouders de door hen verlangde bescheiden ter baud te stellen tot iichtig onderzoek van deze opgave De Conceasionaria ia verplicht om onafhankelijk lan het aantal gtahonneerden over b t bedrag van den düor Burgemeester en Wethouders goeilgekeurdon slaat gedurende do eorate vijf jaren 6 iCt eu na dien tijd dus van af 1 Maart 1 03 10 pCt jaarlijks in de gemeentekas te storten en we binnon e éne maand nadat van bedoelde goedkeuring is gebleken Dit adres zal behandeld worden b punt II der agenda 6 Eeu adres vau de hb Kooi eu Dortlund de Stearine Kanr eiifabrlek eu G4 fludereu verzoekende de telefoon concessie wel te willen verleenen Dit adres zal beliaudeld wordeu by punt II Aan de ord Benoeniing van eeu h der Commissie van Toezicht op het Lager üuderwy Benoemd wordt de beer 6 h Schim van der Loeff met 10 stemmen De beer van Galen verkreeg 5 stammeu terwjjl I biljet iu blanco werd uitgebracht Aan de orde 9 67 10 4 10 11 10 18 10 27 9 43 9 47 9 64 10 01 10 07 7 50 8 0 9 07 10 84 88 10 64 9 36 8 88 8 41 9 49 11 10 Benoeming van een Lid der Commiisie van Toez cbt op de Stads Muziekscbool Benoetnd wotdt de hoer P H J Brouwer mat 16 at Abq de orde Becoemipg Tan een Lid der Cotniuiaaie an Toezicht op de Stedeiyko ZwexioricbtiDg B Qoemd wordt de heer J Ditmar met 13 atemmeD 2 ia blanco en 1 op A J Posisjn Aan de orde Beooeming rao eeu Leeraar iu de Hoogduitiche Taal aan het Gjrmnaaiam Benoemd wordt de bper A J Poatma met 14 atemmen eo 2 op den heer J Verwer Aaa de orde Benoeming fan eene Ooderwijxerea aan de 2e Koatelooze School Benoemd wordt Mej G 6 Schinkel met 16 atemmen Paar de rergndaring ten ongeveer 4 our was ifgeloopen zullen wy morgen het verTolg opnemen Wjj kunnen erenwel uog medefdeelen dat de cooeeasie tot aanleg vau eeu telefoon ia verleend aan den heer A JC van der Garden mbt 9 tegen 7 atemmen die der bh van der SaOdeti Vingerliog Daaaing Taspera Derck en van der Puat eu au Ga eu Bultenlandscli Uverzleht Uit Moskou bericht men dd kI Mei I s Middags ten 2 uur kondigden drie schoten vaa het geschut in bet Fetrownky parik nau dat de feesttrein zich lÏu beweging had gesteld Toen dezQ treio op bet grondgeblt d van de stad Moskou was gekomen werden 71 saluutBoboten gelost als eeo groet van de stad j Do Jteizerlöke ttoet kwam om 3 uur aa rojddagsjiu bel aleis van deu gouverneur aan De keizer ontving de bu digiug van dea adel te steiielyke nutAriteiteu fa de provinciale gouveraeuieDtsambÊeoaren die brood en zout erreikten i De y rQepen hebben de straten met touwen afgezet De dicht opeengepakte menschenmaasa juicbfri Éen keizer en de keizerin herhaaldelijk toe B i de W oaskressenopoort stapte de keiztr van zyifj paard jteneinde met de beld keizerin ne in de Iberische kapel by bet wonderdoend Mariaba Id te bidden Daarop beateeg bg weder zijn paard ön Igingen de behle keizerinnen iu bet rytuig De sto t ging vervolgens naar het Kromelin 85 saluutschoten kondigdeu bet oogenblik aau waarop de keizer de kroningskerk de IJtpenskykathe raal binnputrad Na in de verschillende kathedralen to bebbeu gebedefi begaven H H M M zich naar het paleis in bet Kremeün Xoodra z j het paleis waren binnen getredeu werden lOl kanonschoten gelost on alle klokken werden geluid ten teekeu dat tie intocht van den keizerlykea atoet ten einde wa EI H M M bleven verscheiden area id bet Kremetin om licb din naar het Aleianderpaleis te begeven i e i avoodi ucbt uur begaf het keizerlijk Fchtpaar zicb per rijtuig van het Kieiuliu naar het Alexanderpaleis Na negenen begon de illuniinatio De gausche stad hoofdstraten vooral waren schitterend verlicht Viin de huizen zijn gauacbe gevels bedekt mei electriscbe lampen en lampious Iu bet bijzonder bet buis van den gouverneur generaat Een prachtig ge icbt beeft men van de boogtu Tfln bet Kremeliu dat heden niet verlicht wordt op de zee van huizen dio schitteren in het fonkelende licht en op de straten die krioelen an een ouaf iieubare menfcbenmenigte Het nieuwe Frauscbe ministerie waarin de beer Cochery met de portefcuilie van financiën betast i beeft de inkomstenbelaating van Bourgeois onmiddellijk ingetrokken en is nu bezig eeu nieuw ontwerp uit te werken dat meer in overeenstemming zal zyu met de denkbeelden door den best Óochery als rapporteur der Kamercommissie ontwikkeld De minister van financiëu gaat daarby vsu het denkbeeld ait dat Ue bronnen van inkomsten in Frankryk meer dan geuoeg belast zg behalve de Franscbe rente En daarom wil by een ontworp indienen waarin da rente belast wordt met 4 pCt Jaarlyks betaalt Frankrijk 870 millioen francs aan staat rente zoodat da opbrengst dier belasting geraamd wordt 0 35 millioeo frrncs De aanslag za nieb geschieden op eigen aangifte noch op schatting de belasting zal eenvoudig worden afgetrokken vaa den coupon Of deze belasting in Frankrijk met meer instemming zal worden ontvangen dan de vorige staat nog te bezien leVer is bet een xaeir eenvoudige manier om de betasting te ionen wanbetalers komaa niet voor Houders van Franscbe sobuld dïe niet in Frankrgk gevestigd zpo zullen zeker vry zgn Eet bedrag der belasting kaa overigens onmiddellijk in minderig gebraaht worden van den post voor rentebetaling Maar de beer Coebery heeft zyn ontwerp nog niet io het Journal Officie t Vóór bat zoover is moet hjj rekening houden met de Kamer en die zon wet eens eeo spaak iu het wiel kunnen steken £ r gilt iets io den boezem der monarchale party in Fraokïyk wat nu overduideiyk geeken is al trachtten de mooarchale bladen ook over alles een sluier der gebeimhoadtag te spreiden Er openbaren zicb twee stroomingeo Aan de eene zgde staao de mannen van het btreng behoud de wachters van bet zuiver royalistisch beginsel wier voornaamste zorg bet la dit door bun politiek onaangetast te laten Het zyn de bezadigdcD de overwegendeo de geduld predikenden Aan den anderen kant vindt men de party der jongeren der ongeduldigen wien dit altoos waken voor een beginsel en een traditie niet voldoet zy wenscben daden zy meeneo dat de monarchie andere wapenen vereiscbt andere middelen om baar te berAtelteo Zy deinzen zells niet terug voor gavaariykeonder nemingen om bun doel te bereiken Het is als in de dagen van het Bontangisme toen eeo deel der Mouarchalen met verzakiog van begioielen en tradities den man op het zwarte paard nabolde tar wille van eigenbelang natourtyk terwyl eeu ander deel zicb hooghartig terzyde hield het versmadend hun ideaal dieostbaar te maken a in de populariteit vau deo reclame goneraal Het sehijot au dat oa eeu korten tyd vau kalmte de vooruitalrevendeu bot vanue gematigden gewonnen hebben De hertog d Aadifiret Pasquier leider der gematigde fractie heeft alvast zyn ontslag genomen uit bet royalistiicb comité en de aanleiding tot dezen stap blykt voldoende uit de meer of minder verstaanbare beschouwingen der monarchale bladen De jongeren met den hertog van Orleans aan bet hoofd wenschen gelyk hierboven is gezegd tot dadenc over te gaan Er moet gebaudeld zy bet dan ook met de middelen vau den moderoon etaat met het algemeen stemreoht Volgens heu moe i men de monarchie fatioeneereo naar den geest des tyds en rekening hondeo met hel liberale streven van bet land Eu wat nu willen ze daa om beginnen Na vroeger op eeu ietwat jougenaachtige manier toor zicb het reebt te hebben geëiscbt O n evenals andere jonge mannen zyn dienstplichten jpgen bet laud te vervullen is de hertog Tan Orleans thans op den inval gekomen zich candidnat te laten stellen to Cholet in de Veudée voor de verkiezing van afgevaardigde Zeker mag worden aaogeoomeo dat iodieu eens een nieuwe Boulanger opstond de jeugdige pretendent niet schromen zou ook diens hulp zoo mogetgk machtig to worden WaLt bekend is dat hij indertyd op de vraag op welke wyze hg een herstel van t koningschap mogeiyk achtte vry leuk antwoordde on rentre comme on pent Verrassingen zyn vau hem nog wel te wackten maar da koningsgezinde strooming in Fraokryk is ontmoedigend klein Met spanning wordt iu Rualand het keizerlijk amnestiebesluit verwacht dat op dan kroningsdag vau ozaar Nikolaas II zal worden uitgevaardigd Menig hart iii Sibeuë vau den Oeral tot ann h b hernchto e land Saclialin zal sneller kloppcu bij de gednehte dat wellicht spoedig het lyden eeu einde zal bobben Indien de mededfelingen die over den inboud van dat besluit tot ouh komen juist zyn zal voor de meeste veroordeelde i verkoiting van strafwyd worden bevolen Levenslange biilliugschup wordt verandcid in tydeiykeu de straftijd der tydelyk met gestraften wordt met een derdo Tijdelijk gebannen personen zulilor straf verkrij n en vryheid UI Rusland te mof en bewegen isidouties St Petersburg 351 Staats loterij So Klasse Trekking van Vrijdag 22 Mei 1898 No 458 6S77 on 6396 iodor 1000 No 4221 7367 10207 10824 11386 11914 U486 en 18693 ieder 400 No 2824 872B 9760 11241 en 178 8 ieder 200 11846 16979 t 15878 13203 15896 18225 16999 18359 18068 18396 16117 18490 18247 18841 16850 18849 16738 18860 16731 18686 18751 18971 16778 19192 1882S 12320 16866 19499 18946 19600 18952 19564 17045 19596 17427 19862 17434 19681 17619 19687 17639 19866 17644 20072 17687 20 84 1 869 20198 17878 20260 17939 30366 17976 20906 18030 30673 18077 20713 18123 S0738 18181 20767 11142 20938 No 460 1910 6998 7334 10366 16218 17469 en 19220 ieder 100 Prgzen van 70 24 3583 6779 8668 10828 13426 183 2908 6982 8002 10854 13438 235 2992 e049 8789 10994 18474 48S 2899 60S2 8788 11090 18691 513 2719 9177 8921 11113 13936 mX 2958 6193 9029 11162 18875 93t 2978 8209 9068 11294 13793 1068 3098 6362 9083 11303 13799 1310 3149 6600 9133 11431 13887 1608 334S 8519 9135 11443 14302 1583 3424 6623 9191 11488 14212 1592 3699 6721 9361 11665 14224 1662 3986 672 J 9834 11986 14229 1793 4032 8T 0 9413 U894 14279 1899 4131 735 9180 11846 14849 1954 4299 6750 9626 11897 14431 1990 4429 6776 9641 11964 14604 2038 4489 6861 9937 13163 14658 2081 4698 7066 9742 12189 14779 2138 4766 7163 98J8 12S79 14846 2240 tm 7181 9907 12631 14899 2262 6067 7274 9148 12639 14911 2278 6174 7855 10120 12681 16021 8285 6196 8 113 10147 12825 16098 2295 5376 8105 10163 12929 16109 2320 6287 8193 10419 12886 15199 2838 62 4 8805 1Ü470 12786 1634S 2388 6388 8363 10609 1S079 15446 2510 5749 8398 10576 13134 16896 2539 5758 8409 10660 13238 15687 2569 5786 8533 111897 13290 16864 OVERHEMDEN FR01NT8 BOORDEN en MANCHETTEN A van OS Ai Klo wej E 73 37a GOUDA Iteurs van Amslenlani 81 MEI Votkr slolkrs NBDEiM AND OorlN8d W S 21 91 92V dito dilo dilo S 10 j 100 ii Ulo dito dito 8 I 1001 1001 HoNOiE Olil aouill 1881 88 4 iTiLiB luaohrijving 1802 81 6 i 801 OosTBNtt 01 1 in papiu 1868 i 84i i 86 ilito in zilver 1888 5 i 84 84 V Portugal ObÜB met aoapoa 3 i dilo Hekel 3 26 i RcsLiHi Obl Binnanl 1894 4 82 diloOeooni 1880 4 97 n ditobijRotU 1889 4 98 dito bij Hope 1889 90 4 98 lilo in goud 1080 1883 6 ilito dito dilo 1884 5 103 3P4NJJ Perpel oliuU 1881 4 69 I ToiKtH Oepr Conv loen 1890 4 761 Goc leening Boriü U 21 j Geo loaning serie e ZuiD Afa Bbp V obl 189Ï 6 110 MalMO Obl Buit Sch 1890 9 941 Tbnezuela Obl 4 onbop 1881 427 AHsTBEDi Obligation 1895 3 99 KoTTEïDiM Slod loon 1894 3 9 7 N D N Afr Handelsv nniid 41 Arendsb Tnb Mij Certifioaten 860 1 Döji MaatBchappij dilo 480 Arnh Hypolheekb pn idbr 4 lOO I Cult Mij Ier Vorstoill aanil 801 sGr Hjpolhoekb pnudbr 3 100 NaderlandBcho bank aaud 200 Nad Uanilolmaa U dito 142 N W il Pao Hjp b pnmlbr 5 801 1691 Rolt llypolheokb paudbr SV lOO I Utr Hypothookb dito 31 100 OosTENa Oosl Uong bauk aaud 1S5 ftusL HypotUeokbank pandb 4 I 99 Ambkika Equil hypolh pandb 6 Maiiv L O Pr Lion rert 9 V Holl IJ Spoorw Mij aand Un Mij lol Kxpl V St Spw and 96l Mod l id Spoorivognl aand 200 Nod Zuid Afrik fm aa d 9 1821 dito dito dito 1891 dito 6 lOl lTALIl Spoorwl l88 S9 A Kobl S 49 Zuid lliil Spwmij A ll obl S 62 B3V Polen T arai t a J Woutifu aaud 4 159 Rtlal Gr Russ Spw Mij obl 4 99 Ballisobo ihlo aand l ii Kastovvn dito lan l 5 771 2 Iwaug DoQibr ilito iiauil 5 lOli Kursk h Aioiv Sp Up obl 4 101 dilo ihlo oblig 4 99 AMEaiKA Conl Pao Sp Mij obl B 99 Ohic Ji North W pr ï a ud ilito dito Win 31 PoliT obl 7 135 DonvcrSiKioOp Spm corl va i 121 131 lllinoiBConIral obl in giiud 1 102 Lüiiii Si Na liuUi Oorl v uin l 6ü Hexii o N Spiv Mij leli 1 p o 9 100 Mias Kanaa V 1 pi l pr r ami 11 Ml M ïork OnUrio i Wost aaud 14 ilili PonoB Oliio olihu 6 107 Orogon Calif to hvp in s mitl 5 78 81 Paul Minn k Manit i bl 7 108 L n Pac II lotdliin obMg 6 102 dito dilo Line Col Ie byp O 5 33 i UA Al A Gan South Corl v aand 48 Ven J Hall iNav lob a o O 14 Amalerd OiuliOus Mij aand 1787 Rottord Tramweg Maats aand 201 ÏJ D Stad Amslorilnm aand 1 108 Stad llollonlani aaud 3 107 Heluie Stad Autivorpoul 87 27 1031 1 Stad HrusBol 1866 2V 103 ilo vo Theiss Regulli JoBellsoh 4 119 OosTKNR Staatsiwiiing 1890 6 121 K SPANJI Sud Madrid 3 1888 367 Neu Var llyp Rpold eert lil