Goudsche Courant, zaterdag 23 mei 1896

rVo 6974 Maandag 35 en Dinsdag 36 Mei J806 35ste Jaargang mmm mum NieuwS en Advertentieblad toor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e lij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advcrtentiën tot 1 uur des midd I Op ZATERDAG 30 MEI s middsga 12 uur ten huize van Jt IIE WlLiUE te noordreeM publieke Aanbesteding van het Bouwen van een WOONHUIS SLIJTERIJ enz te Moordreclit Bestek en teekeuing zijn up franco annrrage tegen betaling Tan 1 verkr gbaar bv J F HERMAN Z Gouda L Tiendeweg Prijstrelsking 11 JUNI 500 000 Maik als hoofdprijs m Uet gelukkixti geval bïtidt lie uiouwatti groote Goldvorlotlng die door de Uooga KeKeBriiiff van lUmburg goedgekeurd en gewaarborgd ia Da voordoaligo iuriobtiug van hat uiiiuw plan bestaat daitrin dat in den loop vnii sleobts weinige maanden in 7 er otingün van 112 000 loten 5B 210 prijzen bedragende 10 746 990 Maik cor volledige besliesiug zullen komen daaronder Riju kapitale prijzen van eventurel 500 000 Mark bij uitnemeudlioid oobter ZlprijionaM 10 000 46 prijzen R M 6 000 106 prijzen iM a 00n 206 prijzen ü M 2 000 782 prijzen a M 1 000 1348 prijken ü M 400 3B327 prijz h M 165 I 8390 pr aM 300 200 160 i 4 104 100 73 45 21 Aanwijzing 30 Mei voor de middag lO i uur IpriJB aM 300 000 1 prijs a M 200 000 prijs aM 100 000 pr jzen aM 75 0001 prijs aM 70 000 t prijs aM 66 0001 prija aM 60 000 l prys aM 55 000 p ijzen aM 60 000 l priJB a M 40 000 3 prijzen ÈM 20 0U0 Do aouBtaAiide eerRte prjjstrekkiuij dezer groote door deu Slant gewaarborgde ieldverloting is vau ambtswege bepaold plaots te hebben op den 11 JUNI e k eo kost hiervoor l geheelorig lot sloobts Mark 6 uf 3 50 1 half ff 3 u 1 75 1 kwart n n l s O tegen inzending van iiet bedrag por poBtwissel of tegen rembours Alle cointnisaieB wirdeu nnmidilellijk iu et de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd eii iedor speler oiitVHiigt van ons de met het wapen van den Staat voorziene ürigineele Loien zelf in handen Bij ifld re liestelting wordt het vereiBphta oflicieele plan waaruit de verdeiling der prijzen op do TersohilluiKJö klussen als ook de betroffendü inloggeldau te venieiaen is gmlis bijgevoogd en zender wij aan onze Uejiunatigers onaarigevraugd u ulke trokking do oflicieele lijsten De uitbetHÜng der prg eti jreschiodt slends prompt ouder waarborg van den Staat en kan door directe toezending of ook nsar verkieiiug der Bolangbebbonden in alle grootere plaatsen van Nederland bewerkstelligd word n Ons debiet is sleed door het geluk begunstigd en onder vole andere aanzienlijke pi ijzen hebben wij meermalen volgens oflicieele bewijzen de eerste Uoofdprijien vi rkrugon on on o Begunstigers 7olf uitbelimld o a Mark 250 000 100 000 8 t 000 60 000 40 000 enz Het is te voorzien dat bij deze op den hechtsten groudalag gevestigde onderneming van alle kanten op eenE zoer werkzame deelnoming bepaald kan worden gerekend man gelieve derhalve wegens de reeds ophanden zgnda trekkii g allo orders len spoedigste reclitstreeks te zenden ann KAUFMANN k SIMON Bankiers en OeldwiaBflnars in IIAMBL IK l H Hiermede danken bijvoor het viTtrouw n ons lot hiertoe geschonken en dain wij liij htt bogin dur nieuwe verloting lor deelneming inïiteeren zullru wij ook vi or hot vervolg bemoeid zyn door ren itipti en reef Ie hedieniug de tovrütluiihud vau onze s crde BegunsÜKers te verwerven ftrm WINKELS O jgpELDocror r S i KdMMKUJItii Sl MVl KVKRU en CunMisc nr wtósrHtRO Agentuur by de Firma Wed IM SW lle Jmi ia Zoer ITette Gesteendrukte KAAISEAAETJES worden GELEVERD door A BHINRMAN en U OPENBARE VERKOOPING te GOUDA ten overstaan van den Notaris ü C KOHTUIJN DROOGLEfiVER op DINSDAÜ 26 MEI 1896 de morgens te elf uren in het Koffiebuia tÏABMOiNiiüc aan de Markt van Ëen gunstig elegen Woon en V inkelliuis met afzüuderlyk QovenhuiB Erven Schaar en Grond staande en liggende aau de Qouwe Wyk 0 No 107 en 108 mat een uii ang naar de Vest Het Winkelhuis is verhuurd voor 4 per week terwijl het Bovenhuis is te aanvaarden 1 JUNf aanstaande Het perceel is te bezichtigen 3 werkdagen vóór deu dag der Veiling tan 10 tot 3 uren en op den verkoopdag un 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris Alierwege bekroond met EereDiploma s Gouden en Zilveren Medailles benevens EereDiploma Gouden Medaille en cer tificate of Award of the World s Hygienic Exposition Chicago 1893 is het WereldberoemJ Druiven liürsl Boiikj Exlracl lMELIANTHE UlT DB Maobinale Fabriek DE HONIGBtOEM TAK II van Schalk Co gevestigd te a Oravenhaye Gesn middel is ol kan worden uitge oriden welke de Melianthe overtreft het is OnnJEKUOEPELlJK het beste middel Ier wereld hetgeen de vele en verachillendo bekroningen getuigt Het veraaoht en geneest ONMIDDKLIJK de strengste hoest en verouderde borstkwalen Dadelijk na het gebruik der MELIANTHE doet lioh de weldadige invloed gelden Het groote debiet en de vele attesten aan de MtLIANTHE bewezen zijn de overtuiging dat hare uitnemende eu genezende eigenschappen op prjjs worden gesteld l e MELIANTHE i verpakt in a cons van 40 ets 70 ets en 1 met ge bruiksaauwözing voorzien van ons Han deUinerk gedeponeerd a d Hechtbank te i llravenliage fitf Verkrijgbaar ba F H A WüLFl Drogist Markt loiula E H VAS MILD Veerstal li 126 te Gouda A BÜÖMAN Moordrecht J 0 KATELANÜ Bos op PJ JEUJS B V WIJK Oudeumr Fmtemps T E PAHIJ a Zenden gratis lafranoo ie general lul T iï J l eiULUdsek fr JSlïlijIiï oe KrXTk s 2iJSj fft r IM JULES JM KZIT C PAHIS ue sUlen d r i iiinU mwlMtoff in voorraad by la Pi lnUmf w r v6neen duidelijk d vepUnl d jrUin op t even en oniev r de prijwn l Mpaun V r n lBi M idl L m4 derWer l l De catalojus b vat de Voorwaarden der verzendingen voor Fr n Vraeht en Rech Cort Bpend ntle In lla talen lil lil laii A HllI K lIA l ZilnN AMEHSFOOrtT AMERSFOOBTSCHE MACHINALE Sloom itrood en Hcschuittabriek tHoom Auto mat isehe iValiten Meeltabriek Fijn gebuUl Water Tarwebrood onlt vin du puiksie sooriüu tarwe vor j vaardigil blijft hier iloor sliuüa lieürlljk Viui smiiuk rii is Verkrygbaar ia plaat vorm gemerkt met eene snede over den rug m tuk n 4 i ot 6 2 et 10 et 15 et 20 et en al Waterkadetjes van 2 et Tulband wonU v ti de tijnate zuidvruclileii besla natuurbotor eieren enz Kemaakt j is bier door een Injzonilor lieorltjk gebak liutwellc niet droog wordt en voor deze uit I muntende kwaliteit zoer goedkoop verkrijgbaar volgens geheel nieuwe verbeterde vormen met kapjes in stuks vnn 50 et 75 ot 100 ot Gewoon Roggebrood wordt van il boste en sraftkelijkste soorten rogge zoudar Benig vreemd bijmengsül gefabriooerd 18 Iiior door buitengewoon Ueerlgk van smaak ZL or gezond on voedzaam on vorknjgbnur 1 Kg 5 8 Ot l a Kg 8 fl Ct 2 Kg 11 et 4 Kg 22 et 6 Kg 33 ot deza gewiohten behalve van 1 kantbrood worden gegarandeerd Frima Ongebuild Tarwemeel wordt van specisal er voor goscUikle beste I soorten tarwe geranion on i verkrijgbaar ID Kg pakjes vau 6 i ot Onze dépóthouders mogen niet duurder verkoopen en verande1 ringen der prijzen worden door ons earst geadverteerd Onze artikelen zijn uitsluitend verkrijgbaar btj onze dépóthouders welke te herkennen zijn aan de dépdtborden en de waI gens besohilderd met de fabriekstitels en W H MELfRSING Eenige dépóthouder te Gouda J L LEEPLANG Door geheel Nederland dépóthouders gevraagd tegen zeer gun 1 Stige OOnditiën en franOO vrachten der vollo en ledige killon S to oa=CL b O O t c5Li©3nLS t üESTAFETTEk Rotterdam Goud a Utrecht DAfJELIJKS uitgezonderd Zondagen vertrekken 2 Booten van GOUDA naar UTRECHT des morgens ongeveer ten xeoen en des namiddags ongeveer ten vier uur Met deaen goederendienst bestaat ook eene zeer yoedlioope reit gelegenheid voor Passagiers naar UTRECHT en tusscheugelegeu plaatsen Kantoor Diieuwe l eerstal üe Agent II J IOEIiBI EIS Het groote aantal zenuwkwalen nwhMfdpijQ f Ut Ie vo r fnuid kutaaksiin T n apoplexii htntnbtrouto l 4m Knt middelen door mediiahe w t nMl p uiifewend Uni lu diA iimni tijd k nt de mt Ue dkt liJ door het febniik maken tm den eenvoudlfiten weir ukMsllJk lucB de iiuld eene phTiUIorieohe ontdekkinr pdeeu heeft dte honderd proebenünKea a Bg ovar de geheele werefd verbreid te en Unrljl Hj In wetenioheppeUjke krinfen de hooiitTkeUanUUtor weSt UTeni eene weldeU blijkt te ijn roor de eni Mniïrkwele Vdtnde mttMlSiS Bwe i Mew Jie nitieTOuden door den geweten üffioieT ren Oeaoiiiheit Dr R mui Welttiwii U Vllthoren n benit op de ondervrndlnx ODcedikn in eene U lerlre praktik D r WMMklM vllehoren en hervet op de ondervmdlnc opEedikn in eeue W lftriKe t hei MMl p r d r wor4 i d Kr ta Ht lilJkt MB k t ws l l Mic4av d ld Mei dei feneeevU veïIlM weAttlÜk a um D Tsi isiisu mu mti uMws uuT ai DiiKKUEs uei Tim eea M OVER ZENUWLIJDEN EN BEROERTE n geeeilng it boeXJe herat niet alleen tmi k Mto 1 der nUtiirete therapie n de dMmede 5 1 Kl T 1K 2 J ooToel opguiKj dtt TU Ma A 7lB ttrlndiv her veertenleB sn c hmnen kerlen tijd reedi da Sle druk Tertehenen ie Dit t psbliek Teritaanbare Terklannf en omtrent het woaen di i I 1 T T V uitwerkinj maar ook Tindt men daarin wetawMkappelllke Hteefrii ia Ema Daraea ad dr laaaaihairdlraataar ür lalvaae tiiara aVlïaoU lariehÜaVvëtr tmi tit erB te Parilt rua St HeHeré 334 Goeial voa Aaehaataab Md dr te Carfa Dr BHakaefe arraad arte ta ZkhaHi Obar atekaant ieahl mU dr ta Waanaa Dr 0 leatavai ta La FarrÜre rEare lid vaa denCenaell Caatral dHyHiaa et da ieeti la Fraekrlfn tb anderen rerrwe urej i via aan Aan allen wier Hnwcaatel meer rnalDdar ABKedM Hia t rnmm m wmwm é watabtlvlicld lljdan wnarran de kenteakenen sHn ahroiilaiha keotdiUa ariiraiae Caehale haaflto4a ktoadiedrani groeta prikkitbaarhild atJa dkiN ilapeloaihaid IIohaiiiairiiEa ea lt en oakahaaeHIke teealand verder alte aleken die door Leroerte letroden werden en nor lijden aaa da nreljen daarran aooalJi varUmFeinflan eNvtriaogia tot preïip iwara tonival MeaieHJk aHfekea atlHkald dar lawrtebtaa nat voortriartada pijn plaatiilljke twakta vanwakkleg vaa aakavaan ani in liJ die rMda ender geneesknndlKe behandelme eweeit ijn maar door de bekende middrien ala on aadincaanan koudwaUrknar wtijven ele triBeeren atoomlooi ofieebaden en Mnealne of lenlriaèhonnar kwaal cavuden hebben en ten ntotte zij die vr a v Ta l n voor baroertar on daartoe reden hebben weMnajeraohijtKelen aU ilok aanheadind aagatlg voalaa mdoovlni U het heaN keafdpl n Mat dBtiefl hald fllkkaHagan aa donker wordaa voor da eagan drukkende afin oader het vaarfeeefd taliieg la de earea hal vealan van kriibeting in en het alepaii vaafhandae en voetaa aan al dan dria catagerlii van uwigdera ala ook aan jonge maiilaa lijdende aan kleakzaobt en kraahtetaaahald Dok aan eaondo lalfi aan jonge pertoain dia vaal mat kal kaeld warkin en reeatelilke reaaUa wUlan voerkonian wordt dringend aangeraden aicli het boven vermplde werkje aan te aahaffan hatwalk op aanvraxa ktaleteoa en rranoe venenden wordt do r M CLEBAN BatterdRBa Utrecht Op da jongata glonnis wijia door ifediaohe Jurij r E vHn SAMTBN ifOl rF ipothokar Korta HoafktMC L LOBUr A POKTOBT üud jtr cht bi do Gaardbnig riA medicmale tpntuuiiRloUlnK m de Mr WcUanmua aoha T t d lilvcren Mednlllc hckruond KaÜireiiier s Rneipp Malzkoflie gezondste en beste koffiebijvoegsel j È s Patent H Stollen SUB stlarl riiiturui ngiilliv DBS Elui Prak Uiehe tir gUlti 55l Der grange Er olg rfW 1 erruniên hal Anlan lU r r t ichiadenen tverthtosen yachahinttntjmi é é Man kaufe iaher uniere gtefs scUai fen H Mollen nar ren uns direoi oi ar In solchan Elsanhard angen In rffl i aosefPlêliat wit nabontteltwid mug hinit M UZ FreiMligten and Zeugnisee gn f rihriiabuL Schntunerke uithoofde van het PINKSTERFEEST verEChtJnt de QOaDSCHECODBAHT Maandag niet BINNENLAND GOUDA 23 Mei 1896 lo verbnnd met de bpDoemiiig vrq de ageot Tan Politie der Ie ktaaoe C Nugtereo tot riikflveldwachter heeit dfl heer Üiugemeeiter dezpr gemeente met ingauji vau 24 dezer benoemd tot ageut Tftü politic Ie kl de agent vau politie 2 iB klasse P Leemeijer eo tot agent van politie der 2dti klaaie de ageat van politie der Me klaase B C van Doaselaar Benoemd tot Poldermeester io den Polder Eloonaard te Haastrecht de heer A A Sprait in plaats van don hoer C Uanpburet vertrokken naar elders VolgeDB tlf ter vise liggende Kekeiiiug vau den Polder Benedeu Haaelrecht o er 189 bedragen de outvaug sten f 2243 10 eu deuitgaat f 1893 7U üerhaNe eeu batig saldo fan f 349 45 ƒ De begrooting over 1896 in ootrangat en uitgaat t 1665 47 Zondagmorgen toen Ds üoerera toor t eernt na zyne achoraitig voor zyne gemeeat te Stolwijk optrad beeft by bekend gemaakt dat bij io overleg met zpn kerkeraad besloten bad niet zelf te doopen óór het Uoogate coU lege de B node io 7 iJDe zaak aitgpraak ge daan had Watten eigenaardig licht werpt op de toeetauden in onze Herrormde Kerk is zeker wel dit dat bet Prov Kerkbest van Z H gemeend he f Da H eeue birieping te moeten toedieueu niettegenstaande het zelf rerklareu moeaf dat er m onze kerkelijke reglementen geen enkel artikel was aan te wy en dat lipni kon dwingen anders te doopen dan hü gedaan bad Zij die met de Pinksterdagen ScheTeningeo willen bezoeken worden eraan herinnerd dat de strandweg niet kan bereden worden en roor het verkeer geheet is o gesloten Toegangen voor voetgangers naar het atri ud bevinden zich nitolnileud bij het hotel iZeeru3t 6D by het Kurbausc De pasAage over de werken vau den strandmuor ia verboden FEVILLETOX 180 Squire Tiflster had zijn zoon bij diens meerilerjiirigbeid bet geld niet uitbetaald omdat i ij toen in groote geldelyko verlegenheid was Wilfred wist niels van bet legaat en niemand aoodzaakto den heor Lester zijne schuld af te doen Toen lijn gewilen bem later begou te kwellrn en hem zeide dat mcti hem elk oogeublik zou kunnen noudzukee Eljne schuld af te doen bedacht hij om zich iii geval vnn nood te vorontsohuldigen het voorwendsel dat hij het gold in jaarlijkaehe toelagen had uitbetaald Wij moeten hier ter eore van den beer Lester erkennen dat hij geloofde volgens de wet gehandeld te hebben toon hij op zekeren tijd een jong advokaat b tich te logeeren kad raadpleegde hij dezen hieromtrent wees hem bet bewijvstuk eo vroeg hem of de wet hem EÏet sou vrij pleiten dat hg d zaak uit dat oogpunt beschouwd bad Wij weten niet ivaar het oordeel van dezen jongen advoktuit op neder kwam maar zooveel is zeker dat hij duidelijk zag wat zijn gastheer wensohte dat het zijn zou mogelijk wai hij zelf niet zeker van de zaak H antwoordde dat het eene netelige kwestie was waarin hij geen beilissend oordeel dorfd velleuj maar hg geloofde flat Squire Lester de wet op zijne hand zou hebben 3quire Lester was hiermede geruit gealeld en legde Do correspondent Jor N R Ct te Hatavia seint onder dagteekening van gisteren Twee bataljons verbrandden de bezittingen van Toekoe Tjoet Lamtougsh Een mindere werd gedood en acht gewond De bevolking binnen ouze linie tasschen Lam Djamo eo Oleb leb verlaat de kamponga Onder het opschrift Oprecht gemeendt ataat in een Amsterdamtcb blad de volgende advertentie te lezen Een fats net Jungm van netto familie 28 j wenacht in kennis te komen iret een jong liefbt gebrekkig of oogelukkig Meisje met eenig fortui wier leven bepaald oplettendheid en eene liefderijke verior iug eischt om later na wederzijdach goedvinden een huwelijk aan te gaan Da colporteurs A Cornolisseo en B H Lohmeyer hebbeu Donderdag te Amsterdam tereehtgestaan be ohnl Hgd van bet drukken en verspreiden van een geschrift getiteld lOuthallingeu uit den biechtstoel vau wetk do inhoud een vergryp tegen do eerbaarheid wordt geacht Ëen aantal door de politie ia beslag genomen draagbordeu dienden mede ali stukken van overtuiging Na Toorloziug van de aanklacht werd de e zaak met gesloten deuren behandeld Hei boofdbeabuur vau den A N D B heeft voor den jnwélier Joseph d Wesel Araetel 270 te Amsterdam de werkstaking geproclameerd In overleg met de werklieden zijn hem de volgende eïacheu gesteld Voor alle sorteeringen tot en met 23 4 kr 10 pet boven bet gi wijzigde miniuiura tarief voor kleinere sorteeriugeo 15 pet boven dit tarief Alleen wanneer die eïscben ingewilligd worden zal nieuw werk mogen worden aan genomer Hel reedn in huia zynde werk zal onmiddellijk worden utgemaskt op de voorwaarden waarop het Is aangeuomen c Hdt boofdbeiitunr zegt bet manifeat ii tot bet proclameeren dezer staking overgegaan toen na grondig onderzoek was gebleken dat do eischen der werklieden in alte opzich en billyk en noodzakelgk waren om tot een behoorlijk weekloon te komen en nadat zgn pogingen i den heer Van Wesel aangewend om deze ei chen ingewilligd te krygen mislukt waren en vertrouwt er dan ook op dat ieder xal medewerken om dit besluit te baudhaven De Amsteidamsche Juweliersvereeuiging was Toornemens een enquête in te stellen naar het goed recht dezer staking Z vroeg daartoe hot ituk in ijiie ijzeren brandkast neder oo sedert htul hij niet meer ove de zaak gedacht Het WBS oen heldere avond zoo halder nis het storreDlicbt het maken kou toeu de boer Lydiit zich op weg bfgnf naar zijn rendez voua met Ben Boecher den strooper De aangewezene plaats een cirkel of ring in hot boscb waar geoue boonioh stonden en men ovor zacht mos ging waarschijnlijk do reden waarom men de plek in Dauesheld den etfeuring noemde was do donkerste plik di de hoor Beeohor had kunnen uitkiezen Do heer Lydney en Men Beeoher waren nochdins niet alloen Iemand dien zij daar het laatst torwnoht zouden hebben woonde hunne zamonkomst bij het ffiis mylord Dane Wij zijn het aa deion edelman verplioht to erkennen dat het ovor hot algemeen genomen de rot van verspieder de jiijno niet was maar hij had argwaan omtrent den hoer Lydnejr opgevat en hij meende het aan de maatschappij verplicht te zij om zoo mogelijk te onderrocken of die argwaan gugroud was tloewol hij overigens goedaardig was en vo l door do vingers zag begreep hij toch dat die lastige stroopers het te boot maakten Lord Dane zou het gansche troepje mot Lyduoy er bg gaarne twee jaar lang vast gezet hebben Do hoer Lydney was het eerst op de plaats van het rendezVQus Ben Beecher kwam kort daarop van tuBschen de boomeit aansluipen zijne eoTste woorden waren neon mijnheer het is mislukt Zoo rio j ds heer Lydney teleurgesteld uit Lord Dane spitste zijne uoren om de woonlen op te vangen Maar het ongeluk wilde dat do znmeuzweerderi sick san den tegenovei eatelden kant den werklieden aan een commissie uit haarmidden het geslepen van deu beer Van Weaelte laten zien om te kunnen uitmaken welkeeischen deze juwelier aan zijn fabrikaat stelteu welk loon hiJ dna naar billykheid moetbt tnlen De beer Van Wesel heefl echter zgnwerklietlen uiet toegeataau bet werk te latenïien Volksdgb Donderdag der vorige week werd te Barun veU hij eene vechtpartij zekeren J B een stuk vau den vinger afgebeten Daardoor ontstond bloedvergiftiging en was dr Versteeg genoodzaakt den vinger af te zetten Dit ia echter niet afdoende gebleken men verwacht dat ook hand of arm zal moeten worden afgezet waarom de geueeaheer overbrenging naar het gast huis te Utrecht podig achtte Thans echter i de ongesteldheid odanig verergerd dat de patiënt niet meer vefVoerd mag worden Tegen den dader ia proces verbaal opgemaakt De toe itand van generaal Bergansins die Koonla gemeld is Diuadiig te Arnhem overreden werd ia vrj gunstig De generaal moet het bed honden ten gerolge van eenige kwetsuren aan bet been en oiUveliingen in het aangezicht Deu heer K uit Rotterdam ziju naar de Endépendanoe beige meldt aan deu Qare du ord ta Brussel twee brochoa eu een horloge ontstoleo ter waarde v n 2400 frs Da kofFer waarin deze voorwerpen tich bevonden was door den heer K eenige oogonbükken in een coupé achtergelaten Wij lezen in de N R Ct De nieuw benoemde hoogleeraar aan de Lpidsche universiteit dr J Veit ii aan de Berlynache universiteit uietalleen privant doceut maar torens titulair professor Als dö beer Veit niet een uian van erkend groote bekwaamheid ware zou men naar aanleiding van dit berichtje bgnn geneigd zyn te vragen of de minister vnn Houten dien pri vaatdocente nanr E ieideu beroepende dan uiet eens wist wien hjj ter benoeming voordroeg Een geweldig wieirgder heeft het kunststuk vertoond 10 kilonietera af te rennen in iets meer clan 12 minuten d i de snelheid van een niet al te langzamen spoortrein En hf hield gedurende een uur die vaart byna onat gebroken vol want in GO minuten legde h j wel geen 50 maar toch 48 kilometers af Liulon zoo heet de kampioen raeer sloeg daarmede te Par s natuurlijk en van den kring waar Lord Dano stond plaatsten Zijn lordschap had achter do zwaarste boomon post gevat en durfde zich niet bewogen uit vrees van ontdekt te worden Toch ving Lord Oano bier eu daar een woord op want de heeren Lydney en Boecher wandeldon oiidor hun gesprek heen en weder over het mos Hg was ton volle overtuigd dat zij Ik heb de r chto personen gesproken mijnhoer en kan u verzekeren dal zij lioügesoemd nietsvan do doos woton vervolgde do hoer Beecher Volgens hen moet gij de dooa op het kasteel zoeken Om welko redon denken zij dat P Wel ïij heijbeii or voor zoo ver ik woot geone andere reden voor dan dat zg het donken Zij zijngeducht leep en vorKissen zich uiet ligt mgnhoer Zg zoggen dat zij liet zouden weten als de doosgestolen was Die jongen Shad verzekert dat dedo S in het kasteel is gedragen Maar Shad is niet te vertrouwen Hg zou de personen van wie ik hot heb niet bedriegen hernam Beecher op veelbeteokenendentoon Kortom mijnheer als de doos niet in hetkasteel is kunnen zij oumogelgk nagaan waar ijgebleven is Deze woordou droegen een zekeren stempel van waarheid maar de hoor 1 ydney bogroop nielterain lat dergelijke monschoo evenmin te vertrouwen waren als Sbad Zou de doos te voorschijn komen als ik eene grootere belooning uitloofde vroeg hij Neen zelfs niet als gij duizend pond uilloofdat antwoordde Beecher hg noemde zonder het te waten jnist de aom die don volgeuden morgen i y worden uitgeloofd Mj kunnen uiet opdokken f record iil dat van 50 kilometers maar tevens alle t records boven do 7 kilometers Een poosje girleden werd in de papierfabriek Elaethal te Scblag beproefd in hoe korten tyd men van eeu boom eene krant kan maken Des ochtends 7 35 werden in het nabjige legen boacb drie boomen geveld en deze uaar de fabriek gebracht waar ze gekloofd gezaagd eu gemalen werden De houtstof werd in de papiermachine gedaan sn ten 9 34 leverde deze het eerste vet papier af Per sjees ward daarmue naar de drie nijjleu verder gelegen drukkery van deu ürafeuauer Aczeiger gereden en tea 10 ure verscheen bet blad bedrukt In den tyd van uog geen 2jt nnr had men dua eene krant welke vóór dat kort tydsrerloop nog levend hout was Twee gendarmen vervoerden twee wegens dieffl al geiarresteerde Italianen naar de gevangenis van Brignolea Frankryk Onderweg gelukte het deu beiden gevangenen lich ongemerkt van hunne boeien te bevrijden zij vielen op de argelooze gendarmen aan wier pen beu van bunna paarden boeiden ze eo bonden ze aan een boom vast Daarop sprongen ze op de paarden van de gendarmen en maakten zich uit de voeten Een voorby komende boer bevrydde de beide rustbewaarders later uit bun neteligen toestand De twee vermetele dieven ia men no niet op t ipoor mnx da paarden zyn ternggerondeD De commisiaris van politie te Alkmaar vestigt de aandacht opeen peraoon die valicba li k voorgevende reiziger te zjjn voor H A Brunklans manufacturier e Alkmaar de provincie NoordHolland bereist en tweede qualiteitsaloffen van de band doet tegen boogen prys OU contante betaling ouder bepaling dat genoeaade heer Bronktaua zich verbindt voor den kooptr vao die stof een compleet coatuum net bijlerering van voering en reracbotten te vervaardigen voor slechts f 2 50 Deae persoon ongeteer 20 jaren is gekleed in bruin fantaaiapak met fantasiehoed By bet Telegraaf telegram van gitter teekent de N R Ct aan Met Lamkroet schyut bedoeld te wezen Lungkroet een kompong ten noordoosten ran KotaHadjfl te midden van moerassig terrein ter ptaatsp waar de naar het noorden den stroomende Krueng Broek deu naam van Kroong TitiPandjanh aanneemt Tydens generaal van Teyn versamtldan zuh de geeatdrljvera ouder toekoe di Tiroe lij niet hebben zij zeggen dat do dooi op het kaxtcel is Maar lord Dane zegt dat zij er uiet is Depolitie bevestigt dit nadat de commiasarii zelf hetkasteel doorzocht heoft Kan lord Dane er belaug bij hebben om dadoos te ïorborKon of terug te houden vroeg Beeclicr eensklaps eu lord Dime hoorde die oubeiohaamde taal want de sprekers stonden dichl bg hem stil Waarom vraagt gg dat P Omdat men zegt dat er sohudhoekeu op hetkasteel zijn waar raen zaken zou kunnen verstoppen en waar do politie 7o nooit zou zoeken z lts niet als zg mot vergrootglazen in hunne oogen rondliepen Ik heb met mijn ouden vader over deze gesproken lig zeido Als Lord Dane do dooa heeft willenverstoppen heeft bg ilit vlug goiioeg kunnen doen Men zegt mgnhoer dat de srnokkelaari i i vroegerejaren hun buit voiligheidihalve in het kasteel braofaten en dat de toenmalige lord Dane do grootvader vun le i overleden lord hot met hen eens was tioe beviel lord Dane dit praatje P De heer Lytj Y hoordü er van op maar iloog er geen geloot aan Weet uw vider wnar die schuilboekeu zgn f Neen bg weet er niels van Hg weet zelfsniet zeker of zo er zijn bij heeft hot alleen vnn hoeren zpggen Nismand zou er openlijk roor durven uitkomen uit vrees van zich hit ongenoegen vanlord Dane op den bnli halen tlij is zeker lastig als bij boos wordt nietwaarP Wordt ttrvolgi