Goudsche Courant, maandag 25 mei 1896

ff 7 59 H u H 10 4 e 8 6 H 10 11 u 8 18 n 10 18 7 80 8 88 8 47 9 3 9 10 10 87 4 40 5 81 6 17 7 85 8 S 9 43 4 50 6 87 II 9 47 4 67 II 6 34 t 8 64 6 04 H 6 41 10 01 6 10 6 61 6 47 7 46 8 85 10 07 e 0 I D4 II TEiOH T Uouda 6 35 7 6 8 09 9 81 10 19 10 B7 18 55 2 80 8 17 4 86 5 67 6 66 üudew 5 50 Woerden 5 69 8 i 11 14 8 37 II M 11 28 2 46 3 84 6 17 7 18 H 8 48 Ulrecht 8 18 f 28 8 41 8 64 10 61 11 46 1 27 8 08 3 50 6 07 6 36 7 8 GOUD A A M S T F R S A H Hand 37 8 81 9 62 10 67 12 10 4 U 5 80 7 61 10 17 9 87 10 66 1 1 18 5 1 6 80 8 66 Ölrecle Spoorwegverbindingen met GODDA Zouierdlenst 1896 Aaigevangen 1 Mei TUd vao Greenwich GOUD t ltOTTÏRBiM 7 11 7 62 18 88 18 88 18 48 M 1 H 18 56 1 44 4 8 4 15 ItOTTEKDA M G O U D 1 10 19 U SO 18 87 1 44 10 81 1 54 7 47 8 50 10 11 10 4 13 08 18 47 2 14 8 07 DEN HAAS GOUDA GOD DA DEN BAA 7 48 8 50 9 19 9 46 loTu 11 8518 811 35 8 44 3 40 4 04 4 83 6 17 6 181 16 7 58 t 88 9 68 V 10 17 1 41 4 89 6 18 9 84 H II H II 10 32 1 66 g u H 4 53 n 8 80 a 9 48 h 2 06 6 04 6 89 9 69 8 86 8 64 9 64 11 10 06 10 15 10 27 8210 88 11 46 Goud 7 30 8 86 9 37 10 13 10 48 U IB 12 16 12 88 1 87 8 47 4 45 6 iS B4 7 14 7 49 Z t U 7 48 8 47 U 12 40 4 67 8plB ïeg 7 B8 8 66 ll U 18 49 S 08 8 18 Tootb 8 07 8 08 11 25 1 03 6 20 8 86 HaKe 8 18 9 18 10 7 10 48 11 30 11 45 18 48 1 03 1 67 4 17 5 26 6 68 6 28 7 44 8 811 10 48 2 06 6 04 8 89 9 69 Gnuda 6 33 7 60 8 18 9 18 9 47 10 16 10 64 18 05 18 52 2 17 3 14 4 08 4 885 15 5 47 6 607 488 8810 1010 28 lUO LOV iay 4fLU 10 1U O l UDL Die l 3 14 1 i a4 0SD It 9 l D OU Stopt te Bleiawijk KraLaweg co Nootdorp Leidachendam an Helcaadorp 1 T K B O H T Q O U D A 10 38 11 88 18 60 8 08 3 68 4 45 6 86 10 17 10 84 10 41 11 07 10 23 II 11 56 4 16 6 63 9 88 10 64 10 31 4 84 H 1 s t 9 6 10 44 11 1012 11 1 8 3 45 4 37 5 117 09 8 82 8 419 49 11 10 AliSTEKOA H 6 O C D A 7 15 9 1M8 8 84 8 63 4 46 6 18 7 41 9 46 6 1 18 10 i ll 8 48 8 66 M 7 46 8 4 U lt biDUflQ ouze liaie by de beiligu graven te Küta Kftdja Bedil ten uoorden rao Lau kroet tuBscbeu de Kroeog Titi PaadjiiDg de Atjali riTitir eu de Keuk i9t gelegeo Door generaal Vetter toen nog 0¥erste werden z van daar verdreven Vaa Kota Kadja Uedit voert iu tud tyke richting een pad door de met Nipa palmea diübt begroeide moerasae II naar Langkroft Door de ïagüueD welke on e posten Kotit Pabama aan tee en pAkan Kroeug Tjuet mrer zuidelyk aan de Kroeog Tjoet die iu die lagunen uitwatert scheiden i b t uiogeiyk daar ongemerkt binneu de hnie te dringen want kleine praaweu zgu gemakkelyk te tillsu over deu dijk die de e posten vereenigt of oudur de broggfD dour te voeren die daarin aaugelegd zijn De weelderige moerasvegetatie verzekert hier den binnendringers een veilige retraite Wy kunnen dit ieit dus aannemen als door moslemin ondernomen Daar btt plaats vond van uit de XXVI Moekim in bet ooordoos teiyk gedeelde nzer linie zal het wel niet op instigatie van Oemar bebbea plaats gevunden Wy trekken er tevens de conclusie uit dat die tuoslemiu zïcb weder in liooge mate loereu en de groote toeloop vau volk naar Groot Aljcb op bun aanstoken geschiedde Uit liet ongtdald dat zy betoonen valt ook op te maken dit hanne benden naar deu stryd verlangen ooidut het hun onmogelijk i daar lang op te wacb ten Dat toegestroomde volk voert toch weinig levensmiddelen met zicb en kan niet te lang teren op de vivras die zij iu de kampougs rindeo want ditn jagen i j de kampong bevolking tegen zich in bt t harua Dat de strijd we ens de heviga regeuH moest worden uitgesteld achten wy dns niet zulk een uTOOb ua deel al vindt de Vyaud daardoor ook gelegen beid zyue versterkingen op te richten Duort dat uitstel lang dan zat een gedeelte der uu om onze linie verzamelde beethoofden moeten verloopen f By Pioe ten noordoosten van Trente heeft Dinsdag eeo beer vreeselyk buiBgehoudeii Eerst viel by een sprokkulaarater aan eu woudde haar gevaarlyk doewel zy zich heldhaftig met een mes verdedigde Daarua takelde h j een jongen en twee groote menfcben erg toe Eeoige gendarmes en jagers zyn nu op de berenjaclit nit Staten OeiLeraal 2 Ka umk Zitting vanVrijdag 22 Mei 189Ö Üet debat over de eerste KÏusnede van art I der Kieswet u de elf daarop toeg licbte AuaeDdementen wordt voortgezet De heer Iliutzea bestrydt het ameudementKnyper dat meer acbyn dan waarheid biedt en ten onrechte den bo astingbetaler als een paria schetst B ontkent dat de huurprijs lu bet ontwerp geëischt te boog zou zyu en ziet geen reden om die te verlagen maar heelt het plan een nader amendement voor te stellen om de bepaling der foitelyke huurpryzen te vergemakkeiyken Ook hel amendementBor gesius gebaseerd op eoniinuïteit van woning keurt hy af De heer Micbiels van Verdujiien verklaart dat de meerderheid der commissie van rapporteurs is tegen bet amendement De Boer 23 jaar eu tegen het amendement Travaglino 28 jaar Eenparig is de commissiB tegen liet amendement Bastert f 3 grondbelaatiufi te eu het amendementVan Karnebeek verhoogiug van den huurpryi De meerderheid is t gen bet amendementBorgesius 2jarig verblyf lu dezelfde woning v n f I grondbelasting tegen bet amendementKuyper daar uitsluiting vau den aanslag in belaftiog in strijd is met bet stelsel van den minister tpgen hetamenderaentBorgeBioK eenmaal verhuizen Ook de overige amendementen beitrydt de meerderheid der ctnxiftx mie D heer De Beaofoit Amsterdam motiveert zyu stem tegen de raeesie ameodementen Spreker ontkent bepaald dat men zicb teu gunötw van bet amendHmftnt Borifaeius kan be 8 40 8 47 8 84 9 1 8 10 7 85 TM 7 88 7 88 1 46 7 85 8 3S B B7 6 08 6 16 6 84 6 80 Oeuda Moordnoht NieairerVerk Onpella Rotterdam liotterdam 5 OapsUa t lO Künwarkerk t l8 Uoordrooht 8 86 7 48 oudd 8 88 roepen op het vroegere amendement Van dor Kaay dat voorgesteld werd met de verklaring dat juist gegeveus ontbrakeu Steik bestr dt hy het amendemebt Kiiyper dat voUtrekt niet het ideale uantreeft m iar eeu premie stelt op bat niteengaan au het gezin Do beer Tydemao Keurt de methode van het ontwerp goed mite alinea B is te bescbouweu niet als een iianvullingitrpcbt maar als een ui uw recht Het niueaduiueiit Borgeaiua acht hij onaauufcmelyk omdat de continuïteit van woning iu krotten vau f l grondbelasting geen voldoend keuteeken if Wel beveelt hg het amendemeut WilliDge aan eu andere welke de scherpe kanten van alinea B kunuea afronden De beer A Mackay verklaart zicb iu het algemeen bereid mede te werken met het outwerp dat meer kans van sligeu biedt dan het vorige üy ontkent ten stelligste dat bet amendeuieut Borgesins betreffende de continultoit van woning betzelfde is als xyu amendement op het ontwerp Tak fty toch verbond andere voornsardeo an de bepaling om misbruiken te voorkomen Ook verklaart hy zich tegeu een algeheele Tertaging der huurpryzeu uiot 20 pCt terwyl hij tegenover het amende meutKuyper zicb lieroept op art 80 d r Grondwet dat materieeleu welstand eiscbt en up bet feit dat bü du belastmgwetteu juist gevraagd is of er vuldoeude welstand aanwezi 4 was Omgekeerd mag men 7icb nu op die belapting cyfers beroepen De miuister Vau Houten verklaarde zicb reeds tegen bet mcerendeel der amendementen dodi zni Oinidag zyu rede voortzetten VERaDERIPiGVANDEMEHEmERUD VRIJDAG 22 MEI 189Ü Vervolg Aan de orde Elet vooistel tot het verleeuen van steun aau de regeliugscommissie eener te bonden tentoonstelling van gastoe tellen Wordt aangenomen Aan de orde Het voorstel bütrefiende deu door d u hetr W J de Bordes voorgenomen aanleg vau gastrama vau Gouda naar Boskoop eb naar Schoüuboveu De Voorzitter De bedoeling is alleen ol d raad genegen zou zyn met den heer de Bordes te onderhaadelen over eene concessie Wordt aangenomen aü de orde Het voorstel tot ruiling van groud met den heer 0 IJsBelstyo Wofdt aangenomen Aaa de orde Het voor Htel tot uitgifte van g rioleerden groud aau deu heer G Tiiitbof De Voorzitter Namens B en W moet ik uog mededeelen dat 2 iuwouers die nu geheel worden afgesloten de b er Tuithof zal moeten toestaan dat wy op dien groud kunnen komen tevens deelen wy uiede dat de prijs is gebracht van 15 op 10 et per cA l Wordt aaDgeoomen Aau de orde Het voor tel tot wijziging der GemeenteBegrooting dienst 1895 Wordt aangenomen Aau de orde Het verzoek van den heer J A Moutgu tot afstand van grond De heer Noderhorst kan hier wel met medegaan doch stelt voor de pnjs te brengen op f 1 per vierk Meter even zooveel ais door den beer van der Garden is betaald De heer van Galeu vroeg ol den beer Montyn reeds toezegging wa gedaan evenals dat vroeger aan de Leidsche Stoombüot Maiitschappij was geschied De Voorzitter merkte op dat dit voorstel kwam van B en W en niet vau den heer Montyu De beer Dercksen vroeg den tegen wuordigen prij per vierk Meter Do Voorzitter dee de mede oogevper G7 c iit 18 85 lO SO 10 87 11 4 11 11 11 80 1 84 18 82 8 81 10 86 10 48 8 18 l Het voorstel van den beer Nederbnrst woni in stemming gebracht en verworpen met 9 tegeu 7 stemmen Het voortitel van U en W wordt zonder boofdelyke stemming aangenomen Aan de orde De concessie aanvragen van den herr A K van der Garden en van de beeren Gauverit en de Kiinter tot aanleg en exploitatie vau telefoon geleidingen lu deze Gemeente De beer van Galen deelde mede dat dit voorstel item zeer verbaasde immers in de vergadering van 13 Maart ia met 8 tegen 6 Rtemnien besloten dat er geen concessie zou verleend worden eu in de vergadering van 27 April koint er eene aanvraag tot concessie in waarop B en W een ongevraagd praeadviee geven ik kan my met dergetyjte handeling niet vereenigeo en stel daarom voor dit punt van de agenda af te voeren eu beide adressen voor kennisgeving aan te uemeu Dit voorstel voldoende ondersteund wordt iu stemniiug gebracht en verworpen met 10 tegen 6 stemmen De heer van Galen kan zicli geentzius vereenigen met die hernieuwde aanvragen tot concessie bet blykt toch wel dat de telefoon reutegevend zal ziju daar de bh Gauverit en en de Kanter en de beer vau der Garden e concesaie verlangeu Moet er eveuwel een telefoon komen in Giuda dan moet by ook komen van wege de gemeente De heer van Geer verwijst deu heer vao Ga en naar de rede van deu Voorzitter die op uitstekende wyze aantoonde dat gemeenteexploitatie niet was in het belang vau Gouda De Voorzitter B en W stolli u voor nu concesBiu te verieenen aan de bh Gauverit eu do Kanter De beer Jager Daar er een nader adr s it ingekomen vau den beer van der Garden zou tk aau dien heer de concessie willeu verleeoeo De Voorzitter Mynheer Jager mag ik u rragen eeu voorstel te doen De henr Jager Het staat op onze agenda De Voorzitter Dus u wil geen concessie verleeuen aan de bh Gauverit eu de Kanter De heer Jager tk stel voor couoesaie te verleeneu aan den beer au der Garden De beer Dersksen Zyo nu beide voorstellen aan de orde M de V De Voorzitter Wy bebbsn eerst voorgesteld de coucesêie te verleeneu aau den heer van der Garden maar ua de bh Gauverit eu de Kanter voordeeliger aanbiedingen doen bebbeu wy voorgesteld aan die de concessie te verieenen De heer Dercksen Zou het niet btiter zyn M de Voorzitter om van die beide aanbiedingen eerst de voorwaarden te behandeUn De Voorzitter De beide aanvragen zyu aan de orde De heer Jager Weuscht door die nadere kennisgeving uu de concessie anu den heer vau der Garden te verleeneu De heer Dessing Naar aanleiding van het heden ingekomen adres moet ik verklaren dat daar geen namen op voorkomen die geen gebruik zullen maken van de telefoon maar ik acht de exi loit tie van wege do gemeente bet beste die beide heoren maken er een stryd van om de voordeeligste aanbiedingen te oea Het voorstel van den beer Desiing wordt ondersteund door de bh van der Post eu van der Banden De heer van der Sauden vraagt of de bh Gauverit en de Kanter uu ook op de hoogte zyn van het nader adres van den heer van der Garden De Voorzitter Ik geloof het niet Da heer van ier Sauden weuscht nu uog geen besluit te nemen maar te wachten totdat de bh Gauverit en de Kanter ook van dit adres op de hoogte zyn De neer Herman Aanvankelyk was ik ook voor gemeente eiploitatip maar nu de gemeente de teletoon kan naasten acht ik my niet geroepen om te spelen met de guldens der gemeente fu zal het dag bestuur tor bekwamer tyd wel met voorstellen tot naasting aankomen B7 4 57 5 4 6 11 5 80 8 01 2 08 3 09 4 04 4 87 aUage5 617 Voorb 6 67 i Z Zeg r6 ll ZaT M 6 82 O 10 10 23 Jtreohl 6 88 7 60 9 Weerden 6 58 8 11 üudewBterl 07 8 18 Qouda 7 88 8 32 9 34 10 10 9 32 Amaterdani C Bt Qouda 7 88 De beer Percksen Op bet g6 egde van deu heer Hermaa wenscb ik nog even terug te komen en te verklaren dat bet gtea spelen 18 met de guldens der gemeente maar daar de concessionarlsaen aanbieden dat de gemeente het over kan nemen ten alten tyde beeft ook dit eeoe schaduwzijde De heor Herman deelde mede dat hy uiet geloofde dat een raadslid zoo i peleu met de gelden der gemeente Het voorstel Dessing wordt verworpen met 9 tegeu 7 stemmen De beer Vingerling gelooft dat wy ia en moeilyk parket komen door dia tweede miii live vau dta beer van der Garden De heer vau der Sanden weuscbttu de bh Gauverit en da Kanter vau deze missive kannis te doen nemen De beer Jager Op deze wyze zullen wy uiet opachieteu De beer van der Post gelooft ook wel niet dat wy daar mede zullen opschieten maar het is in het belang dT gemeentif Het voorstel van den beer van der Sandeu wordt verworpen met 9 tegen 7 stemmen De Voorzitter Aan de orde is bet voorstel van B eu W om concessie te verieenen aau de bh Gauverit eu de Kauter en het voorstel van den heer Jager om den heer vaa der Garden ooncesiiie te verieenen Dü beer van Galen vindt dit eeoe verkeerde yf i te van we ken De beer Dessing vroeg of bet nietgewenschter was eerst uit te maken aau wie concesaie zou worden verleend en dan kouden de voorwaarden worden vastgesteld De heer Dercksen wil eerst de voorwaarden vaststellen en dan pas concessie verleeneu De Voorzitter die voorwaarden zijn besproken eu overwogen het voorstel van B eu W luidt om concessie te verleeneu aan de beeren Gauverit en de Kauter De beer vau Galen weuschtte in die voorwaarden eenige wyzigingen te maken De hb Gauverit en de Kanter spreken in art 12 dat de te gebraiken toestellen geheel uienw zullen zyu dat mi$t men iu de voorwaarden van deu heer van der Garden die zou dua wel eens met een oud boeltje knuueo aankomen De beer Herman viudt de voorwaarden vau den heer van der Garden billyker doch mochten in die andere voorwaarden artikelen voorkomen die beter zyn dan kunnen wij die overnemen De heer Dercksen vindt het vreemd dat de beer van der Garden eerst zulke loorwaardeo heeft ingediend en nu uog met een nader adres weder gunstiger hepaliog n maakt De beer van Iterson Hoewel lid van bet dag bestuur zyade zal ik nu voor het verleenen der concissie aau den beer van der Garden stemmen ik geloof eveuwel uiet dat de heer van der Garden eeo oud boeltje hier zou daarsteilen daar dit toch in zyo eigen nadeel ii die opmerkingen hebbeu by my geen waarde daar zy geuit Worden di or raad ledeo die tegeu aanleg yn De beer Viugerling ik beu eu blyt tegeu exploitatie van particulieren ïk beu wanneer de nood akelykheid van eeo telefoon gebleken is voor gemeente exploitatie De heer van Galen weuochtte iu de voorwaarden op te nemen dat alles vau prima kwaliteit en nieuw moet zyn De beer van Goor vreest niet dat de heer vau der Garden bier met oude spulletjes zou komen by kau geheel met den beer Iteraoo medegaan en vindt de aanbiedingen van deu heer vau der Garden voordeeliger De beer Herman wees op art 11 der voorwaarden van den heer vao der Garden waarby by de te gebruiken toeatelteu eu materialen aan de goedkeuring van B en W moet onderwerpen De heer vau Galen raerktte op uit het gesprokene van den heer van Goor dat hy zou gezegd bebbeu dat de beer van der Gardeu bier oude toestellen zou gebrniken dit ia niet zoo ik heb gezegd hy kou er wel eens mede komen De heer Derckseu deelde oog mede dat hy tegen beide concessie aanvragen zal itemmea Het voorstel om de concesaie te verieenen 8 09 9 07 10 84 9 88 10 64 10 84 aAD deo lieer raa der Garden wordt in aiemming gebractt en aaoget oiiieu met 9 tegen 7 atoDimen die der hb van der Sauden Vingerliog Deaaing Jaspers Derckden van der Poit en van Galen Daarop worden de verschillende artikelen der voorwaarden artikelagewijze behandeld en met een paar kleine w zigingen guedgektard Nieta meer aan de orde zynde wordt de vergadering door den Voorzitter gesloten Sulteniaodscli üverziclit Het plan van deu Franschan miuister Cochéry om de Frauscbe staat renta te betasteu verwekt al niet mioder ontevrei eubeid dan het belastingoutwerp an Donmer Débats Temps en Fignroc butoogen dat bet eeu eerelaak voor Frankryk is de belofte te houden dat de rente niet belist zal worden De koopers van Franschtj rente zyn door die belolte opgewekt om roor hooge pryzen in te schryveo £ u door thans de belasting iu te voeren zou die belofte geschonden worden De Times correspondent gaat yog verder eu uoemt de belastiug e u fiuancial blundert en eeu economical follyc Aan zijn betoog ontleeneu wy Op het budget van 3 milliard zal de belasting eeu betfekkelyk geringen invloed hebbeo Ën Off den duur zal zy de conversie der Fransche fente belemmeren omdat zy het vertrouwen in de Frausche rente zat schokken Binoen enkele jaren zal Frankrijk de 3 pOt kunnen converteereu iu 3 pCt de 3 pCt iu U i P jaarlyksche win t opleveren vau 130 a 140 miïlioen en deStadt zat tegenover de houders van schuldbrieven zyu beloften bebbeu gehouden De belasting zal in de jaren die verloopen voor de conversie tot stand kau komeu niet eens met de jaarlljksche opbrengst der reutevermindering vau één jaar na de conversie gelyk komeu Ëu de meeuing dat de couversie toch wei kan worden uitgevoerd ook ua de invoering der reutebelasting noemt de sTimesc correspoudeut eeu drogrede De belasting zal bet vertrouwen schokken en de cou er ie zou zulk een tegenstand ondervinden dat zy niet kan worden uitgevoerd Üp de Ouderwyiwet die uu de derde lezing in bet Ëugelscbe Lagerbu a moet pasneeren zijn niet minder dan pl m ISOOamendemenluu ingediend en nog houdt de toevloed aan Na de aanneming van het wetsontwerp in tweede lezing stormden de leden volgens gebruik naar de tafel van bet Huis om zoo gauw mogelijk buu amendementen iu te leveren In de volgorde toch dat de voorstellen ontvangtD worden komeu ze iu behandeling Xoo erg als het gedrang DiuRdagavond vao de vorige week was badden de leden bet no niet gezien Dit gaf een bunner aanleiding Maandag jl aan de regeuriug te vragen of bet niet gepaster ware ds behandeling der amendemeuten by loting te regelen Balfour wilde er echter niet van weten Uet is nog niet volkomen juist wat ons omtrent de straf der gevangenen te Pretoria overgeseind is Aldus is de beslissing volgeus de telegrammen van sir H Hobioson en vau advocaat Ctoete aan Chamberlain 8 worden dadelijk op vrye voeten gesteld 24 kunnen ua drie maanden gevangeni straf zich opnieuw om gratie tot de regeering wenden 18 kannen dat na vyf maanden 4 na eeu jaar alles gerekend vau den dag der uitspraak Vier gevangenen die geweigerd hebben gratie te vragen behouden bun volle straf twee jaar Intusschen heeft eeu buouer Huil nog bet veizoekscbnft geteekend en is by op viye voeteu gestfld De ballmgscnap van drie jaren wordt na bot verstrykan van den straftyd uiet toegepast als de gevangenen trouw zweren aan de Republiek of volgens eea ander telegram onder eede beloven zicb voortaan vao politiek te onthoaden De ballingschap kau echter bij verbreking van de belofte elk oogenblik weer van kracht worden De boete van f 24000 elk blyft Over de vier leiders wordt de volgeude week misschien Maandag beslist Yoorloopig is de straf 15 jaar ge vannis en levensla ige batliogschap De lange tyd die tositcbeo de uitspraak van rechter Gregorowsky eo de beslissing van de regeeriog verloopeu is wordt gereedelyk verklaard au de schuld van alle gevangenen afzonderlyk ii moeten ODderzoncht worden om de mate van hunne straf te bepalen Onder de vier gevangenen die eeo jaarhebb Q gekregen is Fïtzpatrick de mun die aanvankelyk met Rhodes Farrar Philips eo HammoQd tot de leiden is gerekeud eo dientengevolge met dese met ouder borgtocht vrygelaten üU de anderen De Ëagelsche bladen zyo geneigd en enkels zeggen het ronduit de fltraffeu nog hard te noemen Maar aao den eeoen kant bedenkeo zy wel wat de straf in andere landeu voor zalk zwaar vergryp als tegen de veiligheid eo de onafbaukelykheid van den staat wezen zou eo aao den and reo kaot dat zij zelf door huDoe bittere eu batelyke aaovalleu tegen de Boeren en dat de ËDgehche regeeriog door hareo ouwil om de hoofdaaoleggers van bet komplot Cecil Rhodes Beit eu de nog met voor bet voetlicht gebrachte schnldigeo te strafiFen het de regeering van resident Kruger onmogelyk maken alle te vergeven en te vergeten Bovendien mochten deze samenzweerders niet geheel ongestraft biyveu om hun vergryp niet en om anderen af te schrikken hetzelfde te doen niet De Itatiaanscbe expeditie tegen de Abesiiniëra kau nn als geëindigd worden beschouwd Bet leger zal zoo spoadig mogelyk naar Italië terugkeeren uitgeput eu afgemat van rermoeienis eu iu aantal verminderd door verschillende ziekten boofdzakelyk typhof In officieele kriugeu wordt bet aïs eeu geluk beschouwd meldt men uie Reme dat meu er in geslaagd i9 op zulk een wijze een einde te maken aan de tremige expeditie Ookdeopi ubare meeniug juicht bet eiude toe alleen de pprs die Crispi is toegedaan protesteert eu mompetd over de nederlaag toegebracht aan de opr der Italianen OVERHEMDEN FROINTS BOORDEN en MANCHETTEN A van OS Al Kle weg E 73 37a GOUDA Beurs van AmsloTd am 22 MKI 1 Vorkra slotkrs Neuerland Oen Ned W 3 i 93 dito dilo dilo 3 10 1001 dito dito dito 3 100 l l HoSQvK OM ioudl 1881 88 4 Italië lusclirijviiig 18 2 81 5 91 811 üoaTENii Obl inpapiü 1868 8 6 dito lil zilver 18Ö8 5 841 8 Portugal O jlig met euupoii i dilo ticket 3 26 ttusLANu übLBinnenl 189t i 62 dito Oecona 1880 4 dito bij Kotln lSS 4 98 dito bij Hope 18S9 90 4 99 99 dtto in goud ieoo 1883 ö dito dito dito 1884 5 104 Spanje Perpet chidil 1881 1 BO ÏCJEKKIJ öepr Conv leen 18 0 4 76Vi Geo lüeuiag serie U 21V 21 Geo leeaiüg serie J 317 Zuiu AfR IIEP V obl 1882 5 110 liilico Obl Buit Sch 1890 6 94V Venezuela Obl 4 onbep 1881 42 Ahsteedah übligatleo 1886 8 100 Rotterdam Sled loon 1894 3 97 Ned N fr Haiidelsv and 41 Areodsb Teb Mij Oertificuleu 660 Dun Maatsobsppij dito 480 A riih Hypotheekb paedbr 4 lOO C ult Mü der Vorstenl and 601 807 s Gr Hypotheokb paiulbr 3 V 100 Nfldorlandache baak aaud 200 Ned Haudelmaa i dito 142 N W k f ac Hyp b paudbr S 60 Rolt Hypotheekb pandbr 3 1007 Ulr Hypotheekb dito S j 1 100 OosTENa Oosl Houg bauk aand 183V RusL Hypotheekbank paudb 4Vs 991 Amerika Ëquit bypoth paudb 5 Maiw L G Pr Lien eert 6 K D HoU IJ apoorw Mij aam 1107 Mij tot Eipl V Bt Spw aand 961 Ned lud Spoorwegm aand 2001 Ned iaid Afrik Spm aand 8 18 6 183 g dito dito dito 1891 dito 5 lOl V lTALiE apoorwl 188Ï 89 A Kobl 3 Zuid Ital 9p m A U obl 8 5 PoLBN Warsobau Woeuen aand 4 169 RoaL Gr RusB Spw Mij obl 4 9 91 Baltische dito aand V 6 21 1 Pastowa dito aand 5 n wang Dombr dito aand 5 1017 Kursk üb Azow Sp kap obl 4 lOl s dito dito oblig 4 99 AHSRlKA Cent Pac Sp Mij obl f 99 Cbio k North W pr 0 aanc 144 dilo dilo Win 81 Potor obl 7 136 DeOTor Kio Gr Spm eert v a IS ls 18 Illinois Central obl in goud 4 1027 Louiav Na8hvilleCert T aand 50 Mexico N Spw Mij lehyp o 6 100 Mias Kansas v 4 pet pref aand UV N York Ontario 11 West aand dito Feuna Ohio oblig 8 107 Oregon Calif Ie hvp in goud 5 78 St Paul Minn k Manil obl 7 106 L n Pae Hoofdlijn oblig 6 102 dilo dilo Line Col lo hyp 0 S 88 Canada Can Soulh Gort v aand 48 1 Ven 0 Ballw St Nav lo h d o 0 14 i Amsterd Omnibus Mij aand 178 Rottord Tramweg Maata aanil 301 Nbd Stad Amaterdam aand 8 108 Stad Holterdam aand S ID Beloie Stad AntwetpenlSS ü Stad Bruaaei 1886 2 1081 108 i HoNO Theias Begullr Gesellsch 4 118 OoBTïNR Slaatoleening 1860 5 121 K K Oost B Cr 1880 l 165 Spanje Stad Madrid 3 1868 36 S6 Nbd Ver Bb2 Hvp Spobl eert lil RECLAME T ïfl TIÏÖ + iriutgt Yoor lolVV Xw UJLeb doende epysTerteeriag heeft geen recht zich te beklagen aU hg laat krjjgt Tan opgeblazenheid hartkloppingen hoofdpyn daizeligbeid beuaowdheden en dergeiyke Terachynaelen Door het gebruik ran de Zwitsersche Pillen van Apotheker RICHARD BRANDT die door 24 professoren in de Medicijnen zyn beproefd en aanbevolen en sedert tientallen van jaren bekend en beroemd zgu Terkrggt men op zekere alleraangenaamste en Toor de gezondheid onschadelijke wyze de dagelykache ontlasting waardoor men alle verdere kwalen voorkomt Ook kost bet gebruik dagelyks slechts 3 centen Niet anders te verkrygen dan in doosjes k 70 Cents in de Apotheken HoofddepötF E van santen KOLFF liottirdam BurgarltJken Stand GEBOREN 21 Mei Maria Christina Aletta ouders A H Teepe en W Perk Willem ouders M van Hesse en C P Joogerlicld OVERLEtlEN 21 Mei K Soaterae wed L de Man C4 j 10 m T J Luiten 2 01 22 E de Jont wed P van üalen 77 ONDERTROUWD 22 Mei D B tan der Kint te Utrecht 27 j en J ArenJs 24 j P EiDdboven te Waddiurreeu 28j eu T vau Eek 24 j T Spek te Bekendorp 22 j en H Sloof 22 j 9Ê t et Bureau vao den Buri ertykeD l taiid zal a a Maandag 2e Pinkaterdag raa des ToormiddagB 11 tot dea namiddags 1 uur geopend zijn tot bet doen vau aangiften van Geboorte eu Overlijden Moordrecht GEBOREN 18 Mei Martinua Getarduf ouders J Kapteiu en C Koemans OVERLKDEN 13 Mei J Q Stoppelenburg 3 mi lö T de Vrij 61 j 20 M Boügers 9 m ONDERTROUWD 8 Mei H de Wilde eo D van Vlaardïugen 13 G Rietveld te Gouda eu B Vermeer 21 J Kouwenhoven te Waddingveeo en A de Wilde P C de Zwart eu D van deu Broek GEHUWD 13 Mei A W Scbnitger en N van der Starre 16 A de Wit en J Tan der Weyde Telephoon No 184 Telegram Adres MOIUTSHAAG MITSWfllPPenO EFFECTEN en ADMINISTKATIE KANTOÜll a7 laiige Hoiilsiraitt hoek Korte Voorhout s GHAVENHAGE Belasten zich op blllijf Toorwaarden met den MMX en rEttUUOJR vau EFFECTEN U têtel vreemde Wlunttpeeli n on Banknoten Geveu tteiiu t el en Credietbrieven uit Gelegenheid tot HUREN van Brandkaiten in de brandvrije kluis Sluiten prolougaUë n en beleentngeu Verzilveren COUPONS tot do liooffHte koersen volgens ftijtine noteeringen in de diverse Haagsche bladen JB Voor het afleveren en in ontvangst nemen van Effecten Wissel en uitbetalen van Coupons enz bttiien Den Haag worden door ons geene hosten in Tekening gebracht ADVERTENTIEN Heden overleed ons jongate Kindje slechts negen dagen oud C P W DE8SINÖ C M DE8SING WBNMBKKBa Heden overleed onze geliefde Zuster en Bebuwdiuster JACOMINA LUCIA liUUTEN in den ouderdom van ruim 45 jaren Uit aller naam LOUIS LÜIJTEN Marcheles Dames België 18 Mei 189G 4 Voor de vele en hartelyke blgken van betangatelHng ondervonden zoowel tydens de ziekte ala by het overlyden van myn innig geliefden Echtgenoot betnig ik ook namens myue Kinderen myuen oprechten dank Wed 8 P0STHUMUS BAKK8S Qouda Voor de rele bewijsen ran deelneming ondervonden by het overlyden van onze geliefde Echtgenoote Moeder en Behuwdmoeder ANNA CLASINA KOK tan Zütphbn betuigen wij oDzea hartelykeu dank Uit aller naam B KOK Zwolle 23 Mei 1896 Wnf ia lis bflfto kwinmg i gea Jioht Bhenmatiftk I endMipliiwa kortom Wat g M t tea ieder koiigeiin vewfaandenwerdeafe denwerdeafeIioudfln PrtiB 60 oent 76 eant en fl 26 de sot Voorlaiideii ta de mmta Apetketen en bu g Au aiofater Oo te RoHeid ni Te Gouda by A WOLFF Markt A l b n DE LAAT en VAN SON apothekerMarkt BDRGEMEBSTEtt en WETHOUDEBS van Gouda zullen DINSDAG deu 2 JUNI 1896 des ipiddags ten hal twee ure op het Raadhuis by enkele inschryviug Aanbesteden 1 Het ondel hond der KAAIMUREN g edurende 1896 2 Het maken van ZES GEMETSELDE GRAVEN op de Alg emeene Begraafplaats Inlichtingen worden gegeven door den GEMEENTE BOUWMBESTEB TIiOö orx i rroTi ViS IHT Volkskoffiehuis liiEiiit biJtde MARKT l 192 Beleefde uitnoodigtug tot bezoek L VAN m MOLEN Pl ÏS loiCIltS Specialiteit in yescKllderde Teksten Naam en Sedame Borden alRilnii In Hpiturlmiik liH li vaii i lve o 4 ut N M il i liiw ir iii t ilult iioli do H iitlmiili itiitiimatisuh eu gaeft tugfilyltfiiyd daidiiIykhatingciworpHn t odiHi aiin Na ttolaillgd to sya Ia du BniiivTl iiili ïoer envaudfi weOr to itluitun tin wekt 11 iiienw de limt tot ii iHri ii uling teg Verzendhuis Meikui Oomm MaatHcli i Scliiibtirt Sl Co Rmiterdsm N K Voorbnrgwitl Ji De grootste en fijnste Sorteering vindt men in het Sigaren Magazyn D 9 $ Zeer Nette Gesteendrukte NAAUmSTJES worden GELEVERD door i BRINKMAN eo Zn 11