Goudsche Courant, woensdag 27 mei 1896

No 6975 Woensdag 27 Mei J896 35ste tiaargfing BERICHT VAN ONTVANGST 1 DRK MIEIjWSTK I ES8I VS Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De üitg ave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s piet uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd 1 r vfj M Alle erl za6ibed fi wordi n o iÜeii eig iW meeste zoj f besleed Dei ioedfer ia lkm SOLIEDE 4 1 4l TEIT 4 de prijzen mijn ffèachte Cliënlèije wfel Verzoek il chl te ne Aafibevelend CORSE TS Spicialilejl Witte KOBKI È hilütii Zijd FronI Bil llemJeu i l é o A BOORDEN O S MANCHETTEN Jl Rttclien Plooiseh ê KANTENKIUGEN y Uileii Stoffen GUcanil turen eii Wisbrun Liffmann MARKT 136 DAMES Goud Diiik van A BnmkMASft Zoo i nTweo Loopers Karpetlpn VLQëRZËILEI Lll OtElJilS Zl l Tm ttvarrt Mt K m IJlllI I I j jy I I in breedte van 1 Meter tot 3 60 Meter M sei efr 4 éELÈLEÊ DE GOliDIJNKA tÓEJ mét bijpassende l anje I Il Een prachtige Collectie 11 tif ASfpi f mMi tipiiiiiï ÉliMATTEN fP0RTAilLRLEE0JES 5Bnz jj vjberd en wordt daaraan de iijn voorhanden zijn van L ITOIilJI CI CURIIEEKE D hctfellt ik i il iiRMAi B DE JOH Ij mi OPENBARE VERKOOPING te GOUDA ten overstaan van den Notaris G C FORÏÜUN DROOGLEÊVEB op DINSOAO 26 MEI 1896 dea morgens te elf uren in het KofiBehuis Habmosiii aan de Markt fan Een gunstig gelegen Woon en WinkeULuis met afzonderlijk Bovenhuis Erven Schuur en Grond staande en liggende aan de Gouwe Wyk C No 107 en 108 met een uitgang naar de Vest Het Winkelhuis is verhuurd voor ƒ 4 per week terwol het Bovenhuis is to aanvaarden 1 JUNI aanstaande Het perceel is te bezichtigen 3 werkdagen TÓór den dag der Veiling van 10 tot 3 uren en op dea verkoopdag vnn 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaria HOEKEN in Katoen Zgde Moiré PARASOLS i 7i e VictoHaSron te Oberlahnstein byims Tafeldr nk Yanhj0 oninklykef uis derjfe er anden asi esügdt otierdam AudStaalt ö Ai G eq VOO Stoo3 arL bootd ie3n st iiESTAFETTEK Rotterda m Gouda Utrecht DAGELIJKS uitgeionderd Zondagen vertrekken 2 Booten van GÜUDA naar UTllEOUT dw morgens ongeveer ten meoen en des namiddags ongeveer ien vlei u c Met dezen goederendienst bestaat ook eene zeer yoeilhoope relugelegenheid voor Pmmiulern naar UTRECHT en tosschengelegeu plaatsen Kantoor IMieuwe y eerstal De Wonder microscoop Trekking 1 JUMI as tier LOTEN Rotterdamsclie Schouwburg die UITLOTEN met Premiën van 7 5 000 25 000 15 000 ƒ 5000 2500 1250 1000 en een g root aantal 500 250 50 enz nintte Prtjt t ISO In deze Loter zijn geen Nieten Oriiineele Loten geldig voor alle Trekkingen zu g l SO per stuk verkrijgbaar bö J VAM OIJE Kleiweg Ufo 2 Souda Attentie s v p Op veler verlangen zal on dergeteekende elke maand het geld van het Schoorsteenvegen per kwitantie komen ontvangen Wed M MOL Stad Schooisteenvegerfl De Agent H f MOEUBEEK iTKarTxi op de war e ld ten to on Bt to Ohloago ov r de ï milUoea ▼ erkoobt werden ii nu by ons voor da laringa pryi vm leolita TIb la TtrlUTibur De ToordBalan T n dMtn wondermicr yn dat men todwTOorwerp o SitOmwil vergroot liMi km ffftardüor at o fat om en n TOOT bal oog onaiohtbAre dieren Ja maikBTara oo groot sohynen Onontbeerlyk voor bet onderiiobt plantBn en dierenk unda en an uw g gewenBoht huiHhoudelyli appsTMt tot ondersoeking wiet Toadlngamlddelan op grond vui nrVKlaobingSD en bet Tleeieh op tw nd¥ ntaobinen Cirenda diartjea die voor bet bloota oog nia riohtbwir Byn t vAu lutig omiwainmen Buitendien ta bat inatrnment met een loupe voor kortilohtlgen tot het leeen der klaÜMtolatteraTOüMieii Gehruikaunvyiing wordt bygevoegd Teriend tegen retnboure Sï oir hooger By vooruitbetkUngtlacnlt 10 otB voor porto VerEendhnl i Mcrltur OoTomasdit MaatHobfippij G cliabert A r Op ZATERDAG 30 MEI s middags 18 uur ten huize van d HE WILIIE te Uloorarecht Aanbesteding van liet Bouwen van een WOONHUIS SLIJTERIJ enz te Moordrecht Bestek en teekening Zfln op franco aanvrage tegen betaling van ƒ 1 verkrijgbaar bj J F HLRMAN Z Gourfa L Tiendeweg Aanwgzing 30 Mei voor de middag lO i uur TANDARTS DAMES Attentie tH Hrt bMte 0Mch d lyk t en J Ê makkelykate poetamlddel voor Heereo en vooral dames en Kindersohoenwerk la de Appretuur van C M Muller i Co Berlin Beutli Str l4 Menlettwgoei füLV op naam en fabrieksmerk VntMIIIV ly Heeris WKleller In uMiewert laltjUrles o er Siii ni s r l Diiel y W Biir l E CASSÜTO ü tl lA C3 O U 3D A zal Maandag 25 Mei AFWEZIG ziju BINNENLAND GOUDA 2fi Mei 18 Gisteren avond bad in de Sociëteit Ons Genoegen c bet eerste Zomercoocerc plaats dat wegens bet ongunstige of liever gare weder in doi zaal gegeven werd Deze uitvoering werd gegeven door het Btafmeziekkorpa van bet 3e Regiment Hnzaren directeur de heer L M an Waaedyk Het programma werd goed uitgeVoerd een paar nummers werden door het aanhoudend applaus nogmaals gegeven Vooral de Cjoncerl Polka voor 2 Fluiten werd prachtig oitgevoerd en viel uitmuntend in den gee t I 1 De ODiaoga alhier op ericlite PostduivenSociëteit Dfl Siuerlec aioid Zouda eene Wfilvlucht waaraan slenhta eri drietal ledt u deeluauiPD De duiven werden te Breda ten 9 20 uur loggelaten ooo afstand van 41 KM beiuelabreedte De eerste duif van den beer Degraa kvfnm aau te 10 uur 45 miu 3 sec tweede aaukomeude Wns vau deu beer Brakel die ie 10 uur 46 min 28 sec aaukwani derde tüp deo beer B geer te 10 uur 48 miu 54 aec Zaterdag morgen wordea ttisscbeu 8 eu 10 uur de duivea wederom iugekorfd voor een wedvlucbt uit Tilburg Meo ia voornemeua Zoadag 7 Juui dedeiTeo te Masatrieht op te laten Zaterdag werd bet Volkakoffiehuis voor ge beeloHtbonders in de Korte Gronneudaal geopead De zaal ziet er gezellig uit en de bfldieaiag laat niets te weDBchen over Velen zulU o ocgetwyfeld die vau geen sterke drank honden dikwyla dit koffiehuis bezoeken waar een goede leestatel is Men sobrgit uit Hanriem Reeds weken geleden Terkoiiddeu groote biljetten den belRDgatellendeu en nieuwftgierïgen dat giateren op het terreiu de Phoenix door de gebeeloutboudera de atryd zou worden aangebondea tegeo koning alcohol Op bet omraaterde terreia waren drie spreek plaatsen opgericht de welbekende blauwe winkel van de wereidtentooDatelling waa bij den ingang geplaatst de blauwe hermistent roor den verkoop van platen en tractaatjea waa er ook en zooiuede eene tent Toor van Boutens cacao Drie maziekkorpsen warau aanwezig en aU sprekers traden op de heereo jhr S B Orth F J Bakker eu ds Riose van Rotterdam FEVtLLETOX 131 Dat verzeker ik u dat tioht in het karakter vao de Danes antwoordde Beecher zelfs de kapitein die bet meest bemind was van allen wai goen gemakkelijk heer als hij driftig werd Die armekapileio ia vermoord Och kom I Ik heb sedert ik bier ben al menigOMal over hem hooren spreken Mün kastelein was in der t d knecht bij hem Hij zegt dat de kapitein een heftig maar een zeer edelmoedig menich was Wel manheer Kavensbird ia destjjds van den moord heaobuldigd en ia hechtenis genomen maarkort daarop wfdcr op vrija voeten gesteld Later vndaoht men een reizend koopman maar zij hebben dien nooit kunnen opsporen Heeft men den tegen woord igen Lord Dane dien meo volgena Kavensbird toen mgnheer Herhert noemde nooit verdacht vroeg do haar Lydoey aobtelooa Lieve hemel neen I antwoordde de verbaasde strooper Hoe komt gü daaraan mgahe r Mgn goede man gij moet mg niet verkeerd begrepen Het is alechts eene vraag Het zou nietvoor de eerste koer geweest zgn dat fatsoenlijko heereo twist hadden en handgemean werden en ka J M Heybroek P M Hahtra van Haarlem M J Burling Daltïoga F Keyser MurmelaÉeiju eo Th v d Woude van Amsterdam dr Gunning van Zwolle R R Postbuma van Hooro da Poathma can Zaandam prof J van Reea van HiWeraom F H Schmidt van Vlaardingen de Schermerboru van Nieuwe Niedorp ea Van der Schroef van Leiden Per boot ea per spoor waren tal van geestverwanten aangebracht Het feest Werd geopend door den president der vereeniging den heer G Velthugzeu van Haarlem Hji moet beschouwd worden ala do ziel der hewegÏDg en ook van dit feest dat voel we beeft van een zendiugafeeat doch eel gezelliger is Om de sproekplaataeo verdrongeu zich bonderden en de raime buSetteu waren nog ti b ein oiu alian te eiyk te helpen De afdeeliug Gouda vau bovengenoeiudaii boud bad eveneens een boottocht derwaarts georganiseerd waarvan door velen gebroik werd gemankt Vo r de afvaart hield de h er T J Kousbroek eeue redevoering tegeu drankgebruik Toen de boot afvoer werd het lied te wapent aangeheven dat anu de toesohonwera op den wal eveneens was uitgereikt Tfldens de overtocht heeft genoemde beer naar raon ons mededeelde meermalen bet woord gevoerd Den SOsten Jant 0rtreIit vao Rotterdam pei stoomschip BrDmo osar Oo t Iodie ecu afdeeliug aanvullingtroepen ter terkte vnn 4 ouderofiBcieren eo GO minderen onder bevel van den verlof terugkeerendeu kapt der tuf O l leger G Reeling Brouwer en onder me degeleide van de by dat leger gedetacheerde 2de tDit9 der inf J G Lutz en A A den Hoed Uit Batavia seinde men onder dagteekeoing vaa Zondag Onze troepen rukkoo voornit Gedood werd kapitein Kramer gevaarlek gewond luitenant Scheepens licht gewond kapitein Adama vao Scheltema en de luitenants Da Wilde Van Hasselt Ramaer en Bruuating Een later telegram luidde Pakaa Badok en Lam Pisang werden door ona eroverd Ons geheele verlies bedraagt 180 gewond werden 11 officieren Een telegram van het N v d D noemt onder de gewonde officiereu ook den luitenant Viaier en den Ie luitenant E C van der Heyden zoon an den gep luitenant generaal K van der Hegden Bij het departement van koloniën ia bet vol pitein Dane zou toevallig naar beneden lioijbon kuo nen vallen Beecher aehndde het hoofd on lord Datio zag dit duidelijk van nit zijn schuilhoek want zij waren nu vlak bij hem Men heeft hem gaeo oogenbtik rordaoht mijnheer er wa ook goene reden toe Uwe vraagherinnert mij toch dat er destijds verteld is datiemand deu heer Herherl van ilen hauveltop bau zien komen maar die persoon ha i een stuk inden kraag en daardoor was zijn gezicht beneveld Wij hebhen hem destijds verbodi n er van te spreken Wie was die persoon Wel bet waa zoo wat een halvo broeder van mij Hij is dood Hier werd Beenhor door oon schot iu do rede gevallen Hij keerde zijn hoofd om ten einde te luisteren en stak toen vlag nanr den overkant van den weg over en loerde door de hoornen Do heor Lydney volgde hen eu nu kon lord Dane hen niet meer verstaan Als het la r was zou ik dit schnt voor eene Hst houden oAr de bosohwachtera om den tuin te leiden merkte Beecher aan Zij zijn laatig sedertlord Dane te buis is gekomen Wij hadden eeo heerlijke tijd toen hij afwezig was Gisteren avoad waren wij op het punt er in te loopen Hoe kunt gij liefhebberij hebben m zulk oen bandeloos leven vroeg do heor Lvdney op benspenden toon Het ia een rusteloos loven vol govaren Mn moet toch iets verdienen mijnheer Maar men kan zijn brood eerlijk verdienen Niet meer als men eerst eene broodwinning gende telegram vao doa gouvernear generaul van Ned Iadië do 24 dezer ontvangen Gister tegen Toekoe Oeniar opgerukt Eerste colonne nam poaitïe van PautaiAbee tot gebergte om toeloop v volk uit de IX Moekims togen te houden Tweede colonne die bergringbeoosten LaraPisang bezet bad zag den vyaod Lam Pisang eu üiuea Kroeng ontruimen eu veel volk Zuidwaarts aftrekken Derde colonne van Djempit totEokingmel da reserve versterkt heeft Lam san genomen en vijand uit dit gedeelte der VI Moekim geheel verdreven Vierde colonne heeft Lam Tengah en Lam Manjang gonomeu en vocht bij afzending telegram tegen Lam Isi om zich daarna met de derde colonne te vereonlgen Onze vcrlie7 en nog onbekend doch nietpn belïtogryk Veroverd terrein bl ft bezet Ken nader telegram meldt dat één officier gesneuveld eo één zwaar gewond is en dal vijf officiereu licht gewond 7gn De namen zullen tater bekend worden ge maakt By bet departement van koloniën il het volgende telegram van den Gouveroear Gene raal van Ned Indm dd 25 dezer outvansen Eergisteren bezette de vierde colonne Lam lai Gesneuveld tien Europfescbe en zes inland ache mindere militairen Gewond 79 Eoro peeiobe en 37 inlandsche mindere militairen OiaTereu Lam Pisang bezet oa de versterkingen iu de kloof tot oever genomen io hebben Bergrug en Lam Pisang met gemeenschapsweg vaatgefaouden Gesneuveld twee Europeesche en ééa inlandache mindere miü tair Gewond een officier benevens twintig Europeeeche en vier inlandscbe mindere mil tairen De correspondent der N R Ct te Batavia seint onder dagteekenmg van gisteren De operation werdan gisteren voortgezet en vnn Kroeng Raba uit door de zeemacht ondersteund De tegenstand ia minder Licht gewond werd de Ie luitenant der ca valerie P H Lisnet Heden wordt naar Boekit Seboeu opgerukt Over het abnndonneereD van Toongkoep Tjot Rang en Kloeng Gloempang ontving do J B o a het volgende telegrafische bericht van 21 April By de intrekking van Toengkoep is geen schot gevallen Die van Tjot Rang was vry spoedig afgeloopen de opheffiug van Kroeng Gloempang echter niet daarvan waa gister avoüd te 7 unr nog niets bekeud In den laten avond kwamen de troepen thais met van stroopeu heeft gemaakt Wio zou zoo iemand vertrouwen of hom aan fatsoenlijk work helpen F Ik zou zoo iamond gaarne voort Holpen Als ik iemand ontmoette dio na op den verkeerden weg to zijn geraakt verlangde om weder oorlgk zijn brood te verdienen dan zou ik hem goarne met raad endaad bijstaan Och kom mijnheer Dat is lichter gezegd don gedaan Ik wenschto dat ik uwe doos gevondon had die vijftig gniujes tonden voor sommigen ouiler ons eono uitkomst zijn gewest Houd nog een oog in het zeil wla weet ofeij er nog niet achter kont waar de doos is Hierhobt gij intusschen iets voor do moeite die gij ureedi gegeven hebt Ben Beechor draaide het goudstuk tweemaal om voor dat hg zijne oogen gelooven kon Zal ik u eena tots zoggen mijnheer zoidc hij in eene bni van dankbaarheid Als wij met culke menscheu als gij ta Danesheld te doen hadden dan zouden wij nog kans Lebben om weder op den rookten weg te komen Ik dank u mijnheer on wensoh u van harte eau goeden avond Toon ij weg waren kwam lord Dane uit zijn schuilhoek te voorschijn het zweet stond hem op hot voorhoofd als had hij doodsangsten uitgostaan Hij wisehte het zich van bet gelaat en Reide bij tich zetven Wnt eooe tialscke zameuRwonng zetton die kerels daar op t uwl geheime sehuilhoekon in het kasteel I nu nog mooijer 1 Als ooit iemand de galg verdiend heeft is bet zeker ilïo verrader die Lydney Alle strcopers zijn bg hesa vergeleken nog fataoenigke mensoheo oon verlies van 8 dooden en 56 gewoodeo Do Ie luitenant der infanterie C F van Baak ia gewond door een schot iu het beeu De weg naar Gloempang waa vo rbicanei hoornen lageo dwar i over den weg de bruggen waren vernield enz Dan leo luitenant der cavalerie C W van Hnafï werd tweemaat zgu paard onder hem dood geschoten Den volgenden dag werd oog geseind Er I geen nieuws De troepen zgn seer vermoeid en zullen eenige dagen rusteo Welke operntiëu ophaoden zgn is nïet bekend De houding van Toekoa Djohan is oobegrypelijk hy pleegde oog geen v andelykheden Allerlei praatjes worden verspreid thao weer dat hy gevraagd zou hebben naar Mekka ta gaan op een traktement als Habib onder aanbod de geweren het geld enz terug tu zulten geven Ër zyn veel sieken het hospitaal is overvol Nadere berichten over het bloedige gerecht by Senelop beveitigeu wat daarover reeds ia ontleend aan de J B Een berichtgever van de Sum Ct sohryft nog De overmacht dea vyauds was eïndetyk zoo groot geworden dat de colonne Van Heotz tuBBcban Senelop en Lam Soet volkomen omsingeld wai De djahata deden woedende klewangaanvaUen drongen tot by bet geaehut door en vermeealerden eeo kanon waarvan de bedieningamanschnppen icb dapper hebben verdedigd doch voor de overmacht hebben raoeteo bukken Onze troepen bebbeo zich echter kranig gebonden en verrichtten wonderen van dapperheid nergens ward het verband der colonne verbroken en zy atonden als een luuur tiet verloren kaooostuk werd met de bajonet beroomen tal van Atjehers werden daarby neergelegd Het goed gericht vanr der onzeo mnakte het mogelyk zich stannde te houden terwyl andere gedeelten reeds met den vyand handgeraeon waren geraakt Ook da marechaussees hebben zich dapper geweerd een klein troepje hunner verdedigden zich met blank geweer en gaven geen kwartier Zeven Atjehers hieuwen zy het hoofd af doodden en kwetsten nog een aantal en wiaten zich evenals het vorige deel der troepen te handhaven Toch was de overmacht dea vijands zoo groot dat niet dan met groote verliezen de colonne zich bewegen kon toen te rechter tjjd hst in reserve gehouden 9de bataljon op het geveclitsterrein aankwiim en de overwinning besliste De vyand werd teruggeworpen en liet tegeu zyn gewoonte en zeer groot aantal dooden en gewonden op bet slagveld achter Rn lord Dane dio het grsprek slocbts hij stukken en brokken gehoord had on toevallig aUgd oan woord had opgevangen ala het over hem zelven liep guloofda inderdaad dat hü alle grond bad om Lydney te vordenker Do toevallige vraag van dien heer of men don heer Herbert nooit verdacht had ran dien iincht not kapileia Dane handgemeen te zijn geweest was zoo ongepast dat dit voldoende rodeo was om zijn toorn op te wekken 0 i zijn weg naar hnis overlegde hij bg zich zelven hoo hg Daneahold best vau tutk oen dubbelzinnig porsoou zo vorlosseu Kr werd don volgenden morgon san bol politïel ureau oen biljet aangeplakt waarin eeue beschrijving werd gegeven van de vermiste doos en eono belooniug vau duizend pond werd uitgeloofd nan degene die dezelve ongesohondun terugbracht Heel Daunsheld ivnl iu rep en roer en er was zulk een oploop van nieuwsgierigen vcor liet buroau om het biljet te lezen en er over i praten dut men or bijna niet voorbij kon komen Lord Dane wns dien morgen toevallig zoar vroeg in het stadje on kwam juist langs hst bureau toen or zulk een oploop was Toon hg do oorzaak het aangeplakte biljet bespourde stond hg van verbaz ug stil en had lust zich de oogen uit te wrijven ten einde zich te overtuigeü dat hg niet droomde Hg dron door het volk heen en ging het politiohureau binnen Wnt beteekont die kennisgeving Bent vroeg hij den commissaris die aan Kijn lessenaar btond e lohrg ven