Goudsche Courant, woensdag 27 mei 1896

y 6 61 7 11 7 52 8 S9 ff ff 7 69 ff ff ff 8 6 ff ff ff 8 18 6 10 7 80 8 28 8 47 4 7 4 40 5 81 6 17 ff 4 50 ff 6 27 ff 4 57 ff 6 84 ff 5 04 ff 6 41 4 27 5 10 6 51 6 47 DEN HAAG OOVDA drageü en de modtsts maakt daarnaar een hoed voor eiken dag op Zoo neemt men b v by de wedrennen de kleuren vau het paaid waarop meu heeft gewed of de kleuren die de echtgeuor t gedmejido de wedreuuen draagt Allerlei soorten van t ebte bloemen worden genomen van het wilde madeliefju tot de kostbaarste orchideeën Maar de rekening van eeue dier dames bedroeg dan ook aan bet einde van het jaar 2000 pd at d i f 24 000 Huiavrouw De Autwerpscbe Matin c rerneemt uit goede bruu dat hut meisje uit Zurenborg wier wondaidudigti genezing na een bedevaart naar Lourdes oulangi gemeld is thans weer onder geneeskundige behandeling ia te Thourout West Vlaauderen Zoo ga tt het met de meeste van die genezingen a s de saggestie heeft uitgewerkt komt de kwaal of bet ongemak terug 6e Klasae 12e Lijst No 18226 m z 18136 ƒ 70 Een Amerikaan L Gutman lid van het American Institute of electrical engiueersc heeft oulangs natuurlyk door een toeval op zichzelven de werking van een elektribchen stroom van hooge apauning kouDtJU nagaan In tbe Electric Powerc gaf hy daarvau ver lag Hji bad proeven gedaau eu deu comuiulator omgezet Maenende dat dua de stroom was afgesloten greep by in zyu laboratorium teruggekeerd zonder eenige voorzorg de draden aan maar kreeg nu den stroom door t lichaam waut deze was door do eene of andere oorzaak inmiddels weer geslotefi geworden Gedurende een jOogenblik scbryft by was ik vo komen verdoofd daarna keerde myn bewostzijn van myn toestand terug maar ik was buiten staat om ad m te balen hulp te roepen of my te bewegen al myn spieren waren sameugetrokketi en myn gehoor zeor zwak ïk dacht volstrekt niet aan het gevaar waarin ik verkeerde Myne armen kregen schokken alsof eeu reus mij krachtig de hand schudde het waren de schokken van den stroom dio naar t scheen tangziani op elkaar volgden Diiidelyk voelde ik eiken schok aau de band beginueu eu langs den arm opklimmen eu er verliep een vry tange tyd voor den volgenden Ëindelyk toen de handeu door de dragers vry diep gebrand waren eu daardoor het cou tact minder goed werd waa Gutraan iu staat de draden loa te laten De stroom was betrekkelyk zwak geweekt Zijne gevolgtrekkiagen yo deteo B i zulk aea voorval behoudt eeu klein geJeulte der hersenen zyn volte levenskracht maiir met belangryke wyzigingeu Het erlangt bet termogeu om gewaarwordingen te onderscheiden die elkaar met eene snelheid opvolgen veel grooter dan ilie waarby zij ouder gewone omsiandigbedeu samenvloeien De stroom wisselde 16 000 malen ïu de minuut de herseueu waren dus iu staat de schokken scherp te onderecheiden die elkaar opvolgen met tusscheuruimten aii t 266a deel eeuer seconde Zoo verklaart zich de dwa ing waarin allen vervalleo die door € en kracbtigen elektriscben stroom wordeu getro eo zjj beoordecten deu duur vau deu schok uaar den tyd diuk ty in gewone omstandigheden voor t waardpmeu van de gewaardingen zouden hebben noodig gehad Zou er verband zyu tuascheu dit verBchynael en bet feit dat men in den droou in enkele seconden eveneeus uren meent te doorleven D regeering beeft een wetsontwerp ingediend houdende bepaling dat de wettely e tijd JD Ntderlaud ia de niiddflbare zonnetyd van den meridiaan op vyiiieu graden Oosterlengte van Greeuwicl Do regeeriitg meende hare keuze te moeten vestigen op den middeu Ëuropeesclieu tyd De iiivoering daarvan zon cch or hij oen nrniiniial Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA Zonierdlenst 1896 Aangevangen 1 Mei TUd van Greenwicii OOUDi HOTTIRDAM 12 25 1 24 S SO 3 57 4 50 13 82 4 57 11 89 5 4 11 4 6 11 11 66 1 44 4 8 4 15 6 20 IIOTTEUDA U e O II D A 10 19 11 60 13 27 1 44 2 50 8 36 8 54 9 5411 U 10 06 10 16 10 37 66 9 2210 38 11 46 65 8 31 10 17 10 10 84 18 8 48 10 41 39 9 04 11 0 SO 9 19 9 4610 1111 86 U SI 1 86 8 44 3 40 4 04 4 8S 6 17 0 187 18 7 68 9 88 9 68 u 10 17 n 1 41 4 89 8 18 9 84 n 10 38 n 1 66 4 53 S SO 9 48 H tl 10 48 n 8 08 uu h 6 04 if 6 89 u g 9 69 18 9 47 10 16 10 64 18 05 18 68 8 17 8 14 4 08 4 886 16 6 47 S 607 488 8B10 1010 88 BleiawijkKruisweg en Nootdorp Leidsohendsm en Hekendorp U T R E C H T Q O ü D A 9 38 10 10 38 11 S8 18 60 3 08 3 58 4 46 6 36 7 60 8 09 9 07 10 84 V j 10 88 11 66 V jv 4 16 6 68 9 88 10 4 H H 10 81 H H H 9 4 84 n n tl M fi 36 w 84 10 10 10 44 11 10 18 111 88 3 46 4 87 6 17 7 09 8 28 8 419 49 11 10 AM8TBRDA U 6 O U D A 7 16 9 10 48 8 84 8 68 4 46 6 18 7 4S 9 46 8 18 10 10 19 11 8 46 8 66 S 9 7 46 1 49 11 10 10 80 üit Aatst Belgig wordt bericht Daar ur dit jaar buitenii ewüon veel ineikeTeri i o spoorde du ooderw zer te Burtb ke de leerlingen zyaer scbool aan die ücbmletyke insecten te rernieleu bploouintjen beataautle ait boekeu eu kleine fi eid premie a welke laal te up de spaarkas wordfii jeplaatHt f oüdeo worden totj jekeod nao hen die er het mee t vangen Ofschoon bet seizoen pas bef on hee4t de ODderwg er er reeds meer dan 10 000 gekregen op 13 Mei alleen G250 De voorbereidingen voor de feesten die ter gel eDheid van h t 52ti lustrum der Academie te Utrecht gegeven worden zijn ia rolleu gang Zooals bekend if wordou op Maandag 22 Juni a f de reuninten aan bel Btatioo ran den Staatsspoorweg ontvsugen eu zij trekken van é0r iu optoobt naar de btudentenaociëtei In den avood vau dien dsg zal dn wapetiheraut de heer Lorentz van den kuainj v o Bobemen vergezeld van eeu v ndel soldeniers en eeu aantal bazuin blazers te paaid d stad binnenkomen en op alle hoeken run t traten en op pleiucD de btyde mnre Terkoudigeu van deu intorht op den volgenden dag van zynen kodinklljken meH ter Maximiliaan koning van Bohème G raaf van Lyoden van Saudeuburg Den folgenden dag Oiusdag zal dan de gekoft a meerde optocht door de stad trekken en Donderdag 25 Juni houdt koning Maximiliaan een koer iu de groote zaal van Tivoli waartoe alle autoriteiten der stad en belaugstelleadeu wordeu uitgenoodigd Woensdag 24 Juni zal op het ijportterreiu Hchtor het Hongelandspsrk het eerste riddeibofspet plaats hebbeu waarbij men hoopt dut HH MM de Koninginnen znlleu fögonwoordig z jo Die ridderholspelen waarvoor byoa dagplijks oufeningen gehouden worden zullen bestaflD in carouselryden bet vormen van fraaie figuren door de dcelnpmende ridders en ateekspeleu De Fteekupelen vooral zuUeu de aandacht trekken eo alles ia dnarbg geheel ingericht voor zoover men dit uit beschryvingen en platen uit oude geschiedkundige werken beeit kunnen nagaan zooaU dit teu jare 1560 te Weeoeo het geval vnas Twee ruiters ieder aau eene zgde van een bnuteu aWhpiding waarboven slechts de kop van bet p mrd en het boveniyf van deu ridder uitaleekt znlleu elkaar in volle vaart tegeiuoetryden en in het foorbyryden elkaar met een spper uit het zadel pogen te hfhten De speren hebben Bïtaorl ik goeu scherpe punten eu de ridders zgn gehelmd en geharuast maar dat bet er toch welgemeend op toe zal gaan blykt wel daaruit dat by de oefeningen reeds eeu paar malen een deelnemer buiten gevecht word gesteld Den 2Geo Juni Vrödag zal het tweede riddeihofspel gehouden worden eu dit zal als het voornemen werkelykheid wordt want er is daaromtrent nog niets vast bepaald tegen een lagereu tougangsprya kunnen bygewoond worden een guldeo Tijüg en vyf en twintig cent Des Woensdags by het eerste ridderhofappl zal ook al wanneer het plau verwezeulpt wordt de toegaogspry tien gulden bedragen E rgister 24 Mei bereikte kouiiigiu Victoria den leeftyd van 77 jaar Zij ia de oudste der regeerende monarchen Hoe langer hoe meer wordt het mode echte bloemen a a versiering van hoeden te gebruiken voor diegenen althans die icb deze luxe kunnen veroorloven Echte bloemen toch durenop i nü best twee uren eo kunnen maar by één gelegenheid worden gediajen Een der grootste magazynen iu het We tend te Londen heeft Tuor verschillende dames eene menigte onopgemuiikte hoeden liggen welk op elk uur van den dag moeten worden opgemaakt naar deu opgegeven wensch der dames Of wel deze geven aan htt begin van de week een lystje van den haartooi dien zii eiken dag zullen 10 50 10 57 U 4 11 11 ll SO 8 E5 9 40 10 15 8 20 9 40 8 47 8 64 9 1 9 1G 7 2S I ii 7 SS 7 S9 7 48 7 5 11 33 9 81 11 82 9 51 10 7 47 Oouda Uoordreoht KifluwerVerk Onpelle Rotterdam 5 B7 6 08 6 16 24 8 S0 7 EoUerdun B 10 29 10 86 10 41 10 49 Olpella t lO HieuiMilMrk B l itQSTdreckt i t Oouda e M 7 45 9 1 I 1 AG 8 07 9 60 10 11 GOUD A DEN Oouda 7 SU 8 86 9 87 10 13 10 48 11 16 12 16 13 281 97 8 47 4 46 5 18 f 64 7 14 7 4 Z t M 7 418 47 11 II 13 40 4 67 8 01 ii I gw 7 6S S 56 11 11 11 49 6 08 8 11 Tooib 8 07 9 08 11 26 1 1 3 6 10 8 16 Hago 8 11 9 1S 10 7 10 43 11 30 11 46 11 46 l OS 1 67 4 17 6 15 5 51 6 33 7 44 8 11 f O O I D A U T HECHT iouda 6 85 7 66 8 09 9 12 10 19 10 67 11 56 2 20 3 17 4 85 6 67 6 Üudew 5 60 11 14 8 87 7 Woerdeo5 69 8 12 11 21 2 45 8 84 6 17 7 Ulreoht 6 18 f 28 8 41 9 64 10 61 11 46 1 27 3 08 8 60 6 07 6 86 7 Gouda 37 Aoutordam C St 8 14 o O V U A A HHTEROAM 8 81 9 62 10 67 18 10 4 11 6 80 7 51 10 17 9 17 10 66 1 l l 6 16 6 60 8 66 11 86 behoud der gewone uren voor alle beiigheden en feitelijke rervroeging vaa 40 DitnuleD ten Hevo gfi hebben eu dit S ree ds daarom nie mogelyk omdat door de iuterualionale spoorwegverbindingen dti ureu van aankomst en vertrek der treinen en als gevolg daarvau ook die der meer locale treinen feitelyk niet gewyzigd kunuen worden Om nu alle bezwaren zooveel mogelyk te vermydeu eu toch van deu midden Ëuropeescben tyd gebruik te maken en daarby tot de too veelvuldig verlangde eenheid van tyd te geraken heeft de Minister van Binnenlandaohe Ziakfu voorgesteld dal alle ia de wetteu enz genoemde uren geacht zullen wordeu een half uur later te zyu gesteld Blykena ingewonnen bericht zullen na de invoering vau den midden Europeeschen tyd ali wettelyke tijd ook de apoorwegmaatacbappyeii de tydsbepaliogen barer dienstreglemeuten daarnaar vnststelleu terwgt men mag hopen dat de geriuge werkelijke vervroeging van 10 minuten r ie uit de genoemde bepaling zal voortvloeien voor de plaateen waar uu de Amsterdamsche tyd wordt gevolgd iu de praktyk tot geen bezwaren aanleiding zal geveo Op Ie medewerking van de plaat8F lijke antoriteileii wordt daarby door de Xtegeering gerekend B p ald werdt voorts dat de door of van wege het opeubaar gezag beheerde uurwerkeu uaa den wettelijken tyd geregeld zu len worden ten einde daardoor de eenbeid vau tydregeling te spoediger ingaug te doen vinden Naby Katwyk aan Zee is gisterenochtend onistreeka 9 uren de conducteur K onder de stoomtram geraakt De beide beenen werden hem afgereden Spoedig daarna is hy overleden De ongelukkige 30 jaren oud was getrouwd en Iaat drie kinderen acbter Vroeger is medegedeeld dat een ryk Berlyuer zekere Simou Bad by uiterste wilsbeecbikking zyu vermogen veideeld had tusschen de steden Berlijn Maiuz en Bingeu In de vergadering van deu Bertynschen genateuteraad is Zaterdag over het aanvaarden van dat legaat gesproken Singer waa er sterk tegen want in het testament werd de vooiwaarde gesteld dat de stad Berlyn voor den erflater eeu graf zou afzondereu met een giafteeken waarop ten voeten uit zyo metalen beelteuia geplaatst luoe tt worden Daar de overledene eens wegen miahaudeling veroordeeld was en zijn levenswandel overigens uit bet oogpoot der zedelykhcid niet onbesproken gecoemd kon worden achtte Singer bet beneden de waardigheid der stad om een gedeukteeken op te richten voor wyl u Simon Bad al was t ook maar een graftombe De meerderheid van deu gemeenteraad was echter zoo scrupuleus niet eu het legaat weid aanvaard Omtrent het groot nationaal Zangersfeest hetwelk vanwege den Bond van Chr Zangvereenigittgen iu Nederland op den 18n Juni a B te Middachten staat gehouden te worden deelt men bet volgende mede 1 64 3 01 8 08 8 14 4 04 Hage 6 51 7 20 7 486 Voorb 6 67 n u Z Zogw6 11 Zo H 6 83 Onuda 6 33 7 60 8 18 9 Stopt Ie Jtreeht 6 33 7 50 1 Woardeu 6 68 8 11 Uudewater 7 07 8 19 Oouda 7 81 8 32 I Amsterdaui G 8t Gouda 7 8 Zullen op 1 Juli in het Oraujewoud by Heerenveeu en op 5 Augustus by Amersfoort Christelyko Zangersfeesten op kleiner schaal gevierd worden bet eigenlijke Boodsfeest wacht ona op 18 Juni Waterloodag op betachoous landgoed van Mevr de Douair Gravinne Beutinck van Middacbten De twintig uummera die iu het programma zyu vermeld zullen met begeleiding vim koper worden uitgeroerd door eeu koor van rutm 1300 zangers en zangeressen ledeu van verscbitleude bij den Bond aangesloten VereeniKingen De leiding van dit groote koor is opgedragen aan den heer J Godefroj muziekdirecteur te Steenwijk In de pauze worden korte toespraken gehouden door de heeren Dr J J van Noort Ned Herv predikant te Amsterdam en Ds ¥ G Petersen Geref predikant te Oude Pekula Erne cautiu ruimschoots voor ien van de noo dige mondbehoeften zal aanwezig yn op het lommerrijke feestterrein Ten gerieve Tin ben die van verre komeu zullen feesttreinen looptn Voer verdere byzouderheden raadplega men de aanplakbiljetten alsmede de advertenttë n die weldra in rerschilleude nieuwsbladeo sulleu erachynen Het uteuwa van deu Dag geeft het rolgende bolletin De veroveringen zyn voortgezet Oemar a huia ia verbrand De troepen rukten voort tot Boekit Seboen ten zuiden vau Lam PisauK Een groot aantal onzer Beaumont gewareu viel weder in onze handeu Wy kregan uog 25 gewonden waaronder de eerste luitenant dei cavalerie P H Lisuet De Me8siu vertelt daT te Metz twee PruiKisiihe officieren een argeloos vourbygauger hebhen gemolesteerd Toen deze zich wilde verweren trok een der oÉBciereu de aabel eo kliefde bem den schedel Üe voorbygangers keerden ziob tegen de officieren en achtervolgden dezen tot aan bun woning die zij een uur tang belegerden De politie moest tuaseheubeide komen oui de menigie te veispreideu Door de rechtbank te Haarlem is aan mevrouw V W J sluiting der tegou haar ingestelde instructie beteekend met de vordering van deu officier vau justitie om bnar buiteu vervolging te stellen We weten eeu goed middel voor wieiryders om honden te weren we brengeu t berhaaldelyk iu praktyk eu t helpt altijd zegt de Kampioen We gebruiken geen zweep en geen peperbus we schoppen uiet en we slaan niet we stappen niet af en we racen niet weg wa vermindereu eenvoudig onze vaart eenbeetje en fluiten het dier als om het tot outte roepen t fs verwouderlyk hoe snel devenijuig te ho d zich dan uit de pooteo maakt men ueu e er de proef eena van De inspectie van de legerplaats bij Moskou door Czaar Nicolaas II ïi chtFrwegegebleven naar hei heet tengevolge van bet slechte weder Maar de correspoudent tan TheTtn ea spreekt van een gerucht van een slecht nieuws dat bevestiging verdient en dat de oorzaak zou zijn van het uitstel der inapectie Volgens een telegram iiï cijferschrift uit Moskou aan de Secolo € te Milaan ia het slechte nieuws dat een werkplaats voor de vervaardiging vau bommen is ontdekt ouder de straat waardoor de krooingsatoet moest trekken Maandag 7yn aan de boeken der straten revolutionaire manifesten aangeplakt Eenige werklieden die ïn het Kremlin arbeidden zyu iu hechtenia genomen De toestand van den schipper die dezer dagen achter elkaar 25 pillen innam ia eenigazios verbeterd maar toch nog niet buiten gei aar BuUentaodscli Uverzicht Gisternamiildug om kwartier over dritsën had te Moskou de plechtige overbrenging der ryksiusigniën van de Bpeozaal naar de troonzaal in het groote Kremlpaleis plAata De insigniën werden by den troou nedergelegd en da paleisgreuadiers en kamerheeren vormden de eerewacbt Om halfvier trokken Hunne Majesteiten uit het Alexanderpaleis naar het Kremlpaleis by het prachtigste weder door de talryke menigte op straal werden Hunne Majesteiten met hoera s begroet Giatsrafoud werd iu de kerk vau den Verlosser in het Kreml een Te Deum gevierd ter inwyding van de kroningsplechtigheid Hnnne Majeateiteu waren achter een gouden traliewerk gezeten 0 67 10 4 10 11 10 18 10 87 9 48 9 47 9 64 lO dl 10 07 7 86 Eergisteravood gaf de Russische pers eeu feest ter eere van de vertegeuwoordigera der huiteulandsche pers 7 46 10 S4 o de Italiaansoha Kamer deelde de Minister ran Oorlog mee dat de veldtocht in AbeBsinië sta geëindigd worden beschouwd Majoor daUa werd iadertyd naar Menalik gezonden om over den vrede te oaderhandelea Hy trof Meoelik aan by bet Aschangïmeer gereed om terug te trekken teu eiode de oproerige atammeo van de Ancbaraa eo Gallas te tuchtigen Menetik leed hierbn groote verliezen en verzocht Raa Mangasclia om hulp Deze trok echter terog uaar Adioaje op het gerucht dat de talisansche troepen zich daar vereenigden Toen majoor b alsa van zyu zsndiug naar Meuelik terugkeerde werd hy op last van Maogasoba gevaugeu genomen nuar meu wil op gtoud vau eeu brief van Menelik waarin deze er op wees dat het oiet wen cheiyk wai dat generaal B ldissera op de hoogte kwam van di U ongunstigen toeatand io Abesainië waarbij no de hongersnood kwam Als voorwendsel werd opgegeven dat Salsa ala gyzslaar moest dienen en hy niet zou worden uitgeleverd vóór er eeu bepaalde brief vau Meuelik kwam Generaal Baldiasera dreigde Ras Mangaaoha echter met eeu vernieliiigt oorlog indien de gevangenen niet werden vrygelaten Ras Man ga oha werd toen bang eu liet de gevangeoen vry o majoor Salia Rffs Mangascbe heeft tegelijk met de nitleveriug der 120gevaDgeneu aau generaal Baldtssera verzekeringen gegeven van goede buurschap Het onderhoofd Tetfai ia door beu by gemeen overleg met Agame beleend de afvallige Ras Subat blijft aan zyn lot overgelaten Het wederzydache wantrouwen in de omkoopbaarbeid der hoofden begint iotueaoheu reeds goede vruchten te dragen en binnen een jaar kan de toestand zoozeer verbeterd zyn dat men opnieuw zal kunnen beginnen met dd mislukte proefnemingen tot kolonisatie YerUdeu week ia te Stockholm de tweede Volkarykdag € hyeengekomen De 146 leden gekozen by uitgebreid stemrecht vertege woordigen al e beroepen Het aantal journalisten is echter byzonder groot De zitting werd geopend door den afgevaardigde op wien het grootste aantal stemmen waren uitgebracht bet radicale Ryksdaglid Maukell Tot president werd gekozen de afgevaardigde BergatrÖn Den dag vóór de opening haddeu de verschillende vertegenwoordigde partyen vergaderd De sociaal democraten besloten zicb iu deu Vulksryksdagc te verklaren voor een algemeeue werkstaking door bet gebeele land ala uiterst middel om het algemeen stemrecht af te dwingen De tjieuwe burgemeester van Weenen dr 3trebach werd door deu Keizer ontvangen Deze zeide dat het hem genoegen gedaau bad Strobjich a benoeming te kunuen bekracbtigen eo hoopte dat de gemeente nu weer in ordelykeu toeatand zou komen De burgemocster gaf de verzekering dat hy er met zyn gebeele kracht naar zou streven deu wensch dea Keizers te vervullen Tot tweede burgemeesters zyn Lüger en Dame rer gekozen De Ëngelschen doen buo best om alles wat in de Zaid Afrikaausche Republink voorvalt te schilderen raet de dikste kleoren licht of donker uaar bun te pas komt Dat is bun recht Zij vormen een der bglanghebbeude partgen in wier oordeel het dikwyls meer is een voorstelling van iets te geveo zooals dit ia hun belang is dan zooals die overeenkomt met dfl waarheid Daar zyn reeds zooveel voorbeelden vau gegeven dat elk dat er oog meer gegeven wordt voor driekwart overtollig is Maar daar staat tegenover dnt ieder die de voorstelling gadeslaat zonder betrokken party te zgn bet racht heeft aau de juistheid dier voorstelling te twyfeleu of zelfs haar geheel in twyfel te trekken Het jongste voorbeeld van Ëugelsche bang makery is echter zoo typisch dat het alleen vermelding ter wille van de curiositeit verdient Barnato wordt er gezegd de incarnatie van allea wat goud is eu op goud gelykt dien man zich volgens zyn laatste reis in Europa toen hem t kan ook zijn dat het zyn millioenen gold o a door den lord mayor van Londen een feestmaaltyd werd aangeboden uiet anders kan voorstellen dan raet een gouden buikje gouden schouders en vingera ran diamanten maar die opachrikt wanneer hy een sovereign op een dik smjrnaasoh tapyt hoort rollen Barnato heeft besloten de mgnen te stoiten van die maatachappyen welke b cou troleert gedurende de afwezigheid der directeuren dier mynen Barnato heeft reeds 150 000 poad sterling uitgegeven van het geld zyner firma zonder toestemming en hy wil de verdere verantwoordelykheid niet op zich uemen daar er niemand ia die hem conlrolflerl Nu heeft men slechts te lezen het verslag van da laatste of een der laatste vergaderi ig te Londen gehouden om een klein bagrip te krygen hoe de aard ia vau sommige firma s waarin de heer Barnato betrokken is en hoe scrupuleus by ia by financieele ondernemiDgen eu men zal zoo onmiddellyk Di t galooven aan de patriottische voornemens vau mr Barnato £ en inzender in de Kü Zeit t een vakmant gelooft er tenminae in het geheel niet aan Wanneer Barnato dreigt datèy de werkzaamheden aan de door hem gevestigde mynen by Johannesburg zal doen staken dun moet men dat niet al te tragiach op atten Want ten eer te zouden met bet ataken der vreA zaamheden de B irnato aandeelen dalen tot nul eu de gelukkige bezitters van aandeelen zallen daarvoor hun hoogmoedigen stichter bartslyk bedanken en hem het vuur wel na aau de schenen leggen De arbeiders die dau ontslagen zouden wordeu naar het heet 20000 man maar in werkelykbeid naawatyks de helft zyn voor negen tiende deel Ka£fers en ook die zyn uog maar voor een deel afkomstig uit Transvaal de overigen uog geen duizend blanke arbeiders zyn g deellelyk Europeanen Corotshmen gedeeltelijk Austral era en Califoroiëra diggers De laat len zouden gemakkelyk eeu onderkomen vinden lu de mijnen welke nog in werking yya aan den Rand omdat daar steedi groot gebrek heerscht aan Jjlauke werk lieden terwijl de Kaffers die geeu arbeid kunnen vinden zullen verdwynen in de menigte of wanneer het vreemdelingen zyn eenvj vdig over de grenzen zullen wordeu gezet Volgeua de iu de Transvaal geldige goudwetten wet uo 19 van 1895 moet de coucessionaris voor elke 150 by 400 Hollandsche voet oppervlakte der mynen een mynpacbt betalen van 12 pond sterling per jaar te voldoen hij vooruitbetaling want by de groote mynveldeo een groot bedrag vormt De pacht wordt geheven ouverachillig of de myn geëxploiteerd wordt of uiet In het eerste geval heeft de Staat bovendien het recht iu plaats vnn de mynpacbten 2 procent van de ruwe opbrongat te eischeu Wauneer men nalatig blyft iu bet betalen der belasting vervalt bet eigendom van de mijuen wanneer de claims niet zyn ingeschreven aau deu Staat na drie maanden en na negen maanden indien die claim8 wèl zyu ingeschreven Eu de Staat kan diezelfde claimsc dau weer verkoopen volgens artikel Ü4 der gnudwet zouder verplicht te zyn tot het geven van eenige schadevergoeiiug Wanneer de mynen van Barnato werkelyk worden stilgelegd dan moeten zij noodiakelijk verdrinken en in verval geraken eu in plaats vnu voordeelou te leveren nog een aanzienlijk bedrug aan mynpacbt moeten betalen om bet recht tot exploitatie te behouden liet gevaar dat de myn oiu verval zullen geraken of onteigend zullen worden ia dus zeer groot en do specuUnten van den Witwatersrand Barnato daaronder begrepen zullen zich wel tweemaal bedenken vóór zy ernst maken met hun bedreigingen c Afloop van Openbare Verkooping van Onroerende Goederen VKILING 26 MEI Woon en Winkelhais met afzonderlyk Bo venhuis Erven Schuur en GroLd aau de Gouwe Wjjk C No 107 en 108 f 3550 liooper M Ketel Gonda INGEZONDEN Mijnheer de Redacteur Gisteren n kgeu vroeg my op de wandeling bevindende was ik tot aan het Jaagpad gekomen alwaar ik eeu boot zag waarop verschillende personen eu kinderen zoowel mannen uls vrouwen die een pleiziervaart gingen maken naar Haarlem welke onderneming uitging van deu Geheel o ntboudersbontl Teu 4 uur ongeveer nam een der medereizigers bet woord de heer Kousbroek naar ik meen die de toeschouwers op den wal ging toespreken en alleen blykbaar het woord voerde tegen ben die niet mede gingen of niet konden Om geeu opstootje te verwekken Het ik genoemde beer maar doorprateu doch ik en veleu met ray ontzeggen hem het recht het publiek op dusdanige wyze toe te spreken Het had er veel van of de toeschouwers juist de druuklustigen waren Had hy zich tot zyne bootgenooten ofplezierreizigera gewend dan ware het nog wat anders geveest Met vrtendelyke dank voor de opname verbluf ik M de R UEd Dr J G 351 Staats loterij 5e Klasae Trekking van Dinsdag 26 Mei 1896 No 3861 7797 15643 15696 on 80264 ioder 1000 No 224Ö en 3484 ieder 400 No 5356 7006 13347 18511 en 17903 ieder 200 No 8100 4095 43SP 6131 68 6 7575 7776 7908 9612 9633 U368 14073 15094 en 16036 ieder ƒ 100 Prijzen van 70 71 2048 4143 6B20 9835 13024 16037 184S0 191 2163 4183 6855 10006 13056 16181 18683 196 2341 4217 6901 10095 13329 16399 1887 305 2421 4280 7071 10372 13342 16521 18723 342 8487 4397 7894 10421 13478 16602 18794 379 2668 4427 7435 10460 13648 167E7 18800 400 2665 4473 7457 10642 13561 16774 19057 403 2589 46 6 7476 10591 13670 16816 19096 448 2741 4950 7518 10612 13866 16830 19204 519 2778 6003 7549 10631 18888 16880 19242 5n 8819 5034 7560 10646 18916 16036 19329 OVERHEMDEN FROTNTS BOORDEN en MANCHETTEN A Tan OS At Kleiweg E 73 37a GOUDA Beurs van Amslerdam Vorkr slolkr 91 10 92 loov lull 11 81V 81V 84 i 86 84 s W 8 M A 8 it 99 104 80V WU n i 81 21 110 41 48 100 7 41 6 0 480 lOO 60V eov 100 200 148 ov 60 lOOV 100 1S3V un 1161 2001 185 1831 lOl Vl 9 Vl 62 16S 99V 81 62V r 78 ion lOl s 99 99 144 185 I Vi loa 13 60 i 100 iiV 14 V 107V 78V 106 WI S3 48 ll Vl 178V 201 108 107 lOS i losV ii V 181 165 36 36 111 28 MEI Nkdkrland Cart Ned W S i dito dito dito 3 dito dito dito 8 HONQAK Ob Goudl 1881 88 4 Italië fuacbrijving 1802 81 5 ÜosTENU Obl in papiü 1868 dito in zilver 1868 5 PoBTUöAL Ohlig mat coupou i dito ticket 3 auBLANU Obl Binneul 1894 4 dito GoDona 1880 4 dito bij Botha l889 4 litobüHop6l8S Ö0 4 dito ÏQ güud leeu 1883 i dito dito dito 1884 5 Spanje l erpet scliiiUl 1881 4 TüRKBiJ Gepr Oouv leen 18110 4 Gec luoulug norie D Goo looninj aerie t ZuiuAfb Uep V obl ISy i 5 Maiioo Obl Buit Sell 1890 6 Venezuela Obl 4 oiibop 1881 A HBTEaUAM Obli attuu 1895 3 RoTTBauAH Stüil leuu 1894 li Nb N A fr HhikIcUv aand Arendsb Tab My üertificaten DeiiMaatsubappij dito Arnh Hypotheokb paiidbr 4 CuU Mij Ier Voraloiil aaml a Gr tiypolhüokb pamlbr S i Nederlaudcuhu bank aand Ned liandülujua ti dito N W Pac Uyp b paiidbr Rott Hypotheokb pandbr 3 i Utr Hypotheokb iito 3 OosTBKa Oost Hong bank aand EtusL HypotUoekbnnk pandb 4 i AuBElKA Equit tiypüth pnudb 6 Maxw L G Pr Lien cart 6 JfgD Holl lJ Spoorw Mij aaüd Mij tot Kxpl V St Spw aaml Ned lud JSpoorwegm ouud Ned Zuid Afrik 8pm aand 6 dito dito ditul891 dito 5 iTALiK Spoorwl 1887 89 A Eobl 3 Zuid Ital 3pwmij A H obl 3 PoLBN Warsohau Weenon aaiid 4 ttusL Gr BuiB Spw Mij obl 4 Baltisohe dito aand Faatowa dito aand 5 IwBugypombr dito aand 5 Karsk h AzoW Sp kap obl 4 dito dito obllg 4 AHiai £A Geut Pac Sp Mij obl 6 Chio North W pr 0 v aaud dito dito Win St Peter obl 7 Denver b Kio Gr Spm eert v a IlUaoiB Central obl in goud 4 Louiav Na8livilleCort v aand Mexico N Spw Mij lehyp o 6 Uiaa Kanaaa v 4 pet pref aand N York Ontario West aand dito Penna Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp in goud 5 St Paul Mian k Manit obl 7 Un Pao Uoofdliju oblig 6 dito dito Lino Col le hyp 0 6 Uamada Can South Oert v aand Vbk 0 Kallff Nav le h d o O Amaterd Omuibua Mij aand Rotterd Tramwog Maata aand NiD Stad Amsterdam aand 3 i Btad Kotterdam aaad 8 Beloie StadAntwerpenl887 8Vi Stad firuaael 1886 2Vi Kong Theisa ReguUr Gesellach 4 OoBTSNR Staataleening 1860 6 IC lC OoBt B Cr 1880 3 Sfanjk Stad Madrid 3 1868 Nan Ver Bw Hyp Spohl oert Burgerlijken Stand GËBORËN 23 Mei Abraham Jacobaa ouders J Smient en J de Roos 24 Jobaunes ouders J de Bruin en J Oroenendyk Roinder lïeroardus ouders D van derSloot en J C W Zinkhaan SimoonetteHendrika ouders D Broer en S H Doesburg Agatha Cornelia ouders A C van der Want en C J Lugthart 25 Sophia Diderica ouders £ Hout en S D vau den Eng Pieteroella liendnka ouders A van derStam en A H van den Ueuvel OVERLEDKN 2Ï Mei A M Dewing 8d Uaastreolit GEBORKN Gararda Adriaoa ouder W 1S86D en J Sirre DERTROUWD A Jonlcer to Gouda en Muller Vllat ONDERTROUWD P Verbey en G Nobel Nationale Militie PASPOORTEN Dtf BURGEMEESÏERderUBmeeDte GOUDA brengt ter kennis au de MILICIENS der Lichting 1889c en van de ZEEMILICIENS der Liobting 1891 dat hunne Paapoortenc zyn ontvangen en dat zy ter bekoniing daarran ziob binnen 14 dagen ter Secretarie moeten aautueldeu tusschen des morgens 10 en des namiddags I nre QoQJa deu 2 In Mei 1896 De Burgemeester Toornoerad U L MARTENS ADVERTENTIEW Op eeu HANDELyKANTOOR wordt gevraagd een f welke eenigszins met Kantoorwerkxaamheden op de boogte is Goed rekenen en schryven yn vereischtea Brieven franco onder No 2407 aan het Bureau dezer Courant Prijstrekking 11 JUNI 500 000 Mark ula boofüprys in bet gelukkigst gevul biedt de nieuwste groote Geld verloting die door de ilooga Uegeeriog ran Hamburg goedgekeurd en gewaarborgd ia Do voordeeliga inriohliog vuii bet rtieiiire plau lioataat daarin dat in den loop van aloehts weinige manndon iu 7 verlotingen van II Si OOO loten 56 340 prijzen bedragende 10 746 990 Mark ter volledige heBlisBtug zuUeii komen daaronder EÏju kapitale prnzeii vtin eventueel 600 000 Murk bij uitnemend beid oobter iM 300 000 ÜM 300 000 100 000 75 000 70 000 66 000 60 000 66 000 50 000 2 prijzen uM 10 000 46prg7 önaM 5 000 lOÖ prijaen a M 206 prijseu ü M 788 prij en a M 1348 prijseu fi M 3 t337 prijt M l8390pr ttM 300 200 IBO 1 4 104 100 78 45 31 1 prijs 1 priji 8 000 2 000 1 000 400 166 prijs H M pry on ü M l prijs kM 1 prijs a M 1 prijs a M 1 prijs u M p ij ien a M 1 prijs ÜM 40 000 3 prijken a M 20 000 De aaoslaands eerste prijstrekking de er grooto ilonr deu Staal gewaarhorgde Geldverloting is vau ambtsweg bupuahl plaats te hebben op tien 11 JUNI e h eu kost hiervoor l geheel orig lot slechts Mark 6 of 3 GO l balf 1 76 l kwart IV 00 togen inzending van het bedrag per postwiBsol of tegeu remboura Alle oonimissiea worden onuiiddeltijk met de grootste eorgvuldïgbüid uitgovoeril en ieder apeter ontvangt van ons de met het wapen van dcii Staat voor ieuQ Urïgineule Loten zelf in handen Bg iedfre bestelling wort het vereisclite oRicioete plan waaruit da vardfl ltng der pnjEcu op do veraohiltende klaasen ala ook de betrefleudo inleggeldeii te vernemeD Is gratis bijgevoegd en zenden wij aau onze Begunstigers onaaugevraugil na elke trokking de ofti iieelo lijaten De uitbetaling der prijken geschiedt aleedi prompt onder waarborg van deu Staat en kan door diroote tue ndtng of ook uitar verkiezing der Belangbebbenden in alle grootere plaataeu Tan Nederland bewerkstelhgd wordon Oui debiet is steeds door bet geluk beguastigd en onder vete andere aanzienlijke prgzen hebben wy meermalen volgeua oftioioele bewijzen da eerste HoofdprijzeQ verkregen en on o Begunstiger zelf uitbelaald o a Mark 260 000 100 000 80 000 60 000 40 000 enz Het il te voorzien dat by deze op don Ijieohiaten grondslag gevestigde oaderneining van alle kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend men g lievo derhalve wegens de reeds ophanden zynde trekking allo orders ten apoedigate recbtstreeks te zenden aan KAUFMANN 8IM0N Bankiers en Geldwisselaars in HAMBURG P S Hiermede danken wy voor bet vertrouwen ons tot hiertoe geschonken en daar wij bij bet begin der nieuwe verloting ter deelnemiiig inviteeren zullen wij ook voor bet vervolg bemoeid zijn door een stipte en reeeie bedïeniux de tevredenheid vau onze gwerde Begunstigera te verwerven