Goudsche Courant, woensdag 27 mei 1896

No 69T6 Donderdag 38 Mei J896 35ste Jaargang mimm mmm Nieuws en Advertentieblad voor C ouda en Omstreken De uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlyke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 6 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen liroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Voor Qouda en Omstreken wenscht men een degelifken en werktamen peraoon als aanteatelieu voor den verkoop van eeu artikel waarvan de plaatsing met weinig moeieiykheden verbonden is Be hooge Provisie iirdt oiiinlddellljk bit verkoop ultiKtaald eii by succes eeue vaste toelage verstrekt Aanbiedingen met opgaaf van tegenwoordige positie onder Succes c aan het Algemeen Advertentie Bnrean A db LA MAR Az Amsterdam Allerwege bekroond met Eere Diploma s Gooden en Zilveren Medailles benevens Eere Diplo a Gouden Medaillelen Certificate of Award of the World s Hygienic Exposition Chieago 1893 is het Wereldberoeiuil Dmiven Uürst IIoiiig Exlrdrt MELIANTHE UIT DE Machinale Fabriek DE HONIGBLOEMc VlH H N van Schaik Sl Co gevestigd te gGravenhage Geen middel is ot kan worden uitgevonden welke de Melianthe overtreft het is ONHBHROMPELIJK het best middel let wereld hetgeen de vele en verschillendo bekroningen getuigt Het verzacht en geneest OJfMIüDBLJJK de strengste hoest en verouderde borstkwalen Dadelflk na het gebruik der MELIANÏHE doet rich de weldadige invloed gelden Het groote debiet en de vele attesten aan de MELIANTHE bewezen zgn de overtuiging dat hare uitnemende en genezende eigenschappen op prys worden gesteld De MELIANTHE is verpakt in Hacons van 40 ets 70 ets en ƒ 1 met gebruiksaanwijziDg voorzien van ona Han delsmerk gedeponeerd a d Kechtbank te Gravenhage Verkrijgbaar bfi F H A WOLFF Drogist Markt Gouda E H ïSN MILD Veerstaf B 126 te Gouda A BODMAN Moordrecht J O RATELAND Bos rop B V WIJK Oudewarr FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ KN Chemische Wasscherlj VAN II OPPËl UrJMKIl 19 KruUkade Botterdam Qebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepót voor GOUDA de Heer A VAN OS Az dpeoialiteit voor het stoomen en verven van alle Heerenen Damesgardeioben alBCok alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoom n van pluche mantels veeren bout enz Gordijnen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste méfliode geverfd Alle goedoren hetzjj gestoomd of geverfd worden onschadelyk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zijn de prijzen aö gedaald POIKE OUDE SCHIEDAMMER GENEVER Uerkt NIGHTOAP Vörkriiabaar bij PEETER8 Jz AU bewijs vaa eclithoid ia caohet on kurk steeds voorzien van den naam dor Firma P HOPPE Te stoomen goederen als nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week Een ware Schal voor de ongelukkige alaclitoffera der Zelfberlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s i LFBE VAHr ïi HoUandsche uitgave met 27 atb Prijs 2 Kalden Ieder die aan de verschrikkelyke gevolgen van deze ondeugd lydt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt iaarlgks duizend van een zekeren dood Te verkrijgen by hetVerlags Magazin te Leipzig Nenmarkt 34 franco tegen inzending vaa het bedrag ook in postzegels en io eiken boekhandel in Holland BOKKEN in Kalden Zgile Moire PARASOLS CO B SE TS SiKcuhltil ie Witte KOUTM i 5 0 DAMES Ay i BOORDEN r O manchetten Ruchen Plooiselê Ay ê KANÏËNKRAGEN zyaen stoffen bitgnriii j Wisbmn Liffmann MARKT 13 i P AJEUJ8 turen enz DB anjLmrn muloamihb vv Frintemps T B PARIJ Zendingratisi franco lo generale jiilluatrMrde o t lMU in de liollandsolie en fransal Wan UvatUnda lie nieuwsU modai voor het Jtom rMlio8n legen gefrankeerde aanvrage ferloht aan il JULES JILHZIT f PARIS Ue stalen der Bleumta modeatoBen in voorraad bijlMPcInUm werden veneenj hosteloos toejeiondên deoh man gelieve duidelijk de verlangde l rt n op te geven en ongeveer de prezen ta bejalen V rzen i ge aar Ue derwereld De catalogus kavat da Voorwaarden der verzendingen voor Franeo Vraoht n Rechten Oopr pend iitle In alle talen Cieen Grijs Haar meer iischt op den hals van den fiacont DE NIEUWE LONDON doet de gryze haren binnen enkele dagen verdwijnen u aakt bet haar glanzend eu zacht belet het uitvallen en neemt de pelletjes van het hoofd London nipo s Verkrijgbaar in Bacons van f 1 50 A f 0 85 by Z A CATSt br de Papiermolen te Gouda StoUwerck sche Borstbonbons gefabriceerd na voomchrift van den kon Üniversiteits Prof Gehm Hofrad Dr Harless Bonn hebben sedert 50 Jaren als Terzachtend middel tegen hoesten heesphheid en aandoening dor ademingsorganen niteteekende diensten bewezen Bij spoedige afwisseling van warme en koude lucht is t bijzonder aanbevelenswardig een bonbon te gebruiken Verpakking Geele pakjes ü 25 cent Alom verkrijgbaar Sto ozra lo O O tcLiean st üESTA FETTE Rotterda m Gouda Utrecht DAGELIJKS uitgezonderd Zondagen vertrekken 2 Booten van GOUDA naar UTRECHT des morgens ongeveer ten xeu il en des namiddags ongeveer ten vlei uur Met dezeu goederendienst bestaat ook eeue zeer goedkoope rettigelttgenheid voor Paanugiera naar UTRECHT en tusscheugelegen plaatsen Kantoor IXieutve l eerstal De Agent II J MOEItBlilËK Rathreiiier s Rneipp Malzkofiie gezondste en beste koflSebijvoegsel IiandtBelceiïiïi f xnet rood letters Let vooral op de ECHT m Oberlahnstein 9llim£UKO KVICT0RIABR0N 0B£HlAHHSWlf Overal pi è ïerkrijghaar MaatachappH tot Exploitatie der Victoria Bron AMERSFOORT A MËRSFOORTSCHË MACHINALE Stoom Urood en Beschuitfabriek stoom Automatische ffalaen Meel abriek Fijn gebuild Water Tarwebrood wordt van de puik le soorlen tnrwo vervaardigd blijft liier door steeds heerlijk van smaak en is VOricrijgbaar IQ plaat vorm gemerkt met eene snede over den rug m stuks vae 4Vi et I e et 10 ot 15 et 20 et on als Waterkadetjes van 3 et Tulband wordt van de tijnsto zaidvrueliien besie natuurbotcr eioreii ees gemaakt s bier door een bijzonder heeriyk gobak hotwelk niet droog wordt en voor deze nit muiitentlfl kwaliteit zeer goedkoop verkrijgbaar Volgens geheel nieuwe voi beterde vormen met kapjes in stuks van 50 ot 75 ot 100 ot Gewoon Roggebrood wordt vau de baste en smakelijkste soorleu rogge zondor 1 I eenig vreemd bijmengsel gefabriceerd is iiior door buitengowoon hefrlijk van smaak I zeer gozond en voedzaam on verkrijgbaar I Kg 5 s Ot IVi Kg 8 a Ot 2 Kg I I 11 ct 4 Eg 22 Ot 6 Eg 33 ot deze gewlohten behalve van kantbrood worden gegarandeerd Prima Ongebuild Tarwemeel wordt van speoianl er voor geioliikte beste j soorten tarwe gemalen en is verkrijgbaar in j Kg pakjes vau 6 ot Onze dépöthouders mogen niet duurder verkoopen en veranderingen der prijzen worden door ons eerst geadverteerd Onze artikelen zijn uitsluitend verkrijgbaar bij onze dépöthouders welke te herkennen zijn aan de dépötborden en de wa gens beschilderd met de fabriekstitels en W H MEURSING Eenige dèpóthouder te Gouda J L LEBFLA NQ Door geheel Nederland dépöthouders gevraagd tegen zeer gunstige OOnditiën en franco vrachten der volle en ledige kisten e ra n sint ictirti Irtiiitritt niliUct Die diUg ïrA lisclis nr gliOi Fibrtaluii Patent H Stollen 5Bi X r grosse Erfolg WQrïlUnQ mtten Patent H StéUtm ri arrunim bat Anias z nr SchuuoMMk njfl0ftenKi wsriblesefi Ifaehahmungcn t iaèm Hui keufê ëaher unun stets acharfen H SMton nar vort um dlrêd oéêr la u lim kl at hafiHuntM la ietitn ain$r PlMkêt fwl9 iiêbMitahMit atuiahiMitU ISZ Preitlistwn mt Xtntgwisae irslk iwd fiwoê Gouda Dink vao A nRiKKHAN Zoo BINNENLAND GOUDA 27 Mei 1890 In de taaUt geboaden Tergaderin vaa den gemetuteroftd te NieuwerJ erk b ü IJsel ïs da heer C J Dekkiog Med Docta eu Arts met algemeeiia stemmen wed r voor den tyd raa fier jaren tot gemeeote geneeslieer beuoemd TydflDa ïijo Terblijf io die gemaeate heeft hy zich èu door zqu praktyk èa door lyu omgaog zeer bemiod gemaakt We willeu dan ook bopeD dat bg nog vele jaren dokter mag zyn Door de sto mbootreedt rg Fop Smit Cu werden gedurende da Pinksterdagen met hare stoombooteu rervoerd tusschan Rotterdam Dordrecht en Goriuchem 18700 passagiers Door de politie te Voorburg ia opgespoord bet lykJH an een pasgeboren kind dat begraven PU verder door zoden gedekt gpvoodeu ia in da oumiddellgke nabyheid vao hetouderIjjk huis waarvan de 2 jarige dochter heimelijk was bevalli B Of hier misdaad iu bet spel is Kul later moetea blijkeu De correspondent der N R Ct c te Batavia seint onder dagtflekening vso gisteren Bosirit Seboen werd door oui téioverd Gewond kapitein S A Drgbcr an 25 minderen Onze troepen bereiktcD Kroeng Kaba De kampong Aoakpaja werd verbraud Uedeu wordt de expeditie uilget trakt tut Dj i rat üot plan ia na vernieling van Tookoe Oemar a bezittirgen terog te trt kken naar Lam Pisang Bg bet departement van koloniën is het volgende telegram van den gouveroeur generaal van Ned Indië dd gisteren ontvangen Gisteren Boekit Seboeng genomen Eerst vrij veel tegeostaud Toekoa Oeinar aanwezig Vyaud door oostelijke omtrekking verdreven vluchtte in groot aantal Voortgernkt naar Djirat Generaal Vetter wilde na Tornieling ben ioge en nigendommen van Toekoe Oemar gisteren teruggaan tot Lim Pisang Aan liet Nieaw8 seinde men uit Batavia Boekit Seboen is oa een befigen tegenstand geDOOHQ Üewond werden de kapt der infanterie S A Dryber en de le luit der inf W J de Koever Kröber Voorts waren onze verliezen aan doodea en gewonden 50 minderen c FEViLLETOX iWflIfJli 13S Ja welk eeo oploop I niet wnar mylord F antwoordde de heer Bent die sijn edelen bezoeker aerbiediglijk te gemoet trad Dat domme volk I Het ii jammer dat zy niets betrr te doen hebben Ik vraag u wat het aanplakken van die uitsloofde bolooniDg beleekrnt Bant Ër is mij verzocht publiek aan te Intan plakken dat deze belooning wordt uitgeloofd W hadden de billattan gisteren middag reeds in orde maar da beer Lydnej hield de bekendmaking lot heden morgen tegeo Wij mJIen ouk dergelijke kenaisgevingbR langs Je maren en voor de winkelramen laten aanplakken De doos moet groote waarde hebben niylord dat men er eene bolooning vauduizend pond voor uitlooft Maar wie is de persoon die het uitlooft vroeg lord Dane verbaasd Op wien beroept gij Op den heer Lydney Lord Dane krulde zijne lip Wees op uwe hoedn Bent Men kan ligt eene grooiaaorauitloven Ik tou een millioea kunnen beloven an toch niet in staat zijn het by elkander te krijgen Deze Lydney ksD misschien eronmin vyftig als duizend pond uitkeeren Mytord hij heeft ronduit geiegd dat da dooa Hat Handelsbladc tigi De tocht naar het gebied van Toekoe Oemar ia hiermade afgeloopen en met groot auccea bekroond Bet gaosche dal dat van Lam Pisang naar Kroeng Raba loopt is doergetrokken en de vyandeu getuchtigd terwijl de bezittingen van Oemar zooveel mogelyk verwoett zyn Djirat en Anak Paja zyn kampongsin hetdal De bedoeling van het terngtrekken op Lam Pisang is deze plaats voorloopig te bezetten om den terugkeer van Ocmar s volk tegen ta houden met bet oog op de tuchtiging tbd de IX Moekims en vooral an Lamkrab het brandpont van het verzet tegen onze macht vóór den afval van Toekoe Oemar Dia tuchtiging kan natourlyk niet uitbtyven Daarna zullen waarschijnlijk de krygsoperatiet als geëindigd beschouwd worden zullen wy ona weder terugtrekken binnen de posteulinie en kan de versterking naar Padang en Java terug keeren Ook wy hadden bericht ontvangen dat de luitenant De Roever Kröbei ewond was by de verovering van Boekit Baboen doch in een volgend telegram tïeeft onze correspondent dit tegengesproken Tevens meldde hy dat niet 50 zooale eerat bericht was maar 25 minderen hierby gewond jkareo De kapitein S A Drijber waarvan ons telegram melding maakt ia een officier die xich op het oorlogstooneel te Atjeh meermalen onderscheidde Uit Alphen meldt men Een felle brand is uitgebroken aan de lage z jde tan Aarlandervesn bij den bakker J H Het Israëlitisch kerkgebouw brandt reeds De baurt is dicht bewoond Nader wordt gemeld Door het flinke optreden van de brandweer uit beide gemeenten heeft de brand die aangewakkerd door sterken wind zich in den beginue zoo ernstig liet aanxien zich beperkt tot de bergplaatsen met aanzienlykeu voorraad van brandstof en meet van den bakker J PI en het laraëlitiach kerkgebouw Tnee jaar geleden ontstond een brand op dezelfde plaats dooh mocht uien er toen in slagen het schoone kerkje te behouden nu is er weinig meer van Q er dan eene ruïne zelfa de zaken van waarde heeft men niet kunnen redden Alles was verzekerd Naar men meldt beeft men het lyk van den Toorlvlachtigan Bolswarder kassier D J Brouwer in de Schelde by Antwerpen gevonden De JDstitie zoekt steedd naar een register dat de aan teeken ingen der beleende of in bewaring gegeven effecten zou moeten bevatten doch hem niet toebehoort en dat do bulooning uit den znk van den eigenaar niet uit den zijnen kqI komen Hy zou zich des noods als wij hem niet vertrouwen borgen weten te verschaffen Als gij hem aan zijn woord hadt gehouden zoudt gij ondervonden hebben dat zijn aanbod niets dan grootspraak was Herinnert gij u niet Bent dat ik u bad opgedragen dien man in het oog to houden en te onderzoeken wat hem beweegt hier zoolang te blijven Ja zeide Hent ik heb hem eon paar vragen gedaan maar geen enkel afdoend antwoord gekregen Hij aegt dat bij van Engolsohe afkomst en van goede familie is en dat is alles wat ik uit hem heb kunnen krijgen Toen ik hem vroeg waarom hij zoolang te Daneshelil bleef teide hij dat de zee hembier bad aangespeeld en dat hij bier bleef tot dathij de doos terug bad Ik houd hem voor eengentleman mylord Ëen gentleman I herhaalde lord Dane vertoornd Ik heO intuischen niet stil gezeten Bant en ik heb vaet meer omtrent dien mijnheer I ydney ontdektdan hem als hij het wist ziii aanstaan tiet toevalgaf my een sleutel in handen en ik heb niet tevergeefs onderzocht Lord Dana had iets geheimzinnigs over zich hg sprak zeer zacht De heer Bent kwam dichter bij Hij ia een atrooper en is in komplot metde stroopors Ik heb hem gisteren avond iu het bosch gevolgd hy had daar eene afspraak met BenBeeoher en beiden stonden als een paar dieven zamen ta heulen Ik weet zeker dat zij elkander daarden vorigen nacht eveneens ontmoet hebben zij komen ongetwijfeld slkea nacht bijasn Zulke stukjes tot doaver zonder resaltaat Ook bare opgra vingen in den tuin leidden tot niets Uit bet onderzoek moet gebleken zijn dat het passief ruim f 500 000 bedraa ft terwyl daartegen het aatief gering is In de brandkasten werden geen geldowaarden gevonden en onder de uitstaande gelden lyn er verscheiden van twyfelaohtige waarde De doopsgezinde gem eute te Bolsward ia in de znak voor ongeveer i 40 000 betrokken Moord op A F Hoogsteden Door de justitie is aangehouden en naar de strAfgevange iis nan den Noordsingel te Rotterdam overgebracht een werkman inwoner dier gemeente verdacht van medeplichtig of ecboldig aan den moord to z ju Zyn bandschrift zou tot deze arrestatie de aanleiding geweest zyn terwyl by eene huiasoeking door da justitie iu zyne woning ingesteld goedereö in beslng genomen moeten zyn De aange boudeae is geen familielid van den vermoorden knaap De naam van den in verband met den moord op den jongen Hoogsteden gearresteerde iWichelmau Johannes de Vos Een persoon wonende aan den Bchulpweg te Charlois verdacht de aanstichter te zijn van de vele branden iu de laatstverloopeu jaren aan den Bchulpweg oatataan is Zondag onder hooo gevat terwyl by bezig was brand te stichten in een hooiberg van den beer J Kleinjan Op het Plein in Den Baag ter hoogte van bet kruispunt der tramlynen ia Maandagavond omatreekri 11 nor een ongeveer SSj irig meisje door de electrische tram overreden Door de drukte liep zy tegen de in gang zynda tram zy werd omvergeworpen en kwam onder da wielen Iu bet wacbthuiRJe binnengedragen bleken beide beenen boven de knie ernstig gekneusd Per raderbrancard weid zy naar het Ziekenhuis vervoerd waar zy gisteruchtflud overleden is Men meldt uit den Haag Oudergewoonte was Scheveningau op Pinkstermaandag het middelpunt der beweging en al moesten tengevolge der strandwerken de meDSchen zich m twee helften splitsen de vroolykheid was er niet minder om Van het dorp tot Seinpoat wa9 het een gejoel en een drukte daar een massa kooplieden daar badden poat gevat om de Pinkstergangars ran het noodige te voorzien en van t Kurhaus tot het voert uw gentleman van goeden huize uit Dat ib uw fatsoenlijke man van duizend pond f Is het mogelyk I stamelde do coromissarla Misschien sou hot verstandig zijn als ik de kounisgeving ataoheurde OiJ kunt daarin naar verkiezing handelen was het antwoord dat mylord op zulk oen hooghartigen loon gaf alsof bij hot geheel eu al beneden zich rekende in deze zaak uitspraak te doen Maar versta m wel Bent onthoud dat ik u dit in vertrouwenheb medegedeeld Houdt u ttil en wij zullen misaohion wrldra taslbaro bowyzeu in banden hebben Myn doel ia dien snaak van hier te verwijderen dit zal niet lukken als hij op zyn hoede is Wykunnen hem van hier niet wog jai ea evenmin min hechtenis nomon voordat hij openlijk tegen de wet heeft gezondigd Hot botch is myn eigendom maar bet publiek beeft er vrijen toegang en al zijn zijne bedooltngeu ook nog zoo slecht looh kunnenwij ilen man oukot op grond dat hij daar rondsluipt ni t op laten pakken Geduld mooteu wijhebben Bont on houd hem iu het oog dan zullen wg hem zeker betrappen Gij begrijp mg hoop ik Zeker mylord Lord Dane verwijderde zich en de heer Bent verviel in diep gepeins Het kwam geen oogenblik bij hem op het bericht in twijfel te trekken ni 1tegenataando bij nooit iets dergelgks van een jong mensch met zulk een faisoenlijk voorkomen zou verwacht hebbeo De goede indruk dien de heer Lydney op hem gemaakt had was eveneens ooriaak dat hg aarielde do aangeplakte kennisgeving af te scheuren Het tou misschien beter zijn di n heer Lydney eerst lelven te spreken want de jonge man had aanga Oranjehotel verdrong zich de menigte langa do wiukelljes en tusschen de stoelen Op t strand zelf ontbraken de Zendagaraitera op paard eu ezel niet en de hoofden der beveiliging van het strand deden als wandelpieren dienst Van hare zyde beeft de Kurhans direotie allea gedaan wat in de gegeran omstandigbedeo mogelyk was om bet strandbezoek te veraangenamen en hvt publiek rerpoozing te bezorgen Ook in de Kurzaal was bet zeer druk en de Pruisische kapel hertog Ferdinand van Braaswijk gaf veel genoegen Hei aantal abonnementen voor bet Kurhaaa is reeds groot Ook Seinpost mocht zich io een zeer druk bezoek verhangen De Sohevenittgers maakten op Pinkstermaandag hun gewoon tegenbezoek aan den Haag Honderd paren en ttl van aankomende jongens en meijea slierden en tierden door de atrattn de liei bergen werden druk bezocht en nu en dan ontbrak het niet aan atandjaa en vecbtpartyen Het bezoek van buitenloi was evsoeena zeer druk langs Staats en Hollandfcbe Spoorwegen en Stoomtrambaneu Voorts met tilbury s i Utrechtache wageutjea en Jan pleziers terwyi ook eenige gezelacbappeo den tocht te water hadden gemaakt op platboomde vaartuigen waarop t jolig toeging De fiets eiudel k h geen onbetangryk aandeel in den aanvoer i Aan het Hollandtche spoorstation heerschta 1 des avonds een dikwyla overstelpende drukte by het vertrek der duizenden eu ieder waa bly dat hy mee kon al kwam hy ten alotte ineen bagagewageu terecht Tot ongeveer ééa ure na middernacht reden de treinen Een detachement Rykspolitie hielp de moeilyke taak van bet atatioospersoneel verlichten terwyl ook een militaire patrooille gedurende de drukste uren tegenwoordig was Van de Velowo wordt t volgend gemeld Wordt uit Maaa en Waal c geschreven dat hoofdzakelyk tengevolge der koude achrale winden de oogst van pruimen perziken abrikozen en peren niet meê zal vallen en van de apptls nog weinig te zeggen valt wat deze streken aangaat het gure vQorjaarsweder en de vry strenge nachlvoraten hebben aan da vruchtboomen al heel weinig scbadia ioei abracfat Kersen en pruimep komen er tamelyk vaal Ook de beaaestruiken zyn volgeladen Over t algemeen hebben de paren en appelboodien niel al te rykelyk gebloeid de bloeaema hebben echter niet geleden F rambozestruiken en aardbelplanten beloven ecl De boschbessestruikjes staan in vollen riJkeD bloei boden borgtoohteu te stelten dat was een feit Hg zond dus eene boodsfihap naar Zeemansnisl met vriendelgk verzoek aan den boer Lydney om eens aan het potitie hiireau te komen daar hg brm sprekon moest Het gevolg van dit allea was dat Kiohard Ravenabird nog dionKelfdeu dag borg bleef voor de duizend pond Lord Dane hoorde hier niet weinig van op H aohte zich verplicht Ilnvensbird alhoewel deze geen bijzonder gunsteling van hem was te gaan waaracbuwen Itavenabird had eeu al te ooafhankelgk karakter om bg iemaml ter wereld bij oader in de gunst te staan en hg bad altijd een buitengewoon vrijen toon tegenover lord Dane aangeslagen Lord Dane begaf zich naur Zeemansrust en werd door den beer Bavensbird zelver in hot zijkamertje vau Sophie ontvani en Ik kom hier om u in nw eigen belang te wuaraohuwen dua b gon lord Dane en Mj nam deu aangeboden stoel aan terwgl de voormalige bediende ataan bleef Gg blijft naar ik hoor borg voor de duizend pond die door den heer Lydney tiin uit geloofd Is dat waar Ja mytord antwoordde E vanabird Maar ala de doos toor don dag komt zultgij hrt gold moeten opdoeken t Hg zal het geld zelf geven hernam Bavensbird De politie vond het raadisan om voorzorgen tenemen maar het ia eigentijk bloot een vorm datik voor het gold borg blijf ik doe het alleen omde politie tevreden te alelleo i W9rii vênoifé