Goudsche Courant, donderdag 28 mei 1896

i ülrecte SDOorwcKverWndlngeii met GOUDA Zoinerdlenst 1896 AaBgevangen 1 Mei TUd vao Greenwlcb 7 58 7 59 8 8 8 18 8 88 6 81 18 25 18 88 18 88 18 48 18 65 1 44 4 8 4 15 KOTTBKDA M o O U D A 10 7 47 7 30 4 40 4 60 4 67 6 04 6 10 N HAAG GOUDA 11 50 19 87 18 08 18 47 8 07 30UDA DKN Hara 5 617 80 7 48 8 60 9 19 9 4810 1111 8518 881 85 1 44 3 40 4 04 4 83 6 17 6 187 18 7 58 9 88 9 88 Voort 6 67 10 17 1 41 4 S9 6 18 9 84 Z Zagw6 1l 10 88 1 66 4 68 6 80 9 48 Zar M 6 83 10 43 8 08 6 04 6 39 9 59 Onada 6 83 7 50 8 18 9 18 9 47 10 16 10 64 18 05 18 63 8 17 3 14 4 08 4 388 15 5 47 6 507 488 8810 1010 88 Stopt te Blaiaffük Craiiweg ea Nootdorp LeidKhendam aa Hakeodorp U T S I C H T e o D D A atnalit 6 83 7 50 9 9 38 10 10 38 11 38 18 50 8 08 8 68 4 45 6 86 Waarden 6 68 8 11 10 88 11 56 4 16 8 68 Oudawater7 07 8 19 10 81 4 84 Oovda 7 88 8 8 0 84 10 10 10 44 11 1018 111 98 S 4S 4 87 5 17 7 09 54 7 14 7 49 8 88 8 54 9 64 11 8 01 10 06 8 18 10 18 11 85 r 1 03 6 80 8 88 10 87 10 48 11 30 11 48 18 46 1 08 1 67 4 17 1 86 5 68 6 88 7 44 8 811 66 9 8810 88 11 48 ioud 7 80 8 85 9 87 10 13 10 48 11 15 18 16 18 88 1 97 8 47 4 45 6 8 Z ll 7 48 8 47 11 1 40 4 67 a ïeg T 68 8 68 U U IM 1 08 Tooib 8 07 9 08 H ge 8 18 9 18 10 7 e O I D A U TEICHT 7 65 8 Ü9 9 88 10 19 10 67 18 56 8 80 8 17 4 86 6 57 66 11 14 9 87 M 818 11 8 45 84 8 17 H e s8 8 41 9 B4 10 61 11 48 1 87 8 08 8 50 6 07 8 85 7 J9 10 17 10 84 10 41 11 07 AMSTERDA U B O U D A 7 16 9 16 48 8 84 8 68 4 46 6 18 7 46 9 46 8 19 It lO 11 11 8 45 8 66 6 48 7 46 8 49 G O U 1 A A M S T B B D A M 8 81 9 68 10 57 18 10 4 11 6 80 7 51 10 17 9 87 10 56 1 l H 6 16 6 60 8 58 1U Staten Qeneraal 2e Ka uul Zitting rao Diosdag 26 Mei 1896 Da heer Lely lierioaert er aso Uat de voorBtellora taa de aoieudementea Goemao Borgeaias ca op den voorgrond hebbeo getteld dat zy pasaeu ia bet at Uel vaa dit outwerp Daarover gledfn de bestrijders heen Spr wil wel zeggen dat hij meer welwilleiidlitid bad verwacht van de zyde der reg en vuu de beRtryderi Er is bum gez gd dat hij als lid der Kamer na verdedigt wat door het kabinet wuarvan hy lid wa werd bestreden Maar dit tond volstrekt niet gelyk toen gold het nitbreidiüg tuaar er werd voorgesteld inkrimping tbsQS wordt er voorgesteld inkrimping en er wordt voorgeetetd uitbreiding Oe beer Drocker is ook zeer teleurgesteld in i gne verwachting vvu meer we willende beoordeeling van den min die zeer sterk bestreden beeft het woDing ameudemeut Hg blyft er bij dat dit amendement past in het ontwerp en tevens dat wordt het reg ontwerp aaugenumvQ het inderdaad in haodeo van buisheereo zal zyn iemand al of uiet zyu kiesrecht te laten Qet doel nn met het araeudemeut wordt bereikt wanneer men eenmaal verhouing toelaat Spr verdedigt verder liet ameudement nopens de verlaging van bet Biiuimam der huurptyzeo Hy meent dat het amendement inderdaad past ia oozen maatschap pel yke o tofl stand en tovens past in de bistoriscbe lyu tipr ontkent de juistheid der stelling des miu dat het kenmerk van welstand ophoudt daar waar de peraoneele belasting begint De heer Tra aglino verdedigt nader zyn amendement om den leeftyd i p 28 jaren te stellen Bezwaren van priacipieeleo aard zyn er niet tegen inxebracbt Spr ziet er geen bezwaar in in zyn ameudement een sub amendement op het amendement En per c s te zien De heer de Boer verklaart alleraiiuBt overtoigd te zyn door da bestryding die zijn amendemenc van den min heeft ontvangen Den leeityd van 23 jar n acht spr in olkomeu uvereenstemming mt t de Grondwet eu ligt ook op de bistoriscbe lyo Da beer Van Karoebeek licht uadt r zyn amendement toe om de bjlastbaarheid der woning niet te bepalen tot de grens ia bet regaeriugartikel gesteld maar om meer t komf n tot de werbelykhui I Ter bestrydiug van yn ameodement be lt spr eigentyk niet andeft gehoord dan dat hy de voorkeur blyt t gevun aan zyn eigen voorstel Met zijn amendement beoogt by niets anders dan da Kieswet tu overei u8t mmiag te brengen met de belastingvet De heer Koeasingh is aan het woord doch op zyn voorstel gaut de vergadering uiteen tot heden voormiddag ell uur Naar aanleiding van het aannekoudigde ameodement Hartft tot invoering van stempliobt schryft de bear Haffmans die te dezer oorxuke als voorzitter van de Koorasche Kamerclub aftrad o a het voegende 0f Z Exe goede of miu goede redenen heeft om niets vau stemplicht te willen weten doet minder ter zake Da hoofdzaak is liat by er niets van wil weten en dat hy de wet intrekt als de etemplicbt er in komt Dit maakt het amendement Harte tot een breekyzer Men mag het varwyt van eene poging te doen om de wet tedot n vallen nog zoo ver van zich afwerpen en betuigen dat men de beste bedoelingen heeft dat helpt niet De aanneming van bet amendement is de val der wet en dus is bet indienen van het amend ment eene poging om de wet te doen vallen Nu kan men wel zeggen Dat isde sohuld van den Minister en uiet de bnse c Vutkomen juist maar dit verandert niets aan de aak De gevolgen blyven dazelfde Of men zoo n dreigement als dat van Minister V Huuten moet braveereo of er voor terugdeinzen hangt mgns inziens af van ieders oordeet over de wet die in h bstideliog ia mÊÊSsm S 40 8 47 8 64 9 1 8 1C 7 85 7 85 7 88 7 88 7 48 7 55 5 5 10 5 18 5 88 5 88 8 S8 5 57 8 08 8 18 84 8 S0 Goud Moordreobl KieuwarVerk OftpQlle RotfardftiD oudt 5 85 Oudeir 6 50 Woerdei 5 59 Utrecht 8 18 Goadt ikmttanlAia C i 8 37 8 14 RoUerdua Oftpella Kiauwsrlurk Uootdreoht Qouda Vindt men ia het gegeven geval dat de kie wet Van Houtea zonder eleoiplicht verwerpelyk is dan moet men bet dreigement braveeren Vindt men daarentegen dat dia kieswet ook zonder stempHcbt aannem lyk is dan moet men voor bet dreigement terugdeinzen Want 7 ieb te vleien dat een ander minister de door den beer Van Houten ingetrokken wet z iu onderteekeoen is ydel By ds opvoering van Trilbyc teGrooiugen alduü wordt aan de Amst Cc gemeld werd in het derde bedryf een der bezoekera oogesteU iï i moest de zaal worden uitgedragen en door eea dokter bjjgebracht In de stad verspreidde zicb bet gerucht dat de bewuste heer ouder den invloed van Sveogati wan ge komen en toen Trilbj weer vertoond wt rd was de zaal stampvol Een dergetyk geval deed zicb onlangs te Parys voor De conraaten melden dak bij do voorstelling van Diiiparuc in den Gyoanaseschouwburg een dame van Aet laehen van baar stoel was gerold D drie volgende dagen bleef geeu plaatnje oubezel De oud burgemeester van BeUel Limb die door de rechtbank te Roermond eu bet Hof te Hertogenboscb tot gevangenis3tra was veroordeeld wegens verduistering van ter zake van overtreaingen opgemaakte processenverbaal is Dinsdag door dea Hoogeu Kaad van alle rechtsvei volging ontslagea Aan het station te Couville by Cberboufg trok eeu groote kofier de aandacht door een ondraaglijke lucht D stationschef liet de koffer openbreken waarin men het lijk van een jongen man vond dat in vergevorderden staat van ontbinding verkeerde Door bet ffioke optreden van den stationschef werden da personen die met den koffer reisden aangebonden Het was zekere Aubert die zicb ook Cartel noemde met zyn minnares Margaérit f nbnis De vermoorde de 23 jariga Emile Dt lahaofl zouu van een bouwondernemer te Parys had zicb op Hemelvaartïiüag naar de post egelbeurs begeven met een verzameling postzegels die veel geld waard was Aubert beeft hem onder voorwendisel de postzegels te willen knopen in een hinderlaag gelokt en luen een telegram eu een brief aan den vader geschreven om dien op een dwaalspoor te helpen Volgens zyn zeggen had hy den jongen Delahaeff medegenomen naar zyne woning om de postzegel te koopen zy badden twist gekregeu over de waarde en tn een vlaag van woede had hy Delahaefi met een byl doodgeslagen Nauwel ke was dat geschied of er kwam een vriend bem bezoeken Aubert trok bet lyk onder da tafel en wierp er een tafelkleed over de bezoeker bleef een kwartier praten zonder iets te bemerken Na zyn vertrek kwam Marguerite Dubois thuis Aubort sprak met haar af bet tyk in een kofler Ie pakken eu ergens in de provincie eeu huisjs te buren om bet in den tuin te begraven Maar om dit plan uit te voeren bad hij geld ooodig en de volf ende dageu werden nu besteed aan het te gelde makflti der postzegels vau den vermoorde De moordenaar en zyn medeplichtige zwierven eenige dagen met de akelige bagage rond Uit New York wordt gemeld dat Tesala na zeven jaren zoeken zyn gloeilicht beeft verbeterd op zulk eeu wyze dat het driemaal krachtiger is dau de thans in gebruik zynde gloeilicbtet De Terlicbting wordt lot stand gebracht uair de mededeeliug van Tiszla door een trillend voorwerp in een luehtledigen bol 1 84 10 15 10 50 10 57 11 4 11 11 11 80 8 65 11 88 81 18 88 8 61 10 85 8 10 18 10 89 10 88 10 48 10 49 8 18 l i 9 50 10 11 I 1 AG 8 81 8 48 9 04 Overeenkomstig het requisitoir vau den officier van justitie heeft de rechtbank te Haarlem by gisteren geaomeu beachikking mevronw Van Wermesker en Junius buiten vervolging Huatold De bekende artillerie schatter te a Gravenhage Dujvesteia die sedert zyn zonderling optreden tot recruut werd teruggeateld moest gisternamiddag als z lodanig op bet oefeningsterretn in den Koekniop verschijnen Hy kwam weder op klompen en met eenige qnasi madailles uitgedost gevolgd door eeu aantal partijgenooteo en nieuwagierigeu Na eeu kort ondernoud met eeu der officierea verliet by bet terreio Eergister omstreeks 12 unr is de boofdbais der waterleiding op een druk punt in de Aoegang tè Haarlem gesprongen Het water stuwde de straatsteeaen op en vloeide by golve wag in de gelukkig in goeden staat verkeerenda riolen De kraansluiter wa i aanvanketyk niet te vinden zoodat bet water twee uren doorstroomde E n gedeelte der straftt dat geheel verzakt was werd voor het verkeer afgesloten Vooral rij die een bovenhuis bewonen zuU len met belaugftelliog vernemen dat door de beeren Fred Stieltjes Co te Rotterdam eeu nieuw Amerikaanacb reddingtoeotet in den handel is gebritcht dat even eenvoudig van constructie als gemakkelijk te behandelen is Het is een katrol die met een haak aan een oog in bet raanko yn of in de kamer aan een zwaar voorwerp wordt bevestigd en eeu kloi waarop het koord i gewonden dat door de katrol loopt Bij brand heeft men niet i anders te doen dan een lus over de schouders ouder de armen door dicht te schuiven zoodat men het vrije gebrnik van armen en beenen behoudt de kloi naar beneden te werpen bet raam nit te klimmen en zicb te laten zakken Ue katrol doet bet overige Het toestel is namelyk zoo ingericht dat de snelheid waaimee de persoon daalt zich regelt naar zyn zwaarte d w z dat de snelheid geringer wordt naar gelang een twaaidere tast aan bet koord daalt Het hyzoiidere van het toestel is dat terwijl een persoon naar beneden daalt bot andere einde van het touw nanr boven komt gereed om een ander die daar mocht wachten te laten zakken eu dit eenvoudige werk kan herhaald worden zoolang er menschen bov n in eeu gebouw zijn Vrouwen kinderen en gebrekkigen onverschillig boe verschrikt zy zijn of zelfs buiten bewustzyu kunnen op deze manier veilig van uit een brandend gebouw worden neergelaten Voor brandweermannen is het toestel eenngemakkelyk mede te dragen beveiliging die hen iu staat stelt zelf uit een branuetid g bouw te komen wauneer onder het volbrengen van bun wttrk de gewone uitgangen verbrand of onbruikbaar mochten zyn geworden Waaricbynlyk zijn bjj bet ongeluk op den Ryn bij het Binger Locb 10 menseben om het Itiven gekomen De waar gek wetsle matroos Ha bmhr is den volgenden nacht gd torveu op de boot bevonden zich ongerekend de vrouw van den kapitein tien personen en plecbts één vao beu bleef nagenoeg ongedeerd Tot nog toe is geen der lijken gevonden waar chynlyk liggen ze tus cben de stukkeu van de boot op de bodem der rivier De mannen van bet vak zyn het uu vrywel er over eens dat bet ongeluk niet aan oververhitting moet toegeacbreven worden maar waarscbynlyk door gebrek aan ketetwater veroorzaakt is men denkt dat toen er koud water ia den ketel gebracht werd de e geheel of byna geheel droog stond het plotseling verdampen van bet water zon dau je outploffii g teweeg gebracht hebben Maar de juiste toedracht der zaak 7 at men wet aooit te weten komen 7 11 4 50 4 67 6 4 5 11 5 80 8 60 8 60 8 67 6 10 4 7 5 99 8 44 1 44 1 64 8 01 8 08 8 14 4 87 D I Aoutvrdaiii 8t Onid 7 18 De Kon in gin Regenten heeft de gevangenisstraf vaa 2 maanden door de rechtbank te Leeuwarden aan P L H 21 jaren winkelier te Harlingen opgelegd en dcior het gereclitsliof beveatitrd weffens het onttiekken van goederen aan den boedel vaa IJ de ZwMm wetende dat deze ia failliaaemeut zoo koman omdat hy ruim f 60 te vorderen hebbeode an De Zwaan den avond voor diens iaillissement 4000 sigaren van bem gekocht beeft zonder die te betalen veranderd in eene geldboete van f 100 Een veel voorkomend incident by failÜisemeuten werd Dinsdag voor Je arr rechtbank te sGravenhage bepleit Door een gefailleerde aldaar was in den aanvang van bet faillissement een onderhaudacbe akte aan den curator ga toond slechts eenige dagen oud waarbg q bleek als zetbaas in tyn zaak te zyn geut door een ct llega schoenmaker DL anrator hefchouwde alleen de machinerieën torde zaak bebooreade als eigendom van den contractant doch bracht den winkelvoorraad onder dea boedel Dsze werd hierop teruggeeischt by monde van Mr D S van Émden die den faillieten den curator tot afgifte dagvaarde Voor den failliet stelde zicb alsou procureur Mr Verschoor die den eisch van party volmoudig erkende doch niet aldus Mr Ligtenberg de zooeven genoemde curator Vaudaèr Dinsdag het pleidooi in deze i aak waarin de nitapraak nader zal worden medegedeeld Maandagavond is te Ede een reiziger uit den laatsten Irein van Utrecht naar Arnhem gesprongen en onder dien troin geraakt waardoor zjjn teenen werden verbryzeld Ouuiddeliijk werd geneeskundige hulp verleend De man is naar het diaconeseenbuis te Arnhem overgebracht Een ongeluk ligt iu een klein boekje De wed W v d Mortel te Brakel een kras vrouwtje van GO jaar zon als naar gewoonte Zaterdag de markt te Helmond bezoeken Onderweg treft zij een boerenkar aan en op de oitnoodiging van den eigenaar om mede te ryden wil zy achter op de kar klimmen Onverwacht begint het paard evenwel aan te zetten met bet noodlottig gevolg dat het vrouwtje achter overslaat en eenige oogen blikken later di n geest geeft Vóór enkele dagen kwamen de aandeethoaders der speelbank Monte Carlo te Milaan byeen tot het bonden vaa eea buitengewone algemeene vergadering Op de agenda stonden o a dft vernienwing van bet pachtcontract met den vorst vaa Monaco voor deo tyd au 50 jaar tegen een vergoading van vgftig millioen vardar bet besluit tot het afbreken vaa bet café de Paris op de plaats waarvan eea groote schonwburg zal worden opgericht terwyt de tegenwoordige concertzaal tot een speelzaal verbouwd wordt Te Groi inge is een knffiebuisbediende aangebonden door de politie die io verschÜleade bladen pnjsraudseli opgaf maar dapryzeonïet uitreikte en de bij de antwoorden ingesloten postzegels voor zicb behield Met meldt uit Moskou Zaterdag werd het Nederlandscbe gezantschap door den Keizer met byzondere plechtigheid ontvangen Het gezantschap werd door drie hofrytuigen befpanuen met zes ier en twee paarden afgehaalr De Keizer en de Keizerin ontvingen bet gezantschap De Keiüer vroeg met groote belaogstelling naar den welataud der Nederlandscbe Koninginnen Gisteren dineerden de gezant met zyn gemalin en baron dn Tour van Bellinchave met den Belgischen Kroonprins hy den Duttscben gezant De Staatsspoor keert een dividend nit van S i percent tegen 2 pCt eua jaar tevo en Eeu meisje vaa 18 jaar te Druten cal io bet buwtlyk treden met een grysaard van 77 jaren 9 67 10 4 10 11 10 18 10 87 9 48 9 47 9 64 10 01 10 07 1 18 9 8 7 96 9 10 8 5 8 47 6 17 8 87 6 84 6 41 6 47 7 46 7 60 8 09 9 07 10 84 9 88 10 84 9 86 8 98 8 419 49 11 10 11 80 10 4 Da miniatar ran FioftDciëii bericht dat er in 1895 aan s Rgka Mant vervaardigd aa afgelerard tya 1 200 000 kwartjea en 1 millioep dabbaltjes beoereoa voor rekeaiog ran parti culieraa 149 tieDguIdeoatukkeo ea 58 444 gouden dakatan nitmakende oiigerekaod de dukaten eane nominale waarde ran f 401 490 Triton die te Haarlem den eeraten prys haalde werd Dinsdagavond met muziek en fakkellicht van den trein gehaald eu behaogen met kransen door stodeateagezelschappen aangeboden ia triomf door de stad Utrecht geleid Ëeu groote scharö wooode deze ovatie by terwyl van vele woningen de faculteitsvlug woei Geweldige aycloons in Amerika £ en tweede ycloon teisterde Zondag j1 een gedeelte van deo staat Kan a YerscbeideDe menschen kwamen om ea een enorme schade werd ovpral veroorzaakt In de stad Frankfort Kangas werden niet miader dan honderd huizen vernield De slorni eiachte daar geen mensebenlevens doch twaalf personen wer len gewond Ta Seneca werd het derde gedeelte der stad totaal verwoest Vijf meuscben kwamen om en een groot aantal personen bekwam lichametgk letsel Vijfhonderd personen zgn door den storm van bun onderkomen beroofd Te Sabatba vermelde de storm twintig buizen waardoor 25 personen verwondingen bekwamen terwijl te Oneida vier menschen gedood en een groot aantal anderen gewond werden De cycloon woedde ook boven een groot deel van Kentucky waar eveneens veel schade werd aangericht In de stad Benton werd een geheel gezin bestaande nit vyf personei gedood Ook in den staat Illinois was het noodweer den gebeelen dag verscbrikkeiyk Een paar dagen geleden bielden twee rijtuigen waarin am tenaren van justitie eti politie bevonden voor de deur vau den werkman V aan den Djeroekstraat stil V was niet tbois zoodat besloten werd een paar politiebeambten met vigiianten uit te zenden die later met bem terugkeerden Een half uur waa er verloopeu toen nllen uit de woning kwamen met V als arrestant in bun midden De tocht ging daarna naar de strafgevangenis aan deu Noordsingel werwaarts men den arrestant overbracht £ en paar kleedingstukken waaronder een jas zgn in beslag genomen In een eafé te Groningen is Dinsdag eenkellnario 15 jaar oud Margaretba C aangehouden die verdacht wordt een mantel eu eenpaar schoenen ts hebben gestolen ten nadeele van iemand te Amsterdam Ken Arasterdamseb rechercheur heeft baar naar de hoofdstad oieegeuomeo N Gron Ct Buiteolaodsch Ovcrzlebt Het Kremlin te Moskou en de stad worden door do morgenzon verguld ds tallooze als goud spbitterende koepels der kerken met de sterren in verscbil ende kleuren bieden een beeld vol afwisseling Het gouden kruis op deu klokketoren vao Iwan Weliki de gouden koepel van Uepenakii kattiedraal de gouden kruisen op de tallooze kerken gelyken op geweldige vlammen aan den licblblanwen wolkenloozen hemel Talloos zyn de toeschouwers die by duizenden reeds in do vroege morgenaren langn den weg stonden opeengepakt en in gespannen verwachting de aankomst van deu atoct afwachten Om zeven uur klinken 21 kaoonschoten de klok der krooiugskathedraal laat zicb booren alle andere klokken antwoorden Hetkroningsfeest is begou nen Toea alle geooodigden ea allen die verplicht zga de kroning by te wonen in de Uspen kiikatbedraal bijeen waren eo ook de keizerinwedawe getooid met de kroon en den purperen mantel op haar troon had plaats genomen verscheen tegen kwart voor tien uur het keizerlyk paar aan den uitgang van bet Kremlin ea begaf zich de stoet in plechtigen optocht voorafgegaan door de dignitarissen die de keizerlyke sieraden droegen naar de Dspenskiikathedraal De klokken luidden de troepen presenteerden bet geweer de volksmenigtebrak teikeas uit in lang aangehouden vaa geestdrift getutgeade juichkreten Om elf unr des voormiddags verkondigde het klokgelui vao alle kerken ea bet gedonder der kaooanen dat de keizer zicb en da keizerin de kroon op het hoofd had geplaatst Te twaalf uor werd door klokgetoi en kaaongebnlder het oogeublik aangekondigd dat de heilige zalving van den keizer en de keizerin voltrokken werd Tagea half eea waa de krODiDgsplecbtigbeid geëindigd Het keizerlyk echtpaar begaf zicb naar de VerkondigiagS Katbedraal en van daar aaar de Arcbaogelsk Kathedraal voor het gebed Daarna keerden czaar Nikotaas en de keiserin Daar bet paleis terug Wat Eniland van dezen beericber verwacht is in ds laatste dagen herbaaldelyk uitgespro ken Rusland ia door da vaste en volhardende staatkunde van Alexander HI en van zya grooten minister Voa Giers een invloedrijke em machtige staat gewordeu die een groote plaats inneemt ia den raad der Europeebche landen Het is thans de tyd om in Rusland binneolandiehe hervormingen in te voeren waardoor de gelykheid der ver ebilleode gezindten de vryheid van de pers ea een verbetering der rechtspraak verkregen worden Of die hervormingen spoedig zullen tot staud komen is zeer twyfelacbtig Maar met spanning ziet men in het Rnsaiscbe Ryk de besluiten vaa den gekroonden Czaar ie gemoet YolgeDB berichten uit Athene dnrea op Kreta de onlosten voort Het Tarksche garnizoen van Vamoi 1300 man aWrk is sedert den 17den ingesloten door 2000 opstandelingen Troepen werden van verschillende dealen van bet eüaod er heen gezonden maar ze werden door de opstandelingen teruggeslagen eu moeten naar Kativas tfirugkeeren Meo gelooft niet dat er genoeg Turksche soldaten op bet eiland zyn om de ongeregeldheden te onderdrukken en bet gerucht loopt dat het garnizoen van Vamos nog slechts voor twee of drie dagen levensmiddelen heeft De Franscbe regeering heeft ook mededeelingen ontvangen aangaande de onlusten en houdtHejprayrna een oorlogsschip gereed Ëeu poosje geleden hud de Tarkacbs Sultan bevolen dat Ameniërs die met gewed tot deu Islam zyn bekeerd vryheid zouden hebben om weer tot bet Christendom over te gaan Dat die vryheid slechts deukheeldig is blyktechter uit hetgeen de correspondent vau Daily Chronicle c vertelt Te Tsjivlik een van de twintig dorpen in het district Djebalttaa waren al de bewoners tydens de moorden in Maart gedwongen den Islam te omhelzen De antoriteiten proclameerdeD tater dat de onwillige bekeerlingen vry waren om tot hun oud geloof terug te keeren en eenige mannen te Tsjivlik deden dit ook ua lange aarzeling Doch wat ge beurde er toen De Turken en Koerden vielen dadelyk hst dorp aan doodden vyftien Armeniërs en atakea anderen de oogen uitDe oogen werden eau een koord geregen eu als afschrikwekkend voorbeeld overal getoond De Armeniërs durfden toen geen vau allen den Islam meer verlaten De TraiiBTaslBche Regeering heeft een grotfuboek gepoblieeeri bebt heiidu verdere bescheiden rakende Jameson s inval de Jobanneaborgsche samenzwering aUook andere briefwisseling waaronder ettelijke brieven van Lionel Pbillipfi uit den zomer en het najaar van 1894 aan Beit ze toonen merkwaardigiyk aan dat Phillips destyds Rhodes wantrouwde en geen omwenteling begeerde ook omdat hy overtuigd was dat de meesie hundelamanneu aan den Witwatersrand omtrent bet verkrygeu van politieke rechten in Transvaal zeer onverschillig waren Phillips bepleitte destyds omkooping van deu Volksraad door middel van een fond van 10 000 of 15 000 pond aterling Een brief vermeldt bet plan van eenigen aan den raad om Transvaal onder internationaal toezicht te plaatsBn soortgelyk ala Egypte terwyl een briaf van Phillips aan Werbuer d d Auguatui 1894 lord Loch met wien Phillips twee lange interviews had precies dezelfde rol laat spelen als waarvan de Tempsc alsook de jongste mailnummers tan de Vo ks8tem Locb betichtten Nieuwe documenten scbynen Newton deu Britseben resident van Betfjoeanalaud in het komplot te betrekken Een telegram van Jameson aan Stevens te Kaapstad meldt Rhodes deelt mede dac Newton zooveel mogelyk wit belpen Uittreksels uit majoor White s dagboek te Doornkop gevonden bevestigen bet vorenstaande Onder 15 December schreef White Ik reed met Jameson nit om Grey en Newton te ontmoeteu en finale schikking te maken Tydens de sport en atbletische wedstryden welke te Johannesburg Maand gebondeo werden trachtte de politie iemand wegens een onbeteekende overtreding in bechtenis te nemen De menigte ontzette deo gevangene waardoor er een botsing ontstond tusscben bet volk en de politie wasrby een der politieagenten lyn revolver afvunrde Daarna kwam de bereden politie te paard te hulp welke door de opgewonden menigte werd aangevallen en mishandeld Er waren veraeheïden gewonden doch geen ernstige De luitenant bevat der politie zich terag te trekken waardoor een ernstig conflict werd voorkomen 351 Staats loterij Se Klasse Trekki vsn Woensdag 27 iMei 1896 No 8sa isoof No S78 7881 148 8 16160 en 18586 ieder 1000 No S0S68 101 No 19889 80 No 10S4 6648 37 9060 9343 liliS 13208 18887 16088 1612 18862 I860B 19194 en 20490 ieder 100 vaa 70 10307 18868 10383 12739 10430 18762 10489 18869 10671 18949 10760 13060 10773 13199 10788 13812 10306 13822 10811 13410 10956 13697 10988 13639 11044 13845 11168 14015 11807 14274 11261 14770 11347 14792 11683 14799 11630 15099 11635 16137 11811 15173 11907 16174 11946 16285 11980 16894 8137 16592 12238 16697 12226 16804 12416 15925 18481 16999 Pryzen 6690 7799 6613 7891 6649 8006 6728 880 6061 8400 6086 8689 6307 8681 8412 8693 6426 8637 6469 8765 6508 884 6561 8902 6580 9016 6788 9041 743 9087 6749 9103 6888 9209 6SÖ9 9386 7116 9423 7186 9610 7194 9669 7285 9619 7311 9620 7356 9626 7363 9766 7412 9858 7433 IÜ084 7616 100897727 10244 7779 829 848 472 601 621 738 777 882 834 902 960 984 1077 1143 1144 1897 1502 1579 1858 1748 1988 2002 8109 8162 2230 2884 8871 2484 2597 8600 2707 2768 8873 2911 2966 3181 3868 3348 3374 3419 3617 3671 3911 3936 3977 4008 4283 4286 4368 4409 4412 4466 4636 4749 4783 4838 6135 6176 5S84 6663 16105 18742 16940 18868 18016 19068 16361 1909016617 1983716678 1996816761 1948017070 1946417085 1984817173 19673 17148 19895 17853 1083617406 1987417506 19964 17567 19971 17763 2013017882 20190 17936 2088 1 18046 2037218096 2044518101 2048418136 9049618174 2053618230 20668 18 6 £ 2068618818 20774 18348 2088918603 20985 5e Klasse 13e Lijst No 13888 ai z 13188 70 OVERHEMDEN FROWTS BOORDEN en MANCHETTEN A vau OS Az Kleiweg E 73 37a GOUDA Iteurs van Amslerdam Vorkrs slotkrs 91 91 100 100 100 100 81 l 81 84 s 26 62 l 63 7 s 98V l 8 l lOSV 61 7 6 21 81 21 110 94 421 99 97 41 660 483 lOO 60 100 201 142 69V 100 100 136 186 99 11 96 200 183 184 102 A 6ÖV 53 63 V 169 99 62 77 101 loiV 101 99 99 99 144 135 IS 102 18 60 100 11 11V 1 78 1 106 108Vs 38 48 I 178V 201 108 107 103 1 lI S ls 116 181 166 S V 36 111 26 MBI NsDEttLiliD Cert Ned W S dito dito dito 3 dito dito dito 3 HoNOAa Obl Ooudl 1881 88 4 iTillB Insohrijiing 1802 81 5 OosTBNa Obl in papiü 1888 i dito in zilver 1868 6 PoBTUOAL Oblig met coupon 3 dito ticket 3 acsuNu Ubl Bionenl 1894 4 dito Oeeons 1880 4 dito bij Ilotlis 1889 4 dito bij Hope 1889 90 4 dito in goud leen 1883 6 dito dito dito 1884 5 Svuijl Perpet schuld 1881 4 Tuamu Qepr Uon lean 1890 4 Geo teeniag serie 1 Geo leeuin serie O ZuiDAva Bip V obl 1898 6 Uexioo Obl Buit Sofa 1890 6 VBNRKuaLA Obl 4 onbop 1881 iHSTBBUjLM Obligstion 1896 3 RoTTBaoAH steil leen 1894 8 ÜEl N Afr HandelsT aaud Arendsb Tab M Oertificnteii Duii Maatsobuppil dito A mb Hypotlioekb paudbr 4 Cult Mij der Vorstsnl aand s Gr Hypothoekb paudbr 3 t Nederlandscbe bank aaud Ned Handelraaa b dito N W Il Pao Hyp b pandbr 6 Rott Hypotheekb pandbr SV Utr Hypotboekb dito 3 OosTBNft Oost Hoog bank aand UusL Hypotbeekbauk puudb 4V HEalKA lilquit hypoth psadb 6 Maxw L G Pr Lien cert 6 t Bü UoU lJ Bpoorw Mlj aand Mij lot Uipl V St Spw aand Nod lud Spoorwegm aaud Ked Zuid Afrik Spm aaud 8 dito dito dito 1891 dito 5 lTiLlB Spoorwl 1887 89 A Kobl S Zuid Ital Spwmii A H obl 3 PoLBN Warsobau Woeueu aaud 4 Edsi Gr Uuss Bpw MIj obl 47 Baltisohe dito aand Paatowa dito aand 6 Iwang Dombr dito aand 5 Kursk üb Azow Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 AHluivCeut Pac Sp Hij obl 6 Chic Sc North W pr G Y aand dito dito Win St Peter obl 7 Denver k Rio Gr Spm cert v a Illinois üeotral obl in goud 4 Louisv NasbvilleCert v aaud Mexico N Spw Mij lehyp o 6 Miss Kansas r 4 pet pref aand N York Ontario k West aand dito Penns Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp in goud 6 St Paul Minn k Msnit obl 7 Cn Pee Hoofdlijn oblig 6 dito dito Line Col le hyp 0 t OilluiA Can South Cert v aaod VlH 0 Ballw k Nav le h d c 0 Amsterd Omnibus Mij sand Rotterd Tramweg Msats aaud t an Stad Amsterdam aaud 3 Btad Eotterdam aaud 8 Hblgib Stad AntworponlS87 8 Slad Brussel 1886 2 HONS Theisa Begullr Oeaellich 4 OosTKNR Stastsleening 1860 6 K K Oost B Cr 1880 S 8P1NJB Stad Madrid 3 1889 Nan ïer Boz Hyp Spobl cert ADVERTENTIEN Oudergeteekende heeft de eer te berichten dat hy de door hem tot heden te Zwammer dam onder de finna F om HERTOG eu Co gedreven Kaanhandel van af 1 JKJNI ISM zal voortzetten te eoHlto aau de GÜUWË C 25 en 25a voorheen O M ADEQËEST ouder de firu Geljr VAN WICHEIT ZwammerdaHi Mei 1806 Prijstrekking 11 JUNI 500 000 Matk nis hoofdprijs iu liet gelukkigit geval biedt de meuwBto groote GeldTerlotiiig die door de Uooge Hegeeriag Tau Hamburg goedgekeurd en gewaarborgd ia De voordaoltge iuriohtiog tm Itet nieuwe plan beetuat daariu dat iii den loop vau stocbta weinige maandQU in 7 verlotiiigon van 112 000 toten 56 3i0 prijzen bedragende 10 746 1 90 Mark ttjr volledige beBHsaiag zullen kooien daaronder zijn kapitale prijzen van eventueel 600 000 Mark bij uilaemeDdhotd eoliter 21 pryzenaM 10 000 46 prijzen i M K OOO 106 prezen a M 8 000 30S priJBeu k M 8 000 78Sprj7 eniM i OOO 1348 prijzen a M 400 35337 prijz kU IBS LSSyOpr hM SOO ÜOO 160 U 104 100 73 45 SI Ipryi aM SOO DÜO Iprjja a M 200 000 l prijs üM 100 000 3 prijzen a M 75 000 P J VAN WICHEN 1 prya 1 prija Ipryi 1 prijs 3 p yzen 1 prga M 70 000 hM 66 000 aM 60 000 ÜM 56 000 aM 60 000 aM 40 000 3 prijzen a M 20 000 De anoBtaande eerfite prüatrekkieg dezer groote door deu Staat gewaarborgde Geldverloting ts van ambtswege bupaald plaats te bebbeu op deu 11 JUNI e k On kust hiervoor 1 geheel orig lot aleohta Mark fi of 3 B0 1 half n 3 ff 1 76 l kwart u l i O tegou iuzeudiug van het bedrag per postwiaael of tegen rembours Alle commissies worden onmiddellijk met do groutato zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder Bpüter ontvangt vnn ons de met het wapen van den Staat voorziene Urigineele Loten self in blinden Dij iedfTB bestelling wordt het vereisohte oHloieole plan waaruit de verdueling der pryzeu op de veraobillende klaascn ala ook do betreiïeodü nileggoldeti te vrraemon ia gratis bijgevoegd en zenden wij aau onze Begunatigura onnangevraagd nn elke Irokking de oftlcieele lijateu De uitbetaling der prijzen frescbiedt sleeda prompt onder waarborg van dou Utaitt en kun door directe toezendtog of ook nnar verkiezing der Belanghebbenden tn alle grootere plaulaen van Nederland bewerkstelligd worden Uni debiet is steeds door het geluk bf gunatigd en onder vele andere annzieuiykA prijzen hebben wij meermaluu volgeus oHioieelo bewijzen de eerste Hoofdprijzen verkragen en on o Begunstigers zelf uitbetaald o a Mark 260 000 100 000 S0 000 60 000 40 000 en Het is te voorzien dat by deze op den tieuhisteu grondslag goveatigdo ondornetning van alle kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend raon gelieve derhalve wegens de reeda ophanden zgnde trekking alle orders ten spoedigste rechtstreeks te zeuden oau KAUFMANN SIMON Bankiers en Geldwisselaars io HAMBURG Ï S Hiermede danken wij voor bet vertrouwen ons tot hiertoe geicboukeo en daar wij bij het begin der nieuwe verloting ter deelne ming inviteereu zuUeo wij ook voor het vervolg bemoeid zijn door een stipte en reeele bediening de tevredenheid van onze gtfijrde Beguustigera te verwerven DAMES Attentie V A Het beate onsehadelylute en mekkel lute poetsmiddcl voof Heerca en yooral dames en Klnderschoenwerk Is de Appretuur van C M MBIIer k Oe s W Berlli Beuth Str 14 Men letteicoMl vLt Op naam en fabrieksmerk Vsrkryflkur by H r H WInkallari tn shainwark iilaalWlaH A a arv nent ni QanaraalDaf at Dy W fiiNaasnM Arahaai Zoor ITette Gesteendrukte NAAMSAAETJES worden GELEVERD door 4 BRI KMAX Il Zn