Goudsche Courant, vrijdag 29 mei 1896

No 6977 Vrijdag 39 Mei J896 35ste Jaargang mimm mmmi NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De IJitg ave dezer Courant g eschiedt d a g e 1 ij k g met uitr ondering van Zon en Feestdaggen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Op eea HANDELBKANTOOB irordt geffraagd een welke eenigsKios met Kantoorwerfcfsaani heden op de hoogte ia Qoed rekenen en schryven zyn vereischten BrieTen iranco ouder No 2407 aan het Bureau dezer Courant Wai lawtiifine togeu Jicht na Rh am i k Lendeapvoan kortom fciffl AnfcerPain Expeller Wal is met kit Ml llltn UI Ie waiidBii t en y 1 mati du itMdi in iedei huiscenn Mï AnkBr Pain Expeller hamUiï Prijs 60 otnt 76 caai ai fViS de Cawiti ToorKmdn b da maaati ItaUiekeii sn by r A ottai Ca ia li tl i auii Ta Gonda by A sn DB LAAT e Markt WOLFll Markt A 144b VAN SON apotheker Voor Qoxida en Omstreken wenscht men een degeUJUen eu werkitamen persoon aU aantestellen voor den verkoop van eeu artikel waarvan de plaatBing met weinig moèieiykheden verhouden ia ht hooye Provisie wordt oiimlUdelU k bi verkoop uitbetaald eu by succes eeue vaste toelag verstrekt Aanbiedingen met opgaaf van tegenwoordige positie onder Succes t aan het Algemeen Advertentie Bureau A djü LA MAR AzN Amsterda n Allerwege hekroond metEereDiploma s Goudenen Zilveren Medailles benevens EereDiploMa Gouden Medaille en Or tifica of Award of the World s Hygienic Expoiition Chicago 1893 ia het Wereldkroeïöd Druiven llörst lloniij Extract MELIANTHE UIT U Machinale Fabriek DB HONIGBLOEM TA H I van Schaik èL Co gerestigd te Oravenhaye Geïn middel is ot kan worden uitgevonden welke de Melianthe overtreft het ia ONHEBBOEPEtlJK het beste middel ter wereld hetgeen de vele en verschillendo bekroningen getuigt Het verzacht en geneest OyMIDDBZIJK de strengste hoest en verouderde borstkwalen Dadelyk na het gebruik der MBLIANTBË doet sich de weldadige invloed gelden Het groote debiet eu de vele attesten aan de MKLIANTHE bewezen zyn de overtuiging dat hare uitnemende eu genezende eigenschappen op prys worden gesteld De MELIANTHE is verpakt in flacons van 40 ts 70 ets en 1 met gehruiksaanwyzing voorzien van ons Handelsmerk gedeponeerd a d Hechtbank Ie Graven lage Verkrijgbaar by F U A WOLFK Drogist Markt Gouda E H VAN MILD Veerstal B 126 te Gouda A BÜÜMAN Moordrecht i C BATELAND Bos cop A ll XM Zo iN Iliül B V WIJK Oudmn 7 Ken ware Schal voor de ongelukkige slachtoffers der Zeltbevlekking Onanie en geheims uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s i li ui wAiUi G Hollandache uitgave met 27 afb Prgs 2 gulden Ieder die aan de verschrikkeiyke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redtJAarl ks duizend van een zekeren dood Te verkrygen by het Verlaga Magazin te Leipzig Neumarkt 34 frauco tegen inzending van het bediug ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ HM Chemische Wasscherij 11 OPPE HFJMEU 19 Kruiëhade Rotterdam Öebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepót voor GOUDA de Heer A VAN OS z specialiteit voor het atoomen en verven vau alle Heereuen Dame8garderoben alscok alle Kindergoederen S eciale inrichting voor het stoom n vau ptuche mantela veereu bont enz Gordynen tafelkleeden ens worden uaar de □ ieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzy gestoomd of geverfd worden ongcbadelyk voor de gezondheid en volgens ataal bewerkt Wegena uitbreidiog der fabrieken zyn de pryzen 25 u gedaald Te atoomen goederen ala nieuw afleverbaar in 3 dagen ia verven goederen in eene week Mimi f örfli iiK jong of I liJ door oiiee Mn gto nikkpl WOlkoOllBtlfll ftardiKfl wyE de Uwi tot ivkf rdexl inriohtinK deeer ipnitr bank kan ni wel kwEirt en inwerpBn m ii het gold niet Prys T5 cents porto extra weir uitnem n alvo reus fi ïi by8aiigMl BHra Byn daftrflfiiKt alldan de pawbftnk icli autom ibi oh T ii elveopent Naiede Inwerping lalt iloli de spnaibitnli automatlHob en g eft teKolykorty l duidelyk het ingeworpen bedrag iiii Na geledigd te yn t de apaarbMnk eeer eenvoudig waör te tlnitsu en wakt op nieuw de l Jst tot BiinriVerBending teg remb of voi iiu i Terzeiidhttis Merknr Comni Maatacli G Soliubert tt Oo Amsurdaui H Z VoorburgWHl n mWiNKEL 0 KOMNkUJli SlIJOIVlVLRVIiRH i iVllS aipWASM lll l Agentuur bij de Firma 60 Wed BOSM lteGuuda 6000 Stuks uit de fallitts mtiia eener der eerflta baitenlandiohs fcbriekw ovnr aoniMe ioog eBt md Leger Paarden Dekens moateit t f cn dea ipotprijs van fi 2 7ö par itok word n nitvrrkoefat Dizt iïtik ONililtbara dekens zijn zoi wam ali ten litis oa 140XiMI om groot dut ktt gvliHlt purd bedekkend m t wel tn iiMtid en S breede itreepea TOortfi een kleine pmrtlj witte wollene Slaap Dekens Croot H0X19 fin vvcvrpiiH Beer kleine daehti door raklui bpnu rkl ire fonten in b t weebel Mngeboden ud fl 3 B0 pirituk B Bturwlta KasBlTlalit Oroots staat 1 Kotten inden liet dubbele 9r n ld U k geselireTen beiisUInrrt werden ee iHff it Te fra d itrokt togen toeeandlag na ket heinc ef wdw remtwan prenpi It Sto oa=o To o o td i©3n st aESTA FETTEk Rotterda m Gouda Utrecht UAGELUKS uitgezonderd Zondagen vertrekken 2 Hooten van GOUDA naar UïBECHÏ d morgens ongeveer ten ene t en des namiddags ongeveer ten i c uur Met dezou goederendienst bestaat ook eene leer goed koope relugelegenheid voor PaHtaylern naar UTRECHT en tnsschengelegen plaatsen Kantoor Xieuwe 1 eerstal Ue ent II J MOEKBEEK Rathreiiier s Rneipp Malzkoflie gezondste en beste koffiebijvoegsel JLvt vooral op de ECHT Jiandteekeniag znet iTood letters tflftnTEUKDCflVtCTORIABRON aBeiilAHêlSTeiH Maaisehappié tot JExploUatie der Victoria Brortf gevestigd te Rotterdam Zuidblaak 8 AMERSFOORT AHËRSFOORTSCHE KACHINALE Sloom Brood en Beschuitfabriek Sloom Automatische Walsen Meelfahrlek Fijn gebuild Water Tarwebrood wonlt v n de puiksle soorlen tarwe vervaardigd blyft hier door steeds heerlytc van smaak rn ia verkrijgbaar in plaat Torm gemerkt met eene snede over den rug m stuks vao 41 ot ev ot 10 ot 15 ot 20 et on als Waterkadetjes van 2 et Tulband wordt van de fijnsto zuidvruclileu besie natuurbotor eieren enz gemaakt is bior door eon bijzonder beerlijk gobalc belwelk niet droog wordt en foor deze uit muntendo kwaliteit zeer goedkoop verkrijgbaar volgens geheel nieuwe verbeterde vormen met kapjes in stnks van 50 et 75 ot 100 ot Gewoon Roggebrood wordt vau de beste en smakelijkste soorten rogge zonder eenig vreemd bijmeu sol gefabriceerd is hier door buitengowoon heerlijk van smaak zeer gezond en voedzaam eu verkrijgbaar 1 Kg 57s Ot l t Eg S i Ot 2 Kg 11 ct 4 Kg 22 ot 6 Kg 33 ot deze gewichten behalve van kantbrood worden gegarandeerd Prima Ongebuild Tarwemeel wordt van spoeiaid er voor gesobikie beste soorttn iar o gemalen en is verkrijgbaar In Kg pakjes van ev ot Onze dépöthouders mogen niet duurder verkoopen en veranderingen der prijzen worden door cns eerst geadverteerd Onze artikelen zün uitsluitend verkrijgbaar bij onze dépöthouders welke te herkennen zijn aan de dépötborden en de wagens beschilderd met de fabriekstitels en W H MEURSING Eenige dèpóthouder te Gouda J L LEEFLANG Door geheel Nederland dépöthouders gevraagd tegen zeer gunstige OOnditièn en ft nCO VraohteQ dor volle en ledige kisten BINNENLAND GOUDA 28 Mtfi 189 i Giaterraiddag ij te Nieuwprkerk het zesjarig zooutjo van duu statiouawacliter li amigereden door dei treiu van 12 27 uu vat Uotterdaiu i u oiimiddellylc f udood Het onder7 aek der Haagsche polilie betrufImide do in betScbeveuiogqcbe Uotch gfvoodeu voorwerpeo heeft uitgeiUHakt dat da eigenaar euu pOQtounier laatstelijk koetsier en sedert xweneade aan zyn vooruenieu om zelfmoord te plf geo geeo gevolg heeft gegeven Liet bloed aiiu dea zakdoek waa het gevolg vau eeoe wond aao de band die b j bij het iusUan vau d ruitflD eeoer tappery bekomeo had Men schriift oit HilverHum De pogJDgea iu bet werk gesteld door deu beer L Scbulmau e s tot het vormen eeter teDtoonstellitii van schitderije en teekeningen eerstdaags alhier Ie openen ztilleu zeker met eeu goeden oitalag worden bekroond Vele iüvallingslijateu zgn in de aitste dagen voornoemdeo kaDsthandelaar toegezonden De correBpondent der N R Ct c te Batavia seint onder dagt ekeoing vno giateren Onze troepen keereu zonder bemoeielykt iu worden terog Da kloof van Beradin i geheel verwoest De vyaod geeft gehee den moed op Bg het tlepartement van koloniën ia het volgeode telegram vim den gouverneur generaal van Ned ludië onder dagteekening van gisteren üiitvangeo Eergisteren beweging voortgezet tot de Kroeng Uabnrivier terwyl Lepoog door do marine getuchtigd werd h Vyaoda sterke stel ÏDgeu in de VI on IV Moekima alle genomeQ f n hj verdreven Zyne verliezen nog onbekend ninar alleen bewesten den weg van Lam Djamoe naar Pakan Badak 78 doodeo gevonden Gisteren zouden de troepen na vernieling der bentiog naar buis gegaan binnen de Unie terugkomen De vierdtagscbe operatie i 4 uitgevoerd ouder de bevalen van kolonel Stemfoort Eergisteren gesneuveld een luiatidsclie faselier gewond veertien Europeaueu ea tien inlandscbe minderen Het N V d D C ontving het volgend telegram De troepen bereikten de Kroeng Raba baai FEUiLLETOX 188 Miar ik herhaal dat gij hot geld mogelijk zult moeten opdokken I soide lord Dane Neen mylord daar behoef ik mij niet over teverontrusten Deze jonge rayobeer Lydney heeft mij bewijsstukkeu en papieren vertoond dio mij do voile overtuiging hebben gegeven dat hy die som kanvoldoen Wat waren dat voor beivijsstakken en papiereaP vroeg mylord bedaard Certiflnaten van uitgezette geldon en aandeelenin spoorwegen hernam Ravensbird De hoer Lydney wilde die bewyzeu aerst als borgtocht aau do politie in haaden geven maar hy begr ep later dat bot eenvoudiger was ze aan my te vertooneu en ik bood hem daarna aan om borg voor hem te blyven Bent weet dat ik best voor duizend poud borg kan blijven voegde B avflnsbird ar m t een onmerkbiran glimlach bij Welnu Ravensbird hernam lord Dane en hierwerd zyn toon vortrouwolijk want het was inderdaad zjjaa bedoeling den man een vriendsohapsdionst tebewyzeo ik ben hier gekomen om n heimelijk tewaanohuwen en u te raden uw gegeven woord nog byjtyds in te trekken Het was zeer onvoorzichtig Tsu u eene dergel ke belofte aac een vreemdeling Ue vijand vluchtte in groot aanlal De marine beschiet Lepoitfi Oetnar s land ten zuiden vau Kroeng RabB De naar den Kratou terugkeoreude colonnes vonden tusschan Lamtih en Prtkan Badak 78 lijken vau Atjehers Luitenant de Roever Kröber werd niet gewond c De Staatscourant van eergiatereoavouil bevat bet offifiieele b richt dat gesneuveld is kapitein der infanterie H O W L tCramer gevaarlijk gewond I luitenant der infanterie W U J A Scheepens licht tewond kapitein der infanterie J Adama an IScbeltema Ie luitenants lier infanterie O H de Wilde J van Hasselt eu J Drunstiug gedetacheerd van bet Nederlaodache leger en 2e luitenant der infanterie Pil G Rdinaer Gewond Ie loitenaut der cavalerie P tl Lisuet Moord Op A F Floogsteden Oe naam van den iu verband met den moord op den jougeo Hoogstoden gearresteerde is niet zooa s wy tengevolge van ondutdüljjk schrift van onzen berichtgever mededeelden Wichelman Johannes de Vos maar Wilhelmos Johannes de Vos bootwerker wonende Djeroekatraat no 15 alhier De aanleiding tot deze arrestatie schynt de volgende te zfju De thans gearresteerde werd vóór 1 jaar verdacht met oneerbare bedoelingen twee jonge kinderen meisjes meegelokt to hebben zondar dat echter het wettig bewys van bet toen gebeurde ii kannen geleverd worden Een stak in het dossier van die zaak aanwezig met de handteekening van den thans gearresteerde er onder werd vergeleken met bel schrift van den brief van den onbekenden moordenaar aan floogatedeu den vader van den vermoorden knaip en daarin werd zooveel overeenkomst gezien dat besloten werd verder schrift van hem te trachten in banden te krijgen Daartoe werd hem van wege de jDstitie tor overachryving en onderteekening gegeven een gefingeerd stuk op de staking der bootwerkers betrekhing hebbende In dat stnk bad men de woorden zoo gekozen dat daarin ds letters voorkwamen die in hetschrift van den moordenaar door hunne eigenaardigheid het meent in bet oog vielen Toen de justitie eenmaal het schrift van den gearres teerde iu handen had bleek de overeenkomst met dat van den moordenaar zoo treffend dat tot de inhechtenisneming die reeds Vrydag plaat had werd besloten Eu het lokken van de twee kinderen dni eeu feit overeenkomit vertoonende met bet ontvoerei van den jongen Hoogsteden én de treffende overeenkomst Tan het acbrift leidde tot de arrestatie Oe gearresteerde is kort na den moord reeds ia verhoor geweest en met de kindersn die te doen Maar hy vortoondo mij die bewijsstukken eu papieren mylord hernam Ravensbird op een toou nlsof de zaak daarmede wbs afgedaan Die bewijzen waren valsch Ravensbird VaUch of nagemaakt of iets van dien aard ik zou daarop durven zweren Kortom maar dit blijft under ons ik heb ontdekt dat dia snaak Lydnoy niot dougt Hy houdt komplotten met stroopera eu is zifir gewis een eerste strooper hij is oen avonturier die van roof en afval loeit Neem uw woord bijBent terug en laat er geen gras over grooien zetdien snaak daarna uw huia uit Dat kan ik onmogelijk doen mylord zoolang hij hier wil blijven Kunt gij dat niet doenP Wie zal u de rekening betalen Hij Hy heeft mij hedeo morg n nog nfbotaald Ravensbird gij zult mij verplichten als gij hemuw huis ontzegt zeide lord Dane nu op bestissendeu toon Ik heb ongoarne dat zich hier zulke verdachte personen ophouden AU de man u nietsschuldig is hetgeen my zeer verwondert zet hemdan oudor een ander voorwendsel uw huis uit Maar mylord antwoordde Raveusbird Ik kan oen gentleman zoo maar niet do deur uitzetten zoo lang hy zioh in mijn huis fatsoenlijk gedraagt enzijne rokening betaald Gij zoudt een gentleman Paluurlyk niet zoo kunnen behandelen maar met een bedriogor is hel wol anders viel hem Lord Dana in de rode Deman heeft lich hier in eenige goode huizen wetente ilriagen en en mot hetg on ik ontdekt hebt voel ik mij in zekere zin aausprakelyk voor den ontvoerder van deu jongen Hoogsteden geziea hebben geconfronteerd doch deze hebben iu tiem den ontvoerder niet herkend ofschoon zijn signalement iu menig opzicht met dat van deï en overeenkomt Er ziju echter ait de vermelde zaak van 1 jaar geleden aanwyzingen die doen veruioedeo dat toen van een gedeettclyke vermomming tverd ge bruik gemaakt Deze geheele zaak ia uitgegaan van de joatitie onder leidim van dea officier van justitie mr Boet Met de iustructie is betast mr Van Meurs rechter in de arrondissementsrechtbank alhier Naar wij vernemen is by da huiszoekingin de woning van den gearresteerde voornamelyk naar cbrifturen gezocht De bij diegelegenheid medegenomen kleedingstukkeu zynvoornamelijk oude gadiageu kleeren van den gearrentcerde N R Ct Oe veldwachter te Bsudoar in Henegouwon werd door een anoniemen brief op t spoor gebracht van een schandelijk feit Iu een boerenwoning was sinds meer dan drie maanden een oode vronw door hare kinderen opgesloten iu een hok waarvan de deur gestoten was mei een ketting De vrouw was slechts bekleed met eeu hemd en geheel vervuild Wy vernemen dat uit hot bestuur vau Vreemdelingenverkeer en de feestoommiasie van bet Uirecbtsche Studentencorps zich Mr P G H Dop W E L K Andrau Jhr IST A van Karuebeek en J W R vao Eeten tot een comité hebbeu gevormd dat zich ten doel stelt aan vreemdelingen die tydena de luatromfeeatun 22 28 Juni willen overnacnten goed logies te verscbsffen en gelegenheid to geven om den stoet t bezichtingen Bedoeld comité gevestigd Nende 15 heeft zich daartoe bij circulaire tot hotelhouders en ingezetenen gewend en verstrekt aau eventoüele huordürs op verzoek gralta formulieren an aanvraag tot huisvesting eu alie verdere inl cbtingen Dinsdag hoeft Hr Ms Van Bp ykc Venetië verlaten mst het stoffeljjk overschot aan boord van den broeder van Koning Willem I dat naar den grafkelder te Delft wordt overgebracht De heer Sirtema van Grovestio adjodaol van H M reist mede op het oorlog 8chip waarin een rhapelle ardente is gereed gemaakt voor de kist ï Zeer schitterend moet de optocht geweest zijn waarin deze vau hel station door bet Gran Canat c gebracht is naar de iVan Spejkc De sloepen van de Van onaangename gevolgen die er uit zouden kunnen voorlvloeijen Is dat oen persoon dien gij in uw huis kunt duldon Ravensbird P Rav nsbird sohudde hot hoofd niemand was hoofdiger dan hy en er boorde heol wat toe om hem een eenmaal genomon besluit uit hot hoofd te praten Ik weet niet wat de ho r Lydney buiten mijn huis uitricht of waar hij ich ophoudt mytonl maar dat is ook ïotstrokt myno zaak niet Uij gedraagt sich iu mijn bnia ala een bodaard fatsoentijk eerlijk gentleman on dat is at wat mij aangaat Myne vrouw is bijzonder mot hem ingenomen Ik verlang Ravensbird dut gij aan mijn verzoek voldoet Gij zijt mijn pachlor on gij kunt mij dozen dienst niet weigeren Mylord ik bon uw pachter maar ik betaal u de huur voor dit huis en ben hior baas Ik beu u geone verantwoording van mijne daden verschuldigd om dnt ik Zoemansrust van u paohtto Ik zou uw lordscbap gaarne verpliobten maar ik knn onmogelyk iemand die zich in rayn huis hoogst fatfloenhjk gedraagt zonder reden do deur uitzetten Zeg dot gij het niet wilt doen Ravensbird I Welnu mylord dan wil ik het nio als gij dit liever hoort antwoordde do man op boloefden eerbiedige toon Het zou een ander geval zijn als deze jonge mijnheer Lydnoy zich in myu huis onbetamelijk gedraar Hoewel Lord Done Ravensbrd kende en wist dat hij zich niet lidit Met overhalen verdroot hem de hoofdighüid van zyn pachter dit maal bovenmate Hebt gij ons contract vergoten waarbij bepaald is dat ik u do huur van dit hüia kan opzeggen all ik u sloobts zes weken vooruit waarschuw f Spajk gingen vooraan geëscorteerd doot de sloepen van de Italinausche oorlopssohepen eu een gedeelte an het garnizoen in sloepen Honderden gondels werden gepagaaid langs d paleizen van het wonderschoona kanaal om deu optocht t zien De hesr Wezenberg Nederlands gexant l Roma was met mevrouw Westenberg te Veuetië aanwezig en deed aldaar de honneurs aao al de autoriteiten De état major van de Vau Speykc werd op de hofielykita wyze ontvangen i oor de hooggeplaatsteo en de aristocratie van het oude Venetië De Van 8pejk lag juist aan het Doge paleis De justitie m niet vul verder gekomen met haar onderzoek iu deze zaak dia gebeimxinuig pchynt te zyn Waarscbyulyk hebben de tot na toe gearrest erdeu geen schuld tiet Bat Nieuwsbl c schrijft ervan Wat mede voor het vermoeden van een verydeldeu diefstal pleit is bet vindon van eeu omgevallen petroleumlampje onder het bed Flet was bekend dat mevrouw W zooder licht hliep het bierbedoetde lampje was het eenige lichtje in de acbtergatery De dieven hadden het dus meegenomen en waarschynlyk is de rouw door het ongewone Hebt gewekt wiarop zy om ontdekking of hulpgeroep te voorkomen esnvoudig werd vermoord Over de persoon van de vermoorde xegt hek N Bat Handelsblad De vermorde is Mskastaarscbe van geboorte Trooerbach en indertijd te Makassar gehuwd met een Hollandache officier bjj het lud leger gedetacheerd Met deze is zfj naar Holland geweest doch alleen tetuggekomen Sedert leefdü zy 10 jaren gescheiden van haar man die nng actief dient in Nederland De verslagene was 54 jaar oud en leefde van een klein kapitaalje dat zy hier en daar uitzette Zy stond ala zeer zuinig bekend let Ba Nieuwsblad meent dat door dezeo moord opnieuw gebleken is hoe ontoereikend de inrichting der politie in de hoofdstad genoemd moet worden Geheel bet Europeet cb ambtelyk politisper 8oneel te Batavia bestaat uit 1 assistent resident l controleur 2 schouten 4 ooderschouten en naar ik meen nog eenige karig bezoldigde opzieners overigens is alles in handen van iulsndsohe ChineeRche of Arabische hoofden Terecht wordt een en ander voor een loo altgebreide stad in hooge mate ontoereikeod gelieeten ook by groote activiteit en plichtsbetrachting van den assistent resident n deb controleur wi r bemoeiingen logio zyo Wol neen raytord dot zal ik niot liolit vorgoteii en ik heb nooit begrepen waarom gij dio voorwaarde iii raijno huurcool bebt gelnseht Mg dunkt dat gy kans hcl t dit spoodig ta bog ry pen Zoo aU uw lordsobap zal verkiezen was bet bednnrde antwoord en do beer Ravonabird had mylord nooit oiuifliaukelijlcor te noord geslaan dan iiu bij zag den pair recht in de oogon ea zeiüe ik zou mijn huis oDgnarne verlaten want liet bevalt my manr er n toeh nog andero buizon in DanesbeU tfl krijgen Lord Dano wenildn tirb naar d deur lurwijl li j zijn hoed opiietto Ik heb or weinig voldoening van dat ik mij de moeito heb gegeven hierbeeii te komen merkte hij aan Ik geloof Ravensbird dal gij aU voor matige bediende van do familie Dano vorpticht zyt oena andere gedragslijn te volgen Op deze woorden overtoog oen donkere bloa a mans bleek golaat Met uw vorlof mylord ik ben knecht geweest bij den heer Hai ry Pane niet hij den heer Herbert Met dit laatste onbeschaamde gotegde was de maat vol Lord Dane verwijderde zich met trotscben tred Rftvensbird deeil hem mot deu versohuldigden eertiird uitgeleide Op dit oogenblik gaf een jongen aan do deur eene fiesch mot medioynen af Voor den heer Home zeïde de jongen Dat herinnerde Lord Dane aau den anderen sohipbreukeling Hy keorde lioh tot Rarensbird Il do beer Homo nog niet vertrokken