Goudsche Courant, vrijdag 29 mei 1896

0 0 I D A U TE ECHT ioudi 5 85 7 86 8 09 9 82 10 19 10 67 11 55 t lO 8 17 4 36 57 6 65 8 81 Uudev 6 50 11 14 8 87 7 10 n Woorden 6 69 S lS B 11 81 8 46 8 84 6 17 7 18 8 48 Utrecht 6 18 f 88 8 41 9 64 10 51 11 45 1 87 3 08 8 50 5 07 6 85 7 39 G 0 I 1 A A M S T E K D A M 9 04 Qouda 8 37 8 81 e 51 10 57 11 10 4 11 6 10 7 1 10 17 Anutardam G 8t 8 14 9 87 10 56 1 1 18 5 16 e eo 8 66 11 36 8 25Ï 3 Directe Spoorwegverblodlngen niet GOUDA Zomerdlenst 1896 Aansevangeo 1 Mei Tijd van Greenwich 0011D4 R0TTÏED4M 13 B 1 84 3 60 3 67 18 32 ll S 18 46 18 56 1 44 4 8 4 16 llOTTBBDA M 0 O U D i 7 58 7 59 1 8 8 1S 8 S8 6 81 8 47 6 17 6 27 6 84 6 41 M7 HAAG GOUDA 11 50 IS 87 7 47 W2 08 18 4 7 OOUDl DEN HAAS Joudu 7 30 8 86 9 37 10 13 10 48 11 16 U U l t8 1 87 8 47 4 46 6 64 7 14 7 45 8 8 8 64 9 64 11 Zer M 7 48 8 47 U i K 40 4 67 8 01 10 08 Z Zegw 7 63 8 66 11 11 11 49 6 08 8 18 10 16 roorb 8 7 9 08 11 86 1 03 6 80 8 86 10 87 Haüe 8 18 9 18 10 7 10 43 U 30 11 46 11 48 l OS 1 67 4 17 6 86 6 68 6 817 44 8 818 66 9 88 1 88 11 46 Hage 5 517 20 7 48 8 S0 9 19 9 4610 11 ll SB 18 211 85 8 44 3 40 4 04 4 33 5 17 6 187 18 7 68 9 88 9 58 Voorb 6 57 H n w M 10 17 1 41 y 4 39 6 18 g 9 84 S Zegw6 n H u 0 If 10 88 1 66 4 53 6 S0 y 9 48 Zov U 6 38 H u H I H 10 4S K 8 06 6 04 6 S9 9 B Gou li 6 88 7 60 8 1S9 18 9 47 10 16 10 64 18 05 18 68 8 17 3 14 4 08 4 S85 15 8 47 6 607 488 8810 1010 88 Stopt te Bleiswük K ruil weg en Nootdorp Leidsohendam ea Hekendorp UTRECH T G O Ü D A 10 10 88 11 38 18 60 8 08 3 68 4 46 6 86 7 50 8 09 9 07 10 84 10 88 11 66 f 4 16 6 68 v 9 88 10 54 10 81 M 4 84 9 36 10 44 11 10 IS Il l SS 3 45 4 37 6 17 7 09 8 88 8 419 49 11 10 10 17 10 34 10 41 11 07 AMSTEBDA H 6 O U D A 7 15 9 10 48 8 84 S 6S 4 46 6 18 7 45 9 41 8 1 10 10 18 11 8 46 f 66 6 48 7 40 0 49 11 10 10 80 Staton Ganerftai 2e Kavkb Zitting ran WoeoadBg 27 Mei 1896 Het debat orer art 1 dur Kiasnet ea de daarop ingediende a men dementen werd roortge et De beor RoesAÏug bestreed de gelgketelling van haurprüzen ia de Per qneele Be astiri en in de Kieiwet en betoogde dat de gröualgii niet dezelfde moet zijn dattuaschen beide geen verband moet beataan De cg ers van liet Personeel zgn geumakt met het oog op wanbetaler en deze cijfers zullen nn ook het kiesrecht beheeraoben ofachoau wanUtbling volatrekt niet steeda bet gevolg is an onmacht mnar ook Tualt van onwil Duizenden zullen uu het 300 willekeurige kiesrecht niet bekomen Vooral in gemeenten der 3e eu 9e klasse ia de bunrprijg te hoop De beer A Mack y bleef in het algemeen verlaging der haorpryzeo biatryden als ongemotiveerd en gevaarlijk lu de gevulgen eu eveuzoo het amendement Kuyper c terwyl hü daarbii volhoodt datde anti rerolutionnaiice party nooit samenkopiJpHog vaa belasting mri kiear oht ongeoorloofd heeft verklaard terwyt de heer Th Heemikerk in 1894 dat verbdod heeit erkend en goedgekeurd HetameudemeiitBorgesiua II vryheid gevende om eenmaal te verhuizen acht hg billgk De beer Pynappel hield vol dat belastingbetaling geen keiiteekeu viia gvachikth id bovnt Hy bestreed da aoiendeiuenteu Borgeains n Pyttersen als verzwakkende de wet maar was voor het araandemeut Houwing dat hy een verbetering van de wel achtte vóór het amendemeDt Yan Kurnebeek duar ds minister zonder no dsaak van zgn eigen stelsel afwykt en vöór liet amendemeotTraïBglino leeftgd 28 jaar De hetT Smeenge verdsdigde nader de noodziiki lykheid om den inhoud van acbepf n ala k nteek n van kiesrfcbt te bepalen op 20kub meter desnoods op 23 kob meter De berr A vhd Dedem betoogde dat een g oudbelasting van f l geen bewg van welstand is dat zeer veel eigenaars van en buurders in hnizen van f 1 grondbelaütiug aller ininat welstand genieten Het nmendeniehtKuyper hoopt hg zal iugetrekkeo worden terwijl z i dit ontwerp meer nadert tot hit anti revolntionnaire begiiist l dan hit ontwerp Tak De ontwerpeQ Bürge ius besirydt hij Atrt de hoeren niet ingaan op het ontwerp u len xg later mii schien nog inuuler krggen De heer Sobaopman al zich onthomleu ten aausiea der amendementen daa io de gegeven omstandigheden tuin de Uogeering de g legen beid moet gegsveu norden tot een proefneming om hel kiesrecht te regelen Hg achtte het Hmeudement Knyper minder goed dan het legeeringsartikel dat de controle van betkeo leekea veel vergemakke f t eu hg ziet de toekomst niet zoo duister m ala de hetr Heemskerk daar tenslotte alles neerkomt niet op het kiesrechl maar op de persoonlgkheid van dikiezers De heer Knyper deed een beroep op de aamenwerking van al e niitirevolutionairen voor zljo ameudem4 nt De bfer De Beaufort eidedigde nogmaalu de houding der opposititt iu 1894 in verband met de houding der tegenwoordige regneringspariy De hetr Borgesins critiseerdo sterk die houding en verklaarde dat als de gematigde amendementen mochten worden afgemaHkt de priucipieele bezwaren overweging zullen vorderen by de eindstenuning De minister verdedigde nader de strekking van b t regeeriugb vüoi stel dat Voor aonnuige gemeenten ich olfs verder uitstrekt dan de amendementen Borgsaiui c s Spreker ertronwde dat als de gemoederen gecalmeerd zullen zgn de kiesrecht agitatie wel zal uil wezen De minister verklaarde io beginsel tegen hot verhuiziogs amendement Borgeaitiigeen bezwaar te hebben 8 40 8 47 8 S4 8 1 1C 7 Oouila 6 S0 Moordrecht KieawerVerk v Cupello Eottordiim 7 7 8S 7 39 7 4S TM 8 38 67 8 08 16 9 S4 6 S0 aotterdim i Oapolle 5 10 Nuuwarkerk t l9 Uoordreobt 5 S Ooudn 5 S Pe diacus ie over het eercte gedeelte van artikel I werd gesloten Enkele aineiideinenten werden gewgzigd Voor genoodigdeu van de Ëngelsche en buitenlandsche pers zgn door de Compagnid electrophone te Londen en met medewerking vnn de Ëngalsche en B ran che postadminisiratie de Opéra en de Opéra romiqne te Parga verbonden geworden met de telefooolgn Parg Londen Hierdoor waren de geooodigden te Londen in staat de Ie Pargs opgevoerde opera Hejléf te volgen De zang werd vrg duide gk overgebrncbt Dit is di eerste maal dal men over zoo n grooten afstand 40 2 K M een opera over den talefoon kon bijwonen Edison heeft de aardigheid gehad om te beproeven hoe laog een tekgratu noodig had om een reiü ons de wereld te rnakeo Hg giug voor zgn toestel zitten eu zond een telegram we van New York nnar Chicago Las Augelos 8an Francisco Vancouver Winnipeg Montreal Cou a Londen Li 4Mbon Gibraltar Malta Alexandria Suez Bombay Madras Singapore Nagasaki Tokio u van bier weer terug naar New York De reis van bet telegram om de wereld dnurde 50 minuten Dit grapje koste Edi8on 152 pond aterling Gisteren in id dig ruim drie uur is door tramtrein HS der Holl Spoor op den overweg aan de Hoefkade in Den Haag een jongen van een jaar of elf overreden en onmiddellgk gedood De oorzaak il eigen ouvoorzichtigheid de jongen liep met twee andere kort voor de tram over den overweg en werd zoo door de locomotief gegrejen De minister van finauciën brengt ter keunisvari ambtenaren der directe belastingen invofrrerhten en acrgnzen die volgens de beï tiiande beputingeu voor de vervulling van ontvangkantoren in aanmtrking knunen komenen verlangen benoemd te worden lot ontvangeite Baard oi te Texi 1 dat zg dasrvoor oogtot 10 Juni adrts vn kunnen indienen onverschillig of zg overigens bevoegd zijn tot mededinging naar kHntoren der zevtmde of achlete klasRe Slet Door de eergistt ravond van Kampen naai Amsterdam vurlroVkcn iiachtboot werd in zee ontdekt een Stal jongelingen in een roeiboot Het bleek dut deze op hnn aeütochtje door den fJselstroom den Ketelmond waren uitgeraakt ei zoodoende geen koers meer wi ten Do boot heett ze opgenomen en ater moeten praaien aan de nachtboot van Amsterdam naar Kampen om ze mee te nemen naai Kampen De houdster van een danshuii in de Haamstraat te Holterdam zekere Geortruida v D wed L heeft d zer dagen haar 499e vonnif gekregen voor muziek maken zonder vergun niug en audere dergelijke overtredingen Haai eerste vonnis waa van Dece i ber 1884 hel laatste van 21 Mei 1896 en hare 499 veroordeelingeu vertettenwoordigeu een bedrag aan boeteu van f 1067 50 bg met betaling te vervangen door 742 dagen hechte iis Men 7egt i at de juffrouw t zat opgeven en hnrtn HnllaDdscben Tuinc zal ontruimen Te Neerguen heeft mej v D dieeeoigszins malende was een bos troo welke gedrenkt was met petroleum aangentoken en zich daarop geworpen Bgna geheel verkoold werd de ongelukkige gevonden Te Roosendaal heeft Diui daguncht bg de echtelieden P van Meel een brotale diefstal plaats gehad In de slaapkamer hwhben zg al de kasten eu ladtn opuugebrokeu en al hetgeen van hun gHdin waa ontvreemd Al de aaawezige gcldfipecie benevens verschillende gouden eu zilverea voorwerpen worden vermist Een enveloppe met baukpapier hebben de inbrekers onaangeroerd gelaten 10 50 10 57 U 4 11 11 11 90 11 11 1J 13 lO lS 10 35 8 5S S 81 lO SI 10 86 10 41 10 48 8 18 9 11 Men vermoedt dat de dieven geen onbekende zgn dtuir zij nng een flesch cognac duchtig hadden nnngesproken en zeer bedanrd te werk yn gi g nn Achter £ hwoadf te Bloemendaat ia betlgk van een niau gevonden die blgkbaar van honger was omgekomen Het signalement is a s volgt oogen Mauw neus pit haar wt nkbrauweu board eu knevel donker blond lengte ongeveer 1 64 M leeftijd naar gissing 40 jaar Het Igk wai was erg uitgeteerd gekleed iu versleten donkerktpurige grgze jas vest en paotalon geen ondergoed zwarte fautasiehoed lichtbruine okken en boltines De Steenweg te Dtncht werd Dinsdagmiddag iu rep en roer gebracht door Iat eene visch vroaw die door een agent van politie bevolen werd met haar kar met paling door te rgden daar geen gevo g aan gaf Toen de oiiistaDdera party trokken voer de vischvrouw trok de agent zgn sabel maar de vrouw stelde zich dadelyk met haar vi chmes in de band in postuur Oe ageut slaagde er niet in haar mt de te krijgen naar het barean daarom maakte hg ch althans van den wf gen met visch meester maar het volk smeet hem met de paling eu bet zand om de ooreo zoodat hg van verdere pogingen tot confiscatie moest afzien en moest toekgken hoe de vrouw zich met haar wagen verwijderde Aan de P iï kude te Amsterdam ia Oin idag een scbuiteuvoerd r door het uit iehieten van den vaarbooni te water gevallen en verdronken Dit de Java Bodet Tot het ontslag van generaal Degkerhofil als gonveroeur van Atjeh was reeds besloten voordat deze de hem gevraagde opheldering van den afval van Toekoe Oeniar had kunnen geven Du regeeriiigscomiuisaaris nam bet besinit niet mede omdat het nog niet geieed wat doch kreeg het telegrafisch te Oleh leh waai het door hem aan boord van het stoom ichip aan generaal Degkerhoff die hem kwam afhalen werd medegedeeld AU reden van liet oiit lag is opgegeven het verbloemen van de waarheid in de rapportt u In de proc amalie van den regeeringscommissaris aan de ingezetenen van Groot Atjeh heiionerde generaal Vettur er aan dut hg Lombok ten ouder heeft gebracht Voor welke krygsverrichtiugen kolonel Sli m foorl en luitenant kolonel van Vliet het Militaire Wiremsorde gekregen hebben meldt Int desbt trefiende telegram niet Het kan niet zgn voor hetgeen zg gedaan hebben om eerst de buitenposteu in Atjeh ten kotten van vele dooden en gewonden van voorraad te voorzien en ze daarua met zware verünzen sau onzt n kant op te Ueffen want dat is eerst onlangs gebeurd en zoo spoedig worden bewgzen van moed beleid en trouw nii t beloond Men 7 al dus moeten denken aan eene betoooiog voor vroegere diensten viin kolonel Stetofoort ter Oostkust van Sumatra en van overste van Vliet in Aljeh onder generaal Degkerboff Hiiiteulandsch Overzicht Ue Frans che miniRterraad heeft beslule i voor te stellen een belasting van 4V pCt te heffen van den interest van hypothecaire schnldvordeiiugen Kveneens it besloten het percentage der belasting op het inkomen uit onroerende goederen te verhoogeo v n 4 op 4Va pCt en gelgke belasting toe te passen op alle Fransohe en baiteulandscbe waarden en Htflatafondseu Het ontwerp zou een aauzienlgke ontheffing van de laudbouwende bevolking medebrengeu 4 60 4 57 5 4 S U 6 80 8 50 7 11 7 30 4 40 4 50 4 S7 6 P4 SlO 1 44 1 64 i Ol 8 08 8 14 4 7 4 04 4 27 to ud 6 8 8 7 8 Jtrmt 6 S ütrOhi 6 S3 7 60 9 9 38 Woerden 6 58 8 11 OudewaUr7 07 8 19 Gouda 7 88 8 88 9 84 10 10 Amsterdaiii € 3t Ooada 7 88 De borg gespannen verwachtingen die v leu koesterden of zeiden te koesteren van do bigde gaven die de Keizer van Rusland bg de kroning aan zyu onderdanen zou schenken zyn tot dusver niet v rwezenlgkt Het krooiugsmnnifuit behelst ongeveer wnt dat van den vorigen Keizer baheUiIe een reeks van verzachtingen of kwgtscheidingen van belasting of straf aan armen of verdrukten miidadigers nf onnchtvaardig terourdoeldcn Misschien gaat het iiiBnifest van Nikolass II daarin iets verder dan dat van zgn vader maar in hoofdzaak komta da twee stukkeu toch op hetzellda ne r De aanhef van het maoifest van eergigterea luidt Wq doen kond en te vreten aan al onze getrouwe onderdanen Na wg door den wil en de genade van Qod Almachtig beden dn heilige kroning hebben voltrokken eu di heilige zalving ondergaan knielen wy aan den troon van den Koning der koningfQ neder met de innige bede den loop oozer regearing tol heil van het Here vaderland te zegenen en ons te sterken bg het vervullen ran ome heilige gelofte om trouw en onwrikbaar het door onze g krooDde voorvaderen oodernoluen werk den opbouw van het Russiache Innd en de buveatiging van bet geloof de goede zeden en de waarachtige verlichting voort te zetten Inziende wat al onze getrouwe onderdanen behoeven en inzonderheid ons oog slaauda op alle die belast en beladen zgn al zgn zg dat ook door eigen schuld of plichtveraaking volgen wy den drang ona harten om ook hun de meest mogelgke verlichting te verleenen opdat zg op dezen gedenkwaardigeu dug onzer kroning hel pad van een nieuw leven betreden en verheugd aan de algemeene blijdschap des volks kunnen deelnemen Vgftiau verBchtlonde soorten van kwglschaldiiigen en amnestieverleeoingen worden opgesomd Kwijtgescholden wordt de achterstallige belasting voor Kuropeeach Rusland eu Polen de gronilbelasting wordt voor tien jaren tot de helft verminderd Geldboeten worden kwgtgescholden of verminderd staatovorderingeo van veraohillendea aard verminderd veroordeelingen voor lichteriirvergnjpen ingetrokken De naar Siberië verbaonenöu kunnen na twaalf jaar de verbannenen naar verder nfgelegen gou ernetueulen buiten Siberië na tien jaren een vrge verblgfplaata kiezen uitgezonderd in de hoofdsteden en de gouvernementen Haario de hoofdsteden gelegen zyn en zonder herstel van ban rechten Voor miidadigera die in Siberië of de verder afgelfgen gouvernementeo zgn g ïnleroeerd of aau een bepaalde woonplaats zyn gebonden wordt de straf met een derde verminderd Zij die weggezonden zgn aasr een kolonie zullen niet na tien jaren maar reeds na vier jaren boeren knnnen worden Voor de tot dwangarbeid veroordeelden wordt da straf met een derde verminderd levenslange dwangarbeid wordt iu een twintigjtrigen veranderd Vele andere a raflFen worden verder nog verzacht en de termijn voor v rjariug verkort Staatsmi dadigera knunen naar de mate van ban schald en hun berouw verzachting van straf deelachtig worden afgezien v n de algemeene amnesti de naar de strafkolnniet verzoudenen kunnen ala zg den verbanning tgd achter den rug hebben by ean deagdraam eu arbeidzaam teveo bun geboorterechten terugkrggeu Ook de Poolsche patriotten worden niet veigrtten Zg die geen doodalag mishandeling roof of brandstichting hebben gepleegd ter ouder tiuning van den PooUchen opstand zullen indien zg in het vaderland terugkeeren en den eed van tro iw afli ggei ontslagen worden van het politietoezicht eu een vrye wooni laats mogen kiezen Vluchtelingen die zich aan genoemde misdaden wèi hebben schuldig gemaakt zyn alleen onderwoi pen aan een politietoezicht voor den tgd van drie jaar op een door don minister aan te wgzeu plaats Men bi hoeft zich er geenszins over te verbazen dat bet manifest geen hervormingeu bevat In de eerste plaats heeft deze Keizer tot pog toe geen aanleiding gegeven om vooreerst groote hervormingen van hem te verwachten maar bovendien zou een btrvorming als de afschaffing van de Igfsiraf by voorbeeld niet in het kmningamaoifest maar by afzonderlgken oekds worden afgekondigd Het i dan ook mogelgk dat er nog een of meer oekazen volgen zullen Yyf dagen na de kroning iiu Alexander HI verscheen in de Staats fourant een besluit waarin aan de ketterscbe sekten meer vryheid werd toegestaan 0 57 10 4 10 11 10 18 10 87 9 43 9 47 M4 10 01 10 07 7 25 I er slot vau rekening zullen allen die aau 6 51 7 45 8 S 10 84 aerToraingsn hebben geloofd omdat ze er graag aan wilden gelooveo wel teleurgesteld blgreo Maar ééu ding mag men niet verge ten DcM Keiwr heeft meermalen g pgd an geachreren dat hy een voorstander is van algemeen volksoaderwgi en ondanks den tegenstand van een groot gedeelte van de geestelijkheid eo van bladen als de Moskóhkia Wédomo ti gaat dat ooderwgs werkelyk vooruit Tegen ds mubt Qu die het volk verwerft door bet onderwyi is geen adel en geen tioar bestand en de zaak van den vooruitgang zal eens winDtn ook in Rusland at duurt bet ons die ons eeovondig niet verplaati en kunnen in de achterlykbeid van het groote barbarenryk en die alles met stootu wenacheo wat Isng Dat neemt niet weg dat dingen als lyfstraf en administratieve verbanning nn wel eens afgefcehaft konden worden De kroning van den Tsaar is ook te Pargs met levendige deelneming gevierd De beurs bleef gesloten soldaten en schootkioderen baddfo vryaf van al de openbare gabonweu met inbegrip van het Loxembourg en het Palais Bonrbon waar Senaat en Kamer zetelen de Opera de schouwburgen stations scholen enz woei de vlag eu des avonds waren alle moonmenten geïllumineerd alsof bet den natioaaien feestdag van 14 Juli gold In de Fuissiscbe kapel rue Darn werd de plechtige godsdienstoefening bygawoond door president Faure met het grootkruis der St Andreas orde getooid door al de ministers de voorzitters van Senaat en Kamer den militairen gouverneur eu tal van andere notabiliteiten Felix Faure had Maandag reeds uit Tours een telegram van gelukwensching aan Tsaar eaT arit verzonden namens gabeel Frankryk dat de beite wenschen koestert voor bet persoonlijk wetzgn vaa HH MM en de glorie en welvaart ran ttasUnd De Uussisobe zaakgelastigde kwam president Fanre bedanken dat deze persooniyk den dienst iu de RuasiHcbe kerk ter eere van de kroning wasi gaan bijwonen Faure antwoordde dat hij sich gelukkig achtte door zgn tegeil woordig heid het bewys te kunnen geven van de gevoelens die hem bezielden ten opzichte van den Tsaar en Raslan Een ontzagiyke mensehenmassa bewoog zich tijdens de illuminatie op de bootevardü en allerwegen heerschte een opgewekte geest Ook oit anders Frantche steden komen berichten van vreugdebetoon hy des Tsaren kroning in Het buitengewone gezantschap dat Frankrijk by de kroning vertegenwoordigt is wederkeerig iu Htislood met groote ooileracheiding eu harteiykheid ontvangen Reeds te Warschaö werd het feestelgk door militaire en civiele sutoriteiten ontvangen en onthaald en gene raal Boisdeffre het hoofd der eere deputatie werd door Rossische officieren naar zyn waggon gedragen Ook de ontvangst te Moscou door den Tsaar lelven kenmerkte zich geiyk Boisdeffie officieel aan den miui ter president Méline seinde door bgzondere hartbiykheid De Italiaan cbe Kamer heeft wederom een debat gehouden over de bnitenlandsche sta tkunde en over het Drievoudig Verbond een dier theoretische debatten die op de verbetering van den toestand iu Italië van zoo weinig invloed zyn De heer Imbriaui de oude vriend van Frankryk bracht breedvoerig de nadeeleo ter spraki dia het deelgenootschap van het Drievoudig Verbond naar zgn meeuing voor Itaiie opleverd Hg verzocht raededeeling vao het tractflat opdat het volk wete welke waarborgen staan tegenover de groote uitgaven die door het verbond worden gevorderd Ook de houding der regeering tegenover Engeland werd door deu h er Imbriani ter sprake gfbracbt Hij beklaagde zich ar over dat de ragaeringeo van Italië alle gelegenheden aaogrypen om de verschillen van meeaing tusscheo Italië en Frankryk te vergrootec De ftyz e waarop Imbriani over deu Duitsehen keizer iprak haalde den spreker eeo terechtwyzing vau den voorzitter der Kamtr op den hals De ministor president markies Di Rudini hield een krachtige redevoering tot verdediging ran het Drievoudig Verbond Dit verbond zeide de Minister heeft Italië nooit den geringsten last opgelegd en heeft er zeker reel toe bygedragoo om deo vrede te bewaren Italië maakt deel nit van bet verbood op deozelfdeo voet aU Duitschlaud en Oostenryk En het voorbeeld van Frankryk dat zich by Rusland heeft aangesloten toont naar de meeoing van den heer di Rudini voldoende dat geen land kan gvïsoleerd biyrnn Wat de verhooding tot Engeland betreft boewei nielB ia overeengekomen is de vriendscbappeiyke betrekking tasseben Italië en Engeland de Banvutling van het stelsel van boadgenoot cbap Met Fnnkryk en Rusland beyvert de regeering zich hartelyke betrekkingen te ondethoodea INOBZONDEN Mijnheer dt Redacteur Door rriendelykt band ontving ik het No van uw courant van beden eo las daarin een iogezondeu stukje vao J G Een spreekwoord zegt Wieo de schoen past trekt hem asa Waarom J G het zich aaotrekt als wg in h t openbaar tegen de heillooïe drinkgewoonten getuigen ii ray niet duidalgk wanneer hy werkelgk vao alcoholische draoken geen gebruik maakt en dus niet medeplichtig ia aan de ellende die de drinkgewrooten veroorzaken tBet bad er etl van zegt J G of de toefchoawers joist de dranklustigeo waren Nu ik hoop zeer èn voor ben zelve èo voor hun omgeviog dat at die toescboowera aan den wal geheeloothoadera zyn dan hebben ze cok zeker het woord hy den afvaart tegen den Alcoholdienst onver dagen die ons heilig Pinksterleeit io Baccb a sfeesten verandert met al de ellende eo chandelijkheden van dies met instemming aangehoord En ik heb dan aan die in omen kring meerendeels onbekende gekeelootbonders een vriendelgk verzoek zegt het voort c VTaot het aanwezig zgn iu onze goede stad van 150 kroegen 1 die allt n door de borreltjeavrienden onderhouden worden i het klaarst bewys dat do GoQweoaars nog lang geen geheelonthonders 7 yn en er dus oorzaak tot ons optreden is Wie daar nog aan twyfelt K eens met een onzer leden een Zondagmiddag mee op huisbezoek en als ge dan verplet zgt van al de ellende den nood en t gebrek waarvan gg getuige waart en dat met geen pen te beschrgven is bedenkt dan dat al die ellende voor negen tienden veroorzaakt zijn dcor den drank Voorts biykt uit G s tokje dat bg nitteeof het woord l y de afvaart goed geboord of bagrepen heeft Hy spreekt toch aan het slot van zijn stukje van onze boottocht of plezierreifigersc terwyl juist ons woord by de flfvaart bedoelde hetgeen wy ook dmdeiyk hebben doen nitkowen dat onze tocht geen pleiziervaartt was lua r eeo yeroslige daad VPD protpst en getoigenist tegen de serderfelyke drinkgewoonten Dflt protect hebben wy io liedereu Pn gebeden in toespraak en geschriftverspreiding op fU vau de boot tr n einde toe voortgezet En die met 009 waren in bet z g schnpeDbokc dst dien dag meer een evangeliaatie lokaal geleek waarbg wij de volle waarheid ook onze tochtgenooten in den geest der liefde mochten aanzeggen zal dit met ons knnnen getuige Met beleefden dank voor de opname van ons antwoord toekent z cb met hoogRcbting UEd dw dr T J KOUSBROEK 1 Minstens drankwet de helft te veel volgens de Posterijen en Telegraphic 97 P 70 T B noomd 1 Juni Tot brievengannlor te NiruweschnusW de Groot I Verplaatst 16 Mei De klerk fier pcteryen en lelegr phie 2de 1 Juoi De klerken der posterijen en telegruphio 2de klaaae M H M Smit rr n Amsterdam telegraafkantoor nanr Barnevehl C J C YeneraR van Barnereld naar Amsterdam telegraafkantoor en V L Tan Breda an Amsterdam telegraafkantoor naar Ootmarsom Overleden 27 April De brie engaarder ta Lopper um S K Wieling nAK£ TUEKICHTEN QOUda i Mei 18911 Crrnuen onveranderd mita weinig lianilel Tar B Zoeuivaoho 6 f0 6 90 Mindert dito 8 35 il to Afwijkende r lO ü 6 80 Polder 5 40 i 6 Ro 6 Zeenwsclio 4 10 i J 4 60 Pol lor f S 70 a 4 Buitenlandaohe per 70 k 3 0 a 8 60 Gerst Winter S 40 4 S 90 Zomer 8 26 i S 70 Ohevallier 4 60 i 6 86 Haver per heel 2 60 a 3 86 per 100 kilo 6 90 11 6 30 Hennepzaad Inlandsob 7 a 7 26 Buitonlandaohe 5 60 l f 6 76 Kanariozaad 6 ü 7 60 Koolzaad i Erwten Kookerwten 4 f Niet kokende f a Builenlandaohe voererwteo per 80 Kilo a Boonen Brume boonen a Witte boonen a Duivenboonen i Paardenbooden f t f Mais per 100 Kilo Bonte Afflorikaanscbe 4 30 ii 4 60 Cinquantine 6 76 k e Poianian 4 60 k 4 80 Vkbmirkt Melkvee red aanvoer handel en prijzen goed Vette varkens re 1 aanvoer handel flauw 16 tl 17 ot per half KG Biggen voor Engeland red aanvoer handel matig 14V a 16 et per half KG Magera biggen goede aanroer handol matig 0 40 a 0 85 por week Vette sohapen goede aanvoer handel vlugger 16 è 38 Lammeren goedn nanvoer handel vlug 6 i 16 Xuohtere kalven red annvoer handel vlug 8 a 18 ïokkalvoren 10 b 22 Aangevoerd 159 partijen kaaa Handel vrg wel Io qual ƒ 22 il 24 2e qual 18 k 21 Zwaardere NoordHol landtche 18 k 22 Boter goedo aanvoer handel vlug öoeboter 1 06 k 115 Weibottr 0 90 k l OO p Kilo OVERHEMDEN FRONTS BOORDEN en MANCHETTEN A van OS Az Kleiweg E 73 37 i GOUDA Beurs van Amsterdam Vorkn 91 io A 100 n l 84 l 25 6SV 98y 987 103 60 761 21 Sl 110 94V 42 99 97 4 660 4887 iOO 601 100 201 142 19 100 100 136V 99 slotkrs l s 100 100 467 600 69 87 MEI NBniiUNO Oort Ned W S 8 dito dito dito S dito dito dito 8 H0NO 1B Obl Goudl 1881 88 4 iTilii Inschrijving 1862 81 6 OoSTaaa Obl in papie 1868 i dito in zilver 1863 5 PoETioAL Oblig met coupon i dito ticket 3 aoiLANo Ubl Binnenl 1894 4 dito Geoona ISSO 4 ditolnj Hotbs 1389 4 dito bij Hope 1889 90 4 dito in goud luen 1883 6 dito dito dito 1834 f Spanje Porpet tohubl 1881 4 TrailiJ Oepr Conv leen 1890 4 Geo laoning eerie I Gen leenin serie C Zu uAr Itïp V obl 180i 5 Ulllco Übl Buit Scb 1890 6 VamjUBLA Obl 4 onbop 1881 AllSTB DAM Obligation 1896 3 ttOTTBauAH Slod loon 1894 3 Nio N fr Hacdelsv and Arendsb Tab Mg Oertilicotcn DunMaatschappij dito Amh Hypotbeokb puudbr 4 Oult Mij der Vorstoiit aand s Gr llypothookb paiidbr 3 Sedertandachü bank aand Ned Hundolman h dito N W k Pao Hjp b pondbr 6 Rett Hjpotheokb pandbr SVi IJlr Hypolhookb dito Sl i OoBTlNa Ooat Hong baak aand lloai Hypotheekbank pandb 4 Vi Amibika Equil hypotb pandb 6 112 96 199V 184 1027 61 537 169 61 77 lOlV lOl Vl 100 99 144 185V 102 50 l 101 11 4 78 106 102 S3 48 14 178 201 108 107 10S lOS i IIO A 181 164 50 Maiw L G Pr Lion oort 6 Man Ilolblj Spoorw Mij aand Mij tot lipl V at Spw aand Ned Ind Spoorwegm aand Ned Zuid Afrik Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 6 lTAllB Spoorwl 1887 89 A Kobl S Zuid ital 9pwmij A H obl 3 PoLiN Warschau Woonen annd 4 RüBl Qr Buss Spw Mij obl 4 Baltisefae dito aand 1017 PastowB dito aand 5 Iwang üombr dito aand 6 Kurak Ch Azow Sp kap obl 4 dito dito obtig 4 AltBBiKA Jent Pao 3p Mij obl 6 Chic Il North W pr C v aand dito dito Win 81 Peter obl 7 Denver Rio Gr Spm oort v a Illinois Central obl in goud 4 Louisv k NaahviUeCerl v aand Meiico N 8pw Mij lehyp o 8 MisB Kansas v 4 pot prof aand N ïork OuUrio West aand dito Ponns Ohio oblig 6 Oregon Oalif Io hyp in goud 5 8t Paul Minn t Manit obl 7 L n Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Line Col Ie hyp U 5 Canaoa uu South Cort v nand VüN C Rallw Nav loh d o O Amsterd Omnibus I ty nand Rottord ÏMmweg Maats nand NiD Stad Amsterdam nnnd 3 Stad Roltordam aauil 3 BttoiB Stad Aiitworponl887 2V Stad Brussol 18S6 2 IIOHO Theisa Kegullr GoBollsch 4 OOBTBNR Staatslooning 1860 6 K K Oost B Cr 1880 3 SPAIIJB Stad Mailrid 3 1868 NpD Ver Itaz Hyp Spobl eert 35i Staats loterij 6e Klasse Trokking van Donderdag 28 Mei 1896 No 576 1039 4140 7098 16888 16769 on 19196 ieder 1000 No 86 3 9106 en 9861 ieder 400 No 2 14 4686 031 10634 13261 14664 rn 18497 ieder 200 No 1761 2210 2243 6227 8905 9359 9607 1 289 11852 J4660 lOLIO 19017 en 19787 ieder 100 Pryzen van 70 283 2508 4540 7 18 9968 12877 15176 18431 341 2669 4 88 7692 10204 12397 1630S 18474 36S 8624 4703 7602 10106 12682 16331 18683 416 2872 4729 7832 10678 12683 16351 18704 479 8019 4943 7787 10614 12789 15396 19110 481 8127 6064 7836 10696 13065 16676 19198 563 3220 5091 7899 10757 13168 16679 19258 604 8286 6170 8066 10804 13297 16692 19886 796 3JS8 6424 8077 10929 18333 16770 19489 866 3284 5440 8130 11091 18804 16771 19470 886 3888 6655 8219 11178 13626 16788 18661 936 3343 6572 8243 11193 13767 16810 19606 946 3602 5742 8273 11357 13790 16005 19706 1184 3605 5965 8S89 11 374 13963 16447 19807 1206 366i 6974 8418 11376 11063 16606 19830 1217 3579 E984 8466 11444 14054 18519 19888 1467 8761 6086 8379 11805 14176 18612 19831 1660 3882 6IIS7 8690 11666 14245 16691 19869 1607 3929 6084 8618 11780 14247 18813 19 86 1647 4001 6221 646 11862 14360 16982 2002i 1694 4019 C278 8849 11878 14394 17137 20JSi 1837 4061 6893 9038 11906 14896 17684 20262 1844 4064 6369 9187 11986 14468 17618 SOSfO 1866 4110 63 9 1872 4343 6371 1922 4378 6408 20I4 4417 6523 1176 4419 6804 2 0g 4470 6849 2216 4474 7046 8423 4501 7178 2497 4613 7286 9168 11983 9381 1991 9370 12087 9426 121 IS 9616 18159 9676 12813 9699 18321 9719 11367 9899 18368 14107 17630 80384 14688 17770 80388 14681 17801 80434 14703 18028 806 3 14804 18106 20706 1497 18171 80744 15016 18186 80888 16169 12197 80935 16198 18871 BurgarlUken Stand aSBOBEN 23 Mei Catbarina oudara Pïiwaneüborg en J J de Jong 24 Nicotaas oudera fl U van der Wolf en G Koolmees 26 Jucobui oaders J WaaBiog en 1 Lamona Adrianai ouders W J Fga en C Verwejj 27 Frank ouders G Slingerland eo L Treuren OVERLEDEN 27 Mei C van Biaden 73j GEHUWD 27 Mei J B Timm rmaüo en M L H Kagie J Homes en C n DraADen L Veerman en B Noordegraaf A Verwoi en A N M Z Kaptein ADVERTENTIES Op eea HANDELSKANTOOR wordt gevraagtl een mm MENIE welke eenigaziua met KantoorwerkxaatH heden op tie boogte iB Qoed rekeueu en achrgven gn Toreischtea Briereii franco ondor No 2407 nau het Bureau dezer Courant Frijstrekki g 11 JUNI 500 000 Mai k nla hoofdprijs ui het gelukkigst geval biedt de iiifluwsto gronte Oüldrerlotiiiji dia dqor de llooga RegeeriDg vau Hamburg goedgakourd en gewaarborgd is Dd voorduelige inriohtiag Tiin het maiiwe pinu bestaat danrin dat iu doD loop vnn aleehts weinige maanden in 7 vrrlotingeu vnn 118 000 loten 511 340 prijzen bedragende 10 74fi 99 Mark ter volledige besliniiiig zullen komen daaronder zijn kapitale pryzen van eveDtueel 500 000 Mark l y uilnemeadh id echter 1 prg aM 300 000 1 prijs sM 200 000 1 prijs ÜM 100 000 2 prezen k U 75 000 1 prga ÜM 70 000 1 prgs iiM 66 000 1 prijs ÜM 0 000 1 prijs kM 66 000 3 p ijzen kM 50 000 1 prgs kM 40 000 aiprgzenaM 10 000 4BpriJMn M 5 000 l06priJKen M 8 000 308 prijzen hM 2 000 TSSpr KeniiM 1 000 1848 prijzen ü M 400 36S27 prijz ÜM 186 ISSÖOpr AM 800 800 150 l 4 104 100 78 45 21 3 prijzen a M 20 000 Do annfltaand eerste prijst ruk kuis dezur grooto door dffu Slaat gewinrliorgde ield rerloting is van aoiblswogo bt paald plaats te hebben np den II JUNI e k OU kost hiervoor l gabeel orig lot sh nhti Mark C of 3 50 l half 3 1 76 l kwart l i f M tegen inzenctin van het bedrag per postwissol of tcgea rembouri Alle commissies worden onmiddellijk met Ie grootste zorj vuldighoid uitgevoerd en ieder speler ontvangt van ons de met bet wapen van den Staat voorziene Jrigineele Loten zelf in handen Bij irdi ra bestelling Vordt bet rereiaohta oftioieole plan waaruit de verde ling der prijzen op de verschillende ktnsaen nis ook de betrefftiudo inleggoldeii te veraemao is gratis bijgevoegd eu zendoi wij aan onze Begunstigers onnangevraiigd na elke trokking de officieele lijsten De iiitbetalitig dor prijzen rescbiedt ateeda prompt onder waarborg vsii don Btaat en kan door directe toe euding of ook nnar verkiezing der Belanghebbenden in alle grootere plaatsen van Nederland brwerkstulligd worden Ooa debiet is ileeds door het geluk begunstigd eti ontler vele andere aaazienlgke prgzeii hebben wy meermalen volgens offioiaelü bewijzen de eerste Hoofdprijzea verkregen en on o Begunstigers zelf uitbetaald o a Mark 260 000 100 000 80 000 60 000 40 000 enz Het is te voorzien dat bij deze op don hechtsten grondslag gevestigde onderneming van alle kanten op aone zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend men gelieve derhalve wegens de reeds ophanden zyndd trekking alle order ten spoedigste rechtstreeks te zenden aan KAUFMANN SIMON Bankiors en Ooldwisielaars ia HAMBUHfJ P S Hiermede danken wy voor het vprtrouwon 0U8 tot hiertoe gesohoiikeo en daar wy by het hegio der nieuwe verloting ter doolueming inviteereo zuIIpd wy ook vuor hot vervolg bemoeid zyn door een stipte en rcéela bedieniag de tevredenheid vao onze gwerde Begunstigers to verwerven