Goudsche Courant, zaterdag 30 mei 1896

f o 6978 Zaterdag 30 Mei J896 35ste Jaargang ftOüDSCHE COURANT NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De üitg ave dezer Courant g eschiedt d a g e 1 ij k g met uitzondering van Zon en Feestdaggen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERT e NTIEN worden geplaatst van 1 5 reg eh è 50 Centen iedere reg el meer 10 Centen Uroote letters worden berekendnaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Agentour bg de j irmR Wed BOSMAWteGouda LUGHTREINIGERS onmi b ar voor Slanpkainers Privaten Stallen Ziekenkamers enz Zuivert de lucht van alle achadeljike beelaiiddeelen en verdrjft de lantige insecten By gebruik opent men den Schuiver geheel of gedeelteiyk naar verkiezing Per stuk 15 cent met gebruiksaanwijzing bü J van OtJE Kleiweg No 2 Goudii Een ware Schal Toor de ongalakki e slachtoffera der ZeUbeflekking Oname en geheim uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retail s KLFUKW AIIIAC I rouU BOOBDEN ANCHBÏTEN Bucheti Ploolselu KANTKNKIUUEN ii Stolfeii CltgaiiÉl turen mi run Liffmanuf MARKT 130 Üollandsche uitgave met 27 alb Prt s 2 galden Ieder die aan de verscbnkkeiyke gevo eu vau de e ondeugd lydt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarliiks duizend van een zekeren dood Te verkrygen by betVerlags Magaziu te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bediag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland AMIKB DV Dx anxirom UA Trintemps T B A I J Zenden iratisNfranGo Ie generale iUuitrMrle attklaiua In da liollandieh fraauh tahn kerattende ie nieuwste modM voor hat Zom pa zoen tegen errankearjt aaamf rleht aan II JULES JkLIZIT C f ARI8 De stalen dar altuwiU modntofftn in kosteloos ioa oDdra dooh mtn felieT duidelijk d Ttrlanfd iMrttn op t geven en onsevMr d pri n U Ibapaltn Vtn adla eKma i U lAxAam derWerald De catalofui bavat d Voorwaarden der verzendm n TOor Franto Vraoht en Rechten Copr aponcl nti In alie taten FEANSCHE STOOMYEEVEEU Chemische Wasscherij VAN II PPIi IIEIMEU 19 KrulHhatle Rotterdam Oebreveleerd door Z M den Koning der Belgen Boofddepót voor GOUDA de Heer X VAN OS Az Specialiteit voor het stoomea en verven van alle Heerenen Pamesgarderobeu alsook alte Kindergoederen Speciale inrichting voor bet stoom o van plucbe iuaotels voerHii bont enz Sto oaan b o üESTAFETTEk Rotterdam Gouda Utrecht UAQELUKS uitgezonderd Zondagen vertrekken 2 Booten van GOUDA naar UTRECHT des morgens ongeveer ten xeven en des namiddags ongeveer ten vlei uur Met dezen goederendienst bestaat ook eene zeer goedhoope relttyelegenheid voor Panitagleni naar UTRECHT en tosichengelegeu plaatsen Kantoor X ieuwe t eerstal De Agenl H J MOEKBIiiEK Het groote aantal zenuwkwalen TU MBBWlLMfdpiJa f tat Taar fnuLQÖ kuiteaktoMi vin popltiU bananbtrowfa IM toit a HOI KlU inlddeUn door d maduoba waU aabkp uncawaad Kant MB éaa tijd ksBt da aar toa dat lij door hat abi olk nuken tui dan aauvoudi taii weg ifTiTIJlr 1ab I daliaid aaaa phyilalaiiMhe ontdakkiDC c jaaa haeft dia ia honderda proafnamlat Oftu orar da caliaala warafd verbreid ii ao Urwijl iij m wetanaohappaUjka kriofaa da hoopU MuntaUlBf wekt tavana aeaa valdawt blijkt ta liJn voor da aao saoawkiralai U danda maiUMUaa da cabaala warafd verbreid ii ao Urwi I iij m wetanaohappalljka kriofaa da hoopt wekt Uvana aeaa waldaMt blijkt ta liJn voor da aao Baoawkwalan lUdanda maiUL caaaaawljaa ia aitfaTcadaD door dan gawataa OfHciaT van Oaiaiulhait Dr Boaui n vllakaf benut op da oodarrlndiiii opfadaan in eene EpO jaflfa praktilk D v wmwcUm n het k M aaMkl p r 4av wor4 B a Rrt a hfikU Aa 4 rd liali Ml4d Uljk MM ket Maawr t i Mc4 c id i i Kat daia tanauwlli êtiaa wark Hbltteraiida rainltktaa rarkraK n an iij m akte lOOTOal pcanri tn vu aan Amt iw iMrladar caathraran warkja QVER ZENUWLIJDEN EN BEROERTE kara voarkaMlai en aanailaf kiuan kartan tijd tui da 11a druk varaahanan la Dit boekja karat nlat allaaa T r lut fMtto pakllak vantatabara varUarlncaii mtrent het waien dei nlaawara tharapia a da Mnaada aaMï ia waaboplfa gartUan TarkragaD nitwarkinc maar ook viodt mm daula vataaMkappallJka TTh 4allBiatt alt da H dU h bladaa dia aan deia gaRaaawJJia f wijd jrijn sooMtia £ Sielurift vaa tal vaa gataipohriftaB vaa ttoouaplaatata f aaaeakandlgaB oad walla f éüikn Md dr prafMaar bm da patykllaM ta rarl t nia Roapamaat 1 j Stalagrakar Md dr pratHaaarMd yaaaaabaar aaa kat vaa tal vaa gataigaohrinaa vaa ttooggaplaatata f aaoeakandlgan o r lalvaNa lbarapiNtlielia raHahttaa vaar ÏHdartta Parijl raa at HwKe SSd Oaaiarvoa AeafcMkaab aitd dr taÉirfa a Maftaar dlraataar i Oeaiar voa Atafeaakaek aiad dr ta fiarfa Dr Baakaah arraad aria ta Ztrkntti Okar atakunt J ikl Md dr ta Waaaaa Dr 0 laafaval ta La Farrlira lara ltd Caaaafl Caatril dtytMaa al la Saatt la Fraakrlfk aa vela andaraa Aas allan wlar aaHawvaatal nicar faaloalar asadMiB la mfM wMfctlvhaM llidlaa waarvan da kantaakenan lija akraalaabt kaoH htantp a klatdaadraai froati prlkkalbaarhald a kaaallka taaaUad vardar alle liakea dia door 1 raigaa tntaakenan liJa akraalaabt kaotdaUa alrat WM laeidbaltf alafeloaebald IlohaaHJ ka aanit aa aabf beroerta catrefren warden an nog Hjata aaa da ga f aar aaa da patykllaM ta Parl t na loagamaat l Stalagrakar Md r rra B mi taawaaaw aaa aai kraakiMMtaaa Mtlsbt da Ckarantaa taalUtaratk Pr Ooba ta llattfa BraaaaiaaB aad dr amad arta t ffWaaaa Dr Faraattar laaHahHr db aataar vaa kat heapltaal ta Ahh lakalavalb Dr Sabaritf kaataal tataafala ltd tmt DariM ad dr laitiaftaar dlraataHr dar lalvaaa lbarapiMtlieha faHahttai vaar laaaw M Bi ngeneaiDgoflaaigiag li kwaal gavaadin habkas an t n alotta ilJ din vr vaaUn vaar baroartv an Aaarto radaa bakban waraaa TartaliiJnBalen aU ilok aanheadana aaiitlg vaeria vanfoovlng la bat baaff ba NpIJR Mt daliaHihald mkadaitn aa doakar wordaa voer ta oeiea drakkaada plja tadar bit vaariiain iNlilag la ia aarea bat vaitaa van krlabelini In an hat elapaa vaa kaaiea an veataa aaa al daM drla eatagarila van ManwlIJdera ali ook aan oNg malijai H dinla aaa bretfciaobt aa kraabtalaaiball aak aan gaionda lalfl Ita jaagt ptraoaaa dia veit nat kat haall warfcaa en gaaittlljka raaatl wlUta roarkoiaao wordt drlBgesd angaradan lich het bovan rermald wsrkje aaa ta aahafaa htttralk p anTnura kaïtalaai enfranoa verioaHes wordt door Apotheker KorU Haaflitaai 1 Ündsjraohi bl de Oaaxdbrag F IflD AaaatardUB door M CLEHaH A c Hatligoweg ttardaaa F E ¥ NAICTEN KOLrr Apotfa eht 1 B T PORTO Üad j T ohl b Op da l BnUan aiedicm le tentoonatelHoK ia da Dr Wrlaamana aokfl Sh tlat drar JnriJ aaat da lllvcrc Hed ille bakraand AMERSFOORT AMERSPOORTSOHE MACHINALE Sloom Brood en Bcschuittabriek stoom Automatische WaUen Meelfabrlek Pijn gebuild Water Tarwebrood wordl van de pmkate oorlen larwe rvoaritigd blijft hier door atceda heerlglc vnii smsulc en is verkrijgbaar la plaat vorm gemerkt met eene snede over den rog m ituiis van 4 ot I e i et 10 et 15 ot 20 ot oil ala Waterkadetjea vaa 2 ot Tulband wordt vim ilo fijnste zuidvrectiteii beale natiiiirlioter eieren enz emaakt 1 hier door een bijzonder hecriijlf gebak hütwflk nit t droog wordt en voor deze uitmuntende kwaliteit iseer goedkoop verkrijgbaar volgens geheel nieuwe ve beterde vormen met kapjes in tuks an 50 et 75 ot 100 ot Gewoon Roggebrood wordt van do bfsto en smakelijkste sjcrtoii rogge zonder 1 üfnig vreemd bljmoniisui gyf diricoord is iiior door buitengewoon hai rjijk van smaak Zi cr gezond en voedzaam en verkrijgbaar 1 Kg S s Ot l j Kg 8 s Ot 2 Kg 11 Ot 4 Kg 22 et 8 Kg 33 ot dez9 gewioWen behalve van kantbrood worden gegarandeerd Prima OngebUild TarWSmeel woidt van speoiail er voor gesebikto boste suoricu tanie gemalen en is verkrijgbaar in Kg pakjes van 6 ot Onze dépöthoudera mogen niet duurder verkoopen en veranderingen der prijzen worden door cns eerst geadverteerd Onze artikelen zijn uitsluitend verkrijgbaar by onze dépóthouders welke te herkennen zijn aan de dépötborden en de waI gens besohilderd met de fabriekstitels en W H MEURSING Eenige dèpöthouder te Gouda J L LBEFLANQ Door geheel Nederland dépöthouders gevraagd tegen zeer gunI stige oonditiën en franoo vraohteu dor voiio en icdigo kisten UI f e e Wcfon ajBron f e Oberlahnstein byfms Tafeldrank Vanb ninklykef uis der fec erlanden Ralhreiiier s Rneipp Malzkofiie gezondste en beste koffiebijvoegsel Voor Gouda en Omstreken wenseht men een degelijken en M irfcxamen persoon als POIKE OUDE SCHIEDAMMEH GEÜTEVEE Herki NiaiITOAP Verkrüabaar bij M PËETEUS Jz N B Als bewijs vau echtheid ii OHohet eu kurlï steeds voorzien Fan ten naam der Firma P HOPPE aantestellen voor den verkoop van een artikel waarvan dé plaatsing met weinig moeielökheden verbonden is Be linote Proi lsie wordt oiiiiiiddelllik bi verkoop iiitbetaiild eii bU succes ceue vaste toelafe verstrekt Aanbiedingen met opgaaf van tegenwoordige positie onder Succes aan bet Algemeen Advertentie Bureau A db i i MAR Az Amsterdam Geen Qrijs Haar meer DE NIKÜWE LONDON doet de gryze haren binnen enkele dagen verdwynen Q aakt het aar glanzend en zacbt belet het aitvallen en neemt de pelletjes van het bootd lischt op dan hals van den flaeoni nirosi Verkrijgbaar in flacons van 1 60 4t ƒ 0 8A by ƒ J C TSfabr de Papiermolen te öoudil B£ iaM iM De Wonde croscojp J TOrkocht weiriftri iiu i 1 i de garlnge pry ihii Blftlil Tarkrfgtiaar Do voonlfolen i i i daaan woudarmlci rii lm mui ladarTOOrwerpD MOniHItl e t 1r Il idai kan wasnloor sfoltttmn an TOOI bet oog onciohi t are ilini on ala malkaTari kou groot Eoliyneii Onontbeeriyk voor liet on ter k lil dw planten en diereufaonde en an lang gaweofloht limshnuJelyk apparau tot on enoeking alter TOMingimiddaUn op grond van TarralaohingaD en het Tiaaaoh op snntdTankrIebinen D m t water Erandadiarljai die voor het bloot ooc niat Biohtbaai yn aiat men tutte otaavaauaan Bnitendiaa Ia bat InatninM t mat aas loapa Toor kwWahttMn tol hat lasaa dar UafatataMtaia roozaian Qabroika hoomr By TOoroltbataUnf sMsMb 10 ala TOor w rto OmuundltUuta appU Gouda Drnk van A HiiiNKMA Zuon ma er fam N Z rootborrwal 15S OT Hiauwi T d OT BINNENLAND GOUDA 29 Mei 18 Meu rerzocbt ooa te willen mededeelea dat a s Zoudflg eene rergaderisg zal plaats bebbea raa da PogtduiTen VeresDiging de Smerïe ia bet korfiebuis HarmoDie € op de Markt dps morgeoi ten 10 uor Naar bet U D f meldt zal ds Boeren Ned Harv pred la Stolwyii bg de synode iu booger beroep komen tegen de ailipraak van bet provinciaal kerkbestuur ran Zaid Holland in zake de door het claes beatoor Tan Gonda uitgesproken schorsing b welke uitspraak göüoemden predikant eene berisping werd toegediend niettegenstaande het pror kerkbe stuur verklaarde geen enkel artikel in de reglementen der Ned Herr gera te kuuuen aanwyzen dat verbiedt te doopeu op wijioa zooaU door ds werd gedaao Geiyk bekeud is werd de Bchorsing door bei Pror kerkbestuur opgeheven Ds Hoerers maakte jl Zondag toen b weer voor het eerst voor zgne gemeente optrad bekend dat by ia overleg met deu kerkerand had beslo ten niet meer zelf te doopen vóór de Synode in dezei zaak zou hebben bMÜsb Bg het departement van koloniën is bet rolgdoda tel ram van dan gouvflri eor generaa ran Ned lndiê dd gisteren ontvangen kOperatiëa ia VI en IV Moekinis eergisteren geëindigd zonder verdere verliezen Toestand der gewonden gunstig De le luit der artillerie A W O J de Keyzer wordt 1 No a s onder eervolle ontheffing by de artiilerie iustructie Compagnie ran Scboonhoveo naar de residentie overgeplaatst Jaap JËdeo zal rydeu tegen JacqueUo deu beaten Franechen cyclist Deze match wekt natnurlyk in BVankrgk groote belangstelling en de strgd zal ongetwyfetd warm zgn De Petit bleu f melding makende van de aanstaande match zegt Wy voor ons gelooven aan de orerwioning vau den Hollandscheo kampioen De kantonrechter te Qoor veroordeelde den pred bij de vrye cbr ger gem te Rysen tot f 50 boele subsidiair 10 dagen gevangenisstraf wegens het onbevoegd uitoefenen der geneeskunde FEVILLETOX DE 1 m m M Hij is aog niet wel geooeg om te reizen mylord wij hebben dokter Green moeten latoii roepen Ujj rerwaoht boreadïen gelden Lord Dane wierp terwyl hij lioh varwgderde het hoofd met de eiftenaardige trotsche btwegir g van de Danes in den nek Men kon uit het antwoord van Riohard Ravensbird opmaken dat deze kans had bij den heer Ilome te kort te komen Ed wel bekome het hem I prevelde lord Daoe binnen s monds Kr was sedert de laatst vermelde gebeurtenissen eenigen tijd verloopea en meo bevond zich nu in do maand October Er was in de laatste weken niets bijtondera voorgevallen en de zaken bleven nagenoeg op dezelfde hoogte De belooning van dnitend pond bleof nog attyd aangeplakt maarzonder het minste gevolg de verlakte doos kwam maar niet te voorschiju ea de heer Bent begon met lord Dane te gelooven dat de heer Lydney zelf het verloren eigendom achter hield £ r werd nog steeds sohandelijk gestroopt op de jachtgronden van Lord Dane Het wild werd bij dozyoen weggekaapt de stroopers schenen het recht nair den zin te hebbeo en de bosehwaohters werden De lijkschouwing van een 12 jarig meisje te Rotterdam dat naar men ze jt op een der schelen voor kosteloos onderwjjs door een ooderwyzer met een stok op bet hoofd ia geslagen aan de gerolgep van welke mishandeling het overleden zou zyn heeft tot resnltaat gehad dat een nadere instructie gelast is Aan de telegrammen der Java Bode ontleenen wy dat bij deu overval van de benting van ToengkoeTjoet Toengkoek door luitenant N Neeime er in den naebt van 28 op 29 April 8 A jebers gedood en 4 gevangen genomen werden terwyl van onzen kant slechts ééa man lïcht gewand werd Den 30n wsrd geseind Heden is oitgerukt met bet 9e bataljon en eene bergbattery ïn de richting van ïjoengkoek en Kroeng kali tur demonstratie iu de 13 Moekims en de vernieling van de eigendommen van toekoe Tjoet van Toeogkoek en den imam ran Siem die naar Oemnr zyn overgeloopeu De colonne is om elf our teraggekomen zont er de misaigit Siem te hebben bereikt zy heeft één licht gewonde gekregen Er wai veel tegenstand en een ernstig gerecht zou onveraydelyk zyn geweest t i moest volgens de instructie aan den coloanekommandant rermedeo worden De werkatakeri op de bontwevery der flruia De Wit te Aarle ïtikstel die zich ook Dinsdagavond zeer rustig hielden hebben Woeos dagmiddag door bemiddeling van den tydelyk te Ijelmond vertoevendeo luitenant der marecbausiee tv eemaal eeue samenkomst gehad met hun patroon Daar deze ohter aau huneiscb om voor langere stukken ook evenredig meer loon te betalen slechts gedeetletyk wilde tegemoet komen werd besloten te blijven staken Twee brigadiers en tien agenten brachten Dinsdag oit de Rozenstraat te Amsterdam onder grooten toeloop vau menscheu een man in bewaring wegens dronkeosphap en hevig verzet Bij deze arrestatie is een brigadier aan den linkervoet en zyn twee agenten aan het aangezicht gftwond Ovareeokomstig het requisitor randen oÉEcier ran justitie beeft de rechtbank te Haarlem by Dinsdag genomen beschikking merrouw Van Wersmeikerkea Juniua buiten rervolgiog gesteld Anberfc de moordenaar van den jongen nacht op nacht getrotseerd Sommige spotters beweerden dat de hoschwachters in plaats van lioh te verdedigen bet hazenpad kozen zy hadden oo zeida men gedurende de ticojarige afwezigheid van Lord Dana hun post zoo gemakkelijk opgenomen dat zij dien nu verleerd haddea Toen dit 1 ord Dane ter ooro kwam was hij uiiormate verstoord on las hy zyno opzichters eens duchtig de les Dat onbeschaamde stroopen begon hem te vervelen en hij bad grooten lust ook eene belooning van duizend pond uit te loven aan degene die de stroopers op heeter daad betrapte Hij zou er dit gaarne voor over gehad hebben als Lydney met heu gevat werd miar er waren tot nu q geeup tastbare bewijzen tegen hem aan te roeren Lord Dane wist dat hij zich des nachts dikwerf in het hosch ophield en dat hy op een goeden voet met stroopers was by die gelegenheden zag men hem meestal in gezelschap van Wilfred Lester Want Wilfred Lester wy moeten hel belaas I bekennen leidde eon oven bandeloos leven als de stroopers Deze jonge man wns verbitterd en wanhopend gestemd over de onbillijke bejegening dia by van zyne vader en van do wereld in het algemeen tn lyden had Squire Lester had onmiddellijk op het briefje van deu heel Apper y geantwoord en geweigerd het hew satuk te laten lezen by had ar bij geschreven dat Het geld aau zijn zoon was uitletaald en dat ket dus nergens toe diende het stak Qs te loztn Voordat Wilfred don lijd had gehad van zyne woede over dit antwoord te bekomen bad do advokaat Danesheld verlaten en eene reis n ar Frankryk oadornomen alwaar hy vowr een zijner kliënten zaken had Hij werd genoodzaakt zyn ver lahtfeff heeft te Parys in bet buia van beearing een zeer onrustigen nacht doorgebracht ierwjjl zyn gezellin dia in Saint Lazare is opgenomen groote godsvrucht aau den dag lagde De rechter van iostruotie heeft gisteren fericheidene getoigea ondervraagd teu einde de personen terng te vinden dio van Anbert postzegels bebben gekocht Voor het gerechtshof te t Gravenhage stond gisteren terecht een 40jarigo arbeider wonende te Nieuw HeUevoet beklaagd van in den nacht VAD 17 op 18 Nov opzettelijk brand te bebben geiticbt D een bem toebehoorend leeg staand huisje met schuurtje dat by iu October te toren voor f 750 bad gekocht eu dadelijk daarna voor f 1000 had doen verzekeren De rtcbtbaiik alhier bad bem veroordeeld tot 1 jaar en O maanden gevangenisstraf Heklaagde Ctotkende pertinent Advocaat tur Flügï vjin ppermont was van oordeel dat boki ten our obte was schuldig verklaard daar er alleen aanwy iogen waren die onderling nog volstrekt geen verband bietden Hy concledeerde dus tot vryspraak Het O M wees op verschillende voor beklaagde I e7 warende omstandigheden eo vorderde bevestiging van het ronnia Uitspraak over 14 dagen Op 20 Mei vervoegd kich te lietden bij een bhandelaar e u gersoon die zeggeude Johannes Boverwyk te t o voorgaf kost en inwoning iu een christelijk gezin te zoeken en tüt bet Leger des HeiU te willen toetreden Hy heeft tot den 22 dezer by dan viscbhaudelaar gelogeerd waar bem een pnar heereubottiues eu een oaatdparaplu in bruikleen zyn afgestann Na zyn vertrek op laatstgenoemden datum heeft hy uiet meer van zich doen hooreo maar werd toen in die woning oen gouden beerenremontoirborloge vermist Volgens informatie zou de man eigenlijk Hendrik Haak gfoaam eo te Groningen geboren zyn Hy ia ongeveer 22 jaar oud tomelgk lang en slank blond met smal galaat en Htteeken bij het rechteroog terwyl bij een kinderachtige uitspraak oeeft De commia aris ran politie te Leiden verzoekt opsporing van den verdachte in beslagneming van het horloge en bericht De Amsterdamsche rechtbank behandelda gister de aanklacht van den beer La Bnstide redacteur van de Echo tegen den hser Schwartz redacteur van het Volksdagblad wegens benadeeling met opzet in goeden naam en oer De heer ir chwartz bad nl in zyue courant openbaar gemaakt dat de heer La blijf aldaar te rekken en Wilfred Lester was mot de eonige klieut die daardoor werd teleurgesteld De heer Lydney t ie ten laatste besloten had de advokaat te raadplegen over don weg dien hy moost inslaan om do vermiste doos terug te krijgen meldde zich daags na het vertrek van den advokaat aan het kantoor van den heer Apperly aan on wachtte ledert met ongeduld zijne torugkomst af IntusBchen gingen de huishoudelijke zaken by Wilfred Lester iets moer naar den wind Sally had iiiich met go d gevolg Ket een stiefoom van haar gewend deze had cenig gereed gold overgezonden het waa haar eveneens onder vole sohoone beloften gelukt opnieuw van varachillende winkeliets crodiot te krijgen Mevrouw Lester ïuohtte in alilte on dacht met schrik aan het oogonblifc dat do schuld afgedaan zou uioeten worden Haar eohtgeaoot was zoo onverschillig omtrent de toekomst als alleen een wanhopsndc zyn kan hij ou er niet om gegeven hebben als Sally voor honderden op croiliet had gekocht Al do woedo van Wilfred Lester ko rd ï zich nu tegen ryn vader omdat deze bom het bewysstuk niet bad willen venoonen hij was overtuigd dat men duidelijk uit hot stuk zou kunnen opmaken dat het geld bem nog toekwam on nat dit de reden was waarom do hoor Lester weigerde er modo voor den dag te komon Eerst liet hij tich oprnlyk ovor de zaak uit en zwoer zich te zullen wrekon of zich door een of ander wanhopend middel van hot stuk to zullen meester maken maar later roerde hy de zaak niet oieor aan Men begpu den heer Lydney in Danesheld mot zekere koelheid te bejegenen Dit was geonzins het gevolg van opitokeryen van Lord Dane maar bot Baatide 2 briefkaarten geteakend Tan Steyo ea Hoogenkanip gesobrefeo zoa hebben in welke briefkaarten het Volkadagblad werd aangetast wegens volgens den schrijver onware beriohten omtrent de Echo De beer La Baatide bygestaan door mr Carolt ontkent aobrijver dier briefkaarten ta zyn wat door den heer Schwartz wordt volgehouden op grond ran overeenkomst in bandaohrift De rechtbank hoorde als getjnigen de heeren La Baaiide en Heyeroians en den letterzetter Kamp die 5 jaar lang kopy heeft gezet voor het Zondagsblad ran de Êcbo doch volgens deu heer La Uastide slechts enkele malen zyn handschrift kan hebben gezien ea ontslagen is wegens verdaisteriug ran kopy De beer Schwartz ter wiens rerdediging mr Bilderlack optreedt erkent het en loste gelegde doch tevens overtdigd te zyn geweest en nog te zyn dat de heft La Baatide do schryver i der beide briefkaarten en gehandeld te hebbeu niet met het opzet beui te beleedigen maarlo uit zelfverdediging daar het Volksdagblad benadeeld was en 2o nit algemeen belang omdat de leider van een volksblad zich niet mag schuldig maken aan practykan alsde heer La Bastida pleegde De rechtbank na in raadkamer te ijjn gegaan achtte het noodig dat de beklaagde in de gelegenheid zat worden gesteld aan te toonen en te bewyzen dat b handelde op de door hem aaog eren gronden en rerdaagde de behandeling der zaak tot 18 Juni S October te Leiden In de Dinsdag avond gehouden algemeene vergadering van de 3 October rereeniging werd bealoton boren en bebalre de gebruikelyke nommers van den feestdag zooals koraalmuziek iu bet Van der Werfspark uitdeeting van brood haring bier enz aan minvermogenden maziekuitvoeringeo op Zomerzorg en Zemerlest en kermis en vuurwerk op bet Schuttersveld bet boofdnummor van het feest te doen bestaan nit eene tentoonstelliug ran verbierde rijwielen In vertand daarmede zal worden georganiseerd een wedstrijd op velocipedes in bardryden schoonrydea en rjjdea met bindernisieD inden geest ala voor eenige weken plaats rond t Haarlem ter gelegenheid ran het aldaar gehouden bloemencorso De nadere uitwerking van dit gedeelte ran het feestprogram werd overgslaten aan het beleid van het bostuar Naby West OraftJyk N H geraakte dezer dagen de vrouw fan schipper H terwyl zy aan den kant van het Groot Noordhollaodicb kanaal bezig was met bet spoelen der kleeren Ing in don aard dor zaak dat men wantrouwen tegen bom opvatte In do familien waar men hem ontvangen had merkte men va lieverlede op dat by by nadore kennismaking even geheimzinnig bleef voor zoowel zijn porsooa als zyne aangelegenheden aanging hij was op dit punt zoo terughoud oud dat hij zooveel sluwe strikvragen als openhartige vragen dionaaognanda met zorg ontweek Kr wns werkeljjk ieta zooderlings ia zijne verhouding tegenover sgne iiiouffo kennissen het zou inderdaad zelden voorkomen dat een jong mensch die ala bet ware geheet vreemd in hun midden wni komor vallen met hen op vrieudschappelyken voet omging zonder ooU een woord los te laten over zijn eigen persoon Als mon hierover in tegenwoordigheid van lord Dane sprak wierp deze gowoonlyk bet hooft met eene trotscho beweging in den nek on krulde zijne lip en dit gevoegd bij bet feit dat lord Dane den boer Lydney op ia bot oogloopende wijzo ontweek was voldoeodo om don laatste afbreuk te doen Niots van dit altva ontging den heer Lydney hy vermeed langzamerhand de buizen waar men hem eerst vriendelijk ontvangen had als hy die familien iu het publiek ontmoette sprak by ze aan maar daar bleof het bij Mij jufronw Bordillion bigf hij op vricndsohappalykon voet aan huis komen en hij bezocht Wilfred Losfor nn ook van tyd lot tyd hij logde ook een enkel bezoek af op Daneaheld Hal fjonl Dano Hot zich niet ovor hem uit bij wachtte den tijd af dat hij tnitbare bewijzen tegen hem zou kunnen aanvoeren Eun paar wek a later op zekere belderen morgen was heel Danesheld in rep en roer