Goudsche Courant, zaterdag 30 mei 1896

3 57 4 60 6 10 5 61 7 11 7 68 8 8 8 4S 8 61 9 67 H 4 67 w 7 69 ff ff ff 10 4 II 6 4 n 8 6 ff ff ff 10 11 II 6 11 II ff 8 18 ff ff A 10 18 4 16 DA 1 44 6 80 6 39 6 10 J 80 8 88 8 47 9 8 9 10 10 87 l 3 44 4 7 4 40 6 81 6 17 7 86 8 6 9 43 1 64 t 4 60 6 87 ff ff 9 47 8 01 n 4 67 ff 6 84 ff 8 14 8 08 H It 6 04 6 41 ff ff 10 01 8 14 S 09 4 04 4 87 6 10 6 61 6 47 7 46 8 86 10 07 DEN HAAG GOUDA hy haar ia een brief mededeelde verklaarde by xich bereid baar zyn naam te schenken Uy knoopte hieraan echter de voorwaarde vas dat de dame hem door toezending van 300 mark i 18U van een groote zieUbekommornla zou bevrydeu Hij bad uainelyk vroeger een ongelukkige liefdesbetrekking met eeu jong meisje gehad dat geen geschikte vroaw voor bem zou zyn Omdat by uu zoo ui ar niet in eens van dit meisje af kou komen had by de 300 mark uoodig om baar acbadeloos te stellen teneinde dan zyn nieuwe bruid en toekomstige vrouw geheel te kunnen toehehooren Juffrouw Pistor verheugde zich over de groote opeuhartigheid van den koopman in wien zy eeu aanzienlyke quantitelt zïeleuadel meende te onttrekken Zy 7ond met alleen allerb reidwilligst de verlangde som doch spoedig volgden ook grootere aomuien die zy in bat volle geloof aan de oprechtheid van baar toekomstigen heer en meester op diens verlangen uitgedrukt in zeer teadere minnebrieven aan haar kapitaaltje oattrolf Ruiiu mr jaar lang leidde beklaagde de licbtgeloovige juffrouw op die manier om den tuin en onttroggelde haar ruim 1800 mark Zelfs toen hyaiuhet eind van bet vorig jaar met een andei meisje iu het huweiyk trad Eoud zyu brulde hem nog een kleine aom di hy voorgaf noodig te hebben voor een reis naar Breslau Haar hoop den bruidegom spoedig in haar armen teknnuen sluiten bleef onvervuld want de veeleiBchende hawelykscaudidaat bleef op een behoorlijken afstand zoodat de bedrogene eiudelyk de fechellen vau de oogeu viplen By de bohaudeliug der zaak ontkende beklaagde alles met de grootste pertineutie doch ztin correspondentie met juffrouw Pistor was het overtuigenate bewys voor zyn schuld Het O M eiscbte zyn veroordeeling tot 6 maanden gevangenisstraf De rechtbank veroordeelde hem echter tot 9 m anden gevangenisstraf eo 2 jaar eerverlies In de Nederlanden zegt eeu Loadeasch avoodblad zyn de burgerlyke beloefdheidsvormen even belangwekkend als eigenaardig De Franschen zyn beleefd doch hun beleefdheid is niets vergeleken by die van de NederlaRders De bezoeker merkt t zoodra hy in t land komt Iedereen buigt niemand knikt het enkel raken aan den hoed h t aanslaan ia onbekend Eveuals in Frankryk buigt de heer bet eerst maar al beeft hy ook tien jaar gebogen bat is hem verboden de dame aan te spreken Een buiging wordt gemaakt voor elk persoon dien men kent Een Ned jrlaiider geeft eeu bevel aan een werkman en neemt zyn hoed af terwyt hy een buiging maakt die eeu dansmeester niet misstaan zou Als hy zyn bnurmans keukenmeid ontmoet groet hy haar zooala by beur meesteres zou groeten Iedereen buigt by t voorby gaun van het buis waar kenuissen wonen eo het iszeer vermakelyk menschen hun hoeden voor de ramen af te zien nem n om t even of de familie zichtbaar is of niet Bovendien maken dames eeu beleefde buiging met het geheele lichaam wanneer ze huizen voorby gaan waar ze ontvangen worden Bandelslui groeten al bun klanten Een dame wordt met een buiging begroet door al de vrienden van baar vader baar broeder t f haar echtgenoot en wanneer de vader of de broeder van een Holiaudschen jongen eenmnal eene dame gesproken hebben moet die jongen baar herkeuuen Elke man neemt zyn boed af voor eiken anderen man dien by kent de vHÜni man en de geestelijke groeten even beleefd als twee lords De Utrechtache maskerade zal op Dinsdag 23 Juni plaats hebben s Avonds te voren zal een wapenbenut vergezeld van een vendel soldeniers en bazuinblazers te paard de atad binnen komen eu op de hoekeu van straten en op pleiuen de mare verkondigen van den intocht van zyneu koniuklykeu meester Maximiliaan koning van Bohomeu graaf vau Lynden van Sandouburt 1 Mei TUd vao Greenwich Directe Spoorwegverbindingen niet GOUDA 10 50 10 67 11 4 11 11 11 80 8 66 10 7 47 8 18 9 1 GOUDA DSN RAAG 8 07 a Hage 6 61 7 20 7 48 8 S0 9 19 9 46 lOJI 11 8618 88 1 8 6 8 44 8 40 4 04 4 3 8 6 17 6 187 18 7 68 9 88 9 68 Voorb 6 67 10 17 1 41 4 39 6 18 i 9 84 Z Zegw6 n ff ff ff 10 88 1 66 4 63 6 30 9 48 Zev M 6 83 Hunt 10 48 8 08 6 04 6 89 e 69 Öouda 6 88 7 60 8 13 9 16 9 47 10 1610 6418 06 18 63 8 17 8 14 4 08 4 886 16 6 47 6 607 488 8810 1010 88 Stopt te Bleiswük Kruisweg en Nootdorp Leidsoheadam eo Hekendorp U T R E C H T 0 O ü D A 10 10 88 11 88 13 60 8 08 8 68 4 46 6 8610 88 ff 11 66 ff 4 16 ff 6 68 10 81 ff 4 84 10 44 11 1018 111 82 8 45 4 87 6 17 7 09 9 S7 10 13 10 48 11 16 U UU 88 1 87 8 47 4 46 B Ï8 S 64 7 14 7 4 J 8 S 8 64 9 64 U lü 11 18 40 4 67 8 01 10 08 11 11 18 49 6 08 8 18 10 16 11 86 1 03 6 80 8 8 10 87 10 48 11 30 11 46 18 46 1 08 1 67 4 17 6 86 6 68 6 88 7 44 8 818 66 8 10 88 11 46 BOI Di UTRïCHT 10 61 18 65 8 80 8 1711 14 8 87 II 88 8 46 8 S4 11 46 1 87 S 08 8 60 AUSTBRDA H G O U D A 7 16 9 10 48 8 84 8 68 4 46 6 18 7 48 9 41 8 19 U IO 18 11 S 46 8 66 6 49 7 48 M9 11 10 fi O Ü I A A MSTERDAM 8 81 9 62 10 67 18 10 4 11 9 87 10 66 l 1 18 6 16 te w ter Da r er oogenblikkel k geeo volüoaude bulp tot redding was werd zij eeuiguu 1 1 later leveuloos opgehaald De eug lukkijje was nifiar korte i t d gel deo gehuwd en slechts 21 jaar oud Staten Qeneraal 2e Kaiik Zitting van Donderdag 28 Mei 1896 H Het kiesrecht debel werd voortgezet eu wel over linea B 2o kiearecht verbouden aan bet iakomeu iq eeu dieostbetrekkiug gedurende het laatat verloopeD jaar by denzelfden persoon of dezelfde onilerueming tot een bedrag voor elke geoieente ineen tabel aangewezen Hierop vnlgdo de loelicbtiug lo Yaii het Hiuendement Borgesius toelatende dat het iukonieo verdiend z bij niet meer dan twee personen iu één gemeente Dit amendement tracht eeoigaiins de bezwaren van het artikel weg te nemen en den sleutel vau het kiesrecht niet te leggen in handen der patroons die wellicht andera een grooten invloed zouden kunnen oefenen 2o hetamendement Borgefiius om tyfrente met pensioen gelyk te stellen 3o het amendemeot Kuyper om jaarwedde bezoldiging wachtgeld pensioen en lyf 6nt dua alle inkomen naast die nit de dioDstbetrekkiug in aanmerking te doen komen en om niet Ie eïscben dat het inkomen genoten tQ by denzeltden patroon maar hij ten hoogste 4 personen voorta dat de inkomsten gecumuleerd worden eu bet pensioen iu aanmerking worde genomen onverschillig of liet van overheidswege worde gegeven öf door particulieren 4o het amendement Van Karnebeek om geeu inkomen ats element van bet kiesrecht te nemen maar alleen pensiot u 5o bet amendement Schepel om ook den iuwononden zoon in bet bedryf of beroep der ouders werkzaam en die bet vastgestelde inkomen geniet bet kiesrecht te geven De heer Kutgerb verklaarde zich voor bet amendemeut Van Karnebeek ten inde beter de controle te verzekeren tenzij de minister zich bereid verklare het ameudement Bintzen op art 25 goed te keuren Ook de beer Viruly achtte de categone van het inkomen der kiezers zeer onbeteekenend De heer Heldt waa er ook tegen maarzon tot verbetering van het beginsel meewerken De heer Michiols verklaarde dat d commissie van rapportfuts eenparig of bij meerderbeid tegen alle ameuddmenton js Da minisier bestreed alle amendementen daarby te kennen gefeude dat de uitdrukking van dienstbetrekking uitgebreider zou moeten wordcB opgevat eu dat inwonende zoons op boerenhofateden pu dergelyke wanneer zy krachten contract in dienstbetrekking zyo ook kiesrecht kunnen erlaugeu De beraadslaging over dit onderdeel werd gesloten Daarna kwamen ia behandeling de keuteekeuen van nen spaarbankboekje of insebryviog op het grootboek met het ameudement Kuijper onitret de polis ver ekering of voor pensioen De commiaa e van rapporteurs en de mini ter bestreden ook dat amendement De discussiën zyn alzoo niet geëindigd zooals in de bedoeling lag en ook uitt voortgezet in cene avondvergadering het deabetreflfende voorstel van den president werd met 44 tegen 41 stemmen verworpen Toch zyo zy zoo goed ala ntgeloopen Heden is dus de atemming te verwachteo die zeker een geruimen tgd in beslag zal nemen 8 20 8 40 8 47 8 54 9 1 9 1G 7 SB Oouda 8 80 7 86 Moordreoht 7 83 Nieuwerïrerk 7 88 Oapelle 7 48 aotterdam 7 7 86 Botterdam B Oapelle J IO Nieuwerkerk 5 19 Bioordreoht 6 S6 Gouda B 8S 6 S7 6 08 6 16 6 S4 9 80 Oouda 7 8U 8 38 Zav IL 7 4i 1 47 Z Zegw 7 B3 8 S Voorb 8 07 8 08 H g6 8 1 18 10 7 Uo ida 6 86 7 68 8 09 9 88 10 1 Uudev 6 60 i n n k Woerden 6 9 8 18 Utreolil 6 18 8 28 8 41 9 64 10 61 187 8 14 Gouda Anutardan O St Van de buitengewone liohtgaloovigbeid eener trouwlustige dame zekere Minna Pistor te Brealao wiat de koopmoo Heiorich Dirksen die dezer dagen voor den Beriyuscbeu atraireohter verscheen op brutale wyze party te trekken Ia Soptember 1891 bad juftVouw Piatür die te BresJau een klein zaakje b zit in eeu aldaar verachyuend blad per advertentie haar hart en baud diaponibel gesteld Door zyne te Breslau wonende schoonzuster kwam Dirksen nu met de dame in conueetie hy voizoaht de toezending van haar portret en ilaar hy dit geheel naar zijn smaak vond ooais Woensdag zal op bet Sportterrein achter bet noogelaodapark het eerste rjdderhofspel plaats babbon waarby waar chyalyk de Kouioginuan zullen tegenwoordig ayn Die apelen zullen beitaau in carouaelryden bet vormen van fraaie figuren door de deelnemende ridders eu ateekspelen Deze laatste zyn geheel ingericht voar zoornr men dit uit besctirytiugen eu platen heeft kunneu nagaan zooals dit ten jare 1560 te Weeuen het ge al was Twee ruiters ieder aan oen yyde van eene houten alscheiding waarboven slechts de kop van bet paard en het boveolyf van den ridder uitsteekt zullen elkaar in volle vaart tegemoetryden en in het voorbijrijden elkaar met een speer uit het zad l pogen te lichten De speren bebbeu natuurlijk geen scherpe punten eu de ridders syn gehelmd on geharna t maar dat het er toch warm zal toegaan biykt wel daaruit dat by de oefeningeu reeds eeu paar malen een detfinemer buiten ge e bt werd gesteld Vrydag zal het tweedfe ridderhofspel gehouden worden vermoedeiyk tegen lage toegaugiprijzen des Woensdags zal deze daarentegen denkeiyk tien gulden bedragen De eerste pleiziertrein van Den Haag en Amsterdam en tusschecgeUgen stationa naar Parijs heeft op zgn terugtocht in den afgeloopen nacht een ongeval gehad Even voorby het station IJselmonde heeft die trein gestooten op eene rangeeronde machine Door de butsing kregen de pasaagïors een hevige schuk en in het voorste gedeelde van den trein kregen vertcheii eue personen verwondingen Het ongeval gaf 2 uur vertraging Met eene andere locomotief werd naar Kotterdam gereden waar de reizigers in station Delfsche Po rt overstapten 6 il 8 reizigers alsmede de beide op den trein zich bevinden conducteurs werden licht gewond Het materieel is slechts in geringe mate beschadigd Onder de gekwetsten zyn drie dames De Loor nit Haarlem twee niet ernstig aan de beenen een ernstig aan het rechteroog gevolg van eene botsing met eeu tegenover baar gezeten reiziger Een medereiziger deelt omtrent het ongeval h t navolgende mede Toen de trein beden nacht ongeveer om half twee het station IJselmonde passeerde hoorde men eenaklapa eeu noodseio van de locomotief en kreeg men een gevoel alsof de trein ouverhoedti gestopt werd wat zulk eeu hevige schok teweegbracht dat wy in de coupé tegen en door elkaar vielen terwyl ouze bagage nit bet net viel In onzen wagen een der laatste drie van den trein had echter niemand letsel bekomen maar in de rytnigeu 2e en 3d kla ae in htit voorste gedetlte van dan treiu hadden verscheidene pereoueu min of meer zware kwetsuren bekomen waaronder een spoorbearabte In een der voorste rytuigen was een b nneawant uit elbaar geslagen De oorzaak van het ongeval was dat onze treiu op eene losse machine liep die op onze lyu stond By de botsing was een buffer als een strootje afgeknapt terwijl de andere kromgebogen tegen het voorwiel van de andere machine was geklemd Natuurlyk heeracbte er by de reisigera groote ontsteltenis Men hielp echter gezamelyk de gekwetsten ongeveer een tiental en na 2 uur oponthoud reden wy met bebuld vau eene locomotief vau oen goederentrien langzaam naar Rotterdam waar wg in het station Delfsche Poort overstapten eu in goede omstandigheden doch veel te laat aankwamen De pleiziertrein had op Fransch grondgebied ook nog vertraging ondervonden daar een der reizigers naar beweerd werd by ongeluk san de noodbel trok zoodat de trein stopte en proces verbaal tegen den pasaagier werd opgemaakt Aan don anderen medereiziger moeten by het overstappen te Broasel station du Midi een bankbiljet eu eenige retourkaartjes gerold zyn Zomerdlenst 1896 Aangevaogeo oouda ottïrdim 11 18 18 13 18 85 1 84 S 60 u 13 38 H n ir 18 8S 11 32 81 IS SS tl V M 18 4S ff 18 66 1 44 4 8 U OTTERDAM 10 1 10 8 10 8 10 41 10 4 11 60 1J 87 a 66 8 81 10 17 7 10 H 10 34 7 18 8 48 10 41 7 S 9 04 11 07 Utrecht 6 8S 7 B0 9 9 88 Weerden 6 88 8 11 Üudewater7 07 8 19 Gouda 7 88 8 88 9 84 10 10 6 17 6 86 10 80 6 80 6 60 10 17 11 86 Amsterdam € at eouda 7 88 7 61 8 66 13 08 18 47 Nu begrijpen we niets meer vftn da stak van het gebeente van prins Frederik van Oranje Terwyl Heater eergister avond zoo bealiit mogelyk seinde dat er tevergeefs naar gezocht was bericht nu hel iHbl c dat ds vau 8ppyj eergister Venetië heeft verlaten met liet stoffelyk overschot van den prina aan boord De heer van Grovestiua zoo voegt bet blad er by reist mede op het oorlogsschip waarin een ichapelle ardfmte is gereed gemaakt voor de kist Zeer schitterend moet de optocht geweest zyn waarin deze van het atalioo gebracht ia naar de vau Speyk de sloepen van bet oorlogsschip gingen vooraan geëscorteerd door sloepen van Italiaanache oorlogsschepen en eeu gedeelte van het garnizoen in booten eu honderden gondels waren op het kanaal om den optocht te zieo De heer Westenberg onze gezant te Rome was te Venetië aanwijzig Da van Speykc lag juist aan het Dogepaleis Russische bewaking Over zgne reia van St Peteraburg naar Moskou scbryft de veriilaggevf r van t Hbl i By ons veitrek uit St Petersbnrg was het vol ïoulicbt en eeral tegeu balfelf begon bet donker te worden Al dien tyd zag ik aau den linkerkant van de spoorbaan holdaten loopeu of afstanden van 100 tot 300 metera Ze bewaakten blijkbaar de baan waarover deu volgenden dag de keizeriyke treiu zon rijden en ze liepen altyd maar voort in de richting van Moskou Het waa eene eiodelooze colonne en ik telde er in t voorbygaao 20 in ééa kwartier en dan waren er bovendien nog andere by de o erwegen geposteerd die onbewegelyk strak naar het Oosten tuurden mat den rug naar de spoorbaan Maar de anderen liepen altyd altyd door alsuf ze den volgenden morgen de bonderden wersten naar Moskou moesten hebben afgelegd Geeu enkele die terugkwam Aan den anderen kant van de apoorbaan liepen er geen En toen hei om ééu uur alweer begon te schemeren zag ik naast den trein telkens weer de grauwe schim van een soldaten figuur loopen altyd naar Moskou Eo om halftwee was het licht en zag ik uo steeds soldaten naast ons loopen naar Moskou Ik begreep bet niet en eeu Rusalsche collega dien ik er over ondervroeg kon bet ook niet verklaren My was het een eigenaardige gewaarwording in een trein te zitten die booderden wersten ver liep maar waarlangs zeker een paar daizeod soldaten marcheerden Een byzondere eor Niet afgaaude op buurpraatjes die andere bladen bunnen lezers als de waarheid meedeeleu heeft een lid onzer redactie hedenmorgen een bezoek gebracht ten huize van den bootwerker Wilhelmus Johannes De Vos Djeroekstraat No 15 De vrouw van die Vos deed open eu verzocht ons boven te komen Het zag er kraakziudeiyk uit in de kamer in welke het onderhond plaats had Aan de tafel waarop een naaidoos en eeuig naaiwerk lag zat een kind onbewust van het leed dezer vrouw te spelen Juffrouw dus begon onze verslaggever ik begryp volkomen dat het u pyu moet doen al dat geschryf te lezen over uw man datnaar ik hoor slechts op buurpraatjes berust Ik ben daarom tot u gekomen met verzoekmij bet eeu en ander mee te deeleo waaropdoor de lezers van ona blad vertrouwd kanworden Ach mynheer luidde het antwoord derblykbaar veel geleden hebbende vroaw datgeschryf is ellendig Het is verschrikkelyk Maar dit verzeker ik u er zal werk van worden gemaakt de zaak ia reeds in handen Hoe lang is u al getrouwd Drie weken en ik heb alle hoop dab man vandaag of morgen thnia komt Eo diekranten och ik lees het zelf niet wat er instaat Men houdt ze voor my weg Toch komende uienscheo er nog het een co ander van er J Lo j I I Birii I wm 7 60 8 09 9 07 10 84 ff ff 9 88 10 64 n 9 86 ff 8 88 8 41 9 4 11 10 11 80 tallen Het i veraobrikkelyk dat men al die buurpraatjes maar opneemt en daarom verlaag ik vurig dat deze zaak zoo spoedig mogelyk tot klaarheid worde gebracht Ik ben er zoo van overtuigd dat myn mau vandaag of morgen thuis komt Want ik ken myo man ik heb reeds eau healen tyd kennis aan bem en als men dan 35 jaar oud is heeft men toch waarlyk wel eenig inzicht Maar men gaat maar op zyn schrift door Ik beu er al voor by de bfficier geweest eo by myo man Die is f ukkig aln overtuigd als hy is dat zyn onschuld biyken zal Zyn er kleeren by u gevonden P Ja mynheer maar wat heeft dat te beduiden Men heeft eeu Engelsch lederen broeken een oude jaa van myn man meegenomen DhI is al £ u hoe ia men schrift vau hem machtiggeworden Men heeft hem een paar brieven lalenBchryven Men zegt iu verband met de workbtakiug mynbeer maar de werkstaking heefter niete mee te maken Men gaat met Hjsteu rond voor u ni atwear Ja mynheer dat h wel gebeurd Maarik heb oomiddellyk gezegd dat ik dat beleedigend vond en dat het niet uoodig was voorbet oogeoblik Dat ging uit van de brandweer onderling myn man is nl aan spuit 15 Eu dit hebben ze my gezegd als er één ouder ons was die aan de onachuld van uw man twijfelde geloof dan maar dat geen ouzer no titie van bem nemeu zou Geen van zyn kenuissen twyfelt aan bem Och hy ia zoo op kinderen gesteld dat weet u niet Dat kind dat hier zit is een dochtertje van een vriendin van my iNeem ze maar by je beuft ze gezegd dat geeft ja wat afleiding I eerste dagen zal ben ik in betrekman bot bericht er zelf zooals verontwaartegeu Men beeft u plotseling evervallen nietwaar Ach ja mynheer ik nooit vergeten Jaren king geweest Eu toenvan dien moord los wasik eu ieder ander hevigdigd Als JQ iets bebtx my moet je het dan aau zoo nDat is een ellendeling die dat gedaaoEn als ik aan myn man twyfelde dan geloofto toch wel dal ik alles liever deed dan by bem blyven Maar ik ben vast van zyn ondohuld overtuigd De menseben met wie hywerkt alleu die hem keunen zyn verontwaardigd over die praatjes Zijn karakter al zynhoedanigheden leenen zich nietj tot zoo ietslaags Het is onmogelyk dat hy zoo iets zougedaan hebben Hy zou t zelfs niet eenskunnen verzwygen maar er alles wat hy ervan wist uitgooien Dat zeggen syn vriendenook en allen die hem nog langer kenuen danik Gisteren nog een vrieud van bem die hemal 8 jaren kent met wien hy gewerkt heeft en die my het geld kwam breng n datby verdiend heeft Allen zijn verontwaardigd overhet geschryf de brandspuitmeesters ook Zyweten allen wat hy waard n Het is nogniet zoo heel lang geleden dat hy voor anderen zyn leven waagde Het wa by een brandop den Goudscben weg toen hy nog aan spuit 14 was Hy vloog naar boven om de mentchen te redden die er gelukkig reeds uitfraren Maar myn man kon door de vlammengeeu uitweg meer vinden Langs een lyu Üethy zich naar beueden zakken Er ii toen nogeen feestje gegeven te zyuer eere en een extrabslooning Ik heb er nog de verzen van liggen en iedereen weet t trouwens Hebt B reeds iets gehoord van de justitie Ja leyn vrienden zijn gisteren voorgeweest En wat my betreft nog nooit was ik op eenpolitiebureau geweest U kunt das begrypenwat dat voor gangen voor my waren EenhMlen tyd beu ik van do week op de Kaasmarkt geweest Kent uw man Hoogsteden Wel neen al viel by over hem Ik evenmio En die brieven indertyd u weet wet heeft myn man volstrekt niet Zooals ik zeghy kent de beele familie Hoogsteden niet Toen myn man van dien moord las was hy 100 verontwaardigd dat hij uitriep wel een week lang te willan werken om den ellendeUng te kunnen aanbrengen Hebt o familie Ach mynheer ik zit zoo iu angst enspanning Ik heb een moeder van 74 jaar baiteo de stad en ik ben zoo bang dat bet meoschhet hooren zal God geev dat myn man gauwweer thuis is Alleen op dat ongelukkigeschrift Lykt het schrift op dai van den briefsohryver in de dagen van den moord O neen mynheer naar mgn idee nietbet minst Myn man schryft veel kleiner Enhet kan niet dat myn man zoo iete zon gedaan hebben De kindereu honden allen dotvan bem Als klitten hangen ze aan zyn lyf Ieder die hem kent vertrouwt zyn kinderengraag aan hem toe Met dit kind dat u bierziet en een broetje ging hij vaak wandelen eosteeds werd hij door hen met gejuich en een bly dat a komt oome Vos gegioet Hadt u den 18en November den dag waarop de jonge Hoogsteden werd ontvoerd reeds kennis aan uw man Ja zeker mynheer veel langer en al dien tijd was hij vroolyk en opgeruimd zoolang ala ik hem keu Eu zeker was niemand meer dan hy verontwaardigd over de misdaad die hy laag en veracblelyk vond Het onderhoud was hiermede ten einde Onze verslaggever nam met een handdruk van de arme vrouw afscheid haar van harte toewenachend dat baar man spoedig onschuldig moge bevonden worde door de dienaren der gerechtheid gelyk tq zelve hem volkomen onschuldig weet Dat by na het vorenstaande niet wilde ingaan op de geruchten die er gaan omtrenttwee kinderen die eeuigen tyd geleden zoudeuzyn meegelokt zal ieder die kiesch gevoelheelt begrypeo en billyken R Nbld BuUeniandscli Overzicht let Heerenbuifl iu Oostenrijk heeft het kieswetoutwerp mat a gemeeue stemmen aange nomen De redevoeriug van deu heer Bourgeois te Melun waarin hy zich vooral beklaagde over d onatandvaetigheid der ministeries waardoor elke behoorlyke regeering onmogelyk wordt gemaakt geeft de ïempa aanleiding tot de volgende uietongegroode opmerkingen Welke party beott gaiurende twintig jaren byna alle miuisterieele crises veroorzaakt Welke party is steeds gereed om alles te verwarren alles tegeu te houden door oumogelyke schyuaanbiedingen by alle practische eu mogeiyke hervormingen Wie houdt by zyu eischen nooit rekening met de practijk en veracht alles wat verkiegen werd onder voorwendsel dat het ideaal niet verwezentykt het einddoel niet bereikt werd ¥ Wiö heeft zich altoos bezield getoond met den re olutionnai eo geesten heeft zich daarvan steeds bediend om den geest van vreedzam ontwikkeling en ernstige hervorming tegen te werken Wie emdelyk schept genot in een staatkunde vau botsing tusschen de openbare machten van dincussiei over abstracte en onvruchtbare leerstellingen als die over de beste constitutie of de scheiding van Kerk on Staat En wie offert daaraan met schuldige lichtEÏnnigheid de Ie ven a belangen vai het laud het evenwicht der begrootiog de veiligheid in de toekomst den moreeien en godadiemtigen vrede ouder e burgers en zelfs de buitealandscho staatkuipde van Frankryk op 0p al die vragen heeft het laud duidelyk geantwoord eu zyu overtuiging is gevestigd gebleken De traditie der radicale party is bekend en weerspreekt al de wyze wenschen door den leider uitgesproken En wy kunnen er bgvoegen dat oudanks dio wenschen en die ondervinding van het verleden er geen schyo is dat zy in de toekomst haar wyze van doen zal veranderen De geest van omwentehng en de lust om altyd crisis uit te lokken inde regeoring is de ziel van het radicalisme dat zou ophouden zich zelf te zyn op den dag waarop hel de reden stelde boven de redeneeriog en de practische beschouwing der feiten en der mogelykheden zou laten voorgaan by de vooropgezette en absolute meeningeu c Hoe scherp dit oordeel van de Temps c ook zy door hun optreden hebben de Franscbe radicalen getoond dat er veel waars iu ligt De opvolger van den Franscbe gezant te Berlyn de markies De Noailles heeft een lange diplomatieke loopbaan achter zich Hy is de tweede zoon vau den bekenden hertog De Noailles den scbryver van de Histoire de Madme de Maintenonc De markies verwierf zich onder bet keizerryk een goeden naam met een tweetal geschriften La Pologne et ses frontièresc en Henri de Valois et la Pologne Dit laatste werd bekroond door de Académie Tydens de byeeokomst van de Nationale Vergadering te Bordeaux sloot hij zich by de republiek of liever by Thiers aan Deze benoemde hem in 1872 tot gezant te Washington Toen Thiers aftrad vraagde de markies De Noailles zyu ontslag maar Mac Mahou liet hem op zyn post totdat hy eeoige maanden later werd benoemd tot gezant te Rome Hier en later in Konstantinopel waarheen hy iu 1882 werd overgeplaatst veatigde hy de aandacht der gefaeete wereld op zich door de groote praal die bij ten toon spreidde In 18S6 na het verscbynen van het besluit waarby het huis Orleans nit Frankryk werd verbannen nam hy naar men zegt op verlangen van zyn vader zyn ontslag Sedert wydde by zich geheel aan letterkundige uasporiogen Daar hy zich byna uitsluitend met de Poolsche letteren bezig hield schreef men hemeen groote sympathie toe voor dit ongelukkige land In de politiek staat de markies bekend als een genj tigd clericaal men zegt dat bij op uitBtekeoden voet staat met hooggeplaatste Katholieke en Poolacbe families in Duitscblund en vooral in 3ileaië Komt ons weder de Oosterache quaeatie verschrikken zoo vraagt een Engelsch blad doelende op Üen opstand na niet in Armenië waar de geest van rechtmatig verzet in het Christen bloed schynt nitgebluichl maar op Kreta het schoona eiland dat sinds jaren geen tust van eenigen dnor heeft kaoaen genieten Ook bier is het de oude gesobiedenia De Porte heeft lang geleden reeds hervormingen beloofd maar met de nitvoeriog draa de ze steeds altyl hopende dat ze den Kretonsera wel baas zoa blyven en vertrouwende dat de mogendheden wel niet voor hen in de bres zouden springen Volgens de laatste beriohten uit Athene blijft de toestand nog hacheiyk Te Canea beeft men echter geeu verder bloedvergieten te vreezen nu er reeds een ryftal oorlogsschepen aanwesig zyn De Britsche vloot is nog niet van Malta vertrokken maar ligt gereed om in geval au nuod nit te stoomen de üriekache oorlogsschepen liggen ook zeilklaar maar in dun ministerraad is Dinsdag besloten de schepen alleen ingeval van uitersten nood te zenden om de opwinding niet noodeloos te vermeerderen De Christeumoord schynt dagen te voren beraamd Ie zyn de moordenaars maakten gebruik van de afwezigheid der eousuls om ban plan te totvoeren Op Zondag en Maandag werden 25 Christenen en 4 Turken vermoord velen werden gewond Het garnizoen van Vamos wordt nog steeds naaw ingesloten door een toenemend aantal Kretensers troepen die tot ontzet werden afgezonden zyn teruggeworpen Het is den belegeraars vooral te doen om iu het bezit te komen van de groote hoeveelheid wapenen en ammuuitie welke te Vamos een strategisch centrum zyu byeengebracht Dat het revolutionaire comité niet otil zit blijkt uit eeu telegram van deu correspondent vao Daily New8 Dit comité bestaande uit 17 leden heeft eeu proclamatie uitgevaardigd waarin bet volk de taad wordt gegeven geen belastingen te betaleu doch het geld dat anders aan de belastingen werd besteed e gebruiken voor de vrymaking van het eiland Het comité heeft reeds tiOÜ OOO drachmen gekregen vau zyu vrienden uit Griekenland en dagelyks worden er giften ontvangen van Grieksche kolonies uit alle deeleu van Europa De berichtgever van de Timea zegt du reeds dat de Sultan niet moet meenen met de aanstelling van een Christen gouverneur de bevolking te zullen bevredigen Dut geeft niets Een Christengouverueur op Greta wordt altyd gewantrouwd eu tegengewerkt door de Turksche regeering evenals eeu Tnrkacb gouverneur wordt verfoeid en tegengewerkt door de Kretensers Met een verandering van gouverneur komt men niet verder een ander stelsel van regeeriug moet ingevoerd worden De BURGEMEESTER van GOUDA brengt by deze te kennis van de belanghebbenden dat door den heer Directeur der Directe Be lastingeu enz te Rotterdam op den 23 Mei 189 j executoir zyn verklaard Twee kohieren voor de beUstiug op bet Personeel dienst 1895 90 No 13 en 14 Dat voormelde Kohieren ter invordering zyu gesteld iu handen van den heer Ontvanger dat ieder die daarop voorkoiiit verplicht is zynen aanslag op den bij de wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termyn van drie maanden binnen welken de reclames behooren te worden ingediend Gouda den 29n Mei 1896 De Burgemeester voornoemd Dr P H G VAN ITERSON 1 B 351 Staats loteriJ Se Klasse Trekking van Vrijdag 29 Mei 1896 No 4296 7843 eu 13944 ieiler 1000 No 1409 9166 9406 11006 13646 19318 19404 on 20306 ieilor 400 No 802 2964 3499 863 8197 12437 18119 20616 eo 20768 ieder 200 No £ 267 4673 6027 6400 7320 7960 9468 9904 11197 11843 121S6 12782 13032 14288 16110 19610 20602 en 20862 ieder ƒ 100 Prijzen vao ƒ 70 260 3134 6326 8303 10494 12496 14816 17 67 378 8264 6349 8329 10599 12747 14976 17601 443 3308 6406 8866 10647 18764 1B158 17900 622 3494 6496 8370 10664 12834 15191 18081 663 3648 6686 3493 10699 12853 16322 18191 741 3641 6969 8505 10709 13061 16416 18300 970 3673 6849 8618 10763 13211 16619 18403 974 8676 6430 8730 10764 13233 15674 18424 1086 3818 6442 8785 10788 18339 15711 18756 1181 3883 6646 8821 11008 18617 15946 18867 1318 8938 6601 8936 11078 13671 16119 18893 1346 4015 6822 8945 11086 13606 16278 18903 1436 4038 6934 9269 11146 13638 16300 19060 1476 4086 6966 9260 11146 18789 16466 19105 1681 4064 7027 9264 11178 14041 16492 19281 1648 4076 7074 9438 11821 14082 16648 19646 1618 4089 7161 9486 11846 14085 16603 19682 1860 4188 7211 9562 11428 14098 16713 19701 1878 4289 7216 9618 11467 14140 16746 19723 1960 4296 7269 9702 11499 14244 16795 19814 2011 4833 7315 9783 11674 14334 16901 19911 2019 4339 7397 9744 11687 14348 17210 S0074 2141 4608 7367 9863 11610 14407 173H7 20229 8177 4686 7770 9879 11683 14462 17429 20267 2194 4706 7819 9977 11684 14478 17437 80346 8386 4810 7853100 5 18132 14620 17488 20578 8430 6067 8048 10078 18825 14626 17494 80610 8543 6133 8071 10179 12449 14638 17497 20641 2696 5153 808810333 12410 14688 17625 80840 8671 6168 8188 10M9 18488 14607 I7B47 a0 l8 8997 6881 Hil 10469 6e Klime 16e LQit No 14064 m i 14854 JO OVERHEMDEN FRONTS BOORDEN en MANCHETTEN A van OS As Kleiweg E 73 37a QOODA Beurs vau Amsterdam Vorkri 1 0 100 81 4 ia 63V 98 A 98V 9r 103 60 78 81 81 110 94 487 97 661 488 iOO 80 100 201 142 69 100 100 186 99Vl slotkrs 917 100 100 8 l 8 j 96V 8V 46y 600 69 88 MKI NtDBiiLiND Corl Ned W S 1 dito dito dilo 8 dito dito dito 3 HoNOHi Obl Qoudl 1881 88 4 Italië lusobrij ing 1862 81 6 OosT Nii Ohl in papio 1868 1 dito iu zilver 1868 5 PORTUOi 1 Oblig mot coupon 3 dito ticket 3 KvsUNu Ubl Binneul 1894 4 dito Gaooni 1880 4 ditobqllollii 1889 4 dito bjj Hope 1839 90 4 ditoiugoud teeu 1883 6 Uito dito dito 1884 6 BUKJI Feipet lebuld 1881 4 ïmiIH öepr Ooo leen 1890 4 Geo leeuing serio D Geo loeuing wrie 0 ivmAn llir v obl 1892 6 Mbxico übl Buit 9 h 1890 6 VlHnutLA Obl 4 onlwp 1881 HarraUAH Obligation 1886 3 RoTTXaUAH atwi leou 1894 3 NlD N kir Uamleliv oand Areudsb Tab Mjj UertiScaleu DmtMaataobappi dito Arab Hypotheekb pindbr 4 Cult My der Vorstenl aaud Gr llynolbookb piiSidbr SV Noderlaudsche bank oand Nod Uandelnuat rb dito N W k Pao Hyp b pandbr 6 Roti Hypotbeekb pandbr 3 Utr Hypotheekb dito 3 OosTBKlt Óoat Hong bank alind Kusl Hypotheekbank pandb 4 Amehika Ëquil bypoth paodb 5 118 199 134 102 60 63 169 99 61 77 01 lOl Vi 100 144 185 IS j 10 V 6 101 U 14 78Vi 106 108 83 48 14 178 m u 108 107 103 lOSVi 118 181 164 36 lil 601 Maiw L Ö Pr Lien oort 6 KiD Holl lJ Spoorw Mij aaud j Mg tot Eipl ï St 8pw aand Ned Ind Bpoorwegitf aand Ned Zuid Afrik Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 6 iTAlltSpoorwl 1887 89 A KoblS Zuid Ilal Spwmij A H obl 3 PuLRH Waraobau Weoneu aand 4 aoai ör UuM Spw Mij obl 4 Baltiaohe dito aaud 101 Faatoira dito aaud 6 IwaDg Dombr dito aand 6 Kurak Ob Azoir 9p kap obl 4 dilo dito oblig 4 AKBEHA Oout Pao 8p MU obl 6 Chie Il Nortb W pr O aand dito dito Win St Pelar obl 7 Dourer k Rio Gr Spm eert r a lUinoia Central obl in goud 4 Louiav k NaahvilleCert T oand Meiioo N Spw Mg lehjp o 6 MilB Kanaaa t 4 pot pref aand N ïork Ontario feWoit aand dito PenM Ohio oblig 6 Orogon Calif Ie bvp in goud 6 8t Paul Minn k Manit obl 7 Un Pac Hoofdlijn oblig 6 dito dito Line Col Ie hyp O 6 Hanaoa Can Soutb Cert v aand V K C Eallw Nav Ie h d e O Ameterd OmUbua M aand ttottord ÏramwegMaata aand Nm Stad Amsterdam aand 3 i Stad Rollonlam aaud 8 i Uiiaii Stad Antiiierpenl887 t l Stad Biuoio 1886 J i lloNS Thoiu Regullr Qeiellaoh 4 üoaiKNR Slaataleening 1860 6 I K K Coat B Cr 1880 3 Spanji Stad Madrid 8 1868 Ned Var Boz Hyp Spobl oert BurgerlUken Stand Hoordrecbt GËBOUEN Ü6 Mei Adriinus Marina ouders 3 HofmiD en M Droit OVEBLEDEN 22 Mei G Tom 78 j ecbtgeooote vau A Bloot GEHUWD 23 Mei H d Wild eo D VBO Vlaareiogen 27 G Rietveld m B Vermeer ADVERTENTIEN Wnf la da beita mwrijvuut tegen Jieüt Bhenmaliak LoiJ ïn n kortom fc Anfcer Palii ExiiBlier Wal la met het lull ma au te wanden tHOa S llihfWri f yerkeïdieid Wal meet d u ataali In leder hiriB aau iSg fJnlierfaiiiIxpelteff Prija SO oent 76 o Bt en 1 2S de a iab Voorhanden io da maeeta Apetttekeu en bü F A WRIoH er t Oo te