Goudsche Courant, maandag 1 juni 1896

So 6979 Maandag 1 Juni J890 35ste Jaargang iiooiupru ïenliiedelicl Z fiOMOiE mum MeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Staat fejarainleer 600 000 Biirk Uitnoodiging tot deelneming in de Kansen van door da den Staat Hamburg gewaarborgde groote GeUlloterij waarin zeker lü Millloen 746 990 Mark güwounen moeten worden De prijzen van deze voel voordeel biedende ioldluterij die volgens bet pli n slechta 112 000 lotun bevat zijn de volgende De hoogate prija is eventueel KOO OOO Mark 46 prijzen a 106 prijzen a 206 prezen a 782 prgzanü 1848 prijzen 42 prijzen a 138 prijz h200 UO M I JS5327 pryzeui 1B6MJ 8961 pr alS4 104 lOOM g249prijz k 7 45 21M totaal 56 240 prijzen De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitxondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post ƒ 1 70 AkonderUjke Nommers VIJF CENTEN ADVEftTENTIEN worden geplaatst van 1 a regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekendnaar plaatsruimte 4 Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Geen Grijs Haar meer DE NIEUWE LOïSDON doetdé gryze haren binnen enkele dagen verdwÜQMmaakt het haar glanzend eu zacht belet hetaitvallen eu neemt de pelletjea van het hool dweg I Jjondon Eischt op den haU van den flaconj Verkrygbaar in flacons van 1 50 A j OySJS i I J C Tiïf VAN Blommestein s Inkt 1 is proi fonderVlndelijk de BESTF en volkomen ONSCHADELIJK APEuDOORN HOtLAND ZAAL KUNSTiniH Sociëteit ONS GENOEGEN Concert Direcleur MAHTW STtlN Slechts ËE Groot Concert OP WOENSDAG S JUM den avonda te 8 uur te geven door de wereldberoemde AMERIKAANSCHE mi JUBILEE mmi 8 Kleurlingen Meesteraangers3 DAMES ö HEEREN Schuierend Sueees in Amêterdam 8PECUAL PB0GBAMMA op den avond der Uitvoering i au het lokaal PRIJZEN H H Leden 90 Ct Niet Ledeu ISO Plaatsbespreking en verkoop aan de Zaal KAABTEN verkrggbaar ii f l SO by de boekbandslaars H C EDAUW en J db VEN trijstrekking 11 JUNI 500 000 Mai k ftU hoofttpriji ia hot getukkif Bt geval bltdt de nieuwito groote Geld verloting die door de Uooge KegeerioK van lUmliurg goodgdkeurd eii gewaarborgd la Da voordüslige inriohtiag van bet uieuwe plau bestuat daann dat iu doti loo van slechts weinige maaiideu in 7 verlotiuguu van 1 2 000 loten 5S 240 prijzeu bedragende 10 746 990 Mark tgr vulletliKe beslisBtug zullen komeu Jsarondsr zijn kapitale prijzen van eventueel 600 000 Mark bij uitnemendheid eohter Iprij ÜM 300 000 1 prij il M 800 000 Iprüi kM 100 000 pcgzen i M 76 000 70 000 86 000 60 000 66 000 60 000 40 000 Iprgs 1 prij 1 prij Iprij a prijzen Ipriji 21 prijaeuiM 10 000 48 prijzen a M 6 000 lOSpriJzonaM 000 206 prijzen il M 2 000 7 88 prijzen M 1 000 1348 pri zen ivM 400 8B827 prijz ÜM 166 ISSaOpr üM 300 200 160 1 4 104 100 73 45 81 s prijzen ÜM 20 0110 Do sauBtaande eerste priJBlrukkiui dezer groote door den Staat gowaarborgilo ieldverioting ia van ambtswege Wpaalil plaats te hebb n op deu 11 JUNI e Ie ea koal hiervoor i geheel orig lot alechts Mark 8 of 3 B0 1 half H 3 1 7B l kwart fl 1 i II 90 tegen iuzendiug van het bedrag per poBtwisaoI of te eo rembouri Alle commisaiea worden oniuidileUtjk met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd eu ieder speler ontvnngt vm ons de mot het wapen van den Staat voor ieue Origineelo Loten self in handen 6 iedi ro bealeUing wordt het vereiachte otiioieole plan waaruit de vordeoliotï der prijzen op du versohilloiide klassen als ook Je betreft oadü inloggelden te vfruemeu ia gratia bijgevoegd on zendei wij aan onze Hegunatigers onnaDgvvruagd na elke trekking de olttcleele hjateu Ue uitbetaling der priJKen reschiedt ateeda prompt onder waarl org van don ötiiat en kan door directe toezending of ook naar verkiezing dor llelanghebbanden ia alle grootere plaatsen van Nederland bewerkatelligd worden Uu debiet ii steeds door h t geluk begunBtigd en onder vele andere aansienlijkG prijzen hebben wij meermalen volgens oHicieole bewiji en de eerste Hoofdprijzen verkregen en un o Begunstigers zelf uitbetaald o a Mark 350 000 100 000 80 000 60 000 40 000 enz liet is te voorzien dat hij deze op den hechtsten grondslag gevestigde onderneming ran alle kanten op eene zeer werkzame deelneming beimald kan worden gerekend men gelieve derhalve wegens do reeds ophanden zijnde trekking allo orders len spoedigste roohtatreeka te zenden aan KAUFMANN iSIMOJS Hankiora en Oeidwtaaolaara ia llAMBUHU P S Hiermede dankon wij voor het vürtrouw n ona tot hiertoe gesohonken en daar wij hij het begin der nieuwe verloting ter deelueming iiiTitoeren euUpu wij ook vuor het vervolg bemoeid xijn door een stipte en ru pla bediening do tevrodenhiul van onze geiSrde Begunaligora te verwerveu l Hel beste nschadelyksle en e makkeiykste poetsmiddel voor Ueerea I en vooral dames en Kinderschoenwerk de Appreluur van C H Ulier k Cs U Berlin Beuth Str 14 Men lette aed I ülV op naam en fabrieksmerk Verfcrygbeir by Heifin Wlnkelleri in lOhoeewerli lalaelerlen Sreiiryea m ini a neraal Depot by W erdemena Arnhem 5000 M 3000 M 2000 M 1000 M 400 M 300 M Premie van ÜOO OOO M 1 prijs prijs prjjzen 1 prijs 1 prijs I prijs prijs prijzen 1 prijs i prezen 200 000 M 100 900 M 75 00TM J 70 000 M 65 000 M 60 000 M 55 000 M 50 0011 M 40 000 M 20 000 M SLprijeena 10 000 M Gu worden deze in eenlge maanden in 7 klassen uitgeloot De lloofdprga in de Ie klasse bedraagt Mark 50 000 st gt in de 3e kl tot 55 000 M in de 3o tot 60 000 M in de 4e to 65 000 M in de 5e tot 70 000 M in de fie tot 75 000 M in de 7e toi 200 000 M eu met de premie van 300 000 M event tot 600 000 Mark Voor de eerste pr atrekking die officieel is vastgesteld koat een geheel origineel lot slechts Uuld 3 50 een half origineel lot slechts duld 1 5 een kwart origineel tot alechts iuhl 0 90 ledere deelnemer m de loterij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaats gehad hebbende trekking de ofScieele trekkiAgslyst TrekkingBplan voorzien van het Wapen van den Slaat die de prijs van da loten eu de verdeeling van de pryzen over de 7 klassen aangeeft verzand ik op aanvrage gratis De uitbetaling on verzonding van de prijzen f ü8chiedt door mg direct en prompt aan de winners en onder de strengste geheimhouding Mh ledere bestelling kan raon eenvoudig iPV per postwiaael opgeven Men wende zich dus met de aanvraag om toezending van loten voor de spoedig plaais hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk tot ÉM JtJXt e k met vertrouwen tot Samuel Hechscher senr Bankier on WiBBolkouloor in HAMBÜHO Vuitschland WIo zeker zijn wii de Eciite EUcel CaCttO to ontvangen tesainenge teld en na vele tirojfnomiageu in den 1 handel gekomen onder den naam dea 1 uitvinders Dr MiohaeUa vervaaj digd 1 op de beste machines iu het wereldbe 1 rcemde ótabblissement van Qebi StoU j werck te Keulen elschs J pT121cl2iieIH Cikel eacao in vieikonton bussen Deze Eikel Cacao is met melk gekookt eene aangename gezonde drank voor da1 geiyksch gebruik een 2 theelepels van t poeder Toor oen kop Chocolate Als geneeskrncbtige drank bg geval T n diarrhee slociits met w ter to gebruiken Verkrijgbaar bij de Tooriuuimate H Apothekers enis Vi Ko Vi Ko prmfbuajei f 1 80 c 0 90 t 0 35 Oenoraalvertegenwoordiger voor Neder and Julius Mattenklodt Ammt dam Kulveiatraat 103 Voor Qouda en Omstreken wenscht men een ilegeHJUeii eu werk amen peraoon als a ntestelleu voor den verkoop van een artikel waarvan de plaatsing met weinig moaieiykheden verbonden is Ue üooge Provisie wordt oiimiddellijk bi verkoop uitbetaald eu hy succes eene vaste toelage verstrekt Aanbiedingen met opgaaf van tegenwoordige positie onder Soccesc ann bet Algemeen Advertentie Bureau A dk r 4 MAU Az AmUerdam Gouda Druk lau A n tiNKMA Zoon AHER8FOORT AHËRSFOORTSCHE MACHINALE Sloom Brood en Beschuitlabriek stoom AvtomatUehe Walsen Meellabriek Fijn gebuild Water Tarwebrood ordt van d puikete soorten tarwe vervaardigd blijft liier door steeds beerlijk van staaak U is verkrijgbaar iQ Plaat vortu gemerkt met eene snede over den rug m stuks vau 4V ct 6 ct 10 ct 15 ct 20 ct n als Waterkadetjes van 2 ct I imband wordt van de tljnste zuidvruchten beste natuurboter eiereu enz gemaakt I I 1 door een bijzonder beerlijk gebak hetwelk niet droog wordt en voor deze uit I idlVe kwaliteit zeer goedkoop Verkrijgbaar volgens gebeel nieuwe I I verUBtërde vormen met kapjes in stuks van 50 ct 75 ot 100 ot I Gewoon Roggebrood wordt van de beste en smakelijkste soorten rogge zonder I eenig vreemd bijmengsel gefabriceerd is hier door buitengewoon beerlijk van smaak zoer geiond en voedzaam en verkrijgbaar 1 Kg 5 Ot l i Kg 8 Ct 2 Kg 11 Ct Kg 22 ct 6 Kg 33 ot deze gewichten behalve van I k ntbroodl worden gegarandeerd l Prima OngebUild Tarwemeel wordt van speoiasl er voor geschikte beste soorten tarwe gemalen on is verkrijgbaar in U Kg pakjes van B i ot Onze dëpóthouderg mogen niet duurder verkoopen en veranderingen der prijzen worden door cns eerst geadverteerd I Onze artikelen zijn uitsluitend verkrijgbaar bij onze dépöt 1 houders welke te herkennen zijn aan de dépötborden en de wa I gens beschilderd met de fabriekstitels en W H MEITRSINQ Eenige dèpöthouder te Gouda J L IjEEFLANQ I Door geheel Nederland dépötbouders gevraagd legeu zeer gun I Stige OOnditiën eu franco vrachten der voile en ledige kisten Sto O3 lo o o td iean s t iESTA FETTEk Rotterda m Gouda Utrecht t AOEUJKS uitgezonderd Zondagen vertrekken 2 Booten vau GOUDA naar UTRECHT des morgens ongeveer ten zeven en des namiddags ongeveer ten vier uur Met dezen goederendienst bestaat ook eene zeer goedkoope reisgelegenheld voor PaHëagiern naar UTRECHT eu tussehengelegen plaatsen Kantoor Xieuwe l eerstal De Agent H J MOEBBI EK Aan Zeiiuwlii ders en Zenuwzwakken Thans ia de 25e oplage verschenen van bet boek vDO Ze uuwziekten en Beroerte Middelen ter voorko Beproetd en aanbevolen door ds heeren Prof Dr Marinlére Parij Prengrubor Dujardin Baumetz Parijs h BOUChOt Parijs eh Ratb Dr SChOring Kms fz Raih Dr Cyurkoweoh I ky Wflonen Opporslafarts Dr Jeohl Weenon Opperst farts Ur Sohlesl Bssif Chef arts Dr Darses Parij Chef arts DrFrestier Aken Disiricisarts Dr Qrossmanu óhlingeo niti Uistrictsartsür BUSbach Zirk Krankarts Dr Steingreber Charonton Consul Ur v Ascbenbaoh Corfu Dr med CorraZZa Venetië ADgeville Parij Lavabre Parijs Wille Taufkirohen Cabiliot Arcaehon Fortget Lonzao Guilloneau Bor deaux H tf LabatUt Bordeaux Bougavel la Ier rière L Hirsohfeld Weeneu I Lieber Innsbruck It Hammer Plauen Weiner Weenan Aust Broclou Matuschlechner Brixn ming en genezing Uat doei van dit werkje is kennis te verspreiden omtrent len aard der zonuwzwakte bare oorzaken en gevolgen onderricht te geven en genezing te vinden Hel handelt over het bekend worden van de Physiologisiihe ontdekking lioa op de eenvoudigst denkbare wijze op ons zenuwgeslel kan gewerkt worden en wel met eun succes dat zoowel een groot aantal uitstekende artsen als de geneeskundige pars aanleiding tot discussie gegeven heeft Het wordt darhalve ann ieder die aan ziekeUJken zenuwtoestand of zoogenaamde zenuwaohtigheld lijdt welke zich kenmerkt door habitueele hooldpijn migraine congestie groote gevoeligheid opgewondenheid Slapeloosheid algemeene lichamelijke onrust en onaangenaam gevoel verder aan zieken die door Beroerte getroffen zijn pu an de gevolgen daar van ludeu zoomede aan Verlammingen Spraakverlies of moeieltik spreken Stijfheid in de gewrichten eu voortdurende pijn in dezelve partieele zwakte toestanden zwakte van geheugen Slapeloosheid enz en die reeds geneeskundige hulp inriepen en door de bekende hulpinidilelen als onthoudings en koudwaterkuren iuwrijvingen eleotriseeren galvaniseeren damp modder of zee baden geene genezing of betering verkregen eiudo ijl aaualle personen die vreezen door beroerte overvallen te worden on daartoe reden hebben wegens versohijnseten van voortdurend angstgCVOelt beueveldhoid van hoofd hoofdpijn met aanvallen van duit eligheid flikkeren en donker worden voor de oogen drukkend gevoel onder het voorhoofd Oorsuisen kriebelen en doof worden van handen en voeten Tevens aan allen die tot de bovengenoemde catliegorien vsn zenuwlijdersbehooren zoomede aan bleek ZUchtige en daardoor tot zwakte vervallende jonge meisjes ook aan gezonden zelfs jeugdige personen die veel geestelijken arbeid verrichten en die d reactie der gaestehjlce bezigheid voorkomen wiUan dringend aangeraden zich in bet betit van bovengenoemd boekje te stallen dat franco n kosteloos te verkrijgen is te Amsterdam M CLKBAN Co Heiligeweg 42 Rotterdam l E Vi SANTEN KOI ÏF Korte Hoofdsteeg 1 Dtrecht LOBRT it porton Oudegracht b d Oaardbrng V 88 Een ware Schat voor de ongelukkige slftchtoffers der Zellberlekking Onanie en geheime uitspattingen ia het beroenide werk Z Dr Retail s ELFBI WAKIi G bg üoUandsche aïtgare met 27 afb Pr a 2 galden Ieder die aan de verschrikkeiyke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt iaarlyka duizend van een zekeren dood Te verkrggen by hetVerlags M azin te Leipzig Nenmarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland BINNENLAND GOUDA 30 Mei 1890 Aan de universiteit te Leiden it het voor bereidtiud kerkelyk examen afgelegd door den beer B Doers Het Programma van de orgelbespf ling in de Groote of St Janskerk op Diosdng 2 Juni 1896 des avouds 7 uur luidt aldus 1 Qrand Cboeur Triomphal Alex Guitniaal 2 Praeludtum und Fuge uber B A C H Franz Liazt 6 Zwei Liedsr Obn Worte F MpudeUsohii Bartboldy B No 1 op 19 Solo voor Dalciaan b No 30 op62 PrübUu 8lied Solo voor Fluii 4 Fantasie Sonate 3 de Lauge f o er bet koraal Ja Jezus bearocht bet ongeloof verstomm Ëv Gez 150 a Allergro Moderato b Aodaots Reli io8o c Allegro Recit et Fioate 5 Allegretto op 142 No 2 Franz Schobert G Dank sei dir Gott F Maadelssobn Bartholdj Koor uit het Oratorium Ëlia Onze stadgnnoot de heer Mart Bouman heeft ePD oprra gecomponeerd onderden titel De TempeherB tekst van Pbilippi welke hg over enkele veken hoopt te doen uitvoeren alhier in concerlvorm Om deze zaak wel tu doe slagen heeft zich ifovormd een re eliiigscommt88i bestaande uit de Tol ende heeren R L MARTENS Eere Voornlter Dr H IJ88EL ök SCUEPPER Voorzitter M SPRÜIJT Vice Voorzitter A C C VERZIJL Penningmeester J W MOLIJN Secretaria A J OIJXHOORN Saeretaria Dr B J H OVINK Dr R A M STAVENISSE de BRAUW Dr J C SCBONEVELD van dkh CLOET J A BIEZENAAR G PRINCE M J VAN HILLE H J W HÜBERD HOOGENüIJK J B TAN CATZ J J A MONTIJN P J H BROUWER FEVILLETOIM M 1 ÏM LM il 136 Kr bad eindelijk eene ontmoeting plaats g ebid tusichon de stroopera en de büschwachters en lord Dane was woedend want die laffe boschwsbbteis hadden het onderspit gedolven een van hen iras ernstig gewond door een slag dien men hem had toegebrsobt en do stroopers waren zegevierend afgetrokken Lord Dane ztvoor wraak en men verwachtte dat de schuldigen vóór het vallen van den avond in hechtenis zouden wordea geaomeii Arme Maria Lester 1 Zg hoorde Tifle een enkel woord over da zaak mompel n en doodsangst overviel baar voor haar broeder Door onrast en droefheid geheel vau streek werd de onzskerheid haar zoo ondragelijk dat z een voorwendsel bedacht om naar DaneshaldIlall ta gaan in de hoop tuo doende het rechte van de zaak te vernemen Zij koos den weg door het bosch dit was een smal pad dat over dag druk bezocht werd zij glde voort onbewust dat sy achtervolgd werd Tifle had eene boodschap voor sieh zelve verzonnen om ook luutr Danesheld te kunnen gaan en freule Lester te b spi den Maria wai ongeveer halverwege het bosoh doorgegaan en dicht b den elfen kring gekomen toon y den heer L dnoy met vtuggea tred zag naderen ij was zoo blyde dat sg hem zag dat zij hem in D HOOGENBOOM J DEN HERDER Deze commissie beeft zich verdeeld iu d volgende aubcommissiën een financieels een voor de zaal een voor publiciteit een voor het koor Verder hebben xich de dames M S Haga H G Burgersdgk en M Kraishear en di heeren J H B S aanderman Joh G Arentz H Ouderkerk en P J Bertela bereid verklaard bovengenoemde commissie in bare werkzaamheden by te Uaau De correapondtnt der N R Ct te Bataviu seint onder dagteekeaiug van 28 dezer Vier bataljons vallen Lam Tuben aon Onder da teekeuiog van gisteren wordt aan bet zelfde blail geseind Ouze troepen zgn teruggekeerd Vier minderen werden gewond twaalf jjandttu werden krijgsgevangen gemaskt Ondanks de gunstige bericbitiu uit buiten landsche bladeu overgenomen was hel tocb niet zonder een zeki r aoort van wantrouwen dat ik niy naar het gebouw vao deu Werkenden Stand begaf om de eerste uitvoering deze neger zangera by te wonen Waaracbynlgk was hetzelfde wantrouwen dat zich van mü had meester gemaakt de oorzaak dat slfcbts een klein aantal belsngateltenden zich in du ooucerlzaal an genoemd gebouw bevond Do verraaaiug was echter voor ons atlen grootr zeldzaam heb ik een ensemble gehoord dat mettsgenitaande men niemand zag diri geeren zoo uitmuntte door eenheid de klankontwikkeling was niet alleen buiteugewoon sterk maar ook betooverend Ecboon Sprak ik in bet octiteudbind van Zondag jl over Ju tegenwoordige slechte manieren van zingto daarmede vooral de gebrekkige en onoatuurIijke toonvoru iog bedoelend op de e negers is bet tegenovergestelde van loef aaaing Waar of by wie zy hunne zangatudiën maakten ia my niet bekend maar de resultaten ryn van dien aard dat men bua leeraar gerust al den primus inter paroa mag noemen op bei gebied van tooo voortbreoging Daarby komt nog dat elk zanger in bel byzonder met eeu buitengewoon krachtig orgaan van moeder Natura ii begiftigd Oe tweede bas Mr J N Caldwell bfefl een verrukkelyk achoon orgaan en in den omvang van E tot e vermag by alle mogelyke nnaBces uit te voeren Het zingen in t timbre noir maakt een heerlijk mooi efVect en daarbj il zijn voordracht zoo mazikaal zoo innig dat mta al kond en ongevoelig moet zyn als eeu rots om niet diep getroffen te worden hare verrukking te gemoet snelde hij vatte linie beide handen eu zag met oen oogwenk dat zij van angst nauwelijks sprokoii kon Beiden waren zich heimelijk soer wel bewust dut do wederzgdache sympathie die zij vau Jbh eersten dag huiiDor ontmoeting af voor elkander hadden opgevat in oeno innige bartsloebtelgke liefde was overgegaan Toch sidderde Maria nu niet van lielde zij beefde van angst terwijl zij hem fluisterend vroeg of hij het nieuws van deu dng gehoord hnd Het was het eerste dat ik beden raorgon hoorde zeide hy glimlachend terwyl hy de handen die hy vasthield drukte Weet gy weet gy het schoen wol dat zij Ie woorden in hare ontroering niet uit kon brengen wie er bij waren P Hebt gij geene bijzonderheden vernomen Keen Kr loopen allerlei geruchten maar ik houd het er voor dat da snaken weder zoo als gewoonlyk ontkomen zijn zonder dat oion ze herkend heeft Ik heb zelf van nacht om cén uur oen manuit bet bosch zien wegsluipen maar dat is mynezaak niet Ik kwam juist van uw broeder hy wionik den avond had doorgebracht Maria Lester s gelaat klaarde op hare lippen apeaden zioh terwyl zij luisterde En ik weet niet hoe het mevrouw Lester zal bobben aangestaan dat ik zoo laat by haar echgonoot gebleven ben besloot hij terwyl hij zich hield alsof hy niet opmerkte boe zy telkens van kleur veranderde Ik ga nu hiermede naar uw broeder ik heb dit aan Wilfred beloofd H ij wees op een klein boekje dat bij in zijn vestzak had Maar lyfaria kon zioh niet langer bedwin Mn Cole sopraan eu directrice dsr muiek Si ean sopraan die op een lijn kan worden gesteld met bet beste wat ik ooit op dit gebied Jloordt atu ean scboon zeldzaam prachtig orgaan paart zy een gemak voor coloratuur dat in werkelykheid eenig mag heeten Deze dame de Staccoto Polka te hooren zingen ia eeu genot waarvoor een liefhebber van zang reeds gaarne eeu rem zou willen oodernemen jr t Ziju kortom mefsterzaogera en bleet gister menige plaata onbezet by eeu vo gende ielegeubeid zat de zaal onvoorziene omstaodigheden ongerekend waaracbyolyk te klein l hjken Ik bau er dunkt me zeker van dal de vaste bezoekers en amateurs van de uitvoeringen door bet Klein Koor a Cappella by de volgende uitvoeringen niet lutlen ontbreken Het pianissimo zoowel aU fortissimo of het mezza oce t ia wonderschoon eu bet measa dl voce zal men van den grootsten zanger noch zangerea met meer amauk en regelmatiger hooren uitvoeren dan dgor bet ensemble dat deze kleurlingen vormen Het genot om hen een eenvoudigen drieklank te hooren zingen ia onbescbrijfelyk groot geheel afgezion nog van deu eigeuaitrdigon min of meer sombren inürak die Je slaventangen op ons gemoed uitwerkten Het weinige publiek maakte na elk lied dan ook een geweld als ware du zaal gebeel bezet geweest Over gemis aan waardeering noch over koel beid dat zoo menig buitenlander die zich h er liet hooren zoo onaangenaam aandeed zullen de uegerzaugera kunnen klagen Teïegraaft De Belgische inspecteur van politie Je heer Van Win bevindt zich bier te lande tot het opsporen van twee Belgen die gemengd zouden zyn iu de garuchtraakende zaak Courtoia ufftcten diefatal gevolgd door moord te Ixelies Van de 46 paarden te Berg Ambaoht die aan du keoriog onderworpen werden zyn er 11 door de militaire coniiui Bie voor u Hyksdienat goedgekeurd Ter opfria cbing der landeryen bij de langdurige droogte heeft de poldorscbout te tiargAmbacht de sgl aan Je Lek laten openzetten om alzoo den polder van versch wat r te voorzien Door den minister van waterstaat is aan de beuren C J baron fieembruggen A L de Öturhr tt Leiden eu T A O de Ridder ta Katwijk aan d u Ryn coucetsie verleend gen tot liaro lippen toe werden bleuk toen ij vroeg Och zog my is het waar Zogt gy dit alles niet om mij gnrust te stellen Zijt gij waarlijk don gansobeu avond bij hom goweft Ik heb a nooit bedrogen zoide hij turwijl hy hare handen nogmaals drukte Altos Is good wnnrlyk Maria Ik heb met Wilfred tot éi5n uur in den nacht zitton redeneren do lyU is ons al pratende omgevlogen Maria w st dnt ilo ontmoeting van de stroopers mot de boschwnchtors voor half één had plaats gehad Wat zyt gg toch vriendelijk i riep zy in hare blijdschap uit Waarom vroeg hy lachnnd Is hot 700 liijzonder vriendelijk van mij dat ik u dit vortel of dat ik WiirreJ sohandelyk kat heb opgehouden on my mogelijk wel hel ongenoegen van mevrouw Lester op den hals heb gebaald tiy zyt dunkt mij m allo mogelijke opzichten even vriendelyk autwoordde ly terwyl haar gelaat van vreugdo straalde on hare lieve oogen vnn tusechen de tranen forikelenden Zonder u De heer Lydaey maakte eene waarschuwende beweging met zijne hand na M na zag verbaast in het rond Met 6m sprong was Lydney m het boeeh waar hij Shad ille weder in zyne gelii fkoosdc houding om oen boomsinm geslingerd zat to luisteren beet pakte Hij trok hem deels bij de haren deels b j de armen naar voren terwijl ahad erbarmelijk gilde Marln wenschte don heer Lydney gooden morgen en zette haar weg voort den jongen deug iet aan voor een stoomtram langs den Hoogan Büidyk van Leiden naar Atfen Het Mossuu van KuoatDyvarbeidle Hasrleat zat op het Congres dat by galegeabaid der algemeene vergadering van de leden dar Kunstoyverbeid veraeuigingeu in Duitschland teBerlyn gehouden woidt vert enwoordigd zyndoor den Conservator den heer K vou Saber die omtrent dit Congres dat zeer betaogryk beloofd te worden eralag zal uitbrengen in de aanstaande jaarlyksche vergadering van den Raad an Bestuur vao bovengenoemd Museum die in Juli a s zal plaats hebbon Uit Brussel wordt xlAreer seo moordaanslag gemeld By den heer Etienne meabelhand laar iu de rne Madeieiee in t midden dar stal werd Woensdagavond een briefje bezorgd met oen bestelling geteekend door een onb kende Waaricbyniyk ia by t overbandigBO van dat briefje een man niar binnen gealopen want een uur later terwyl de heer dea huizes aitgogaan en zyn zuster met de meid alleen tbnia was werd er weer gebeld sa toen de meid naar benedeu ging om te openen werd zy plotaeliug door een tnan aangegrepen die baar een prop in den mond trachtte te duwen Er ontstond een hevige worstehng waarby bet mwiBJe een aantal steken kre met een acherp wapen gelukkig werd zy niat doodelyk gewond bet wapen atootte af op baar corset Toen Je dame dei huizes uit het raam luïdkerli om hulp riep vluchtte de aanvaller Hy werd later gearresteerd t is een 20jarig werknan die vroeger by Etienne in dienst geweest waa maar wegena oneerlijkheid weggezonden Hij beweert dat hy Etienne wilde doodeo omdat deze bsm een gstaigscbrift weigerde MeJeplicbtig is een broeder vau den dader een 24 jarig autdaat die met verlof was eu wiens sabelbajooet beeft gfdiend om den aanslag te plegen Beide heeren waren een paar nar na het misdrijf vrooiyk babbflonde eu zingeada uaaibed gegaan Do politie kwam hea daaruit balen Door den heor Timminga orgej fabrikant te Leeuwarden is Dinatlag een begin gemaakt met de restauratie van het kerkorgel der Ned Herv Gemeente te Oudewatar Deze arbeid mag volstrekt geene verkwiating worden RenoemJ want bet orgel moeat reeds lang te voren nooJig herstelling ondergaan Oe restaurateur denkt voor zyn werk ongeveer 2 maanden uoodig te hebbon We hoptn dat na dn heratelliug heeren kerkvoogden ge n don heer Lydney overlatende Shad ohopte woratehle wrong zich in duizend boohtnu poogde zich te vorworon brulde kermde maar alles tevergeefs do heer Lydtioy liet hom mei los Op dat oogenbtik kwam Tifle opdagen Wol hob ik iu mya leven zulk een hsldeneoh leven gehoord nep zij met do moeste onnooMlbeid uil ik dacht dat er oon jonge panter was losgebrüken Wie gilt er zoo Al zijn leven het lijktwel 9had van grootje Bean Hij wil my vormoordetj Hij trekt mij al de baron uit hot hoofu kermde 8had Zeg dat hymij loi laat Laat liem los mynheer smeekte Tifle My dunkt dat gij u te fatsoealyk zult achten om ean armon kUinen tongeren jongen af te rsnselen Het spyt mij razend dat ik myii stok niot bij mij heb zeide de heer Lydney lot ijn jammerendeu gevangene iij zoudt er van gelust tiebbon Maar luister nu toe jongeheer Shad als ik u ooit weder betrapt dat gy my of freule Lester beluistert of bespied al ik u eene maand tuohthuisstraf bezorgen Gij lijt juist bij tyds komen opdagen juffrouw Title voer hy voort terwijl b j den jongenlos liet Om hem een pak slaag to besparen riep Tifleuit torwijl zy hem met hare sluwe oogeaaangluurdo Neen ik bedoel dat gy by tyds zïjt gekomen om myne bedreiging l i hooren Dan eersten keer dal hij iels dergelyks durft wagon zal hij er voor boeten al weet ik dat gy het zyt die hem dakastarjss uit het vuur laat halen