Goudsche Courant, maandag 1 juni 1896

8 4 1 54 11 10 08 10 16 f 10 17 9 8810 8111 41 8 S1 10 17 10 84 8 48 10 41 9 04 11 07 Zomerdlenst 1896 Aangevangen 1 GOUDI ROTTIRIIIM Mei TUd van Greenwich 11 86 1 14 3 50 3 67 18 88 It S 18 46 18 58 1 44 4 8 4 16 IIOTTERDI H O O U S iL 7 SS 7 59 8 8 8 1 S B 81 11 60 11 87 HAAG GOUDA sUage 6 51 7 80 7 48 6 S0 9 19 9 46 W U 11 3518 88 1 86 S 44 S 40 4 04 4 33 5 17 6 187 18 7 68 9 88 9 S8Voorb 6 B7 k y 10 17 1 41 4 3 6 18 9 84 g Z Zegw6 11 w w n H 10 38 1 B6 4 58 6 80 9 48 Zev M 6 8 u I w 10 48 8 06 6 04 6 3 9 69 önuda 6 88 7 50 8 13 9 18 9 47 10 16 10 54 18 06 18 88 8 17 S 14 4 08 4 325 16 5 47 6 607 488 2810 1010 88 Stopt Ie Blaiswijk K ruis weg ev Nootdorp LeidBchenAau en Haktodorp U T R E C H T 0 O U D A Utrecht 8 83 7 60 9 9 38 10 10 88 11 88 18 66 8 08 8 68 4 46 6 86 7 60 8 09 9 07 10 84 Weerden 6 68 8 11 10 88 11 65 4 16 6 S8 9 88 10 84 Oudawater7 07 8 1 10 81 n k m 4 84 r r 9 86 öooda 7 88 8 38 9 34 10 10 10 44 11 10 18 111 11 3 45 4 87 6 17 7 09 8 S8 8 419 49 11 10 AUSTERDA M 8 O U D A 7 15 9 10 48 8 34 8 58 4 46 6 18 7 4 9 45 8 1 10 10 11 11 S 46 8 66 6 49 7 40 8 49 11 10 bcroQW behoeftjD te geroeten over boDoe oicgavfl OD ds organist de heer J Po tburua i oog schooner eo melodieuzer dan te ïoren de gewgde liedereu door de tAmpelbngen zal doeo ruiseben Gedurende den tgd der restnuratie zal een kleiu bolporgel den zaug derg ttim ote begeleiden inwonende ioons die werkzaam zyn i het bedryf van bun oa Ier wrrdt aangenomen met 51 tegen 47 stemmen Ëen inwoner der gemet uie Haastrecht was reeda den gebeelen winter lydeode gf weest Het acheen alaof zjjae ongesteldheid nog ver ergerde daar b j den gebeelen dag lag te tobben orer zgo land dat uu niet omgespit kon war deu en voor zÜue te poten aardappelen bereid zou worden Dit Ternam één der landbouwers uit 7 yne omgeving Hy daarmee begaan riep eenige buren te aami n eu deed bet voorstel om gezamenlijk het Idod ooi te tpitteu waardooj de zieke man dan geene onkosteo kreeg Met algeraeeoe stemmen werd daartoe besloten en ai spoedig togen een 12tal £ onen of kuecbta nan bet werk Het land was spoedig gereed en zelfs de aardappelen erin gebracht Meu i l wel begrypen dnt ie tuestand van den zieke toen l y hoorde wat pr gebeurd was veel verbeterde Eere aan de bQlp aardigheid v o zulke inwoners Werkelyk zulk een vtieod fchap is goad waard Amendement Van Karnebeek kiesrecht nkel düor pensioen iiïet door inkomen wordtverworpen met 69 tegen 29 stommen Amendement Borgesius naast pensioenook een lijfrente kiesrecht element wordtverworpen met 45 tegen 43 fitemmen Derde gedeelte 16 Amenderaent Koyper c s kiesrecht ooknftn betitters vsn een polislevensverzekering niet alleen aan spaarbank eu grootboekin vpbryving verbonden wordt Terworpen met 64 tegen 34 stemmen Vierde gedeelte 17 Amenderaent Koyper c s kiesrecht behalve door examen ook aau maatacbappelijkecategoriëu wordt verworpen met 63 tegen 35 stemmen De minderheden vóór verworpen anaenderoeuteu waren doorgaans d voürnit tre ende liberalen eu Kuyperianeu de meerderheid er tegen beitond uit katholieken gematigde liberalen eu anti revolutionalren Lohmtn Artikel 1 wordt in zgn geheel aangenomen met 62 tegen 36 stemmen SUtan Oeneraal 2e Kambr Zitting van Vrijdag 29 Mei 1896 tiet debat over art 1 der Kieswet werd fOort i zet De beer Kuyper Iaat uit zyn laatste ameiidement verratleu het kiesrecht oor bestuurders van de vercenigingen die recbtsperaoouiykheid bezïttaa De Minister blyft het amendement bestrydeo voornamelijk ook omdat bestuursleden van weldadigheids iostellingen er in behouden zyn Op dien grond bestrijdt pok de Commissie van Rapporteurs het amendement Het debat over art 1 wordt gesloteu Er wordt stemming gehouden over de amende meuten in volgorde Eerste gedeelte Araeudement Borgesiu I verminderingvan alle huurprijzen in de tabel met 1 5 wordt verworpen met 62 tegen 3ü stemmen Auiendement Willinge Houwing verniiodering van de tabel alleen voor het platteluuuvan f l op f 0 80 wordt aangBUomeu zonderstemming Araeudeneat TraTagtino Sjarigo leeftyd wordt verworpen met 6 tegen 3 temmen Amendenient De hoer 23jarige leeftyd wordt verworpen met r 8 tegen 40 steoimen Amendemeot Koyper ils keuteeken geenbelaHting maar voorziening in onderhoud wordt verworpen niet 67 tegen 31 stemmen Amendemeiit BaHtHrt nimimum grondbelasting f 2 wordt verworpen met 83 tegenL5 iteramfD Amendement Borgesius II twee jaarbewoning van een huis van 11 grondbnia ting wordt verworpen met 66 tt gen 32 temmer Araendement BorgBsius lil éénmaal hiuuen bet jaar verhuizf n van huurwanrdp kie ers na aanntming van hi t sub nmetidement derCommissie van Rapportenrs beperkioi der verhoixing tot éénzelfde gemeente wordt aaiigeQomen met 62 tegen 36 stemmen Amendement Van Karnebeek grens vanbourprys in Kieswet gelyk aan die lu pprsoaeale huurwaarde niet tot de grens mnnr daarboven wordt verworpen mi t 76 tegen 22 st Ameiidemeut Ömeenge kieareeht doorbewoning vac schepen van 24 kub meter ioplaats van 30 knb mett r wordt sangenomeiimet 58 tegen 40 stemmen Tweede geueeltc Amendemeut Kuyper c p nl B iiikoment in één jaar genoten by vi r patroons te zaniengeven kiesrecht wordt verworpen met 81 tegen 17 stemmen AmenJement Borgesins werkli deu yukieMfi ook zoo ziJ eenmaal iu een janr vanpatroon verwisselen wordt verworpen met 58 te eu 39 stemmen Ainendenn nt Schi pel kiesrecht o r Tegen de bearen Van Kirnebeek H ems kerk Lieftiock Sanders Smeenge E Smidt Heret Dn Kanter Tydeus Schaetsma Bool Veegens Hartogb Van Alphen Heldt Cremer Basturtj Lely B irgesiug Rink Hordyk Kerdyk A Smit d Anscmbourg Van Deiuse De Boer Kuyff Pijnappel Koyper Lucasse Gerritsen Drnrker t Hooit Dutjoer SehimmelpeDniuck en Htailmar Artikel 1 zooals bet thans is aan euomen uidt dus De leden van de Tweede Kamer der Stateulieueraal worden gekozen door de nunueltjke ingezetenen des Ryks tevens Nederlanders die den leeftyd van yf en twintig jaren tiebbeo bereikt voor zoover zy over het laatstverloopen dienstjaar in een of meer der Uyks directe belastingen zyn aangeslagen het te dier 7ake verschuldigde voor of op den Isten Maart voldaan hebben en a over het volle iaatstvertoapen dienstjaar ijn aangeslagen in de grondbeUstiug vooreen bedrag au tr o minste één gulden iu de vermogensbelastiug tn de b lasting op bedryts m andere inkomsten of Laar een of meer der i t eerste grondslagen van de persooeele belasting zou ils die is geregeld by de wet van 16 Apri 1896 Staatsblad No of b indien zy niet overeenkomstig het bepaalde sub a zyn aangeslagen voldoen eanoene der volgende voorwvurden lo dat y hIs hoofden tsq gezinoen of als lUleeu wonende personen op den 31steu Augustus van het vorige jaar hebben bewoond achtereenvolgens niet meer dan twtie huizen of gedeeltüu van buizen gelegen in dezelfde gemeente voor elk waarvan mat nf znnder bybehooiendeu grond ot loknlcn eu bygebouwen uiet ter bewoning bestemd de werkeiyke huar prijc per wt ek berekend ten minste beeft be ilragen de sum voor de gemeente of het gedeelte der gemeitnte waar het huis geleg n is vermeld ui de by de wet gevoegde tabel of krachtens eigendom vruchtgebruik of buur eenzelfde vaartuig van tea miiiRte 24 l ub meter 2o dat zy op deu 81stea Januari edert i ii Uteu JanuHri van het laatstverloopen jaar hij dezelfde persoon onderneming openbare of by ondere instel ing io dienstbetrekking ryn of ils inwonende zoon werkzaam zyn in hel beroep of bedryt der ouders eu als zoodanig over dat jaar een inkomen hebben genoten als voor de gemeente waar zy wonen is vermeld ia de by de wet gevoegde tabel of dal zij op den 1h Februari io het gi not ryu van een door eene openbare instelling verleend pensioen vau gelyk bedrag DiHt dien verstande dat voor hen die in beide gevallen verkeeren zoo noudig ter bereiMng vau het vereischte bedrag het inkomen uu bet pensioen worden samengeteld 3o dat zy op d ü Isten Febuiari stdcrt een jaar den eigendom met recht uin vtyr Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA 10 15 10 0 11 11 18 13 8 40 8 47 8 54 9 1 IC 7 88 7 iS 7 8 7 8 7 i 7 6 I IO i lt i Bi n u 11 80 louda Moordreolit Nieuwflrlr rk 11 31 8 51 10 85 8 10 7 47 0 pell 11 88 B Sl 8 33 5 S7 6 08 8 18 t U 8 80 Sotterdini 10 18 10 8 10 86 10 48 11149 8 50 10 11 8 1 te 7 46 fiOD 8 07 8 18 Dl DF N Bi Rotterdus Otpelle Kiauwcrkerk Moordrecht Qonda 7 14 7 8 16 8 01 8 18 8 16 7 44 8 81 8 66 1 87 8 47 4 46 5 11 6 67 6 08 6 80 1 87 4 17 6 85 6 68 6 88 11 16 18 16 11 18 18 40 18 4 1 08 11 46 11 4 1 08 85 9 87 10 13 10 49 i 47 11 56 11 11 08 11 86 18 10 7 10 43 11 30 Gouda 7 3U t ZaT It 7 41 8 Z Z gw 7 58 8 oorb 8 07 9 Hage 8 18 9 HT UTÏIC 56 8 80 8 87 8 45 87 8 08 SOl D A10 67 11 11 14 11 88 11 48 1 S 17 4 36 6 67 6 56 7 10 6 17 7 18 6 86 7 39 7 66 8 09 9 88 10 19 3 34 3 60 8 18 CIS iollda 5 85 Uudiv 6 50 WoardsD 5 69 Utreoht 8 18 8 41 9 64 10 61 o OUD A A MSTEHDAM 8 81 9 53 an B7 18 10 4 U 5 80 7 51 10 17 9M 10 66 I 1 18 S IB 6 60 8 56 11 86 Goada 8 87 Inutardam O St 8 X4 bncbikkiDg hebben van ten minaie f 100 uomioaal ingeachreven iu de Groothoeken der Vationale Schuld of van ten minste f 50 it i legd in Kyk post8psarbank 4o dat yy hebben voldaan aan de eifchen van bekwaamheid doir of krachtens de wet gesteld voor de benoembaarheid tot een ig ambt voor de vervulling van eeuige betrekking of foor de uitoefening vau eeoig bedryf of beroep Voor de talryke klasse die hare spaarpenuiugeo naar de Rykspostspaarbaok breugt is het wel van belang to letten op de wyzigingen welke de volgende week op 1 Juni io de fvettelyke regeling dier instelling zyn gebracht In de eerste plaats de verhoogiug van den lubreng waarvoor rente wordt vergoed Thaus IS dit beperkt tot een bedmg vau f 800 voortaan zal men f 1200 knouen storten alvrreus de reute byBcbryving eindigt Die som wordt tevens verdubbeld en du oj f 2400 gebracht voor vereenigingen stichtingen fond ien van nia itschappelyk eu gcd Jienstig belang of tot ouderling balpbetoon Deze kunnen dus de aanwezige kasgelden tot een vry aanzieuiyk bedrag in veiligheid brengen en tevens gemakkeiyk opvorderbaar en reutef ev9nd maken Van groot belang is een tweede maatregel lie geheel nieuw is en vooral van belangvoor degenen die het mBZimuiu van rentegevjudeo inbreng hebben bereikt Door tosschenkoinst van de postkantoren en de directie der rijksposlMpaarbank 7 nUen zy uamelyk voor huu tegued Staatsschuld kunnen koopen t zy een luflchryving in een der grootboeken der natiojiiile lohuld t zy certificaten Zy kunnen dan ook aan de directie opdragen da rente voor nen te ontvangen welke dan in het spaarboekje wordt bijgeschreven Door deie belegging krygen inleggers by dan tegenwoordigen koers Ier Staatsschflld een eeulgazins hoogere rente dan de spaarbank vergoedt Van gewicht ziju nog de wy iigiugen die i emaalit zijn ten opzichte van minderjar gen un gehuwde vrouwen die geld in de UtjksspaarbanU hebheB belegd Thans kan de vader of voogd van zulk een minderjarige steads het geld terugnemen en dus dat bespaarde vau zyn kiod of pupil verspillen Voortaan zal zoodra da minderjarige liiiuder van een spaarboekje 12 jaar is geworden de vader of voogd bet geld slechts kunnen opvragen na van den kautourechter machtiging Ie hebben vei kregen De kantonrechter mag deze macht niet verleensu dau uithoofde eeoer Volstrekte noodzakeiykbeid of van een klaarblykelyk voordeel eu ingrval de voogd of VLOgdes wil opvragen ua lerhoor van deu toe deoden voogd en vuo de bluedverwauten of ftangebawdrn van den miudeijarige De machtiging wordt iu dit geval kosteloos uitgereikt tn vry van alle £ egel en registratierechten Wat de gehuwde vrouw betreft thans ken de wan zich v izetteu tegen de oiibetaling op eu spaarboekje dat ten name vnn zyn vrouw stoat en ook zelf het geld opvordeiea r en opmaken Vooitaan 7al dit niet meer kannen gebeuren als de vroutv het boekje onder zich houdt zy alleen zal dan het recht hebben het be paarde terug te vragen eu het verzet vau den man wordt daartegen uiet meer toegelaten Iümu heilzame bepaling zekf r voor vele gezinnen die wy hopen dat in de ruimste mate zul worden bekend gemaakt Dit zyn de voormiamate bepalingen der nieuwe regeling welke met 1 Juni e k m werking treedt voor zoovir de inleggers daarby tecbts treeka kolang hebbeo Eene daAie te Kopenhnge huurde onlangs een nieuwe meid Deze vroeg per brief f t goed was dat zp haro machine meebracht Mevrouw iüiikondn ann een naaimachine antwooidde toestemmend en op den bupaaUlen dug kwam de jonge dame bare bt trekkiugc aanvaarden gezeten op een fiets 4 60 4 67 5 4 6 11 5 10 1 50 6 39 3 44 6 10 4 7 7 80 4 40 4 51 4 57 5 04 5 10 1 44 1 54 8 01 8 08 8 14 4 87 DEN AKstArdam dt Sonaa 7 SB Door de vothardoade bemoeiingen van een Nederlander den heer F Corsteu in 1890 op veritoek cervcl ontslagen le luiteuiint rnn hat 0 T leger ia China thaaa gerted om mb postadminiitratie op Earopeeschao roet in te roeren en zich aan te sluiten by ds Intern Postunie Engelache bladen te Bhangliai verschgneade vermelden dat dit resultaat door den beer G in t laatst van April ia bereikt Nadat de heer H Kopacb zicb voor de invoering van het stelsel sedert jaren veel moeite had gegeven gelukte i nu don beer C den langen tjjd on verzette y ken onderkoning van Lianghiang van het groote belang oener postregeling op Suropeescbin grondslag te overtuigen vooral door het argument dat zy roordeelen toa zgn voor s kas eu aan onzau landgenoot iathaoi door dien onderkoning opgt drageD eendisustregeling te ontwerpen voor de drie provinciën onder zyn beheer waaaroa het stelsel zal worden toegepast voor het geheels ryk en air Robert Hart Aac het hooft zal worden geplaatst De beiangstelliag van den heer Corsten voor het verkeerswezen is door aanbuwelyking ut8ta n naar t scbynt hy is nl getrouwd toet eene dochter vau wyien deu heer Born onderdireeteur van d Rykstelegratf te a Haga Te Naaldwgk werd Donderdag door de politie gearresteerd zekere G v L meesterknecht jij de weduw K aldaar die eene door hem euitte bedreiging om zicb op zyne meesteres wegens eeu door baar afgeslagen buwelyksl aanzoek Ie zotten wreken trachtte te volvoeren door 2 se oio i u t een met hagel geladen geweer op haar te lossen door het raam barer Voning gelukkig zonder haar te treffen De dader 32 jnar oud is na een voorloopig verhoor naar s Gravenhage overgebracht In verscbitlende bladen komt het beriobt voor dat het tyk vau deu voortvluchtigen Bolswardor kassier D J Brouwer znn gevonden yn iu de Schelde by Antwerpen Te Bosward IS eohter ooar de iLeaw Ct c meldt oflScieel liiervan niets bekend De aan dat bericht toegevoegde mededeetingen omtrent den faillieten boedel moetan aangezien er nog geene verificatie heeft plaats gebad als voorbarig worden beschouwd In het Theatre de Ia Monnaie te Parya baitft zich een merkwaardig gevat voorgedaan Een fluitist uit het orkest die daar al jaren lang bad zitten blazen is plotseling geëngageerd aU fort tenor io dianzelfden schouwburg liy blykt een wonder mooi geluid te hebben Maar eeuig is die sprong nit t orkest op t tooneet niet iodertyd deed iMengal eerit violist ook in La Monnaie betzelfde en hg liad als acteur veel succes t Bekendste geval van zoo n beroepsverwisseling giif echter mevrouw Bosman te zien de bekende lyrische actrice die debuteerde als danseres In de Concolaire Verslagen is opgenomen ueu overzicht over 1895 van den Nederlaudschen consul te Ry el den heer A E P Ledieu Aangaande de handelsbetrekkingen met Nederland w rdt daarin onder meer bet volgende opgemerkt De handel tosseben het Noorden von Pranklyk eu Nederlaufj wordt steeds drukker Anttt hat consulaat te Ry sel worden herbaaMelyk inlichtingen geviaagd vooral door persouendie betrokken zyn by de chemische industrie de metaalbewerkii g de margarinefabrieken het zeegras de likeuren eo Schiedamschenjenever het turfstrooiael de boter eu kaaaproductie de veeteelt env Ten aanzien vanden jenever is reeds aan de aanvragers medegedeeld dat zy weinig kans hebbeu hun afgezet gebied in het Noorden uit te breiden omdat de groote fabrieken te Wanibrecö i daarde markt geheel beheerachen Het gobruik van turfstrooiael begint io verschillende ondernemingen grooter te worden vocral by trams bij wyze van bezuinigingamiddcl op stroo maar er wordt niet zulk een goed i meat van verkregen De HollandacUe 9 67 10 4 10 11 10 18 10 87 9 48 9 47 9 64 lo ei 10 07 B IO 8 5 8 47 8 17 6 2Ï 8 84 Ml 6 47 9 S 7 25 11 86 10 4 5 51 lO M boter zoo beter ingang vinden ah zfl minder sterk gezonten was Het Nederlaodsche vee heeft in bet Noorden een eer goeden naam heï verdwijnen van bet mond en klauwzeer en de intrekking der daartegen gerichte maatregelen zolleo longetwyfeld aan den af et ten Ijoede komen Het spoor wegongeluk by IJsaelmonde scbynt daaraan te moeten worden geweten dat het pfirioneet aldaar een extra trein had vergeten Op betzelfde oor komt daar oit de richting Dordrecht eiken nacht een goederentrein aan die dan met twee locomotieven da reis voortzet de extra trein was nn met dien goederentrein verward Te laat werd door den machinist ran de losse locomotief bemerkt dat een vergissing in bet spel was bij trachtte bet gevsmr nog te ontwyken door weg te stoomen doch werd achterhaald Brieven uit Gouda VIII NOG EENS EIGEN HULP Myn vorige brief was niet af dit heeft na tunriyk iedereen begrepen of vermoed maar wat niet iedereen vermoed zal hebben ia de weldadige invloed vau dien brief niet voor Maatschappfiyk of Goada s belang maar voor myn haiselyk belang Die brief heeft nl een verzoening tot stand gebracht tusachen Jenny MU oom dat hen ik Sinds dien vytden brief nam Jenny niets geen notitie van mg ik had het biyitbaar erg verbruid Nu kwam zg net in de kamer toen tante dat ia myn vrouw my een behooriyk standje gaf en hoogblozend over onze reia in t Gooi onze buwe yk reis sprak De nieuwagierigbeid won het op baar booze bui die n g altijd niet voorby waa maar nu won ze toch weten waarom tante zoo rood werd naar aanleiding van t Goui Hare vraag was aeer bepaald maar taole rood het toch beter geen inlichtingen te geven Jonge mviajea z n aoma erg laatig met baar onschuldige vragen lator zal Jenuy er wel meer van begrypeu Maar om op Eigen Hulp ierng te komen moet ik nog een paar wenken geven aan Maatschappelyk Belang ter bescherming van stede lyke en laat ik er bijvoegen ook van vaderlandsche belangen Alles moet in de stad biyven nianr ik zeg i r by ook in oua land Laat Maat cbappeiyk Belang flink toezien dat al e goederen die de winkelstand noodig heeft in oos land en van onze fabrieken gekocht worden al mocht dat in den vreemde ook eeu half centje duurder yu Mat des te meer recht knn M B dan ook mscneo dat wy dat voorbeeld volgen Kn na de eigeniyke bestryding van Eigen Hulp Dit moeten wy doen met de middelen die Ë H ons zelf aan de hand doet In de eerste plaats moeten wy onze waren met niet hoogere winateu verkoopen of als het mogelijk 19 tegen dezelfde prijzen als E H doet en onze klanten op t einde van t jaar eene korting toestaan op al t gekochte indien geregeld contant betaald wordt Hier komt het zwaartepunt waarop alles rust de contante betaling Het crediet geven IS de kauker die aan onze geheele handel vreet en ona belet in alle opzichten te kunnon concurreeren met E H Verleden jaar mankte ik in Rotterdam kennis mvt de aanstaande van een nicht van de man van de zuster van myn vrouw een ambtenaar by de posteryen Weet Q zei deze gelukkige jonge man weet n waarom ik reeds ali ongebowde lid van Eigen Hulp ben geworden In hoofdtak om niets j andera dan de contante betaling Wij anib I tenaren die vooral by de posteryen slechts een matig inkomen krygen wy moeten zorgen dat wy met ona tractement niet ten achter raken en dat kannen wy allen doen door allea contant te betalen Een ambtenaar die eenmaal io de schalden zit raakt er nooit veer oit en zinkt hoe langer hoe dieper en daarom is E H zoo prachtig voor allen die van een beperkt inkomen moeten leven En de hoogere ambtenaren dan zei ik waarom worden die dan lid van E H Och zei myn nieuwe bekende dat geschetter over groote tractementeo beeft geen niets te bedaiden Hoeveel van de dnizenden amb eoaren krygen in Nederland werkelyk groote tractementen Dnizenden kunnen er nanweiyka van leven tegenover enkele dozynen die werkelyk goed betaald worden en die weinigen lyn dan ook door bun plaats in de maatschappy weer gedwongen groote nitgaven te doei De spreker kon t weten want hy bleek goed thuis te zyn in de ambtenaarswereld Ik gooide het dos over een anderen boeg en sprak van de groote schade voor don winkelstand door de coöperatie die m i bestreden moest worden Ocb mynheer die atryd tegen de coöperatie is eeu atryd tegen reosen Zie om a heen zoowel kier in Rolterdan ale in Gouda ot waar gy wilt overal en in alles ziet gy coöperatie Streed men ook oiet tegen de spoorwegen omdat duizenden rytuigverhaurders vraohtrydera schaitun enz er hnn klandizie door verloren De wereld gtat vooruit en wil vooruit eu niemand kan dit t enhoudon Eu waar aan de eeue zyde nadeel is daar is aan de andere lyde ook weer voordeel Vergeet uiet wat de arbeiders en minder goed betaalde ambtenaren door de coöperatie winnen en vergeetqivoorat niet dat de fabrieken er by winnen en dan nog eeoa de arbeideis Hoe voordeetiger E H of welke coöperatieve vereeniging ook levert hoe grooter de koopkracht der leden wordt en boe meer zy kunnen koopen hoe meer er gekocht wordt hoe beter voor de fabrieken I Zoo wysgeerig had ik de zaak nooit bekeken maar als handelsman my niat willende gewonnen geven deed ik er maar liever het üwygsn toe Toch geeft dit veel stof tot nadenken en vel iu de eerste plaata om door contante betaling iu te voeren te trachten Eigen Holp uit onze stad weg te houden Al weer eigen belang hoorde ik mijn vrouw mompelen maar daar is if maud om je te spreken Terwijl ik wegging boorde ik Jenny met myn vrouw fluisteren eu vmbeelddu ray dat ik de woorden Güoi cbe reis hoorde wat myn vrouw zeidü kon ik niet hooren want zy fluisterde iets heel zacht in het kleine oortje van Jenny Toen ik eenige minuten later binnen kwam bemerkte ik dat die twee vrouwtjes zicb niet met M B of E l bemoeid hadden en toen ik Jenny aankeek sloeg zij de oogeu ueer en bloosde bevig Zou myn vrouw au werkelyk iets verteld hebben van baar verlegenheid met die Gooiache reis Dan zal ik haar geducht de lea l zen dat komt niet te pas met een jong meisje Over on servies kan men met iedereen praten maar over zoo n eerste reis eeu huwelyksreis foei foei foei Biiitenlaodsch Overzlcbt De Franschu Kamer is gisteren weer byeengekomen en men verwacht dat er spoedig on itt imige zittingen zulleo kuiaen Van socialistische zyde zyn rneds twee iuterpellatiss ingediend waaronder over de laatste benoemingen van prefecten De begrootiugscommigsie kwam gisteren eveneens byeen de nieuwe pn sidpnt Delombre hield een toespraak wanrm hy zich verklaarde voor bet behoud der algemeene begiuseleu van het fiscale stelsel deze moesten echter aangepaat worden nan de nieuwe behoeften der democratie Is dit eeu verklaring tegen de iiikomsteubelasting Men w et t niut Eeu ding ia zeker uamelyk dat de nieuwe belaatiug op de bypotheekbewyzen en renten in geen gonatige aarde vslt en het Ministerie zyn poaitio daarmee heeft verzwakt D toestand der Italiaansche troepen in Afrika moet allertreurigst zyn zoowel uit militair als hygiënisch oogpunt De spoedige ontruiming van bet fort Adrigat moet n l hoofdlakeiyk geschied zyn wegens de overgrooto moeilijkheden waarmede generaal Baldi isera te kampen heeft De typhus en andere ziekten woedden vernchrikkeiyk onder het kleine leger en wel zoo dat sommige regimenten vjer k apiteios verloren eu de compagnieën die by haar vertrek mt Asmara 150 telden by de aankorast te Adrigat gemiddeld slechts 80 man sterk waren Ook met de verpleging ging het aiterst slecht de dieren stierven by massa s en de soldaten waren blij wanneer zy maar een stuit van oen Abessynibche maïskoek hadden Gelukkig dus dat er na met het terugtrekken der troepen kan begonnen worden andera zou Erythrea wel eens het Spaansche Cuba gelyk kunnen worden Het rapport waarin verlof wordt geviaagd om een vervolging in te stellen tegeo generaal Baratieri is by de Itniiaansche Kamer ingediend Het rapport schildert eerst de voorgeschiedenis van den veldtocht en looft de wyshpid en omzichtigheid van generaal Baratieri die icb met onvoldoende troepen niet liet verleiden tot een ondoordachte operatie tegen Negus Menelik toen deze Makallé belegerde doch zich bepaalde by het innemen eener sterke positie en het afmatten van den vijand door herhaalde dislocaties van troepen Joist daarom echter ia het zoo onbegrypclyk dat generaal Baratieri die tot duaver zulk een groote byna overdreven voorzichtigheid aan den dag legde zóó p1ot eHng besloot den ryand aan te vallen die zc maa sterker was dan hy en een terrein bezet hield dat den Italianen onbekend was De eigeniyke acte van bescholdiging berust op de volgende pnnten 1 heeft de feeklaagde op onverklaarbare gronden tot een aanval besloten die onder de bestaande omstandigheden zeker tot een nederlaag moest lyden 2 heeft hy het opperbevel van I Maart half een uur af tot 3 Maart 9 uur toe geheel oit handen gegeven en 3 heeft hy tot groot nadeel van bet leger geenerlei bevel gegeven ot maatregel genomen om de gevolgen van de nederlaag Ie verzwakken Toch wordt aan zyn goeden wil ook gedurende den atryd niet getwyfeld Hy gaf zegt het rapport Toortdurend da bevelen welke hy het doelmatigst achtte Hy was steeds d £r ie Tiaden wur het hei heetst toeging eo zette volgens ooggetuigen zyn leven moedig op bet apel Uit Transvaftl komt het bericht dat president Kruger ongesteld ia hy heeft tan aanval van ioflaenza Dientengevolge woonde hy eergisteren de zitting van den Lfitroareuden Raad niet by In dere sitting werd opnieuw de zaak behandeld der vonnissen tegen de Ueformurs gewezen Volgens een bericht van den correspondent van de Daily Telegraph c zijn de vooruitzichten gunstiger geworden Een deputatie van dames uit Witwatersraod is uaar Pretoria vertrokken om den president tien smeekschrift aan te bieden geteekend door duizend frouwen waarin op het verleenen van genade wordt aangedrongen Het parlement van Kaapstad beeft eindelyk een beslissing genomen in de debatten over de motie van den heer Merrimau Deze had vooriresteld aan de Koniugiu te verzoeken het Charter der Company in te trekken en het Itestuur over Rbodosin ta doen overnemen door tien regeeriogacommissarii Z o ver wilde het larlement niet gaan het verwierp Merriman s motie eu nam een voorstel van deu heer Sohreiner aan om de Engelache regeering uit e noodigen een onderzoek in te stellen naar alles wat io verband laat met den inval van Jamesnn en maatregelen te nemen met het oog lip het toekomstig beheer van Rhodesia OVEKHEMDEN FRONTS BOORDEN en MANCHETTEN A vau OS Az Kleiweg B 73 37a GOUDA Beurs van Amslerdam slotkrs 91 100 1001 Vorkra IMV 81 84 asVi 98 10S o 761 81 21 110 941 4S7 99 9 7V ♦ 6 0 488 lOO 601 100 2017 142 E9 loev 100 1367 99 29 MKI NKDBBLiND Oen Nea W S S dito dito dito 3 dito dito dito 8 HosOAB Obl Goudl 1881 88 4 iTiLls lusclirijïing 18B2 81 6 OoSTlNR Obl inpnplo 1868 2BV 637 69 dito in üilrer 180 5 Poaiuoii Oblig met coupon 3 dito ticket 3 KusLANi Obl Binnen 1894 4 dito Qeoons 188 4 dito bij Kollii lSS 4 ililo bg Hope 18SD 90 4 dito m güud leoD 1883 A dito dito dito 1884 b 3p NjB Pflrpet ohuld 1881 4 Tu w lept Ooni leen 1890 4 loc loeoing sorie i r oo leoniuf eene J ZuiDArii Uep obl 18 3 5 Mmico OM Buil 8ch 1890 O Venkuela Obl 4 oubcp 1881 Amoteiham Obligation 1995 3 aoTTEEUAU Slcd leen 1894 3 fEl N Vfr llundeliv aand Arandsb Ïab My Certificaten üüU MaatBcliappy dito Arnb Ilypotheelcb paudbr 4 Oult My der Voretenl aand s Gr Hypotliookb paudbr 3 Nederlandacho banlc aand Sod llaudelmsa ih dito N W k Pic Hyp I paudbr 6 Roti Hypotlieeicb paudbr S J Utr Hypolheekb dito 8 OüsTEKK OoRt Hong bank aand RusL ilypotbeokbauk paudb 4 Au£RiKA ïlquit bypott paudb 6 113 95V 1997 184 1027 60 a i 169 611 1017 13BV 108 106 lOïV 83 48 11 17 8V 201 108 107 1087 lOSV 118 121 184 86 111 607 Maxw L ï Pr Lion cert 8 Med Holl IJ 8poori Mtj aand Mij tot Bipl f at Spw aarjd Ned ïnd Spoorwegm aand Nod Zuid Afrik Spm aand dito dito dito 1891 dito S iTilltSpoorwl 1887 89 A Eobl S Zuid Ital Spwmg A U obl 3 POLIN Wariohau Weeuen aaiid 4 Rual Br Ruai 8pw Mij obl 4 Baltiaehe dito aaud lOJV Fftstowa dito aand Iraog Uombr dito aaud 5 Kurek Ch Azow Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 AME n i Cenl Pao Sp Mij obl O Obic Ie North W pr aaud dito dito Win 8t Poter obl 7 Donior ll Bio Gr Sprn eert y a llliDoia Central obl iu goud 4 Louiar k NBshvillo Jert r aaud Mexico N Spw My lehyp o 8 Mils Kanaal r 4 pet prof annd K ïork OnUrio Woat aand i dito Penna Oliio oblig 6 Oregon Calif Ie kTp in goud S 8t Paul Minn k Manit obl 7 L n Pao Hoofdliju oblig 6 dito dito Lino Col lo hyp O S Caniui Can 8outh Cert aand T O Ballw il NaT lo h d c O Amaterd Omnibus My aand Sollerd TramwegMaats aaud Nlli Stad Amiterdunj aaud S Stad Roltordam aand S Beloie Stad Antwerponl887 Stad Rruaaei 1886 i i UOKS Tbeist Regullr Gesellsch 4 OosTENR Staatsleening 1880 fi K K Oost 8 0 1880 3 JPANJE Stad Madrid 3 1868 N i Ver H Hyp SpobI eert RIJKSPOSTSPAARBANK Aan belaoghebbeodeD wordt ter kennis gebracht dat met 1 Juni a s xat pt ts hebben de invoering van Spaarbanktegels tot het doen van inlagen van f 1 ter vervanging van de tot dusver voor dit doel gebesigde postzegels Als maatregel van overgang worden de formulieren van postxegelu of gedeeltelijk van poïtzegels eu gedeeltetyk van spaarhauksegela voorzien nog tot uiterl k 31 Juli a n aangenomen Bji latere aanbieding kin mits aitsrIgk tot 31 October 1896 na voorafgaand machtiging teruggaaf worden verleend van de waarde der aangehechte segeU Gouda 29 Mei 18 De Directeur van het Postkantoor VüRSTER aSl Staats loterij Be Klasse Trekking van lerdog 80 Mei 1896 No 17687 1000 eu promio van 80 090 No 741 ÖOO No 6344 100 Prezen van f 70 6 977 3339 6866 9421 18837 16374 17626 276 1388 4623 67U 11382 13784 16663 1828 480 1933 4976 9118 11473 14666 16776 20310 666 3320 UurgerlUken Btand GEBOREN 26 Mei Adri Du oudor W J FiJD an C Verv ey 27 Wilholmin ouders H A Kuga d J Broere 28 Cor nelia Beroardua oadera N Kuoll en N Hoogendoorn Eltiahetb ouders A N de Rotte CD H van Straten Maria Catliarina ontleri M ran Gogii en E Boot 29 B enna ouders O van Too erloo en F Agterborst Klisabetb ouden M Ie Urugn en C Nietfelil Emma Catharina oudera E W Kok n M J Oodyk OVERLEDEN 27 Mei J deu Houdjiker i m 28 A P in 2 d ONDERTROUWD 29 Mei P K d Jong 23 j eo M den Haag 23 j C ran 4 Wagt te Zwolle 2C j eu K Verkaaik 24 J P Klapwijk te Borkel en Rodenrüi 32 en W C Hornia 29 j Uaaitreoht GEBOREN Oerarda Adriaua ouden W Janssen eo J Hirre Willebrordua Gerardua en Agatbn Adriaua oaden J de LangeenA Bondgk Telegram Adres Telephooo No 184 JdOBlTH HAAU MITSWÖLFPeEO KFl RCTKi II ADMINISTIUTIK KANTÜOR a lange Hoiitslraitt liofk Koife Voorhout S GRAVENHAGE Belasten zicb op bUUfke roorwaarden mot den JJiV en riSUMOOF van EFFECTEN Wïtiels vreemd lUHnUpecten en UankHOlen Geren HeiMtciêielê ea CredlelbrteeeH uit Gelegenheid tot UUREN van BraiuUcaêten in de brandvrije kluis Sluiten prolOHguttf be leentugen Vorzilreren COUPONS tot de hoogste koersen volgens ikiinne nuteeringen in de direrse Haagacbe bladen ff Voor het afleveren en in ontvangst nemen van effecten Wissel en uitbetalen van Coupons enz buiten Dm Haag worden door on geene kosten iu rekening gebracht ADVCRTENTIEN Heden overleed zacht en kalm na eene kortstondige ongesteldheid tot diepe droefheid van hare Familie en hare vele vrienden Mejuffrouw SOPHIA CORNKLIA VAN LOON alhier in den ouderdom van 59 jaren NIC TREÜliNIET Executeur U9iamentair MooEDREcHT 28 Mei 189G Volstrekt eenige en algemeene kennitgeving Ben Harïeliéh VAARWEL aü alle Vrienden en Bekenden A C VA TE0T8ENBÜRÖ a b van de GraBtnlly Cast e Souêluxmpton 80 Mei 2 anr n m