Goudsche Courant, dinsdag 2 juni 1896

No 0980 Dinsdag 3 Juni J806 35s e Jaargang VRAAG LIMO VADES GOiMHE wmmi NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Zeugestraat JOUDA Sto 03a a b o otd iez © t üESTAFETTEk Rotterda m Gouda Utrecht DAOELUKS uitgezonderd Zondagen vertrekken 2 Booten van OÜUDA naar UTRECHTd a morgens ongeveer ten xeven en des namiddags ongeveer ten vlér uur Met dezengoederendienit bestaat ook eene zeer yoedkoope retugeleyenheld voor Paaauyiers naar UTHECÜT eu tuaechengelegen plaatsen i Kantoor Xieuwe eerstal De Agent 11 J M0EUBI EK üe oudorgeteekeude bericht b j deze dnt hy § KRUUMfliiB is vau de KUIPEUSTRAAT naar de HOOGE G0U77E wijk 6 No 17 i vroeger bewoond door den Heer t viS STKAATEiJ in leven Directeur der Algemeene Uegraafplaats alliier L BINNEi UIJR Hoofdbedienaar der StadahegrafenUaen Teruna deel ik het geachte Publiek mede dat alle BEGUAFENISSEN door mij worden aanyenomen en geregeld evenals dit door de Heer va STRAATEN geachjedde waarvoor ik my beleeldelyk aanbeveel De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nomraers VU F CENTEN ADVERTENTIEN wordenVgeplaatst van 1 5 regeh a öO Centen iedere j egel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd haxidteekeïllajf met roode lettezv tu t voaral op de VmeTeUKDCKVICTORIABRON OBCKlt HHSWH Omal f i£iNT verkrijgbaar Maatschappij tot Exploitatie der Victoria Bron gevestigd te Motterdam Ziiidblaak 8 C WIEGAND J G TERSÏEEG 7 DEENIK J K VON GLAHN H E VAN DAM Q A L VAN SANTEN en C WIEGAND Ja Makelaars zullen op Maan tag IS Juni 1895 des avonds na 6 uur in bet Verkooplokaal Fbiscaii te Amêlerdam ten overataan van de Notansaeu VAN LEUDEN eu RITMAN aldaar en VV KRÜI8VVIJK te Oudewaler in veili ig brengen EEN FABMSeEEOÜW Br Tuin en Itleekoeld ingericht tot StoomvvassclieriJ en SlrykerU gen tVE VLIJI te Iloeiikoop op WettJJtsehecrr No DG in de onmiddellijke nabijheid van Oudewater te zamen groot 20 Aren 29 Centiaren met alle daarbij behoorende Maobineriën vaate en losae Gereedschappen door gunstige ligging aan den Weg Stoomtram tusschen Oudewater eu Gouda en Vaarwater onmiddelljk bj Oudewater voor veraohiUende fabriekmatige Inrichtingen zeer geschikt Te bezichtigen des Maandags Woensdags en Vrpaga van 12 tot 4 nur Voor Gouda en Omstreken wordt door eene aindajaren bestaande SIGARENFABRIEK eau net en actiei I lSRSOON gezocht die tegen flinke proviaiegenegen is nla AGEST op to treden Franco 1 rievon onder Lett B C Bureau van dit ülad NIKUW NIEUW PU RA De planten worden door PÜRA van alle insecten jjezuiverd Blaasbalgen met gebruiksaanwijzing dadeiyk TOOI gebruik gereed zyn verkrijgbaar tegen 30 en 40 Cent per stuk bji J van OIJIC Kleiweg No 2 Gouda De Wonder Diicroscoüp WKKrvftn op dfl werpldtondniiiHt te UliiOMgo uvm iIb ï i milliooji rerkouht werden is uu Ly ons vuur de geringe i ryi vuii HleobU TVlirygbKkr De Toordeelen tru dauD woüder roirr ayn Jut aiun leder voorwerp o fltOumiu vorgioüt aian knn wHnnlour iit irEiloiDiin en TOor hot ook ouilolilbare dieieii bU nteikevers ou fiiont achyiwn ODOiithaprljk vuur höt oiiilerriclit dur pliinien uii tlleroiild nilo eu oitti li t j KOwiiiiiKiUt Iiiiii OiidelvK mipiiriiia tot niiiloriuoking kUxr viiHdiii i iui l len op gruud van lerviilMliii HCii i II vloi iicli op grOBd TOU triohnien iii t walsr ruTDudadlortiofi dia voor het bluüte oog met slnhtbanr yn net moa uitlg omiwemtnen Uuitondien ii het iiiilniment met aeii loupe voor kortsiohtlgeit tot bfit lecen der UluInHtoIoitciËVournion UabralkiRatJwyEUig wordt bygoioogd Tonend tfgan romboura Ï5 oti hooL er By vooruilbetaliug tftchlS lil rts voor jmrto Vcrxciiiliiiil lU rUiir l jnmFKiitil MftnUobLiiuiij I I J Z Vo Th irgwHl 1 d n DAMES Attentie tl Het bMte onachadelykste en je makkelykate poetamiddel voor Ueem ea vooral dames en Klnderschoenwerk la de Appretuur van C M MUIIer Gt IP BerUn B uttl 8tr 14 Men lettwgqcd MQi Sop naam en fabrlekamerk Vtrlrygbier by Htwsn Wintallari In ithoinwerk Balmttri Iraitrn m 6 ii ra l Depot ky W larriinBai Arsbeit Go da Druk lau A Bhinkma n Zuon Wn IS de bestu uiwruriiig tugeii litlii 1 Rbflumatiek LflodanpuDen karton tegea en van al ftiiker PaiR Expeller feriei aard Yf is met bat talll Ulf ua ts wanden tegen = pfrs Anker Pain Expeller jlf moet dua itaada in ieder tmisgeziu sTToZlt AnkerPain Expetó inJiter A Co t Hotterdaiii WOLFF Markt A U4b n VAN SON apotheker Te Gouda h A en DE LAAT i Markt W fl x lo ilJ k l kk ii ibi iik Iku ui eig9i Prgs 50 oent 75 oaat ea f 1 26 ie Basili Vo r gaden in de mawte ApoUiekea en b Ka Hjmi en opwulit Dooirte ini jke iQiiobtiug decer apoAi bniik kun nnoi wel kwartjes mwerpen tnanr het geld niet Prys 16 cents p rto extra waèr nltnemsn i al voren fl 20 byeen geipanrd Eyn daar eerat aladan de apMbrbank aioli KutomAtiiah TanaelTemeDt N i dere iDvsrpliig iloit alon de apoarbank itutomatiaflb ui gaefl tegalykertyd duldelvkhttmceworpan bedrag aan Na geledigd te ayn ia da epaarbank Mer eenvaudlg wetr te sluiten en wekt op nieuw de luat tot aparen Terienolng tegi remb of vooruitb Yerzendhnis Merknr Comm Maatscli o Bohubart it Oo Amattrdam K Z Voorburgwal 9S8 jSpeuxxxw KOMNigJ IKl S riMIlViWRVliftlJ on iii i i stiiKW ssrnFKr4 Agentuur bij de Firma EOKKEÏÏ lil katoen Z Jp Moirr X PARASOLS CORSB X S S CialilBil Witte mm h lliiiidschoeueii 4 W DAMES lil kaloeu VAiit Cü Wed BOSM AN te ioii la MANCHETTEN T ly f Kuc jfd PloolaelH M KINTKNKIUGEN f ydi ii stoffen GUeaiiii r turen eu7 Wisbmn Liffmannf MARKT 136 PDIKE ODDE SCHIEDAMMER GENEVEE Merk NIGHTOAP Vorkrygbaar bij M NB PEETERS Jz A la l owiJ3 van echtheid is cachet en kurk steocla voorEÏen van den n nni der Firma P HOPPE ZAAL KUNSTMIN Sociëteit ONS GENOBGEN Concerl Direcleiir MARTIN STEIN Slechts EE Groot Concert OP W0E SÜAG 3 JUM dea avonda te 8 uur te g even door de wereldberoemde AMERIKAANSCHK m JUBILEE mm 8 Kleurlingen Meesternogers 3 DAMES 5 HEEREN Schitterend Suceea In Amsterdam SPECIAAL PROGRAMMA op den avond der uitvoering aan het lokaal PRIJZEN H H Leden 90 Ct Niet Leden 130 Plaatsbespreking en verkoop aan de Zaal KA RTEN verkrijgbaar a f 1 30 bjj de boekhandelaars H C EDAUW en J de VEN oiu KLBi 8Pf L G in è VROUTË of U MMM OP Dinsdagr 2 Juni 1896 des a 0Dd8 7 onr door d n Heer J H B SPAANDERMAN W F PROOHAMMA s teveiw faew zen Taii toegang z n verkragbaar ü 0 10 bg de Boekbaodelaar J van bENTÜM ZOON eu bt deu Koster tajTdarts E CASSÜTO Turfiiiarkl 172 Gouda ultgemonderd ZOSDAQ8 71 Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitapattingen ia bet beroemde tverk Z Dr Retau s ELFBEVV KL G flollaadsche uitgATe met 27 ftfb Prüa 2 galden Ieder die aan de reraohrikkelyke gerolgen van deze ondeugd Igdt moet bet lezen ds opreobte leenug die het geeft redt jaariykB duizend van een zekeren dood Te verkrggen bg hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bediag ook in postzegels eu in eiken boekhandel in Holland StoUwerck sche Borstbonbons gehbriceeid na voorschrift van den kon UniTerateits Prof Gehm Hofrad Dr Hariatt Bonn hebben sedert 50 Jaren als Teriactitend middel tegen hoesten beeechhad en aandoening der ademingsorganen mdteekende diensten bewezen Bij spoedige afwisseling van warme eü koude lucht is t byzonder aanbeTelen nardig een bonbon te gebruiken Terpakking Oeele palqes A 21 oent Alom vtfkrijgliaar BINNENLAND GOTJl 1 JoDi 189 D heer L G Spamaag bteft Zaterdag aan de Uuiveraiteit te Amsterdam cum laucle btt doctoraal exanieu afgelegd iu de taatttweteuitcfaappeu I De heer H W Speekman leeraar aao de b b en bet gymnasium alhier staat No 1 op de voordracht voor leeraar in de VViskaade werktuigknnde en Kosuiographie aao de boogare burgerschool te Arnhem Het onderzoek van het water der Waterleiding bad gedureude Mei bet volgende reaultaat 2 April C 3 Mg permaug kalicua per lOOOcc 9 a 8 lü 5 3 30 2 G Bg het departement van knlouiën i bet Tolgende telegram van deu gouverueut geiieraal Tiin Ned Indie dd 30 Mes outvauged OieterDn u acbtHverto D iu 3 Moekims Daroe eu 9 Moekima Buntiuga waren oube et en rgand vuurde weioig Drie mindere militairen gewond Eenige benttngi opgeruimd VolgeuB gerucbteu zgn 270 geineiiweld en 130 Kwnar gewond utleen bg Toekoe Oemar s eigen volk Uit ecliterepQTolgens bg bet departement van koloniën injïekomen telegrapbische hericliten ttlgkt dat bg de jongiiite gevecbten in de IV PU Vt Moekima zgn geaoeavüld de sergeant C It Ammann algemeen fltambock no 232U de korpornalfl D H Marchand no 292U7 A B Sobeffer no 20957 en H Spruit un 23109 de iuseliern J II Arens uo 12752 G C van der Meeren uo 29040 I au de Heuvel no 31147 J Ronsel no 41010 G DoornbüB oo 40342 H Bt rkelo no 40508 P Hoekitrn no 35003 en C Ü T Nebeluug na 41185 bf ueveu8 de kanonnier G A Schvïsitzer uo 41196 pu gevaailgli zgu gt wood de Rergeaut D J F Bootsma do 39337 eu de fuselier J de Gelder no 38997 J A Lindemans no 3908Ö en P C Range uo 42439 Beroepen bg de Ned Hervormde Kerk te Btnthaizen de heer H HaseUgei oand to Amattrdam FEVILLETOni Q itttt da wga doee met u tweemaat te bedenken oor dat gij bem nieuwe orders geeft om te luisteren Wel heb Ik in ii ijn leven I gilde Tifle op veronlwuardigdon toon wat zgn dat voor leugens Ik hom ordtirs geven om te luisteren en Ie hcapio den I Wat heb ik met hem uit to slaan Ziet gijmij voor een diender aan Gij hebt meer met hem uit te staan dan mea weet en als ik mü niet bedrieg in meer daij een op ioht Duisterde de heer I ydney op Teelheteekeuendea loon Ik tart u mijne goode vrouw om hem weder op vracht te zetten I l o donkore blos op Tiflo s gelaat week voor eeno loodkleurige bleekheid En toon hg zioh verwijderde dreigde zg hem in hare maohtelouze woede met haar vuist Ik zweer dat ik mij op hem zal wreken mompelde zg Ik weet iets schreeuwde Shod ik heb bem gtaterrnavond kort na het standje gezien Hg ie er zeker hg geweest Waar hebt gjj hem gezien vroeg Tifle gretig Hij kwam bg Wilfred Lester uit Ik heb hem met eigene oogeo gezien De klok sloeg juist één Te Undegrafpu oTo leed Zaterdag de wethouder D Meur Niet alleeu all raadslid rn nethoudor maar ook iu 7gne rele karkelgkt betrtkkingaii bad de overledene vela verdieusten Zgn heengaan wordt algemeen betreurd Ëen Ëugelsob blad reroeemt datde Cratbie het schip dat de Ëlbec in den groiid heeft geboord du volgende maand te Rotterdam ten bate Tftu de Norddeutscbe Lloyd gertcbtelglv rerkocht zal worden De door tlr Mi pnuteerschip iKortenaerc ter reeda van Teasel verloren vïschtorpfdo is door de bematjuing an den Tesselscben loodskotter uo 4 in de nabijheid vau Umuiden teruggevonden en aldaar bioDeugebraobt De Ie luit W E Van Ëck gedetacheerd bg de Militaire School te Haarlem n overgeplaatst van hel Ie bg het 4e reg inf Bevorderd tot doctor in de godgeleerdheid iian dti Rijka üuiverniteit te Leiden de heer C D Iijax predikant bg de Remonslraulacbe Gemeente te Bonkoop geb te Utrrcht met acad proefscbr get CarotuB Niëllius c Door het Hoogbeemrai dBchap fan Delfland i eeu adrf K anu de Regoeriug gezoodeu waarin het in herinnering brengt welke groole sommen het Waterschap sedert langen tgd aau de ve dediging van de kust van nid Hoiland tegeu de zee hefft ten koste gelegd Na de opaoaiuiing wiit gedaan i wordt aangetoond dut lu de laatste 20 jaren weder nii uwe Terundeiingeu in do gesteldheid van den Oceaan hebben plaats gehad waaraehgnlgk iu verband staande mot di viornitgeachoTen hoofden vau den Waterweg vau Rotterdam naar zee door het R jk aangelegd en welke vlak aan deli Hoek van Holland een verbetering van den toestand dor zeewering hebben veroorzankt doch verder noordwaarts op do oor aak van groote verschuivingen en afslag van de duinen zijn geweest Het waterschap acht zich niet verantwoord de omalagplichtigen m t de groote kosten welke eeu ht rstelling nu zich sleepen te bezwaren omdat niet al eeu de 40 000 M A laud id Delflund gelegen daardoor zullen wor eti beschermd doch ook d veiligheid eu bet roortheetaau vau de gebouwile eigendommen iu de lu bet wiiteracbap gelegen steden die steeds in waarde stggen terwgl de achatplichtige eigendommtn voortdurend achteruitgaan in waarde daarmede gemoeid zgu Hoewol ook bij het ontbreken vao een formmltn wettetgk opgelegdeu laet tot Toorzie uur Mogelijk kwam u ij juist van het standjo terug Hobt gij WiP Lestor ook gezien ShadP Wos hij hij henP Ik heb liOater niet gezien maar ik durf ivcdden dnt hg er bg tiourdo antwoordde do ji agen Ik kon hfoi uiot borketincn Minchien wns I ester wel gewond en door dozen aoar buis gobmitht Ik kun ten minste zweren dut bij uit het huis kwam toen bet t 6u uur sloeg eu Lestor heeft zich van morgen nog niet vertoond Title gaf eenigo nadrukkelijke orders aau Shad sn vervolgde haar weg naar üanesheld iu eeno niet zeer benijdenswaardige stemming Uit een winkul komende wa r zg let s gekochl hnd ing zij lord Dano aan don overkant van do straat stak over eu sprak hem nnn Tiflo had Igd genoeg gehad om oogcnscfagnhjk vnn hare woede te bekomen maar het la niet in hare natuur om van haar inwendigeu nijd te bekoelen Wet zoo Tifle hoo mnakt gij het zeide lord Dane op lijn gewonen vrieudelgken toon niettegenstaande hg eeuigszius verwonderd was dat zij hem durde aanspreken Het gaat mijj shcht raylord vergeef mij dat ik zoo vrij hen u dit te antwoorden ik trek mij de afsebuwetgke praatjes aan die ik in eiken winkel moet hooren Is het waar mylorcl dat een vau uwe ongelukkige boschwaohters door midden is gesnedeu P Neen zoo erg ia bet uiet antwoordde Lord Dane trwigl hg zijn laohlust ter naauwernood kon bedwingen Hij is zwaar aan het hoofd gewond Ik wenscbie dat ik den lileugniet die hem zoo heeft toegetakeld boet bad uing ia de kunstver lediging Delfland kraclireu i coDititntie histor e ei gewoonte geeii zuis bezwaar maakt dia verdediging ook in liet achter Delfland gelegeua op zich te nemen outkeul de vereeoigde vergadering toch dat de kosten daarvan uitahntend door de schatplichtige in gelanden vau liet waterachap moeten n orden gedragen Aan de hiiBd der geschiedenis gaat bet adres hot vi rtoop van de duiuverdediging ua waaruit blijkt dat vroeger herbaatdetijk de plantcelgks besturen van Scheveningen en Gravenhage zgn g ilast de herstellingen aan te brengen Het verzoek waarmede het adrea eindigt luidt dat II M de vereischte maatrigeleD moge dosn upiuen dat zoodanigo rrgeliug tot stand kome dnt de kosttin zoowel van den reeds gevoteerden nieuwen aanslag en aan zitiutijks veranderingen vau bestaaude werken zoowel ala t onderhoud van het beaiaaude ol nog aau te leggen werk voor den vervolge voor éen derde worden genomen ten laste van hel Rgk óeii derde tm laste der provincie ZuidHollaud eu Delfland met het derde gedeelde zal hlyveu belust alles ouder zoodanige voorwaarden en bediagiu en ala te dezrn aauzlen zullen worden overeengekomen Omtrent de ramp te Bt Loiiis worit nog medegedeeld Vele uienachen werden door eu wiud tijgen muren geworpen en verpletterd of gekwetst 1 audereu vonden deu dood door aaurakiug met de güViddraden der elektrische kraehtovefbrengtog en verlichting die naar beneden geworpen wnren daarenboven brak op vgf of zes plaatsen brand uit eu de alarmflchelleu werkteu niet Koodat de brandweer bgna geen hulp kon verleenen Hoeveel kracht de storm beiat blgkt wel het best uit liel feit dat de b veubouw vnn de fraaie Eadubrug a s stroo ji s werd afgebroken en weggsslingerd ook aau htt metselwerk is dchade toegebracht maar i iet de geheele brug ia vernield zooaU eerst gemeld wa Er be Tond zich eeu pa 3agierstrein op dd brug toen de cycloon de o bereikte maar de machinist bail de togcuwoordigheid vau geest luct volle kracht op te atoomeo ou zoo werden de passagiers nog juist gered teiwijl achter hon het gevaarte iuecuzakte In bet stedelijk ziekenhuis ontstoud een paniek vele zieken vlurbiten oaar buiten als Toorzorgsmaatngjl lieten de geneevheoren het wankelende gebouw ontruimen De gevangenis stortte 10 maar ala door een wonder ward niemand van do meer dan 300 gerangenen gedood ook geen der 750 verpleegden iu bet UDgreuxende gesticht voor krankïianigen Mylord zeido Tïfle zncht terwijl zij rond zagt om zich te overtuigen dat or niemand voorbij giug die haar verstaan kon er is iemauil op wion ikaan kan die hom van nariit oni lïcu uur uit het huis vnu den hoer Wiifrud Lostür heeft zien komen Men dunkt dus vorvolgde Ttilo terwijl zij hare fliuwo oogen opsloeg dat do hoer Wilfrod ook uitgeweest eu gewond is en dat de andere Um to huis hoeft gebracht Ala uw turdsohap het kon godaan krijgen om dien Lydnoy uit Danesheld te vorwgderen zoudt gg oen di iist bowïjïon ann verschoideuo porsonou en diiarondor aan freulo Loster Waarom noomt gij juist freule l 09tcr vroag Lord Dana trolscb Omdat ik or grond voor heb antwoorddeTiflo Zij laat zich door hom inpakken mylord Ik heb zoo evon ïu het bosch eene ontmoeting tussohen die twee hgsfewoonl Freule Leslor ging toevallig voor mg uit on ik volgde op eerbiodigou afstand niets kwaads vormoudonde toen Lyduey laar feu kwam zwaideu ilie oaheschnamde Lydney hnudt er eou zwaaiondon gang on eeno trolaobe houdingop na zoo als ik bier bohalv van do Danes nooitheb gezien Hg vatte hare beide hamion alsof hghaar minnaar was Lord Dane s gelaat betrok Tiflo zag dal zg juist gemikt had eu vorvütgde i Men zegt ook dat de hoor Wilfrod van morgen nog niet voor den dng is gekomen mylord en dat is wel de proof op de som dat hij gewond is Lord Dane ging vorder Het verhaal van de vrouw had hem ontstemd ton minste dnt gedeelte at freule Tooster betrof Hg doelde de vrovii van TiSe niet dat zg eich zou later inpakken maar bg Een korporaal van de miriniora WM op nc met twee arreatanteu la het CentraalaUttion ie Amtterdam moest htj drie kaartjee nemen eo ran het oogeublik dat bg voor bet loket stond maakte een der arreitanten gebruik om zioh uit de roeten te maken In een brief uit de hofstad in de ArnbCt wordt protest ingebracht tegen eena raitooniug onlange alhier gegeven hei scbieten met kogels op eeue jonge vrouw meteen pantaer aao Verbreid u eens zegt de schrgver dat er iets aan hi t pantser mankeert eu ge toudt er bg sitteD waaneer oena vrouw alleen om u uene ongezonde emotie te geren op een kwaden dag door deu scberpscbatter wiena hand maar één trilling noodig heelt om te missen voor uwe oogeu morsdood werd geschoten Op deu avond van mgu bezoek aan bet oirous werd de lading van het wapen toevertrouwd aan een officier onder bet publiek om de verdenking van onecht spel te weeren het verwonderde mg inderdaad dat deze officier terstond aan die uituooiHging gehoor gaf die hem bg eeu mogelgk ongelak tot medeplichtige aan doodslag gemaakt zon hebben Het Sportblad De Atbleetc ODtviug een telrgraui meldende dat Jaap Eden Jacquelin op de haan van 2000 M sloeg Ëdeu ontvangt uu 20 trance daags zoolang by niet gulogen wordt Te Cherbourg waar de uioordeuoara van dan jongen Üelahaefl met bet Igk van bun slachtoffer dat zooals men weet in een kotter was geborgen waren gebracht doorde Praneebe politie kwam dezer dagen het toon eel gexeltcbap van Acbard aan Bg de douane vroeg men ditt de koffers zouden worden opengea aakt en daar sprongen de douaniers vau acbrik op in de I kotftrr meenden g een Igk te zien Reeds nilde men ohard gevangen nemen toen de zaak werd opgehelderd Wat In den koffer lag was een pop die iu het stak van de touruèe Aciiard Disparuc moest worden gebruikt Op de Kogelsche kust ran bei kanaal heb beu 2ich haaien vertoond Ër wordt lelfs beweerd dat een visaeher die de tegeuwuordigheid van de gerieesde zeemonsters het eerst cons ateerde zijn ontdekking met bet verlies van een arm l ci ft bekocht Men gist naar de eor imk die de haaien uit de warmer streken waar zg zich gewoouljjk opbonden naar het kanaal brefi gedreren keurde hi t af dat mou haar openljjk met eulk een dulibelzinnig persooD uis rydney zag sproken Ixird Dnne had eigenlijk door dat hij allerlei muizeniison ia het honfd liad rtjno vruorij eenigatiiis verouiiohtKaamil do hrcr star bad hem loegaitRao zich tot Manu te wonden maur bij Ltd dit no niet gedaan Doch dit was gQono redoii om de raak du eoo overhaast door te zetten Zoodra hij TiHe vorlntoii bad k uk kij Uaria op toeken en outmootte haar diebt bij buis Hij nam zijn hooil nf torwyl een vrieodclgke glimlach Kgii schoon getant verhulderde gaf baar de hand eo wandelde naast baar voort Kn daar op dit ongepaste oogenblik en op die ongeschikte phiats vroag bij linar ten huwelijk ij bedankte ham ij sprak saeSt cu op scbroomvalligen toon want Mona mocht Lord Dane gnufno lijdon en bet speet haar dat zij hem moest bedroeven lig hield natuurlijk aan en toen sprakzij mot meerderen nadruk Zeg mij waarom gij bedankt f zeido bij dtep teleurgesteld Er bestaat géén vaste reden voor behalve dat ik dnt ik u ntot lief genoeg heb om wavrouw te igu antwoordde eij torwgl een pgnigkroud haar gelaat ovartoog Ha zoo ik begrijp u ik bob tfl vro gesproken fluisterde bij fredeoltelgk liinnen s moiids Wttlnu Mifin wij willen die zaak vooreorst laten rusten Hebt gij uw broeder heden morgen gezirn Weot gij hoe hij bat maakt