Goudsche Courant, dinsdag 2 juni 1896

Ne 1 Tüd van Greenwicb 7 11 7 62 8 88 8 43 8 61 9 67 7 6 P y 10 4 8 8 g y 10 11 8 13 r 10 18 7 80 8 88 8 47 9 8 9 10 10 27 4 40 8 81 9 17 7 86 8 5 9 43 4 6 6 87 9 47 4 67 6 84 9 64 6 04 6 41 10 01 6 10 6 61 6 47 7 46 8 26 10 07 Zomerillehst 1896 Aangevangen OOI DA ROTTÏRDAM Uirecle Spoorwegverbindingen met GOUDA 11 18 18 13 18 26 H H 18 82 nu I 18 88 V n 18 46 H 18 66 1 44 4 6 4 1E IIOTTEKDA M O O 11 D A lO lB 11 60 18 87 1 44 10 88 1 64 10 86 2 01 10 48 8 03 10 48 12 08 18 47 8 14 10 7 47 7 46 8 07 8 18 1 ao II DA DEN HAAG I 18 16 18 88 1 27 8 47 4 46 6 F 64 7 H 7 4 18 40 4 67 8 01 12 48 6 08 8 18 l OS 6 80 8 26 DKN HAAO OOIIDA S Se 8 B4 8 S4U 10 08 10 16 10 97 7 48 8 S0 9 1V 9 46 10 1 1 11 8618 89 1 86 8 44 8 40 4 04 4 S8 6 17 6 187 18 7 68 8 88 9 6B 10 17 1 41 4 S9 ff 6 18 V ff 9 84 ff 10 88 ff 1 B6 4 68 6 80 r if 9 8 ff u V ff ff 10 48 y 8 08 ff y 6 04 6 89 ff i 9 69 66 9 8 10 88 n 46 Qoudi 6 33 7 0 8 18 9 18 9 47 10 1610 6418 0519 68 8 17 8 14 4 08 4 886 16 6 47 6 607 498 9810 1010 98 Stopt te Bleiswijk KruiaweK on Naotdorp Leidsohendaat en Hekendorp UTRECHT OO ÜD A 10 10 88 U 8B 19 60 8 08 8 59 4 46 6 86 7 60 8 09 9 10 84 10 88 H 11 65 ff g 4 K ff 6 68 9 88 10 64 10 81 ff ff ff ff 4 84 ff ff ff V 9 Se ff 10 44 11 10 Hage 8 11 U 10 7 10 8 U 30 11 45 18 46 l OS 1 67 4 17 6 86 6 68 6 88 7 44 8 11 G o l D A U TRBCH T 10 19 10 B7 18 66 8 80 8 T7 11 14 8 87 n y 11 29 8 46 3 84 10 61 11 46 1 87 8 08 8 80 6 07 O O U U A i U8TEBDAM 0 68 lO ftI 18 10 4 11 X0 6fl 1 l l 8 11 10 17 10 84 8 48 10 41 9 04 11 07 AHSTfiRDA 11 6 O U D A 7 16 8 10 49 9 84 9 68 4 46 6 18 7 46 9 46 8 19 10 10 19 11 1 48 8 66 6 4 7 46 1 49 11 10 U SO Omtrent het ODgevat dat generaal Vetter oataDgi by den val met zyQ paard is ovpfkomeo If en wy i de udiftehe bladen De gdoeraal zou afstijgnn en gelaitt zgu adjadaot een cavalerist te roepen om het paard VBBt te hoadeQ De caralerist die het wel kranig vnod dat hy aaugeweseii werd om dicost te douii tt deo lege rcom mand an tt reed met een zetje tot voor het pnard ku geDeraat Veiter bracht daar bet zgoe met eeo kracbtigen greep iaeeaa lot staan eo sprong met een ftierlgkeD swaai op deo grond Maar het paard van den ffeneraa aau zulke eqaeBtriflcbe buitensporigheden niet go woon cbrikte er herig van steignrde houg p en viel het erenivicht niet kunueude houden De generaitl die door 4 val een sleutelbeen had gebroken stond edaartl op keuk beet oDfrieudelIJk naar deh geurliei enden ruiter en mompelde enkel geroerde keretli Erustig ipoorfregongoluk in Ëngelech Indie 4k n vreeseiyk ongeluk had eenige dagt n geledeil plaats in den mailtrein naar Hnmbn nab bu teu zuiden vnn Gbaziubad Ëeu klsfe tunri rk ontplofte in eeu derde klaasn nnggou zooÜHt door de geweldige gasontwikkelirig hel rytulg uiteen toog en do pa fsa iers op deu weg geslingnrd werden Hut rolgende rijtuig en de postwagen geraaklen verrolgnmi in brand de reizigers zaten dicht opeengepakt xoudnt een vre selyke paniek onlatoud De iu rtrlingen aprongeu m t brandende kleeren uit de portieren terwyl de treiu iu ontzettende vaart TOortsDorde Drie hunufr werden gtsdood en eit personen bfkwan en ontzettende brandwonden Verscheidene reizigers moeten ernstig verbrand zgu daar men toen df trein door een gebrek nan de noodrem eerst een panr Dikten verder stopte verkooldu en tot n ch rerbrande beenderen in bet rerbraiidc rijtuig vond Bg Kon besluit van 16 Mei jl Stbl 82 is gew zigd hft Kou besluit van 9Juni 1892 betreffende de afmeting der pontpiikketten iu internationaal r rktar zoodat van 1 Juni a af niet meer verzonden mogen worden pakkettfu waarvan een der vlakken een grootere afmeting dan 00 cenlimeters en pakkettou tilt Nederland over zee Ie verzenden wanrviui do inhoud 20 kubieke dec uielers te boven gaat Nochtens worden in het verkeer met die landen welker puitfldmini tratie zich daarto bereid heefi verklatird pakketten welke tangs een der vlakken een utrnettng vuu meer dan 60 centimeters doch ten hoogste 100 centi meters hebben ter verzending over land toegelaten indien de afmeting vao elk der overige I Tiakkeo niet meer dan 20 centimeters bedraagt Bg Kon besluit van denzelld n datum 8tbt 83 is ten aanzien van de expresse bestellin van pakketten bepaald dat de vlaltken geeu grootere afmeting inoKen beobeu dan 100 centimeters tut nog toe 80 terwyl oor do xpre ie bentelÜng van pakketten het eHde recht verticbaldiiid zat zgn en dezeltde bepaliu eu zullen gelden als voor de expresse be telling van br even of nndere stukken Op eau terrein aan deu ïleoburgerdijk te A osterdam tegenover het abattoir is men be gonuen oor rekening van de beeren Gebr Verbeek graaukoopera aldaar met bet bouwen van een cilé of blok vrge arbeiderwoningtïn 62 iu getal met stukjes grond Het bflricbt dat de firma Kegout de vrouwen eu kinderen van dé stukende glnsslgpers welke in de fabriek werkzaam waren zou hebben ontstagM wordt volgens den Limburger Koerier do r een der firmanteo tegengesproken Eeo Japaoflch schip de nioomboot To9B Maruv ligt seiJi rt Vrydag aau de kaai naast het uoorderterma te Antwrpen De bomanning behalve de ofiScleren van nf 8 10 8 47 3 64 l 9 10 7 86 7 85 7 sa 7 3 7 4 7 SS SM Oottdn Moordrecht Kiettworlrerk OftpoUo Rotterilftm 8 38 8 t7 8 08 6 16 6 24 6 80 7 ElotterdAin 6 Oipelle 1 10 m u er i k t lt Uoordrecht 5 88 Oouda i ii Qoudi 7 80 86 8 87 10 13 10 48 11 1 ZOY M 7 48 8 47 11 Z ïagw 7 68 8 69 11 11 7 66 8 09 9 88 Uovda 6 86 Oudew 6 60 Woerdee 6 6 Utreoht 8 1B 8 18 F SS 8 41 Ooada instardan 6 St 187 8 U Ml 8 17 foorb 8 07 8 08 11 86 den geaeeiheer ad den darter bestaat geheel uit Japanneesen Dit scbid dat vroeger ondar Kngalicbe ving vaarde is 470 voeten Ung en 50 breed Het heali een diepgang van 28 voet en meetruini 9500 ton Het is een schoon Vaartuig met aierlgk tuig vier uiartten en dubbele schroef De Tosa Maru is de voorloofer van den uieuneij dieoit tusacben Aiitwerpeu eo Japan Omtrent de zw tre coDCurreutic die de gevangauiaarbeid aan de particuliere ugverheid aandoet geeft de Volksbanier beo volgendu staaltje Ëen meubelmaker te Arnhem werd onlangs bg eene dame ontboden die hem naar den prya vroeg waarvoor hij een d or bnar ontworpen ka tje kon makeu De meubelmaker die altgd voor hftir werkte gaf haar de vereischte inlichliugeu maar ging zonder opdracht naar buis Toen bg eenïge J igen daarna bg dezelfde mevrouw werkz iambeden ging verrichten liet deze hem bel kantje zien anl e klaar volgHos baar plan afgewerkt en liut hem raden wat ze daarvoor betaald had De meubelmaker hield zicb aau den reeds dour bein opgegetren prg omdat h dieu voor zgii cliënt toch al tainelgk lai g gesteld had e dame verzekerde hem toeu dat bet kaélje iu de gevangeuii verviiai digd wa i en zg het voor deu halven prg outvaugun bad Inbraak Verxekeriug Maatscbappg Mercuriaq Zaterdag 30 M i werd iu Eensgezindheid te Atudterdam de jaarlijksche algem ene verga dering van aaudeelhouders gehouden Door eene ten vorigen jare gemaakte statuteuwgziging waarl g het boekjaar werd veranderd loopeo balans eu winst en verliesrekeoiug ditmaal slechts over zes maanden Ib iit tijdvak werden aangevraagd 1368 verzekeriogeu wiarvan om veracbi Uude redenen 45 werden geweigerd zoodat werden af gfflloten 1323 verzekeringen In het geheel werden op uit December 1895 van kracht 3170 verzekeriugpn met eeu verzekerd kapitaal van ruim negentien millioen gulden Over hetzetfd tgd ak werden behandeld 10 schaden waarvan O iu bewoonde en 4 in oii bewoonde bnizen Ie het geheel werden tot uit December 1895 aaugemeld 10 schaden Aan schadeu werd gednreudo deze 6 maanden uitbetaald en voor nangende schadeu gereserveerd een totaal bedrag van f 2596 38 Het wiust aldo wordt besteed tot verster king der raaerven die thans f 6U00 bedragen en tot afschryTing op ditarvoor vatbare rekeningen iprichtingnkosten materieel meubilair euz Ecu sensktioueele trouwfartij In de SantaMaria kerk te Madrid zou onlangs eeu bu e Igk gealottm worden dat op zich elven reeds niet vrg was van een zekere originaliteit Dh bruidegom ingnhaer D V de la Fuenta bad kort te voren den anvalligen lesftgd van 84 jaar bereikt terwjjl de bruid mevrouw JoAeta Maso niet tuinder dan 66 lentes telde Tot hier toe was de zaak nu niet zoo heel buitengewoon Het bg ondcre verransende kwam eerst toeu de priester lot de lievn bruid brt bekende woord riohte Wilt g i hem tot ecbtgt noot en tot güuiaaU enz en de dame daaiop een kort maar krachtig neen c teu antwoord gaf De verbazing was zó6 groot dat allen niel goed gehoord meenden te hebben Driemaal herhaalde de priester zgn vraag en driemaal kreeg by een beili t neen teu antwoord Het huwelgk kon onde deze omstandi heden niet doorgaan en de liongerige brniiofsgasten waren zóó woedend dat zg de hardnekkige bruid gaarne gelyneht zouden hebben Later vernam men dat de bruid een anderen beer eeuwige liefde en trou W gezworen had en dat zg haar eed aan den voet van het altaar niet wilde breken 1 84 10 60 10 67 U 4 11 11 11 80 8 65 18 88 8 61 11 88 g 31 9 60 10 11 HetgesD alti bewgs kan dieneu dat deli t lii np 66garigen leeftijd misschien minder lui res iaotlj niasr niet minder hecht en duarzaam Itsn zgn dan die van een 20 jarig6 tchoone Iu Tunis 4li trict Mascara is een ware schat gevonden onmetelijke guanolagen die in de daar ontdekte kalksteengrotten door vleermuizen 111 deo loop van vein duizenden jaren opgehoopt zgn De beer J Marchand heeft die druipst engrottfn van koolzure kalk ouder orht m vrad atalaktieten atu agmieteo en zuilen die bg fakkeUer ichting bet heertgkste gezicht opleverden en bg Kelduasr iu bet dal van de ri iur Ëi Abd twee groote grotten en diep indriu eude galerijen waarvan de bodem tot een hoogte van 5 tot 6 meters en meer met mest bedekt is die een groote waarde en een gewicht vau vele honderddoi aiiden kilox vertegen woordij t Naar de hoogte der grotten te rekenen bevinden er zicb bier en daar ware ano pjramiden in Mun 13 reeds begonnen die mguen te exploiteeren JAARVERSLAG van ds Verreuiging tot voortdurende on terateoning der nagelaten betiekkingea vuu verougetokt visscbors der Keedergen ie Kutwgk aan Zee en Noordwgk aau Zee In het afgetoopeu boekjaar 1894 95 ziju ontvangen Aan cootributiën van de reeders te Katwgk ann Zee dw zulks gedeeltelgk van de iukomaten der vi ecbers afhouden van 75 bomschuiten en Ifggersad f 3 i 225 Aaii bgdragen tan st iurtiedeu en bemanning van bomschuiten t Katwijk aan Zee 121 73 Aan beffing vau prt over door do visschera te Noordwgk aan Zee gemaakte besomroingen 117 Aan jiiartgkscbe bgdragen 716 65 Aan renten 1747 54 Aan giften van schipper N Van der Plas bezorgd bg den Bargemeester te Katwgk f 3 vau N N bezorgd bij mr H Van der Hoeven 1 van de familie N N te Katwgk aau Zee be or d bg deu hoer D Van der Plas B n aldaar 25 29 f 295G 92i Na h t sluiten der aarrekeniug nog oolrangen door den heer Mr H Van der Hoeven van N N te Amsterdam f5 door den beer D Vdu der Plas Bzu vKu N N te Katwgk aan Zee f 2 50 door den heer S J Lo Poole van N N f 1 Bg het einde van dit boekjaar genoten ondersteuning te Katwijk aau Zee 28 wediiweujen 20 kinderen te Noordwgk aan Zee 6 weduweu eo 2 kinderen te Schevaniugec 1 weduwe en 4 kinderen Iu dat boekjaar is uitgekeerd f 2914 70 gedurende de zomermaanden per woek f 1 25 voor elke weduwo f 0 25 voor elk kind gedupnde de wintermaandea per week f 1 50 voor elke weduwe f 0 35 voor elk kind De Vereeniging betuigt baren dank atin allen die bare pogingen ondersteunen doch daar de uitgaven meer bedragen dan de vaste inkomsten en door den taatsleo lorm bet aantal weduwen weder met twee is vermeerderd blgft de Vereeniging zich in de algemeeue belangstalling dringend aanbevelen Nameus de Vereenigiug voornoemd H VAN DKB HOEVEN Voor7itter M J EIGEMAN Secret Penniogm 8 60 4 60 6 19 4 67 tt 6 4 6 11 6 20 6 39 8 60 3 44 8 67 4 7 HageS sn j Voorb 5 67 ff Z Zegw6 n ff Zev M 6 82 utrecht 6 83 7 60 9 9 38 Woerden 6 68 8 11 Oudairater7 97 8 19 Oouda 7 89 8 38 9 34 10 10 Amstordani G Bt Gouda 7 99 De 9Hbcomrai iie te Gouda ueemt de vrgheid de bovengenoemde Vereebi ing op uieuw in den lietdadigbei Iszin van de Goudsobe iugezHteuen aan te bedelen Over db bijdragen lH il6 zul biuueokort jiêr kwitantie worden beacbikt terwgl extra iften en aanmeldingen voor gewooe contribuliën ran f 1 of meer gaarne worden te gemoet gezien A SCHONEVELD van dbe CLOET H IJSSEL de schepper itulteolaDdsch Uverzleht Zaterdagnamiddag had op bet Cbodjuskj veld bg het Petrofsky paleii do huldiging des volks plaatit waarbg gedenkkroezen ea andere aveo werden verdeeld Toen het keizerpiar vau het paleis naar bet tegenovergelegiu paviljoeu reed iftegen tul ooze signaalballons op en het ge obQt loste salvo n Een koor van vele duizenden hief het God beRcherme den Czaarc aan Toeu bat keizerpaar zich op het balkon deu volke vertoonde barstte uit honderdduizeodeo keleo hoera geroep los De keizer en de keizerin stouden zoo lang de ovatie duurde aauhoudeod te buigen Bovengenoemd volkslied en de bjmne bet leveu voor den czaar werden verscheiden malen beihaatd altgd weder door hoera s begeleid Di bi inel waa bgna wolkelooa Ma afloop vau de huldiging begaven Hunne Majesteiten zicb naar bet Petrofsk paleis waar deputaties vau verscheiden vervenigeu ait Moskou o a een deputatie van de Duitschekolouie die een adres overbaadtgde werden ontvangen Daarop werden iu drie reusachtige tenten vóór het puleia verscheiden honderden van de oudsten der dorpen gespgzigd De keizer en de keizerin doorliepen al de drie tenten minzaam groetend De keizer dankte de oudsten voor de uitgesprukeu gevoelens van liefde au trouw De zorg voor bet wel ijn der boereu ging hem eren na aau b t hart als zgnen grootvader en zgneu onvergeteiyken vadur De oudsten moesten dt woordeu zgus vaders bij diens kruuiug gedenken de keiler wilde dat de o woorden deu boeren steeds een vuate richtsnoer zoudeu igu Moge God aldus eindigde de keiser u iteedi gezondheid eu pucces op uw arbeid eu goede werken verleenen De minister van het keizerlgk bof telegra plieerde aan de ltegeeriugKbode Het schitterend verloop der kroningsi leob igh id is verntoord door een treurige gebeurtenis Lang vóór het begin van bet volksfeest op het Chodyusky veld drong eeu menigte van verscheiden honderdduizenden zöó oustuimig naar de plaats waar üu geschenken en spgzea zouden uitgedeeld worden dat met onbegnjpeIgk geweld honderden menschen werden doodgedrukt De ordo werd apoedig hersteld maar bet bet eerste gedrang hnd op uiterst emarteIgke wgze reeds talrgke offers gemaakt Volgeus bet politierapport van 4 uur n m waren er 331 dooden en 459 gewonden Da keicer ii diep bedroefd Volgens het officieel rapport zijn 1200 il 1500 pBrsouen terstond gedood of aan boo verwondingen bezweken De vreeselgke ramp heeft een onbe chrgfeIgken indruk gemaakt De aanlcidiog was di t de houderdduiz uden meuscben die op de uitdeeling wachtten lu ds ma ning verkeerden dst de geschenken niet uitgedeeld maar rond gestrooid zouden worden eu toen eenige stukken brood ouder bet volk werden geworpen outfltood een gedrang waarvan men zich onmogelgk een voorstelling kan maken Stapels ontzettend verminkte Igken werden bg wagens vol naar de overvelle ho pitalen gebracht De keizer Iaat 1000 roebel betalen aan elke familie die leden beeft verloren en de slachtoffers zullen voor zgne rekening begraven worden Omtrent de catantropbe wordt nog het vol gendo medegedeeld ongeveer dertig vadem vuu da tenten waarin de geschonken worden bewaard bevindt zich een negen vadem breed gracht De opdringende menigte wierp de eerite rgen ie deze gracht die ia den loop van ongeveer vgftien minateu door honderdeo menflcheB werd gevuld D i door o D weerstaan baar geweld voornilg IJ 80 10 94 Ecfaoven massa kwam toen orer de gracht door da Deargeworpen lichamen uiet bemerkende of zg grond of menachen onder de voeten had Vooroitgedroogeo tot aan de tenten begon d menigte de verschillende gitten onder het votk te slingeren waardoor er vreeaelgk gewoel ontstond dat verder tallooze offers aiichte meer verminkten dan dooden Het grootete deet der omgekomenen is geatikt Nadat de orde was hersteld kwam de masoa tot bezinning ontnuchterd door bet verschrikkeIgke tooneel dat zij tbans zag Zjj begou no zelf diep getroffeD door hetgeen geschied was de Igken uit de gracht te balen Hierbg hadden hartverncbeureude tooneelen plaats tflkeoa wanneer familileden werdan gevonden De ter hulp geroepen officieren van gezondheid begonnen onmiddelgk de gewonden te verbinden De gekwetsten werden daarna op wagens der militaire lazaretten naar de ziekenhuizen gebracht De Igken werden op brandweerwagens metstroomatten bedekt naar de brandweerpostenen ziekenhuizen overgebracht gevolgd doorduizenden treurenden In één hospitaal wf rdenzelfs drie personen opgenomen bg wie een scute krankzinnigheid was ingetreden dochdie intusscben weer genezen zgn Ëeu ongewone kalmte beeft de heropende zitting der FrauBche kamer Donderdag gekenmerkt VerBcbeideoe interpellaties die aant e kondigd waren werden ingetrokken of verdaagd Ook Janrèd die den minititer vaa biuuenlaudsche zaken witde ondervragen over de verplaatsing van eenign ambtenaren o a van deu prefect van bet door hem vertegenwoordigde departement Tarn zag nog vau bet boudeu van zgn interp llatie at daar hjj eerst Dsel zgu vrienden in overlpg wilde treden intnsschen wil deze kalmte met cg reu dat de oppositie de wapenen heelt gestrekt voor het ministHrie Méline Geen iint Alloen Rchijnt z bet terrein eerat goed Ie willen verkHuuen alvorens zg tot den aanval overgaat In geen geval echenkt detegenwooritige wapenstilstand eenigen waarborg voor bet behoud van den vrede en een duurzaam leven van bet kabinet Waarücbgnlgk Tal de oppositie haar hoofdaanval richten tegen de fiunncieele voorstellen der regeering welke in hoofdzaak bekend zgn Reeds thans stelt men dfu horoscoop van het ministerie Mélioe iu verband met ygn belastingoutwerpen Ofschoon de pereorgauen van Mélioti s eigen party gelijk onze lezers weten heftig gekant zgn tegen een bt la tiug der FrauBche rente en ook de radicalen met Bourgeois aan bet hoofd haar zullen he trgden om opnieuw met bet voorstel eener progressieve inkomstenbelasting aan te komen verklaren over den politieke toeatand tot oordoelen bevoegde personen de kansen van Cocbery s voorstellen voor volntrekt met hopeloos Een ieder binnen het psrlemeut is overtuigd van de dringende n oodzakelgkheid van fiaancieelehervormingen Zelfa deze weinig tot hervormen ezinde kamer zal hot niet wagen zich aan dezen plicht te onttrekken Bovendien de algemeene verkiezingen liggen in een niet Ie ver verschiet Hoewel de gematigden geenerlei sympathie koesteren voor een rentebelasting acht men bet vrij zeker dat zg znllen steirmen voor deze belasting die dan toch de rgken wat dieper in de beors komt hoewel niet al te diep omdat zij het ministerie hunner keuze willen handhaven Van bun kaut zullen de socialisten voor de rantebelasting stemmen omdut zg daarin zien zooalB Konanet dezer dagen in de couloiri zeide het begin eener confiscatie van het privaat eigendom In OoBteorgk is thans door de beide deeleo der Vertegenwoordiging bet kiesrecht ontwerp van graaf Badeni tot wet verheven De keizerIgke goedkaoring zal daarop na wel spoedig worden verkregen Dit ontwerp zal aan het kiesrecht in Oostenrgk een groote oitbreiding geven boewei het niet beantwoordt ain de wenschen der voorstanders van algemeen en gelgk kiesrecht Want het klaiisenstelsel is gehandhaafd de adel en de grootgrondbezitters hebben hun privilegiën behouden aan de kleine lojdr n is slechts een zeer geringe invloed op bat kiezen dar vertegenwoordigers topgestaau Toch is de aanneming van het OoatenrgkBcbe ontwerp belangrgk omdat het de eerste stap is op den weg der liberale kiesrechtuitbreiding De sanienstelling van het Psrlemtnt zat er uiet belangrgk door veranderen maar bet gevolg vao de kieswet heeft zich reeds op ander gebied getoond Ëon nieuwe liberale partg is opgetreden nog in den aanvang maar mei een program dat veel belooft voor de toekomst Oostenrgk zal Ibms een fractie zien bionenrukken in de veitegenwoordigiug die als werketgk vrgzinnïg wil optreden Ën dat kan van grooleu invloed zgn op de toakomst der monarchie De Indépendaucec wgst erop dat da werkstaking van de hoedenstroovlechtstera in Toskane een toestand van ellsnde voor de oogen van heel Italië ja derhalve wereld heeft blootgelegd dien misscbieu zelfs het ongelukkige SiciliS niet kan te aaniohoaweQ geven Voor de fijne eo lichte strooien hoeden die door de vrouwen van Toskaoo worden gedra gen leveren grootendeets de vrouwen van het plattelaud tusschen Florence en Prato het materiaal de strooien gevlocbien banden trecce Reizigers door deze streek zien voor de woningen te Peretola Campi Signa e a boeren en boerinnen zitten bezig metftroovlechten Vroeg men voorheen boeveel zg met dezen arbeid verdienden dan kreeg men ten antwoord Rg onafgebroken werk vau zousopgang tot fooBoudergang 20centiasimi c Nog geen tien dents De tijden zijn veranderd maar niet verbeterd Ook bier is de machine als concurrent voor den handenarbeid opgetreden de mode heeft zich erklaard tegen de Tuskaausche strooieu hoeden en daar de sfzet verminderde dwou ea de fabrikanten de troovlechtsters het voor haar werk noodige kstoeu eu den was zelf te leveren zoodat haar dagloon volgens de Nazioue € tot 10 ja tot 5 centissimi daalde Wel IS de Toskaansche bevolking beaobeideu en matig dooli 10 eentimissi dagloon doet zelfs den miubt ei chendtm mensch half verhongeren Ën zoo is het gebeurd dat 20 000 etroovlecbtstera bet werk hebben gestaakt Toeu er hier en daar rustveratoringen plaats vondeu werden troepen gezonden zij vervolgden de opgewonden rouwen eu joegen ze uiteen doch brood en een beter dagloon brengen de nii itaireu bg dergelyke gelegenheden niet mede Gelukkig bedacht meu nog een beter middel om de rust te herstellen Onder voorzitterschap van dcL president der kamer van koophandel bielden dü werkgnvern en de burgemeester van het werkstukiugs ebied te Florence eeu bijeenkomst waaiin besloten werd tut eenige coucessies De tusRcbenha Uelaars zullen Ër komt nn een interpellatie over deze zaak in de Kamer maar wat de Italiaanscbe regeering er aen zal kunnen doen ia moeilgk in te zien ï OSTEIE IJ Eilsr LIJ8X vuu bridveu geadreaseord aan onbekenden gedurende de ie bellt der maand Mei 1896 eu terug te verkrggen door tusscheokomst van het postkantoor te Gouda Verzonden van GOU DA J Stooliuan Arnhem J Enschede Zeist B J Bos Rotterdam G Paluis Brilssel De Directeur van het Postkantoor VORSTER y Burgerleken Stand ZuvenhulKon GEBÜRKN Trgutje ouders P Kameatoian en W Vasteuhouw OVERLEDEN P deu Hertog 09 j N Koole 75 j GEHUWD L Uoggeveeu en E van Rheenen A 0 Haak en M van der titarre A van Reeuwyk eu G van Leeuwen Telegram Ad res Telephoon No 184 MORITS HAAG MITSWOLPPsnO EFFECTKN eo ADMINISTIUTIK KANTÜOK J7 tunie Houtstraat i hoek Korte Voorhout s GHAVEUHAGE Belasten zich op billijke voorwaarden niet deu MMIW en rÊCÜKOO van EFFECTEN i $eig vreemde I9Muut pecièn en Mianknoien Geven Heiêwtgêeiê e € redletbrtecen uit Gelegenheid tot HUREN van Branitkatieu in de brandvrge kluis Sluiten prolouguHên ea be leeningen Verzilveren COUPONS tot de fioognte koersen volgens kunne nuteeringen in de diverse Haagscbe bladen J T Voor het afleveren en in ontvangst nemen van Effecten Wiaaelu en uitbetalen van Coupons enz ktUteu Vm Haag worden door ons geene kosten in rekening gebracht Zeor Hette Cfesteendrukte ummm worden GELEVERD door i BRI KMA CD Zn OVERHEMDEN FRONTS BOORDEN en MANCHETTEN A van OS At KWweg E 73 37 1 GOUDA Beurs van Anfsterdaii Vorkr lolkr 91 lOü lüov 1007 IV t 8 Vl 8 l Vu 1 V7 m 6 l ♦ 8i 98 S Vl 103 BO 761 l 21 110 V V 99 4 i l 467 atfl ♦ 88 l 600 lOO 100 2011 143 9 69 1007 100 1361 99 112 1991 I8 1027 S l 607 lt9 99V oiv 1017 101 10IV 100 Ui 1357 l l 1021 SO l 101 ll l i 78 106 30 MKl Nkhbrlind Gert NodW S i idito dito dito S dito dito dito 8 HoNBAR OW Ooudl 1881 88 4 Italië lusolirgviug 18 i2 81 OosTKMa Obl inpapiu I8H8 idito in Etlver 1668 6 PöKTUQAi Oblig mat coupon Ü dito ticket 3 dvsLANu Obl Biunenl 1894 4 dito Geoons 1880 4 tlitobij ilolUa l88i 4 dito bij llopel8SV l 0 4dito ia goud leou 1888 idito ilito Jito 1884 3UKJB Perpet iflhiild 1881 4 ïuaUElJ Gepr Couv teen IS JÜ 4 Ooc leeninpr serie 1 Gec loeuin serie O Ivjokra llEp v obl l Vi i Mexico Obl BuU Sub 18Ö0 6 Vbnezvela Olit 4 onbap 1881 AHST aUAH ObligHlieu UV5 SRoTTSaDAH Stüil leon 1894 Ü f Eo N Afr Har lelsv aanil AreniUb Tab My JertificatPHDiiiiMaatsi hRppij dito A rnb llypothuekb pandbr 4 ult Mij Ut Vorstoul aand s Gr Hypulbui k li paiidbr S l aderlandoche liank nand N ml llaudolniaa li dilD N W Par llyp b pundl r ö Kult Hvpotlieekli paiidbr 3 l Utr Hypothookb dito S j DosTENa OoÈllloiig liarik lunil KusL Hypotliookbank pmidb Maxw L G Pr Lion ourt 8 Veu IIüll lJ 8poorw My aand Mij tot Expl V St Spw aand Ked lud Spoorwegm aand Ked Zuid Afrik Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 6 iTALiE Spoorwl 188Ï 89 AKobl 8Zuid ltal Spwm A II obl PoLBK Warscbnu Weantin BAnd 4lRuBL Gr HuM 9pw Mij obl 47 BaltiBoho dito aaiid Fastowa dito aand S lwan Dombr dito aand 5 ICurak lli Azow Hp kap obl 4 dito dito ublig 4 i 102 89 48 U Vl 1787 201V 1087 107 1081 103 i 118 1217 184 8S UI AMEaiXA üiit Pac Sp Mij obl 8 Chic Nortli W pr C v aaitd dito dito Win 9t Peter obl 7 Denver fiio tr Spiu oort v ii IlliDoie Ceutrai olil ui fr od 4 Louiev NashviileOurt i nand Mexico N Spw Mij U li j n 1 MÏBB Kansas v 4 pet prul a ind N Yurk Ontario Wcsl luuui liti PxniiR Ohio oblig Il Oro on n t iu hvp tri oiid G St Paul Miun k Mnnit M 7 I ji IV Ihofdlijn olil R ti dito dito l inc ii l Ie h p O 5 iJanaüi ftn South Cirl v aand Ven 0 Rallw Nav Inh d c O AoiBlerd Omi i mti Mij aand Rottord Trnmii Pir MaiitB aand Mhu Stad Amstunlam aand S Stad Roilordam aaud 8 IIeloie Stad AiitworpenlPS 2 Siad HruBsel 18Hfi 2 Ho o ïheiBs llegulti GubüIUcIi 4 OoBTXNR Staatalüonin t I860 5 K K OoBt B Or 1880 3 Spanje Stad Madrid 3 IHdS NTei Ver Hes Hyp SpobI oort ADVERTENTIEN Heden overleed zucht en kalm na eene kortstondige ongesteldheid tot diepe droefheid van hare Familie en bare vele vritnden Mejuffrouw HOPHIA CORNEUAl vav loon alhier in den ouderdom van 59 jaren NIC TIIEUHNIET KvecuUurtestamefftair MooBDRECiiT 28 Mei 1890 Volstrekt eenige en algemeene kennisgeving r Hedeu werd on ouderhart diep getroffen door het overlyden van onzeiv lieve Zoon WILLEM in den aauvalKgen leeftyd vBn drie jaren W VAN DER TOGT S o van drr TOGT WlHTBR Ilarmelen 30 Mei 1890 GONCERT UITVOERiNG VAN JE TEllPELIEBS DAMES eu BEEREN genoodigdeB Toor hat KOOR wordt belaefd verzocht de Uiljettau IV IET op de eerate Repetitie f te gefen doch die vóór Donderdag 4 JudI a s saCirMd 0 uur h eeu der oudergeteekendeu te doeu bezorgen H J W UÜBER Prea der KoorComm Groenewog P J H BHOUWEB Secretaris K C Weathaven MART J BOUMAN Kattenaiugel Q 15t forill ryi Joitg of oud doov otua 1I S nlkkvl pMtrbknk walkaoi tg nMirdia wfitt la luat tnt pareu uuwakt Uoordaainryka Inriohllng daiar apftAr bank kü man wal kmr aa iuvarpan mku hat nld nlat vatr nit PmKceiiti m porto axtn braansMpMurd yn dMU Mrat aUdui da apMurbuik ilob ntonutlBoh TftM aelT B at Mkladar Lnwarping ilolt aid da ipMurlMUüi automfttiMh o fMft tHalrkartyd diüdalrkhdibtfn oivair adn ftUt Nft galfldifd U Ëjn la da nuubftnk Mar aanvmidlf watr ta unitas an wakt os ntraw da Isat tot apMan Vamadliif tefi nmbi of vooruitt Tenendhnlfl Merkur Gomm Kaatioh Q Bohabart li Os AimMHm H Z Voorborgw Ut Een ware Schat Toor de ongelukkige slachtoffers der MlbeTlekking Onaniel en geheime uitspattingen is liet beroemde werk Dr Retau g z ËLFBEW llli G HoUandsche uitgave met 27 atb Pr e 2 gulden Ieder die aan de verschrikkel ke gevolgen vau deze ondeugd lydt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlüka duizend vau eeu zekeren dood Te verkrijgen bg hetVerlags Magazin te Lei izig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedmg ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland VSy Allerwegebekroond mej Ëere Oiploma a Gouden en Zilveren Medailles benevens Ëere Diploua Gouden Medaille en Oerti6cate of Award of the World s Hygienic Exposition Chicago 1893 ia het Wereldberoemd Druiven Uorst Honip Exlnict MELIANTHË UIT ÜM Machinale Fabriek DE HONIOBtOEM Ti II van 8chaik Si Co gevestigd ie a Gravenhage Ge n middel ie ot kan worden uitgevon den welke de Meliaothe overtreft het ia ONUERBOJSJ ICLIJK het beste middel ter wereld hetgeen de vele eo verschillendü bekroningen getuigt Het verzacht en geneest ONMinOMLIJK de atreugitte hoest en verouderde borstkwalen Dadelijk na het gebruik der MELIANTHE doet zich de weldadige invloed gelden Het groote debiet en de vele attesten aan de MELIANTHE bewezen zgn de overtuiging dat hare uitnemende en uezende eigenschappen op prys worden gesteld üe MËLIANTHË is verpakt in flacon van 40 ets 70 ets en ƒ l met gebruiksaanwyzing voorzien van ons Handelsmerk gedeponeerd a d Rechtbank Ie $ Gravenhage BiP Verkrijgbaar bij F H A WÜLKK Orogist Markt Gouda E H VAN MÏLD VeersUl B 126 te Gouda A BOUMAN Moordredit i C HATELAND Bo rop B V WIJK Oudewai r