Goudsche Courant, woensdag 3 juni 1896

No 0981 Woensdag 3 Juni J896 35ste Jaargang Prijstrekking 11 JUNI 500 0 M Mark hU hoofdprga m littt gelulckisrst geval biedt 1I0 nu uvato KroQte GeIil erIotiuj die door lip Uoogti Rafteeriiift van Hamburg ffoeclgflltüunl en puwaarborsïil is L voorduüligo iiiricbtiiig van Uut niouwti plaa büataiit i Bann dnt 111 daa Inop van aiucbtfl weinige maundan in 7 verlotinstfn va 112 000 lüten 58 240 prijzen bedragende 10 746 990 Mark tor volledige beslissiDg zutle komen daaronder r ijn kapitale prijzen van eventueel 500 000 Mark bg uitnemendhoid echter 21 prgzenaM 10 000 46 prijzen hM 5 000 106 prijken a M 3 000 206prgzeD M 3 000 788 prijzen a M 1 000 1348 prijzen ü M 400 35327 prijz ÜM 155 1 8390 pr a M 800 200 150 lf4 104 100 78 45 21 mimm mium jSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTE ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels 4 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd k M SOO OOO a M 200 000 aM 100 000 75 000 70 000 65 000 60 000 56 000 50 000 1 prijs 1 prijs t prij3 ZAAL KUNSTMIN Sociëteit ONS GENOEGEN Concert Directeur MARTIN STEIN Slechts EE Groot Concert OP WOENSDAG 3 JUNI dea avonds te 8 uur te geven door de wereldberoemde AMERIKAANSCHl mi JUBILEE sinms 8 Kleurlingen Meesterzangers 3 DAMES 5 HEEREN achlUerend Succes n Amsterdam BPEOIAAL PROGRAMMA op deu avoud der Uitroering aan het lokaal PRIJZEN H H Ledan 00 Ct Niet Ledeu 150 Plaatsbeapreking en verkoop aan de Zaal KAARTEN Terkrijgbaar ii l BO h de boekhandelaar H C EDAUW en J dk VEN C WIEGAND J G TEBSTEEG L DEENIK J F VON QLAUN H E VAN DAM Q A U VAN SANTEN en C WIEGAND Si Makelaars zullen op Maanïag iS Juni 189S de a onda na 6 uur in het Verkooplokaal Pbabcati te Amtlerdam ten overstaan van de Notarissen VAN LEIJDEN en RiTMAN aldaar en W KBÜI8VVUK te Oudewater in veiling brengen EEH rABÜIEESSEBOUW Mr Tuin en nieekveld ingericht tot Stonmwasschui iJ en SlrlJkerlJ g n tUB rLIJT te Hoenhop op WestIJnelvêere No 5Ü in de oumiddellgke oabi heid van Oudewater te zamen groot 26 Aren 29 Centiaren met alle daarby behooreude Machineriën vaste en losse Gereedschappen door gunstige ligging aan den Weg Stoomtram tussclien Üudewater en Gouda en Vaarwater onmiddellük by Oadevrater voor verschillende fabriekmatige lurichtingen veer geschikt Te bezichtigen des Maand s Wo usdagsen Vrydags van 12 tot 4 i ur FEANSCHE STOOMVEE EEIJ ClieHiiscl WasscLeril mkn II 4MU F lll i Kmishade Ilotterdaht Gebreveteerd door Z M deu K ning der Belgen HnofddepSt voor ÜOUDA de eer A VAN OS z Specialiteit voor het stoomen en vetven vau alle Heerenen Damesgarderoben alsto k allo Kindergoederen Speciale inrichting voor het atooil n tan pluohe manteU veeren bont enz Gordynen tafelkleeden ens worden j nieuivst en laatste methode geverfd Alle goederen betztj gestoomd olj geverfd worden onachadelük voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding di r fabrieken zyu pryzeu 250 gedaald Geen Grijs Haar m erü DE NIEUWE LONDON de grijste haren binnen enkele dageu maakt het haar glanzend en zacht uitvallen eu ueeinl do pelletjes van 1 iischt op den hals r n den fiaconl Verkrygbaar in flacons van J SO by ƒ ii C Wfabr de Papiermolen IZUON GüiKlrt Dl lik van A rinkm n Te stoomen gof deren als nieuw a leverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week Sto oKfl To o o td iezxst üESTAFETTEk Rotterdam Gouda Utrecht DAGELIJKS uitgezonderd Zondagen vertrekken 2 Booten van GOUDA naar UTRECHT des morgens ongeveer ten xeoetl en des namiddags ongeveer len ttler uur Met dezen goederendienst bestaat ook eene zeer goedlioope relsgelcgenhehl uoor Passagier naar UTRECHT en tusschengelegen plaatsen Kantoor Xieuwe eerstal De Agenl II 4 M0EÜBI EK AMERSFOORT A HËRSFOORTSCBE MACHINALE Sloom llrood eu Beschuittabriek stoom Automatische ffalsen lUeelfabriele Pyn gebuUd Water Tarwebrood onll m de puiksle soorton Ur e vervaardigd lihjrt hier door steeds heerlijk van ültiiiak fii 19 verkrijgbaar lU plaat Torm gemerlEt met eene saede over den rug m stuka van 4 ct 6 ct 10 ct 15 ct 20 ct uri als Waterkadetjes van 2 ct Tulband wonlt van ilo lijiiale £ ui lvrucliLeti beste uatiiiirlioter eiermi eoz gemaakt hier iloor een bijzonilor heerlijk gebak hutwelk niet droog wurdl en voor de e uil munioruio kwaliteit neer gopHkoop Verkrijgbaar volgens geheel nieuwe verbeterde vormen met kapjes m aiuks lau 50 ct 75 ct 100 ct Gewoon Roggebrood wordt va do beste en smakelijkste soorten rogge ondor 1 ernig vreemd bijniengsel güfabrioeerd is hier door bultengoivoon bafrlgk van smaak Ulier gOKOnd on voedzaam on varkrlji baar 1 Kg 5 a Ot l j Kg 8 i Ct 2 Kg 11 Ct 4 Kg 22 Ct 6 Kg 33 ot deza gewichten behalve Van kantbrood worden gegarandeerd Prima OngebUild Tarwemeel woidt van spoein or voor goscbiklo bosto soorten tanie gemalen en is verkrijgbaar in Kg pakjes van 6 ot Onze dépöthouders mogen niet duurder verkoopen en veranderingen der prijzen worden door cns eerst geadverteerd Onze artikelen zijn uitsluitend verkrijgbaar bU onze dépöthouders welke te herkennen zijn aan de dépötbordeu en de waI gens beschilderd met de fabriekstitets en W H MEURSINO Benige dèpóthouder te Gouda J L LESFLANQ Door geheel Nederland dépöthouders gevraagd tegen zeer gun I Stige OOnditiën en franco vrachten dor volle en ledige kisten Het groote aantal zenuwkwalen vu mnwboofdnUa f Ut tta TO fcunda k nteak iioB ri n KpoplHU h niaiib ro rt t a tr uareB sa itaedi kUa mlddalan door da mediiche waUmahap uQgawaiid Bant aan das slamiraM tijd komt de aar toa dut itj door bat gebrnlli maken van den aanvoudisatan was nuaalUk UsM deljQld aana phTilologlMba ontdakkinc gadaan heeft dia na honderda proafnanunin tkêa om da icahaaU varald varbraid U an tanri aij in wetauiohaitpenjka krlnsan da hooKtta bsUuntaUtns wekt taTaBB aaoa waldaad bigkt ta ilJn Tonr da aan lanawkwalan lUdanda maaaalüSl IlM xanaaiwljH li iiit aT ndon door dan tawataa Ufficiar van Oaiondbalt Dr Bonut TatanauB to Vllflhafan ai bernat ar da ondarvindlnc opgedaan n eana BO jarlga pniktljk D r wnsaaklM vHH het h rd I p r dar wordaa daarto bikt 4 k l 0HMl4l4l lllJit Min b a aiwv at l Ni i l gr de id HaT daia ganaaiwljn variM warkaU cfatttaranda raanltatan varkragan an iiJ maakte loovaal opgang dat van Mn dMt irimuac hr m rtj OVER z eNUWLIJDEN en BEROERTE tiara voarkanilng en geneilNi blnnau kartao tgd raada da lla druk vertralienan li üit boekja kavkt niat ftUaaa vMf UI fiwto pnbllak vantatnbaro varklkriiigan omtrent faat weien der nlenwere therapie an de dumada lalfi 1 wanhopige gavnUen varkrogen nltwarklng maar ook vindt man daarin watMaakappalUka varhandaUngen nit de madinha blRdan dia aan daie ganoaiwljia gewijd aijn aeoaada aftebrifl van lal van getnlgiohrlftai van tiooggaplaatato gaaaoekandigan ondar welka P MMtra Md dr praraaear aan ëa pelyklleMk la Parlja raalioaaimoRt 10 ttelnaribar mti ir praktleaarHd eeaaaaheer aaa het kraakflartiea Hatlabt e Chtrentee SaafUtarath Or Coke ta ttattin SreesmaRa në dr arraad art U JtlhHniaa FërMtïër HHtartaar VtraDl aar vaabat hoMltÏMrta AÏM rilaii BiraürDr ïa raaïaei rtfdara to Parila raa It Haev 334 Daniai voi Atobaabaah mtt r ta Carfli Dr Baabaalï arrattf aria ta Zlrkalti Obtr etabaant feobt ad dr te Waeea Dr C leafavsl ta La Farrltra Cara IM vaa riaa Canaall Daatral rityilèBa at de RRli Ie Fraekrljfc au vela anderen Aan allen wier HawgiMtal meer fnalndar la rn B raaiukBda aannwHahlIaheld lljdan waarvan de kentaakenan aIJn ahroalaahe beefd HJ pa traMa lebela hoDHalla bloelaedraai iroota prikkalbaarhald lijaaidbald ilepeleaibald lehaiael a earaat en aabahagafljbe teaaUad vOTdar alle iieken die door beroerta gatrofTan werden en nog lljdan aan da § reigen daarran sooftli varlaMiMH an DiivirMBaiH lot iprek iwara tonival maataHjk iHhkia aHjIkald dar Hwrlobtaa eiet voortdareada Bl n plaataall ke iwakla variwakkini van ggkauiea ani én ilJ die nadi onder genaeakondiga hehandellng reweeit iiJn maar door da bakende mlddAlan ale ostbaadloffHBen kondwatapkonr wrijvan oleelrieeereüj utoomlooi of eehadan geen geneilng of laalglMC bniuiet kwaal gavandan hebben en ton elotte iij Aie vreea Bavaalan vo r barAerM en daartoe reden bekban wegene TenobtineeteD aio iloh anheHdend angitig veelaa verdeovtei la bat haa baaNpljn Riet d 4iall bald nkkariagaR ea donkar warden voor da eegen drukkende plja endar bat oariiaafM lulling ta da eoraa bet useteR vaa krlabelinfl In en het ilapin van ihaadea en voelaa aan al daM dri rategeriiB van nwHJdara ale oo aan jenga miltjai lijdende aaa blaakiHoM ea kraahtalaeabald ook aan gaaond lelh lae toRge perioHea di veel mot ket hoofd werken en gaeitalljka roaaMa willen voerkoman wordt dringend aaogeradfn iirb het boven yartneide werkje aan ta eakafaa kttvalk op atnvnukakoetelooaenfraRoo varionden wordt door AMBtvi dam door M l r llAIV A Helhgeweg U KattardüH r R vnn NANTEN HOI VF Apotheker Korte HeatatMc 1 Ut l BHY roRTON Uudngracht MÏ de Oairdbnig F loD Ob da glaBniaeh medicinAle tfiitounntPlIInK is de Ur WelaaMauB lolie Qm wilia daer JarIJ nat d Xtlvcra Hedallla hakrooad Ralhreiiier s Rneipp Malzkoflie gezondste en beste koffiebijvoegsel B01I1EN7LEESCHÏR003 EN aOENDERlIEEL UIT e ROTTERDAMSCHE BROODFABRIEK VLMEaCHBBOOD per 100 K G 18 50 K Cv 9 50 25 KG 5 25 5 K G 1 15 1 K G 24 Ct HOENDBRMEBL per 100 K G ƒ 17 50 K 9 9 25 K G ƒ 5 AUeen verkrijgbaar bij JAC WOUDEITBEIIG MARKT A 103 GOUDA Btt UOySTEItS op aanvrage gratis en franco 2 prgzon a M 1 prija a M I prija ÏL M l priJ9 u M 1 prijs u M Ü p gzen a M l prijs aM 40 000 3 prijzen a M 30 OUO De aanstaande eer te prijatrukking dezer grootü daor deu Staat gewaarborgde rebl verloting is van amblswi g birpaald pJunËs te bobbi n op den 11 JUNI e k OU kost hiervoor l geheel orig lot sluchts Mark 6 of ƒ 3 50 1 half 3 1 75 l kwart 17 H 90 togen iuzeniliug van het bodrag per pottwiasel of tef eu rembours Alle commissies worden onmidilellijk luet du grootste rorgvuldighold uit ovoenl en ieder speler ontvangt van ons de met het wapen van don 9tnat voor Jeue Origineele Labeu zelf in blinden Bij iedrro bestelling wordt bet vereïsclite ofKeieele plan waaruit do verdeiding der prijzen op do veraohiileiide klassen als ook do betrefdudo inioggeldeti te vernemen ia gratis bijgevoogil en zeiulet wij aan onze Begunstig rs onauugevruagd na elke trukking de offioieole lijsten De uitbetaling der prijzeu geschiedt steeds prompt ouder waarborg van deu Staat en kan door directe toezending of ook ii ar verkiezing der Belanghebbenden ia alle grootere plaatsen van Nederland bewerkatetligd wordon Ons debiet ia steeds door hot jieluk bfguns igd en ondor vele arnfere aanzienlijke pr jzoii bebbtn wij meetmalon volgens offioioelo bewijzen de eerste Iloofilprijzou verkregen en on o begunstigers reif uitbetaald o n Mark 250 000 100 000 8 00n 60 000 lÜ OO lenz liet Is te voDTiien dut bij deze up ilou hecUtatou urouiialiig govfstigdo onderneming van alle kantuu op erna zoer workzame doelneming beiniald kan n orden gerekend inon olic Vü dorlialve wegens do rt eds opbimdeu iijndtj trekkii g nllc orderi len spoedigste recbtstreeks te zen len aan KALFMANN SIMON liankiors en teldwissutaars in HAMHURG loö Ülüraiudu dntiken wij voor bet vertromvnn oiis tot liiLTtuu güBehoiikBn en dam wij bij bit begiu du r nieuwe verloting Ier deelneming inviteeron zullen wij ook V or liet vervolg bemoeid ïïjn door een stipte en vi e t a bodieiiuiï de tovredeiiht id van onze ïterde liegunsLigers Ie verworven TANDARTS E CASSUTO Turl niarkt iU Gouda IIJIÜIVU lU uUllüULIltilJlUJll uUgexonderd ZOSDAOS Wie zeker zijn wu de Eclito Eikel Cacao te onlvmigen lesiuufiigesteld en na vele proofnemingon la licn handel gekomen onder den natm des 1 uitvinders Dr Michaelis Terraudigd 1 op de beste machines in het wereldbe 1 roemde étabblissoment van Gebr StoUwerclc te Keulen eische Eikel Cacao in Tierkanten bassen Deze Eikel Cacao ia met melk gekookt eene aangename gezonde drank Toor dagelyksch gebruik een 2 thealepeU Tan t poeder Toor een kop piocolate Als geneeskrachtige drank bij gerd Tan diarrhee slechts met water ta gebmlken Verkrijgbaar bjj de Toornaamsto B 71 Apothekers eni p Vt Ka V Ko prffilbasje f 1 80 c 0 90 c 0 35 OeneraalTertegenwoordigBr Toor Neder1 nd Julius Mattenklodt Amnterdam Kalvoistraal 103 BINNENLAND GOUDA 2 Jaoi 189Ö De uitDOodif iogeD aan dames pd heeren tot mëdewerkiDg in de koreü rau de Tempeliers c ga verzoDdeo Plaats brek heeft de koorcommisaie gedwongen zich in het aantal te beperken pd rlechts een greep te dosD uit de teleo die ia onze stnd de langkuost beoefeuen suodat geheel zonder opief ot peTeohedoeliog aan nog velen eene telenrstelling bereid in moeten or en Teveoa wordt herinnerd aan de gew igde inlevering der biljetten vo gen 4 adverteuiie in ona nonmur van gisteren H denQiurgrn bad de anubeatedin plawls van de bpuoodigdi anrdap elen voor hf t garnizoea alhier IngeschreTeu werd door P Mul voor f 2 68 per 05 K G J Hoeheek 2 52 G Kooy € 17 6ü Heden middag werd ten Raadhaiie dezer Gemeente aanbpsteed a het onderhoud der kuaimnren gedurendehet jaar 1896 logeachreven werd door W de Jong Wz voor f 3879 J J Duyra 3370 J H de Wilde t 3289 J de Jong Wz 2998 W Bokhown 2867 b het maken van tea gemt taelde grafkeldersop de atgemeeue begraafplaats iDgeschrevenwerd docr W de Jong Wz voor f 624 met bodem n f 570 zonder bodem J J Doijm voor f472 met en f 432 zonder bodem A Mutiaart voor f 448 met en f 400 zonder bodem A Grendel en Co foor f 436 En J Smit en Zn voor f 417 met bodem □ f 379 zooder bodem Aan het postkantoor Gonda en de daaronder reisorteerende hnlpkantoren werd gedurende de maand Mei 1396 in de RijkipostspaRrbaok ingelegd f 9992 04 terugbetaald f4666 52è Het laatste door dat kantoor nitgegavsn boekje draagt bet nummer 4896 Te flGrarenhage is o a geslaagd voor de akte ezameo Lsger Onderwy de heer L F JanicD alhier FEUILLETON t 13i Ik ben zyne meid Sally daar even t m gekomen en i heeft mij Keiegd dat hsnr meester en hare meesteres wel waren hernam Maria zy prak op afgetrokken toon men zag dat hare gedachten elders wireu Dus is bet een praatje dat hij gewond lou aijn P Zy zag lord Dano verwonderd aau Hij bespeorde boe onvoorzichtig hij geweest was Ik had het gehoord doch het js gewis een praatje Zeker zeide tij terwijl zij lich op de tippen beft om er de levenskleur op terug te roepen De keer Ljdney heeft ray verteld dat hg gisteren den avond bg Wilfred heeft doorgobracbt en daar tot i a uur io den naeht is gebleven Het was ongemerkt laat geworden zetde bg Lord Dane werd boos dit was hem duidelijk aan te zien Daar twgfel ik niet aan antwoordde hg hot bevreemdt mg niet dat zg zoo taat bg elkander waren Zij zgn één pot nat maar ik zou Wilfred Lester met al zgne fouten en dwaasheden niet gasrne onder dsielfde rubriek plaatsen als Lydney Da beer Lydaey ia een gentleman merkte lij uobt aas Vergun m j n te vragen welk bewgs gy be Door h ii heer P Du Fosné 1 d der fereeoiging De Orde d r Zeden c wordt een wandeltocht ondernomen langn Gouda Utrecht Arnhem Zatfen De enter Zwollf Meppel Afcien Groningen Lceüwr rden Harlingen Over de Zuiderzee met een feeatboof begeleid door een muziekkorps Deu Helder Alkmaar Amsteidam Hiarlem Leiden Deu Haag Delft en ingeha ld met muziek Rotterdam in hii Yerkooplokoal n voeding bestaat alleen eu uitsluitend uit H O beschuit wurst en chocolade Het duel dier wandaling is Een protest voor het vrouweiyk dienstpersoneel c waarvan de beer Fosaé zich beschermheer üoemt Htt openbaar rainislerie bg den Hoogca Raad roiicludeerde gisteren in de zaak vnn den ingezetene van Schoonhoven die ot gevang nisatraf werd vero rdeeld wegens medeplichtig hei aan beechadigiog vau een werk dienende lot waterkeenug het verstrekken van een koker voor waterlooziog door een dijk tot wgzigiog der zaak naar een aangrenzend Hof Uitapreak 29 dexer Jaap heeft den Brnsfard gewonnen en bg heeft Jaequelin geklopt Jacqaelin zeker de beste printer van Frankrijk op he j oogeitbük die in dit seizoen onafgebroken victories be haalde en die nu by zoo uitstekend in conditie is als onoverwiniyk werd beschouwd Acfatereeavotgens heeft ll atle tegenstander die hem het runtegevend cbild betwistten John on n Mr Donald zelfs gemalikelyk geslagen maar de Hollander bleek sterker te zijn dan hy fo de eerste afdeeling ging hek alsgcwoontgk een zeer langzaam gangetje Bg het luiden van d n tel vei snelde Jsapzyn vaart Jacquelin die vóór was deed alle moeite om hem te verbindereu hem voorby te komen maar een eiod voor den eindstreep schoot Jaap langs hem en bg won oobegrypelgk gemakkelyk In de tweede matohe maakte Jacquelin weer op t oüverwachta een spurt waardoor hy Eden een paar lengten vótjr kwam maar deze daalde dat m D won ook nu met éen lengte Dit is zeker de grootste oterwinning gedurende Jaap s fortoiniyk verblijf in Pargs Zgn eerste échec is du prachtig gewroken lo De Kampioen heeft de Bruiselache rgder Caen iedersD Hol andschen rijder behalve Jaap Ëdeu oitgeooodigd om tegen hem uit te komen over een afstand van 1 tot 5 K M De toegewurpen bandschoen is opgenomen door P Langeveld en Maandag werden door het bMfcanr n den A N W B in ovarlag met halve zijne eigene verzekering daarroor bebt Daar freule Lester op dese vraag geen afdoend antwoord kon geven wandelde lij zwijgoud naast hom voort haar gelaat had eene koele altdrulckiug aangenomen en haar hart klopte van verontwaardiging voor Lydney Lord Dane voer voort ik waarschuw u voor Lydney maar Maria luisterde zelfs niet Xy 20U eer aan de gansche wereld dau aaa hem getwijfeld hebben Ëindelyk zeide tg Do heer Lydney heeft mij ons vertold dat hij in het onderzoek naar zijne vermiste doos met zonderlinge personen iu aanraking was gekomen Hij lachte lerwtjl bij dit zeide Och kora heeft hij die doos tot voorwendselgenomen was het spottend antwoord van lord Dane Ko by was op het punt om atles aan Maria mede te deeïen zelts dat haar vriend onder toezicht derpolitie was Maar by bedacht zich Op hetzelfde oogenblik kwam Wilfred Lester aau wandelen zyn tred was zee vlug mogelijk en moii zag duidelijk dat hij geens wonde b komen had Het scheen dat hij hen ontweek want hij sprong over eene heg en verdween in het hosoh Maria zag lord Dane veelbeteekenend aan Ja ik zie dat dit praatje ten minstea van alten grond ontbloot is U wen cbte dat ik hem een postje aan het gouvernement kon bozorgen zeide lord Dane als dacht hij overlaid Er zyn van die postjes waarby weinig te werken valt en ditoch goed betgyild worden vier zes acht honderd pond sjaars Het zou wenschelgk zijn dat hij Daneiheld uitkwam Wenschelijk wenschelijk voor Wilfred om zgn tegenwoordig armoedig schaodel k gevaarlgk leven Langeveld en bet Amsterdamache baaubaitnur de condition voor deze match vastgesteld De afitanden zullen bedragen 1 en 2 KM met zoo Qoodig een beslissing over 1 Eng Mgl De prijzen zullen zgn f 200 voor den winner en f 100 voor den verliezer ze tal 7 Jnui op de Amsterdsmsche baau verreden worden De wddstryddag zal nog met eeuige andere Dammers opgevolgd worden o a wasrsehgniyk door een ourwedstrgd Deze match zegt de Kamp bidoott dus zeer interessant te worden Caen bad het getuk bet vorige voorjaar Houben eenmaal te slasu By de Zondag te Leiden gehouden eerste groo rf oticket match tujschwn Noord eu Z HoUnnd waarby voor bet Z Holl U tal 7 ledsn van de LeidBche C V Ajai zich Ie vonden en 4 Hagenaars scoorde N Holland de eerste innings 57 en Z Holland 132 waardoor Z H won met 75 ruoa Tyd voor iJo tweede innings was er niet 4 jaren gevangenisstraf werd gisteren door het Opeub Min by de Hangscht rechtbank gffiischt legen een Leid oban schipper dii in de omgeving van Leiden stal wat los en vast was Over de aaoaeming van art l der kieswet preken meent het tUtr Dagblad dat dit sanvankelgk resultaat voorn te danken is aan bet talent door minister Van Houten ten toen gespreid in bet debat Voor eëïi goed doel is die uitslag ougetwgfeld te dankeu anti het beleid van den beer Van Houten Men moge beweren dat da dingen er eenmaal toe lagen dat bet hierheen komen moest wie die eene vergadering kent weet niet van hoeveel omstandigfaeden bet afhangen kan hoeveel kleinigheden er tusscheo beide kannen komen vóór de geweuRcbte uitslag bereikt wordt Kn ia eenmaal eeu knoop in bet kinwen zyn eenmaal de hoofden warm dan is er licbt geen redden meer aan Daarom btyft het eene groote verdienste van den minister dai hg van het begin tot bat eiode met besliitheid de teugels heeft weten in handen te houden door een gepast gebruik van ja als tiu Dr Kuyper van de karwats gesproken heeft dan mogen wg dsar ook wel klontjes suiker tegenover stallen Het talent waarmed de Minister argumenteerde de degelgke inheud zgnerredevoeringen wv nl Iroowene algemeen erkend Zeer zeker zsl van dit talent dit voet bg dat Maria dag en nacht rampzalig maakte tegen een achtenswaardig gelukkig leven Ie verw iselen met eene eerlijke broodwinning van honderden sjaars Zij zag lord Dans met haar lieftallig gelaat dat nu blozend van vreugde was aan O wilt gij uw beat niet doen om hem eenpoBtja te bezorgen P Gaarne Op voorwaarde dat gy my tot dank eenige belangstelling toont Hij sprak geheel onder don indruk van het oogenblik zonder de minste onodole bedoeling wy moeten ter zijner eero zeggen dat hij daarboven verheven was De Eichtbare teleurstelling op haar gelaat tiende trok hij zijne woorden weder io hg vreesde dat zij sr eone verkeerde uitlegging aan mocht gevn Ik meende het zoo niet Miria fluiiterdo hij Ik £ al Wilfred ui het van my afhangt een voordeelig Imantjo bezorgen Hat ergste is in dit geval dat men aliyd zoolang moet wachten op een postje van eenige beteeltonis Lady Adelaide was alleen in do zaal I ord Dane ging nnar binnen maar Maria spoedde zich naar boven Da versohillcnde ontmoetiugen van dien morgen hattdcn haar geheel en al van streek gebracht Hel maakt altijd indruk op oen rechtgeaard meisjo als men haar ten huwelijk vraagt Maria bad dit verwacht ja selfs gevreesd en tjj bad zooveel mogelijk alles gedaan om het te voorkomen Niettegenstaande dit alles was het toch geschied en nn bad zy ook voor het eerst duidelyk ingesien waarom zij er zolk een afkeer van bad kortom zy voelde DO dat haar hart aan William Lydney toebehoorde Ër bleef in baar hart gten enkel hoekje stak hondan deze voordurende s agTB rdïghaid nog veel worden gevergd We zgn er nog oiet Maar we hopen zeer dat we er langt den ingeslagen weg zalleu komenOp de Qroote Markt in Den Haag gelastte gister eeu officier aan politie agenten twee miliciens verlotgaDgers ter inspectie opgekoraati en die hun n eerdere niat salueerden aan te houden Hierdoor ontstond e oe vechtparty tusscbeo de beide militairen eo d politie waarby burgera tegen de politïo party kozen De officier werd geslagen eo moest zich onder bescherming der politie itallen De eotditeu werden ten slotte ingerekend De rechtbank te Haarlem heeft de vier Am sterdammerFt die een jongmensch onder Haarlemmerlifide en Upanrnwoude zonder eaoige aanteiiliDg mishandelden an zyn rgwiel vernielden ieder orereenkomstig dea aisob Tsroordeeld tot een gevangenisstraf van 8 maanden De Hooga Raad verwierp gisteren het beroep vau mr P H W van A kantonrechter te Rulst door de rechtbank te Middelbarg tot f 3 boete veroordeeld wegens het zich na stnitingstgd ala bezoeker bevinden in Moe sociëteit gebonden in eene tapparg ta Honte □ isiie in welka sociëteit hg gelntrodooeard was De toepasseiykverklariug van het voor koffie huizen bepaalde betreffende den slaitingst jd op sociëteiten voor zoover zg in hsrhergen worden gehouden werd door den Hoogen Raad als wettig gehandhaafd terwijl bovendien werd beslist dat het recht van veraenigiog en vergadering waarop de requirant zith bad beroepen niet in zich sluit bet recbt om overat en ten allen tijde te vergaderen en dat dit recht in de wet beperkt ia en boieudieo hare natunrigka beperking vindt in de rechten ran anJereu eu in de iu bet algemeen belang gemaakte wetten of wettige verordeuiugeo Men seint ait Amsterdam Omstreeks middernaobt brak door eene nog niet bekende oorzaak brand uit in ee leeg staand perceel aan de Hpogta Kadgk gelegen voor het kort geleien afgebrande voddenpakhuis aan de nieuwe vaart Dit terrein werd nog door den brandwacht bewaakt loodat terstond faalp bji de band was Deze brandwacht ving het bluaaohingawerk aan en rond spoedig holp door den post van Kattenburg Toob ia bet ganaobe perceel dat man reeds bwig WM te sloopen uitgebrand voor lord Dane of voor iemand anders over Kn dat bewnstzynjoog Maria een doodelyken tchnk aan lly was een vreomdohng eon buitenlander dien niemand kende wieu niemand cheee te vertrouwen Lady Adelaide laster lag op de sofa met gesloten oogsn Kune onmiskenbare uitdrukking van ver vetiug lag op haar gelaat verspreid zy ontstelde toen lord Dane binnenkwam Zij had eene lichte mo genjapon sn oen allarbevalligat kanten mutsje bedekle hare houden haarlokken en een liefelijke blos overtoog haar gelaat toen zij lord Dane tegemoet ging Ja ik voeldu mij zeer gedrukt antwoordde7y op eene opmerking van lord Dane Ik geloof dat ik geslapen hebt sedert de heer Lydney isheengegaan Lord Dane schrikte zoo dat al zyne polsen stil stonden la hij hier geweest 11e bad begrepen ik dacht dat hy hier nu niet meer werd toegelaten Hy kwam geloof ik over taken antwoordde Lady Adelaide onveraofaillig Ik weet dat bg over een Amerikaansoh bewijsstuk heeft geaproken dat door een overheidspersoon onderteakeud moest worden Wij tien hem tegenwoordig overigens bynanooit meer Gij verliest er zeker niet veel aan was hetminachtend antw ord Het is niet altyd goad Udy Adelaide een vreemdeting zonder de minste aanbe vsling to ontvangen Wordt wênoifi