Goudsche Courant, woensdag 3 juni 1896

7 11 7 61 8 88 7 9 1 g 8 6 g 8 13 7 80 8 81 8 47 4 40 5 81 6 17 4 61 6 87 4 67 6 84 6 04 6 41 10 6 61 6 47 Directe SöoorwegvcrblndrngenincV GOUDA Zooierdlenst 1896 AaDgevangeo 1 Mei TUd vao Greenwich ODDA nOTTIBBlM 18 15 1 84 3 60 8 67 4 60 18 38 4 67 II 8S 5 4 18 46 5 11 18 1 1 44 4 S 4 16 80 IIOTTERBA M OUDA 10 18 11 60 18 17 1 44 8 0 10 88 u 1 64 10 86 8 01 10 48 8 08 10 48 13 08 18 47 8 14 3 09 8 07 BEN HAAO GOUDA OODDA DEN HAAO SO 9 19 9 46 10 1111 3519 811 36 3 44 3 40 4 04 4 83 6 17 6 187 18 7 58 9 88 9 3 10 17 1 41 4 39 6 18 9 34 II 10 31 1 65 4 53 6 80 9 48 10 43 1 06 6 04 6 39 9 9 18 9 47 10 1610 4 ll O 11 68 1 17 3 14 4 08 4 816 16 6 47 6 507 488 8 10 1010 88 BlaiawykKruUwaff en Nootdorp Laidaahandin aa Hakaodorp tITIECHT SODDA 10 10 18 11 38 11 60 3 08 3 8 4 4 8 36 7 50 8 09 9 07 10 1410 88 11 65 4 16 6 53 9 13 10 54 10 11 ir 4 14 9 36 34 10 10 10 44 11 10 11 11 1 88 3 46 4 87 17 7 09 8 81 3 41 49 11 10 AH8TEBDA H B ODDA 7 15 9 10 41 1 84 8 68 4 46 6 1 8 7 45 M 8 19 18 10 11 11 8 45 t 6 i M 7 46 1 49 11 18 Gouda 7 80 S S6 9 87 10 18 10 48 11 16 18 16 18 18 1 87 8 47 4 46 6 8 6 64 7 14 7 418 86 8 54 8 411 Zai M 7 48 8 47 11 18 40 4 7 8 01 10 06 Z Za W 7 68 8 6 11 11 18 49 5 08 8 18 10 16 Voorb 8 07 8 08 11 86 1 03 6 10 8 86 10 87 aHaga 8 18 9 18 10 7 10 48 11 30 U 4S 18 46 1 08 1 67 4 1 6 86 6 616 817 44 8 118 56 9 8810 88 11 46 0 0 I D A U TRÏCHT 7 66 8 09 9 11 10 19 10 7 18 55 8 10 3 17 4 36 11 14 8 37 11 81 8 46 3 84 9 64 19 I1 11 46 l 7 8 08 3 60 07 10 17 10 84 10 41 11 07 6 O U D A A MSTESDAM S ll 9 58 10 7 11 10 4 11 9 17 10 56 1 1 18 5 11 10 80 QiiterflD beeft eea rnim 21 jari jougeliug ie Rijrgambacht zioh door ophangiog van het laven beroofd De tydregeling welke onze regeering wenHcb ia te Toereo bentaat oaar bet U D nipldtt ia de gerueente Oioksperloo ri eds sedert 1894 Door den gemeenteraad wt rd tot de iuvowring daarvan beflloten teneindn zoowel reki iiing m i den BollHiidHcbau üU met den Duitsobeu tgd ie honden waaroaar zich vele DinkaperlooKcbe arbeiders moeten re eleD Als befc du8 te Diuksperluo acbt uur i üan loidt d Duitscbe klok acbt en een half uuren Iaat de klok opbet NfËderlandHcbe poatkatitour even ea een half uur Te Dinksperloo is dus deze tydregeliog het eer it ingevoerd en is zeker de eenige in dit opzicht Verwarring rntstond er Dimmer door Sibru zegt in de ArDb Ct Op 10 Juni zal men bg belder weder ilea avonds het betrekk tijk zeldzame nericliyitRel kunnen waarnomea et Qt r bedekking van e planeet Jupiter door do maan Omtrent tien minateu voor liuueu Greenw t d veidwgnt Jupiter aau den donkenen voor het oo liiikicfaen kant van d maiinarbyf om ruim 10 minntea voor tialf elf aiin de verlichte xyd weder te roorecbyn te komen Altepu het begin van het verecbijnBel zal echtet zeer nabg deu weHteiykeu horizon zicbtHaar zQo daar heb uittreden tan Jupiter van achter de aiaan chyf nagenoeg met hot tgditip van ondergang der beide hemellichteu sam nvalt Tan de nadere beriobt n omtrent den out zettenden wervelstorm waardoor St Louis is getfiflterd g eft t Hb het volgende overzicht Het il alsof we wederom het verhaal lazen vad de vernietiging van Hekculanum en Fompfji St Louis ligt op den reeb eroever vau de Mietissippi die daar een Ktigelscbe myl breed ie en overspannen wordt door een spoorwegbrug welke een wonder van bouwkunde is De tal is op drie heuvels of terrassen ge bouwd 20 150 en 200 voet boven bel water Vyf uren gaamt trekt de r eka gebouwen en paleizen broLiwuryen eu pakhuizen on werveu zich langs do n ier nït Het wa dagen lang drukkend beet geweest op de oneindige vlakte ten wetten van de Missieippi Woensdagnamiddag roten terwyi het bladstil was zware wolken aan deu geeichtseinder Dp en spreidden zich rechts en links uit in groobe rollende massa s De kleur van de wolken eo de oot ettende benauwdheid van den atmosfeer deden teder gevoelen dat een buitengewoon erontige elektrische verstoring plaats had en men verwachtte dus een hevi onweder Maar plotseling schoot onder do zware donkergrauwe wolkmas a van het zuid westan eaa trechtervormige wolk naar voren v io e3n groeoacbnge bronsklenr de zon stond nog een uur hoog boven den horizou maar het werd denker als in een najaarsnacht en de tornado iloeg tegen de stad als oen mokerhamer of als een muur van yzer gelyk een der ooggetuigen zegt De storm schijut eeu halve myl breed te zyn geweest en wat hii trof verdween en tortte in Als een maaiwerktnig door bet graan cirkelde by door de itad zich vereenigende met een wervelwind die uit bet noordwaftten kwam nu eu dan ryzende on et n district overspringende om dan weer omlaag te zwiepeu en gebeele straten gelyk te maken melden grond Toen vloog het luchtmonster over de breede rivier sneed de zware ateeuen baationi van de brug als met een scheermes at wierp den trein op de brug omver deed al de schepen die op de stroom voeren of er langs geaukerd waren ziokea en ven ietde toen de voorstad Oost Loois waarvan nagenoeg uiets overbleef Ua d 6 86 Uudaw 6 0 WoerdaD 6 M 8 18 irirookl 6 11 8 88 Ooud 8 37 iüulardam e Bt 8 14 De straten der groots stad waren vol men sobeD dia van bon werk en kinderen die uit nobool kwamen De dnisternii was ilkoiti n Ooada 6 80 7 85 8 S0 8 40 Mooidrsokt 7 88 8 47 KieuwerVerk n 7 88 8 4 üapalle n 7 46 n 8 1 Batteidam 7 SS 8 SB 1C 8 8 17 7 85 tapalle t io 6 08 Niauwirkeik t lt 6 16 lAoordraoht 8 88 6 84 Oouda 6 88 6 80 7 45 tastend zooht ieder den weg tnsschen de ineengestortendo buiieo Geen lelctriscb licht kou woideu aangestoken want fabriek en geleittingen waren verpletterd De regeo viel als eeu zondvloed de donderslagen oveMtemdou alles en de hlikaemHlra en toonden enkel toont tfien van verschrikking eu wanhopende raennchen die nit de huizen gevlurht waren naar hun dierbarnu zochteu of gekiiield nederlagen by donden of ge woudeö De bliksem aloeg telkens in en veroorzHakte brand na brand Op veertien plaatsen joeg de tornado reuHacbtige vUrnmen v or zich nit Oe groote elektrische kabeU dl over de straten gespannen zyn oui beweegkraebt licht en warmte in de hnizeu te brengen waren ueergeatort eu in elkander verward en gaven den dood aan meoscb en paard die er over itruikelden Ghbu water was te verkrygeo want de gebon wen eu staudpypeo der waterleiding vaaren vernield Oaar lo g de bliksem inden grontio gasmeter jtiiat terwyl de storm dien omkar telde en ge lureudH enkele minuten vl imde het gan torenhoog op boven de verwoeste stad Toen Wf rd de zwarte duisternis weer dubb pyiilyk en bet gejammer der oogelokkigeu lioorde meu tussehen het gekraak d r huizen n hft zware don erg rommel Da muren van gevfiogenia en kraukziiini engesticht stortten in met zeldzame trouw en moed wisten de opzichters en doctoren de woest opgewonden patiënten wier gt KÜ ontzettend weergalmde iu bedwang te houdeu In vele straten werden mannen vrouwen en kinderen opgenomen door den wind en tegen de Ijuizen geworpen terwijl bet steeueu 00 glas over ben regende en telkens als een netwerk draden omlaag viel de ontzinde vluchtelingen schok op pchok kregen Ee iftklape prong weer eeo berghooge vlam op De blikaem wus geslagen iu den grootfo petroleum tank deze wab ontploft eu de brandende olie werd alles verwoestende als een vuurregen uuergeaiageu uver hnizeu en menscheu Gisteren middag omstteeka half drie i een ijoederentrein der Stsataipoorwegen naby het itation Mk irsber en ontspoord waardoor eenige wagens over deu weg lagen Een remmer werd hierby zeer eruatig verwond Vau Utrecht werd oen bulptrein ontboden om de passagiers vau Irein 110 komende van Arnhem over te nemen op de plaats van liet ongeval DezebulpIrein kwam te Utrecht oogt veer half zes dus met anderhalf uur vertraging aan De gewonde remmer is te Utrecht naar het Ziekeuhui orergflbracbt Vele treinen ondervonden belangrijke vertragi g Een panter in de Rotterdam icbe diergaarde leed Hiin verstopping waarvoor hy een laxeermiddel moest gebruiken Het goedje rook hem wat verdacht alibaoa wnt men ook probeerde hy dankte er voor het in te nemen Toen verzon de directeur een list Hy liet deu panter met het geneesmiddel boRproeieu n of deze al als een dolle door do kooi h n eu weer sprong eu hliea van woede de oppasser veilig door de stevige tralies trok er zich niets van aan en ttproeide voort totdat de vette olie het dier van het lyf droop Er bleef nu voor den panter nteis anders ovfr dan z n huid schoon te likken op die wyze kreeg hy bet laxeermiddel naar l ioueu en werd zyn leven tegen wil en dauk gered Zatermiddag reed ieDiand met een ezel voor yn wagen heel pleizierig aan den Amsteldyk te Amsterdam toou laogoor plotseling bleef itaan eo ondanks siok eu zweepslagen geen stap verder deed Langer dan een uur was men met bet dwarsche grauwtJB bezig toen men hem eindelyk vastbond aan een vrachtkar met twee paaidou be pannen Toen moest hy beeueu makfu of hy wildtf of niet E 10 50 10 57 11 4 11 11 11 80 11 88 18 88 S1 8 61 8 50 10 11 8 18 8 l 6 67 6 56 8 81 7 10 n 6 17 7 18 8 48 6 86 7 89 9 04 10 7 61 10 17 6 0 8 56 11 86 il r grootste firma a betreffende leverantie van eieren ia da dupe geworden van een handig oplichter De firma had order gekregen om twee kisten eieren waarde cirra f 70 te bezorgen aao een adres aan de P B Kade t Amsterd m Dit geaohiedda rn de eieren waren reeds voor het pakb ia aau de P H Kade om afgeladen te worden toen hij dia se iu ontvangst nam voorstelde even een pot hier te drinken in een nabarige tapperij Toen men weer buiten kwam waa de karer wel maur de eieren waren verdwenen Natuurlyk volgde aangifte bij de politie Ëen achouwbargbrand die geiukkii goed afliep is Maandagavond ontstaan inhet Ljric Opera hon ie te Hammersmith Louden De zaal waa stampvol met een Pinkaterpubliek Daar vatte midden in het atuk For Euglaudf hoe weet men niet recht een der decoratiè u vlam Ieu liet onmiddetlytt bet yKcren braudscherra neer en het toestel voor het twatergordyuc werken en de brandweer ging spoedig aau bet lus chen Door p maatregelen en de gerustatellingeo van de directie werd een paniek die noodlottig had kunnen wezen voorkomen De toeachouwera bleven voor bet meerendeel bedaard zilten Stechta ongeveer twintig gingen been Na vyf rainuteu was du brand alreeds gebluacht en ppoedig werd de voordtellio vervolgd alsof er niets gebeurd was Men sahnjft uit Gramaber eu aan de Tele graaft We hebben evenals Hardenberg bezoek gehad vau Z Exo den Conniiisaria der Koningin Hoewel dit op zichzelf voor de wereld bnilen ona van weinig belang moge wezen door het ciucident te Harden berg i i het bepaald bezoek veel belangryker geworden Daar in Hardeuberg heeft pchrik niet lez r Z Exc gevangen gezeten in datzelfde lot voorafiiegaan door den cotum üiffier Terwijl Z Exo met den borgemeesler zich in eenander gedeelte van het gemeentehuis bevond waren de raaddleden met den griffier iu de raadskamer Toen by bet verlaten dezer kamer oen der raadsleden een ware Hercules de deur wilde openen draaide by het slot door de veer eu alleu zaten gevangen Fluks werd een smid geroepen en de deur opangeatoken Toon eenige oogenblikkeu later Z Eio zich met deu baigemeester in dezelfde kamer bevond wierp laatstgenoemde de deur dicht daar de beaproken zaak slechts voor viei ooreu beatemd was en helaas thaua zat Z Exc gevangen Ten tweeden male moest m groot ornaat d zoon vau Tubal Eain komen en de hooge vertegenwoordigers van het gezag uit hun wel niet benarde maar toch lachwekkende poflitie vcrtossen Gelukkig werd door allen de zaak van den vroolyken kant opgenomen wat zeker het besta wa Door de Brtisaelscbe politie wordt yverig gezocht naar de vermoedelyke daders van den belangryken diefstal van antiek zilver te Amsterdam gepleegd daar ernstig vermoed wordt dat de bedryvers de wyk naar Belgiè s hoofdstad hebben genomen De lantaarn die aanleiding is gevreost tot bet vinden vau de moordenaars van deu ouden man op Muawell Hill Engeland beeft f 480 opgebracht Daarmede kan de slimme vrouw aau wiens zoontje de lantaarn behoord bitd aan baar plan gevolg geven eu haar ecboondocbter lu een zaakje koopen Een circus ingestort Gisterenavond is te Antwerpen gedurende de Toorntelliug een gedeelte va i den circus Lockbart ingestort Nadere bg ondorbeden betreffende de oorzaak en deu omvang van bet ongeluk zijn nog niet bekend 4 7 4 87 Haga 6 61 7 20 7 43 8 Voorb 6 7 w n Z Za tir6 n Z6r C 88 Snuda 6 88 7 50 8 13 9 Stopt la Jtreoht 6 33 7 60 9 Waardan 6 56 8 11 Üudawalar7 0 8 19 Ooiula 7 11 8 38 9 9 38 AmalerdaiL C 3t Orada 7 11 Een uoodlottig ongeluk heeft Zaterdagmiddag iu de yzergistery van Cookerill te S raing plaats ehud Drie werklieden warau bezig een der reaervoira van de hoogovens schoon temaken Hun makkers verontrust doordien zy de werklieden na eenige uren niet meer zagen te voorschgo komen teldeu een onderzoek in ea vonden hen benualelooi op d n bodem van den hoogoven tengevolge van inademing t q rarbrandingsgassen die zich in bet reservoir badden opgehoopt De heide dokters au het etablisaeaieolateldeo alles in het werk de ougt lukkigea by te brengen Een banner wei echter reeds overleden terwijl de beide anderen die eerst na geruimen tyj bykwamen Id levensgevaar verkeereu De Cycle f getit tteeds goede wenken aan haar lezers In een der laatste nummers herinnert zy wielryders in de stad er aan dat waarschuwen mot bel of hoorn het privilege niet geeft om iemand omver te rydeo Zy ino ten wat langzamer rijden als zij gebeld hebben Verder waarschuwt bet blad om niet dat etyk na oen raaaltyd te gaan ryden Een onr rust is uoodig Volgens bet Berliuer Tageblatt ii eau vergadering van wielryders te flerlga belegd om te prolesteeren tegen het harde ryden in de Btiat n De Berlijnscbe clubs hebben strenge wetten tf gen deze manier van ryden gemaakt on drie leden van een der eerste vereenigingen zyo onlang geschrapt wegens het niet opvolgen der reglemeutea Een ramp naby Commerey Zaterdag i iddag omstreeks drie uur stortte te Jouysona les Cótes naby Commerey Frankrijk eeo in aanbouw zgnd pand iu Zeven personen werden onder de poiuhoopeo bedolven eu na een inspannenden arbeid slaagde men er iu twee der ougelukkigen levend doch zwaar gekneuaJ te voorschyn te brengen De vyf anderen werden verachrikkelyk verminkt en als lykeo teruggevondan Een der geredden bezweek gistermorgen aan de bekomen kneuzingen Te Constantinopel zyn 32 pupillen vajj demilitaire school in hechteoia genomen wegfnahet maken van projtaganda voor de jongtuikscbe partij Een stalhoudersjongen te Rotterdam vond Zaterdag bij het schoonmaken van den stïl in den mest een zakj met vier gunden tientjes Hoe het daarin gekomen is wist niemand Vrydag avond werd op initiatief der aportcommissie van het tantooustellingsconiité ts Zaandam een vergadering van wielrgdera aan de Zaanstreek gehouden ten einde te bespraken welke wielerfeeatelykheden aan de tentoonstelling verbonden konden worden Besloten werd op Woensdag 9 Juli te organ iaeeren lo een wedatryd in het langzaam rgden 2o een idem iu bet ryden met Inuge pgpeu 3o een idem in het rgdea met hiodernisaen 4o een idem in het ringsteken a Avonda zal bovendien een geeostumeerde optocht gahoudeir worden De pryzen zulten bestaan uit kunslroorwerpeu terwyl de deelname 7al openstaan voor de ter vergadering aanwezige wielryders en d leden van den A N W B De toevloed van arme zwervers i aar bet Hoogeland te Beekbergen atichting dar vereenigiog tot chriot verpl van bedelaara en landloopeta ia zeer groot sedert oukele weken verzochten 70 opname wegeua gebrek aan plaats moesten echter allen worden weggezonden Voor twee manoan uit Delft die zich aldaar schuldig maakten aan diefstal lan vae uit de weide vorderde het O M by de rechtbank te s Hage gisteren 2 jaren gevangettiastraf 9 67 10 4 10 11 10 18 10 17 9 43 9 47 9 4 10 01 10 07 1 18 7 8S 7 46 16 11 80 Liuiae Michel zal DluadagaTOad ta s Hh in 1 Walhalla in eeo groote opanbare Tergadering haar zieoawyza orer de iotematioDala arbeideiabewegiag kenbaar luakeo SuiteDlaodscli Overzicht Te Brussel is Zondag in het Moiée du Nordc bet progresoistiacb ougres gehouden dat thaoa van gewichtige beteekenis is ou da verkiezingen Toor de Kamer in de proriuciea Antwerpen Brabant WestVIaande ren Luxemburg eu Namen aanstaande zijn In deze provincies bevinden zich 2 arrondissementen samen 77 vertegenwoordigers afzendende Onder deze seven en zeventig afgevaardigden zyn zee eu zestig katholieken tien liberalen eu één socialist De progreasisteo zullen dus by de verkiezingen niet veel te verliezen bebbeu Er is alles voor hen te winnen Wanneer zy evenwel alleen op eigen krachten moeten sttiiiuen ia hun kHns op wioat zeer gering Van daar dat reeds weken lang verachilleude berichten werden rerfpreiil omtrent bondgenootschappen welke door de party van de beeren Jaoaon Feroo Lorand zouden konnen worden gesloten Die berichten ateunden voor het meer endeel nog slechte op geruchten Op bet congres van Zondag heeft de Belgische radicale party zich eindelijk zelf baar weg afgebakend Dtt richting van dif n weg werd aangegeven ia de volgeode motie die met atgemeene atammen werd aangenomen Het congres Overwegende dtit bet in de 1 i enwoordige omstandigheden onmogelijk is eép zelfde gedragslyu te volgen iu de pronncies waar de kiasatrijd zal worden aangebonden besluit om aan de progressistischa vereeniging van elk arrotidisaemeat over te laten te bepalen het platformec der verKJe iui eu met het oog op de verkiezingen vau h Juli a s die boodgenootscbappeu te sluiten welke noodig zullen worden be chouwd geeft echter den wen li te kennen dut de progressi9ti chi cai didat n the j ekozen znllen worden de verae e j tjkiag zullen voorstaan van de vtdgeode liervonuiogeu Onmiddeliyke herr ieuing der kieswetten di bet algemeen kiesrecht beperken Proportionee e vertegenwoordiging Verkiezing der burgemeesters door de gemeenteraden Herziening der schoolwet Verp icht lager onderwys Onmiddeliyke afacbaffing der loting voor do nationale militie Intrekking der beschermende wetteu en democratische hervorming der belastingen Democratische organisatie van het handela industrieel en laudbouwcrediet Trau iport door de Staatsfpooi wegen tegen defi koatenden prys van de grondfitotl eu voor landbouw en industrie Aanvulling der wetgeving op de beecherming dfr arbeidere Weigering van alle subaidieu voor ondernemingen aan den Congo Üa feesten Ie Moskou zijn plotseling gestoord door een verschnkkelyke gebeurtenis die aau duizenden het leven heeft gekost De wensch der boDderdduizenden die te Khodjui k é PoIé aanwezig waren om een herinnering te bemachtigen aau de kroning van czaar NikoUas gaf aanleiding tot deze treurige ramp Reeds Vrijdagavond had een overtalryke menigte post gevat iu de nabyheid vau het terrein waarop de verdeeling der geschenken zou plaat bebbeu Den gebeelen nacht hadden die meoBchen in de open lucht gebivakkeerd Zaterdagmorgen werd bet aantal aanwezigen reeds op eeo half millioen geschat De politiemacht die aangewezen wa om de orde te haudhavoQ bleek onvoldoende Versterking werd gevraagd en afgezonden Maar steeds groeide de menigte aan En op eeu valsch gerucht dat de nitdeeling begonnen was drongen de achterstaan den de voorsten op en zoo kwam er een opdringende beweging in dien ontzaggeiykenmeoacbenklomp Duizenden raakten daarby onder deu voet De Russische Staatscourant maakt met deelneming van de gebeurteois melding De Czaar heeft maatregelen genomen om het lot der ecblergebleveDen te verzachten Gisteren bezocht Z M da bospita en waarin de gewonden werden opgenomen Een donkere schaduw wordt geworpen op het feeit door deze ramp De Ooatenrykache eo de Hongaarsche delegaties zgo Zaterdag ia tegenwoordigheid van de gemeenschappeiyke miu aterfe te Budap st geopend De Oostenrykatihe delegatie vergadert il eeu nienw paleis waarvan de geelzwarte vlag waait Zy telt zestig leden 40 uit de Kamer eo 20 uit het Heerenhuis eu beeft tot Toorz benoemd baron Von Ctilu necky De vergaderingen der Hoogaareche delegatie worden geleid door dea heer Koloman Szel of door graaf Aodrass als onder voorzitter Beide voorzitters hebben de gebroikelyke redevori gen ni eaproken de heer Szel heeft gemeead daarin te moeten verklaren dat Oosteoryk Hongarge volstrekt niet verlangt tgn greuien nit te breiden Baron Chlumfcky wees op de beteekenia der mileuniuuifee ton en sprak over de solidaire belangen die Ooitouryk aan Hongarya binden Tot rapporteura voor buitenlaodscbe zaken zyn gekozen iu de Oostenrykache delegatie de beer Duoba en in de Hoogaarache de heer Fatk Gelyk wy reeds eldera ticbbeu medegedeeld wordt een geraeenachappehjk krediet van 160 5 millioen floryu gevraagd Daarvan worden fvordun 2 740 000 fl uit eigen inkomsten gedekt Na aftrek va i het batig saldo der invoerrechten geraamd op 50 5 millioen en an twee perceut die ten laste van Houg irije alleen komen moeten beide tanden nog voorzien in een som van ruim 105 millioen fl waarvau Oosteunjk ruim 73 5 miUioen en Hongarge 31 5 millioen floryn moet opbrengeu In de begroot cgscommissie van de Fransche Kamer deelde de president Delombre mede dat het dienaljaar 1895 een nadeetig s ildo van frs 55 559 242 aanbiedt te wyten aan een te hooge raming vau de ontvangsten met frs 34 30ti 286 eu aanvulling oer begrooting j u uitgaveu met frs 21 252 253 £ r hebben dau tyd nog achteraf dekkingen anuulatioos de crfdits plaats welke ook dit jaar tot ei u aanzienlyk bedrag znllen klimmen Meu berekent dos het dedoit over 1895 op ongeveer frs 20 millioen Het dienstjaar 1896 is tot nog toe voordeelig geweest Er is tot 1 Mei fr lUJOl 732 meer ontvangen dan begroot waa nl aan belastingen frs 10 926 800 meer dan in de eer te vier maaoden van 1895 verdere outvaogaten frs 322 760 meer waartegenover frs 1 147 828 meer uitgaven Eeu helangryk bericht komt uit Pretoria Alle reformerac oftewePsam nzweerders zgu iu vryhfid gesteld de vier hoofdachuldigen dan uitgezonderd over wie nader zal gehandeld worden Zoo beeft Krugers grootmoedigheid gB egevierd Moge Engeland er hem nu onl eveiiiadelyk dankbaar voor zyn We schreven alle reformers dat zouden dus 56 of 58 zyu mitar dit ia niet geheel juist Twee hunner blyven voorloopig nog in da tronk het zi n de heereu Sampson en Davies koppige Engetsclieu die geen gratie bebbeu willen vragen Nu daar doen ze zichzelf meer last mee aau dan der Re eeriog Als ze het willen mogen ze hun drie maanden of eeu jaar gerust ult jtten de tronkc in Pretoria is ruim genoeg eu de Transvaal zelf zal er niet door failliet gaan als ze dieu tyd voor de ko t en irwoning dier beide hceren beef te zorgen De boetan btgveo voor al de in vrybeid geateldH heeren maar ds verbanning wordt uiet toegepast als ze er bun eerewoord op geven dat zy zich nooit meer met de politiek van Trausvaal zullen inlaten Iu een andere dépêche nit Pretoria wordt gezegd dat de invryheidsstetiiog der gevangeneu in geheel Zuid Afrika met vreugde is begroet Ofachoou hij nog ernstig aau infl jeQza iydt heeft president Krugcr eergister deu geheelen dag zitting gehouden om de gevangenen die hun dankbaarheid weuschteu te betuii en te ontvangen Ook de Kamer van Koophandel te Johannesburg heeft aan Oom Paul zyn erkentelykheid betuigd voor de betoonde edelmoedigheid INGEZONDBN Naar aanleiding van bet eigenaardig geatelds berirht in het Goudsche Nieuwsblad Katholiek weekblad voor Gouda en omstreken van Maandag 1 Juni 1896 acht ondergeteekende zich verplicht mede te doelen dat de Redactie van genoemd Nieuwfiblad hem heeft ver ekerd dat zy met de bemerking dat bet resumé van den tekst hnar zeer heeft teleurgestelde niet wil geacht viorden bet vermoeden uitgesproken te hebben dat die tekst van bepaald antikatholieke strekking zoude zyn A C C VERZUL GEVONDEN VOORWERPEN Gedeponeerde au niet afgehaalde voorwerpen der maand Mei 1896 Eenige sleutels een gouden ring een hondenbalsbaud met penning No 43 een legger eeu duimstok een sigarenpypje ee i kongu een haarspeld een porteraonnaie iuboud plm f 0 60 een goud belletje met rood steentje een sleolelriog waaraan zes alonteitjea een schaar n et de letters H B eeu licht bruine rozenkrans een Bchooltaecb een nikkelen fiacoD De gevondeu voorwerpen van de maanden Januari en Februari 1896 November en December 1895 en niet door de verliezers afgehaald zgn ter beschikking van de vinders met in cbtBemiug van art 2014 B W Bureaa voor gevonden voorwerpen zoovotl mogelyk geopend van 11 1 a morgens De Commissaris van Pititie W N VAN GARDEREN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA brengen ter keoois van de iugezeteoen dat het Primitief KOHIER der plaatselgke directe belasting op de Inkomsten in deze Gemrente voor bet dienstjaar 1896 door Gedeputeerde Staten van Zuid Holland goedgekeurd in afschrift gedurende vyf maanden voor eeo ieder ter lezing is uedergelegd op de Secretarie der Gemeente en dat voormeld Kohier ter invordering i toegezonden aan dtn Gemeente Ontvanger Gouda 2 Juni 1896 Bargemeeater eu Wethoadera voornoemd U L MARTENS De Secretaris BROUWER B u r g e r 1 U l en Stand GEBOREN 29 Mei Gerrit oudere GLokum en K Verkaaik 31 Maria Theodorat ouders W Jansen en J O de Jong 1 Juni Christiaan Johannes ouders B Kalmeger en H T van den Eng OVERLEDEN 30 Mei H Huaselson bniavr vao J van Heek 62 j 10 m J Matae 66 j 31 J W Swaanenburg 6 w C W de Groot 14 m G IJpelaar 37 j 1 Juni P de fong 61 j OVEKHEMDEN FROINÏS BOORDEN en MANCHETTEN A van OS Az Klo wej K 73 37a GOUDA Keurs van Amsleniani Vorkra looy J V a 81 86V 84 as 68 981 98 98 104 BO 767 ïl a i 109 94 99 97 B V 650 07V lOO 601 99 20i 148 S6V lOOf 100 I 18BV i 99V slotkrs 91 l 100 100 1 JUNI I NBDlBLiND Cert Ned W S J dito flito dito 8 I dito dito dito 3 j HoNOiB Obl Goudl 1881 88 4 Italië ïuaohrij iiig 18f 2 81 5 i OoaTENU Obl IJl papi 1868 84 as 68 dito in zilver 1868 5 PoRTLOAi Oblig met coupon i dito ticket 3 I auilANU Ubl Blnaenl 1891 4 0 Vl 104 64 dito Oeooni 1880 4 ditol iiKolhBl888 4 ditobiiHopel88 ll0 4 dito in goud lüou 1883 ti dito dito dito 1884 T Spanje l erpot oliHld 1881 4 TuEKllJ Jepr ConT leen 1890 4 Geo loening serie D Ooo teening acrie J ZuiuAra Bip v obl 189 t Meiioo Obl Buil 8cb 1890 6 Venezuela Obl 4 onbep 1881 A HSTEBDAM Obli Btien ISVfi 8 EoTTEBDAH Stud leon 1894 3 Nbd N A rr llacdeUv aand Arendab Tab My Certificaten DeilUaatsohappD dito Arnli Hypotheokb pandbr 4 Cult Mij der Yorstoul aand s Gr Hypotheokb pandbr 8 i Nederlandache bank aand Ned Handolmau b dito N W Il Pao Uyp b pandbr 6 Rott Hypotheekb pandbr S i Ulr Hypotheokb dito 8 UoaTENB Oost Hong bank aand liusL Hypotheekbank pandb 4 i AUEBIKA Ëquit hypoth pandb 6 118 96 199 180 102 S l BüV IS 99 77 101 101 100 99 144 1S6 13 102 48 101 11 4 I 78 106 lOï a sa 48 I IS 178 201 108 107 lOS i 103 116 12 164 63 100 Mam L G Pr Lion oort 8 4bd HoU lJ Spoorw Mij aand Mij tot Eipl V St 8pw aand Ned Ind Spoorwegm aand Ned Zuid Atrik Spm aand dito dito diloIS9l dito i iTiLlE apoorvil 1887 89 Aliobl SZuid lul Bpwmij A H obl 8 Polen Warachan Weonen aand 4 Bdil Gr Kuaa 8pir Mij obl 4 Baltiaohe dito aand Faatowa dito aand h Iwang Dombr dito aand 5 Kurak Ch Azow Sp kap obl 4 dito dito oldig 4 13 a 14 AiiEElKA Cent Pao Sp Mij obl ft Chic k North W pr O aand dito dito Win St Poter obl 7 Denver k Rio Gr Spm cert v a i Illinoia Ceotral obl in goud 4 Loniav NaehTilloCurt v aand Mexico N 3pw Mij lehvp o 8 Miia iCaoaaa t 4 pot prof aand N ïork O KJ MToU aand Orogon n iw 1il g iid 5 8t Faul l W bl 7 dito dito Lióff Qwgïe hyp O 5 Canada Gen South Cort v aand Ven o Sallw k Nav Ie h d o O Amsterd Omnihua Mij aand Rotterd Tramweg Maats aand t BD Stad Aoiaterdam aand 3 Btad HoUordam aanil 3 llELOU Stad Antirerpenl887 S a Sud Bruaeol 1888 2 i lloMo Theiat Begullr Oesellach 4 Ooitenr Staataleening 1660 5 I K K Ooit B Cr 1880 8 1 9F1XJI Stad Madrid 8 1868 j Ku Vtr Bei Hyp SpobI eert i Telegrun AdreB Tolephoon No 184 UORIIS HAAO miTSWOLFreiiG EFFECTEN en AipNISTUATIE KANTOOR hoek Korte Voorliout s GHAVEÏTHAGE Belasten zicb op billijke roorwaarden met den MMW en WKttUOOF van EFFECTEN IftiaeU vreemde Nlnnttpeetfk en naukuoteu Oereu Hettwittelê e Vredletbrteeen uit Gelegenheid tot HIJKËN an BrttHllkatten in de brand r e kluis Sluiten proloiigallfit en be leemingeu VerEil ereu OÜUPÜ NS tot de hoogtite lioeraen volgens hunue nuteeriagen in de diTerae Haagscbe bladen W F Voor het afl vereii en in ontvangat nemen Tan Effecten Witaelê en uitbetalen van Goupona enz ftHilew Dm Haag worden door ous geene koaten m rekening gebracht IDVERTENTIEN Heden overleed zacht en kalm na eene kortstondige ongesteldheid tot diepe droefheid van hare Familie en bare vele vritnden Mejuffrouw 80PHU CORNELIA TAS LOON alhier in deu ouderdom van 59 jaren Nig TREllHNIET Kvecuteurtêatametitair MooHiiKU FiT 28 Mei 180G Votstrelt eeniije en atgemeene kennitgeving De Heer en Mevrouw P GlEL RouigiTK betuigen bunnen bartelyken dank voor de blgken van belangstelling b i de geboorte hunner Dochter ondervonden ViiiUs worden bij voorkeur afgexeac t Vrtjdag dtn hdtn dezer Sociëteit Ons Genoegen Aan belaughebbenden wordt by deze bekend gemaakt dat de eerstvolgende BALLÜTAQE TOor het Lidmaatschap der Hocieteit r al plaats hebbeu op ZATERDAG 20 JUNI a s en de Ballotage Ljjst op ZATERDAO O JUNI gesloten wordt Namens hel Bestuur F HEKMAN F Secrttaru Gouda 2 Juni 1890 TANDARTS E CASSÜTO Turrmarkt 172 Gouda ultgetonderd ZOSDAQS Wlc zeker lyn wu de Echte EUcel OaCDO te ontrangen leeauin gestetd en na vele proefnemingen io den handel gekomen undor den naam des uitvinders Dr Miohaelis vorriardigd op de beste machines in het wereldlwrcemde ötabblisaement van Qebrj Stollwerck te Keulen elscha J FTI2ie 2aeU Cikel eacao in vierkanten buasen Deze Ëikel Cacao ia met melk gekookt eene aangename gezonde drank voor dtgelijksch gebruik een il 2 theelefcli van t poeder voor een kop Chocolate All gcneoekrflcbtige drank bij gevsd van diarrheo slechts met water te gebruiken Verkrggbaar by de voornaiunsta B 3 Apothekers eni p i Ko Ko prceftnajea f 1 80 e 0 90 0 0 35 Oeneraalvertogenwoordiger voor Nederland Julius Mattenklodt Amiiterdam Kalveistraat 10 1