Goudsche Courant, donderdag 4 juni 1896

8 1 10 16 8 86 10 87 8 7 44 8 818 66 88 10 88 11 4 8 67 6 86 8 81 7 10 6 17 7 18 8 48 8 86 7 89 9 04 10 17 10 84 10 41 11 07 6 80 7 61 10 17 8 80 8 68 11 88 10 80 door duiiendeii Professoren en geneesheeren beproefd toegediend eu aaubevoleu fiedert 14 jaren bj het publiek be keud eu gezocht als het heate goedkoopHte eo oniichadeHJkgte AanftevaDgeD 1 Mei Tl d van Greenwich Directe SpoorwcgverblDdlngen met GOUDA Zoraerdlenst 1896 GOUDA KOTTIBDIM 11 18 18 13 18 86 1 84 S 60 8 67 g 18 88 g H t 18 8 18 48 18 66 1 44 4 8 4 16 HOTTIRDi M 0 O U D A 7 61 7 68 8 8 8 13 8 88 6 81 10 7 47 8 47 6 17 6 87 6 84 6 41 6 47 HIAO GOUDA 11 60 18 87 6 61 18 08 18 47 8 07 OODDA OEN HiAC iHaga 6 61 tJO 7 48 8 60 9 19 9 46 10 1111 8811 811 86 8 44 8 40 4 04 4 8S 6 17 6 187 18 7 68 9 88 9 88 Voorb 6 67 V 10 17 1 41 4 89 6 18 9 84 tZ Zegw6 U M 9 w lO St V 1 68 4 6S 6 30 ir M8 fZev H 6 88 f 10 48 8 08 6 04 6 89 b 9 69 Gouda 6 S8 7 60 8 18 9 18 9 47 10 16 10 64 18 0618 68 8 17 8 14 4 08 4 896 16 6 47 6 607 498 8810 1010 88 Stopt te Bleiswük K ruis weg en Nootdorp I idaohenilaa ea Heksndorp ÜTlKCHT 0OÜDA l traoht 38 7 60 9 9 88 10 10 88 11 88 18 50 8 08 3 614 46 6 86 7 60 8 09 9 07 10 8410 88 11 66 n 4 16 6 68 k SB 10 14 10 81 B B 4 84 ff V 8 86 10 44 11 10 18 11 1 88 8 46 4 87 1 17 7 00 8 88 8 41 9 49 11 10 8 87 10 18 10 48 11 16 18 16 18 88 1 87 8 47 4 46 6 M 6 84 7 14 7 49 8 88 8 64 64 11 4 67 Ol O 18 tO OOl DA UTklCRT 7 66 8 0 8 88 10 1 10 67 18 66 S SO 8 17 11 14 8 87 11 88 8 46 8 84 9 64 10 61 11 46 1 87 8 08 8 60 AH8TBRDA U fi O U D A 7 16 10 48 8 84 9 68 4 4B 6 1 $ 7 41 9 48 8 19 10 10 IS U 8 41 8 66 5 M 7 6 8 49 I1 19 O O III A A M8TEB0AH 68 10 67 li lO 4 11 10 68 1 1 1 l Zsid AfrikMDteb Stoom turtmutacbappy Dé bftooemds moe t e Qe reU makea met een der booteo T D de BtoomTaartmaatschappjj NederUnd eo Eoa f 20 per maaod rerdianeD Vour de aanstelliog mot l eeo bedrag ran f 25 id eeoi geitort worden De aaobiediog was echter £ 00 heel mooi eo hy die du aaoitatliag verUsude btette uu eeoi aperiuteudent en chef bg de AfrikaaDBche MaatsÊhappy eu dan weer dirfloteor tad bet stooiawezeo Dit wekte argwaan De politie t Amsterdam werd met de zaak io keoDia ge4teld eo opbetoogeoblik dat de gelden gestort werden ii de gewaande directear aangeboaden eu tegdu bom proceaverbaal opgemaakt M D schrgft uit yiissingen aan de Middetb Ct Als we dan toob veel menseben by elkaar moeten zien dan doen we dat liefer ata ze bgeengebracbt worden door een muziekgezelschap dat sooala Zondag van de orerxyiie der Scbetde gekomen spelende de stad doortrok dan wel teogerolge tad eeo relletje zooa s Zaterdagafood plaats bad Dit laatate ontstond doordien de arbeiders die aau bet ertsschip Teatooia gewerkt hadden beweerden dat bet bon betaalde loon EÏot in oTereenstemming waa met bet getost aantal tonnen dit ongeveer 300 meer bedroeg dan waarvoor se loon ontyingeu Hieroter gaven zij deu rertegeuwoordlger der firma Maller Co bunne onterredenheid te kennen wat tengevolge bad dat men en corps uair b t politie bureao too t Waren nn juist geen bewgzen van lympatbie of instemming met bet gebeurde wat men den vertegenwoordiger der in deo laat ton tyd zoO eel besproken K tterdam8cbe firmn toeriep Zyne positie was lang niet benydeuswaardig Ën of men dd goed depd met zoo te handelen znllen we niet beoordeelen Nu trauisje nog wet eeo staartje zal hebben zal ook wel blyken of er werkeljjk onrecht gepleegd is dat wat l geldelyke deel betreft uog beiHteld kan worden StaUa Odneraal 2e Kakhe Zittiog vao Dinsdag 3 Juni 1896 Het kiesrecht debat werd voortgezet over art 2 berekening van inkomsten met de amendemnnten lo van den beer Lobman om deu aanslag van een weduwe in de belastingon oiet te doen gelden voor hnar oudsten zoon 2o ran den heer Kuyper om de baurwaarde der woning van do weduwe ten bate vnn den zoon te doen komen 3o van idem om meo te tellen bet loon gemiit door werkgebrok of slechte weersgesteldheid 5o van den heer Ur rgesins om ter bepaling van bet iukomnn ouk het inkomen der rrouw eu kinderen mee te rekenen Go van den heer Houwing om ook vryeu koat alleen mee te reken De minister bentreed alerk het amendementBorgeaiu ala een feitelyke terlagiug der in komstentabel bg ontkende dat de berekening van deu aanilag eener weduwe voor bet kie recht van den oüduteu inwonenden zoon atrydig was met de Grondwet eu waa uiet tegen de bepaüagen voor bet g tval van ziekte bedoeld in het amendement Koyper ntita dit gewyiigd wwd De beer Kayper wyzigde nu r yn amendement soodat het bepaalt dut als het vaale week of maandloon wegens ziekte of verwonding gedoreude ten hoogste 2 maanden niet of niet ten volle is ontvangan bet geacht wordt tot een normaal bedrag te zyn genoten De heer Heldt neemt nu het oorspronkelijke amendemeut Kuyper over met zyn subamendement als afzonderlyk amendement daar het nieuwe amendementKuyper z i alle beteekenia heeit verloren Het amendement Lohman aanslag van een weduwe geldt otut vour den oodsten zoon wordt aaugeoomen met 52 legen 26 stemmeu Het ameudement Houwiug berekening van vryeu kost alleen wordt aaDgenomenc met 69 tegen 10 stemmen Het ameademeot Borgesius meerekeniog van het inkomen van vrouw eu kinderen werd sverworpeuc met 45 tegeu 35 stemmeu Uet amendement Heldt wordt verworpene met 53 8 40 8 47 8 84 9 1 i lC 7 86 7 86 7 88 7 88 7 46 7 66 6 8 10 6 1 8 B 8 88 8 88 6 67 8 08 8 10 0 84 8 80 Uouda Moordrecht KieuworVerk OnpeUo RoMerdam Rotterdun a iMUa Hieuwtrkerk Uoordrwht Qonda Goud 7 80 8 86 Z T H 7 48 8 47 IToork 8 07 1 08 Kh 1 is 10 7 Uoldi 6 86 Oudaw 6 60 Woerden 6 6 8 18 Utrecht 18 8 88 8 81 9 87 7 8 14 aoudft liutudui est f eo 27 sterameQ Hel ameodement Knyper niet genoten we k en maandlooüau worden ten hoogst twee maanden als genoten berekfitd ordt aaug oomenc met 59 teg tn 22 stemmen Art 2 eu art 3 zyn daarop goedgekeurd Bji artikel 4 werd een uitvoerige diaeossie gevoerd over de bekende quaestie ot geneeakandigt onderstand en verstrekking van teveasmiddelen onder bedeeling moeten begrepen irordeu Dd beereu Beolaerls en Tydeman beantwoordden die Traai bevestigend eu laatstgenoemde stelde een amendement io dieu geest voor De miaister Van Houten bestreed dit althans voor zoover het deo geneeskundigen onderstand betreft dat meer het sanitair toezicht der gemeentebesturen moet raken speciaal met het oog op poliklinieken De minister Roëll verdedigde ook zyuerzyde deie uitlegging Ook de heer Hintzen achtte eene nadere omschrijving van artikel 4 noodig De beer Farocombe Sandtirs stelde een tegenovergesteld ameudemeot voor Heden voortzetting Gisteren ia te Amsterdam de RemonalraDtscbe Brovderscbap io Groote Vergadering byeengekomen De vergadering werd gehouden in de Kemonilrantfche kerk en door den voorzitter dr H Y Groenewegeu pred bji de gemeente van Rotterdam geopend met rede eu gebed De voorsitter herdacht nadat hy leden eu afgevaardigden verwelkomd bad allereerat de mannen die der Broederschap in het vorigjaar nutvalleo waren de predikant der Alkmaar che gemeente ds H V Kalff mr Q van Volleuboveu te MoordrHuht en mr J W Koest te Amsterdam wier heengaan voor de Broederschap een groot verlies is Overigens kon de voorzitter met opgewektheid van een gnustig jaar spreken De gemeenten breidden zich byna zonder uilzouderiug enkele aanmerkelijk uit er was versturkte godsdienstziu en stygen besef van de taak die de Broederschap in het geloofsluveu van ons land vervult eu al meer te vervullen zal hebben In het boQwen van nieuwe kerken io gen eeoten in de offervaardigheid die daartoe in slaat had gesteld zag de voorzitter daarvan hewys In deu Haag was er onlangs eeu nieuwe kerk iugewyd Rotterdam is aau bet bouwen Leiden ontwerpt plannen Aan het verslag van de Societeitscominia ie ontleenen wy betreffende net nautal leden der Broederschap eontge cylers Op I Januari 1896 telda de Broederschap 11 491 ledeu waaronder 385 algemeene leden en de anderen verdeeld over 26 gemeenten De grootste gemeente zyn Rotterdam met 2388 Amsterdam met 1752 Groningen met 1276 Den Haag met 911 Utrecht met 652 Meppel met 519 leden Het zieluuannlal is niet DRuwkourig op ts geven Uit het verslag van den hoogleeraar prof dr C P Tiele blykt dat er op bet oogenblik aan bet Seminaruim stadeereu 5 studenten en dal nog eeu iongmeosoh ziob aangemeld heelt Prof Tiele gewaagde ook vau de uitbreiding der bibliotheek bet geschenk van de weduwe van da B G de Vries van Ht yat waaronder eeu groot aantal bandschritten van haren echtgenoot toonbeelden van zyn uitgebreide kennis en zyn ve eUiiJig talent welke bsudachriften echter op verlangen van deu overledene niet uitgegeven mogen worden Ur B Tideman gaf bovendien eeuige brieven voor de geschiedenis der Broederschap van belang Prof Tiele zal eertang ann d biblio theek een aantal theologiüche werken scbenkeu Rekening en verantwoording van de geldmiddelen werd uitgebracht door deu boekhouder den beer A Kalff te Amsterdam De financieele toestand der Broederschap bletk zeer gunstig 10 60 10 67 11 4 U U 11 80 8 66 11 88 t Sl 10 88 8 18 88 1 61 10 1 10 8 10 88 10 48 10 4 8 18 9 11 9 60 10 11 6 80 6 07 Tot lid der SociteitS Commissie werd gekozenmr J O GleicbmauD tot curator van hetseminarium prof dr H C Rogge tot voorïitter van de Groote Vergadering van hetvolgende jaar prof C P Tiele dr P H V Ritter asa Mior van desa vergadering had verzocht uiet ia aanmerking Ie komen totassssHor voor het volgende jaar dr D Tideman tot la aacietaris dl H A van Oorde tot 2e secretaris dr W A Terwogt De vergadering nam met belangstirlliag keiiniü van het gewichtige rapport van deu beer J H Groenewegeu betreffende het archief der Broederschap Verder deed de vergadering verschillende bi iahoudelyke zaken uf In de pauze vergaderde het Penstoenfouds voor professor en prekikanten Men scbryft uit Viauen van 1 Juoi lieden vierde onze oudste predikaut ds F D J Moorrees bet feest zyner 40jftrige aiubts vervulling Ër werd in de gemeente druk gevlagd Tal van gelukwenschen kwameu van beiode en ver Uit den boezem der gemeente was eeue commissie gevormd die by monde van deu ambtsbroeder ds Steenbeek den heer Moorrees tot aandenken eeu prachtig gebeeldhouwde boekenkast aanbood Da voorzitter vaa deu kerkeraad de heer Job Mynlieff Az hield eveneens een toespraak om den jubilaris geluk te wenscheu en een geschenk te ovorhandigeu Da Moorrees was zeer aangenaam verraat door deze blyken van waardearing waaraan inwoners van alle rang en stand hadden bygedtagen De kindaren der Zondagachool hebben ouder leiding van den heer J F H v Dort zicb in de kerk opgesteld feestliederen ge ongen en huunen predikant een schryfcasSftte vereerd Dit geschenk ging evenals de boekenka t vergezeld van een a bum bevattende alle namen dergenen die bygedragen badden Tal van andere bevyzeu van ingaoonenbeid waardeering hoogachting eu liefde mocht de heer Moorrees van velen ontvangeu namens den ring van predikanten classis Gouda werd door ds Steeabroük oit Visnen en ds Boutboorn uit Groot Ammera een prachtig beeld op voetstuk aangeboden voorstellende Cbriatua zegenend naar Thorwaldsen Uit Viauen wordt geseind Gisterennamiddag is een fel oitslaaode brand ontstaan in Van Htrateu a kolenpokhuis en bergplaats van boepbout Dat gebouw ia leeggebrand Het gelukte het vuur te beperken tot dit perceel Men weet dat tosaoIieD de stafmoziek djr Brusselsche gaides en die van het Haag cbe regiment grenadiers en jagers steeds zeketo naijver beeft bestaan welke tuascheu de b ide beste militaire muziekkorpsen van West Ëuropa verklaarbaar whs Koning Leopold die in geldverlegenheid scliünt te zitten heeft nu de jaarlyksche toelage van 15 000 frs welke hy aan het muziekkorps der guides uitbetaalde ingetrokken xoodat het waarf cbynlyk eeo eerrotlen dood zal moeten sterven Naar wy uit goede bron vernemen gaat men by het departement van oorlog vooiitmet het vervangen der gele uitmonstering door roode en rekent meu er op in den loop van dit jaar nog 3 regimeuten van de roode oitmouütering te voorzien De voorstellen die naar aanleiding van een genomen proef met eeu andere uniform door de commandanten zyn ingediend zullen wel altyd voorstellen blyven Miaschim dat nu pn dan kleine wyzigingen zullen worden ingevoerd doch ene ingrypande verandering is niet te verwachten Omtrent het nieuwe hoofddeksel bij de veldartillerie in beproeving een soort Rua iscbe muts van fijn zeehondenvel is nog geen beslissing genomen 7 11 4 60 4 67 6 4 6 11 6 80 8 60 6 10 4 7 6 8 8 44 7 80 4 40 4 60 4 87 6 04 6 10 1 44 1 64 8 01 8 08 8 14 8 09 4 S7 D R N Woerdea 6 68 8 U Üudawater7 07 8 19 Qoada 7 88 8 88 9 84 10 10 AKsterdan f SU Ooada 7 88 Men vermoedt dat de daders van een belangrykeu diefstal van antiek zilver te Amsterdam gepleegd met bnn buit de wyk naar Brussel hebben genomen MsB meldt oit Utrecht Het Moreelsepark alfaier waar de beida adruinistratiegebonwen der Maatachappg tot £ iploiistie van Staatsepoorwegen alaan leverde ifiaterenavond een interessant gezicht op doorlieu van beide gebouwen al de gordijeeu wijd geopend en e electrtsohe verlichting van al de kamers in het nieuwe adminiatrati sboaw zyn meer dan 150 kamers met 2 3 eumaergloeilichten elk alle waren ontstoken Boveudieo was voor een der venstera aan deu top van laatstgenoemd gebouw een elactriscb zoeklicht van groot lieht ver mogen geplaatst dat iu verschillende ricbtiogeo zyn stralen arie p Naar wy vernemen geachiedds daze verlichting by wyze vau proef voor de a a loctrumfeesten Ëeu verslaggever vau Daily Newsc meldt tan dit blad volgend tafreel vao t geen by na het vreesejyk gedrang van jl Zaterdag onder de oogen kreeg De gezichten der slnchtoffers waren vertrapt stukkeo vUeach waren er uitgescbeurd de borstkas was ingetrapt da kleuren hingen in flarden langs de naakte ticbamen £ d onafgebroken reden de wagens van het Roode Kruit met hooge stapels lyken heen eu weer Een arme vrouw herkende onder eeu massa van twaalf lyken haar echtgenoot Zy hielp zelf bet lichaam iu den wageu dragen en nam toen plaats tusichen de honderden licbamen bet hoofd vau haar ongelokkigen man iu den schoot houdende Moesjiks en boeren lagen op eu door elkaar In een ruwe massa znodat het unmogelyk was het saotal slaofatoffers te lellen of de identiteit der gedoodeo vaat te atollen Zooveel doeulyk legdo men de lijken op den rug opdat bet gcUat dat van allen byna roetzwart waa zou konuen worden gezien By de lyken die herkend werden werd geld gelegd volgens de Russische gewoonte Het waren meest alle koperen geldatokjes atechta enkele zilveren Op sommige lyken warep papiertjes vaat gespeld den naam van bet alachtoffor vermeldende Slechts vaL één lyk was bet gelaat ongeschonden gebleven Het was dat van een jong meitjs dat bewaakt werd door eeo jongen moefjik met licht bruioen baard eo gekleed in het roode nationale kostuum Naast hem zat een oude vrouw te weenen Dat was zyn moeder De man liet geen traan rollen Hy kon uiet Zyn smart waa te groot Toen hy mij zag verhaalt 4 verslaggever van Daily News c lichtte by den gekleurden zakdoek op die baar gelaat bedekte en antwoordde my op mijn vragen iZjj waa myn vrouw en het waa voor de eerate maal dat wy samen uitgingen Zy stond naast my en ik hield haar en myn moeder vail doch zy werd my uit de armen gedrukt c Hy maakte een Jiruis legde den zakdoek weer over de regelmatige trekken der jonge vrouwen de vrouwen rondom hem prevelden Bozbe Moy Myn God en Vadertje Vadertje en weenden over het jeogdige kind Een menigte had zich verzameld om drie lyken Drie broeders waren het zei men In bon jeugdige voortvarendheid hadden zy een plaatsje vooraan weten te krygen om toch maar een der pakjes machtig te worden Nu lagen zy daar dood Ben bad een atok in de vuist de beide anderen lagen hand in bad Op ds borst van een man die er heter aitzag dan de meeste anderen was zijn fotografie aangebracht op die van een ander lag eeu metalen plaatje meldende dat de doode een dvoruik was Een man zat in stomme verslagenheid tus scben een aantal lyken Op de vraag wie hij was antwbordde hy niet eeu van zyn vrienden daarentegen deelde mede dat de vrouw aaa zyn linkerhand zyn eobtgenoote was en de twee andere lyken zyn docbte s Het was verschrikkelyk om te zien hoeeea aantal personen tusachen de lyken liepen na dit dan dat omkeereude om te zieu of uit de gelaatstrekken geen verloren familielid te herkennen waa sik was er by tegenwoordig 0 57 10 4 10 11 10 18 10 87 9 48 9 47 9 64 10 01 10 07 9 10 8 6 9 8 7 86 7 46 8 16 11 80 10 4 ragt da ichryver toen ceoige dier lyken berkend werden Het ging iemand door merg en been om die vrottwon en mannen iu tranen te zien uitbarateu en snikkende te hooren roepen Batasbka Batuahka Vadertje Vadertje I lik heb veel verscbrikkelyks io myn laveo gesien maar n nooit ieto zoo wreeds zoo tn iaob zoo afschnwelyks I Nooit zal ik het gezicht vergeten van al deze doodeo en evenmin het vernietigende tooneel vao al die beweginglooze levende wezens die als marmeren figuren tuaschen huo dooden zitten Hier zaten ze ureu lang de vliegen verdryvende van ds aangexichteu der ongelukkigen en aaudachtig luisterende of niat aeo zacht ademtochtje waar te nemen was daar znllen zy blyven zitten tot Ai lijken worden weggedragen en dan zullen zy verlof vragen mee te mogen gaan welk verlof bnn beleefd door de bewakers zal worden geweigerd Het tooneel op bet kerkhof was zoo verschrikkelyk zóó aaagrypend dat iemand al zyn rennweu noodig had om dst te kunnen aanzien Op eu om het kerkhof stonden detachementen militairen Na eenig parlemeoteeren werd ik toegelaten door de poort Sen officier dien ik om inlichtingen vroeg antwoordde my Ga er niet been mynheer bet is te vreeselyk c tk wandelde verder naar bet einde van bet kerkhof en daar i i ik een tooneel zóó vrteielyk dat ik bet niet kan bescbryven c Men hoort natuurlyk ook van wouderhaarlyke reddingen Ëen eukel voorbeeld ontleend aan Daily News Ëen vrouw verloor tuaschen het gedrang bet bewustzyn Haar man vroeg verlof om haar weg te dra en Dit werd hem geweigerd Laal baar omkomen werd hem geantwoord ala zy bier beeft willen komen moet zy ook tot bet einde toe hier blyven Met behulp van do naaste omstanders hief hy de vrouw op stak haar over de hoofden vau de anderen een paar kennissen toe die baar weer aau anderen overreikten en zoo werd de bewustelooze vrouw gered Ook de man beeft er het teren afgebracht hy geraakte onder een boop lyken eu werd verschrikkelyk gekneusd maar toch nog levend onder de dooden te voorscbija gebaald Degeneraal majoorOysberti Hodenpijl inspecteur bydegeuie heeft gisterochtend ta sOravenhage bij het paardrydeu door een val bet linkerileu tel been gebroken Het bericht der in vrijbeidsatelliog der geTangenen te Pretoria beeft een stygiug op de beurs te Johannesburg veroorzaakt De trein die de vrygelatonau naar Johannesburg overbracht werd aldaar met groote geestdrift ontvangen De stad viert fee t doch er heeft geen enkele onbetamelyke betooging plaats gehad De Amerikaan is op zyn eerewoord in vryhsid gesteld om zyu zieke vrouw te kunnen bezoeken Men scbryft uit Nieuwerkerk a d ïJsel Den 29sten Mei bad eene verkiezing plaatsvoor twee leden van bet beatuor van Ease Gansdorp eu Blaardorp Herkozen werd debeer J van der llam met 156 atemuj eu terwyl 22 stemmen blanco ingeleverd waren In deplaats van den heer M Motensar Sr die doorboogen ouderdom niet meer in aanmerkingwensohte te komen werd gekozen de beer K Schilt met 143 stemmen tegen 23 op den heerJ In t Hout en 12 op deo heer F VanLange BttftenlandseJi Overzicht In de Fransche Kamer heeft de heer Hanotaux de minister van buitenlandaobe zaken eea wetsontwerp ingediend waarby de annexatie van Madagascar wordt voorgesteld Het doel van dit voorstel is een einde te maken aan de internationale moeilykheden Ëen verandering in bet beheer vau het eiland wordt niet bedoeld De koningin behoudt baar titel haar inkomsten en haar rechten docb onder de sonveretniteit van Frankrijk Dit ontwerp komt geheel overeen met de denkbeelden door Hanotaux iu zyn boek over de Madogascarquaestio ontwikkeld Het ontwerp door den heer Berthelot tydens lyn miniatsrachap ingediend wilde vau Madagascar een soort van tnsicheBding maken half protectoraat half kolonie Tegen dit regeeringssielsel maakten de mogendheden beswaar omdat daarin wae opgenomen de bepaling dat de troatateot met verschillende mogendhedea gesloten vervallen waren waardoor de bandelabeirskkingen met Madagascar werden verbroken Ten einde aan deza bezwaren te gemoet te komen heeft het kabiDet MéUne thans door den minister van boitenlaDdtche zaken senroodig de annexatie doen voorstellen Op hetselfde oogenblik dat de minister Hanotaax aan Frankrgk een nieuwe kolonie wil toeVoeg0n in Madagascar komeifier eder weinig bemoadigeBde tydiogen nit Tonkin Sedert drie maanden verkeert de bevolking aldaar in een kritieken toestand tengevolge van eeu tweemaal mislukten ryatoogst £ r dreigt boogersnood en daarvoor stellen de Aonamieten de f ranschen verantwoordelyk Paryacbe bladen zelvu stemmen toe dat de Fransche administratie nalatig is geweest ten opzichte van bet iu werking itellen van een goed stelsel van irrigatie voor de ryatveldeu in Tonkin terwyl zy verder door bekrompen maatregelen de Cbineesche immigranten die haar van onschatbaren dienst hadden kunnen zijn heeft afgestooteu Zaterdag had de Italiaanaobe Kamer te stemmen over de motie van den beer Borsarelli om de algemeene beraadalagingen over de begrooting te sluiten Vóór de stemming verklaarde de heer Di Rudïni dat de regeering bet aannemen dezer motie zou beschouwen als bet oordeel der Kamer over de tegenwoordige en de vorige regeering Hy nam de motie van deo heer Borsarelli aan maar weea er uitdrukkelyk op dat men men goed moest begrypen van welke beteekenia bet gevelde oordeel zou zijn De meerderheid welke de regaering behaalde was uiterst miniem Slechts drie stemmen llS verklaarden zich vóór de motie 115 daar tegen Nu zegt ds Times f in haar nummer vsn Dinsdagavond dat 56 afgevaardigden die Zatordag niet aanwezig waren verklaard hebben dat ly hun stemmen zonden hebben uitgebracht vóór de motie Boraarelli doa vóór de regeering Maar dan zou de meerderheid der regeering uog vau betrekkelgk weinig beteekenia zyn geweest wanneer men in aanmerking neemt wat in hetzelfde blad gemeld ataat dat ouder die 118 voorstemmers behoorenjjl6 stemmen van de leden van bet ministeris c De regeeting trok zicb na de stemming terug en keerde na eenigen tyd terug zonder leta ta laten blyken van wat zy voornemens was De beraadatagingena werden voortgezet De Frankfurter Zeitungc kwam daarna met bet bericht dat de regeering zon overgaan tot ontbibdiog der Kamer of dat zy haar ontslag zoo vragen Dit werd tegengesproken door de Agencia Stefanic en iu zoover heeft deze AgeoGiac gelyk dat het ministerie niet heengaat docb en bier blykt dat de Frankfurter Zeituug goed ingelicht is geweest volgens een telegram in de Telegraaf c sohyut de regeering toch geeu vertrouwen iu baar meerderheid te stellen eo wit zy overgaan tot de ontbinding der volksvertegenwoordiging De gemengde rechtbank te Cairo die uïtspiaak moest doen in zake de gebruikmaking vau 500 000 pd st uit de kas der Egyptische Schold voor de Ëngelsch eiiyptiache expeditie oaar Soedan beeft nogmaals acht dagen nitstel genomen maar er wordt uiet meer aan getwyfeld dat het eindresultaat zal neerkomen op vernieliiging der beslissing van den Raad van Beheer welke indertijd by meerderheid van stemmen aan Engeland verlof gaf De Westminister Gazette c voorziet dat Engeland bet half miltioen pd st die reeds nit de reservekas genomen zyn weder daarin zal moeten storten Dat beteekent nieuwe belastingen zonder eenig vooruitziuht dat de opbrengat daarvAU zal komen ten bate van Engeland n Engeland zal bet de genegenheid voor de Elegeerini net verhoogen nu het blijkt dat zy zich oov orbereid in een gewaagde onderneming heeti c estoken waarvan Engeland de kosten zal i ten dragen Van de expeditie zelve hoorde men in den laatston tyd niet veel De emir te Dongola moet zelfs aan deu Khalif tn Oem Dermau verzocht hebben maar geen troepen meer te zenden daar de Enge scheif toch vooreerst nog niet verder oprukken dan Akasjeh en de levensmiddelen Bcbaarscb zyn Inmiddels zyn uu nit Briticb Indië een 1000 man troepen te Soeakin aangekomen onder bevel van kolonel ËgertoD die onmiddellijk 600 man naar Tokar zond De kiesrechtherforming in Zweden is nog stetids niet verder gekomen dan tot een regeeriogsontwerp dat volstrekt geen kans op aanneming heeft De commisiie uit dea Ryksdag verklaarde het onaauMemelyk oavdat hst niet geeft wat van da vcorfltelleo tot uitbreiding der kies bevoegd beid verwacht werd De regeering il echter g en andere uitbreiding toestaan dan die het gevolg is der verlaging van den census tot het wettelyk minimom De commissie die steun vindt by een meerderheid io den Ryksdag is voor algemeen stemrecht en de evenredige vert enwoordiging en bewerkt een tegenvoorstel in dien geest Dit plan vindt intusscben by de conservatieve minderheid al even weinig instemming als het regeeringsontwerp Beide gaan der recbterzyde te ver Eu de conservatieve leden der rechterzijde verzetten zich dan ook met alle krocht tegen het voorstel De Zaeedsche Volksrykadag een niet officieel lichaam zonder wettelykebevoegdheid is aan het eind der vorige week gesloten Kr is o B besloten in grooten getale vlugschriften te verspreidon om het volk warm te maken voor algemeen stemrecht tot dat doel i een som van 10 X 0 kronen bewilligd voor een permatf nt conit Voentellen om het algsmetn stemrecht af te dwingen door een algemeene werkalaking of door weigering van dienstplicht zyn verworpen KaDtongerecbt te Gouda Zittiog f D Woeoidag 3 Juni 1896 D ToIgead parMDea yn reroordsald w g D Vigwberg OTertrwliog k y te GoDda tot f 2 of 4 dageo Overtradiog Prov reglemaiit op wegea es Toetptdao J L ta Rottard m k O te Capelie d IJimI d A V te Nieaverkerk d IJael ieder tot f 1 of 1 dag Orertrediog verordeoiog op het marktweKeo te Gouda J D te Rotterdam lot f 2 of 1 dag Overtreding politteTerordeoiug te Gouda J J de J te Gouda lot I 0 50 of 1 dagff N J M te Gouda lot f 1 o 1 dig J A V te Oouda tot f 1 of 2 dagen J VV j J an J d M te Qonda ieder tot f 1 of 1 dag P J A eu M L T d B te Oouda No 1 tot f 1 eu No 2 tot f 0 50 of ieder 1 dag B W au A J T d B ta Gouda ieder totf 050 of 1 dag C K en n N Ie Gouda No 1 tot f 4 of 2 dagen eo No 2 tot f 2 of 1 dag P G B J Z an U h te Gouda ieder tot f 1 of 2 dagen J B eu W B te Gouda ieder tol f 1 of 1 dag Zonder daartoe gerechtigd te Egn kippen laten loopen op eene auderi land A de O te Hekendorp outslageu tan rechtl rerrolgiog Openbare dronkeuacbap H r A ie Wijk bij Donrstede tot f 2 of 2 dagen L da M te Goudarak K H ta Gonda J A de M te Amsterdam en J d G xwervende ieder tot f l of 2 dagen D H te Gouda lot f 0 50 of 1 dag M da B ta Woerden tot f 1 of 2 dageu Openbare dronnenscbap by berbaliog T d T te Moordrecht tot f 5 of 3 dagen Openbare dronkenschap by Gde berbaliog I S te Gnuda tothecbleniMtraf Bn3 weken U E C L A M E BLOEDZUIVERINGS en Laxeermiddel dat vooral m het voor en najaar verkozen wordt en by voorkeur genomen lu plaats van Engelsch Zont Droppels Drankjes en Bitterwater Niet anders te verkregen dan in doosjes a 70 Cents in de Apotheken liet i tlket der echte Zwitsersche Pillen van Apotheker Richard Brandt moet oen wit brum zyn van den vorm zooals bovenstaande afbeelding op een rood veld De dagelyksche kosten by gebruik zyu alecbts 3 centen Niet anders te verkrygen dan in dooaies 70 Cents in de Apotheken Hoofddepöt F E VA SANTEN KOLl F Kotlirdam Telegram Adres Telephoon No 184 UOUITS IIAAG MomwöiPPsnO EFFRCTEN eii ADMINIS THATIK KANTOOR W Lange Houtstraat hoeli Korte V oorbout s GHAVENHAGE Belasten zich op biUIJke voorwaarden met den jÊAM en rtSHHOOF van EFFECTEN WttMlt vreemd MunUpeetè n on Banknoten Geren Belêwi $el e € redletbrlecen uit Gelegenheid tot HUREN van Brandkaêten in do brandrrye kluis Sluiten prolongaUêU en 6eleentngen Verzilveren COüPOiNS tot de hoogste koerten volgens fcimiie noteeringen in de diverse Haagsche bladen 9 Voor het afleverett en tn ontvangst nemen van JSffecten Wissels en nitbetalen van Coupons enz huiten f en Haag worden door on geene kosten in rekaning gebracht OVERHEMDEN FROMS BOORDEN en MANCHETTEN A van OS At Kleiweg E 73 37a GOUDA Beurs van Amslerdam Vorkn lolkn 1 loo luoV 7 h Vil M a n 7 II W ll io V AO l l i loa i KÏV e to 110 lOO 60V v V SOi 148 I4V 1007 fi47 JUNI N B0BRLAND Gert Ned W S tVi dito dito dito 3 dito dito dito 9 HoNOiH Obl Goudl 18S1 88 4 ItaUB luHbryving ISGS Sl 6 OiHTiNK Obl inpapie 18S8 dito ia zilver 1848 5 PeaTUojkL Oblig met ooupoa dito ticket 8 aniUMD Obl Binneol 1891 4 ditoOeooDi 1880 4 ditobyRoths l8S8 4 aitobüHopeL8St 0O4 118V 1 n m i loa in i B V 7I l 101 101 100 100 144 18J HVl 10 48 1017 nv 14Vl 78 lOi io V 88 48 U 178 8017 108 1077 lOS i 108 IU Ui 184 89 1117 Maxw L O Fr tien eert 0 Nkd Holl lJ Spoorw Mg itad Mij lot Kxpl T St Spir aand Ned lad Spoorwegin aand Ned Zuid Afrik 8pm laud fl dito dito dito 1801 dito B TALiK Spoorwl 1887 8 A Kobl S 681 1 Zuid Ital Spwmü A H obl 8 PoLBN Winoliau Weeaeu aaiid 4 Ruil Or RuH Bpw Mij obl 47 Baltiiofae dito aaad Fattowa dito aaad fi IwaogUombr dito aand 5 K unk Cb Acow 8p kap obl 4 dito dito oblig 4 J AusaiKA Coiit Pac Sp Mij obl 6 Obio k Nortb W pr C r aand ditoditoWiu St Peter obl 7 Denver It Rio Gr Spin eert v a IllinoiiOoatnil obl in goud 4 Louiav k Natbvillo ert r aana MeilflO N Spv Mg leb p o 8 Mi Kbdbsi r 4 pet pref aand N York Ontario k Wost aand dito Penni Ohio oblig 6 Oregon Calif te hyp in goud 5 8t Paul Minn Ie Mauit obl 7 Un Pao Hoofdlijn oblig A dito dito Lino Col Ie byp O 6 amaoa Can Soutb Oort v aand i Vim C Rallw k Nav U h d o O Amaterd Otnulbui My aand Rotterd Tramweg Maala aand Nbd Stad Amtterdam aaad S Btad Rolterdatn aaad 8 Ubloib Stad Antwerponl887 S i Siad ruMeI 1886 S i lloNO Theiaa Regullr OosellKh 4 OoiTBNR Staataleeaing 1880 ft K K Ooit B Cr 1880 8 8PANJB Stad Madrid 8 1888 Nbu Ver Hez Hyp SpobI oert ADVERTENTIEN Dit wereldberoemde KAU DB COLOGNE UOOFDWATEB zuivert het hoofd van liooa en Schilvers en dood oomiddelgk alle levend onrein Flacoiti met gebruiksaanwijzing 40 Cent per êtuk hg J VAN OIJE KLEIWEG No 2 GOUDA MtBrPalB Expeller Wnj ia d beste Inwruvfng tagen Jiulil ïhflumaliek Lenaenp ne i kortwin I tegea pVoeo raa al Vit li ut bat Ml Mm aaa la wenden Upa mü Artir PiliIxpeHBr s ffg HufcurFilulxpeller Prüa SO Mat 79 oeil en f 2 do ll auli VrnrljudeD b da meaata Apelkekea os bv f A tiahtar ft Oo to Botterdara larlel aard