Goudsche Courant, vrijdag 5 juni 1896

No 6083 Vryaag 5 Juni J896 359te Jaargang ftOUDSCHE COURANT MeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uiixondering van Zon en Feestdagen Oe prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 AlzonderUjke Nommers V IJ F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uUr des midd stremming van het verkeer De COMMISSARIS der KONINGIN in de Provincie Zrin HoiLAND brengt ter kennia van belangfaebbenden dat wegena het uitvoeren van eenige herstellingen aan de M AL L BC ATSLVIfitte COUItA en aan de daarover liggende ephaalbrug de scheepvaart door die slnis alsmede de pasioge over die brug j gestremd al ijn van Vrijdag den UB Juni ek de voormiddagt n 5 uur tot Woensdag den 8 Juli d a V des namiddag 8 uur dat de rg eo voertnigen langs den Turfgingel en verder over de Babatbrug Roodebrug de gemeente kunnen bereiken en dat voetgangers too diktrgls het spuien dit zal toelaten de loopbrug over de bovonsluisdeuren zullen kunnen passeeren f Bravenliage den 2 Juni 1896 üe Commisaaris der Koningin voornoemd FOCK ZAAL KUNSTMIN Sociëteit ONH GENOEGEN t Coacerl Direclenr MAIITIN STKIN HEDEKAVO D Groot Concert dooi de wereldberoemde AMERIKAAN8CHI kl JUBILEE SIHOEHS 8 Kleurlingen Hcesteraangers a DAMES 5 HEEREN Schitterend Sucre in Amaterdnm SPECIAAL PROGRAMMA op den avond der Uitvoering aan het lokaal PRIJZEN H H Leden 90 Vt Niet Leden f ISO Plaatsbespieking en verkoop aan de Zaal KAARTEN verkrögbaar f ISO h do boekhandelaars H 0 EDAUW en J db VEN EOKKEN 4 PARASOLS jT cosaxiTS V Spol 1 Jte t 4 f flan iAmm J DAMES Prvnti H in den IQ Katoen Zydi BOORDEN Wisbrun Lifimann MARKT 136 Gouda Diiik au A Huinkman Zuon M ANCUETTEN A fr Buelun Ploolael V r ® RANTENKRAGEN Zt d n Stoffen itptriiltann enz mmii mmm TB O OIJIDA ten overstaan van den Notaris G C FORTUIJN DBOOGLEEVER op DINSDAG 16 JUNI 1896 des morgens te elf uren in het Koffiehuis iHiaHoaitt aan de Markt van Een goed onderhoudeu net ingerii hl Err en Tuinlje san de Turfmarkt te Gouda Wgk H No 89 kadastraal bekend in Sectie B No 1153 groot 1 A 20 Centiaren Te aanvaarden 1 Juli 1896 Het Huis bevat beneden een ruime Voorkamer pn eene Tuinkamer Keuken met Bergplaats en Kelder en boven 2 ruime Kamers Waarvan een met Alkoof Dienstbodenkamer Badkamer en Zolder Het Huls is van Wateren Gasleiding voorzien en heeft vele gemakken Te bezichtigen Vrydag Zaterdag en Maandag 12 13 en 15 Juni van 9 tot 12 en van 2 tot 4 uren en op den verkoopdag van Ötot 11 uren Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris A llernege bekroon d ni Eere Diploma s Gouden en Zilveren Medailles benevens Eere Diploma Gooden Medaille en Ortificate of Award of the World s Hygienic Exposition Oiicago 1893 is het f ereldberoeiwl Droive lioisl lloiii Extract MELIANTHE UIT DK Machinale Fabriek DE HüNIüBLOEM VAN H vanSchaik Co gevestigd te Gravenhage Gean middel la ot kan worden uitgevonden welke de Melianthe overtreft het is OJfBEliltOEPULlJK het beste middel ter wereld hetgeen de vele en verschillende bekroningen getuigt Het verzacht en geneest ON3I1ÜDBLIJK de strengste hoest en verouderde borstkwalen Dadelgk na het gebruik der MELIANTHE doet zich de weldadige invloed gelden Het groote debiet en de vele attesten aan de MliLIANTHE bewezen zgn de overtuiging dat hare uitnemende en genezende eigenschappen op prys worden gesteld De MELIANTHE is verpakt in üacone van 40 ets 70 ets en ƒ 1 met gebruiksaanwgziog voorzien van ons Han delsinerk gedeponeerd a d Kechtbauk Ie i Graven lage IMT Verkrggbaar bfl F H A WOLFF Drogist Markt iouda E H VAN MILD Veerstnl B 128 te ffourfa A BüUMAN Moordrecht J C RATELAND Boscop B V WIJK Oudewa T FEANSCHE STOOMVEEVERIJ Gkenitsche WasscberiJ V II OPPE IIEIMEIl 19 KrulKkade Rotterdam Qebreveteerd door Z M den Konmg j dar Belgen Hoofddepflt voor GOUDA de fleer A VAN OS Az I Specialiteit voor het stoomen en verven vani alle Heerenen Damesgarderoben alsrok allaj Kindergoaderen Speciale inrichting voor het atoom n van plucbe mautela veeren bont enz Gordgnen tafelkleeden enz worden naar de nienwste en laatste methode gaverid Alle goederen hattg gestoomd of geverfd worden onschadelijk voor de gezondheid en volgen staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zgn de prüaen 25 gedaald Te stoomen goederen als nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goaderen in eana weeji Sto oaao lD o o tcLieaa st üESTA FETTEk Rotterdam Gouda Utrecht DAGELIJKS uitgezonderd Zondagen vertrekken 2 Booten van GOUDA naar UTRECHT des morgena ongeveer ten zeven en des namiddagii ongeveer Leo vier uur Met dezeu goederendienst bestaat ook eene zeer goeilkoope relagelegenhetd voor Paaaagler naar UTRECHT en tusscheugelegen plaatsen Kantoor Xieuwe yeeratal De Agent 11 J MOEItBEEK Kalhreiiier s Rneipp Malzkoftie gezondste en beste koffiebijvoegsel AMBRSFOORT A HERSFOORTSCHE H CHINALE Sloom itrood en Beschuitfabriek stoom Automatiache ffalaen Meel abrlek Fijn gebuild Water Tarwebrood wonit ran Aa puikste soorten tarwe ver I vaardigd blijft liier door atcods heurlgk van smaak en is verkrijgbaar ia plaat vorm gemerkt met eene anede over den rug m atuka van 4V et e i et 10 et 15 et 20 et on aU Waterkadetjes van 2 et Tulband wonlt ran do fijtiato zuidvrucliten lieele natuurboter eieren enz gemaakt is hiur door eon Injtoniler hoerlgk gobak liotwe k met droog wonlt en roor deze uit Riiiutende kwaliteit zeer goe ikoop verkrijgbaar volgeus geheel nieuwe verbeterde vormen met kapjes in luks an 50 ot 15 ot 100 ot Gewoon Roggebrood wordt van do boste en sraakolijliste soorten rogge zonder I oenig vreemd bijmengaol gefabriceerd ia liier door bmtengowoon beerlijk van smaak 1 zoer gezond on voedzaam en verkrijgbaar 1 Kg 5 s ot IVi KK S i Ot 2 Kg 11 Ot 4 Kg 22 et e Kg 33 ot deze gewiobten belialve van 1 kantbrood worden gegarandeerd Prima Ongebuild Tarwemeel wordt van speciaal er voor geschikte besta I soorten tarwe gemalen en is verkrijgbaar In i Kg pakjes van 6 ot Onze dépöthouders mogen niet duurder verkoopeu en verandeI ringen der prijzen worden door ons eerst geadverteerd Onze artikelen zgn uitsluitend verkrijgbaar bü onze dépöthouders welke te herkennen zijn aan de aepótborden en de wagens besohilderd met de fabriekstitels en W H MEUR3ING Eenige dèpöthonder te Gouda J L LGEFLANG Door geheel Nederland dépöthouders gevraagd tegen zeer gun I Stige COnditlën en franOO vraohten der volle en ledige kisten Het groote aantal zenuwkwalen ▼ UI mnwlieofdpijn t tet de TOtrnfrunde kenteekeaen yn npepleile hethenkerMrto l k tN eren nef iteeai ktli mtddalen door de mediiotae wetenMbftp anngewena Bent mui Am BiMWM ttjd kemt de eer toe dat iH door hêt gebrnlk nuken tu den envondititen wer nimilllk lü m Ï1 I I aan t I 4 a kJ a l bI S J W Jl 1 J I 5 a H ïjIM ÏC eer toe ast iij door oêt ebrnik nuken tu en envondigeten weg ubm de linid eene ptiTelelofiMhe ontdekkinc edesn heeft die at boaderde pToefnomlani tde relieelt veteld ver reld li en UrvIJl eij in weteneebftppeUJke kringen do hoognte M wekt tereu eeno weldtnd blijkt te i n Toor de un lennwkwtlen Uidendo BeBUkkKeneeeirljee ia nltgoTonden door den geveien ütTIoier tkh Qonondbelt Or BoBUl Wtti Vilitaofen en berait ep de onderrindlng opgedeen In eene BO Jtrige pmktijk n i wa MhI B TMM hei h M metal p r Am w rd k d art r a liUit ton 4 v4 iiiUl oMnil4 llljk u hat ws l nedavodoold Vet doie geneotwij vtrtM wtAelUk tbitterende reenltnten Terkrogon ea tij ni kte looreel epgnng dn na oa i c M iMtMmt goeehreTen werkje QVER ZENUWLIJDEN EN BEROERTE hare vovrkemlHt in genaifeibinnen kerten tijd reede de Uo dmk verMhenea ii l t boekjo kerkt nUt nllaoa t m k l OMtopnbliak veretunbere TerUnringin emtreot bet weien der nlenwere thennie w i iatmrfr lelfi iM wubopige ganllta vorkregan itwarking mur ook rindt vm durin woteaMkABnlUke▼trbudeliagon nit de m dU li blad n die Mn deie geneaewljie glwljd xljii ioe t4 ÊJEèÏAllTM talTftS gatninahrlftenTubooggeplutete geneeekandlgen onder welko f Bintlr d dr inruier un depelylilleM ta PerlJ nailoaaineHt 10 ItelaereMr Md ir arettlinrwd rTiiiiair ata M lL ankilMlflM Hifaekt a Olaraatani SMlfltaratft Ór Oohi te Stattin lroBiie rirÏM ir vrUd wU MJ0hlln aei 5r P Paraatltr laaaaekeer llraoteer vm kat tioafltul ta Aiaa lekelaratfe Dr tehcrtal kulatl OuleeNta tul Wmt Dtraee el dr lenaeahMr dlroatier ar lalvue MeruaaUMe InrMIlH nSi hm tljdera te Portia rae IL Noetré 984 Oaeael or Aiibaeteah wM r te Oorfo Dr lufeM vrwrf HU te ZkknHi O or tebavit ioabt Md r to Weaaaa Dr 0 l0H val ta Lt Forritro Oani IM vo CoMoH Oealral r yt f e de SiRtt Ie FrtNkri fe en vela udoni Ah nllen wier MiiawK at l r f wlndor asngadaaa U rg TlT Ji a HnWK feUghald IU l Mf waarvan de kenteekenan illb abroeleoko kaoldalje MtmtfM hMo heoNHHi klooiariraah ireota jHkketkoarkeU iaJea keU Hatelaoakaid Itobamöitio oaraat a oriw hoialWiO toaaiaad fxatr tH9 ctokaa die door beraer getrotran werden en nog lUiaa êmm i nrolgen Marraa looali vorlaMialafloo eNvamDiaa tat tFralae iwara loegval naoMI k aMOna ilMftld dar lowrMrtia Mt voertdartade Bl a foatiall k iwakta vanwakklni van gakaenn au én cU ua naia K dar gaiiaeaktindlga bebandellag geweeit liJn maar door do bekendo miadolon ua BtliaadlatMakoBdwatorlraur wrljvoo aleelnaeeren atoomlool of leabaden geengeneilocof laalgtaf buiut kwaal gevandaB babbon an ton alotte aÜ dte vrooa ▼ T r li r rM 4u toa reden kobbaa wogona Tortabljnaelen ala ilob aanlieadaad aaietig vaolai vaNooviag la bol bMN baaflh ptjR Ml daliU bMd Uartaiaa aa donhar werdaa vaar de aoaaN drakkoada plja andar bot vaariMN latiiai la da aorea hal vaeloa van kriebeNai In ee bet alapan vaa baodaa ea aotoa taa al laM vü catagartaa t b aawlUdsra ali ook aan joM a malitH fUianda aaa blookiaakt aa kraafcWoatbaM Ook aan guondo lain oaa laaie paraaaaa dta vaal aiet kat beau workaa en gaaatelijko raaaHa wUin ToorkoBOB wordt drlngand aangeraden lieh het bqren Tartnelde werkje aan ta a flte kalwtlk op aaarnuM koatataoa en fraaee rwioaden wordt door AM t rdua door CLKBAN dk Ca HeiliKOweg m B t r auBi r K SAmTRN KOLFF Apotbaker Karto H MtM 1 hl l BBT dl POKTOH Undegraobt blï de Saaxdbni F uBi Op ia vgiaaniaab itadldnale tentoomtalllng ia de r WeiaaaaiiBii Hka SM se tjio é n fut M l d Itlverma M dalll bakroond toriawdter uifde VFcforJaJBron fe Ober ahnstei i by£ms Tafeldranm Vanhj0 ninklykef uis erji èc er a icfe a4imlMapftg fat Sxfi Ualied i utÓrüiWro v ei estiffdt bUerdam UdS£xaK BINNENLAND GOD DA 4 Jani 18 Ouu gameente kwft weder een getoelig T rliea gel dea door het ooferwtoht oyeriyden Tan deo heer C C H Prince Geroiman tijd ala lid van den raad da burgerg lertegeniroordigeede heeft de orerledaae ook in vele andere opzichten als lid van onderscheiden commiasiè n en genootschappen als roorstander en beschermer TiQ knnst en wetenschap zich rerdienste lyk gemaakt To vete kringen zal hg zeer gemist worden vooral wegens zjjn aangenamaii omgang en joriaal karakter De bekende M T die gisteren trek scheen t hebhen in eau borreltje liep de tapperij in van D in ds Kniperstraat alwaar hg niemand aantrof Bg begaf zich daarop naar de binnenkamer waar CTeneens niemand aanwesig wae op heb bed waren versehilleode roorwerpeii n lrrgiAR o a een kraft met genezer wal hem ook het meeste aantrok Bg larliet met deze karaf de tapperg en ging naar zijne Trienden op het Veeretal Door de warmte n het Schiedammer Tocht tI I hg weldra in handen tan den op het Veerstal turveilleerende agent san politie die hem arrisiserde r is procesmbaal tegen hem opgemaakt en hij is heden morgen naar Rotterdam OTergebraoht Voor het gisteren te s OraTenhage gebonden acteeiamen lager onderwgs is o a ge slaagd mej J M Posthnmns alhier Het te Ondewater bestaande ospelle koor liet lich 1 1 WoeusdagBTond Toor een aantal genoodigden hoorsn Oe Terscbilleude nommers Toor t meerendeel gewgde muziek ran Swe link en andere toondiohters nit rroeger tgd maakten een teer berredigenden indrnk en tersterkten de aanwezigen in de OTertniging dat dr nog jeogdig rereeniging onder leiding ran haren directeur den heer J Posthnmns op den goeden weg is om iets wezenlijk schoons Toorfc te brengen Het koor bestaat nit 16 dames en heeren De directie ran de mattschappg Zeabad ScheTaningan he U met den heer Lomière te Lyon oitTinder Tan den cinematograaf een OTereen komst getroffen om deze nittindiog tgdem hst geheels seizoen in de theaterzaal TKn het i rhus tt Teitoonan FEVILLETOX 139 Oaroonioblige joogen berispte Tifie Ik eat liaD du ik wn flewhje TÏnd Wacht bier hd oogenWik Tifle lODd de droppelen of het roobt dat de Mdioijn TerbMlden moest aaa Shad id maakte neb toen gereed om nit te gaaa tg zeide aan de dieoatbodcD dat cH roor hare meeitcrei eene bood obap te DaDflkbald bad Zij ging evenwel niet naar Bautbeld maar naar bet kaïttel Dane Het il hier de plaata om een woordje over de Dlunea ran juffrdnw Elita Tifie te Ecggen Deie ot hield er ook oog eertuebtige droomen op na Zfj bad it den laaUten tjjd beerlyke luchtkatteelen gebottwd Zij had begrepen dat het niet kwaad van t n haiahoudater te worden op bet kasteel I ine Daar vaa alles öp een grooteo Toet ingerioht CD behoefde EJj niet te vreexen dat Lord Dane als jonge heer veel rerstand van hnishoodelgke zaken omt of haar al te reel op de vingen BOa k ken De haiihoadeter op het kuteel was zou oud dat ty welhaast ongeicbikt voor hare betrekking zou ign Tifle hoopte haar te vervangen Werd nu lord Dane s leronsdraad too op itel en sprong afgesnedea Is het komplot dat S ad bad sfgetuiBterd deed renen daa te den Tifle s tucbtkaiteelen i rook ea Da Nederlaodsch Kamer taq koophandel te Londen heeft in bare jougste bdstnarsfergadering begjoteo belanghebbenden bg da znirelmdattrie door middnl eeoer cïrcalaira te wyzeD op de wenacheiykheid van da oprichting eener Butter Defence Aisociatiou f die wan neer Britiche autoriteiten vervolgingen beginnen in zake da baweerda vervataobing van boter voor een zoogecaamd ateat oasec een bealissiDg in dd gerecbtihoven ïn bet hoogste resaorl zou kannen uitlokken om aldas de gegrondheid der beechuldigiog volgens de bestaande Britsche vretgeviog te toetsen M t V € De redactie van bet Briteh Mad JoornaU vermeldt hel onderzoek van geen alcohol bevattende appelvüO welke volgens verklaring der fabrikanten vervaardigd wordt van Éet zniver sap dar appelen terwgl da conserveeriog bewerkstelliiid wordt door een verwarmingiprocédé Uit het endarzoek bleek dat inderdaad alcobol niet aanwezig was dat gaene chemische conaerveerlDgsmiddeleD waren aangewend eo dat de wyn gaeneachadeiyke metaalrerbiodiogen batta De Bainanstelling kwam overeen met dia van onvaiïvatacbten appotw n xondar alcohol Deze wgu is flangenaam van smaak en ge zond M t V De Te c ontving het volgdode telegram Moi en vertrekken zes bataljons naar de XXVI Moekims Bg de herstemming ter verkiezing van een lid der gemeenteraad te Rotterdam zgn uitgebracht 2630 stemmen van onwaarde 23 geldig 2616 Gekozen ia de heer D de Klerk met 1760 stemmen De heer mr J G L Nolst Tréntté had er 856 De groote rArgaderiog der Reoonatraiitsche Broederschap zette gisteren te Amsterdam baar warkzaamhadea voort Zg werd al aanitoDds verblijd door het bericht dat mr J G Gleiehman en prol B C Roftga gisteren onderscbeideiilgk tot Hd der Broedarsohap commi ie en tot curator ran t seminarinm benoemd deze benoeming mat ingenomenheid hebben aange nomen Het verslag vao heb college van professor en caratoreo wordt goedgekeurd en daarmede het gewone crrdiet voor de bibliotheek toegeitaan Aan den aftredenden an niet herkiesbaren curator dr H Slotemaker brengt de voorzitier een woord van warmen dank damp vervliegen iSij begaf zich naar het Vaitoel en liet zioh door BrnfT aankoudigsn I rd Dane bevond zieh alleen in de eetzaal de groote prachtige zaal die in de groote vestibule uitkwam Hij zat ala verloren in de j oote zaal Het lioht van da kroon viel op de tafel op het sneenwwitte tafelkleed op het sierlgk deufri aervies van glinsterend kriital Hat woi e ae verleidelgke tafel maar de meester van al die pracht zat er met doD mg naar toe gekeerd peinzend in het vuur te staren Tifie wat wil zg vroeg hij verbaasd naoBruff Laat baar binnen komen O mjtord welk eeo goddeloos komplot l zoo ring Tifla aan toeu zg binnen kwam terwgl tg in haar gver haar hoed naar aehteren wisrp en hare handen ten hemel hief Zg willen bet kait ei plunderen en uw lordachap in zgn bed vermoorden I Lord Dana had nooit meer laeblaat gehad dan op dit oogenblik Zijue eerste gedachte was dat de vrouw zich aan haara meestere wgn bedronken bad Ga sitten Tifle Qg aohgnt eenigszins opgewonden te lijn Mylord bet mag ongeloofelgk en onzinnig klinken en dat doet het als meu het voor het eerst boort beraam Tifle die het ongehoorde van do zaak inzag maar niettemin ia het too waar als een evan gslie Wat vroeg Lord Dana Tifla zette zioh deemoedig op eten rand van een stoel ea daad bedaard haar VKbaal Zij vertelde al wat z vernonen haden sierde haar verhaal onwiUekeurig op dit zwak had Tifle met veten van ons gemeeD Lydney waaTso plan ia het kasteel la brtkea ea Lord Dane Verschillende aubsidiën aan gemeenten worden toegestaan Alleen over een aanvrage van da gameente te Alkmaar om een b dri e tot het predik au Is traotement heelt eanige discussie plaats Een amendement Rotterdam was voorgesttfld om alleen een alteram tantom aan Alkmaar te verleensn tot een maximum van t 300 Een ander amandemaot Haarlem hield in dat de aaogevraagde som roorloopig atecbts voor vgf jaren zou worden toegezegd Nadat deze amendementen door da voorstellers verdedigd door enkele andere sprekers gesteund door deu afgevaardigde van Alkmaar en den secretaris der Societaits oommissie bestreden waren worden xy op de gegeven inlichtingen ingetrokken en het gevraagde sub idie voort 00pig toegestaan Een voorilel van I idflQ inhoudende dat de vergadering der Broederschaps commitsie in last geve de volgende vergadering voor te lichten onjybuuit da vraag welke pogingen kunnen worden angewend om te voorzien in den galdelö en dotkI van behoeftige leden der Broederschap dieXwonen p plaatsen waar geene RamotiRtrant h fféipoente is gevestigd wordt met algeueena a efhmen aangenomen Een voorswüm Booieteita oommissie om bet AlgemoM Reglement art 84 in dien zin te vysigen €at men ua afloop van een annua gratiae de vrüheid om buiten de Broederschap te beroepen niet gronde op den toeatand der BroeilerschJ tydens het ontstaan der vacature maar op dl n waarin zg na het verstrgken van dien tarmgn verkeert wordt na eenige gedachtanwisialing aaDgenomen Na de pauze bracht de commitsie tot oaxian van de rekeningen van de boekhouders der Broederschap verslag nit De rekeningen worden goedgekeurd on den rendantan dank gebracht voor huD belaogloozen arbeid Voor de Weduwen en Weazanbeurs der Broederschap brengt de heer B van Stolk verslag uit Hg deelt daarbg mede dat de kas nog w l in stait is de wettelgke toelage aan de weduwen nit te keeren maar niet da varhooging van f 100 stdert jaren wegeneden gunatigen toestand der geldmiddelen daaraan toegevoegd Dit zou tbans slechts f 50 kunnen zgn Om da groote teleurstelling die dit voor de weduwen zou veroorzaken stelt hg namens het bestttur der Beurs voor het tekort door vrijwillige bgdregen te dekken Door den heer Hoogendgk uit Gonda wordt voorgesteld de ontbrekende som uit de kas der Broederschap te verstrekken Dtt voorstel wordt in handen eener commissie van praeadvies gesteld Op voorstel der Societeiti Commiisie wordt besloten ten behoeve van hot archief der Broederschap een nienwe copie te doen varraardtgen te vermoorden eo iotusiohen witdan Ben B echer Drake en BUI Xiobolion het eilvr stelen Tifle oeat het verhaal tot tweemaal toe doen eer lord Dane er mouwen aan kon hechten zg drukte foor oanelgk op het feit dat Lydnoy aan bet hooHvau de zamenzwering stond Hebt gij dit rraa e komplot afgeluisterd t vroeg hij Ik mylordP Alsof ik des avonds in helbosoh zou rondalaipen en mijn goeden naam te grabbel googen I I ord Dane zag de oude tooverkol dia voor hem stond aan en knohtte om een glimlaoh te verbergen Wie heeft het dart afgelniaterd Dat kan ik nw lordaofaap niet zeggen Dan bad gij wijzer gedaan het gansche verhaal voor u te bonden waa het onverBobillige antwoord Wg kunnen oui aan die praa ei niet itoren Maar mylorrt het Igdt geen twijfel dat bet kloaplot nitgevoerd zal worden riep Tifle ia doodiaagat uit Gg moet u wapenen Juist en gg moet m drn persoon sanwgzen die bot u verteld heeft wie het ook z jn moge Zoo niet dan ui ik de zaak morgen aan Squire Lester in handen geven Dit zou lijnrecht tegen de plannen van Tifle in druischen en tooh wilde zg Shad Hevar niet noemen Haar of zg wilde of niet het moest geschieden en zij begreep dat sr met Lord Dane niet te a tten viel Mytordf ik leb geene bgzondere beweegredenen om den naam te venwggen van den persooo die het mij medegedeeld heeft en uw lotdsohapkaa ben satnurlijk oatbieden naar ik wenaohte van het supplement der biografische naamiyat vao profeasoran en predikanten der Broederschap door wytaa prof Tideman nagelaten en thaui beraetande in de bibliotheek van het seminarinm vooral om dan arbeid der eommiisie benoemd om dit belaagrgke bistorinba werk voort te zetten prof Rt ge en dr B Tideraao gemakkelgker te maken Een voorstel van Jtrecbt om de ondaritaiining van behoeftige leden van opgeheven garaeenten bg da iret ta regelen wordt na diacastie ingetrokken Het bovengenoemde voorstal om bat tekort der Waduwenen Waeienbenri uit da kas dar Broedersebap te dekken wordt na oagnMtig praaadviei net meerderheid Tun stemmen afgewezen Veraoheiden gameenten u an belangrgke bgdragen mt hara niddelea tos tot toorsiening in da tijdatgke behoefte Het gehsate verslag van de Societetti Oommissie wordt goedgekenrd De boekbondcr brengt zgn begrooling roor bet volgend jaar in dia wordl goedgakênrd Bg de algemeane voordracht daalt prof Tiats mee dat de nitgebreida oe retoren veigader ing tot aiiieming van het ad missie examen earit iti September kan gehouden worden Den voorzitter dr H Y QroaDtwegao wordt door den ondervoonitter dr P B nitter dank gebracht voor zgn nitmAntende leiding Dit naam van da Sooiateits Hoommissie daalt de secretaris mede dat in plaats van di Jorisaen dia niet meer m aanmerking weoschte te komen tot haar voorzitter ie gekozen prof Tiele Ds Schim van der Loeff blgft all secretaris werkzaam Twee vreemden waaraohgolgk Dnitichere kwamen een dezer dagen te Hulst m bet logement van den haar V logeeren DeBzalfdan dag dat ze waren aangekomen trokken ze neer stilletjes weg medenemenüe een gouden daraeaborloge een zilveren heeren horloge oorballetjei een broche en aenig geld allei toebaboorande aan dan logementhouder die dan diefital eerst s avonds toen bg door bat wegblgven der lieve gasten argwaan kra ontdekte Tot heden weet men nog niet wie de twee dievan zga een ervan wordt varmoad nok onlange te Middelborg bg een dergeiykeu diefstal betrokken ta zgn geweest De pantoffelhald der Bossche sj hntterg legen wien f 33 boeta geSiaoht was wegens verschillende overtradingeu is door den lobnttarirAid veroordeeld tot te zamen f 46 boeta en f 2 15 koBten dst hot geheim bleef Ik heb in vele opsichlen dienst van hem Ik geef hem nu en dan eene aaU moea en een paar oude sohoonen en h is daarvoor met Igf en ziel aan mg gehecht en gebruikt zijna oogen ea houdt niJ op da hoogte van al wat hfj weet 1 daarom hoop ik dat uw lordschvp hen niet tal verklappen Dat geloof ik zeide Lord Dane die Tlfle a bedoeling niattogena aande hare eenigttna daistera taal begreep Het il die ongelukkige jongen mylord van wien aismand rooht weet aan wien iij toebehoort noch waar h van daan komt die als hst ware uitdea grond is te vooraob o gekomen ik bedoel Shad van grootje Beaa Sbad van grootje BeanI waa het verbaeede antwoord Wel die jongen vertelde niet anders dan leugens Tifle boog zieh een weinig tot Lord Dane an kat licht van da kroon viel op haar gelaat Het droeg eene emstig kuitdrukking die h j er nooit te voren had o ene t en dit trok zfjne aandaoht Diezelfde Shad zal a ia desa zaak de waariwid verlelleo mylord daar wit ik mei nlja eigen lerea voor instaan H haeft minder gebreken en mMr verstand dan men algemeen in Danesheld denkt Ik mI hem apreken zeide lord Dane Wanaear Mgt gy dat die snaken willen inbreken Mylord dat wiaten zij zalven nog niet Vooreent nog niet ZIJ lofaenen ergens op te wsohtan laaar Shad kon niet verstaan waarop miasekieo tot dat de lichte maan over wu