Goudsche Courant, vrijdag 5 juni 1896

l 1 88 8 80 8 40 9 40 7 88 8 47 Ê 7 80 8 84 ff 7 48 9 1 ff 7 88 8 S8 B IO 10 8 8 87 7 88 7 47 8 10 8 08 ff t io a ia V ff sa 8 84 ff 8 88 a 80 Ï 4S 8 07 GOUBA Directe SpoorwegverMndlDgen met GOUDA ZomerdieDSt 1896s AaBgevaogeD 1 Mei Tijd vae GreAvleba 90t D 0TTl l AIJ 11 11 18 18 18 88 1 84 8 80 8 87 18 88 18 88 10 48 18 88 1 44 4 8 4 18 UOTTIIIDt H S OVDk 7 68 7 89 8 8 8 18 8 88 8 81 U iO 18 87 HllO eODOl Ibf 6 81 7 80 7 48 8 60 9 19 9 4810 1111 8618 881 88 8 44 8 40 4 04 4 88 6 17 8 187 18 7 68 bTbB 8 88 Vootb 8 6 10 17 1 41 4 89 8 18 9 84 Z Z w ll 10 89 1 88 4 68 8 80 9 48 Zai a a8 10 48 a oa 6 04 a so B aa QmU 8 88 7 60 8 18 S 18 9 4710 18 10 64 18 06 18 88 8 17 8 14 4 08 4 888 16 8 47 8 807 488 1810 1010 88 8toM te Bl wïk Etataw g NooMorp Uidiohrodua M Htknloip OTKÏOHTGOODi OinAi 8 88 7 80 9 9 88 10 10 88 11 88 18 60 8 08 8 68 4 46 8 88 Wwrdm 8 68 8 11 10 88 11 68 4 18 8 88 üil Uw t r 07 8 19 10 81 4 84 OlHuU 7 98 8 88 8 84 10 10 10 44 11 10 18 11 1 88 8 48 4 87 6 17 7 09 O0U b 7 10 8 88 a 10 18 10 48 11 18 18 10 li aa 1 87 8 4 4 48 6 18 8 84 7 14 7 49 8 88 8 84 0 8411 0 iSM H 7 48 8 47 11 11 40 4 87 8 01 10 08 Z iw 7 88 8 88 11 11 18 4 8 08 8 18 10 16 Toorb 8 07 B Oa 11 18 1 08 8 80 8 88 10 87 r Ha 8 18 8 1810 7 10 48 lUO 11 4818 48 1 08 1 87 4 17 6 86 6 88 8 88 7 44 8 818 88 9 8810 8811 48 O l D l T 11 O H I 10 67 18 86 8 80 8 1711 14 8 87 11 11 8 48 8 84 11 48 1 87 8 08 8 60 10 17 10 84 10 41 11 07 lltSTItDlM OOtTDi 7 18 10 48 8 84 6 4 4 18 7 46 9 48 8 18 1 10 18 11 8 48 8 88 8 40 7 18 8 48 11 1 fi O U U k k USTIIBAH 9 88 10 8 18 10 4 11 10 88 1 1 18 8 18 SUt n O0neraal 2e Kahh ZifcOng Tan Woenadftg 3 Jani 1896 Bet debat over art 4 der Kieswet onderstand ie elke ODdersteoQÏDg a geld of aodere btDoodi dhedeo tot lening van nood met het Bmeodement TydemaD om onder oDderttaod eok te Teritaan kostelooze geneeskundige faalp en geneesmiddelen en het aoaendeaient Sanders om beide categorieSa met onder onderstand te begriipeo werd TOortgez t De heer Tydemau rerdedigde nader Ego amendement dat zich beter aansluit by het bekende amendemeotRoeëll en b j bet arrest fao den Uoogen Raad terwyl art 4 gedeelteiyk daarmede in siryd is eo anderdeels moet worden rerklaard ait dv toelicbting De beer Veegens verheugde aich dst de minister ran Buitenlandsche Zaken van gevoelen is Teranderd al verwondert hem dit waar bat gold een qaaeitie van interpretatie der Grondwet De heer Beelaerts acht het ondpischeid tasftchen genepi middel en en geneeakondige hulp onverdedigbaar De Minister van Bianent Zaken voegde aan het slot van hot artikel toe Tot lening van nood aan beboeftigeo erstrekt Hg bestreed het beschouwen van geoftesknodige hnip als onderstand maar waarsohowde toch ernstig t en het amendement Sanders omdat dit een verklaring geelt ia stryd met de grondwet waardoor bezwaren tegen de kieswet overwegend zouden kanoen worden en deze in gevaar brengen De heer Sanders handhaafde Egn amendement en achtte den wetgever volkomen bevoegd om de grondwet te interpretneren in daarentegen onverantwoordelgk om bet Ijjden der mensohen te gebraiken als middel tot kiesrechtbesnoeiing De heer Lohman verdedigde het smendementSanders daar hg geneeskundige hulp en geneesmiddelen aan armen niet beeofaonwt als onderiUod Acht den minister de aanneming van hel amendement gevaarlgk voor de wet bg trekke art 4 in Minister Van Houtnn zegt geeo dreigement bedoeld bedoeld U hebbeo maar enkel te bebben gewezen op de mogelijke gevolgen Het amendement Sanders wordt verworpefN met 50 tegeD 40 stemmen Bet amendementTjdeman wordt eveneens verworpen met 63 teigen 21 stemmen Art 5 thans aan de benrt konende schorst hot kiesrecht voor militairen beneden deu rang van officier tgdeoi hun dienst De heer Staalman lichtte zga amendement toe om aan vrgwilligers die in den regel gehnwd hun woning niet aan boord of in de kazerne hebben wel kiesrecht te geven Bg achtte de schorsing van het kiesrecht voor deze categorieën leer onbillgk eo in vele gevallen een ontkieseriog Aangenomen werd met 48 tegen 45 stemmen het amendement van den heer 9 aalman tot toelating tot bet kieirscht van onderofficieren die in de belastingen voor hnaraanslag vallen en mst 47 tegen 45 stemmen bet amendement van deu heer ISeret om tot bet kiesrecht toe te laten alte actief dienenden beoeden den rang van sergeant Hat debat over bet gemeentelgk kiesrecht is daarna begoDDan Oifcternamiddag werd te Almelo nabg de gosdereoloodo der H S M een wagen met petroleam gelost Eensklaps vernam men dat een v it gevold met petrolenm in liohtelaaie itond Nog 2 andere vaten verbrandden m de Indien niet spoedig flinke hulp ware komen opdagen zon deze brand ernstige onheilen hebben konuen taweegbreogen Maastricht saogehooden Belgische geeitelQke U op eigen veizoek naar Luik uitgeleid om ter beschikking te worden gesteld van den proourenr generaal aldaar De U Voor de reobtbank te Arnhem had cich eergisteren wegens oplichting te verantwoorden Gouda Moordreoht Kieuwerkerk OapeUe ftotterdam BotterdajB OapeUa Klenwarksrk Moordreoht eonda Hh bo d 8 86 7 88 a Oe a 8i 10 19 Ondiw 8 80 f WMidaB aa 8 18 OtncM 8 18 8 88 8 41 0 64 10 81 8 81 B 87 8 87 a i4 Qcvd AaOwdui U De oorzaak is oobskend Joiaones Albertoi t ood 28 jaar behanger te Almelo thans gedetineerd Deze perscwn hield er bigkbaar vanopgroota schaal te werken Tal van plaauen genoten de eer door hem bezocht te worden en met een zekers voorliefde koos hy slachtoffers onder zijn collega s de behangers en stoffeerders Hg stond terecht wagens oplichting gepleegd hg de behangers Ëblers te Arnhem eo Laboeman te Hilversnm doch bel i bekend dat hg zich aan eenzelfde feit schuldig maakte ten i ziohte VBO den behanger Albers to Apeldoorn eo dat hg zulks trachtte te doen bg ds behangers Themaos on Van Aanholt te Doetinchem waarin hg echter niet slaagde daar de Doetiochemscbe herren de zaak uiot vertrouwden en zich niet door de hoop op een goede bestelling lieten bedriegen Overigens had L echter succes te over Deo heer Kblers had bek aagde bewogen tot de afgifte van 5 tafelkleeden en 25 tapgtvtaten tot een gezamenIgke waarde van f 130 terwglbekl valscbelgk voorgaf te komen uit naam vau mevr Ketjen te Worth Rhedeo ten bewgze waarvan hg een door hem goncbreven en met den naam van mevr Keljen onderteekend briefje aan den heer £ overhandigde Bg den behanger Lahnemau ad hij wederom gewapend met een ondsrteekend briefje opgegeven te komen uit naam van den beer De Beaufort burgemeester van Baarn Hij bemachtigde daar 14 tafelkletiden en eenige stalen tapütgoed tot eeo totale waarde ran 365 Beklasgde had alles te Arnhem en Hilversum verkocht voor te ramen f 205 Het ochgnt dat er zeer veel aanleiding bestaat om aan de toerekenbaarheid van dezea bffklaagdo die op het oog een zeer net en ontwikkeld persoon is te twgfelen De deskundigen zgn het over zgn toestand niet eens Dit schgut in elk geval vast te staan dat bekl zich overgeeft aan het miabmik maken van alcoholische dranken u onder den invloed daarvan pleegt hg zgn misdrgven Zgn verdediger mr Van Essen deelde o a mede dat bekl in den tgd van 2 uren wel 40 cognacjes kon versliaden zonder wat men noemt dronken ts worden in dergelgken toestand wordt hg joist slim Nn is het de vraag of bekl dao toerekenbaar is en we zeiden bet reeds de deskundigen hebben daarover een Terschillend oordeel De geneeabee ea te Zatphen die beklaagde vroeger onderzochten zgn beslist vsn oordeel dat hg niet toerekenbaar is Toor zgne dadeu de Rotterdamsche deiknndigen zgn van een tegenovergesteld gevoelen Da Amhemscbe geneesheer die bekl slechts oppervlakkig heeft oaderzocht staat aan de zgde zgaer Zatphenscbe collega s en is bovendien van oordeel dat eenzame opslaiting in het nadeel van bekl zai zgn en verdient das fOor hem ia elk geval gemcenscbappeiyke opsluiting de voorkeur Bg het getuigenverhoor behoeven we niet stil te staan dnar het slechts strekt ter bevestiging Tsn de bekentenis van beklasgde De officier van justitie mr Soheltema scht het ten laste gelegde volkomen bewezen ta deelde mede het niet noodig gevonden te hebben bekl ook nog vooi andere feiten te vervolgen Het is alleen de vraag of bekl volkomen strafrechterIgk aansprakelgk ia en ZEd Achtb meent die vraag bevestigend te mogen beant woorden Hg stelt zich geheel op het standpnnt der Rotterdamsche geneesheeren Spr acht het wenscheiyk i bekl een langdurige gevangenisstraf op teleggen om hem zoodoende geruimen tgd van den invloed van sterken drank af te honden Eisch twee jaren gevangenisstraf De toegevoegde verdediger mr Van Ekbco vraagt plaatsing van dezen beklaagde in eeo krankzinnigengesticht Uitspraak Dinsdag Z G 10 80 10 87 U 4 11 11 11 10 10 11 la sa a 8i 11 88 81 10 88 lo ie lo aa 10 88 10 48 10 40 8 8 88 8 18 all 80 lO U 8 86 f to 7 18 7 89 8 48 9 04 8 17 8 0 4 88 8 10 8 80 10 1 lU 7 81 88 Het wordt nogmaals herinnert dat de Igst véo deelneming aan het XXITIste Nederlandsch Taal en Letterkondig Congres te Antwerpen den 15n dezer zal gestoten worden Ook tot dieo tgd Itao mea de vraagstakken opgeven die men op het Congres zon wenscheo od te werpen of ï bespreken Men kan ich wenden tot den Secretaris den beer Hn racht Melii secretariaat St buis of tot de algemeeoe secratarissen de heereo Jao Boocberg en Pol de Mont Met groolé opgewektheid ii te Qorinchem het feest gevierd der 40 jarige ambtsvervulling vao duo oudsten predikaat aldaar ds A De Pecker Ëee commissie gevormd uil de aaozienlgk ste ingezetenen begaf tich naar de woning an deu jubilaris en bood hem die gedurende de 36 jaren welke hij te Qorinchem in functie is zich zeer veel vrienden bad gimaakt een bigk van belangstelling aan namens tal ran vereerders onder welke velen die thans elders geveetigd zgn Het geschenk was vergezeld van een album mat de namen dtr das I nemers vervaardigd en van een sierlijke opdracht voorzien door den calligraaf den heer Émck Tevens werd aangeboden een geschenk in portefeuille Ook het kerkbestnnr tal van corporation eo leerlingen droegen het hunne tot het welslagen van het feest bg Een leden tgdens drama plaats koeibloadig kcteur Eenige dsgf n gehad in het Londeosche lyrische opera de opvoering van eeo vaderlandsch getiteld For England eeo incident dat zonder de tegenwoordigheid van een der acteurs noodlottige gevolgen had kunnen hebben Omsteeks tien our geraakte plotseling het achterdoek ia brand en in een oogwenk was het geheel aohtertooneel in vnor en rook gehuld De toeschouwers sprongen verschrikt op en wilden reeds iu een wilde paniek naar de uitgsngen vlechten toen een acteur luidkeels riep Weeat niet bevreesd dat hoort bg het stnk Op hetzelfde oogenblik liet de brandwacht bet ytereo scherm zakken Nauwelgks twintig menseben badden de zaal verlaten en de overigen hernamen toen het scherm zakte bedaard hnn plaatsen Door een oogenblik van kalmte was hier een ramp voorkomen De voorstelling liep verder zonder sloornis ten emde en het publiek beschouwde het braodje als eeu vernuftig uitgedacht hors d oenvrr Onlangs werd door ons medegedeeld dat iemand oa een twintigjarig verblyf in het buitenland hier te lande teruggekeerd aan zgne militaire verplichtingen op gevoelige wyze werd berinoerd Hem werd toegestaan voor den duur van zgt niet vervuldeo dienst als vrüwilliger een plaatsvervanger te stellen doch hg moest a s achtergebleven toteling op 38 jarigen leeftijd zelfs als milicien in dienst treden Nn bij eenigen tgd persoonigk als milicien beeft gediend is hem thans vergund ook dezen dienst verder door een plaatsvervanger te doen vervullen Dinsdag avond tusschou 8 en 9 unr voer voerby de kust te Scheveaingen een ramschip der Nederl marine dat met electrisch zoeklicht seinen trachtte te wisselen met de kustwacht aan den vuurtoren Men was evenwel niet in staat van hier uit te antwoorden omdat bet sign alen stelsel nog niet in order was Aan het strand en voor de honderden bezoekers op bet terras van het Kurbaus leverden de manoeuvres van het schip een ongewoon schouwspel op Omtrent het ongeluk te Rossum gebeurd schrgft men nader 4 80 4 87 8 4 6 11 8 80 8 80 8 10 4 7 8 88 8 44 7 80 4 40 4 60 4 87 8 04 8 10 1 44 1 84 B Ol 8 08 8 14 4 87 DIN at 7 88 DinadagochUnd te raim 3 uren jaist toen er genoeg atoom in den ketel van de sleepboot ZaltBommel II was eo men op het punt stond te vertrekken sprong bet deksel van het slikgat waardoor de stoom in de kajnït ontsnapte De vronw van den kapitein A de Vries wonende te Nieow Waal gemeente Gameren i te bed De stroom stoom siste langs de bedstede an hierdoor verschrikt sprong de vrouw uit de bedstede en werd door den stoom straal getroffen De man poogde biDDan ia dringen maar werd door de hitte gedwongen tereg te gaan Vao da hitta kan mea aieh eene voorsrelling maken als men weet dat op pi m 3 M afstand de verf geblakerd werd en dat de roiten van da kajait aprongeo De overledene vronw was 29 jaar ood ao eerst sedert kort gehawd Brengt de an Speykc bet overschot ran t gebeente vao prins Fradenk vao Oranjaniat mede het monument van Caoora dat ter oagsdachtenis van dan prioi in de kerk te Padoa werd geplaatst brengt bet schip toch naar Nederland ever Over de mislukte opgraving meldt men aaa de N R Ct Omtrent de plaats waar de in Januari 1799 overledene sn op 8 Jauoari begravene rustte scheen gf en redelgke twijfel te kunnen bestaan B gkens een officieel proces verbaal van 18 Mei 1811 in bet gemeente archief van Padna door wereidigke eo kerketgke overheden f teekend werd in verband met uit te voeren maatregelen van kerkbouw met toestaitoming van de bloedverwanten des overledenen op dien dag het graf geopend het stoff lgk overschot gesloteu in een looden kist ao deze weder in een andere kist van menie laryoxhoot waarna een en ander werd overgebracht en ter aarde besteld in een nieuw graf aan de biitenzyde der Eacri tj van He kerk der Eremitani dat daarna werd gesloten met een marmeren plaat met opschrift Het door Caoova rerfaardigde grafmonument dat tot op dat tgdstip zich op eene andere plaats bevond werd tegelgkertgd van daar overgebracht en geplaatst midden aan den zgwand ven de kapet der sacristj De nauwkeurige onderzoekingen ook op andere plaatsen zijn nu op 31 Mei gestaakt Omtrent de redenen die tot bet niet aantreffiso van i atofiolgk overschot of omhaliel hebben geleid valt niets met eenigen scbgn van zekerheid of waarschynlgkbeid zelfs te vermelden t Zal misschien eeo twintig jaren geleden zijn dat de Ëagelschen begonneo aan t vervaardigen vsn bakes uf kaakjes zooals men ze bier te lande weldra noemde No gaat da wereldvermaard geworden fabriek van Huntley en Palmers te Reading over in handen vau eeo maatschappg met een kapitaal van 78 millioen gnideo 1 Het mgnplaateje Cripple Creek in Colorado is den 28en eo 29en April j l door aea geweldigen brand totaal vernietigd Op den 29en stelde men p iDgen in bet wark dea door een havigsn wind aaugewak karden brand te atutloo door eeo aantal hnizeu met dynamiet in de locbt te laten vliegen Deze pogingen bleven niet alleen zooder eenig rssoltaat doch hadden ook een ernstig onheil tengevolge Door het tevroeg ontploffen van een lading dynan iet werden vier personen gedood en 17 zwaar gewond Vao het geheele mgnstadje bleef geen huis gespaard zoodat de bevolking ter sterkte van eenige duizenden personen in de open lucht kampeeren moest De rechtbank te Arnhem heeft in da zaak ven den dood van dan matroos Kreoza te Rhenen den eerste beklaagde tot een jaar gavapgeni straf veroordeeld en den tweede tot zes maanden Ministerie van Landbonw Op het te Snoek gehouden laodhniihondkundig congres is Dinsdag na uitvoerige discnssie met groote meerderheid eene oonclniie aangenomen waarby de wenschel ijk beid wordt nilgesproken tot instelling van aan Mioisteria van Landbouw In da bratiderg van da gebrs t d Velden aan de Willemskade U Schiedam barstte gislernamiddag een rowketal uit elkaar Qalokkig was het pereoneal op da stelling werkzaam zoodat persoonlijke ongelakken niet plaata hadden 9 67 10 4 10 11 10 18 10 87 9 48 9 47 aj4 10 01 i o 1 ia 9 10 8 6 9 8 7 86 8 47 8 17 8 87 8 84 8 41 4 8 61 8 09 9 07 10 4 a aa io 84 9 88 8 88 8 41 9 49 11 10 7 60 11 80 10 4 Pestertiei en Telegraphie Het ingaag vao 1 en 16 Jooi a s kanneD nspMtieTelgk ia hat rerkeat met de Vereanigda Stataa fan Noord Amerika en Zwitserland moDitara londar waarde ter Teraendiog par post worden toegelaten tot een maztmamge wicht Tan 350 gram Door tniaohenkoinit van de Doitacbe poitadBÏniitratie kannen pakketten zonder aangeneren waarde a rerrekening het gewicht ran 3 kilogrammen niet te boren gunde worden reiaonden naar Paragnaj Het in Nederland Ce beffen port bediaagt bedraagt repa f 280 roor elk pakket £ lk pakket behoort 7an fier dooanererklaringen rergeield t zgn Biykeni eene nadere mededeeling fan de Fortagemehe pnitadmiaistratie atrekt zich de rerhoogiog ran bet mavmomgawicht ran 3 tot 5 kilogr der in bet rerkear met Portugal te wisielen pakketten mede ait tot de langs een der wegen België orer Antwerpen Dnitaehland orer Hamberg en Frankrgk over Bordeaax naar bet eiland Madera en da Aaorisohe eilanden te rerzenden pakketten Da tabel der pakketpoat worde dienorereenkomatig gewjzigd Varplaatat 1 Jnni De klerken dar poitergen en talegrap hie 2de klaaae C J Korteweg an Amsterdam telegraafkantoor naar Oldeniaal R Korff Tan Lobii naar RaTeatein en C M Dolk Tan Eoacbede naar Breukelen da klerk der telegraphic 2de klaaae J van der WerS ran Brenkelen naar Amaterdam 1 Juli De Brierengaarder O ran Wjk Tan Sleenwyk naar Dnaaon aeplaaat 1 Jnni Da klerk der pOatergen late klaaae M A Kngpera te Enachede vaa met Ter lof Ingetrokken de Terplaataing ran den klerk der poateryen en ielegraphie 2de klaiae L J N Brainier Tan Amaterdam telegraafkantoor naar 01 denzaal Orerleden 10 Mei de brieiengaardar J Fritaohy te AmatelTeen 24 Mei de briareugaarder H Janaen te Amatenrada en J Bolk te Weeraeloo BultenlaDdsch Overzicht De faeaten in Moskon worden onafgebroken Toortgezet De bale recepties diners en andere teeateiykfasden rolgen op elkander en ze gelgken zoo op elkander dat het werkeljjk niet aangaat ze alle te beaebrgTeD Zella de groot ramp op het KbodinakyChoja ia niet Tan iniload geweest op de feeetan Het programma werd er met om gewgzigd de rouw fan reien bleef zooder inrloed op do algemeene Troolgkheid geen rlag werd neergehaald geen Inik gesloten Zondag had het groote banket plaata dat de Czaar aanbood aan de Hnaaiache en Aziatiaofae gelegeerden der steden eo gemeenten Vierhonderd twee en derlig personen namen daaraan deel De Bmir ran Bokhara en de Khan ran Kiba in hun nationaal costuum zaten aan de keizerlgke tafel U Hnng Chang heeft ren diner gpgeren een Gbineeech diner ten bniia ran den Rnaaiachen theehoopman Perloff bg wien hg gelogaard ia Het moet een prachtige hoewel wat zonderlinge aanblik geweeat gn die de feaatzaal oploTerde met de Chineeacbe rerliohting en da tairgke emblemata op roaepapiar geaehilderd Maar de beleefdheid ran den Chineeachen gezant werd zeer op prga gaateld Frina Abbaa Mirza de broeder ran wglen dan Skah Tan Perzië ia te Moakou aangekomen all boitengewooB gezant Tan den Shah De Tloek Tan Rnaland de geheimsionigbeid en gehaimbonding Tan da rerfoeilgke bnreanoratie heeft ziefa ala men den correapondent aan de aKölnisehe Zeitnngc gelooren mag waar in al zijn akeligheid rertoond op den dag Tan da ramp Tan Zaterdag Onmiddellijk werden da telegrammen naar het boitenland aan oenaonr onderworpen zonder dat de correapondanten daar kennia ran kngan De oenaor troont niet te Moakon maar te Peterabnrg en die aana mai moeit alle telegraaamen behaWb TU enkele agentachappeo doorlezen De correapondant an de Kölniacbe had daarom zgn talagnaa per brief naar de Duitaoba grena geatnnrd an hat Tan daar rerder laten seinen Hg daalt onder andaren aea Hoog m laag wist amiddaci dat het getal slacbtoffera dnizendan 2700 badreeg Deeniettemin garen de hooga aatoriteiten tot aaronda zavan anr aleahta 365 as na leTenenplotaalingaoSoiSaU 1100 op c Da laatita opgaaf Tan da regaering apreekt Tan 1282 dooden Telt men daar aan paar honderd gewonden bg dan komt men nog op rnim dnizend alachtoffera minder dan da Daitacke correspondent Ken andera briaffohqJTer Tan hetaelfda blad Tartalt dat da Kaicar toan bg in dan Troagan oclitnd da tpng kieag da iaaitan wilda staken an nel name niet wilda Tertohgnen op het bal bg den Franachen gezant dien arond maar hooge regeeringaperaonen bedoidden hem dat hg om ataatknodige redenen op dat bal niet weg kon big ren Ook het bezoek ran den Keizer aan het Cbopjnakoje a middaga om twee aar bleef op het program £ a daar op het reld ging toen allea zoo feeatelgk en rroolgk toe alaof er niet in den ochtend een lan de afgrgselgkate rampen gabenrd waa die ooit zgn Toorgerallea De Tela duizenden ran het elegante ateedscbe publiek dat roor het kaizerlgk bezoek buiten was gekomen aobrgft da correapondent idat de tribunea ruide en in de algemeene nitbundige Treugde inatemde wist nog niets ran de ramp of bield de loopcade geruchten roor gepraat en ongeboorde OTerdrgTing Wel waren Telan reeds bg het naar buiten rgden groot brandweerwagens tegengekomen die een zooderIfnge Tracht rerroerden namelgk menscbelgke lichamen te herkennen aan enkele roeten met alle mogelgke soboeiaela bekleed die onder het uitgespreide zeil uitataken maar ze hadden plezier gehad in de zorg waarmee die dronken luie oomiddellgk naar de stad werden rerToerd om hno roea nit te slapen In werkeIgkheid sliepen de menacben op die wageoa al aedert uren den eeuwigen alaap c Hoe weerzinwekkend ie die bnreauoratiache politiek die boewei wetende dat ze de ramp op den daar met geheim knn bigren hoodeo haar toch maar bg stakjea loslaat De Spaanache minister president Caooraa dal Caatillo ia in da Cortaa door zijn voorganger den liberalen partgleider Sagaeta heftig aangoTallen orer de jongate verkiezingahooeierg op Cuba eo ook in Spanje zelfa naar Spaansche oprattingen zeer krasse regeeringa preaaie maaj Canoraa bleef er doodbedaard bg en erkende dat groote aommen aren nitgegeTen om atemmen te koopen doch beecboowde dit ala een onrerrngdelgk gerolg ran een door de likerale partg aao het land opgelegd kieaatalsel waar Spanje nog niet rgp ia en niemand meende hg kon het der Regeeriog kwalgk nemen dat zg haar eigen partggenooten etaonde bg het ninopu ran kiezers Hat aohgnt inderdaad wel zoo te wezen dat Spanje niet rijp a genoeg ia de mioiater presideut zetf is ten minste op het stok Tan vrge stemming nog zoó groen ala graa I Uit Cuba komt weer bericht Tan drie orerwioaingeo der regdenogatroepen tegelgh hg elk ran die achermutaelingen rerloreo de opstandelingen sela dooden en gewonden terwgl ran rerliezen aan de zgde der regeeringstroepan niet gesproken wordt Bg gebrek aan controle moet hot maar tóó geloofd worden De Londensche Timeat ia Tan meeniag dat op Kreta bet ergste weer atibter d n rug ia Het laatste atraatgcTecht iu de hoofdstad had Dioadag der rorige week plaata daarbij werden twee peraonen gedood en rgf gewood Sinds ia het echter rustig gebleren Eenige Cbriatenen bebben bun winkela weer geopend ofacboon da zaken orer t algemeen nog niet horvat zgn Volgena particuliere berichten Ie Athene ontraogen bebben de opatai lingen die het beleg Toor Vamos badden geslagen zich in de bergen teruggetrokken zich daar bg andere benden aaagealoten eo de vereenigio g van Kreta met Qriekcniaud geproclameerd In diplomatieke kringen te Athene oordeelt men dat door het eindigen van het beleg van Vamos ds ataat van zaken op Kreta een geheel ander aanzien beeft gekregen Wellicht zal de Sultan nn de militaire eer ran de troepen ia gered meer bereid zgn om de billgke weoachen der Kretenaers iu te willigen Met die meening acbgnt echter in atrgd een bericht der Kölniiche Zeitong dat da Turhache regeering 34 bataillons naar Kreta zal zenden De opstand van 1889 werd met 29 bataillons gedempt Dit wgat er op dat de Tnrken tot eiken prga hnn hasrschappg willen handhaven op bet eiland en dit zoo zgode ia het uitzicht op hervormingen zeker niet heel groot Wanneer men de opgave leeat welke door de Daily Telegraph c wordt gegeven over bet aantal Bntache militairen dat zich in Rhodesia bevindt dan kan men de onrust der TransTaalache regeering begrgpen Met de tegenwoordige rerdediginga au Terdelgingamiddelen waarover de beschaafde natiën beachikkan zouden gesoagelgk tien Enropeaneo kuonen opwegen tegen een duizend onbeschaafde kaffera De Kngelschen gebrniken de nieuwste wapenen hebben maxima in OTeriloed waaruit geen kogels worden geschoten maar waaruit het kogels regent en toch bebben zg een troepenmacht in Rhodeaia welke de oornat moet opwekken Tan degenen die rreezen dat die manschappen ook zeer gevoegelgk zonden kunnen gebruikt orden om op te rokken tegen anderen dan de kaffers De macht te Bnlnwayo bestaat volgsna de Daily Telegraph uit 80 officiaran 71 onderofficieren en 787 manHhappen benevena 279 inboorlingen en eenige andore aoldalan samen 1570 man De kolonne van OTarata Plmnar beataat nit 830 officieren sn minderen 1100 oavaleriaten 7 nazimt en stukken berggesJshnt bensvens nit 45 ntt miiletils bespannen wagens Da kolonne Owelo Salisbnry is 600 man sterk zoodat eenige kleinere afdeelingan er bggarekend ouder Plumer in het geheel 3200 soldaten mal 26 stokken gaKhut in Rhodesia ataao Br ligt Teel waara in wal een Duitacli blat aan dit bericht tosToagt aZulk een groote troepenmacht ia in elk genl niet noodig toor de onderwerping van de rast der in opstond zgnde Matabelen a Haar waar i zg dan wèl voor noodig Men kan znika gisaen a vermoeden esa bealist antwoord zullen tot nog toe weinigen op die vraag kunnen geven Want om een kleine variatie ta geven op een zinanede voorkomende in de sQlobec die in plaata van sEngelachent het woord Boarent plaatat De wegen der Ëngelaohen ign wonderbaar DAMES en HEEREN A van OS Az Kleiweg E 73 37a GOUDA Beurs van Amsterdam Toikra slolkrs l s 91 looy a 8IV 88 84V 84 l l Vs 03 987 99 98 i z 1041 60 74 811 28 109 96 43 99 9ï l 660 619 lOO 60 99 800 14B 4 loov 100 187 991 11 Jl 961 199 1847 108 sn 60 69 169 617 78 loiv 101 lül lOO s 100 144 1861 1 H i 109 ♦ 8V 1017 11 UV 1 14 78 z 106 109 83 48 16 178V 901 107 1077 108 108 116 U7 1801 164 88 Uil 3 JUNI NzDiRLiND Cer Ned W 9 f dito dilo dito 3 dito dito dito 8 HoNOAB Obl ioodl 1881 88 4 tTALlK Ilisohrqving 18118 81 6 OoSTRNZ Obl in papie 1868 ► dito lu zilrer 1S68 K PoariiOAl Oblif met coupon 3 dito ticket 3 SuauMl Ubl Binneol 18B 4 dilo Oecons 1810 4 dito bij Bothi lSSB 4 dito b j Hope 1S99 90 4 dito in goud leen 1888 6 dito dito dito 1884 5 SvANJl Ferpet aohuld 1881 ToazilJ Oepr Conr leen 1890 Gec leening serie 1 Geo looninK serie C ZmoAra Usp v obl Mii Ullloo Obl Buit Sch 1890 t VziiBzlilLA Obl 4 onbsp 1881 A ISTIBDAK ObUgltien 1896 8 £ iTTiaDAii Sted leen 1894 3 NlD N Afr Handelav sand Arendsb Tab M Oertitcaten DeiiMaatachappil dito Anih Hypotheekb pandbr 4 Üult Mij der Voistenl aand s Or Hypotlieelib paudbr 3 i tJederlandsohe bank aand Ned HandelmaaiTh dito N W k Pao Hyp b pandbr 6 Bolt Hypotheekb pnndbr 3Vt Utr Hypotheekb dito 3 OOBTSNa Óost Hong bank aand RuaL Hypothaekbank iiandb 4 Vi AHaaiKA Kouit hypoth paudb K Mazw L O Pr Llen o rt SJZD Holl IJ 8poorw Mij aanil Hij lot Eipl V St Spw aand Ned Ind Spoorwegm aand Ned Zuid Afrik Spm aand dito dito dito 1891 dito 6 lTALlI Bpoor l 1S87 8B A Kobl S Zuid It l 8p mij A H obl S PoLBN Warschau Weenen aand 4 Uoal Or Buss 8p Mg obl 4 Balliaohe dito aand Faatowa dito aand 6 Ivaae Dombr dito aand 5 Korak Ct Aiow Bp kap obl 4 dito dito oolig 4 AilsaiiA Cent Pac 3p Hij obl 6 Chic k North W pr O v aand dilo dito Win 81 Peter obl 7 Denrer It Bio Gr Spm eert v a lUinoia Central obl in goud 4 Louiav k NaahTilloCert v aand Uezico N 8ptr Mij lefayp o 8 Hiaa Kansas v 4 pel pref aand N Tork OnUrio ii West aand dito Fauna Ohio oblig 8 Oregon Calif Ie hyp in goud 6 81 Paul Minn k Hanil obl 7 Un Pae Hoofdlijn oblig 8 dito dilo Line Ool la hyp 0 6 Camada Can Soulh Cert r aand 1 TsK C Ball k Nav le h d e O Amaterd Omnibus Uü aand I Botterd Tramweg MaaJB aand Nan Slad Amsterdam aand 8 Stad Botlordsm aand 8 HiLSlB Stad Antirernenl887 9 8tad Brusael 1888 8 Hoxa Theiat Regullr Oeaellsch 4 OoaTlHK SlaaUleening 1880 6 K K Oost B Cr 1880 8 Spax Slad Madrid 8 1888 Nan V r Bea Hyp 8pobl oerl 1 MAR TBBRICBTBN Oonda 4 Juni 1898 Granen mal weinig aanvoer Tarwe 16 eo 80 oenl hooger Ovarigena vast onveranderd Tarire Zoeu aeha 8 70 i 7 Mindere dilo 8 40 I 6 60 Afwijkende IM i f Polder S 76 8 t fiogge Zeeuwache 4 BB I 4 60 Polder f 8 70 i 4 Builenlandsohe per 70 k ƒ 8 0 a 8 60 Oerall Winter S 40 f 8 90 Zomer 8 86 k 8 70 Ohevallier 4 80 1 8 B6 Haver per heel 8 60 i 8 86 per 100 kilo 6 90 f 6 80 Hennepsaad Inlandaeb 7 I 7 86 Builenlandscke 8 60 f 6 78 Kana 0 Eoolaaad i Erwten Kookerwlen ƒ i Niet kokende a Buitenlandaohe voerarwten per 80 Kilo ƒ k Boonen Bruine boonen k Wille boonen ƒ Duivenbooneu ƒ il ƒ Paardanbooneu a Maia per 100 Kilo Boota Amenkaansohe 4 86 il 4 60 Cinqnantine 6 76 i 8 Fozaoian 4 76 k 6 VnMAllT Melkvee red aaiveer haodal en prijzen matig Vatte varkens goede aanvoer handel matig II a 16 ol par half ICO Biggen voor Engeland red aanvoer handel matig 14 k 16 et per half KG Magere biggen gnade aanvoer handel matig ƒ 0 40 I O 80 per eek Vette schapen reil aanvoer handel Aau 16 k BB Lammeren goadn aanvoer handel vlug 8 i 16 N uoblera kalven goede aanvoer handel vlug 8 4 18 Fokkalvoren 10 k 90 Vachten Wol 0 80 il O 86 per K i Aangevoerd 84 parlgen kaas Handel matig le quel BS a 86 Be qual 18 il 81 Zwaardere hooger in prua NoordUollandache 19 i 84 Boter red aanvoer handel ving Qofboler LIO a I IO WeiboUr 0 90 k l OO p Kilo door duizenden ProfeaBoren èn geneeaheeren beproefd toegediend en aanbevolen Sedert 14 jaren bg bet publiek bekend en gezocht als het heide gondkoopHe en onsehtuleHJkête RECLAME BLOBDZDIVERINGS en LaxeeriDlddel dal vooral in het voor en uivaar verkozen wordt en bg Toorkeur genomen in plaats ran Sngelsch Zont Droppola Drankjes en Bitterwater Niet anders te verkrngan dan in doosjes h 70 Cents in de Apotheken Het litiket der echte Zwitaersche Pillen ran Apotheker Kichard Brandt moot een wit bruin zgn van den vorm zpoala bovenstaande af bëolding op een rood veld De dagelgksche kosten bg gebruik zgn slechts 3 centen Niet andera te verkrggen dan in doo es h 70 Cents in de Apotheken UoofddapótF B TA SANTEN KOLFF RotUrdom BurgerlUkan ItAnd GEBORKN 31 Mei Willem Jacob ondats W J Piepar en B J Janaen 1 Jnni Dirk ondara D Prina en C Hoogendoorn Jobanoea Marinaa ondera N J Montagna ao C van Hofwegen 2 Adriana Caraalia udera C O de Uoes an A C Natsgl 3 Dirkje ouders W Noordegraaf en £ de Jong Dirk Pieter ondera A ter Beek en O de Vree Klaas Baldesa ouders B Keiler en F van Pelt 4 Johanna uadara M Uaaelatga en J W van den Berg Grietje Jobauna Calo ondera li J Boegheim en G Nieuwerf OVEaLEDEN 1 Juni P A Blanken 4J j 2 A Over da Linden 2 m 3 J C van der Kist buisvr van A Brenkman 30 j J Lagnenburg 81 j C C B Prince 52 j 10 m 4 L Borat 8 j GEHUWD 3 JunL A Melkerkt en P van Vliet A Borst en C Koeraans P Eindhoven en T van Eek T Spek en H Sloof F X Herrmann en A A 4 Wolff Baeuwllk GEBOREN Cornalis oadera A Perdijk en O Steenbergen OVERLEDEN J A van Ueowen 1 j R J van Dgk 9 w GEHUWD C van D m en E P van Erkel APVERTEWTIEM Aan allen die in de laatste dagen ons blgken Tan belangstelling garen brengen wg onzen hartelgken dank C P W DE88ING C M DES8IN0 geb WlHSBZZBB Qouda 4 Jnni 1896 Tegen 1 Augustus gevraagd eene flinke DIENSTBODE vl Htl beate onachadelykata au ga maklielykile poetamliUsl voor Haarea en vooral damei en KlnderscIioenwarlE la de Appretuur van C M Mlllsr Oa Sri Barlla Beatli 3lr 14 MaalatOfoed Müi op luuun en fabrlckamerli VwtrrHWkV NaerMWlRkellerilai hl iaF rk aleeterleH Mfenmeei eet Smwul Oe il tr W tvUmuim knDnm Adres eOUWe C tft