Goudsche Courant, vrijdag 5 juni 1896

VRAAG CRANS GO S UMOMDES HOOFD AGENT J H ROODE Zeiij eslraat JOUDA IVo 6984 Zatercjag 6 Juni 1896 3Aste Jaargang NieuwS en Advertentieblad voor Qouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regeh è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De üitguve dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k g met uitzondering van Zon en Feestdaggen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 AlzonderUjke Nommers VU F CENTEN BUItGEMEESTER en WETHOUDKRiJvan Gouda zullen DINSDAG den IG JUNI 1B9G de namiddag ten half twee ure op het RuDHUis bg enkele inichrijving AAUBESTEDENt Het ophalen van het P lin en de Vuilnis vallende in de Gemeente voor zooveel ii 3 ter beschikkingvan den aiinnemer worden g esteld tlsniede het uitbag geren an alle Kanalen Zijlen Kokers en Kiolen benevens het Heinigen van alle daarmede verblind staande Putten Inlicblingen worden gegeven door den Ge meenteBoaivmeeater Prijstrekking 11 JUNI 500 000 Maik U boofdprgi m bet Kolukkigit geval biedt nivuwate groote Oetdverloting dio door ds Hooge Kegeering raa Hamburg goedgeküurl ea gewftarborgd U Da voordeelige inHobliDg van bet nieuw i piaa bestaat dasrin dut io den loop ran slooliti weinige maanden in 7 veriotinguu van llS OOn loten K6 Ï40 prijzen bedragende 10 746 990 Mark ter volledige bealiiBiog zullen komen danron der Ega ktpitale prijzen van eventueel 600 00 Mark bij uitnemendtiotd echter 3L prijzenüM lU OOb 46 prijzen Tl M 5 OU 108 prijzen SM S OO 206 pryeen M 2 00 782 pryzenkM 1 000 1848 prijzen a M 40 Q 86827 prijz ü M IH I8390pr il Nf 800 30 160 l 4 104 100 7 1 46 21 1 pryi a M 800 000 IprOi M S00 000 1 pr ji hM 100 000 prezen l M 76 000 1 pr a iiM 70 000 Iprijfl hM 65 000 1 priJB M 60 000 Iprji tlM 66 000 8 pcgzen a M 60 000 Iprga ü M 40 000 3 prezen a M SO OÜO Se aaDBloand eerste prijatrukkiug dezi r groote door den Slaat gewaarborgde leid verloting ia van ambtswege bepaald plaats bebben op den tl JUNI e ft en kost biervoor I geheel orig tot slochta Mark 6 of S SJO 1 half 3 1 75 l kwart ff l i ff fltt tegen inzending van het bedrag par postwias i of tegen rembours Alle ooromissiea worden onmiddeüyk mi de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd en iedi r speler ontvangt van ona de met bet wapen vsn den Staat voorziene Ürigineele Loteo zelf haoden Bij iedore bestelling wordt het vereisohie oflüoieelfl plan waaruit de verdeeling der pr zen op de versohillende klassea als ook i betreffeudo iuleggolden te vfraemen is grat bggevoegd en zeaden wg aan onze Begunsti gers onaangevraagd na elke trokking de officieele Igsten De uitbelstlng der prgzen geschiedt ateocs prompt onder wurborg vsn den Staat en kan door directe toezending of ook near verkiesin der Belanghebbenden in alle grootere plaatst o van Nederland bewerkstelligd worden Ons debiet is aleeds door het geluk begun stigd en onder vele andere aaozienl ke prijze i bebben wij meermalen volgens offioieele bewg zen de eerste Hoofdprgzen verkregen on on Begunstigers zelf uitbetaald o a Mark 260 00 0 100 000 80 000 60 000 40 000 enz Het is te voorzien dat bg deee op di heohiaten grondslag gevestigde oodernemin i van alle kanten op eene zeer werkzame deel neming bepaald kan worden gerekend men ge lievo derhalve wegens de reeds ophand i i ode trekking allo orders leo spoedigst rechtstreeks te zendeu aan KAÜFMANN SIMON Baakiera eo Gtldwiteelears in HAMBUBd P 9 Hiei fflede danken wjj voor het vertrouwen ons tot hiertoe gesohonkeu en daar wij bg het begin der nieuwe verloting ter deelut ming inviteeren zutleo wg ook voor het vervolg bemoeid rgn door een stipte e i rcëele bediening de tevredenheid van oni i geerde Begunstigers te verwerven Gouda Drnk tau A Bhinkuan Zoon Een bekwame B K EAASMAEEB pr 1 AUGUSTUS geeraagd McIkerU GrlethauseD 4 Cttve Rhijnpruium lloofdprOg r SOO om Hark Menbiedelieli e prijz I z n door den 9 l l leW reera Uitnoodiging tot deelneming in de Kansen vun door do den Staat Hamburg gewaarborgde grootü Geldloterg ivnaria zeker 10 AliJlioen 746 990 Mark goffonnun moeten worden Do prijzen van dese veel voordeel biedende Joldloterij die volgens hel plan slechts 113 000 lotoii bevnt zijn do volgende De hoogste prijs is eventuoel 600 000 Mark Premie van 800 000 M 46 prgzen ü 6000 M 1 prij i k 200 000 M lOÖ pryzen ii 3000 M prijs i 100 000 M 206 prijzen a 3000 M prijzen ü 7B 00 t M 782pryz6nB 1000 M 1 prijs 5 70 000 M I348prijiOnH 400 M prijs a 86 000 M 42 prgzen ü 300 M I prys ü 80 000 M 138 prijz h200 150 M 1 prijs u 66 000 M 86337 pryzuuÜ 166 M ïprijzüH k 60 00 M 8961 pr ii 184 104 lOOM 1 pnja H 40 000 M 9249prijz a 7 46 21M 8prij ou H 20 000 M totaal 56 240 prgzen 21 prgzen k 10 000 M ea worden deze in eenige maanden in 7 klassen uitgeloot De Hoofdprgs in de Ie klasse bedraagt Mark 60 000 stijgt in da 2e kl tot 56 000 M in do 3o tot 60 000 M in de 4e tot 66 000 M m do 6e tol 70 000 M in de e tot 75 000 M in de 7e tot 200 000 M en mei de premie van 300 000 M event tot 500 000 Mark Voor de eerste prgstrekking die officieel is vastgesteld kost oen geheel origineel lot slechts Quid 3 50 een half origineel lot slechts Juld 1 75 een kwart origineel lot slechts juld 0 90 lederj deelnemer m de lotorg ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaals gohad hebbende trekking de oHicieele IrekkiniisliJBt Trt klfingaplnn voorzien van hot Wapen van den Staat die de prijs vqti do loten en de verdeeling van de prijzen over do 7 klassen aangeeft verzand ik op aanvrage gratis De uitbetaling en verzondiog van de prijzen gesohiedt door mij direct en prompt aan dewinners un onder de strenggte geheimhouding I Mta Iedere bestelling kan men eenvoudig IPIQp por poatwissel opgeven Men wonde zich dus met de aanvraag om toezending van loten voor de spoedig plaats hfibbentle trekking zoo spoedig mogelijk of uiterlgk tot MM JilXM e k met vertrouwen tot 8amucl Ilcclischer senr Bankier en Wiuolkantcor in HAMBURG Duitsohlaiid Een ware Schat Toor de ongelukkige slRcbtoffers der Zelfbevlekking Oname en geheime uitspattingen 18 net beroemde werk Z Dr Retau s ËLFBEWARli G Hollandflohe uitgave met 27 aib Pr a 2 gulden Ieder die aan de verschrikkelyke gevolgen van deze ondeu iydt moet hei lezen de oprechte leering die het geeft redt jaariyks duizend van een zekeren dood Te verkrggen bg hetVerlags M azin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bediftg ook iu postzegels en in eiken boek handel in Holland Zeer ITette Gesteendrukte NAAMSmiJES worden GELEVERD door A BRINKMAN en Zn Sto oisclTd o o td ieaa st ciESTAFETTEK Rotterda m Gouda Utrecht DAGELIJKS uitgeiondurd Zondagen vertrekken 2 Booten tan GOUDA niuir UTRECHT de morgen ongeveer ten zeven en de namiddag ongeveer ten vier uur Met deun goederendienst bestaat ook eene er goedkoope reUgelegenheld voor P uaagi r naar UTRECHT en tnsgchengelegen plaatsen Kantoor IMieuwe eerstal De Agent H J MORItBI EB Aan Keiiuwlijd rs en Zeniiwzwakken Tliana ia ls 26s oplage rersohenen van bat boak De Ze Beproefd ea aan bevolen door de heeren Prof Dr Meriniére Panj Prongruber Uujardin BaU metz Parijs V BOUChot Parij ieh Raib Dr Schering El Hex Ratii Dr Cyarkoweoh ky Weenen Opparstafarts Dr Jechl Weenon Opperatafarts Dr SohiOSl Essi bof arta Dr Oarses Parijs Cbef arls DrFreatier Alien Diatnclaarts Dr QrOBSmanD ohliai aa nit c DistrictsarlsDr Busbaoh i irlc Krankarts Dr Steingreber Cliarontoü Jon ul Dr V Agohenbaoh Corfu Dr rned Corrazza Von lie AngevlUe P rij Larabre Parijs Wille T iufkirchau Cablliot Arcaclion Fortget Loniao Ouilloaeau Bortleaux LabatUt Bordeaux Bougavel La Vernero L Birsohleltl Weaneii I ïiiebert Innsbruck Hammer Plauen 1 Weiner Woeneo If AuBt Broctou Matusohlecbner Brixn uuwziekten en Beroerte Middelen ter voorkoming en genezing Uet ilool aa Uit trarkje is kinnis te verspreiden omtrent len aard der zonnwzwakto hare oorzaken on gevolgon omlernobt to geven en genezing ta vinden Uet handelt over bel bekend worden van de Fhysiologiscbe ontdekking lioe op do eenvoudigst denkbare wijze op ons zenuwgeslal kan gewerkt worden en wel met een auccea datsoowel een groot aantal uitstekends srlsen als di genteskundige psrs aanleiding tot discuasie gegeven heeft Het wordt dsrbaira un ieder die aan ziekelUken zenuwtoestaud of zoogenaamde zenuwaohtigheld lydt welke zicb kenmerkt door lialiilueele hootdpijn migraine congestie groote gevoeligheid opgewondenheid Slapeloosheid algemeene licbamelUke onrust en onaangenaam gevoel vorder aan zieken die door Beroerte getroffen zij n d gevolge daar van ludei zoomed aan Verlammingen Spraakverlles of moeieliJk spreken Stijfheid in de gewrichten en voortdurende pijn in dezelve partieele zwakte toestanden zwakte van geheugen Slapeloosheid enz en die reeds geneeskundige hulp inriepen en door do bekende bulpmiddelen sis onthoudings en koudwaterkuren inwrijvingen electriseeren galvaniseeren damp modder of zeebaden geene genezing of betering verkregen eindelijk aan alle personan die vreezen door beroerte overvallen te worden en daartoe reileu hebben wegens vcrsobynselen van voortdurend angstgevoel bOneveldhoid van hoofd hoofdpUn met aanvallen vandni eligheid flikkeren en donker worden voor de oogen drukkend gevoel onder het voorhoofd Oorsuisen kriebelen en doof worden van handen en voeten Tevens aan allen die tot de bovangenoeaade cathegorieo van ZCnUWlijderSbehooren zoomed aan bleek ZUChtige en daardoor tot zwakte vervallenda jonge meisjee ook aan gezonden zelfs jeugdige personen die veel geestelijken arbeid verrichten en die d raaotie der geestelijke bezigheid voorkomen willen dringend aangeraden zicli in bet beiit van bovengenoemd boekje ta atellen dal franco n kosteloos te verkrijgen is te Amsterdam M CLIÏBAN fc Co Ueiiigeweipl Rotterdam F E v n SANTKN KOLPF KorSfloofdeleeg 1 ntreoUtLOBRY il PORTON Oudegr cht b d Gaardbrng F 88 Gebri StoUwerck s Chocolade en Cacao DoDlmatlgo door de nieuwste uitvindingen op machinaal gebied rerbtiterde flabiicatle oil uitsluitend gi bruik van fijne en fijiisto grimdstofTen guraudperoi len verbruiker van Stollwerck s Chocolade en Cacao cou flanb6veieDr vftnrdig fabrikaat nnuwiteuiig beantwoorJ nde aec den inhoud der resp l ltiUtien De Kirm ehajtlde 27 BreyeTB als IfofleTerftiiclerj 44 Ëere Blploma fif gouden enz Medailles wn bflwijs vaa uitmunlead fijn fabrikait KVcds 1S74 stürcH f de Accademie n tti jnai de Paris Nous TOUB déattrnons ane He AilIe d or promière riavMe en ooni dAratlon ae Totre exoelleuto tebrioatlon do Obooolat bonbons varies eto eto Stollwerck s fabrikaat is verki ijgbaar bij U H Coniiyeurs Bauketbakker3 Rnz enis GttieiraalTertegenwoordiger voor Nederlaud Julias Vattcu lodt AjDBterdam Kakerstraat 103 mtAm Ê mmuam a Z Patent H Stollen sim ittirt riuilrin lUlllIll Ui Ml mt lUtunriuiu riimuu Warnung Der ffro99e Brfolg rfw UMT eatentH Staten tdihfhtmi vmrtMoMn Nmetuthmungtn MtAw itui kaafe Muf utmn achmrfen H StoUen luir tên un Onet Mtar 1 têlchm iitmhuiiiluaiaii in Oêttvi uniêr lakat fwtt Mb ftit$ wiif aingthinit M BINNENLAND QOÜDA 5 Jaoi 189 Zekere t d L die reedi meermaleo in hftodea der politieke geweeat maakte hfft t oe oadera heden Dacht xoo laatig dat de politie hem ÏD bewaring moeai nemen Niet conder K D t K6ti uitslag Eyn de leden der cooimiasie foor de uitvoering van de Tempeliers c by verscheideoe Qoaduhe borgen geweeit om financieelen itean t vragen voor bet tot stand komen der laak Hiervoor cegi de commiieie gaarne baar hartelyken dank Evenwel ii verdere stean nog wel degelgk ooocig Voor dat doel worden bij de firma fan Bentum en Zoon Markt twee liften gedeponeerd waarop ieder belaugitellende die nog niet geteekend heeft b de rondgaande leden agn naam kan plaatsen Door op de eene Iget te teekenen wordt men donataar of douatrite betaalt f 5 en heeft hierroor recht op één gereserfeerde plaats en het recht om twee dames mede te brengen ieder foor een entreeprys fan f 1 25 lerwyi anders de entreeprge is f 2 50 of l 1 50 foor de leden fan de Sociëteit Ons Genoegen en hunne dames De andere Igst dient voor deelnemers in een waarborgfonds Men kan hierop gabeel naar beltefen teekenen Ret geld waarvoor men teekent wordt niet geïnd indien de inkomsten van de entrees voldoende typ maar alleen indien et een tekort mocht zgo Nfttunriyk ia men door op eene Igat teteekenoD niet rerpMobt ook op de andere eyn naam te plaatsen Het was voor de leden dar commissie soms moeietyk om te beoordeelen welke inwoners ODier stad moesten worden opgezocht Liobt knnoen aij 0Tergesla ren bebb D die bereidwillig haa stean aoaden hebben verleend Hun vriendelgk veraoek is daarom dit te willen veiichoonen en alsnog eenige bydragen fan kuDitmianaars te mogen ootfangeo Volgens de ter visie liggende rekening van de polders Hoog en Laag Bil wyk te Haastrecht over 1895 bedroegen fa oDtvangsten f 328 83 ea de nitgaven i 168 40i das een batiglaldo van f 160 43 Volgens de begrooting fOor 1896 worden de ontvangsten en uiigafen foorgeiUld op f 359 11 FEViLLETOX UO Zeer wel zend 3had bier heen Pas op itt gij u geen woord over de zaak last on allen want dat zou alles ia de war sturen Ttfle knikte veelbeteekeoend Zij lou wel oppassen dat de heer Lydnay door baar toedoen aao et garioht oatsaapte Toen zij opstond om been te gaan overhandigde zij lord Dane een strookje aesoLeard papier zg had het beste bewjjs pour la bomie bonche bewaard Een van de zamenzweerdera liet dit bri Q vlak bij Shad vallen mylor Het eoheen een gedeelte van eea brteQe te ziJD en wel bet laatste gedeelte Lord Dane las de volgende woorden bet is mij niet mogelijk mg heden vond hij u te vervoc pso maar morgen kunt gq mg sdcer verwacfateB W L Het is Ljrdnej s hand zeide Tifie Ik hebtgn sohrift op stukken muziek bij ons aan buis so ook in een brteQs aan flienie Lester gezien Hetwarea sleobts een paar regels over een boek maarbet was dezelfde band daar kan ik op zweren sylord met dezelfide ondertfekeoing W L dateme verkorting is van William Lydnej Lord Dane legde het stukje papier io xijc zakboekje ca Tifle v rvgderde sloh met do aanmerking Den 19 April jl werd ontdekt dat uit het Musenm van Boarges Fraokryli o a de navolgende in glazen kasten geplaatste email foorwerpen verdwenen waren ais 1 boitic doot 1 tatch versierd met 2 medaillons 1 klein raedailloo Door den Minister van Justitie wordt opsporing verzocht Once correspondent te Batavia seint ons onder dagteekening van gisteren Ëeu treep beschiet Lamga Zea bataljonsvallen Lampagar aan N R Ct Uet N V d D C ontving het volgende telegram nit Batavia 2000 man troepen trokken naar Belang Kala onderweg Lam Pagar tocbtigende Andere colonnes trokken Woensdagavond naar Lam Tengah De marine üebarqneerde 400 man te Lam Baroe By hst departement van koloniën is van den GoQverneurOeneraal van Nedertandsch Indië oqtvangen bet folgende van giateren gedagteekende telegram betreffende de krygsvarrichtingeD in Atjeh Oproiming van vyandelgke versterkingen beooorden Beradio eergiatere i ongestoord beëindigd Waartchgniyk ui Jaap Eden Zondag te Pargs ryden om den Brassard te verdedigen tegen Morin Den 20aten Mnart circa halt tien unr s avonds drakte de gevangene J 11 die ter zake van diefstal in de gevangenis te Oroningeo verbiyf hield op het electrisch belletje d t zich in zgn cal bevond Op dat sein ging een der bewaarders naar zgn cel opende de deur en kreeg van den gevangene die dadelijk buiten de cel schoot ernstige slagen met een gzeren beugel Op het hulpgeroep van den bewaarder die verschillende wonden bekwam snelde een collega bem te hulp die eveneens met een mes dat de gevangene gekregen bad om gevangeoiswerk te rerhcbten ferwqnd werd Het gelukte bun beiden den man me iater te worden Voor eo na dit foorval deed de gevangene alle mogeiyke moeite om zich als kranktinnig aan ta stellen Hy bevuilde op alle manieren zyo cel weigerde e o veertien dagen lang alle foedsel wendde voor zich niets meer te herinneren enz Echter was hy daar in den laatstea tgd op teruggekomen en ter tereoht dat de eaak nu in bandoD van sga lordsofaap was Zijn lordickap was eigwn gk eaDigszias verlegen met de zaak want hg wiat ter nauwernood of hij geloof aaa het verhaal koo hschten Hij kon niet begrgpen welk doel men bg een dergelgk komplot kon hebban Ue drie penooen die genoemd werden stonden wel als deugnieten als bandelooEo stroopen bekend die beat iu staat waren eene fleach brandewijn te stelen maar zg baddsn voor zoo er mm wist nooit eene misdaad van eenig aanbelang gopteagd Lydney scheen volstrekt de man niet om zicb aan moord of inbraak schuldig te maken Hoe meer lord Dane over de zaak dacht des te duisterder en onverklaarbaarder werd zij hem Hg riep Bruff toe aan freale Dane te zeggen dat tij hem niet met da thee moest wachten nam igit hoed en ging uit hg daobt er over om Beat da zaalc in vorlrouwen ra e te doelen liet weder waa veranderd De wind wss meer ooatelgk en bad de donkeie wolken dis daaga gedreven hadden weggevaagd de lucht was helder en vooraprlde vorst de maan stond toog eo buitengewoon helder aan den hedt M Toen Lord Dane aarzelend aan de groote poort atend i4 i iemand voorzichtig aanaluipea hg herkende Shad Tile nad hem onmiddelijk naar bet kasteel Kezonden wif i hij atond haar mM wachten toeo zij van het kasteel rug VvèC Lord Dans stak net ad naar den aadMNii can v n den weg over ging de hoogte roet baip op w aL men voor geene Iniatervinken behoeA ê vniii eD en daar vroeg hij bem wat hg te z geC bad Shad deed lija verhaal hg aprMk met meer ernst dan gewoonlijk ca liet vovr dhnaal sjjae rol van tittiog waar de beklaagde een paar rgksfeldwacfaters naast zicb stsao had ferklaarden dan ook twee deskundige geneeskundigen dat bekl simulant was Hy zon b t gedaan hebben om of in een kranksinDigeugeatlcht of iu gemeeoscliap met andere gehangenen opgelost te worden Uet O M vroeg 9 maanden gevangenisstraf Woensdagavond werden te Amsterdam twee agenten in burgerkleediug die belast waren met de controle op clandestiueii verkoop in ec bierhoio door het publiek teer bemoeilykt bg het arrdvteeren van eenigo mauuuo die den bierbnisbouder hadden gewaarsobuwd Zy werden met ateenen geworpen waardoor een derde agent die te hulp was gekomen met een steen ernstig aan bet hoofd werd verwond Ook een beer die de poljtie adsisteerde bekwam eeoi bloedende wonde door een steenworp aan het acbterhoofJ Na de gebroikel ke sommauën werd van de sabel en den gammiatok gebruik gemaakt De gewonden werden later verbondeo Ontvreemd op 1 Juni ten nadeele van baron H P J f Q uit zgue woning Sarpbatistraat 82 Ie Amsterdam l velocipede nieaw zoogenaamd Crescent I met Inrbtbanden en den 26 Mei s namiddags te Haarlem ten nadeele an den rywielenbandelaar eo verUnorder M J A Smils aan den Kruisweg no 55 aldaar opgelicht een Iweewielige velocipede 2de klasse machine Deze oplichting is geschied door een persoon ongeveer 30 jaar Ug gaf op te zijn J van der Heem logé van den heer Van der Meer Jaoiweg 52 te Haarlem welke beiden onbekend lyn De commissaris van politie te Haarlem verzoekt opsporing inbeslagneming aanhouding en bericht In den goudsmidswinkel van den heer P C van Uoften Voorstrsat 309 te Dordrecht is Woensdagnamiddag omstreeks 3 nur een allerbrutaalite diefstal gepleegd Op een oogenblik dat de winkel zonder toezicht was sn twee draaiorgels in de buurt er lustig op los orgelden zóó dat alle andere geluiden er door overstemd werden wist een lot dusferre onbekend persoon ongemerkt den winkel binnen te treden de etalagekast achter de toonbsak te openen eo zicb met een daarin staand bakje met 48 gouden ringen waaronder tien met JQweelen uit de voeten te maken De diefstal werd onmiddellyk daarna ontdektdoorhet openstaan der etalagekast Deie kast was fóór onnoozelen bloed varen En Lord Daue die ten hoogste verbaasd waa over desen ommekeer kwam tot de overtuiging dat liet gerncht niet geheel van waarheid ontbloot waa Lord Dane zond den jongen weg na hem geheimhoudiag t bebUn aanbevolen en stak in diep gepeins verEonkeu den weg woder over Hg wist niet wat hij van Lydney noeat danken Was bij een doortrapte deugniet f Daarvoor bad tslfs Lord Dane hem niot aangezien hg had hem eer voor een dier doortrapte aUwe avonturiers gebonden die met list door de wereld komen Met welk doel kon hij siob aan hst hoofd van dit komplot gesteld hebtMin Om den buit te deelen F Als de man zicb ten doel had gesteld hem te vermoorden maar dit wilde er hg lord Dane niet n dan ware het slimmer hem op den grooten weg aan te randen en van nit eea achuilboek onverwacht see aobot op hem te loasen dat zoo minder gevaarlijk sijn Kortom lord Dane trok bet gansobo vertelsel in twgfel omdat hij niet kon begrgpen welk doel Lydne hg zulk een helsch komplot kon hebben Lord Dan i wandelde op en neder voor de poort van bet kasteel en dacht over het voor en tegen van eene beraadslaging met Bent Hg had in den tai ten tgd grieven tegen de politie Hg bad geradeufkde kennisgeving waarhg eene belooning van duizend pond werd uitgeloofd af te scheorsa ali Lydnej aan de politie geene afdoende bewgien in haaden gaf dat hg den uitgeloofden prga kon betalen bij oordeelde dat men misbruik van lUvsnsbIrd s lichtgeloovigheid had gemaakt door hem over Ie halen borg te blgven en zoodoende zgn woord en zgn eigendom in de waagschaal te stellen bovendien had Beat den diefstal gesloten doch nist foldocnde sy wu op alot gedraaid en ook op de knip die tiob boitenwaarti bevindt maar niet op de knippen van binnen loodat tg zy took mat eenige krachtsinspanning was open te trekken Dat de diefstal gepleegd is door iemand die cyn tvakc verstaat is niet te loocbeneo ZooAls gezegd bevindt liob de geopende kast achter de toonbank Vóór de toonbank is ly steohts met moeite te bereiken zoodat da diaf tenaij deze een tamelyk lang persoon is geweest zich vermoedeiyk achter de toonbank beeft begeven en toeo zyo slag geslagen Be paald raadselachtig is het dat hij niet is btmerkt Vlak over den winkel waren een paar schilders besig met verven en daarby waa er zeer veel begang op de straat Maar wellicht wai juist dit laatste gevoegd hy het lawaai der draaiorgels een gunstige omstandigheid voor dan dief Hoewel de beer Van Hoften de politie onmiddellyk van het gebeorde kennis gaf is fan dader of daders tot oog toe geen spoor ontdekt evenmin all van de ontvreemde ringen D C Aan het officieel verslag loopende lot 24 April is het volgende ontleend De verontrnstingeni waaraan onse post ta Biloel reeds vóór den afval van toekoe Osuar blooiatond en het sedert disn afval insloiten van dien post en van Lam Koenjit benevaDi de tegrnstand door onse troepen ondervonden op 8 9 en 10 April by het ontzetten der beide genoemde posten en de daarmede gepaard gaande verkenningen in de IX moekima brachten belder aan het licht dat het doel waarmede zg indertyd waren opgerlcb te weten om de IX en VI moekims tegen invallen van kwaadwilligen nit de IV Lamkrak Moekims te beveiligen en de kwaadwilligen te beletten ziofa te nestelen in de lao i den oodsn weg van Biloel naar Boekit Daroe gelegen kaupongs zoo mede in de heide kampongs Lam Koenjit en LamTehan niet bereikt was en bedoelde posten dus in de tegenwoordige omstandigheden buQ raden van bestaan verloren haddon De IX moekims bleken by de laatatgenosmde actiën ona gezag al efea ongunstig geiind als de met toekoe Oemar afgsfallen VI moekima die y heetten te beschermen zoadat de regesrittgs oommissaris geen redenen food beide militaire posten langer te behouden eo last gaf tot buone ontruiming op den 12u April Zoowel ter verkenning fan de gezindheid van da hoofden en bevolking in het soidoos tetyk deel der XXVI moekims als om de bezetting fan Tjot Uang af te loesen on die strekte van vivres en ammunitie te vooriien Eensklaps ging Lord Dane een licht op hij doorzu Lyduey s doel Lord Dane atond Isehena stil Hij lanfate omdat h j niet serder op het denkbeeld waa gekomau otettsgenalunde alles zoo klaar was als de dag Lydney wilde inbreken om sgoe dooa te loekeo f waar varen de gedaobten van lord Dane geweest f Nu werd bem alles duidelijk Al wat hem zuo onverklaarbaar was voorgekomen waa nu zoo klaar ala bet daglicht Er bestond geen plan om hem te vermoorden tonc hg lich verweerde en men handgemeen werd maar men wilde het kasteel fleorzoeken om die ellendige dooa eo de diefstal van bet zilvor was eene afspraak van die andere snaken I rd Dane had niet vergeten dat de strooper Beo Ueecher tot Lydney bad hooren eeggen dat er geheime bergplaatsen in het kasteel waren Dia deagoiet I riep Lord Dane met fonkelenden blik uit H verdient do galg omdat hg die oaaooEole atroopera tot zulk een komplot overhaalt Kn die vent heeft zich bier in de salons welen te dringen is er zelfa in geslaagd op vertrouwelgken voet met Maria Lester om te gaan Lord Dans verweet zioh nu ook sgn stilzwijgen omtrent dton deugniet Hy had zich stil gehosden en den man niet uil het oog verloor hopende als hij gedulk had den snaak In zgne macht te kragen maar nu vroeg bii lioh met sohaamte af of hg niet zeer verkeerd gehandeld hsd sn of hg niet te laken was Er kwam oog eene andere godachte hg ham op hy wss veTWOBaerd dat dit niet eerder het geval was geweest