Goudsche Courant, zaterdag 6 juni 1896

f 5 51 7 U 7 t S S9 8 41 8 81 9 87 1 1 ff ff 7 B 10 4 ff ff l 10 11 ff ff 13 10 18 ff 6 10 7 80 l ii 47 9 1 9 10 10 Ï7 11 80 4 7 40 t Sl 17 7 H 8 8 9 41 10 4 ff 4 B0 V J7 V f 9 47 ff ff 4 17 r a 14 r ff 9 84 ff ff 94 41 f ïï lO Ol ff 4 87 5 10 l il 47 7 4S S ii 10 07 10 4 DEN H A A G OOUO A door daise deii Profesgoren en geneesheeren beproefd toegediend en aanbevolen Sedert U jaren by het publiek beleend en gezocht als het beste goedkoopste en onaehadeHJkste Directe SpoorwegverbiDdiDgen met GOUDA Zomerdlenst 1896 AaQgev Dgeo 1 Mei THd vao Greeowtcb d n 7 9K aan f in g 4l 0 1K lO O It lS Ll lS 19 8K 1 S4 8 10 8 B7 4 0 S ID 6 61 7 11 TM S SS 8 4S 8 81 67 ioi 19 85 18 88 18 89 18 46 V n 19 86 1 44 4 8 4 15 ItOTTlBDA M 0 O Ü D A 10 7 47 11 50 19 87 18 08 19 47 QOtJD A DEN HAAG aHage 5 517 807 48 6 50 9 199 46 10 1111 8618 89 1 86 9 44 8 40 4 04 4 SS 6 17 6 187 16 7 88 8 88 9 88 Voorb 8 67 ff ff ff ff ff 10 17 1 41 4 89 6 18 9 14 ffZ Zegw6 U ff ff ff ff ff 10 88 1 66 4 68 6 80 8 48 IZev M 6 88 w 10 48 9 86 6 04 6 89 ff 9 80 ICIottda 8 88 7 50 8 18 9 18 9 47 10 1610 84 18 08 18 68 8 17 8 14 4 08 4 898 16 5 47 6 607 488 8810 1010 88 C Stopt U Bleisw k Kruisweg an Keotdorp LeiaacheMUn ea Hekendorp U T R K G H T 0 O U D A Jtresht 6 88 7 60 8 9 88 18 10 88 11 88 19 60 8 08 8 69 4 45 6 86 Weardea 6 18 8 11 10 98 11 56 g 4 16 6 68 Oad waUr7 07 6 19 ff 10 81 s 4 94 Gaada 7 88 8 88 9 84 10 10 18 44 11 16 18 11 1 88 8 46 4 87 6 17 7 09 9 87 10 18 10 48 11 16 18 16 18 88 1 87 8 47 4 48 5 Ï8 8 84 7 14 7 49 8 88 8 54 9 54 11 18 40 4 67 Oï ll l 18 49 8 08 r 8 18 10 18 1U818 46 l Sfi i 87 4 17 ï 8 5 9 6 8 8 7 44 8 iu 58 8 8810 i8 U 46 flOVSA UTKICHT 7 68 8 09 8 99 10 19 10 57 19 88 9 90 8 17 4 86 8 87V 11 14 9 87 0 11 89 9 45 8 84 10 81 11 48 1 87 8 08 8 50 10 17 10 84 10 41 11 07 AMSTIRDA U O O U D A 7 16 9 10 49 8 84 9 88 4 46 6 16 7 48 9 46 6 18 10 10 11 11 1 46 M M9 7 46 1 48 11 18 O O U U A A USTEBSAU 8 59 10 87 18 10 4 11 5 90 7 51 10 17 10 86 1 1 18 6 18 6 60 8 88 11J6 rakU den 14 n April enne troeptnmaofat ait Lam Goet do Terblyfpluti tao den odb Tgaadigen toekoe Soppi eo aa deu oulBogi oitgewekftD toekoe loessio Logbato nerd ia ds asch K tpgd Op den 17a April werd d or den regeeriogscommissaria befiloteo tot opheffing der miliiaire oiteD AoakQaloeag Lftm Barib LarD Soet eo Seoelop omdat zji mede niet voldeden aaa bet oorsprookeiyk doel henner opricbti g De eerste dieaeode om toekoe Baid Id bet rechte ipoor te hoodeu beeft zooala tbaos bencbt wordt aan dat doel nimmer beaotffoord eo werd ooafgtbrokeo bestookt Oe tweede eeo commDoatie poat ter bereiliging TBo den weg van Lam Baroe naar ADak Oatoeng Terloor zyo reden van bestaan bg de opheffiof rao Anak Qaloeog De derde beatemd ooi deo rivierorergang aao den rechteroerer der Atjehririer tusbcbeo Lam Baroe en Anak Oaloeng te beichermea verloor zyne waarde door de opheffing van Anak Oaloeag en Seoelop De rierde opgericht a s barrière tegen de V moekima Montaasik was ali zoo lanig van weinig waarde gebleken daar dezA poet niet kon beletten dat vyandig gezinden in de daaromheen liggende streek ztch biooeo odkö bui teoate posten drongen terwyl hy bovendien nteeda beschoten vrerd De bevolking van LamOjamoe en Lam Tengoh moest beschermd worden maar de eerste bleek vyandig gezind eo de tweede is naardetegenparty uitgeweken Van den vyand zyn volgens bevestigde berichten van de aanvoerders gesneuveld Habib Lbong an Panglima Bintang der III moekims Keikoen een oude verwoede tegenstaoder voorts zoaden de rerliezeo bedragen pi m 58 doodeo en pi m 2U0 gewonden Woensdag hebben drie van de by den beer üaues het werk gestaakt hebbende d amantslypera zich namena alle werklieden tot hem vervoegd in welke conferentie da heer Canes een door hem vercaardlgd looniarief heeft aangeboden Dit drietal beeft daarop met de andere werklieden gesproken en later op den dog by den beer Oaoeaterngkomende aan dezen medegedeeld dat de atakers geen vtedekonnen nemen met dit tarief zoodat zy het werk zouden moeten blyveo atakeu De beer Caoea beeft daarop allen uit zyn werk ontslagen Qistereoochtend omstreeks 7 nur is door een schipper nit de Mau tn schen Schiedam en Vlaardingen opgehaald het tyk van den op bet postkantoor te Hotterdatn vermiateo holpbrievenbetteller E S De brievenbebtellersplaat zat nog op zyne borst bevestigd zyn tasch ontbrak Zelfmoord is vermoedelijk de oorzaak vin a maas dood Qisteranochtend ontdekte men Qp het station te Rozeodaal brand in een wagen geladen met 10 000 kilo houtskool voordebriketteufabriek De wagen werd onder de groote kraan der waterleiding gereden en vol water gezet waardoor bet vaur spoedig uitgedoofd was Broeiing van bat d6or den regen vochtig geworden hontskoot is de oorzaak Een Londeosche politieagent vreest zyn auperieuren en anders niets op de wereld Het hoofd dar politie bad een order uitgevaardigd u t bet contrssein van den miniater van binneolundscba zaken dat Maandag by geleidenbeid dat de Prins van Wales op Si James a Palace een levó t hield geen haurrytuiKen voor den büofdingang van het paleis mochten komen De minister van binnenlandpche zaken in hoogst eigen persoon kwam daar echter in een bunrrytuig aangereden maar werd door een politieagent beleefd maar beslist afgewezen Voor de Amsterdamsobs rechtbank iionden gisteren terecht twee vronwen die op den Zeed k een logement houden en op een goeden avond van een stomdronken koloniaal een bedrag 8 40 8 47 8 54 9 1 8 10 7 88 8 80 7 88 7 88 7 89 7 46 7 88 8 8 10 8 18 8 86 8 88 8 88 8 87 6 08 6 16 6 84 6 80 7 aoada Moordreoht Nlenwerkerk Oapelle Rotterdam 7 45 Rotterdam Oapelle Nieuwerkerk MLoordreoht oada 11 11 11 11 85 Oouda 7 1 0 8 85 Zev M 7 4S 8 47 E 2egw T SS8 B6 Voorb 8 07 t C aBage 8 18 9 18 10 7 10 48 U aomda 8 88 8 18 8 86 8 41 Oudew 8 80 Woerden 5 59 Utnwkt 6 18 8 81 0 87 8 87 8 14 Qouda 1 fai ai Q BL Tan boDderd galden in bevariog hadden genomen De man was een voormalig ochoolkameraad van een dsr vronwen en zon in hetzelfde logement zyoe nachtrust genieten Toen de drank achter in die mate zyn verstand bad beneveld dat zyn gezelschap niet langer aangenaam mocht heeten weigerden de beide vronwen hem des avonds laat den toegang De man aan eyn honderd golden denkende ging naar de politie Den volgenden dag verscheen hy met een rechercheur Hadden de vronwen toen de honderd galden terstond teruggegeven dan zou men nog aan bewaren c hebben knnnen denken Maar zy gaven eerst voor van geen geld te weten en kwamen de som eerst later toen bet logement te vergeefs was doorzocht den commiaaaria ter hand stellen Hare houding in deze zaak deed alzoo vermoeden dnt het s bewaren c moest worden opgevat als zich wederrechtelyk toeëigenent Slechts twee getuigen werden door de recht bank geboord een dezer beiden wai de kolo niaal die evenwel reeds vroeger blyk had gegeven zich de juiste toedraoht van bet geval niet oed meer te binnon te kunnen brengen Voor den rechter commiMaria hadden de vronwen echter een vrij volledige bekentenis afgelegd al hielden zy rol hot geld slechts te hebben willen bewaren Het O M eiscbte Toor heiden een ev8ngeni etraf van één jaar Mr N A Calisch als verdediger optredende beloogde dat alle wettig bewys ontbrak en dat slechts een soada confessioc voorhanden waa die nog niet eens als oenn erkenning van het ten laste gelegde mocht worden opgevat Hy pleitte derhalve vryqpraak Ststen Qeneraal 2e Kaukr Zitting van Donderdag 4 Juni 189G Het de at is voortgezet orer art 7 der kieswet gemeeotelyk kiesrecht toegekend aan alle politieke kierera mits ingezetenen der gemeente en aangoslagen iu de ilsi selyke directe belasting tot zeker bedrag Hierop zyn voorgesteld Een amenderaent Borgeffiao om de regeling van het nieuwe gemeentekiearecht uit te stellen een aoiendementDe Beaufort o om de eifichen voor bet gemeentakiearecht te verzwaren een amendement Pjttersen om alle politieku kiezers tot raadskiazers te maken mits ze iogezeteueo zyn en een subameode ment De Beaufort Wyk op het amendementDe Beaufort om nitslaitend alsgemeenteroadskiezers de wanbetalers in de plaataelyke directe belastingen De heer Bool ih voor beperking van het gemeentekiearecht daar de aischeo van art 1 veel te laag zyn Dr Sehaepman is tegen het amendement Borgesias dnt het kiesrechtvraógstuk by een volgende kamer opnienw te berde zou brengen eo tegen het amendement De Beaufort omdat dit door zyn conservatief karakter de kiem bevat om het kisnrechtvraagstuk ook weer spoedig aan de orde te steileo De heer Pynappel is tegen verzwaring van de voorwaarden ran het ktesrecbt der gemeenten daar de taak der kamer veel omvaugryker i dan die van de gemeenteraden De heer Zyp verdedigde het regeeriegatelsel De beer Kugper bestreed artikel 7 met de bedoeling van zyne party om eer t de gemeentewet te herzien De minister noemde het ameodemeotBorge iius een meesterstuk van obstructioniame en waarschuwde voer het indirecte in de hand werken van die taktiek door middel van de amendementen Dat van deu beer De Beaufort aanvaardde hij eoder bene6ce van inventaiis en in de overtniging dat het toch maar een bestisaiog vsn tydelyken aard zal zyn Na de rede van den minister word bet amen dementBorgesiua c 8 ingetrokken Verworpen werden betameodsmButDeBeaa fort met 53 tegen 36 en dat van den heer Fytteraeu met 54 tegen 35 stemmen Hierna werd art 7 door de regeering voorgesteld aangenomen met 45 tegen 44 steramen alzoo met een meerderheid van 1 stem 10 50 10 57 11 4 U U U 80 18 88 8 81 n 88 8 81 10 88 10 1 10 88 10 86 10 48 10 49 8 8 85 8 18 9n 9 80 10 11 6 55 7 10 7 18 7 8 8 48 9 04 6 17 6 85 Het ToorsteUDe Beaufort werd verworpen doordat slechts weinig liberalen er voorstemden en de geheel sdroilec der anti revolutionairen weigerde mede te doen De atemlyst over art 7 ziet er al heel zonderling nit Onder de tpgenrtemmars vinden wy arm in arm niet alleen Gerritsen en Bool Kerkdjjk en Van Karnebeek Veegeos an Van den Berch Heemslede Kuyper en Rojaard van den Ham Beetarrts en Drncker doch ook gematigde elementen als o a Kolkman Mïchiels Mees Hiotsen van wie wy zeker weten dat zy het wetsontwerp gaarne in veilige haven zien De fractie Lohman stemde echter geheel met de regeering en nagenoeg al de liberalen van het type Heoneqnin Zyp Zyfma enz ook de heer Pyttersen De heoreo De Beaufort en Viruly stemden na de verwerping van ban amendement voor art 7 eveneens de heeren Bastert en Schimmelpenniock Een groot deel van de katholieken volgde ditmaal nltbana by de eindht mming bet advies van deu heer Schaepman zelta Lambrecht en d Aoaenbourg Dat geeft atihana blyk vao inzicht in hetgeeu het welbegrepen belang der richting die men voorstaat vordert Ook de beer Pgnnppel aanvaardde de beslissing over art 1 en ging iiamen met de Regeeriag die deze beslissing nu op het gemeeritelijke kiesrecht van toepassing wilde verklaren Het was een merkwaardige dag gisteren De aanneming ran nrt 7 zal ons behoeden voor ve e ingewikkelde en onaangename discussiën waarby de zoogenaamde hooge politiek nagenoeg uitsluitend zoo niet aan het woord dan toch in het spel is Dat het zoo geloopen ia uioet voor een groot deel worden toegeschreven aan bet goede beleid bet onbekrompen vryzinnige evens in den gooden zin behoudende inzicht van de heeren Schaepman en De SaTornin Lohman De materieele regeling van bet kiesrecht is nu gereed Wy zyn thaua zoover sla het eerste der drie ontwerpen Tak reikte Zooals wy reeda mededeelden vertrok het Phiiharmouiach Orkest it Hcbeveningen naarMoskou tot het geven van een concert Manrnog niet bekend zyo de byznnderhcdeo datslechts drie nummers zullen worden ten gehoore gebracht bet cooeert niet langer daneen uur mag duren en dat daarvoor betaaldwordt een bedrag van 68 000 mark D In t jongste nommer vvn De Bollandscbe Letiei neemt mevr Thérè e Hoven die als redactrice werkzaam was sedert mevr Van Wermêskërken Janiua zich verplicht zag het werk te staken ten gevolge vao de grievende beschuldiging tot haar gericht afsoheid van haar lezeressen met eeoige vriendelyke woorden Daaronder leest men Ia No 22 circa een half jaar geleden nam ik afscheid van u met deze woorden In de gegeven omstandigheden acht ik het beter tydelyk nyo werk in andere banden te geven Deo smet die op myn naam is gelegd wanacb ik geheel te zien weggenomen eer ik my weer aan het hoofd itel van myn jeugdige en geestdrifvulle troepen die zoo vol vertrouwen volg den waar ik hen leidde Alleen als gebleken ia dat ik dit vertronwen geen oogenblik heb verbeurd keer ik tot hen terug Die dag is nu gekomen Johanna van Woude e Ëen merkwaardig staaltje van den toestand der Frao cbe koloaien kan men vinden ia een aaobeateding van 40 ton koffie welke io Februari van dit jaar heeft plaats gehad ten behoeve der troepen en de vloot in die koloniën Daarby wan de protectionistische voorwaarde gevoegd dat die koffie afkomstig moest zyn uit Fransche bezittingen of landen ouder Fronsen protectoraat Wat bleek echter Dat er zooveel sFranscbe koffie niet te krygen ia De minister van kdoniën heeft nu de gouverneura aangeichreven dat sy by de plinti eeigonurs moeten aandringen op rnimeren aanplant van koffie om althans in de behoefte van leger en vloot te kunnen voorzien 4 50 4 57 8 4 5 11 8 90 8 50 1 44 1 54 9 01 8 08 8 14 Amatardam e St e da 7 89 tn tnsscben znllen de soldaten en matmen nieiFransobe koffie naoeten drinken Door de optarendco der viiacbniiH D 316 is eergisteren bg de Haakagronden dryveade gevonden en ie Nieuwediep aangebraohi het lijk van den 14 jarigen viascheriiJDogen O Visser die io den Maartstorm met de TeaselBcha blazerscbnit in de Noordzee veroogslukte De schuttery bewegingsn uit andere plaatsen Bcblinen te Dordrecht navolging te vinden Een schutter da bekende J v B die ter exercitie was opgeroepen maakta oor het uur van aantraden een rytoertje in een opea rgtatg Voorzien van een groote parapluie reed hy rechts en links nygend door de atraten en begaf zich zoo naar bet oefeningsterrein waar de exercitiën reedi waren aangevangtn De warmte zal hem in het hoofd gezeten hebben Aan een brief van den sergeant der rtillerie S K op Atjeh aan zyn ondera te Dordrecht dd 25 April ontleent het R Nbl het volgende Ongeveer 1 maand geleden rukte een patrouille uit van Aoak Galoeng over Glieng Anak Bafé naar Lambaroe en terng over Lam soet en Seoelop ter sterkte van 3 officieren en 75 onderofficieren en minderen Op det terng weg naar Anak Galoeng werd dit transport door een bende djabata overvallen welken aanval de patrouille schitterend afsloeg Tot driemaal deed de vyand een klewang aanval waarby van onze zyde 2 onderofficieren en 20 minderen gewond werden en 1 officier en 12 minderen sneovelden tien sergeant der infanterie werd ala aan stukken gebakt getjing tjangd fay bad met minder dan 27 sabelhouwen eo 3 schotwonden Om eens een flinke tuchtiging te boudea werd besloten al de bataljons uit de kraton benevens de artillerie en de helft der troepen van de poaten uit te laten rnkken naar Lamkrak het grootste broeinest en roofbol van Atjeh Tot dat doel ging onze hoodgeooot Toekoe Oemar a davga vóór de tucfatigiog zou plaats bebbeo na een conferentie gohad te hebben met generaat Deykerhoff at op marach en zou eeu omtrekkende beweging maken om zoodoende den volgenden morgen wanneer de troepen voor Lamkrak waren gekomen den vijand iu den rog aan te vallen Maar s middags 5 uur kwam een bevriende Atjeber een ooderbevelhebber vao Toekoe Oemar hg den gooreroeur Deykerhoff in alle baast aangesneld om te rapporteeran dat Toekoe Oemar ioatode naar Lamkrak te gaan zich had geneateld achter Lamdjamoe met het doel om wanneer onze troepen den volgenden morgen op marseb waren naar Lamkrak zich van Lamdjamoe meester te maken Wgl daar geen troepen buiten de bezetting waren zon dit zeer gemakkelük zyn gegaan Het bloedbad daar aangerieht zou niet te beaohryven zyn geweest Gelokkig is dat anoode plan door één Atjeber verydeld De troepen Tan Toekoa Oemar nn onze vyanden namen aanvankalyk een afwachtende hooding aan en versterkten zich aobtsr Lamdjamoe Vele hoofden zyn met Toekoe Oemar mee overgeloopen enkelen bleven ons troow De kraton en de geconcentreerde linie zyn zwaar versterkt daar kan man de heele wereld op afwachten en de zeeposten zyn sterk ge noeg Gelooft my geliefde ouders ons bloed kookt onze handen jeuken en daarom roepen w Leve de Koningin 1 Leve generaal Vetter zoodra de tyding komt Atjeh vernietigen tot den laatsteu man Ik beniUmelyk gezond en wncht met ongeduld op de tijding dat wy gaan kloppen Ik doe mee dat zon ik niet graag willen misloopen 7 60 8 0 8 07 10 84 V 9 88 10 64 ff 9 86 ff 8 89 8 41 9 48 11 10 Vagebond vroeger acteur B t Is e ii oodankhare wereld I Vroeger jaicbte men mij toe omdat ik zoo mooi de landloopers speelde £ d nn ik werkelyk een laadlooper ben wil niemand iets van my weten De stierenljjder L te Ohdam werd dezer en onverhoeds door het vatscbe dier waarmede hy toch alle dagen omging aangevallen Hoewel hg eenige eroatige kneuzingen ont ving i zyn toeatand op t oogenblik zeer bevredigend De verraderlyke stier is natuurlijk door een anderen vervangen Namens den Minister van Bionenlandsche Zaken is de burgemeester van Roermond gedagvaard om op den llen Juni te verfcbyoen voor Hs racbtbank te Roermond ten einde ziob te booren reroordeelen tot afgifte der in de dagvaarding opgenoemde archiefatokken en tot betaling der kosten Mitsdien begint nu het eigenlyke proces over het eigendomsrecht dier archieven Ten Venio heeft een hoofdonderwgzerea uit Kaldekircheu een zooJanigeu sing van een paard tegen het voorhoofd gekregen dat zg kort daarop aan de gevolgen ia overleden Ëergiitermiddag ontlastte een zware onweersbui zich boven Hilversum en Baarn Bagelsteenen met een middellyn rau meer dan een centimeter sloegen met kracht neer Op bet station Ie Hilversam en tnsscben Uaitrn en Uilveraam lag de grond op enkele ponten wit van den hagel Kiezerahnmor Twee menschen te Mildelborg die Dinsdag geroepen waren om een lid der Staten van £ eeland te kiezen kwamen hoe lea beaux esprilst elkaar toch kennen ontmoeten allebei op het geeitige denkbeeld te stemmen op toekoe Oemar De gangbare uitdrukking een brutale dief ia eigelyk onzin omdat elke dief uitteraard blyk van brutaliteit geeft Een buitengewoon brutale dief zou men echter met grond brt joDgmen cb kunnen noemen dat te Bruaeel gesnapt werd w ena het leegen der zakken van advokaten rechters enz in betpateis van jnatilie Dat berooven moet al geruin en tyd gednurd hebben De dader was een bloedverwant van een der beambten zoodat niemand er iets vreemds in zag dat bij zoo dikwyts iu t gebouw kwam Hy ging dan ia de kleedkamers en nam nit de jassen der heeren atles mee wat an zyn gading was De cholera te Alexandrië is verminderd tot een dezyn sterfgevallen daags en ook te Kaïro ia de ziekte aan bet afnemen maar zy verspreidt zich no in verschillende plaatsen i i Beneden Ëgypte Volgens bet bulletin van Zondag Waren den vorigeu dag 177 gevallen onder behandeling in verschillende plaatsen Het zyn hoofdzakelyk inlanders van de arm te klaase die door de epidemie worden aangetast Woenadagnaoht ongeveer 2 nur ia in Dieze onder Zwolle de hoerenwoning van den heer H V Stremmelaar en bewoond door den eigenaar en de wed Princen gedeeltelgl algabrand Van Stremmelaar en diena vrouw werden door het knetterend vuur wakker De 7 kinderen van V S werden door den vader en den agent van politie Schoring met veel moeite doir een raam gered In de vlammen kwam een geit en een kanarievogel om terwyl zoo goed als da gefaeele inboedel van S verbrandde torwyl de inboedel van de wed P voor een groot deel gered werd Hnia booi en beide inboedela waren verzekerd Oorzaak onbekend Vier jaar gfleden brandde hetzelfde huis ook af RECLAME BLOEDZDIVERINGS en Laxeermiddel dat Tooral in het voor en najaar verkozea wordt en bg oorbear genomen iu plaats van Engelich Zout Droppels Drankjes en Bitterwater Niet anders ie rerkr gen dan iu doosjes k 70 Cents iu de Apotheken Het etiket der echte Zwitsersche Pillen au Apotheker Bicbard Brandt moet een wit bruin agn ran deu rorm looals boTenstaande afbeelding op een rood veld De dagelgksche kosten bg jgebmik zgn slechts 3 centen Niet anders te rerkrügen dan in doosjes k 70Cent ind Apotheksn HoofddepatF E ta SANTEN KOLFF Rotlirdam Baiteiil Ddscli Overzicht DecTempa verdedigt het Fransche min Métine tegen de beseuldiging dat het zoo lang talmt met de indiening van zgn fioancieele ontwerpen De regeering zegt het blad wil een wet tot stand brengen die nitroerbaar is bet ia haar niet gelyk baar radicale voorgangster te doen om een beginsel door de Kamer te doen aannemen aan welks uitwerking men overigens geen waarde hecht en dat lot niets andera dient dan tot het voorspiegelen van valsobe verwschtingsn In afwachting van het groote dubat orer de fioancieele hervormingen van het ministerie Maline honden de politieke partyen sich matig de kamerzittingen volgen elkander op zonder dat er iets byzonders voorvalt Het 18 een waarlyk ongekende kalmte welke er voor dit oogenblik io de Fransche politiek heerst Het eenige belangryke der vermelding waard ia een kibbelparty tuascben de radicale en aoeialiatiache loiders dia een nieuwe scheuring binnen de aoeialiatiache groep in de kamer wsarachyolyk maakt Door een redevoering vau Mitlerand ia er ee i polemiek ontstaan of de radicaal socialisten zich tevens tot het collectivisme moeten bekeeren Millerand beweerde dat men alteen aocialist is wanneer men als beginsel aanneemt de vervanging van den kapitaliatischen eigendom door den eMnVn eigendom m a w dat men het coilectiviameonderachryft Millerand echter wil hiertoe alechts langs geleidelijken weg geraken Geen socialist zegt by koestert den waan dat door een enkele beweging van den magiachen ring bet kapitaüatisch regisme wordt weggevaagd en table raaef gemaakt wordt voor da nieuwe maatschappij Evenals de Duitsche socialisten toont dus Millerand den rog toekeerènd aan de in t algemeen bemelbeatormendf hersenKcbimmige ideen der Fransche socialisten practisohen zin te hebben Het is Rochefort gelooven wy die dit opportnnistiaoh socialisme noemt Anderen sproken bier van parlementair socialiame in onderscheiding van rerolulionnair socialitme Tusschen ds radicalen de aanhangers van Millerand en die van Julea Guesde wordt nn druk been en weer gepraat over de kwestie of men socialist kan zyn zonder het collectivisme te bekennen Als heden of morgen echter een onderwerp in de kamer te berde komt dat een goed mikpunt biedt op het huidige miaisterieMéline zal men vermoedelyk dezen thsoretiachen atryd wel latan rusten zy het dan tydel k De liberalen in Engeland hebben weer twee zetels voor het parlement gewonnen In de Frorae afdeeling van Somerset is ban candidaat Barlow gekozen met 5062 stemmen tegen 4763 op dan conservatief lord A Tbynne met eene meerderheid dos van 299 ste amen In 1892 werd Barlow gekozen met eene meerderheid van 587 stemmen tegenover den conservatief lord Weymooth in 1895 daze met eene meerderheid van 374 stemmen tegenover Barlow De nitalag der verkiezing te Wick Bttrgba ia dat Hedderwiok liberaal gekozen werd met 1054 stemmen 212 stemmen bovun de volstrekte meerderheid tegen 842 op den eonaervotief W G Smitb In 1895 werd sir John Pender cona met 24 stemman boren de vrlstrakte meerderheid gekozen De Millenninmfeeaten te Budapeat bereiken in deze week hou hoogtepunt De koning ia weder te midden zyner trouwe Hongareu de opening van het Parlementspaleia beeft binnen enkele dagen plaats en de plechtige optoobt die daarby zal worden gehouden zal atles overtreffen wat op dit gebied in eeoig ander land ooit ia aanschouwd Het middelpnnt der feesten is thana de koning en naar in gezaghebbeade kringen wordt verzekerd iet Franz Joseph dan ook de feesten te Budapest ala zyn feeit n aan De indruk dien dit allea in Ooatenryk mankt il tegen alle verwachting in zeer alecbt In Oos enryk beeft steeds het onwaarschijnlijke plaats en het vanaelf a preken da wordt vermeden c zegt de sVoss Ztg c Io den rykaraod zyn in de laatste dagen de ongeboordste beleedigingen van Hongarije vernomen De Ooitenryksobe regeering protesteert met eeu zuurzoet gezicht als zy er heelemaal niet meer buiten kan De redevoering door den beer Von Qautach nitgesprokeo maakt naar buiten den indruk alsof een verwoede stryd tusschen Hongarge en Oosteuryk ieder oogenblik te wachten is De tVoas Ztg c meent dat het niet aangaat de beteekenis van het verschijnsel voorb y te zien Men speelt in Oostenryk een gevaarlyk spel dat noodzakeljjk moet leiden tot verstoring van de staatarechterlyke verbonding en eindelgk zelfs tot een scheiding tuuchen Oosteoryk en Hongarye De hartelijke woorden door keizer Frant Joseph gesproken over dan Italiaanschen bondgenoot in de toespraak tot de delegatiën zyn aan gene zyde der Alpan met inatenming ontvangen De goede indrok van s Keizers woorden blykt niet alleen uit de waardeerenda opmerkingen der pers maar ook nit het ant woord Tin koning ümbarto wotria opnienw blykt de goeds verhouding tusachen da vorsïen van het Drievoudig Verbond De Fanfulla deelt mede dat koning Umberto een telegram verzonden beeft aan keiser Franz Joseph waarin de koning zyn dank uitspreekt en die van ftaliê vonr de hartelyka bawjixen van yiendsehap en sytnpathie door den keizer in agn toespruik aan den dag gelegd En de Italiaan obe minister van bijitenlondsohe zaken de hertog van Sarmoneta beeft graaf Nigra den Italiaanseben gezant te Weenen opgedragen keizer Franz Joseph by zyo terngkomat te Weenen zoowel als da geheels regeeriog der monarchie deu dank van de Italiaanscbe regeering over te brengen De Faafulla c eindigt met er op te wyeen dat de hartelijke betuigingen van vriendschap van keizer Franz Jo eph een aanvulling zyn van het bezoek van keizer Wilhelm aan Venetië En ook de andere bladen maken met iogeoomenheid melding van de woorden des keizers Id de Italiaabscbe Kamer werd de Regeericg geïnterpelleerd over het optreden van den Paaa en het belang van de Italiaansche gevanf nen hg menslik De Minister president Di Rndini zeide te gelooven dat de Paus gehoorzaamd had aan een diep gevoel van christelijkheid on menschelykheid en tevens aan een gevoel van sympathie voor het groote Italiil tnache vaderland Natuurlyk was de Regeonng zeer dankbaar voor deze gezindheid van den Paos Deze woorden werden met atormachtigen bijvat begroet Volgena de laatate beriobten van Kreta hebben de ongeregeldheden in de voornaamste steden opgehouden maar dunrt de gisting voort Ta Castalli wordt eeu Tnrkscbe detachement door de Gristenen ingeatoten gehouden Honderd en vijftig uitgeweken hebben zich ingescheept naar Athene De goavern genersai beeft den staat vnn beleg afgekondigd voor het gefaeele eiland en tot de bevolking een proclamatie gericht waarin hij waaracbowt dat de krggiwet zal toegepait worden op ieder die ongeregeldheden veroorzaakt zonder onderacheid van godadienat Gelyk men weet heelt de Dnitache Rykadag zyn werk hervat en nu komt eeratdasgn da derde lezing van het margarine ontwerp aan de orde Hierby is een groot votkahelang betrokken dat door de politiek bedreigd wordt By de tweede lezing nametgk hebben dezgD agrariërs weten door te zetten dat donieuwe wat bet geven van eei gele kleur aande margarine verbiedt en evenzeer het verkoopen van margarine iu dezelfde lokalen waarook oatuurboter verkocht wordt Tegen deftemmen van ds Polen vrijzinnigen nationaalliberalen en Bocialiaten werd dit besluit genomen hoewel met kracht het onredelyke werdbetoogd om een goed en goedkoop voedingamiddsl door dergelijke willekeur te fnuiken alleen ter wille vau agrariè ra Vele bladen maken er de regeering een grief van dat zy hoewel tegen die maatregelen gekant niet ronduit gezegd heef dat zy d bepalingen ouaannemelyk acht Ala de Bondsraad nog by de derde lezing den itaatsiecretaris een onverbloemde verklaring in dien zin dead afleggen dan zon bet zelfs nu niet te laat zyn Maar de Bondsraad beeft de stemmen der agrariërs in den Rgkdag voor andere doeleinden te zeer noodig om zulk eeu itsp te doeu Het B T merkt daarom spottend aan dat het veel beier lyn zou als ds regeering haar zetels maar aan de agrariërs inruimde Laat hen regeeren zegt het blad maar dan ook de volle verantwoordalgkheid der regeel ing dragen Hoe eerder het daartoe komt zooveel te eerder zal de Bond der Laodwirtbec abgewirthschaftett d w z uitgediend hebben De Duitsche Afrika reiziger Gerhard Rohlfs is te Godeaherg aan een beroerte gestorven Hy heeft zich vooral naam gemaakt door zyn ontdekkingstochten in de Saharah m Marokko in 4a streek van t meer Tsad en den Niger Met Schweinfurt en Nachtigal heeft Rohlfs Tsel faggadragen tot de kannia van het Congogebied BurgerlUken Btand Moordrecht = GEBOREN 2 Juni Loendert ouders C de Wilde en M C van dar Vloot van Vliet OVERLEDEN 28 Mei S C van Loon 59 j ONDERTROUWD 3 Juni G Weerheijm en N Tom QEBUWD 4 Jani J Konwenboven te Waddinzreen en A d Wilde Zeer Nette üesteendrukte worden GELEVERD door i URli MAM en Zn DAMES en HEEREN A van OS Al Kleiweg E 73 37a OOÜDA Beurs van Ainslerdam Vork alotkta 1 91 100 100 99V 81 88 88 l ♦ BV 98 98 98 104 60 t h 81 109 n 637 6B0 B19 fiiS lOO 60 90 100 148 18 6B 100 189 99 118 98V 199 10 l 189 w 1 78 101 101 100 loo l 144 mm 18B lOl u 48 lOlf 4 V 11 1 IB l losi m f 88 48 14 1TB oi 108 107 108 losy 108 10 117 UI 1 164 88 1 Ui 1 i JtJNI NlDMULND C rt Ni l W S l i dito dUo dilo S dito dito dito 8 HoNO OU iouiU 1881 89 4 talis Imobrijring 181 3 81 Q OoSTENtt Obl in papiu 1888 ailo In iilver 1868 B PoRTl QAl Oblig m t coupon ó dito ticket 3 RnaiAllu Ubl Binnonl 18 t 4 dito Qeoooi 1880 4 ditob jaolb 188 4 dilobijl apel8SVV0 4 dito in itouil leen 1883 8 dito dito dito 1884 i Spanjk Perpet lohuld 1 81 4 Tutmu Oepr Oonr loeu 18 0 4 Uee loening lerio l Oea leeDlng aerie ZuibAf ttlF ï obl 1I J 6 ireo übl Buit Soh 18 0 8 ViiNutllll A Obl 4 oubop 1881 Amhtekuah Obligetien 1898 3 KorriujAM ated loon 1894 8 Nik N Xfr Handdir aaud Arondib Tab Mg Uertifioaten DaiiMaalaehappü dito Arab Hjpotheekb pandbr 4 ult Mij d r Vontenl aand ör Hynotheekb pandbr Si Nederlandiohe bank aand Ned Haadelmaa h dito N W k Pao Hyp b pandbr 6 Roti Ilypotbeekb pandbr 3Vi Utr Hynotheekb dito S i OoiTiNt Ooflt Hong bank aand RUBL Hypotbeekbank pandb 4Vi Amekika Equit hypotb pandb 6 Maiw L O Pr Lion oert 8 Seu Ilall lJ 3poor Uti aand Mij lot Kxgl BL 8pw aand Ked Ind Spoorwegny aand Ned Zuid Afrik 8pm aand 8 dito dilo dilo 1891 dito l ltiI lE 8poorwl 188 e9 jbl S Zuid lul Spwmij A II oblTS PoLEK Waraobau Weenen aand 4 Rmi Or Kuia 8pw Mij obl 4 Baltiaobe dito aand Faatowa dito aand i wang Uombr dito aand 5 Kurak Uh Aiow 8p kap obl 4 dito dito otillg 4 AmwiA Cent Pao Sp Mij obl 8 Uhie fc Nortb W pr C r aand dito dito Win St Peter obl 7 Denrer fc Rio Gr 8pra eert T a Illinoia Central obl In gond 4j Louiar k Naahrilleüert v aand Heiioo N 8pw My leKyp o 8 Miaa Kanaaa r 4 pet pref aand N York Ontario kWoat aand dito Penna Ohio oblig 8 Oregon Calif Ie byp in goud i 8t Paul Minn k Maoit olil 7 Cn Pae Hoofdliin oblig 8 dito dito Line M Io hyp O 6 Canada Can South Cert r aand j Veh C Rallw liNa leh d c O AmaterKl Omiiibui Mij aand ttottohl Tramweg Maata aand Mau Stad Amiterdam aand 8 Stad Hollordam aand 8 llELOlE Stad Antwerponl887 J i Stad BruaHl 1886 i i IIONO Theiu Kegullt UeiellacU 4 OüBTBNR Btaatsloeuing 1860 B K K Oo t B Cr 1880 3 Spanje Stad Madrid S 1888 Niii V r Hm Hyp SpobI eert ADVERTENTIEN Tot onwj diepe droefheid overleed beden na eeu et kortaiondig Igdeu onze innig gehelde üroeder en BehawdbroeJer de Heer C C H PRINCE in den ouderdom van roim 52 jaren Soeit Wed A J PKINCB WtRmvK O P M MOEBBEEK IMdtn Qowla Pmmt R G MOERUEEK O PRINCE L E H PRINCE ÜCHIM im Dut MEFP 8 Juni 1896 Kct t fit onachatWIyluU en geloaklulyktte poetimiddtl voor llMrea en vooral damti en KlndcrsotUMnwerk li de Appretuur van C M MIKsr 4 6 BerKs Bautli 8tr 14 Men UMm M naam en fabrlekatnerk JMTM MaHarihiMkMawerk Hl te H i ri M nrw h i MerHl DaMt hy W Iv mhr Arakta Eemgt atyenuene kennitgetmg