Goudsche Courant, zaterdag 6 juni 1896

Een bekwame B K KAASMAEER pr 1 AU0UHTU8 gtnraagi MelkerU Grlethauseo h CUte WUjnpruiuttt No 6085 35ste Jaargang Maandag 8 Juni J896 aoMCHE mmmi NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regpk k 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden beekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 j k s met uitiondering van Zon en Feestdagen De prys per drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Afzonderlöke Nommei s VU F CENTEN Allernege bekroond E re DipIoina i Gouden en ZÜTeren Medailles WneTeofl Kere DiploHiB Gouden Medaille en rtificaie of Award of the World i Hygienic Exposition Chicago 1893 is het Wereldberoed DraiveD borHl iloiiig Extract MELIANTHE on Di MachinalsFibriek DE HONIGBLüKM li N van8chaik Co geveitigd to ê Oravenhage Geeu middel ia ot kan worden uitgevonden welke de MelianthtT overtreft liet ia ONHERROEPELIJK het beate middel ter wereld hetgeen de vele en rerschiltendü bekroningen getuigt Het verzacht en geneest O JVJIfi ODELIJK de Htreug te hoeat en verouderde horst kwalen Dadelyk na het gebrnik der MELIANTHË doet zich de weldédme invloed gelden Uefc groote debiet en ue vele atteiten aan de MËLIANTUE beweten ayn de overtuiging dat hare uitnemende en nezende eigenachappen op pryi worden gesteld Ue MELÏANTHË is verpakt in flacons van 40 ets 70 cti en 1 met gebruikiaanwyzing voorzien van ons Han delsmerk gedeponeerd a d Kecbtbank te Gravenhage HV Verkrygbaar by F H A WÜLFK Drogist Markt Gouda S H TAN MILD Veerital B 126 te Gouda A BÜUMAN Moordrecht J C RATELAND Boa cop B T WUK Oudewairr fRANSCHE STOOMVEEVEEIJ Gheniiscbe WtsscheriJ Ti H Pl E IIEIillElt 19 Krulukads RoUerdatti Qebreveteerd door Z M den Koningder Belgen Hoofddepöt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az dpeoialileit roor het stoomen en verven vanalle Heerenen Damesgarderoben alsook alleKindergoederen Speciale inrichting voor het stoom u van pluone mautets veeren bout enz Qordynen tafelkleeden enz worden naar de nienwite eu laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onioludeiyk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens aitbreiding der fabrieken zyu de prüaen 25 gedaald Te stooraen goederen als niédw afleverbaar in 3 dagen t verven goederen in eene week Gejen ijs Haar meer II DE NIEUWE LONDON do l 4e fri t baren binnen enkele dagen verdwijnen maskt het haar glanzend en zacht belet het ttitYalten eu neemt de pelletjes van het hootd London Dirotï Eischt op den hala ran den SaconI Verkrggbur in laconi van J 80 A 0fi6 by l j C lWtabr da Papiermolen te ffout n Copae fJD Bols 1 40 4e LHet De OOONAO riR BOM nu d Bvelétf AnonToMt 1 K U W4 lO TSTMMl banuufa nh ii yu e i Êtr laboud Toon1 ii yAII HAUL BOOS ProslBaMili ft r 1 30 IWnlUId nrtrUlbur Mil P H J ï WANKUM Iriu Wed P J MELKERT Ooathaven AMERSFOORT HER3FOORTSCHE HA CHINALE Sloom Krood en Bcschuiirabriek stoom AutomatUehe ff aluen Meel abrtek RLogbrOOd wittebrood in speflitin iloor riDgaa omjgeveii dichtu vormen gebakken 1 sar iloor de anujea Kroot ronde beaohuiten gHitjkttn trarlt van de fijnate aoorten tarwe I gemaakt ia nverhearlgk van amaak en Verkrijgbaar aH mOlkbrOOd alltvu met I £ uivere onargeroomde beste melk vermengil m atuka van S i Ct on ftls Waterbrood 1 Btuka van 7 Ct Roggebrood met Krenten wordt van da pmkate soorten ro Ke prima krenten eu prima rozijnen gefabriceerd ia liier door baiten ewoon heerlijk en lijn van smaak en 1 zeer gezond blgfi aken lang versch on u verkr gbaar lu gegarandeerd ge wicht van 1 Kg 12 cent WeenerbrOOdjeB van 2Vf ot wordea van de tïjoste Hoagaarscba Urwebloem beste natuurboter eieren en andere prima grondatolTen vervaardigd en in exprea er voor I logericbte ovens gebakken zijn bier door buitengewoon iieorlijk rn tiju van smaak en ver 1 I krljgbaar als Halvemaantjes Tampea Proteetjei en Oalletjes Frima Roggebloem wordt van de lieate soorten rogge gemalen en ta verkrijg j baar lu Eg pakjes van 7 ot Onze dépóthouderB mogen niet duurder verkoopen en verandeI ringen der prijzen worden door ons eerst geadverteerd Onze artikelen sijn ultaiultend verkrijgbaar by onze dépót 1 houders welke te berliennen zijn aan de oépötbordeu en de waI gens beschilderd met de fabriekstitels en W H MËURSIMG Te QOUDA woonhuizen voor depots in huur gevraagd en wordt een dépóthouder met klein gezin gevraagd tegen vrij woninghuur I matig vast loon plus flinke provisie en fhinoo vrachten der vol e i ledige kisten iESTA FETTEk Rotterdam Gouda Utrecht DAOELUKS aitgeiondord Zondagen vertrekken 2 Booten van GOUDA naar UTRECUÏ dea morgena oïtgeveer ten neven en des namiddaga ongeveer ten vier uur Met dezen goederendienet bestaat ook eene leer goeilkoope reUgelegenheU voor Piiêiiagler naar UTRECHT en tunschengelegen plaatsen Haiiloor IVieuwe ë eerstal De A renl II J MOEUBIilËE XiAt voora l op de ECHT andt0eke ïin f 2n t jH ode lettera Oberlahnstein OllteenUltOtlfVICTORIABIlOlt OBtKlAHHSWII a Overal 5 1 verkrijgbaar Bendom ia Maatschappij tot Exploitatie der Victoria Br m gevestigd te Rotterdam Zuidblaak 8 Kalhreiiier s Rneipp Malzkofiie getondste en beste koffiebijvoegsel MHHHHi 1 Patent H Stollenl SIIII KtM raiiifiti UlilM Dli Hnlg mt luckitlrglilti nirtiliia Warmng Mr ffnuMe Erfolg itmi aeun Valmt H StoUtK l chut £k tmtnim hêl Mtn lu MeMfiMtntn v frihUM n Jiachahmungen ingtlm Hut tiuft fMw uuMfi Htmt gctutrf n H iftoUmi uur rtn um itnet titf In ultshm üêsahMndluit in In Him umtrUtttt fit toostaAwiir nagéUitttHL S HARDDRAVERU VEREENIGING TB SÓnPA ALOËMËENE VEEGADEEIITG OP Dinsdag 0 Juni 1898 deê avonds ta 8 uren ten huiie van den keer G A J DE GOEU Kleiweg E 4 Qoada Het Bmtanr O TIN HOUWENINOE Vvortitttr J C G8TTB StcrOarit Otnda 6 Jnni 1896 Frijstrekking 11 JUKI 500 000 Mark hIs hoofdprgs ia bet gelukkigsl geva biedt tla iiiouwste Ktoote luldverlotiag dia duor te llooga Rdft riDft vaa Hamburg goedgakeurd en gtiwaarborgd la Dn voordeuliga iuricUtiog van het meuw plaa baatoat daartD dat ia daa loop van ilecbta weinige maandtfri iu 7 verïotiaKün ran 1 8 000 loten 58 240 prijzen badragaada 10 746 1190 Mark ter volledige beBlissiog zullen komen diiBronder Eija kapitale prgzen van ereotiieel 600 000 Marie b j uilnemendboid eokter SlpnjzeaitM 10 000 4B prijzen a M 000 lOOpnjsenaM S 000 200 priJKea k M 2 000 783 prezen a M 1 000 1348 prijzen ü M 400 86337 prijz aM 155 18390 pr a M 300 300 IBO 1 4 104 100 73 45 21 1 prijt h M 300 000 1 prijs k M 300 000 prijs hM 100 000 pTiizaa aM 75 0001 prys aM 70 0001 prijs u M B5 000l prij8 a f 60 000 l prgs ÜM 56 000 S p ijzen i M 60 0001 prija aM 40 000 3 prijzen a M 80 000 De aanslaanda eer te pr itrekkiog dezer groote door den Staat gewaarborgde Oaldverloling is van ambtswege bepaald plaats te hebben op deA II JUJfl e k eji koat biervoor 1 geheet orig lot alaohts Mark 6 of 3 50 1 balf n n 3 1 76 l kwart IV 90 tegen inzendiug van het betlrag per poatwiisel ofiteften rembours Alle oommiasiea worden onmiddellijk met de grootate zorgvuldigheid uitgeroard en ieder spuler ontvangt van ons de met hf wapen van den Staat voorzieue Urigineele Loten elf in balden Bij iedi ro beetalting wordt het veroischta oftinieole plan waaruit da verdeeling der pr jzeu op do versohillende klasaen als ook de betreffeude inlofy eldan te veruemea is gratis bijgevoegd en zender wij aan onze Begunstigers onnangevraagd ua elke trekking de oRi cieole lysten l e uitbetaling der prijzen reschiedt steeds prompt onder waarborg van dou Staat en kan door directe toezending of ook anar verkieztug der üetangbebbenilen in atte grootere plaatseu van Nederland bevrerkstelligd wordon Oils debiet is steeds door het geluk beguostigd en onder vela andere aanzienlgke pryien hebbrn wij meermalen volgens ofüoiaala bewijzen de eerata Hoofdpryzeu verkregen en on o Begunstigara zelf uitbetaald o a Mark 260 000 100 000 80 000 60 000 40 000 euz Hot IS te voorzien dat bij daze op den bechtslen grondslag gevestigde onderneming van alle kanten op aene zear werkzame deelneming beii ald kan worden gerekend noen gelieve derhalve wegens de reeds ophaodeu zyade trekkii g alU orders ten apoedigste rechtstreeks te zenden aan KAUFMANJS 8IMON Bankiers ea Geldwisaetaarp ia HAMBURG P S Hiermede danken wg voor h t veitrouwen ons tot hiertoe gesohonkeii en daar y het begin dor nieuwe verloting ter deelneming inviteeren zullen wij ook vbor bet vervolg bemoeid zijn door ren stipte en roeeta bediening de tevredenheid van ome gverde Begunstigers te verwerveu liOPlj POIKE CODE m SCHIEDAMMER GENEVEE Merkt NiaHTÓAP Verkrijgbasr bijj PËETERS Jz AU bewijs van echtheid ia cachet en kurk ateeds voorziea van den oaaih der ïirma P HOPPE Qoud Dink vaa A Brinkuan Zoon BINNENLAND QODDA 6 Jnni 189 BecUn morgen tan 11 nnr had de begrafanii plaata ran den kaar C C H Prince dia ua MU ongmteldheid sn een pur dagen Woenad g u OTerladen De lykkoeti wu bebangen met een f jjftal prMbtige kraoaeo en daarachter was een extra rytmg met nog een twintigtal kranien waarachter een lerental rgtaigen met familie en vriaoden Op het kerkboi waren Tele raadiladen de kantonrechter en deo griffier de gemeenteonlianger de gemeenteboowmeen ter leden der Kamer ran Koophandel bebe eDd en aantal leden Tan commis iün waarTaa de OTerledene lid was aanweiig Nadat de kiit in de groere wa gedaald welke groeve geheel met witte roseo wae bekleed nam de heer J U Noothoren ran Goor het woord die stch geroepen geroeide een woord Tan dank op deie plaatt aan ign betten Triand te wgdan dikwijle had de oTerledeoe als zyne oTertoigiog getegd Ko apreek oiet OTer dingen orer zaken die in dan boezem Tan Triandeo tehais behoort en dat wg hem na zoo plotielmg nog zoo jong hem om sien oot allen Wg sullen hem aeer misien als kind alf jongeling als man hoorden wg hem spreken over sgoe liefdeToUe moeder dien hg sooteer beminde ook heeft bg Teel gedaan om het lerea Tan süa OBTergetelgkao rader te Teraangeoamen ook het leed ran sgne eenige zaster deelde hij ign iwager kan het getuigen hoesear zg hem mist Toen roor een korteu tijd zgn broeder Frederik aan het ziekbed gekluisterd lag heeft hij steeds zooreel gedaan ftts hg kon om ago Igden te Tertachteo Ook gq Oerrit Triend zult nwen broeder met wien gg tameu werkte ten zeerste missen ook bet penooeel Terliest in hem een waar een waar Trisnd Zgne dengden hier op te noemen is niet noodig alleen wil ik hier eene deugd in herinnering brengen en wel deze dat hg Qeoda en sgne iawoners lief bad hg heeft Gooda gediend hg was steeds bereid den naam san Gouda hoog te honden en t helpen waar dit noodig was Zyn gemis zal ons allen diep tre eo Rnst zacht dierbare rriend Hierna werden door zgn kroedar zwager familie en Trieodende ki t bestrooid met bloemen De heer Mr M M Schim Tan der Ixwff nam daarop bet woord om den oterledeoe te herdenken als een man wiens opwekkend woord opreokta Trieodsohap steeds geneigd om te belpen om ta redden waar zulks noodig was OBS all een Toetepoor moge zgn en dat wg dit moctten Tolgen FEVILLETOK 1 m m m mm Leefde I dney in de hoop om freure Leater ter wille van haar fertuin tot een fanwelqk met hem te bewegen Het werd hoe lang r hoe duidelijker dat dit bet geva waa en een gloeiend rood overtoog ai B gelaat terwijl hij zich verweet dat hij den heer Leater niet gewaaraohuwd had Zonder zieb een ooeeoblik te bedenken stapte hij naar DaneahetdHall De beer Leater en Lady Adriaide waren juist van OreatCroas teraggekomen en Maria wai aUeas in de ziel Zij verwelkomde hem met een glimlach en reikte hem de hand haar net wit neteldoekseb kleedje patte uitmuntend by haar blozend geziehtje en fay vond haar allerbekoorl hst Lord Dane versocM dan heer I itcr ta spraken Z tullen dadelijk beneden konen ide Maria Ik geloof dat papa becig ii zyne handen te wosschen Maria ug stil en verlegen roor zièh tij was niet meer op haar gemak met XiOrd Dane sedert drae haar ten hnwelyk had gevraagd Terwyl Lord Dana kaar aanzag waa hQ zoo booa op tioh zetven dat h rich zgne trage tong wel af had kuanea bijten omdat bq den beer Leater niet eerder gewaaraohuwd htd eo toedoende dien aTontnrier dien I dnej ia De heer Ö Prince broeder nam durop het woord om nlle sanwexigen te b dankeD roor da Inatite eer zgn oavergetelpken broeder be wezen Allen rerUeten 4iep aangedaan de begraafplaata overtuigd dat y een edel mao naar zyne jaatate rnatplaats hadden gebracht Onder de kranaen waren er oa ran De Goudache Machinale Oareoapinnerg heb OudeMannenhuH bet Departement Gouda van da Maaticbappy tot bevordering ran Nyverbeid de Kamer van Koophandel de Sociëteit tde Héuniee bet kantoorperioneal fabriek bazen alsmede oog een ttrintigtal ran lamilie en rriftoden De Poatduiren Bocieteit De Bmerle houdt mQr en een wedatryd van Maaatricbt naar Gooda Verscheiden duiven z n hedenmorgen rerzooden en zullen morgenochtend ten negen uur door de itationchet ran Maaitrtcht worden loigetaten Het BMtuur bondt zitting in de Borenzaal van bet Café Harmonie waar de prgien Inxa voorwerpen uitgaetald syn Giiteren it te Utrecht het thaor geneeakandig examen I afgelegd door den heer J G Met Men aohrgft nii Stolwjjk dd 4 Jui In da rergadering van het beetnar en ran de ingelanden ran den polder bet BegerBche werd de rekening 1895 raatgeeteld tot een bedrag ran ontvanget f 2478 83 en ran nitgaaf f 208l 49i alzoo alnitende met een roordaelig slot ran f 397 331 en de begrooting 189G io ootrangit f 2269 43 en nitgaaf f 2266 83 1u met een batig laldo ran f 2 61 De omslag werd bepaald op f 2 50 per hectare @ g de gebonden aanbesteding ran bet asnsiarig onderbond ran eenige polderwerken in den polder sReeowjjkc werd iagptchreren door de heersn P Macdaniël roor f 448 en C roeneioheg voor f 362 De begrooting bedioeg i 500 en aan den laagaten inscbrgrer ia het werk g and Tot ooderwgserea aan de Christelgke Kbool te Ondewater ii benoemd mej W Rooaeu te Ridderkerk Op Doedardagarond 4 Joni werd te BergAmbaobt vergadering gehouden der rereeniging Werkrerschaffingf De secretaris bracht reralag ait wArnit o a bleek d t de ontrangst orer 1895 had bedragen f 340 68 en de nit da gelegenheid bad ge tel bet mooie brkoorlijke meisje te ontmoeten dat zonder onderviading en eentgermate tonder bascherming in do wereld stond Xiemand wist bet r dan Lord Dane hoeaeer bare atiefmoeder haar vcrwaartooade ea haar aan haar eigen lot overliet Ata ik geweten had dat gij van daag alleen te hnii waart ion ik Caoilta hier gebraoht hebben om getelscbap te honden Ik ben Jan gansoben middag by julTrouw BordillioQ geweest Wy hebben een nienw spel dat Cecilia baar gegeven beeft gsdaan Hat haat tabu t epla cba e Hebt gij h t wel eens gespoeld f Neen leida Uird Dane Het koereat personen speelt man bet l O ik geloof mft soovelen alt men wil Wijwaren meV oni vieren Gij en juffrouw BordilUon en Hy behoefde haar too doordringend niet aan ta zien terwyt hq wachtte tot dat zy de overige perBonen die aan bet apel badden dnalgenome i opnoemde OU dien donkeren bloi op haar gelaat te Tooracbyn te roepen Ën de jonge mevrouw Jamee dia een beuekb j ons braoht en da heer Lydaey Zy aarzelde onwillekearig voor dat tg zyjn naam uitsprak omdat zy zich haar onlïtggs gahoadeo gesprek net lord Dana harinnerde waa het wonder dat sy van hare eigene gevoelaas te zijnen opslohta bewuit hare verlagenheid niet kon verbergeaF Tdt lelfi haar hals en hare armtn werden vuurrood zij aloeg de oogeo neder hare vingers beefden l ord Dane kwam nailerby en fluisterde tacbt 4 wql kiü lieh tot haar boog Ik uu ngaame Itte gaaf i 275 61 zoodat ds rekening sloot met een batig saldo ran f 65 07 Da aftredende bestauralëden worden allen herkozen namelgk de heerea X Blanken secretaria P L Fawl £ Langerak en l de Groot in plaats raa deo bedankt hebbenden beer £ Rgkaard werd de beer P ran den Dool gekoun Beroepen bg de Ned Herrormde Kerk te Qreedevoort de beer A J Wartena cand to Utreeht In de gisteren ta Oaderkerk a d Uaael ge houden BJuidsvergadering werd tot wethouder benoemd de heer W Iloogendgk van Cappellen Besloten werd aaurraag te doen om verlenging der concessie tot bat heffen ran recrgeld ran den kom der gemeente op Nienwerkerk Bji bet departement ran koloniën i ran den Gourarneor Generaal van Ned Indie ontvangen bet rolgend ran giiieren gedagteekende telegram betreffende de krggsrerrichliogeo in Atjeb Gisteren werd ten excoraie gedaan io de V Moekims tot Lam Poesah aan lee Slechts enkele vgaodan Kleine afdeeliog keerde door den bergpas van Olitaroam terug Twee gewonden Door de Maatscbappg tot exploitatie ran ataataspoorwegen sultea ran 15 Juni tot 15 September des Maandags en Zaterdags ran het ütation Meppel en alle noordelgke daarvan geegen stationa vacantiekaarteo worden afgegeven tegen den onitormea prgs ran f 8 roor de Io klaaie f 6 roor de 2e klasse en f 4 roor de 3e klaase Due kaarten zgn 14 dagen geldig en gerenrecht Amsterdam Rotterdam ea Den Haag tebesoaken 1 De uitolag der Examens iu Boekhooden en Habdelscorrespottdsntie voor ds irak gk ran wage de Vereeniging ran literaren in bet Boekhooden te Amiterdam op 26 27 en 28 Mu jl gehouden is aldos Boekhouden £ 6 caodidaten ge lal gd 29 namelgk de heereti A ran Amstel Jr H W ran deo Br ek H T K van Haag n K Bagedooro C N Binrlcbs A Katar C Kool J P A ran Leent J A Oudfaeut den H Sir it I Czu J Smith E L Smits C raa der Vlies C L Wgotouw K Zee kandelaar en G Zgl ran Amstordao I J ran Bochore rnn Schiedam C P ran Bolaud ran We ip P GorUr Mzn vao Zaandijk T M ceggon dat u hinderde Maria niets ter wereld zou my daartoe kunnen bawsgen maar ik had verwacht dat RIJ naar mg geluisterd sa dien man vermeden zoudt hebban Hij ts de grootate deugniet die er leeft O lord Dana zeg dat niet I Hy boog tiob dieper over haar baan en Isg e Ue band op baar achouiier om zyoa woorden moer klem by Ie zetten tk zeg u de eenvoudige waarheid Mana Binnen weinige dagen zult gy met heel Daneaheld ondervindag dat ik ét waarheid gesproken beb Ik kan op dtt oogenbltk nieia meer zeggen maar ik waarschuw u voortlebtig te lyn De beer Leater kwam hierop binnen Lord Dana volgde hem naar zyne studeerkamer U waaraehuwde hem tegen Lydoey Oa Squire die van oiats wiat hoorde alles met de groolite onversohilHgheid aan Dit verdroot lord Dane Ka hij achtte zich varpUoht den heer Lester nadrukkelijker te waanobuwan Hij raadde hem voorzichtig te zgn omdal hij grond meende te babban Ljdoey ta verdenken van pogingen in het werk te stallm om Mana en haar fortuin in ta pakken De heer Leater stoad als van deudond r getroffen Nooit waa iets dargelgks bij hem opgekomen en by ontstelde ar ziehtbaar van Lydnajr maakte jauht op cijne doct ter en op haar fortuin t Op die veertien duizend pond dlh waadeer by sa mowt afa n hem zoüdeu ruïneeren Groote zweetdropp ea atouden hem voor bet voerhocrfd Lord Daae tetde geen enkel woord ten aadeeU van Maria hij sprak zelfa niet van het i l Hij roerde ereamio hst komplot aan Maar by wydde bleedvoerig uit over bet atroopen en het dubbel Heyl ran Utrecht C A Janseu raa Utreoht H Nianwenhnis Dzn van Lit e J G Oostar hois Tan Zaandam J W Scbobart Jr van Arnhem A K Thomsen van Alkmaar C J Verwoord ran Sehiadam H H Viokaabarg ran Utrecht D Vtner Jr ran Schiedam as mej H C Swets van Utreoht H an delacor respondentia ia de Hoogdaiiiofaa Ual 2 candidateo Qaslaagd da haar 0 P ten Honteo Do Toreen tol bestrydiag ran knooiergoa in den boterhaodel geeft ons kennts van da volgende reroordeelingen m openbaro toroehtzitiingen nitgeaprokon allo egoai bet rarkoo pen van Margarine of Surrogaat in plaats ran boter waarvan de monsters door baroa ambtenaar waren genomen Woerden 26 Uei J van Znjjlen 1 8 booto of B dagoa Ü Vreeewgk f 35 boeU of 15 dageu Hilvorsem 30 Mei J Bllere f 30 of 80 dagoD J Jakobs T d UofT dito H HoDdriks dito Wed H P Lammeri dito H Helderman ditfl J BroQwer Aio R de Vries dito Je M ran DoagoD dito Leiden 1 Juni A Doiaboron Liseo f 80 ot 15 dkgoa N Orerdereei Zo leriroade f lOof lOdagto O Onderwater dito Den Haag 4 Juli A H r Loenea f 10 ot 3 dagen C P Bakker f 50 of 10 dagen Het booldb toar van don Algem Nadorl Diamautbewerkerabond waaiVshawt io ten nrspreid biljet de Amsterdameoho rakgoaootab £ iob oiet te laten rorteiden om ie Rotterdam ta gaan werken De slgper of rerstoUer die do plaats ran eea der stakere moeht gaan ianeuon ui onbarroopolgk geboyeott wordon Sedert eenige weken is hek ioUtreebt onder do blinden en allea die ia do werkinriobtiog van de vereeniging tot onderatoBomg en aedo Igke ontwikkeling van holpbeboevande blinden werktaam cgn gisteado Do reden bierran ia do volgende Ongeveer eea maand gaJedon werd doa niet mMr werkenden blinden die alsoa neg ooa wokelgkscho toelage ontvangen van f 2 50 of moer aaageztgd dat met ingang raa 1 doaor deze toelage zoo worden ingebondoa larwït kort daarop bun die in do warkiariohtiag zinnig karakter van Lydaey eu toen l ij dan bsor l4ster verliet was deze overtuigd dat nooit een deugniet rüper voor ds galg dan de heer Lydney had los goloopea De heer Leeter ging naar de eetseal waar zün vrouw en Maria hem wachtten tkee drinken Iii zat tsr uauwernoot toen er gebeld werd en m m de stem van den heer Lvdr ey hoorde Da heer Ijoater vloog als een razende de kamer uit m beval dea joagen man onder en rioed van scheldwoorden sija huis te vsriaten Lady Adelaide was ontsteld Maria wu geheel en at verwazen de dienstboden kwamen verschrikt toeanelleo Wat is er gebeurd N Wat beb ik misdreven T waren dc verbaasde vragan van dea beer Lydosy Msar de B uire verwaardigde cieh niet ziek nadert verklaren by bulderde en schold en stnNik zich het zilveren kaar van het voorhooft weg sn atemp voelte van woede en wM oc icrof en oobMchoft als een menseb die buiten tioh lvsn is van drift sleebta zyn kan Da haar Lydeoy verdedigde bedaard n voet voor voet zijn grond Ik zou rekeaaobep van myoe daden garen aan u brulde de Bquire Hoe durft gij bet vragen f Daar ta de deur myaheer en als gij niet oiimiddelyk maakt dat gy weg komt zonder verdere raatjes te houden zal ik u door m ue dienstboden ket huis uit laten aetten En wa het niet uwe voeten ooit weder over myn drempel ts zatten WiU g heengaan f