Goudsche Courant, maandag 8 juni 1896

dcB ovefTjd met hoana wapeaa gedeserteerde Amboiaaesche taseÜers rondzwerven dao laat bet zicb verklareo dat officieren noen minderea verganoing knnnea bekomen om des nachts de bentiug Kapilao te verlaten Ban MidderoaebtseDdetiog verhaalt io de Tet bet volgende brotale stukje van bet DitvAAgiel dat te Amsterdam leeft ats parasis ten dor oozedelykbeid Zondag over deo Nieoweodgk komende viel myo aandacht op een zeer boroeht persoon die daar wandelde Hy liep naar een te goeder naam bekend staand logement waar hy met eens net gekleede bargerirouw uit kwam Beiden begaven zich op weg naar eeo andere boort Hier voegde cirh een derde persoon by ben en nu voerden ze een leven dig gesprek Ik liep op ben toe De beruchte persoon my ali Middernacbtzendeling herkennende vro my wat ik moest Ik verantwoordde niy eo vertelde aau de vrouw met welk een mao zy stond te praten Toea was bat gesprek terstond afgebroken Het bleek nl dat de juffrouw eene getrODwde vrouw in bet hotel gesproken was naar aanleiding vao een advertentie waarop zy geschreven bad Zy zoo als modiste of oaaiiter voor drie dagen in de week werk krygeo Doch de bedoeling was baar in een slecht huis te brengen De derde persoon was haar echtgenoot die evenals de geredde den Middernacbtzendeling dankbaar wai voor lyn toezicht De boef acbynt zich uit de voeten te hebben emaakt Een martniar te Utrecht met verlof ontmoette Woensdagavond op deo Tolsteegsiogel aldaar ayn meisje van wie men had verteld dat zy zieb tydens zyne afwezigheid bad weten te troosten door zooal niet baar bartdantooh al vast baar hand aan eeo veld artillerist te chenken Natonrlyk wai alfes laster wat men bam omtrent baar had medegedeeld eo wanneer by haar éOM niet wilde gelooveo moest nltes maar liever oit ayn en de daad by bet woord voegende snelde zy yliogs zonder bera verder te willen aanbooren een eystraat in en was weldra uit bet gezicht verdwenen Toen de zoou van Mars de blykbaar om zyu leed te verzetten een glaaije te veel had getiroikt eenigszius tot bezinniog kwam werd hii boos op zicb zelf ea eeo ieder dieo by ontmoette eo eiodigde met eane poging om zich te worgenMJulfteen echter mislukte doordien eeo paar orbygangers hem aaogrepeo en deo zakdoek Kien liy zicb om den bals bad j eboDdeo ontrditeo Nauwelijks wai dit echter geschied of jpy wist zich tuiecheo bet volk door een weg oe banen en sprong voordat men het hem kon beletten in den Singel Gelukkig ontbrak bet niet aan bolpvaardigo banden oodat by spoedig weder op het droge was waarna mem hem door het verfriiaobende bad merkbaar kalmer geworden oaar de wooiog zyoer ouders bracht Een medewerker van de Paris Vélo had direct na afloop van den wedstryd Eden Jacctneli i een interviaaw met Jaap Eden die zicb aankleedde io tegenwoordigheid vao zyn entrsiueor Pagliarioo Hebt gy pou8sé a fond eo al wat gekondt gegeven in den besliisingsmatcb Ja zei Eden eenvondig Ik was echtervolstrekt niet vermoeid toeo ik my oprichttesa bad best nog langer knnoen doorzetten Eo hoe verklaart gy uwe nederlaag inden tweeden mntob In een oogeoblik van onoplettendheidheb ik naar deo verkeerden kant gekeken waarvan Jacqoelin geprofiteerd heeft om zyn demarrage iv Burpisec ten uitvoer te Itreogeo Jiïap Eden beeft in de Véloca vin Paryi geantwoord op den brief door deu manager van Ja qo liD gescbreveo Jaa verklaart be reid te zyo da sjerp No 1 te ferdedigfen vao Zondag mï tegen ledereeo uitgeoomen tegen Incqaelto Het feit dat by geklopt is zegt by Olrecle Spoorwegverbindingen met GOUDA Zomerdlenst l89B Aangevangen 1 Mei TUd van Greenwich 8 80 8 87 4 80 4 87 6 4 6 U 6 80 8 80 7 68 7 6 8 6 8 18 8 11 6 11 18 88 18 88 18 8 18 48 18 88 1 44 4 8 4 18 UOTTIIBA U e O U D 4 8 10 4 7 6 38 8 44 7 80 4 40 4 60 4 67 6 04 6 10 10 7 47 UJO 11 11 1 44 1 84 8 01 S OS 1 14 S 0 4 04 11 08 11 47 4 17 DEN 7 48 8 07 oeUDA I H t A e s Ran S ll 7 S0 7 i8 S 60 t ll Ml lO U U BK 11 l ll t 44 8 40 4 04 4 S8 S47 8 117 18 7 IS MS 9 18 Voorb S K7 t v 10 17 t 1 41 4 88 8 18 9 84 t Z Zegw8 U f 10 88 g l ll 4 18 6 80 9 48 Zev M 6 IS t 10 48 8 08 g y 1 04 6 89 9 19 Gouda 8 88 7 10 8 18 9 18 9 47 10 1610 8418 0118 18 8 17 8 14 4 08 4 881 1 K Mf 8 807 488 1810 1010 88 Stopt Ie Bleisw k Krniaweg en Nootdorp Leidiohendam eo Hekendorp U T K I O H T G O U D i 10 10 88 11 88 18 10 8 08 8 fS l 0 9610 88 11 11 0 4 1t 6 18 10 tl s e 4 84 g 10 44 11 10 18 U 1 88 8 48 4 87 5 17 7 09 Goud 7 80 8 86 8710 18 10 48 11 18 18 1 11 H 1 17 S 4T 4 46 8 M 1 84 7 14 7 49 8 18 8 64 JI411 11 11 40 4 67 1 01 10 08 11 11 11 4 1 08 8 18 10 16 11 16 l OS 8 10 8 11 H 7 10 48 11 80 11 4611 46 1 08 1 67 4 17 1 18 6 68 6 117 441 818 66 1 1110 8111 46 Ol 04 U TtIXRT 7 66 8 0 1 11 lO U 10 67 11 66 1 10 8 17 f 11 14 1 17 1 11 Own 1 48 l 4 1 18 8 41 64 10 61 11 46 1 87 8 08 8 60 10 17 10 14 10 41 11 07 irtraoht 6 88 7 80 9 9 88 Woerden 6 18 8 11 Oad watsr7 07 8 11 Goada 7 M 8 88 9 84 10 10 A118TIBDA M e O C D 1 7 11 9 10 a 8 84 1 88 4 48 6 18 7 4f 9 41 U9 l aO U 11 8 4C 4 10 1 48 7 48 8 49 11 10 B o V I A A M 8 na BAH a 6t IM7 11 10 4 11 lO Sl l l ll 10 80 Amatardaè Bt Oaada 7 98 arbfUaiit BudagadMld werd kt ook TeCMiii met iDfCftiifK ii i deter op hao loon eqq gekort worden Hit it tfwchied eo ooder de Uattteo 0 w zoer Tele baHbiindea züii er rele die tn r dao f 2 per weeltjfthBDi inoeteD miiMD A llerlei f erucbtea do o bieroTer de roode mur teker ii bet dat er een i iet rervecbt fioancieel tekort Dit tekort eou ODgereer f 10 000 mofleo bedregeD Vao tooialïitieche igde is tegeu Diusdngwo proteitmeeting aiigeecbreveD waar mr P J Tro l tra ui prek n eter liefdadigheid eo recbt c Statan Qeneraal 2e Kamee Zittiog ran Vrijdag S Jani 189C Bij de bebaodeling ran art 8 werd overge oomeD het amendeineot F öaappel nm faouU tatief te tellea bet matieD raa een klezeretget Toor elk dintrict io gemeeot n die in vericbil lende diitricteo zya verdeeld Door den beer Heemiicerk werd een ameodemeot Toorge t ld om oitnoodlgingeo aan ingetet nen die niet oitïioorde Taojp l t t K aaoalfig kiezer zyo om zicb aan te geren oor de kiexeriiy tei te doen geochifden niet by eSTondige kennlsgeTiug maar by beacbryTingibiljet aan de maooelglce ingezetenen boTun de 25 jsar eu dit te doen terughalen De Miniiter beitreed dit all arg lastig TOor de Gemufotebestnren en onooodig mi t betoog op de Tryt eTige bepalingen tbd art 20 Toor hen die eenmaat op de lyiit cgn gebracht Het nmendement Beeraikerk werd vervorpen mei 64 tegeu 18 atemmen Op art 15 wat iogekomea eao broeodemeut Drocker om alleen te eiKohen dat in de aangifte der bniirkieiBrs worde opgegeven het bedrag Na be trydiog door den Miniiter werd dit amendement aangeDomeD met 55 tegen 28 itaromen De diicnisie ii th oi gerorderd tot art 2ü De Ned R K Volkabood zat dit jaar zyoe algemeene verg ering boudeo op Zondag 21 deur te Grarenbage Pnoten r a bebasdeling eyn o a Voorttelleo der afd Rotterdam Daar de mogelykbeid beitaat dat er by erentaeete eohenkiDgeo of legtten aan den Ned H K Volkiihond moeieiykheden knonen onl taan door bet niet juiit bepalen in welke afdeelinguD znikt behoort telt de afdeelingUotterdam voor bet centraal beitnur op tedragen auo alle ooIariMea in het biadom aarlem eeoe uttaanietting van de iorichtingvan dea Ned R K Volktbond t doen toekomen ten einde te voorkomen dat onjtittebwcbryfingeo op dit g bied pleati vinden Da Ceotra e Raad spreke de wensenelykbetd uit dat orer den gaheelen Bond apaar hulp ea voorscbotskaesen worden opgericht en dat het centraaUbeitnur deze zaak ter nit liToering ter hand neme c Voorstel der afd Deo Helder lndyking eo droogmaking der Zniderxee in het belang an ona vaderland n van de Nedorlandaohe werklieden c Voorstel der afd Amsierdam De afdeelingeo uit te uoodigen tot het opriobten van pro pagan da clubs bet verspreiden van koBt looze den zaken dienstigeblaadjes alsmede bet uitgeven van gofdkoopeboekwerken enz enz en tot dit doel eenbepaalde sou uit de afdeelingskas te bevtémmen De Centrale Raad spreke den waoschuit dat de afdeelingeo van den Bond zicb inverbinding stellen met de plaatselyke katholiekekiasveraenigingpo zoo deze bestaan of zoo dieniet baitaan desaKe in eigen boesem oprichten t Ontwerp molie De centrale raadsvergadering acht het wtnucbelyk dat verandaringen in het reglement der vakbonden eerst H I van kracht sjjo wanneer deielva door dealgemeene rergadering der vakbonden lallenzyn goed tekeord Vboist wl der afd Qonda fllT nDenlralo Raad dringe er by bet ceu 8 10 80 8 40 8 47 8 64 l 10 7 88 7 8i 7 88 7 88 7 48 7 88 6 8 10 B li 88 8 88 Oouda MMidraolil 0 p ll 8 88 8 87 08 18 8 14 8 80 Bottwdam Kottotdu Z T U 7 41 8 47 t Z W 7 6 8 88 Voorb 8 07 1 08 MttP 8 111 ttotdl 6 16 Ondtw 6 80 WMrdn 6 6 BInaU U 1 11 Oa d 4 17 1 14 Hinwtrkuk lioordnolit Qood iraaUbettaor op aan oTer te gaaa tot het oprïcbteo van weerstandskass De pers en de motten Een Pranscb jonroaiiiit vindt dat krantenpapier niet elleen oitetekeod getcbikt is voor pakpapier doch dat b t ook daar bet de luebt niet doorlaat oit tekend kan dienen als een beveiliging middel tegen de winterkoude In NoordDuitach land Roeland o 8kandioavië beplakt men in den winter da vensters met sirooken o od krantenpapier Zelfs in warms kamers kan men ijl geroimeo tyd bewaren wanneer men bet ia kranten wikkelt Verder werktde drofciokt op motten even doodelyk als kamfer zoodat men kleedereo pelteryeo enz ulecbts in oude kranten behoeft te pakken om ze te beveiligen tegen de verwoestingen die de motteu aanrichten Ten ilotte vormt de aach van krantenpa pier door den drukinkt die er zicb in bevindt een voorlreffelyk poetsmiddel voor messen en vorken Wie er dot ge n kranten op na houdt om ze te lezen die kan ze tenminste gebruiken om er zyn messen mee schoon te bonden en zyn kleeren voor motten te behoeden In ËngfUohs bladen stoit men dikwyls op berichten van ongelukken die atn wi ilrgderi en niet zelden met doodelyken afloop overkomen Het met de voeten van de trappers afdalen van hoogten is daar veelal oorzaak van Grap pig is bet verbaal vao een wielryditer die op die wyze van een benvet by Dover reed es een boek omalaande plotseling met volte vaart op een regiment vao de schnttery met de muziek voorop inreed Zy b ad baar wiel niet m er in bedwang en kwam bet volgjode onf enblik met de Torkecbe trom in botsing Zy werd gegrepen en was behouden Een ander rywieloogelok is van belang boe wel er ileobts een pols by gekneusd werd om de persoon wie bet trof Rutherford Harris de agent der Chartered Companj te Katpstad die mrt dr Jameson wieirgdend en zeilend door Norfolk trekt Lam bok Van Hall ichryft men naa de iJ B c dat Goeeti Djilnutiek op oitaoodigidg van de Regeering in haar naam bet bestuur over Karaog isem beeft aanvaard en dit sohriftelyk beeft bevestigd Alle uitooodigingen van den retident tan Bali en Lombok om de zaak te Boeleleng te komen bespreken werden beslist door hem afgeslagen telfi die om nadat de zaak door de gemacbtigden reedi beklonken wa zich ter boofdplaals ali rykabeitierder au Karang Asem te laten iostatteenn De reoident zond toen den controleur Palmer van den Broek eo ean hooggpplaatsten Balineeschen edelman die ona reedi vele belaogryke diensten had bewezen nsar Djilantiek nm deze in zyn eigen residentie in zijn officiesle waardigheid te bevestigen Na afloop van die pleohtigheid noodigde Djilantiek h t gczantechap aan zijnen discb Vyf minuten na afloop van het gastmaal was onze Batiniescbe g zant aan enn hartkwaal overleden waarna de eootroleur die niet mee gegeten bad zirb haastte naar Singaradjs terng te keeren waartoe hij 47 uren achtereen te paad at Verder verneemt bet blad dat het bericht van den dood van Goeroe Bangkol onjui4 il Deze geaitelyke leid r der lieden van Praja leeft nog en gaat voort zyne medeSassaks in to prenten dat Aa Hollanden iboeaja daratc ayn die alleen uit hebzucht Lombok annexeeidsn en on den moed missen om dea Balineesohen indringer te ontzetten aU het onrechtmatig bezit van den grond daarop tpoh zouden alleen de oonprookalyke bewoners van het eiland rechten kuunen doen gf lden Toch ontvangt Goeroe üangkol onze amb enareo en stafofficieren teo zynent maar op contrabezoek versohynt hy evenroin als Djilatiek 1 84 10 80 10 87 11 4 11 11 11 80 8 88 10 18 lt 88 il 10 88 8 n M MI 10 18 10 88 10 81 10 41 10 4 80 l lt 8 18 I 11 6 67 8 66 7 10 6 17 7 18 8 86 7 1 8 11 V 8 48 04 6 10 7 61 a io i ii 10 17 11 18 4 86 6 07 Neemt men hierby io aanmerking dst in bet gebergte zeker oog tuchtig weggeloopen IwaunarbtidHrs e een vyftig tydenh en na geeft bero kat racbt niet Kjja dag eo ja oor voor de revanche op te driogao Veroadarslat dat ik Zondag tegen Jarqoèlin rijd verklaarde de Hollandscbe ryder aan een joornaliit eu dat Jacqoetin wint dao was ar geen reden waarom ik ook tegen 8 dagen latar myoe revaocba oiet zon vrageo Ër lou geen einde aan komen Morin dorft Jaap oiet aan bij heeft geao gevolg willen geven aan deo aaadraag ran zijo vrieodeo om Jaap oittadag o tot eao matcb om den Braasard Het piploma A acte voor de zuivere toapassing vao het Correspondentieschrlfk eo vertroowdbeid met bet lyiteam Stolen kon veritrekt worden aan da Dames N U Dykman z b Rotterdam L van der Kloes z b Delft M K Rykeos Onderwijzeres Groningen J Verhulst z b Middelborg en aso de Heereo H Boekhoudt Ptaotor Sariname M Cosmao Leerling H B Seboot Amiterdam P Tan Dokkuiu Onderwytar Stadskanaal S M de Haan Arasterdam P J Langevetd Directeur Vertegenwoordiger d r Noderlandicbe Gasgloeiliobt Maatacbappy Gro niogen P van der Linden Sergeant Majoor Nymegen J O Onnei z b Groningen J M Bchenkenberg Sergeaot lnfanterie Arobem F H 3 Sprnytenbnrg SergeaotIofaoterie Nymegeo K Ubagbs SergeaotIofanterie i HertqgPBboBcb E van Zeilen BoekhouderCo r respondent Gruniugeo en Diploma B actevoor het geven vao ooderwyi io de Steoograpbie systeem Stolze Wérjc aaa de Heereo G J H Broyois Kapt Art O I L Kota Radja J C Pabst ie Lniteonot Art O LL BaojoeBiroe en H O Schroder Ie Laiteoant Inf O I L Batavia Over de proef sch rif teo van Tcaodidaten voor Diplotkia A moest afwyzend worden beschikt Om ds mentcben tnreloorscb te makeo Te Helmond heeft men met drie tydregelingeo rekening te houden t pcor post ea telegraaf boudeo steb aan Greenwiefa tyd de stoomtram Deo Bosch Helmond vertrekt ea kout aan volgens Amaterdamicbeo lyl terwyl de itadsklok juist eeo half nor later aanwyst dan de klok van het postkantoor Door de firma P Regont Co te Maastricht zyn aan de fabriek lyrteo nedergelegd waarop iedere staker die het werk hervatten wil kao teekeoeo Hy wordt dnn beschouwd all nieuweling over wiens aanneming ds firma beslist Het glasstyperspersoopel waarmede die firma thans nog werkt bedraagt 94 poraooaa Er ontbreekt nog t eeo eo aoder aan de beschaving ook in c hart vau Nederland Iemand moest dezer dagen op een oohtand bier eo daar in een der Ameterdamicbe achterbanrten zyn an wilde dit in een rytoig doen Wegens bet mooie weer raadde zyo stalhouder hem eeo opeo rytoig aau hoewel de aoder daartegao bezwaar bad omdat by het straatpubliek io die httati niet vertrouwde maar de stalhuuder ging eeo weddenishap met ben aan dat hy zonder hinder da bnnrt kon bezoeken Toen de koetaior aan deo atal terugkwam lagan er in de victoria 6 eierdoppeo 4 stukken toow 4 halve rottige citroenen een brokso tot eo aenige proppen papier die als projectielen wareo geworpeo Eo da persoon die io bet rytoig bad gezelen w as geen sluis kapitalistc maar eeo geneesheer die de zieken in dte baort voor niets ging bazoskeo een der maait bskeode dokters van Amsterdam Da Geoiiche werkman Öamya dia tydeni de werkstaking in de weveryen op den direetear vao de fabriek la Lja eeo pistooltohot loste zooder hem ta rskeo an toen door dasoo io bet been geaoboten ward is veroordeeld tot 10 jaren gevangenis 67 10 4 10 11 10 18 10 17 4S 47 1 84 10 01 10 07 l 1 r 8 8 7 86 8 10 8 6 8 47 17 J7 1 14 41 0 47 SUDA ItJt lt 4 e s 1 61 7 80 8 09 8 07 10 84 9 88 10 84 s 0 9 36 8 88 8 41 9 49 11 10 10 4 Vaar da Alpaa Mea maldt oit AaaUrdam Door raialost ea trek naar avooinrea gadrevao maakten dezer dagen vier knapen van 12 tot 15 jaar oad het plan om gezamelyk naar Zwitaarland ts trakken Beboorlyk ward ta voreo e nig geld o e paard en aan attaa gekocht om den weg oaar bet zoiden tasschen Keulen en Parijs te fiadsn IToeo na bat warme weder in bet laod kwam ward bet plan tan oitvoer gebracht Dondermorgen vartrokkao de reizigeri ouder voorgeven vaiA te gaan zwammen Maar Vryüagmorgen nadat vier vaders en vier moMlera een etmaal 10 angst eo vreaza hadden doorgebracht kloptaa zy weder aan de 4eur der ouderlyke woning De rriodeo badden bet niet verder gebracht dao Hilrarsnni Toeo ay daar doodaf op de kaart lagao welk deal dar reii oa zooveel iospaooiog achter dea rog was achtten zy bet geraden van bat overige deel vao den tocht maar liever af te zieo Zy hadden vergeten rekening te honden met de schaal waarop faoDBe kaart was geteekend Da borao batooadao bartalyke deeloemiog 8a hi lpeo de ouders tydens de afwezigheid der a ootnrieri lieb allerlei verschrikkelyks voor deo geest halan Een Eogelichmao dia eeo myo in da Trans vaal bezit had twee apen opgevoed die hem oaar zyo werk vergeteldeo Toeo de beeateo da werklieden het erts byeen zagen zameleo begonnen zy mea ta belpen wat bun zoo gced afging dat hy besloot oog een twiutigtat apeo aan te schaffen Do nieuwe leerlingeo warden door de aodereo onderwezeo en na eeoigen tijd deden zy bet werk van vyf of zes werklieden zy moeten zelfs voor de beste Bgowarkers oiet onderdoen loo wordt verteld Meo zal hem vetmesten I Da redaette van een blad ontvangt aomtyds curieuze zaken eo typiiobe brieven Ziehier een daarvan die ons gistermorgeo oit Oegst gaast gewerd Door uitstedigbeid kwam my eer t hedeo hat stok Motor wegeac onder deoogen Tot myne verliaziog heeft o dat beschouwd sti eefl iogdzondan stok terwyl myo idéé wai sr eeo dagblad artikel vao te maken V zult my dos niet kwalyk nemen dat ik ipar bode van Oestgaes over bet hooorariom tdisponeer ad f 10 Na beleefde groeten Hoogachtend USd Dw Dor J Van Daotekom c Vooi waar eeo gemakkalyke wyxe om geld te verdieoeol Maar soa de heer v D het krygen I D Bulteoiaadsch Overzicht Da liberale bladen ia Eugelaod bonwen hoopvolle verwachtiogea op den uitslag van de verkieiiogen io Frome eo Wiek Vooral de orerwianiog io Frome lykt boo vao groote betaekenia Dit district vao Somerset toch ia voor een aanzicBlyk deal eeo diitriot vao laodbouwers en het lager onderwys is er hoofdzakalyk in handen der vrye scholen De r aaringscandidaat is daar nu vooral met de laodbouwbelastiogwet eo de ooderwyswat der regeering bestreden In den uitslag der verkiaiingeu lieo de liberalen dos eeo vonois tegen dia twae wetsontwerpen terwyl de regeeriog had mc o verwachten daarvoor juist ta dat district een votum van vertrouwen te krygen Hetnoetao vooral Noocooformietiscbe kiesers zya geweest die om de onderwyswet aioh waar bij de liberaleo hebben aaogealoteo Dezelfde invloadeo zy het minder aanwysbaar moeten in het Scbotsche district hebben gewerkt De anionistisehe bladen aan den aodereo kaat achtan dase overwinningen van weinig beteakenis Frome eo Wiek schryven zy bahooreo tot de twyfelachtjge districten en bet is eao bekend verichyosal dat zulke dis triotaa ia tasaoheotydsohe verkiezingen zich tegen de regeeriog kseren Bevreesd dal ds regeering misscbieo te groots waarde aan deze nedarlageo zoode toakeonen eo geneigd worden in do oudarwyswet te veal toa te geven dringen zy er bij haar op aan voet by stok ta boadan eo de ongezooen sterke meerderheid waarover zy beiobikt niet ongebruikt te lateo Niafci zoo haar gezag io deo lande zoo io het gevaar braogen maenen ay ali zwakheid tegenover aene oobeidaidaDde keotariog io de stemniag van een paar diitriaten Woenidag wai bet da dag der Derbjrwad reniMD ta Epsom De amdaoht der Engelsebeo wae das geheel daarop gericht en de overwioniog der liberalen io twee kiesdistrictao boa vso beteekeoii aodars ook ze werd op den achtai rond gedroogeo door de sportoverwe giogaa on kaoiberakeoiagsn By deo grootsn Derby dag moet elke goede Brit kan bet niet met t lichaam dan met den goest tegenwoordig sgn al wordt elk jaar bewaard dat bet oationata wedrenfeeit onlawdt pa aehternitgaat praeiai alf alia aadera s nationale ufcen ia alle oorden derwereld De nitslag was uiat minder byzonder dan toen lord Roeeberj er twee jaar gsledeu voor t eerst met zyo paard Ladat deo prya woo Ditmaal is ook voor t aarst oiemaad mioder dan de prios van Wales de gelukkige geweest wieni paard Persimmon de tege behaalde tot groote btydschap an zijn tallooze loekomstigo getroowo onderdanen die op het priaslyk ros 5 tegen 1 hadden gewed Lord Dofferio heeft in zIjo afscheidsrede welke fay te Parys hield by eeo feastmaaltyd vao de Eogelsche Kamer lan Koophandel gezegd dat Europa tegenwoordig een groot militair kamp geleek Dia woorden acbyoao een overdrijving te bevatten Maar het ia alsof de tweemogeodbedeo san wie de schepping van dat groote militaire kamp ta danken is betsy dan direct betzy indirect willen bewyzeo dat znlki het geval niet is Want uit Frankryk komt bet bericht om trent het aanachaffeo van oienwe geweren eo nit Duitschland veroemeo wy deo afioop der disQossies over de vierde bataillcoi Het spreekt dat met het aanschaffen d r nienwe geweren in Frankryk ali die aangsichaft worden an met de vierde batailloDs io Doitsohtaod geeo wyzigiogeo in den toestand te voorschgn worden geroepen £ r zal niemand zyn die dat zou willen beweren De qnaeslie der vierde bataitlons beeft dan ook maar de aandacht getrokken in Duitschland zelf dao in bet buitenland En in Duitschland vooral omdat daarmede naow samenhangt de vraag omtrent den tweejarigen diensttyd De vierde bataïllons wareo halve iMtailloai gevormd om den wacht en oorvéedieost ts vermioderan de vrywillige EinjUbrigerc af te richten maar tegenover deze vermeerdering vao bataitlons loo dan staan de varminderiog van diensttyd tot np twee jaar De heer Richter heeft in de begrootiogscomminie de vrees uitgesproken dat de thans voorgestelde legerberrormiog alteen zou moeten dienen om hst aantal troepen te vermeerderen Hiertegen is demidister van oorlog opgekomen Maar evenzeer heeft hy oprecht erkend zooali men dat van generaal Broosart voo Scbellendor f gewend is dat omtrent de werking van den tweejarigen diensttyd oog niets met zekerheid te zeggen is io goan geval voor 1899 De minister erkent zetf dat bij io de vorming vao de halve bataitlons bet eivaoGolombui meende gevonden te hebben Maar ou dat bleek het fteval niet te zyn en een verandering noodig is wilde by toch nog niet beslist aan deze wyzigiog een reraoderiog vao deo diensttyd verbonden zien Niet tegenstaande zyn verklaring dat de proef met den tweejarigen dienittyd toob eertykzoo worden doorgevoerd bleef de heer Richter staan op zyo eens genomen staodpnot en vroeg hy raststelliog van dieo diensttyd by de wet dat door de begrootiogacommissie is geweigerd De Eoropenohe mogendheden acbynsn ditmaal vast besloten te zijn tegen de Porte op te treden naar aanle ding der gebeurteoisseo op Kreta De Times c meldt tenminste dat de gezauteu der zes groote mogendheden de Porte gewaarschuwd hebben den opitsnd oiet te doen ultloopen in een moordparty tegen de Christenen I e Russische diplomatieke agent was het sterkst iu zyo uitdrukkingen hy verklaarde deu grootvizier dat een moordpartij op Kreta geheel Europa tegen Turkye zoo vereenigen Inmiddels zyo de bericbteo van het eiland niet zeer goostig Door sohrik en vrees houdt ds Torkscha overheid de bevolkiogio bedwang De Torksobe troepenversterkingeo zyn aaogekomeo waardoor bet garoizoeo van Ksoea op tieodoisend man is gebracht De vrees voor deze troepen doet de bavolkiog zich ruatig houden Binnen enkele dageo verwacht meo de proclamatie van Abdollah paofaa waario de staat van beleg zal worden afgekondigdDo zaken te Kanoa en ïn andere plaatsen op bet eiland staan geheel atil Tal vao vlocbteliogeo vertateo Kreta ao zoekeo eeo scbnilplaals in Griekeoland ledere stoomboot brengt eeo aaotal Kreteosers mede Io Qriekeulaod werkt dit zeer ooguostig op de opeobare meaning die steeds krachtiger van de regeering eiscbt dat zy zal toascheobeideo treden Doch onder den invloed der mogendheden blyft de regeeriog sterk in baar voornemen geeo aanvallends houding aan ie oemen Zy hoopt dat de Torkseke gonvernenr in staat zal wezen snel en zobder bloadvergieten de rost te berstetleo Maar ly weet ook dat ééa vonk votdoeodg is om de oitbatsling ta veroorsakeo En als de Qrieksche regeering dte vonk aanbraogt zal Torkye baar daarvoor ter verantwoording roepen KENNISGEVING IxiICIITÜtQEH ELKE OCT AAK t IlADI OF HINDIB KUKHIN VnoOBUKi BUaOEMEESTER n WETBOUDRRS w Ooad Gui D art 8 der W t Tin dtn 2u Jaoi 187S iStuliUad DO 95 Do n te waltD Dat g nrgaom iig htbiwu lerlond ud C Tin Bocho a yn rwfatfcrkrügeadeD tot het opricbteD raoer droogerg tao tigareo in bet peroeel aan de Zak wyk L No 373 kadaitrul bakeod eeclie C No 1628 Oouda deo i Jaoi 1896 Bgrgameeeter en Wetboaden fooraoeuid K L MARTENS De S cretarii BROUWER DAMES en HEEREN A van OS Al Klo weg E 73 37ii QUUUA Beurs van Anistenlam lotkra lVl 100 Vorkra i A m J Vi M l 4 84 88 MV 8Va 104 80 74 ia 109 417 7 i 97 6i 880 848 lOO 80 100 100 141 14 100 lïïv 99 141 BI S JUNI NlDiALAKD Cart NmI W S I dito dilo dito 3 dito dito dito 8 HoKOAA Obl Ooudl 1881 88 t Itaui lowhrg iiig 18f 81 i OoeTKNK Obl in papi 1888 dito in tilrer 1868 ft foaTtOAL Obli mat coupon U dilo tirkat 8 BoauND Obl Bionaol 1894 4 dttoOaooni 1880 4 dito bljKollii 188a 4 dito bij llopa 18SII 0 4 ditoiogoud lean 1B8S I dito dito dito 1884 arANJi Parpel ubuld 1881 4 Tllaitll Oepr lkinT lean ISDO 4 Gee loauuig aaria D Gea leaning Mria J ZliluAra Sir obl 18 8 Ulilco Obl Buit Sch 18 l 8 VlNBluiLA Obl 4 onbap 1881 AuTlBDAH Obligatien 1818 8 RoTTiAOAH Stad leen 1894 S Nlu N Afr Handaln lAnd Arend b T b Mü Cartifioalen üeilUaAtMhAppil dito Amh Hvpotboakb pandbr 4 Cult klg der Vorvleal and Qr Hypotheokb pandbr S Nedarlandaahe bank aand Ned HandelmaA rb dito N W t Pao Hyp b pandbr 8 Rott Hypothaakb pandbr 8 Utr Hypotbaakb dito 9 i OoaTlKa Ooat Hong bank aand KcaL Hypotbeakbank oandb 4 Vi AKSaiKA Kquit hypotti paodb 8 118 199 188 101 B i Bi 189 99 81 7B 101 101 looy 100 144 188 1 101 y lOÖ U l 18 I 78 I 10 108V 88 1 I 178 I 101 I 108 i 107 i 108 I 1081 I 1171 1 I 4 I 8 UU Maiw L G Pr Lien oert 8 Nlu Holl lJ apoor H i aand Hy lol Kipl r 8t Spir aand Ned Ind Büoorwegm aaud Nad Zuid Afrik Spai aand 8 dito dito dilol8 l dilo 8 IliUtSpoorirl 1887 8 A Bobl B Zuid lul Bpauü A H obl 8 PoLlN Waraabau Weenen aand 4 HuaL Gr Ruu Spx Mfj obl i Baltiaoha dito aand Faatowa dito aand 8 Imng Dombr dito aand 5 Kurak Ch Atow 8p kap obl 4 dito dito oblig 4 lOOV 11 49 AMaaiKA Cant Pao Sp Uij obl 8 Obio Il North W pr i r aand dito dito Win Mi PaUr obl 7 Denver fc Riö Or Spm cart r a Ulinoia Central obl in goud 4 Louiar k NaabvillaC ert T aand Mexico K Bpir Uy lehyp o 8 Mila Kaoiaa r 4 pet prof aand N Tork Ontario k Waal aand dito Penna Ohio oblig 8 Oregon Calif Ie brp in goud 8 St Paul Hinn ti Hanit obl L n Pac Hoofdlijn oblig 8 dito dilo Line Col la byp O 8 Canaua Can South Cart T aand TlK C Ralla kNar loh d cO Amatard Ooii ibua M aand Eotlord Tramwag Maati aand Nbd Stad Amaterdam aand S Stad Kollerdam aand 8 BlLSlB Slail Antirerpenl887 8 i Stad Bruuel 1888 i HoNO Thai Bagullr GeaollKh 4 OoaTINK StaaUleaning 1880 l I K K Oo t H Cr 1880 8 aranjB Stad MulriJ 8 1888 Nrü V r Itfit Hyp Spobl flart 887 BurgerlUken Stand QEBOREN 4 Jaoi Maria Lgdia oudere J B P A Kriaoa ea L Palman ïjeonora HarmioBt oudere S Boot en M U AbalmBa Carolina Coro lia Maria ondari F Vraagdenborg eo T rnn der Zea 5 Adrieoua oudora A Kngjlbregt eo A J van der Voort Daukeria oudere D van der Meide eo M C WeetermaD OVERLEDEN 4 Juni D P Ier BMk 1 d 5 J HeetmBD wed L Broekboiiaiiï 66 j Uaactreoht GEBOREN Cotatiaao oddf A Verweü eo Vf Hoogeadooro GerardB oudere U Straog en O C ran Vliet GBHimD A Jonker eo C P Iull r VU t GEHUWD P Verbeij en O NobeL ADVERTENTIEN Tot onna diepe droefbeid overlaad heden na eei aaer kortatondig lydan onsa iouig geliefde Broeder en Behuwdbrooder de Haer C C H PHINCK in den omierdom van ruim 52 jaren S n i Wad A J PKINOB Warninii O P M MOBRBEBKLtidm I Pbihcb I R O MOERBEEK O PRINCE Gouda L K U PRINCB I 8eHi AK ma lobcf 3 Jani 1898 Eéniffe alyemteM ktnnUgtving Voor de talrgke bawyr en van belangatelling en toegeneganbeid ontvangen b g vau ona 00 jang buweiykafeest op 1 daaer betuigen vrg aan allen die ie gaven oninn oprechten dank W KROUHOUT en Bohtgenoote Gouda 6 Juni 1896 Prijstrekkiug U JUNI 500 000 Mark 1 boordpriji in het gelukkiRit gevel biedt de iiiiuwate groote ietdrertotiiig die door de llooga Regeeriog ven ilanbui goedgekeurd CD gewetrbor d ti De voordeelige iuriolidog van bet nieuwe pUo beetiut dunn lUt m den loop vko ilonhu weinige maiinde iu 7 verlotingeu vui II 1 000 luten 56 140 prijzen bedregende 10 746 990 Mark ter volledige iHwhuiug utleu komen duronder tgn kapitale prueen vanevoalueel SOO OOO Mark by uuaemeadbeid eohter 11 priiseniiU 10 000 AprÜMD M ft OOO lOSprytenilM 8 000 SOApryunJiM 1 000 78lprij nïU 1 000 ia48pr seu h M 400 UUl pr K kM IBK ISSttOpr hM 800 100 110 l 104 100 78 4B II 1 prüa a M 300 000 1 prOa l M 800 000 I pri iiM 100 000 i ptqim hM 00A Ipriji iiM 70 000 1 priji it M IK OOO Ipr s iiM 00 000 Iprüa M SK OOO SptijMn M 60 000 1 pr i k M 40 000 S prijzen M S0 000 De MDalaaiide eenta pr itrukkipg deier groottt door den Htut gewaarborgde ileldverloting ia ran enblivege l iHalil piMia te hebban op den 11 JUNI e k on kott hiervoor 1 geheel orig lot aloohti Mark fl of I0 I half g 3 1 76 l kwarl K V H 0 tegen incendiug van het liwtrag per poatwiiael of lagfD rembouri Alle ooniaiiaaiea worden onmiddellijk met de grootate torgvuldigbsid uilgevoonl en ieder npeler ontvangt van ona de met het wapen van len Staat voonlaue Urigineele I oteii aeir ïn handen B iedi re beatetling wordt bet rereisohte oIRnieelr plan waaruit de vtrdeeling der pri leu op de versobilUnda klaaarn al ook de betrelTendo inleggelden te TemaraoD ia gratie b gevoegil en tender wy tan ons Ueguoatlgera onaangerraagd na elke trekking de offifieele Itjateo De uitbetaling der pr r n fretchiedt aleeda prompt onder waarborg van dou Htaat en kan door directe toeaendiDg of ook naar verkieaing dar Itolaogbebbendan in alle grootere plaataeo van Nederland bewerkitelligd worden Jna debiet ia aleeda door hel geluk begnoatigd en onder vele andere aanzienlijke pryzen hebben w meermnlen volgsna ofTioieele uewijzeu Ie oerete IIoofilprgzoD verkragen on on o Begunaligara zelf uitbetaald o a Mark S60 000 100 000 80 000 0 000 40 000 enr liet ia te voonien dat b j deu op den beobutea grondslag gevoatigde onderneming van alle kanten op eona eeer werkume deelneming bejiaald kan worden gerekend men gelievo derhalve wegena de reeda ophanden sjjode trekking alle orden ten apoedlgate recbtttreeks te aenden aan KAUFMANN 8IM0N Bankiers en OaldwiHetaara in HAMBURG r 8 Hiarmede danken wy voor bat vertronwan ona lot hiortoe gefoliouken en daar w by bet begin dor nieuwe verloting ter deelne ming inviteeren lullcD wy ook vitor bat vervolg hemoe id a n door een tipte en roëela bediening de terredenhrid van onte gwèrde Begunatigtira ta verwerven