Goudsche Courant, dinsdag 9 juni 1896

G HOUTMAN C GOUM MARKT 53 FINALE UITVERKOOP van alle Manufacturen Mantels en Blousjes wegens gehcele OPHEFFII G der ZAAK Vaste Prijzen i Contant Zichtzendingen worden niet gegeven tv De WINKEL is geopend van s morgens 9 tot s avonds 9 uur 35s e Jaargang Dinsdag 9 Juni J896 No 6986 mmmi NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatat van 1 5 regel 4 50 Centen iedere regej meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des ofiddL De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k 8 met uitzondering van Zon en Feestdagen De pr J8 per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afionderlijke Nommers VIJF CENTEN mS UMOMDES £ OPENBARE VBIJWILLIGB VERKOOPING De Notaris L H SCHKNKEN êL BEUO tan MIËROP resideerende B te Rotterdam is voornamens by veiling en afttiag op MAANDAG 8 JUNI 1896 dt H roormiddags ten 11 ure ia het Koffiehuis van den Heer A UAM aan den Kleiweg te Gouda in h t openbaar te rerkoopen Nommer Ëen CK WI KKllllll $ met PAKHUIS BOVENHUIS en ERVE staande en gelegen te Gouda aan den Kleiweg op den hoek van de St Anthonieatraat Wyk E nommer 4 kadastraal bekend Sectie O noramer 2555 groot 97 Centiaren Verhaurd Uet Winkelhuis tot 1 Mei 1897 met 1 jaarin optie voor 375 per jaar Uet Pakhuis 85 Zgnde het Bovenhuis in eigen gebruik Grondlasten over 1890 met 2711 Nommer Twee K HUIS TUIN en ERVE staande en gelegen te Oou la aan de Bléekerssingel en strekkende tot aande Boelekade Wijk B nommer 185 kadastraalbekend Sect e R nommer 3087 groot 1 Areia Centiaren Verhuurd voor 250 per jaar Grondlasten over 1890 met 15 49 Nommer Drie Een HUIS TUIN en ERVE staande en gelegen te Oouui aan de Bléekerssingel Wgk R uonm r 187 kadastraal bekendSectie B nommer 3089 groot I Are HS Centiaren I Verhuurd tot 1 Juli 1896 root 276 per jaar Grondlasten over 1896 mat 12 48 Nommer Vier i Een l AKfUIS met BOVENHUIS en BR staande en gelegen te QoDD 1 aan den Bléekerssingel naast het vorige perceel Wyk R nommer 188 kadastraal lyikend Sectie R nommer 3090 groot éO Centiaren Verhuurd in diverse gedeelten voor 50 per 3 maanden of 200 per jaar Grondlasten over 18S6 niet 12 33 Te aanvaarden hg de betaling der koo penningen op 1 JliLI 1896 Te Gouda bj A WOLFK Markt A 144b eu ÜE LAAT en VAN SON apotheker Markt a m imm TEBEOOFIUS TE OtOXJlDJlL ten OTentun ran den Notaris O C FORTUIJN DBOOOLEKVEB op 0IN8UAU 10 JUNI 1890 dei morgeDs t f uren in het Kuffiehuia Hibhoiiik aan i Markt ran Een goed onderhouden nel ingerlclit Erf en Tuinljo tan de Tnrtmarkt in Gouda Wijk U No 89 kadaitraat bekend in Bectie U No 1153 groot lAre 20 Centiaren Te aanvaarden IJnli 1800 Het Huis bevat beneden een mime Voorkamer en eene Tuinkamer Keuken met Bergplaats en Kelder en boren 2 ruime Kamers waarvan een met Alkoof PiensCbodenkamer Badkamer en Zolder Uet lluis ia van Wator n Qasleiding voorzien eu heeft vele gemakken Te bosichtigen Vrydag Zaterdag en Maandag 12 13 en 15 Juni van 9 tot 12 en van 2 tot 4 nren en op dan verkoopdag van 9 tot Il uren Nadere inlichtingen geeft voornaemde Notaris m nm mm Men worilt verEocht op t MERK te lett n UIT HST MaOAKUN Vi N M HAVKNSWAAY ZüNR OORINCHEM Deze THEEKN worden afgeleverd in venegelde pakjes van tig tcé sn ten half en een Ned one Zich tot de uitvoering van geeerde orders aanbevelende J BREEBAAHT LZ BENIO DEPOT der fijnste UaagscheBe hnit TANDARTS E CASSUTO Turffnarlit 172 Gouda uUqtwnaeril ZOSDAGH Gouda Druk van A Bri$kM N Zoon t met vermelding van Namm r en Prijs roonien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd U né IS do beet inwrynng tugun Jictd II a abeuniatiek Undanpynen karton Anker PaltiÊilpeller ttigeo tiynoD van aU oriei aard Wat ï twi AntiffiiBixpeller n aan te wanden tegen Elesp Booldpyii nVerkeadheid 1 0 moet doBiiii voorbandun worden falioadaa in leder huiagezi Te Onroerende goederen zijn te bezichtigen op 5 eo G JUNI van des voormiddags 11 tot des namiddags 3 are terwyl nadere inlichtingen te bekomen zyn ten Kantore van genoemden Notaris SCHENKENBERG van MlEROP in de Posthoornsteeg hoek Wjjnhaveu te Uoturdam BOEEEIT III Ksloi D Zgilp Moire PiTJii 60 onit 76 oent en 1 26 de Inch iorl miM il da maestil ApothaVen en bg i htnr 1 Oo 1 Rotterdam PARASOLS COBHBXa j Froali n He ndeu BOORDEN KI htloen Zijde Af Cy 4 MANCHETTEN uchen Plootnelii i f Cognac fin Bois Da ooaHAC mr son nu da mUM Aaonrma iwordt nlavanl la va ja aga l 4a bamanda flaaaahait vaa 6 Ular inkeud vmmaaa Tan bat attaat van Sr P r VAK HAHn HOOS PioalBaacb 4 f 1 80 DItalaltasS nrktljgbaar by H J V WANKÜM MELKERT üosthavan r a d ii Stoffen Clttarnlturen eiir n isbrnn Liffmann MARKT 130 Witte KOllKIX DAMES Attentie Zeer ITette Gesteendrukte ïl Het bette onechadelrkste en fe H makkelykBte poetemlddet voor Uceren en vooral dtmta en Klnderechoenwerk Il de Appreluur van C M Muller It G S Berlin Beuth Str 14 Menlettffco ï MOi op naam en fabrielcamerk Vtrkrnlav ky Hew an Wlnk Hwi li tilioeBWtrt a Wraa mi h eHirHl Da ot by W SaritiHaiiii Arnb Ms mUEAARTJES wolden GELE V EB D dooi A BKI KMA m Zn toridwater uff e Y ctorJa Bron M Vberiahn9tein by£ms Tafeldrank VanhjXoninklykef uis derJfederJanden Stooaso Toootd ieza st ESTA FETTEk Botterda m Gouda Utrecht DAGELIJKS uitgezonderd Zondagen vei rekken 2 booten van OpDDA naar DTRBCHT das morgens ongeveer ten van en des namiddags ongeveer ten vier uur Met daaea goederendienst bestaat ook eene seer goetllioope retegelegehhtU w or Pateaniere naar UTRECHT en tnsscheng lege Dlaatsea Kantoor feuwe yeerttal De A ent H Ja MOEItBKËK BINNENLAND GOUDA 8 Jaoi 1896 Door do Poitduiveu Soeiateit de Smerla alhier wu gUtrrao md wedvlacbfc ai e ohr vtii T a Uautriobi fttaod 127 K M De duiveo werden ie oirnii 9 20 Aoiet tyJ door d u sUtionchef W eUben Da eerata 2 daivao vi o dan beer D rui kwameo md te 11 a 30 m 50 M da twee volgende vaa dan hear Braket te U D 31 m 50 daarua kwamea un wederom twee duivea vtn daa heer Dagru taUa 32 ma 5 a daarop kwam ar weder eaa aan Tao dao hear Brakel te 11 d 34 ro 50 a varyolgeoa een van den heer Üegear te 11 u 41 m 10 eer De Ie e i 2Ja prys werd behaald door dpo hfer Degrae da 3de eu 4de pryi door deo baer Brakel ao de 5dA prys door dea heer Degraa By de door de directie der marioe ta Amstnidam op 5 deztr gehoudeo aanbeatediug voor de levenog van dtt benoodigde materialea werd roor perceel l garea iageacbreteo door de Goadoche Machioale Onrenapinoary Goada voor f 785 voor perceel 3 log makreel ea vikacheralgoeo door dezelfde voor f 193 80 ea voor perceel 7 vlaggetyaeu Engelich fabrikaat door dezelfde roor i 375 Uit BataTÏa aaiot man De laatst fermelde exonraia ia gaeindigd De IV eu VI Moekima werden doortocht ou byaa rerlateu bevoudea Wy leden geeu rer liezen By het departement van koloniën ia van den gouverneur generaal van Nederlandach Indië ontvangen het volgende van Zaterdag gedagteekende telegraai betreffende de krygsrerrichtiogen in tjeh ColuDDe in IV Moekimt verbleven werd giitereu teroit verwacht Zond eene afdeeliug in Belang Kala dia giateren afgedaald ia tot Lam Badak waar eene colonne uit Lam Ti h en da landingadivisia der marine aanwezig waren Nergona volk nit de heuveti vielen enkele tehotan Lepong ia getuchtigd De ezcoraie in da IV Moekims waarvan in hek giateiaa door ons medegedeelde rvgearingatalegram apraka waa atrekta zich blykena de Staatscouiant uit tot Lümpoeoek aan zee Uit Maoatricht wordt gemeld dat do maakorade commiaaa te Utrecht de aitnoodiging van het beatuur van den aCercIe Squestre om ia Maaatricht eene ailvoeriog van bet tour FEViLLETOJM 11 W Ui M ill 14l i Hij liieef oog aen oogeoblik Btaan eu hief het lioofd inat eee onmerkbsrau gtihtlach omboog op sljue lalaalatrekken in heel zyae houding Ug eene aitdrukking als gevoelde hy zicS ta seer boven ile beleedtgiog verheven om sioh die aan te trekken Daarna groette hjj I d Adelaide eo freule Lester met eer e beleefde buying Maria was op hel punt on fiauw te vallea keerde zicb om en ging de deur uit die de bedieods voor hem open hield En de heer Lester sag eyn gast eeoigszias onthutst aa wsBt by bad onnillekeurig de opmftkiiig ga aakt hoezeer deze ü dien anderen gast geleek die hem waa voorgegssD De andere gast lord Dane begaf zich in diep gepoins verzonken huiswaarts hg dacht erover hoe fa zich ten opzichte van den naohtelijkeo aanval waarmede het kasteel bedreigd werd sou gedragen H voelde zich eenigstins kooitsacbtig ten gevolge van £ 00 Vals verschillende aaudoeningen en hg itak ia weg over om op do hoogte den friiscben taewind nog eens in te ademen voordst hy naar het kasteel terugkeerde Hij stond op dea rand van de klip in het helder maanlicht de frisiobe zeelucht in te ademen en het uttgeatrekte zeegazicbt te bewooderen Eensklaps viel b t ham in dat bij juist op uooiapaj t geven beeit aaogenotiien Allaeu ia nog noodig de got dkeuriiig der deelnemen er wordt achter niet aan getwy a d of zy zal worden verkregen Da feeateo zullen vetmoedalyk 4 5 en G Juli plaata babben Te Wyk by Doaratade ie Zaterdagnacht by eena poging tot inbraak een moordaana ag gepleegd op den veldwachter L Hy kreeg niet minder dan 7 mafsieken De Tardachtan een DniUcher en eene vrouw zyn voortvlucbiig De miniater van binnenlandache zaken heeft aan de Gedep Staten der provinciën een aobryven doen loekomau waarby by mededeelt dat nu by da wat an 16 April jl Staatsblad No 72 tot regeling der peraoneele belasting eena zekere spelfing van plaatanamen ia aangenomen bet heo weuacbelgk icbyat dat die algemeen worde gevolgd Heena zal Vrydag roor da arrondisaameotarecbtbauk te Ambterdam terecht staan terzake dat by op dan 269ten Februari 1896 te Amaterdam in eene openbare vergadering iii perceel 95 aan de Waganaaratraat opzettelyk de aar of dan goeden naam van den deurwaarder Jühanoea Hartsuiker beeft aangerand door vao hem te teggea dat hy enige dagen ta voran niet baaft gehouden een opeabarao verkoop maar een openbaren diefstal Raeoa zal als letuigau a décharge doeir dagvaarden de verslaggevera van de Telegraaf eo het N v d D c en dan commiasarii van politie den beer Van Haalta De rondzwervende eehteliaden Klaaien gedomieileefd t Ëlat die als vermomde bedelaars papier etc ta koop aanbieden hebben dezer dagen ta Nym an waar zy aen nacht doorbrachten hun achtjarig kind ean meiaje onverzorgd acbtergelaten Door de politie wordt naar heu gezocht Aan bet hoofd te Vlaardiogen liet een sportman toen by keek boe laat het was zyn gooden horloge in de Maaa vallen By ontdeed zirh van de overtollige kleading eo sprong te water om bat op te duiken en niettegenstaande de groote diepte en deo tallen atroom bracht by het na vier malen grdoken te hebben boieo water Vrydagmorgen werd even voorky k k station te Nonapeet een kindje van ruim 1 jaar dat aan de zorg van aeo ouder zusje waa ooi dezelfde piek stond waar zijn nerf Harr Dana was afgestort aen OMbesofarjjfelgk sB iatig gevoel maakte zioh van hem meester bjj keerde sick om en ging been lig moest op zija weg naar huis als hij geen zijpad nam de ruinen van de kapel voorbij gaas De sobilderachtiga rumen flikkerden als van ouds in hel beider maanlicht de nalf gesloopte muren het groene klimop en de vervallen venstcrbogro alles waa deidrlijk ziobtbaar Lord Dan9 was sodert j eu tjjd toen hg I ady Adelaide beminde en daar da zalige uren zguar eerste liefde sleet nooit moer op die plaats geweest Toen hg door de ruiaeo ging sweefde het verladen hem i uideli k voor den geest en dit was natuurlijk Alles sag er nog uit als van ouds dffsrwaten de oTcrlilgïssIfl van de aKaren de knude gryze gnifsteenen het vooktige mos de open veniterbogru dia ar zoo spookachtig uitzagen I rd Dane herinnerde zich ieder plekje er fu niets veranderd maar bij lelf sob wat was er veel iu hem vervaodsrd I lig vemlaaists zich Itogzamerhand terwijl hfi daar uleef dWen in bet lerleden do varscbfllende gebeurtenissen van xgo leven zweefden hem in den geest voorbg niet als vluchtige bMiden maar zo t duiiielijkf als zag bij het da leverde werkelijkheid Hg beriooerda zich zgoe liefde voor Adelaide er boe zg eensklaps de ocverklaarbare gril bad bem af te wgzen hun gemeenschappalgk gedrag tegenover ÜHTTj Dane en het jamnterlgk uitetmie van den laatste Toen ïgue gedachten bg die laatste gebaurte is stil stonden ov r ieI hem een beklemd aogstig gevoel ffp die aeuume plak waar hat volgaas de overlevenng spookte è aoapi ea zich op deo spoorweg bid b ren Joor dan train van p m 8 uur naar Zwolle oaigaredau en wasrschüniyk door ean treeplank aakt floewal het zaer aTustig aan bet nakje wu beteerd leefde bet Zaterdagmorgen nogeu beatau er aaoige hoop dat hat cal worden behouden Etanige ÜjuropeeaehQ damoa hebban het kooiogryk Uganda bezocht Zy waren gekleed naar de Isatate mode De negara güveo baar den naam van imalle middeltjes c De Ko aing waa vooral benieuwd wai hare bolmouwen beduiden Daar die mouwen zqo groot waren en t middel zoo fijq waa dachten de negara aerat dat de maag der blauka damea in die uouwau zat eQ dat zy daar het voedsel borgen dat zy gebruikten Ziedaar wat men van onze modes denkt aao het bof Tiu Uganda Aan aen Dniticb paartje dat van de huwelijksreis terugkeerde en lieb met den snaltrcïn ao Pargs naar KaaUn begaf ia op Balgiaohea bodem aan onaangeRaam voorval overkomen By aankooiit te Namen verliet het paar zya coupé eerata klaaae om in dea eetvagan gedurende den rit na r Luik het middagmaal t gabroiken maar waa onvoofiicbtig genoeg d handbagage te laten liggen Kauwel ka hadden beiden hun coupé verlaten of twee ne gakleede heeren van abounemeutikaartan voorsien namen hunne plaatf n iu Beide beeran stapten te Luik zoo poedig mogelyk nit Kort daarop trad bat paartje weer in zyn oorspFonkelyka coupé waar het lot zyn achrik alle taaschen geopend zag Alle sieraden kMtbaro buwflykagaaoheoken en alle voorwerpen van waarde waren meegeno men Van de eerste ktasaa npitaboeven ia nieta bekend In 15 tergaderiogün van 12 Mei tot 4 Juni heeft de Tweede Kamer zich heen gewerkt door het gewichtiKste deel van bet kieiKecbtont u de aauwyzitig van dej enen die kieiara Bwi zyn Slechts in opzicbt heeft bet geapannan by da regeling vau bet gamlbutaiyk kieirvoht waar de stam den voqrzittera den doorslag gaf en voorkomen heeft dat op dit punt allee werd afgeatemd en de nieuwe Kamer waderom toor een kiearecbtquaeatia werd grplaatst Da verdere artikelen die da wyze van verkiezing en de regeling voor de Eerste en Tweede Kamer bevatten zulleu geen moeilijkheden van beteekenia meer o vareii atthaoa niet oodauige die het gskeala wetsontwerp in garaar zullen brengeu I rd Dane wsi zou als de meeste prsktiiobemeuïcher nirt liggeloovig ran aard ru toch voeldehg zich uiet op zijn gemak Hg was op bet puat boen te gaan toen tirb vlak bij hem eena gedaanteaan een dor vrnsters vartooudo en dte gedaantostond daar tn hst maanliobt en zag k n Lord Dana irak aan En als Lord Dsne ooit aan spoken geloof hul gaalageu wss hei op dit oogeiiblik tig stond sitl en lag het gelaat voor het Hg troobltfl nb te harstallen en spoedde zich door den eersten uitgang den besten rfaar buiten Kr was niets te zien Hij iloop om de raineo heen om te tien of bij niets ontdekte AVas het ve eu geest dan moest het een m nsoh Keweesl zijo i iMti Dane bad konoen zweren dat bg bet ilch niet verbeeld bad To b was er niets te vinden geen dood ef levend weien wu er te beapeuren bet waaonmogelyk dat i paad ever de hoogte oataaapt jua i n Hoofdtaak ia geweest de haaliaaing orar artikel 1 Hat werd aangenomen nat 62 tegen 36 at mmoo e u meerderheid welka lotr waarborg strekt d t voor da eindstemuing geen vreaa behoeft te beataan by degenen die naar het inde verlangen van den atryd Van da liberale party atemden 31 vdor art 1 en alechta 21 vóór art 7 Van de 31 eerstgaooemdeQ waren dahatran T7demao Van Bonaala en Plato afwatig by de atimming over art 7 Van de overigen hebben de heeren Van Detd n Iloyaarda Van den Ham Schepel Meee Rialceo Hoawiog Wiltinge Roaaasiogh en HeaaeÜnk van Soefatelan zich tegeji het regeeriugaartikal over bet ge ieantelyk kiearecht verklaard De meaaten van data KamiarledaD Koo niet allen inlieo ongetwyfald bnn stem over ktet gaheele ontwerp niet laten afhangen van do béaliiaiag over art 7 Hetzelfde aal ook wel gelden van de moeiten der Katnolieke leden dia togen art 7 goatemd hebben ten getale van 9 op da 25 De jaheale Katholieke party op één dea heer d Anaambourg na was voor art 1 en iij zal het ODtwtirp niet laten miatukkan dat vooral door hare booding ia aitgeloht Handbl Soboolverslag 1893 94 De Commi ale nit ifê Tweede Kamer belut net bet onderzoek van bovengenoend veralag ba t daaremtveot rapport aüg hraoht zy wyst o a op het feil dat bat aaatal hoofden van lagere sebolen met neer dan 40 laeriiogen die tonder byetand van onderwyxers op 1 Januari 1894 werkzaam waren weder ia toegenomen eo voorla op ket groot getal Uorlingea vooral inde grootegemfeateo welke voortdurend op ptaateing waohteoX Voorta veetigt de oommiaaia de aandacht op hetgeen de ezanan oommiaeie voor het middalbMr ondarwya heefi opgemerkt dat bat getal candidateo voor de akte voortdurend i rmiudert au dat aen betrakkelyk geriog etal slagen tetgèen ty tMMbryft aaa geiqia fan de noodige gelegenheid tot opleiding De Huiivrouw sfhryft Voor het aerat lyn dit jaar in de eonmiaeiea voor bet afnemen der axamana voor hoofdooderwiizer eo hoofdondarwyiarea vroowen benoemd Dit mag beacbonwd worden ata een feil van jroote betMkeaii Tot hadéo werden oit at liargalüke comaiiaviea de vrouwen geweerd At werden vroowen toegelaten lot bat ooderwya waardig geoordeeld om deel te nemen ann hoi ezamioeeren van caodidateo voor het onder en fiord Dana noest wol tut het Iwsluii koman da bg den geest vso sfjn neef gezien had ia dat geloofde M liy waa een venUaiidig prakllsob EpgelarkrasT vso mlddslbaran leeftijd en nog wel eeu pair en toob gatqulde h het Tflet gemakkeiyk hy sohaaiéde er sioh voor maar by moest het wel gelooveo want de overtuiging was ilarkar dan by zelf Hg schudde zloh heen ao weder om siab taovpr tuigen dat hg wakker was hij nam zyn hoed af en tag naar omhoog in da betdeta maan on ziek tevergewissen dat bg niet droomde Hij wist dat kgop dat oogeublik toen bij zich verbeeld bad bats ook ta zlan aaa lyn naaf had gedaobt en by wist ook dot ofltt varbeeldiag jeens opgewekt zynde ons zonderlinge pootacn kon spelen Maar te vergeefa HühgB het niet vau zich afzetten dat hij eeugeeet hNfHjmdn avenmib kon hg igo angst overwinnen i Bfr kesitle iich om en spoetlde zichnaar huis I BraflT stond aaa de poorlt een luohtja te seheppea dit was epne gewoonte van den nan eo hy had daar naar raata bg ouder werd meer en n ar éan toegegevaa T n hg op aya wenk om l rf rd Dane btonan te laten gaan zag hy deiea natuurlyk oon en de men deinada tarng BrufT herkende ter nauwarnood het gebut nzgn meester in die vertrokken vorbgsterda gulaalatrekk aa in dio verachr kta wezenloos starende ot ao Hij ziet er uit alsof by ern geest gesie heeft t nap Bruff in z jne onnoozatheid uit Ka bet wes minrhlea gelukkig dat Lotd Dana h m jiiet verstaan had