Goudsche Courant, dinsdag 9 juni 1896

iM 7 11 7 68 8 88 7 6 f 8 6 t 8 18 6 10 7 80 88 8 47 4 7 4 40 6 81 9 17 4 80 8 87 ir 4 87 8 84 6 84 8 41 4 87 6 10 6 61 A 8 6 47 D IN H 1 JU DA 7 88 1 80 8 40 8 40 1 7 88 8 47 7 88 8 64 7 49 f 88 0 1 8 88 8 10 10 1 8 8 67 7 88 7 47 8 8 10 9 08 t 8 18 9 10 f 1 88 8 84 8 a so T 48 8 07 8 eODSl PE Tn 1862 daboiaerda ik in den Salon mat een scbildery di ik Troptard batl genoemd zy stelde de godinnen van bet Geluk en den B em voor die bij een konAanaar waren binnengetreden toen deza jniat op een ellendig bed den laatstea adem bad uitgablaten Tegenover de godionen stond gryozeod da Dood De Fcbildeig bad veel socce en van a Ie kanten kwamen gelukwenschen Ouder deze waa ook een brief van een learutr van bet cuiiserratoriam te Pargs die mg verzocht hem met een bezoek te k meo vereeren daar hy i oud eu te stram irmt om naar myn atelier te gaan Ik voldeed aan dit verlangen Maar nauwelyki bad de profewor mg gezien of zijn rimpelig gezicht vertoonde nog diepere plooien die dnidelyk Ie kennen gaven dat by zeer teleurgeiteld aa Wat yt gy de schildere v oeg bij met klimmende verbazing dia da acbildery bedacht eo vervaardigd heeft Ik dacht dat bat leven u eveuzeer had miskend ala niy en dat nw werk de klacht was van een ongelukkige Maar ik zie dat ge jong en gezond zijt Wat gg hebt gemaakt ia duF bolle retboriek Uw Te laatc had me aangegrepen Na Sla ik echter dat het slechts een middel w a om a vroeg ow doel t bereiken Ik stel in hst geheel geen belxng n eer Mn u ge zyt aen grappenmaker scheer je weg i Eeu anecdote die van prakt scbe waarde 700 kannen zyn al sommige onzer moderne letterkundigen baar efnatig ftar harte n nao In bet dorpje Ëiersheim by Oo8thut7eu was Douderdagavond eene daoipnrty in de herberg by gelegenheid der keraii Zekere B W viel vao zyn stoel en was onmidüellyk dood De pret was nit en het lyk werd b hnii gedragen gevolgd door een aomberen stoet van bloedverwanten eo vrienden wier Trootykheïd zoo ras in ronw veranderde Wanneer men rozen in zyn tuin beeft doet men goed de bloemen terstond na het bloeien uit te nypen Hierdoor wordt aan de plant geen onnoodig voedsel onttrokken eu verlengt men bovendien den bloeityd Worstelsport voldoet ook al niut oieer aan de behoefte van bat oververzadigd publiek aan geweldige aandoeningen Inden Amerikaaoschen staal Ohio beeft men nu de Spoorweg8portc ingevoerd ui de vertooniog van een echt ipoorwegongelok Er waren an 30 000 menseben die ieder 2 golden entree betaalde om de kosten te dekken Twee treinen van oude locomotieven en kolenwagena opzettelyk voor de vartooning gekocht reden in voile vaart tegen elkaar to nadat do machiniaten er afgeiprongan waren en verpletterden elkaar nagenoeg geheel tiet oudste lid van een besturend college in ooa land ia zeer varmoedelyk de beer A Aleven te Goesaen die als beeqiraad van bet polderdifltrict da Lymers nog altyd ip functie is ofacboon hy in Novembar van dit jaar den leeftgd Tin 100 jaar zal hebbeo bereikt Woeoadag opnieuw herkozen woont hg nog altgd trouw de vergaderingen by heeft een zeer goed oordeel over zaken en geniet nog de beste gebood beidv Op 23 Maart 1893 bad eeu trein die U Kampen moest atithoudeo by aankomat aldaar zulk eene snelheid dat by ib nsgeooeg volle vaart door bet Rtatioo reed Overtuigd dat een ongelok niet meer te voorkomen waa trachtten verseheidao reizigers op levensbehoud bedaeht den trein zoo mogalyk te verlaten die eohter daarna t bgtgds tot atilitand werd gebracht Slechts één passagier had inmiddels den aprong uit dan wagen g wa fd en werd daardoor ernstig gewond Deza stelde nu deswege aan rardaring in tegen da Oentraal SpoorwegmaatBcbappy dia echter naar de vaite gewoonte van iNoderlandsalieapoorwegraaatsobappyen alleaaaspraka hjkbeid ontkende i o op grond dat do ge ülrecle SpoorwegverblDdlogen met GOUDi Zomerdlenst 1896 Aaogevaogeo 1 Mei TUd van Greeowlcb aoVDA aOTTItBlM 1 8 61 8 67 10 4 A 10 11 10 18 8 10 10J7 Goud 7 S0 9 8 8 87 10 18 10 48 li l6 18 18 18 88 1 87 8 47 4 4S 6 78 6 84 7 14 7 4 J 8 88 8 84 8 64 11 C Z M 7 48 8 47 11 U 0 S 4 87 8 01 10 08 Ï Jhgw 7 6a 8 68 11 11 18 48 8 08 t 8 19 10 18 r IToorb 8 07 8 08 11 86 1 08 8 80 8 89 10 87 Hun 8 18 8 13 10 7 10 48 11 80 11 46 18 48 1 08 1 67 4 17 8 88 6 68 8 88 7 44 8 811 66 8 88 10 38 11 49 Snuda 8 337 608 188 18 8 47 10 18 10 64 18 08 18 688 17 8 14 4 08 4 986 16 6 47 607 4S8 810 1010 88 Stopt te Blaiur k Cfuiiireg en Nootdorp LaidaoheDdan dn Hakandorp Haga 5 61 7 80 7 48 S SO 8 18 8 49 lU U 11 8618 88 1 86 8 44 S 4 4 04 4 98 6 17 8 187 18 7 88 8 88 8 88 Voorb 6 67 10 17 1 41 4 39 9 U 8 84 Z Z gw8 U 10 98 1 68 4 68 O A f 8 48 Z r U 9 88 10 48 8 08 6 04 6 38 8 68 UTBICBT S Oi 10 10 88 11 88 18 60 68 S U 10 88 11 66 üudaiatar 7 07 8 18 10 81 t Ooada 7 88 8 38 8 94 0 10 10 44 11 10 18 111 88 80 I DA lITEiOHT 7 68 8 08 8 18 10 18 10 67 18 86 8 80 8 17 4 86 6 67 ii M I 8 r 8 1 11 81 8 46 8 84 8 17 18 8 41 8 84 19 11 1M8 1 87 3 08 3 60 8 07 9 86 AHSTEIDA H e O D D A MS 10 48 8 84 8 8S 4 46 8 18 IMO 11 11 8 46 8 88 8 48 SO VU A A MNTIRDAM Mt f tl l 87 18 10 4 11 6 80 7 81 10 17 Mf 10 81 1 1 18 UI U 8 88 1U8 Ajutatdaa 8 Si OMdt 7 88 wgierMmbk wwdao g nwi Hefcii Mgk ittlMl TAD uiUloiting der roaw w m1 ook hier toageptit Met l u gewoonte irordt tbani Toor bet ent gebroken De tegeowourdige miniitarTan btoDealftDdMhe ukeo geeft md d vroow de p Mte die bair toekomt Met bet begin f ii den cortui 1896 97 in S ptember xal btt oodttrwije aso de Kyb landbouwichool te WageDiDgeu g g feo wordeu iu rier TerKbilleDtle afd lingeu m Da afdeeliug Landbouwscbool met tweejarigen curoas aaniloiteod aao bet aitgebreid lager oaderwgi Zy die zicb Toor de lodiicbe culcurei weo ohee te bekwamen vinden daartoegelegeobeid in da lodUcbe kla e die zicb aan der e afdeeliog aantluit Aan de afdaeltog is eene Toorber idendu klaiaa rerbundeo root hen die niet in de gelegenheid Kijo geweeit aï ebreid lagir oaderwgs te genieten b De afdeeling Tuinbouwacbool m t tweejarigen curcas aansluitend aan bet aitgebrVidlager onderwya of ann borengenoemde Toorbereidende klaiec Zonder eximeo worden toege laten ty die eene boogere burgerschojt netdriejarigen coreui bebben doorloopen Zy die dete afdeelfog hebben doorloopen kunnen OTeneeni geplaattl wprdeo in de Indiiebe klaese ran de afdeeling Landboówschool De boogfiit cureui der afdeeling TttinWouw cbool die zioh aan de etdaeliug zat aaniluilen kau nit den aard der zaak eerat later geopend worden c De afdeeling Hoogere bargerachoul metvierjarigen coraua Doie afdeeling in ali TOorbereidiogMobool f oor de boogere land en boicbboowtohool te beicboDwen d De afdeeling Hoogere land on boiobboumcbool rant tweejarigen curiai verdeeldin eene afdeeling voor Nederlandachen en eeueTOor lodiachsn landboaw Zg ii ook loegunkelyk voor hen die het etudexameo eener hoogereburgeriehnol met 5 jarigeo cnrena hebben afgelegd Aan de Indiiohe afdoeling sluit xicb nan de eureui voor de opleiding ran techniHobaambleoart u by bet botchweien lo Nederlandscb ludië In iicbtingeo aangaande ei aheu fan toelating enz xnllen zeker gaarne door de direotie worden lerstrekt D Hangsohe Correipondent van de ZaaDl Crt meent dat de loop der RebearteuiaBen er toe cal leiden dat da wet Van Houten wordt aangenomen Maar met dien loop der gebfurteniaaen ia de acbryrer zelf inluiachen niet ingenomen Ziehier De wet Vnn Houten imoati er komen Dat il het parool Men heeft gxfio Tpden dtaria een toeleg te siea om apeciaal den miniater van hinnenlandsche taken een krans te vlfobten Norb de nntirevuUilionnairen die de onderwijsposten nog in dê maag tit nooh de katholieken die de Bollsnd benoemiog nietvergeton hebben zullen ar op uit sijn mr Van Houten op een voetatuk te plaatsen Maar c e loop der gebenrtenisaen dwingt er toe bet vooritel varT het Kabiuet tioë l te accnpteeren wil men ziju eigen gedragsUju tegenover t ontwerp Tak niet dfsavooefreu eo tegenover het volk niet erkennen dat men nit plirtipriac een foordrachl verwierp die veel meer dan da tegenwoordige in overeenatemming was met de eiaohen fan recht en bitlykbe d en met de plechtigite verklariugao en beloften sedert jaar en dag aa n t volk gedaan De wet Vsn Houten zal er komen Maar een nationale wet kan t nooit eyu Van stonde af aal er en met reden een nieuwe kiesreohtbewegiog uit geboren worden CD tan slotte zullen da vooruitstrevrnde liberalen de eenigen di coose qent f n gebleven eu g en duim breed cgn afgeweken van hun eeomaal ingenomen standpunt aeg vieren fl SO Qonda Uoardraeht NiAwerkerk Oapalta Hotterdam Uoada 8 18 Oudaw 6 60 Woerd 8 88 UlIMhl 8 18 Oouda M IwtafdiB 0 11 IJ8 ftott rdan Oapella Hianwerkerk Uoosdreoht ouda Da numerieke mc rderbaid ui bg de eind temming de overwinning vprtcha0eu aan Van Houten d moreele ugepraal ii aao Tak eu de zyneo Wat de grond waard ia in de City van Londen bewes een Zaterdag gebonden verknoping waarby ejn perceel tegenover de Bank of Engeland gelegen verkocht werd voor een b dtag dat goljjk stond met £ 2 452 023 per acre 40 are Men schrijft uit Breda Wy hebben bier tegenwoordig eene eigenaardige werkstaking n I onder de aannemen De zaak ia deze Onlangs bad van geueantewpgf eene aanbeatedmg plaats voor het bonwen van eene woning voor deo directeur deropebbire reiniging Door tal van naonemers mt deze gemeente werd daarvoor iogefcbrevoo doch allen waren boven da begrouting De aanbettediog werd niet gegund en algemeen werd eene herbeateding verwacht Dit ge obiedda echter niet en bet werk werd onderhands gegund aan een aannemer woonachtig boiten de gemeente die niet ihnd ingeachreren en wel eveneens voor een bedrag hooger dan de begrrotiog Dientengevolge groot ontevredenheid Obdor de aannemers die zicb dezer dagen hierin geuit heeft dat by eaa aanbesteding die ven do gemeente uitging iet werd ing achrevc4i Het gevolg waa ilat oo1i dit werk Mn den aannemer bierbÓven bedoeld a s eenige ioschryver gegeven werd Van wega de vereenigiog van patroons isnu een rekest man Ged Staten gezonden houdende niteensetting van bet gebeurde endeo nadruk leggende op de onderhandscbegunning lu dei omtrek van Tomsk ia onlangs bet akelet van een mammoeth gevonden onder imvtandigheden die t uiterst wsarachynlyk maken dat de mammoeth een tydgenoot is geweeit van de bolenbewoner Tot duiver steunde de onderitelling dat de mensch en dt mammoeth in denzelfden tyd geleefd hebben alechta op een enkele vondst in d grotten van Férigord en de waarde dezer ontdekking eeu msmnjoelbtand waarop de omtrek vaa zolk een der ruw ingekraat was werd door sommigen nog aterk betwgfeld De ligging der na gevonden mammoeibbeenderelt de aanwezigheid van vele bewerkte ateenen en oarateeoen pylpunten misirbien zelfs menaobelgke beaodereu geven Kotajeoako en Lehmaun hoogleeraren aan de universiteit te Tomitk tbaus echter grond om als zeker aan te nemen dat menacheu nit di vro gste steenperioda tydgenooten waren van den mammoeth Ta Leipzig aldus vertelt een Duitach blad had de goede burgerij zich er veel van voorgesteld op een dar vorige Zondagen een rilje te mak n met de electrische tram maar ze rekende dnarby boiten üe itud nten enbuo oouiiputtelyk vernuft om de Pbilistt r beet te nemen Een asnia studenten talryk genoeg om da wagens geheel te vullen zorgde by tydi aanwezig te tyo en nam alle plaataan in be lag De heerer bleven toen kalm zjlten en betaal den xoodra de ene rit was nfgeloopeo zeker een zeldzaam verachynael terstond da tweede rit in klinkende moot Aldoi lieten de studenten zich eeu ge uren door de stad rondtoeren De tel orgesletde eu woedende burgers moesten het aa zien en onverrichter zake huiswaarts keeren want in bet politiereglameot was iuMit geval niet voorzien en ontbrak eene bepaling van den tyd gedorende walken het aan ééo persoon veroorloofd ia achtereen gebroik te maken van dit vervoermiddel De Ecbilder Benjamin Constant die dei eremedaille van den Paryichen Salon heeft gekregen reitelde aan een reporter de volgende 10 80 10 67 11 4 11 11 11 80 11 88 18 8i 10 86 8 66 81 Bi 40 8 31 Utraokl 8 3 Wowd 8 6 9 66 7 10 18 7 3 10 17 10 84 10 41 11 07 8 48 8 04 10 80 Hb n liiedenis 18 88 l 84 8 60 8 67 4 60 18 88 4 67 18 88 6 4 18 49 6 11 18 66 1 44 4 8 4 16 8 80 ItOTTfRDl M eOUDl 10 18 11 80 18 87 1 44 8 60 10 88 1 64 10 88 8 01 10 48 8 08 10 48 18 08 18 47 8J4 9 08 wonde roekeloos zou hebben gehandeld Maar nadat man dit proces ruim drie jaren sleepands bad weten Ie bonden beeft da rechtbank ta Utrecht nu tea voordaele van dan eiaehar eindvonnis geweten nadat zg een getaiganverhoor bad gehouden Op grond van dat verhoor heaft de rechtbank be list dat ofichoon de aisebar da eenige was dia juist door zyn proug gekwetst werd toch waar men niet zonder eeoigen grond slechts da keuza mr ent te hebben tnstcheo aen K vaarlyken sprong eo een byna wissen dood die prong al ia ook de uitkomst een andere gaweaat dan men zich had voorgesteld niet als een roekelooze daad kan worden aan gemerkt c Da spoorwagmaatschappy werd daarom veroordeeld de schade te vi goeden In de school op de Lange brog te Leiden beeft eergisteren een ongeluk plaats gehad Even na het einde van den ocbteodschooltgd had een knaapje dat nog eenige minuten was nsgtibteven om zyn werk af te maken en daarna onbegeleid de trap afging da onvoorziehtigbeid langs de leuning af ta willen gig deo Op hetzelfde oogenbtik aloeg hg er overheen en kwam op den ateenen vloer terecht Het g Mcbiedde zoo soal dat bat hoofd der school dia iu de onmiddel ka oabyhaid aarveiUeerde hem zag vallen terwyl by hem met een bandbeweging wilde waanfikbweli De hoofdonderwijzer nam hem bewtiataloos op en atelpte het bloeden eener wonde aan bet hooft andere onderwijzers trachtten tevergeefs een dokter in de nabyheid te vinden waarop een der beeren oe moeder ging roepen tegelgkertud werd aen rijtuig ontboden waarmede bekhoofd der eohool v rgezeld van de moeder het kind naar het Höpital Wallon brflcht Daar w rd da knaap liefderyk opgenomen dr Nyknmp verleende verdere halp Naar wy vernemen de toestand gevaarlyk Om groenten van allerlei aard op eeorondiga wtjze in te maken c Onder hov mstaand upicbrift leien w in De Ny erbeid het fotgende t De beer Em Rodigas een der eerste Beliflche tniobo j kundigen becoobt de in 1895 Tournsj Doornik in Henegouwen plaatsgebnd hebbende lentooostetling en gaf daarvaneen kort waardeerend verslag Daarin spreekt by met bgzondere irgenomenheid van de inzanding van den beer S Gary honorairprofessor van het Athenaeum dia een grootaantal eenvoudig met bebulp van zont tingemoaktet groenten in glazen vaten bad tentoongesteld en de wyze van babao leliaA badbygevoagd Wat het sinniakeac vanerwtao poütelein asperges boontjes van allarley soortaangaat Inidt bet vooraohrift aldus maak aanmengsel van zont eo van da in ta makengroenten zonder die te be ben gekookt Doedat mengKel in een glaien ra en laat alleseenige dagen werken en slinken en sluit hetvut zoo dicht mogelgk Breng daarna de vatenin den kelder met de halzen naar beneden en vermyd vooral eene te booge temperatuur want die zou behalve ontleding van de groenten ook het vat doen springen En wanschtmen nu dan inbond der tatan te oattigao dan werpe men dien iu kond water neme denreateerendeo overvloed van zout weg dpor warmwater totdat die verdwanen ia en bebandeteoverigens de groenten alsof ze versch waren Steller dezer herinnert zich jaren geleden middenin den strengen winter op gelyke wya gecon flarveerde orerhaerlgk smakende arwtjts an boontjes te hebben genuttigd M b Z n er zooveel vergeetaohtige menacbeD in Berlyn of bad de vergeetachtigheid waardoor de Pinksterdagen zieh daar hebben gekaamarkt eeoa bijzondera orzaak Op de beioi dagen zgn in da wagens dar Berlyneche Trammaatsohapfy niet minder dan 8000 voorwerpen van aller aard vooral overjassen omsisgdoekeb zonneschermen ans door passagiers achtergelaten Daaronder waren ook 8 48 8 47 8 84 10 01 10 07 7 86 46 8 88 7 60 8 08 07 10 84 88 10 64 8 89 9 88 8 41 8 48 11 10 3 03 3 68 4146 9 89 4 18 9 69 4 84 3 46 4 87 6 17 7 08 8 18 7 4 8 46 Mf 8 48 11 10 I 11 ODga MT 2000 fij mat lltrlei wtmnn dia dur ig oiet biniitii 24 urac wiiaa lg b ld varkocht wardao OadDrtnda a D Traatelyk onweeraloaggialar ocbtand de btikeam in hel dek der openbare aohool te Dratea wurio meer den 250 kinderen ooderwiJB ootriogeD Geen der kleinea en geen der onderwyzera werd gedeerd maar de ootatetteDii der kinderen waa oubeflchrgfelyk groot etafibte met de oiterate ioapanning wialeo de ooderwgiere de orde te beweren EndieacLrik wa niet tonder reden want un dek en binten werd TOor meer den f 300 aohade aangericht Het Joarnal dea Debate c ontleent aan een brief ran een ooggetaige orer den moord op deo abah ren PerziS de TOlgende bgzonder heden Den 30n April wat bnloten dat de ehab dea Tolgenden deg bg Mntcbir Dowjet door ton brengeii maar t naokta veranderde de ehab van plan e i teide dat hg naar bat heiligdom ren den abah Abdul Atiao wilda rgden 001 eaet het oog op tgn aanetaand rgttigjarig regeeringajnbilaaml daar te bidden Tegelgk beval bg de aJrgke bedevaartgangera oift laitig te vallen Toen de abah de moakee binnen trad knielden iwee vrouwen vooï het heiligdom De kamer beeren wilden haar wegjagen doch de abah hield hen tegen Juiet wilde ztch Naaired Oin naar het praalgraf begeren toen eenaklape een mau van achter de knielende rroowen te voorachgn kwam op hrm toeliep en telde Majeatal ik heb n een verzoek te doen e De anah naderde hein om den man beter te kennen verataan waarvan de tbabi ge broik maakte om een volreraebot op hem te loaeen dat hem in de bartatreek trof Twee kamerheeren eoelde toe om den doodalgk erwonden vorat in bonne armen og te Tangen Oe abah deed oog eenige eebredeo naar bet praalgraf van zgne eertte vroow maar zakte toen in elkander Spoedig bemerkte men dat hg dood waa waarop men hem op het praalgraf neerlegde Aobt minuten waren aedert het achot rerloopen De grootvitier liet het Igk opbeoren en o een atoel Betten eo tf ide toen aan het volk Het ia niet de kogel heeft aan deo arm een lichte woud toegebracht Daarop liet hij bet rgtoig ven den ahab voorrgdan en het Igk in een hoek zetten terwgl hg zelf naaat het lyk plaats nam eu het friuche lacht toewuitde alsof de vorat in onmacht gevallen waa Zoo ging het in volle draf naar Teheran Da ter bnlp geroepen doktere kregen hevel te varUarea dat de Shah een hezwgmiog gekregen had Zoo werd een oproer voorkomen Vroeger kregen aftredende gezanten der groote mogendheden te Berign tot aficheid ateeda den Zwarten Adelaar de hoogate Fruiaitche orde Men legt dat de keizer aaa den vertrekkenden Franachen gezant erenala vroeger aao Spaaosclie en Turksche gezanten den Rüoden Adelaar wilde geven eo at Herbette daar beleefdelgk voor heelt bedankt Aangenomen dat een ridderorde in znik een geval een enderacbcidiug i dan bad Harbette zeker de hoog te wet verüieuil Stenogfraphie en Schryfmachine In den tegeu oordigeo ti d nu de vrouw meer en meer op deo voorgrond treedt nu wg haar bet beroep van tandarta zien uitoefo nen haar werkzaam zien by ile Po tergen en baar aan het hoofd van eene apotheek zien ataan acht ik het niet onbelaogrgk een en ander mtiAie daelen aangaande Stenographic en bchrijfmachine ala zgode ook bg nitoemendheid een vak voor damea lo Londen waar zioh vele groote inrichtingen berinden apeciaal voor Stenographie en Schrijfmachine vinden wij er uok eene die beheerd wordt door e ne jonge dame de kleindochter van den beroemden remanschrgver Charlea Pickane In haar bureau verneemt men den gebeelen tiag het geraaa van een aantal machinea in beweging gebracht dour de vingers van jonge mei je advocaten en bandelalieden komen daar hunne brieven dicteeren die in eeu oogwenk op de ichrijfmacbine worden overgel aohl het peraoneol wordt nitgelonden voor het opoemea van atenogrammen ièhier onleeabare brieven en dooomenten brengt men er ter copieeriog er heereefat eeoe ongekende drnkta eo bedrgvigbeid naar ook een vroolgke geaet Dn het geheel wordt gedirigeerd door eene jonge eene ambitienie eene krachtige talent Tollé vronw eeae vrouw die door hare welwillendheid en eigen ari eidzaambeid hare ondergeftbikten tot werkzaamheid weet aan ta aporen en da overtuiging heeft dal tg met luat en liefde hunne betrekking waarnemen Mr Hall in de Strand ta Londen waa da eerate die aldaar een Inititnot voor Stenographie au Schrijfmachine oprichtte Volgena het ordaei van een der damet emplo i op dit kantoor ia het werk in den beginne wel een vraioig varmoaieod en een groot atroikalblok ia aaavaokcigk bat ondnidelgka byna oolaaaoare lalirift Ia men cbt r eenmaal tan dit whrifl gewend daa gaat kal van lelf gemakkelgker eo het ecbryveo op de macbioe ie inderdaad minder vermoeiend en aangenamer dan bel fobrgveo met de pan Daarenboven gaat het zoo veel vlngger De daeiei die op dergeljjke kantoren in Engeland werkiaara zgn verdienen aanvankelijk tl 1U50 per week later B 15 voor werk na zee uur dee avondi fl 0 90 per unr Het kantoor begint dea morgens om 10 nnr de meiajea hebhen eeu nnr voor lunch en een hall Qur voor thee drinken Indien de jonge damea dea avonda na zee oor geen werk op het kantoor ta verrichten hebben atenograteeren zü voor advocaten voor predikanten en achrijvera voor den prija van fl 1 50 per nnr Hetzelfde bedrag ontvangeu zg per uur voor bet uitwerken op deschryiinachine De meiajae kannen op deie wyze ongeveer H 1250 per jaar verdienen Kan men in meer dan eene taal atenografaereo dan verdient men nog veel meer eo het is ia Engeland eene zeldzaamheid dat men in meer dau eene taal stenografeeren kan Uit het bovenstaande zal den lezer genoegzaam biyken dat dit vak nog al winttgavend is en daar in Nederland Stcnegrapbie en Schrijfmachine al meer en meer worden gevraagd en beide vakken met geringe kosten zgn aan te leeren zou ik onze jonge dames zeer aanraden zich erjpede vertronwd te maken De Stenographie is niet moeieiyk te leeren het macbinescbrift evenmin in deo tyd van een half jaar kan men in beide vakken reeda tamelijk gerorderd zyn Kr zg hier echter met nadruk op geweteo dat oefening en volharding vereinehten zgn xoo men zgn doel wil bereiken zoowel bg bei aanleeren van Stenographie ala van machiueaobrift e Qravenhage CATHARINA W ECK Afloop van Openbare Verköoping ▼ an Onroerende Ooederen AFLOOP VEILING 8 JÜNL Gebonden door NoUria SCHENKENBBRO vi MIEKOP Wiokelhais en Erf Kleiweg E no 4 f 7240 k de heer Kruisheer te Rotterdam 2 Buizen met Pakhoia en bovenwoning Bleekersaiogel R no 185 187 en 188 f 9520 k Ang van Ooraohot UuUeoiaDdscli Overzicht Oe Doitache Ryksdag beeft de behandeling der baorswet tan einde gebracht Deo laatstan dag kwam bat nog tot vrg soberpa hatelijkheden tnsschen de baaren liiebermanu voo Sonnenberg antiaamiet en Singer sociail democraat De heer Liebermaongebrnikle o a deze uitdrukking Tn het byzonder bedank ik deh sfgevHardigda Binger omdat hy inyo wenicb vervult eo tegen de wet xal stemmen ik heb immerj reeds by de eerste lezing gezegd dat de sociaal de moor atie aen Janas kop had aan aene zyde het gezicht van 8oh5nlank die de Beursbervorming verlangt aan da andere zyde van Singer die da hervorming niet wil Thans neemt by den termgobandel op de Beurs tot voorwendseU om de wet af te keoreo omdnt hy de mefkende koe niet wil dooditaan welkn de aocinal demoeraMe vao boter voorziet Hierop antwoordde de heer Sizgar Wij tcojïpu onze redenen nog zoo dikiryts mededeoleo aU wg willen in de hersenen van den beer Von Liebermann vinden zy toch geen ingang Wat zou do heer Von Liebermann zeggen wanneer ik beweerde dat Rudolph H ertzag de schu dem betaalt van zekeren mijnheer opdat bg aotSsemietiscbe agitatie zat dr yveo Daarop de beer Liebermann Wanneer de beer Singer my myn vroegere schnldan verwgt dan zal mg dat toch no nie in de oogen mijner kiezers in discrediet brengen Ik bah vroeger eenmaal gedwaald en heb daar waar voor geboet c Dat zn ka jjarsoonlgkhaden afbraok doen aan de waardigheid van bet parlcraantarisme zollen weinigen ontkennen Gelukkig komen zg in dan Dnitscben Ryksdag die volgens bet gehalte der redetoeriogen ran uaganoag alle party B zoo boog staat niet dikwgl voor De batelykheden tusachap Liebermann en Singer gewisseld waren dan ook da eenige welke msn op den laatsten dag van de babandeliog der baorswafc hoorde De wat zelf is aangenomas toadsr dat er ingrgpende varandariogen in zyn aangebracht Da beer Voo aroim beeft oog getracht er een bepaling in te doen opnamen waardoor da geest dia zgn partggenooteii bezielt soberper tot uitdrukking zon komen Hst is hem niet g Ukt Bg artikel 50 diende hy het volgand amendement in Wanneer bearszaken op termyi worden afgesloten in bet buitenland welke hier verboden zyuj dan zyn de rechtaaanspraken voort vloeiende uit deze traotactiet niat geldig an kan een Zwanpvollstreckiuigc en aan gevolg van in het noitanland gewezen vonnissen niet plaats hebben Ha ean reeds gedaan ia kan tarnggaeisch worden Dit amendemaot haeft de ganicbt xeebiar zgds gettaand Bet Cantrem was vsrdaald By de stemming heerschta in daza party groota verwarring Oe president was daardoor uiai 10 staat een gosd orerzicbt te krygeu ovar de vooreo tegenstemmers zoodat ds tegaoproaf moest worden gehouden Toen bleek bet dat bat amandament Arnim was varworpen Da wat zal in werking traden op l Januari 1897 da bepaliagen omtranl bet baursrogistar eehtar raads op 1 Novembar a a Da lermgnzaken dia in het vervolg verboden syn mogen slechts gedaan worden iat 1 Januari 18 7 de zaken die tot dien datam gedaan tgn mogen eohter afgedaan worden Op Kreta is de toestand nog alias behalve garuatatelland In aan groot daal van bat eiland baerscht anarchie Waar da Mohamedaneu in ds meerderheid zgn moeten de Chriitaoen onopboudelgk voor gewstdenargen vreezen waaraan vaak de troepen daeloemen Eo in de andere districten handelen de Christenen al niet anders Da kapitein van da Cosmao zag boven Kanaa twee dorpen in brand staan en in Apokorooa bahban de Tarken vier dorpen door brand varwoaak Da gezanten der mogenhadeu ta Koostanèinopel doen alle moeite om da Turkaeha rageeriog te bewegen tot kalm en gematigd optreden En de Rutsiseba gezant ta Athene facht tarwyl zyn ambtgenoot ta Konstantinopel een hoogtn toon aanilaat de Qriakacha regearing aan ta manen tot geduld Da Rui sische pers jn bet Rusaidcha volk staan geheel aan da zyde der Kretanserr Maar Rusland wil Grieksniand bewaren voor overgld optraden De Nowoja Wremya sagt A1s d toestand tot tusschsn beiden treden dar £ uropaescbe mogendheden leidt dau beeft bet laatsta uur dar Turkaeha baarachappy over bat eiland lieslagea De cBirmioghnm Postv verneemt dat een haoggeplaatst Griakaob ambtenaar ta Irf ndan is aangekomen voor bit aanknopen van zwaar geschat voor de bewapening der Griaksoha marineschepen Ta4Athene is nog geen bericht oo vangea dat de staat van beleg ap Kreta is afgekondigd Ëan nationaal oomit is gevormd om alle pogingen tot verlsenen vaa hulp aan da Kreteusef te vareanigen in óen band Da heer Da Fetica da aocialistïscha leider ia opnieuw gekozen tot lid der K msr van Afga vaardigden voor Rome mot 56B stemman Züo legenstaudar de baar Odascalchi varkraag 512 stemmen Ta Asmara is het prooes tegen generaal Baratieri begonnen Da generaal die tot verdediger heeft den kapitein dar gania Cantoni wordt beseboldigd lo dat bg op 1 Maart op onvergesflgks wyze en aanval op dan vgand bevolen heeft ondeP omatandigbaden dia een nederlaag van de troepen aan zgn beval toevertroowd onrermydeltjk maakten zooali de uitslag ongelakkigerwgze bewezen heeft 2o dat hy het opperbevel ie den steak haafl jelatan van 1 Maart 12 nar 30 namiddag tot i Maart 9 o nm en verzuimd heaff orders ta ge an of maatregaleo ta namen om de i avolgan van de nederlaag te verminderen Art 74 van bet militair stratwetboak Isgl ten minste 5 jaar vestingstraf op voor het een ert 88 bepaalt ds doodstraf of lavenalaaga gevangeniastraf voor bat ander Men zegt dat hst deskandign rapport van koloael Corticalti zeer gunstig is voor dan beschnidigde Wel haeft Baratieri gebrek aan voorzichtig beid getoond maar na de fout van Albartoae om te spoedig tot dan aanval over ta gaan en den op lichsalf ataaodan aanval van gsnsnaal Daborrtiida kou da opperbevelhabbar niat voorzien wat gebeuren zou nooh ook taragtrekken Man verwacht dat het procaa 3 of 4 dagen dnren zal Ta Roma gaat bat gerucht dat da Nagas van Abessyoië aan de vartoogen van dan paos aan gewillig oor haaft galaand en beloofd haaft da Italiaaoscbe gevi ngaaan ta xullan vrijlaten Da Amsrikaanacba Senaat heaft zooals men waat da wet Bntter aangenomen waarbg da uitgifte van reotedn ende obligation zonder machtiging van bat Coograi wordt verboden De financieels oommiesia uit bat Unis van Afgavaardigdso beeft zich echter met 13 tegan 2 stammen tegen de wet verklaard Twes ds mocratan stemden mat da meerderheid Mc Khile beeft nog altyd geen positie gekozen in da muntqnaestie maar volgens Rnssail Sage zal hg zich voor goad verklaren Inmiddflds beeft de Wor1d aan brtaf in herinnsring gebracht door Mo Kinlej in Oktober 1890 geschreven aan een kies vareen ig ing en waarin hy zegl Ik ben er voor dat al bet zilver door de Vereanigda Statangepro ducerrd wordt gebruikt voor geld i lscircolatiamiddal zou ik zilrar en gond balde wÜlaa babban c Da World teekant dsarby aan dat dit voor da democraten een aanleiding is om een candidaat te stellen dia voor tsound money is tenzg Me Kinley wit verklaren dat hg ifrdart van inzichten is veranderd Dat dit inderdaad hst geval ia zoo blijken uit da verklaring van Rossall Saga BurgerlUkan Btand Sfivanbolaen OEBOR£N Jobaana Adriana ouders Q Schipper au D Dullaart Piatar omlara D Sol ao U H Sol OVERLEDEN N Ktola 7 j Ö M Barkelaar 10 m DAMES en HBBREN A van OS Al Ktaiweg E 73 37a GOUDA Iteurs valk Amslenlaii Vorkrl dotltr IV i 100 V I ♦ aa IM If 100 ♦ l IV i 9 0 mm lis lOO mm BO 100 iioov UO aid 81 mfj UJ 100 mm m m 7V MO IM mm 101 mm Ml la ai w 71 101 lOl i 100 lOO i 144 isav in mf HV 100 ioif 101 m II w 4 i V 171 101 10l 108 loiv IW 117V 111 1 114 1 1 Hl JUNI SRDzai fiD Oen Netl W 8 t dito dito dilo S dito dito dito 8 Homo IR Obl Uoudl 1881 B8 4 iTAua Luiohrgving tses BI ft MsTSNa Obl inpapio 1168 dito ia ttlrsr 1888 PaaTi OiL Obllg nat coupon U dito ticket 3 ttiBLANo obl Binuenl 18B4 4 dito iaoona 1880 4 dilobu Kotlii 188 4 ititoby Hopel8S t 0 4 dtloin Koud leea 1888 ü dito dito dito 1884 h dpANJi Perpet aohuld 1881 4 ruazaij iepr CoDv leen 18V0 4 Gec leenlngterie D Oee leeain aiirie uiuAra Rap v obl tlV9 I Uaxioo Obl Buit Sok 181 0 8 VrnizvZLA Obl 4 oabep 1881 AMSTzauAJi Obliftelioii liilS 8 KorraaoAH Iilted leun 1894 3 Kku N Afr Kaïidelav aaud Arendib Tab lld rtifioateo DeiiMaatsohappiï dito Amh Hjrpothoekb pendbr 4 uH My der Voritenl sand r liypothoekli psitdbr S Nederlandscbe bank aaad Ned llandelmas h dito N W k Pao H p b piadbr 6 Roti llypotheekb pandbr 3 a Utr Hypotheekb dito 8 i OosTiNZ Oost UonK bank aaad ItusL Hypotheekbank pandb 4V AiMElUKA Kquit kjrpoth pesdb I Uaxw L G Pr Uea oort Mio IIoll lJ Spoorw M aaBd Mii lot Kzpl V Bi Bpw aaad Ned lud Bpoorwogm aand yed Zuid AMk Spai sand 8 dito dito dito 1891 dito I lT4UZ 8poorwt IS8Ï 8 A lCohl 8 Zuid ltal Bpwmy k H obl S PoLBM Wanehiu Weenen saud 4 tluaL Qr auaa 8pir Mg obl 4 alUaeha dito sand Kastowa dito aand I Iwene Dombr dito send S Kursk Gb Aiow Sp kap obl 4 dito HUo oubg 4 AMZRizjL Oent Pao 8p Mij obl 8 Obie fc North W pr Cv aand dito dito Win at PeUr obl 7 Denver k Klo Gr Spm oert v a Illiaola Central obl in goud 4 Louiav Il Nsskvilla ert v aaBd Mexieo N Spw M lehyp o 8 Miss Kauaai v 4 pot praf aand N York OnUrio k West aand dito Penna Ohio oblig 8 Oregon Calif Ie kvp in goud 8 3t Paul Hinn k Maoit obl 7 I d Pao HoofdiiJB oblig 8 dito dito Lioc Cot Ie kyp O I CAHkUA Can 8outh Wt T und Vim C Kallw Nav lek d o O Amaterd Omidbua Mfj aand Kotterd TramwegMaata aaad Niu Stad Amiterdam und 8 Btad Rollenlftni aaad S llBlaOiZ Btad Antwflrponl887 VI Stad Bruaael 1886 HoNu Tbeiat llegullr Oouillioh 4 OosTBKR StaataleeniDg 1880 ft IC K Oost B Cr 1880 8 Bpamjb Stad Madrid 8 1808 Nau V r Bet Hyp BpobI eert ADVERTENTIEN Tot onze diepe droefheid overleed heden ua een neer korteiondig lydeo onze innig gelieide Broeder en B huwdbrpeder de Hijet C fc H PRINCE in den ouderdom van rnim 52 jaren Soal Wed A J PKINOK I WaRHiiii C P M MüERBEBKf ndtn 1 PiiHi t I R a MOERBEBK J PRINCE Qouda h E H PRINCB1 Hthih TfX DU vaitt 3 Jiini 89fi Ztnigt ahjtmeene kennitgevin0