Goudsche Courant, dinsdag 9 juni 1896

No 6087 Woensdag 10 Jtini J896 35ste Jaargang fiOüMQË COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant g eschiedt d a g e 1 j k 8 met uitrondering van Zon en Feestdagen Oe prys per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels è 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiên tot 1 uur des midd CogDsc fin Bols Da OOaNAO riN BOia Tan d Bvetéli AaoDTma wordt Kalavardlln vaiaa a atdo bamuida fieaaohan ui ft Iiiter Inhoud rooralaQ van tiot atta t Tan Dr P F VAN HAMIDL BOOB ProalOMch a f 1 30 Dlkallaad wkiOtbaar H P H J V WANKÜU J MKLKERT üoithav a f firma Wed V 11 144 Oouda Een ware Schat voor de ongelakki e alncbtoffers der ZeHJ beTlekking Onanie en gebeime uitep t tingen U bet beroemde werk Z Dr Itetau s KLPnii VAiti J Hoilaudacbe Jttgavo niet 27 atb Prg t 2 golden Ieder die aan de reracbrikkelgke gerolgen rau deae ondeugd lydi moet bet lezen de oprecbte ieenng di i het geeft redt jaariyka duizend van ee i zekeren dood Te verkrijgen bjj hetVe laga Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van bet bedinJ ook in poatzeguU en in eiken baeli handel in Holland FRANSCHE STOOMVEEYEIiU N Ckemiscke WasscberiJ H pi Ë iiFJini M 19 Hruiëkade Rotterdam QebrarAteertI door Z H deii Koniiij der Bfllgeu Hoofddepöt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az vau alle ijpeoialiteii roor het lioomeu en verrenj allo Ueerenen OftmeRgarderobeD al icok Kiudargoederen Bpeciale inriohtiag roor bet stoom o plucbe mautels Teereu bout enz Oordgoeu tafelkteedeu ent worden Da lr du aieuwite eu laatate methode geverfd erfd Alle goedereu hetiy geetoorud of vev worden oaiohodelljk voor de gezoudb d Totgeui itaat bewerkt de afleveifbaar eene week Wegeni uitbreidiag der fabriekao zun prÜMU 250 0 gedaald Vin stoomeu goaderon ata uiei in 3 dagen te verven goedere Allerwege bekroond nEereDipfcma H Goudenen Zilveren Arledaillea benevene £ erel iploma Gouden Medaille en l er tiflcate of Award of the World s Hygienic Exposition Chxeogo 1893 is het Wereltlberoeinil DruiveQ Uorsl Houig Extract MELIANTHE UIT UB UaotaiualeKabriek ÜE IJUNIUULOËM VA ll tV vanSchaik Co gevestigd te êQravenhage Gaan middel is ot kan worden uitgevonden welke de Meliantbe overtreft hut is ONHBUHOMPJÜLIJK het beste middel ter wereld hetgeen de vele en verschillende bekroningen getuigt Het verïttcht en geneest O NM f KL IJ K de strengste hoest en veiouderde borstkwalen Dadeiyk na het gebruik der MELIANTHIi doet ch de weldadige invloed gelden Het groute debiet en de vele attesten aan de MbLiANTUË beweiteu zgu de overtuiging dnt hare uitnemende en genezL ude eigenschapiteu op pr s worden gesteld De MËLIANTHB is verpakt in flacons van 40 ets 70 cti en 1 met gebrniksaauwyzing voorzien van ons Han delsmerk gedeponeerd a d Hechtbank te ë Jravenhage BBT Vftrkrjigbaar by K H A WOLKK Orogiflt Markt fiouda E H V MILD Veeratal U 120 te JoHtiu 4 UOUMAN Moontrick J 0 UATELAND JJosiop B V VlUK OuJw r a tpht PDIKB OUDE m SCHIEDAMMEH GENEVEE Merkt NICIHTCAF Verkrijitbsar bg PEKTEllS Jz AU botrijs vau echtheiil ii i Holiot Il kurk tflods vijortioix lau Ion iiattui lor KirinR F HOPPE Prijstrekking 11 JUNI 500 000 Maik bIs boofdpnji iu het Kulul iK t gevul birilt du niouwite grontu iül i flfttitii iliö door d lluogt ÜMffaeiiufi i iu Hsniburij 0 di tik ur I eii guwaarbtirfjd i Dtt varirduvltKe luricUtiuK van liui utüuw plftu bgiituitt i nardi dikt tii luii loop lan slpchts wBim e tnanniluii u 7 verlfitinRüii van 112 000 loten 6 2 0 prijzun liedragencto 10 746 iH O Mark ttir rollttUifte besltaiing Eulleu komeQ daaroadur cya kapita prijztiii van evenlueel 600 000 Mark bij uiloemendkoid eohtcF 1 prij ÜM 800 000 Ipriji kit 800 000 1 priji aM 100 000 2 prezen sM 76 UOO Ipry iM 70 000 1 priji iiH 66 000 Iprg i V 60 000 1 pr i jtM 56 000 2 p ijzen iiM 60 000 1 prgi kM 40 000 SlprijieniM 10 000 46 pr zan a M 6 000 106 pnjzeii a M 8 000 206 prijzen ii M 2 000 781 prijzen M 1 000 1848 prijzen iM 400 86827 prgi kM 165 I89 0pr kM 8OO 20O 160 I 4 104 100 73 46 21 3 prijzen k M 20 OlJO Do annataaiida oer ta priJBtrtikkiug dezar gruoto duor den Slaat gewaarbor du Gald varloliiig ia van amiitiwogo liepuald plaats te bübbf n op den 11 JUyi e k oa kast hiervuor 1 gebeulorig tut slucliU Marlt 6 of 3 50 1 lialf M H H 1 75 l kwart M H It l i tf Ö tttgun inzeiidiuK van het liodrng per poatwisHul f leK u reoiboura Allo comiiiiwles wordeu nnmiddtillgk met dti f routste torgvuldiKhflid uitf evoerd en iedvr apulur ontvangt vun om de met liel wapen van dun Slaat voor ieuo Orij inevle liUtea zulf in huiidon Bg ied ro Ipustelling würdt Uet vcreisclitti ortioiüote plan waarnit de venU diiid dor prijMü op lo verBohillüiideklasaeii aU ook dti betrafföudo inlef geldeu te verneraeu ia gratia bggevoügd va zundm wij aan onze Begunatig jra onaangevraagd m elke trekking de ofli leeltt Igateu De uitbetaUng dor prijzen reauliiodt ateoda prompt ouder waarborg van don Htaat eu kun door dirt cte toenendiufc of uok aoor verkiesing dttr Bulanghtibbendun iu all grootero plaatson van Nöderland bcWürkstollif d worden v OuB lubtet is aloeda door bet geluk b unBtig d eu ouder vele andere aanzienlijke praztin beübru wij nieermulen volgona otiiciaela beWijzun e eerele Hoofdprij eu vurkregon en en o Begunatigara zelf uitbetaald o a Mark 2 0 000 100 000 8n 000 90 000 tO OOO enz Het ia Ie voorzien dat bij tlew op deu tieohuten groudalag gevuBtigde oudornetniiig van allo kanten op ooue zeor workzaaie deetneifluig bepaald kan wonien gerekend luon golievu derlialvt wogeiia de rueds ophandeu zgnde trekking allo orders icii apoedigsla reobtatreeka te zonden aan KAUFMANN 8IM0JS Bankiora eu leldwisaeUari lu llAMBLHU a Hiermede daukon wij vor Uet vertrouwtn otia tot biurtoe gesobonktin en daar wij bij bt t begiu lur ntuuwe vertuimg ler deulnumiug inviteeruu zutlfu wg ook voor I113L verv lg bomouid iegn door een stipto on r ei le bediening do tevroduubiid vau otizo gwürde Uegnnaligora te vorworvan fOOOO stuks de fsUiate maaaa eener der eerate biiitenlaadaob fabriekn over gtnomn H gena de Leger Paiurden Dekens luoetea tegen dm ipotprlja van 1 2 75 Mtr atak wordM wlrèdtocht Deze dikke iiimhari rfakmggj e war alt en pila a ot dM h t witte wolleneSiaap Dekens rroet 140X190 om vegena Beer kleine CBlMbts door Tsklui b nerkt ArerfenteD in het weehal aai lHideD ad fl 3 50 paratak KoaUn andsra het dubbele MT D M lUk f Mhram Imielllnim waf4 a aM iMc da To n d atnki letcn toawBdltiit vwa ImI tafcwM af Md r rrnibours ptnapt uil ▼ rta e H lElelii artlf rroet B HnrwltH Maaatilekt Oroou staat ai BlMbt Sto oaao To o o td ieara st ciESTA FETTEk Rotterdam Gouda Utrecht DACËLUKS uitgezoudurd Zondagen vertrekken 2 Booten van GOUDA naar UTRECnT des morgtfUM ongeveer tfu xeaetl en dm namiddagi ongeveer ten itiei uur Met dezau goederendienat bestaat ook eeiie ïeer goedkoope reingelrgenheid uoor Puiuagler naar UTItËCHT en tuiis6lieugelegeu plaateen Kantoor ieuu e t eerstal De Atfenl II J MOBKBI EK Kattireiner s Kneipp Malzkofiie gezondste en beste koffiebijvoegsel AMERSFOORT kUERSFOORTSCBE MACHINALE Sloom Itrood en Bescliuitfabriek stoom Automatische ffalaen Meel abrlek HlOgbrOOd ia ille trood ia spuclali door ringon omguven diotitn vormen guiiakken wuur door de aiiudun sriiotü roiuia l a iliuiteu geleken wur li van de fijnate soorten larwa Hi niHftkl 18 ivorhearlgk van amiiakaon VOriirijgbaar alS mOlkbrOOd allóéo met zuivora onafitorooindo liealo inalk vermengd in atuka vau S a Ct an al8 waterbrood in atuka van 7 Ct RoggebrOOd met Kr eoten wordt m da pmkata aoorten Eogffu prima krenten I en prima rozijnen gefabriceerd ia hier door buitungewooB heerlijk en fijn van amaak rn zeer Kozond idijft weken Unj vürach on la verkrijgbaar ia gegarandeerd ge wicht van 1 Kg 12 cent WeenerbrOOdjeS van 2 V ot worden van do fijnate llongnaracho larweliloem I beate naliiurboter eieren on uridore prima grotidstod en vervaardi jd eu in exprea er voor I ioRorifhle ovena i ebakken zijn bier door bnitengewoun bderlgk en lijn van amaak en ver I krijgbaar ale Halvemaaotjes Tampea Froleetjes en Oalletles Prima Roggebloein worJt lan de beate aoorten rogge gemalen en ia verkrUg I baar In Kg pakjes van 7 ot Onze dépötbouders mogen niet duurder verkoopen en verandeI ringen der prUzen worden door ona esrst geadverteerd Onze artikelen alju uitsluitend verkrijgbaar bij onze dépdt1 houders welke te herkennen zijn aan de döpötborden en de waI gens beschilderd met de fabriekstitels en W H MEURBINa Te GOUDA woonhuizen voor depots iu huur gevraagd en wordt een dëpöthouder met klein gezin gevraagd tegen vrij woninghaur matig vast loon plus flinke proirisie eu n anoo vrachten der volle en ludige kiaten Let vooral op de ECHT hand teei eniiÈ0 met rood lettera Oberlahnstein f OIKECTEUR DIK VICTO tUB fOf OBCRIAHMSWH N Patent H Stollen 4 1 iltti ickarr ntiii in uiiillcl ms iliil frü MinriiW ri miiK Warmng D r ffnas Krfolg dan anurt rorenlH SfoUefl arnmgên hai Aalm iu f ÈChluttntn werthlosen yachatimmigen etfebên Urn tiiifi ithtr imm tttlt xharfeu H Sloltm our BW am a i ao cft tMiHiÊmtkittiin m imn muil PUktt M MttmMmil mitfl U tt M SS VeMMni wrf ZtufnitM ftf mm £ 1 Gouda DrnlC vau A Bhinkua M€uUachavpij tot Exploitatie der Victoria BroPt gevestigd te Rotterdam Zuidblaak 8 BINNENLAND ÖOÜDA 9 Jaoi 18 Aan dtt PoIjttchaUchfl icbool ta DeUt sgn D a gwlugd Toor unien B Ie gedeelte ATa J ran Kuttrto roor ctTiat iogsaitur £ C AbeodaoOD roor myo iDgeDiflar L l Zatttrdag had alhitr in de Sociëteit 0d9 QsDoegeDc de roorjaararergadering plaat ran de Tereeniging van Onderwgieri in b t arroudtBBemeai Gouda By afwezigheid van den leboolopiieuer werd bek presidinm waargeDomen door den heer J Kiewiet de Jonge te Ou IeWatér ticetooraitter der Tereenigioj In eer waardeerenda bewoordingen berdaeht deu het oolanga oTerleden lid Poitbumni ea braebt onder ÏBstemmiDg der ganiche Tergadering bolde aan cyn jaagedaobtenis Nadat de ptnoingmeaater rekaning gedaan bad bat reglement baraien n da baar B Leo pold tot tpcratarii herkozen wai hield de baar B Hageti ran Capella a d IJaal aan reda OTar het wetenscbappelijka ia bat onderwyi diit om Torm eo IrakkiDg tteer werd toegpjaicht Daarna raraenigden een twiotigtal leden zicli un aan game Mobappelgkaa diach Bat garacbtahof in dan Haag daad giiteren uiUpraak in da Tordering van da wedawa taii den in da Siagalgnwbt ta jQonda Terdrooken man tagan de Zwitterecha Maaticbappp au Veraekeriog tot oitkeering der som waerroor die man bij genoemde Maatsrhippy tegfo ongatukken was verzekerd Het Hof nam aan dat da wrdnwe moeit bewyzen dkt haar efshtgenoot OQTrywillig door eene ao buiten ko mende omiUndigbaid ia Ie water geraakt en Terdroukeo dat zy dit bëwye niet heeft geleverd en de ta bewyzen aangeboden feiten nittt ter zake dienende of afdoende ztjn Mitsdien il bet Tounis der rechtbank te Rotterdam tok efwyzing der vordering beveitigd Bedankt roor bet beroep bg de Ned Hatv Kark te Woubrugge door da A Ij Ciexel cbap ie Kokaogeo Bij het departement ran koloniën ii van den GoDverneur Generaal van Ned Iodiëoutvangen hat volgende van giiteren gedagteek nda tele gram betreffeode de krygiverrichtingen in Atjeb tGiiterea trok aene kleine colonne nit Keta n Doaa langi den voet van bet gebergte over FElllLLETOIX 148 Lord Dane to d eene telegrsüuhe depêche nur SootUnd ïtrd I en rolgeDden morgen vroeg kwam er een potilie tgent tbq den enten nog op het kasteel aan Als een pair tsd EageUud dergelijke huif inroept behoeft bij niet laag op een geschikt paraODu te waohtsn De politie sgent heette Bliir ea Lord Dane die nog beaig was sioh ta kleedeo bautte zich den vnamdeüng te venytflkaBeti T ord Dsne had eigenl k geen reoht denkbeeld ran deigetüke politie otan en vertaqgde den aieaw aangekomene te zien Hg tsg een mso die er hoogst taoenlijk aiiiag zeer eenvoudig gekleed waa wel opgevoed schaea en die in voorkomen en manieren iets ongedwongens had dat aangenaap aandeed er was aieis bgxoaden asn hem op te mi rken dan eae ia het oog toepende bedaardntiid ea de gewoonta om z ne oc en half toe te koijpea sU hij iemand aanUg Freule Dane verlangde ook dv vreemden beer te zien met wien baar broeder alley gon ootbjjten zy nam daarom een kijkje uit harei r toen méi ham naar eene kleedkamer bracht en ig i dn man van ongeveer veertigjarigen leeftijd met Mn gunstig uiterlijk zij wachtte tot baar broeder voorbü ging en vroeg t Lam Ann door da kampona naar Lftm Tib zonder beicboten ie rordao c Zondttgarood ta 8 nar onlitood ta Dordraobt braad op de tweede verdieping van een bui op den boek van de Vooratraat en da Kteine Spuietraat waarin gareitis ia het moub 1magaciin van dan heer Veartiea Hoewel de itad midden in den kermieroia wai waren toch zeer ipoedig de noodigo manechappen aanwezig tar badianing an de apaitan enwaibel terrein binnen korten tyd door da poaionnien en politie afgezet De Vooratraat ia daar ter pUataa zeer amal ea de wind waa in den aanvang vry krachtig Ëen rpgan van groota vonken die nog braudrnd in de naboriga straten ea op da daken der huizen neervielen gaf raden ganoag voor de vraai dat da brand een gedachte uitbreiding zou krygen Dank zy het krachtig optreden van da apaitan der brandweerkringen A tot Ë en van da beide itoonibrandipniten mocht het gelukken een rrnitiga ramp van da atad af ta wanden Het hnii aan da overiyda der Kleioe Bpuiitraat ea bet aan bei brandende gaboaw belendende perceel hebben beide gebrand maar de schade il batrekkelyk gering gezwegen van da zeer aanzienlyke watenchade Het maabalmagasyn zelf aan beii dat inhiatoriicb opzicht waarde had ia totaal uitgebrand Perioonlyka ongelukken tyn niet tabetreuren de bewoner de heer Vaartiai bavond zich op bat oogeBbllk van den brand teAmiterdam Bet verbrande gebonw wai verzekerd maar de iaboedal waarvan weinig gered ia kaonao worden niftt Naar men zegt was da bewoner om religieuie redenen ongenegen zya inboedel tegen brandschade te verzekeren Naar mon oït Den Haag meldt wordt aldaar geloofd dat de Tweede Kamer don 20 jd Juni op recèf zal gaan By de aarste ateenteggiog van een ta Soest te bouwen boerenbofitede werd aan da ambaeht lieden ala naar gewoonte een roim drinkgeld uitgereikt £ r werd echter zoo overmatig jenever gedronken dat één pariooo nox s avoiida en een tweede das nacbti overlead kervyl aan drietal anderen slachta mat groots moeiie door gaoeesknndiga help tn t levad mochten behouden blyven Daar men vermoedt dal de jenever vergiftige dealen heeft bevat ia van den overgablavio drank aan gedvette tot nader ondanoak naar tJtracht opgczoadan Oob lieve Geoffry jwg mij wie dit be r i U hij getrouwd Hoewel hü or nieta van wU nar I ord Dane dovrijh6i i op doze taatate rraag oon Yuvestigond antwoord to geren de eorsto vraa beantwoordde hijniet teer duidalgk fa msmpeldü ieti van zaakwaarnemer Op het booren van dien titel dacbt freule Dane onmiddellijk aan geldzaken Is hg uw bankier uit Londen Qeoffrjr Ja daar komt hot ongeveer op neder aatwoordile Lord Dane op onvenchilligon toon torwylbg moeite bad een gUralack to onderdrukken wantbg had vaat besloten dat niemand zou te wetankomen wie de rroemdelinft was Het gavolfi hiervan waa dat freuto Dane in een vertrouwelyk praatjamet de dienitb lghi dezen hat feit mededeelde datde bankier van mylord wai ovrrj ekomen om hemte bezoeken En dit nieuwtje rerapreidde ziob weldra door Danesheld Maar freule Dane had nooitgedacht dat men zulk een geruimen tgd noodig konhebben om te ontbijten als deze Londensohe bankier Miuckieo duurde bet ontbgt niol lang maar bet gesprek duurde dn te langer Lord Dane deed zijn verbaal in zyne eigene sierlijke zïtksmer die op ÜaBesbeld en in ds verte op de t e uitzag nn aar bg dea morgens neeatat zat llü vertelde hoe Lydney TSD de schipbreuk gered was hoe d ze dg verlskte doos bsd oi tsoht verder hel zanderlinge verdwijnen van diezelfde doos hoe Lydcey er in geslaagd wsa om zich bg de vooniumste faifl i n Tan Danesheld in te dringen hoe men hem op beimelijVen omgsng met stroopera en andere deagnieten betrapt kad en Un laatsU deelde bg ben nade dst hg Da twea slarbtoffsrs waren OBgthawd an raip 25 b S6 jaar oud ï tfsn meldt Door da anti revolutioaaire k HimBiigiae Nederland eu Oranjec U Ryioord ia aan den Haad dar gemeente Kiddorkerk aen adraa toegezonden waarin zg varaoakt dat da Kaad door een wettelyke verordening da lohandiag van dtn heiligen dsg dea Heeren zal atuit n en matige burgers hun meeat begeerde rni niet 111 ontroovea c De schending van den Zondag bestaat hierin dat op varachiltaadt Zondagen de woonplaats van adreisantan door vreemdelingen wordt geëxploiteerd tot hei doen houden van optochten met vaandels sn van wsdrennen tar voet of par wiel Alle aandacht verdient alinea C van dit adres hetwelk aldaa luidt dat mitadian de burgerg vau RjJBoord zelve n ar maatregelen zou uitzien tar wering dier tergende verxaking van da wet dei Reeren c Dat man dit net allen arnat meende Itet men Zondag blykan Roim 30 Rolterdamsche dames en heeren kwamen rustig en bedaard op bunqe fietsen aanryden Een jongeling die met zyn vriend juist nit du Gereformeerde kark huiswaarts keerde balettf zgna armen in da agds ta bonden dan verderen doortocl Doch dat was nieti by hetgeen dan wialrndari verder op ban tocht overkwam Picbt by Rtjaoord reed aan hunner by ongelak tagan dan arm van een daar wandelend persoon die sicb nu eenmaal in bet hoofd gfzet had oJat te wgkea Da man geeft den fietiryder eaó dflw deze springt van zyn rywiel an geeft den man van alinea 6 een oorveeg Hieruit ont stond tuaschen de wiettydori en dat deel der Kgsoordache burgary hetwelk deo Zondag wil heiligen eene formaela vecbtpstty waarby een paar wielrijders ia de ilout werden gaworpen en liunoe fietsen op deerlyke wyze beicbadigd Da houding na tien weken staking nu door da firma Petrus Ragout te Msastriobt aangenomen herinnert aan hetgeen da oudste firmant verklaarde toen by in 1H87 werd gehoord door da EnqHt te eommisaie uit da Tweede Kamer Het jnar tevoren had toen eene werkBtaking onder de glasblazara plaats gevonden Naar de oorzank dier ataking gevraagd gaf de heer Ragout daarvan da verklaring die hierop neeücwsm dat ds glashlazars in een raaatreg Ppo de firma een vermindering van I f6n aagen an diantdugevolge ontevreden warden Ik heb bpn gezegd wiltgy niet warkaa gaat dan maar wandaten Ik heb twaa ttfttu latan aitdoovan en na 14 dagen kwaman ig Lydney terdaobt van jaehl te maken op het fortum van freule Lester de dochter van don Squire van Danasheld Hall Kindeljjk werd tot slot Lydney a aanslag op bet kaetoel vermeld De beer Blair boorde alles stilzwijgend aan Hg begreep welliobt niet juist wat aen polïtie agent in deze zaak te maken kan hebUoa maar bij hield dit voor ziob De oonmissaria hier beel Youg niet waar merkte hg asn Neen b beet Bent solde Lord Dsne Youg is onlangs naar Great Cross verplastst ou Hent heeft hem vervangen Bent is Ityd een stijfboofdigmenach gefeest en ats ik my niet drieg ia bijop Lydney s bsnd en dit J de redea dat ik u ontboden heb ff Als ik uw lords ajr cl versta is bet uw verlangen dat men de deugnieten bon gang laat gaan maar dat men hen op beetrrdaad h trapt Juist Ik wil heel Danesheld de oojjan opeiftnomtrent dien Lydney en om dat oogmerk te hereikeo moeten wij de inbraak toelaten zoodoende zalbg in al zijo suoodbeid ten to n worden gesteld Het Bpyt mü roor de mede itcbuldigen en ik zouhefl gaarne geepaard hebben maar daar valt nietsaan te verandoren oo tg maau fdo straf dselen Zg hebben wel wat al te omneschaamd bazen enfasauten gestroopt myoe bosobwacblers getart enzich aan smokkeiarg schuldig geau kt maar zg egoevenmin ats ik zelf in staal een dargelgk schurken streek uil fa voeren Dasrtoa heeft Lydney henovergehsald Ik liegrijp uw lordaehsp nog niet volkomen Mide de heer Blair G j deukt das dat Lydaay zloh mst haogeado pootjai vragen om tanig ta mogen koaaan Toen hebban wg btn voor ona pleiziar tan maand latau windalon an han daarna weder aabgaBoman Waarop da vooriittar dia ayn eoraii niet darfda galooven de vraag italda Kan maand voor uw pleiziar broodaIoos Hat antwoord laidde Ja dBt waa aaoe goeda lca i Teneinde gaan onjuiita opvattingao ta döaa wortel schieten aangaande da staking dar gtai slgpert wordt voorts da volgande madadaaling daaromtrent ge laao Toen maar arbeid werd opgelegd vropgan ÜH slypara door tnsicbeBkomat bnoBar bastuuraladen dfiarvoor eene loouaverbooging van 20 pCt Hat antwoord van den patroon luidde En all ik bei niet geef dan staken jullie aeker c waarop de bastnnrdars aaidao dat zy met de baitaaude loonragaliog oiai konden voortgaan Da patroon iloeg toan meidavuiit op den Uleaaaar en riep uit Wel ataakt daa c waarna de wertiedeo da fabriek hebban verlaten Een vei deriog werd toan door beu betsgd waarin hHloien werd bg dan aiiob van bons var hoogiog dazan ia voagen Jat la allen tgda een tarievanboek van bei loon aanwexig moet zyn in elke warkpliatedar ilgpary dat da arbeidsdag niet langar dan 10 nran zal dqrao eu dat bg bet aiodigao der stakiag allau wear zonden worden taegelatan Da arbeidadnnr is aUgd 10 urao gawaaal maar in dan laatstaB tyd moast vaal wordan ovcrgawarkt Mei dit besluit warjj de patroon lo kennis gestald door de beiluorsleden en onraiddsllyk daarop volgde ali antwoord het met gaan ankal woord gemotiveerd otelag van het zavantat Volgens bat voorichrift der convaniewet van 30 Deoembar 18 5 moet vóór 1 Juli 1897 aan da Statan Generaal aan rekening wordan medegedeeld van da oonvarsia der 3 pCti Staataeohold looali die rekaoing door da Alg Rekenkamer aal zyn opgenomen en gealotan De Regaaring beefi mat dia madadaaling nog ruim een jaar den tyd Toch kaa de uitelag der oonveriin welke in hoofdtriKkkep nads bskend is thans reeds nauwkeuriger wordan nagagaan nit aan waiaontwarp dat thaaa bg da Tweede Kamer is iagadiand D begrooting voor het hoofdUok VIU Nationale Bchuld i der Staatabegrootittg voor I89ii moet aamelgk ia verband mei da totstandgekomen aoavariia worden gewgzigd Op dia begrooting wbb de raat an sfloasing dar Z pCta sohBid voor NA gehaat jaar nitgairokken en ia plaaii daarvBB moeten uu de cyfers konsB ioobIs by de inbraak niet ten duel stelt u te Iwitelen f N6en ik geloof niet dal dit zijn hoofddoelie Uy zal natuurlijk den buit iatur met beu doelen maar de doos ia als ik mjj niet bedrieg zija boofd doel I Din jongen die Bihsd dien gij straks noemdel heeft toob vsn een sjnslsg op uw persoon gesproken t Dat boud ik l oor een misverstaad antwoorddeIjord Dane op verlrouwalgkeu loon Ueluof m sgMudeh nieta liever zien dan dat ik onder da inbraakruatig doonliflp en niet onlyaakte voor dal sy hue plan volvoerd badden sn met het zilver waren gasaslrgkeo De beer Blair aoheen de feiten op zyno vingers te willen optellen Desa man dese Lydbey beeft a ten naastebg besobflidjgd dat gg ben zyee doos onlstoUe hdbt f Dsarvin heeft by mg van den beginne often op de onbesobaamdste wgze loowel in mgn gaciobt als achter myn rug beaehuldigd Ik voor m geloof dat de doos hem nooit heeft toeUfaoord hemnooit is toevertrottwd dst by denkende dat hy ditstraffeloos kon doen de doos sla egn eigendom heeftopgtcitebt toen by re aan het strand t itaan Hy heett eeoe helooning van duizend ponduitgeloofd asn dengane dte hsj le doos l rug bezorgde merkte de polilie agent wliB Cdsan I rd Dsne trok ds Roeken van ynflNtppen ver chtetgk omlaag Js en by beeft zgn liobtgeloovigea kssteleinweten over ie bslen borg voor hem te hljjvea Bentroeide het ondsrwsrp sao loen ik hem onlangs ontmoette en zeido my eenvoudig dal hg voldaan was itr$rit wtntlfi