Goudsche Courant, woensdag 10 juni 1896

8 67 4 60 18 61 7 11 7 81 s ie 8 48 8 1 9 7 ff 4 67 ff ff ff 7 6 ff ff 10 4 6 4 ff ff ff ff 10 11 ff 11 y ff ff 8 18 ff 10 18 4 16 80 38 6 10 7 80 8 47 8 3 8 10 10 87 SA 1 4 8 0 3 44 4 7 4 40 N 8 17 7 88 8 6 9 48 1 4 ff ff ff 4 60 ff 17 ff 9 47 1 01 ff ff ff 4 87 ff 8 34 ff ff 8 4 1 01 ff ff ff 6 04 ff 6 41 ff ff 10 01 1 14 8 08 4 04 4 17 6 10 1 6 47 7 46 8 1 10 07 DIN HAAS oeVDA Couda 0 7 86 8 80 8 40 V 40 10 16 10 0 11 18 11 18 11 86 llMntnokl 7 81 8 47 10 7 g ff 18 81 NiaumrVark 7 8 8 64 11 4 ff ff 18 88 U mU 7 48 g i 11 11 V ff 18 4 Ilotterd 7 7 8 88 io 10 10 86 11 10 M 8I 11 81 11 6 aolterduB 67 7 86 7 47 6 a si 61 10 18 OipaUt 6 10 08 ff ff ff 10 Nteavwkuk 18 10 ff ff ff ff 10 8 Hoordnokl 6 88 84 ff ff r f ff 10 41 Oóoda 6 88 a so 7 46 07 18 1 9 60 10 11 10 40 hopen da eereke Tgd Directe SpoorwoKverModiDgen met GOUDl ZomerdleDSt 1896 AaDxevaigeo 1 Mei TUd vao Greenwicb 1 84 8 0 1 f 1 44 8 U0TI1H9A H e O U S A 11 0 11 87 11 08 18 47 0DD4 DEN 8 4 48 t Ht a 6 tl 7 10 7 48 8 S0 Il 9 4 10 1111 8618 811 86 1 44 3 40 4 04 4 38 17 117118 7 8 8 18 8 8 Toorb 67 ff ff ff ff ff 10 17 1 41 4 89 6 18 8 84 ff2 iiw n ff ff ff ff ff 10 88 ff ff l ff 4 8 ff 80 9 48 Zar I 81 ff ff ff 10 48 8 0 04 88 9 9 Ontd 88 7 60 8 18 9 18 8 47 10 18 10 64 11 06 18 8 8 17 8 14 4 08 4 816 16 6 47 607 488 1810 1010 18 Stopt te BltUw k EruUweg b N Mtdorp L idich QdaB tn Htktndorp U T H I C H T R O U D 1 Ultwkt 1 7 0 8 9 8 10 10 88 11 88 18 0 8 08 8 i 4 4 88 7 0 0 9 07 10 4Watrdn fKt 8 11 10 88 11 66 ff 4 18 68 ff 9 88 10 4 Ulld iUr7 7 8 1 ff ff 10 81 ff ff ff ff 4 84 ff ff ff 8 3 Ooudt 7 118 818 34 10 10 10 44 Ookd 7 8U 8 87 10 18 10 48 11 1 18 1 18 18 1 17 8 47 4 46 18 6 47 14 4 8 88 8 4 8 4 11 Z M 7 41 8 47 ff ff 11 ff 11 40 ff 4 7 8 M 1048 S fa w 7 8 1 8 ff 11 11 ff ff 18 48 08 8 18 ff 10 16 Toorb 8 07 08 11 16 ff l OS 10 ff 8 88 ff 10 87 Higa 8 18 8 1810 7 10 48 11 80 11 4 18 40 l 8 1 67 4 17 6 16 6 M ll 7 44 8 81 66 1110 8111 48 Ol DA ÏTlICHT t 7 8 09 9 18 10 19 10 67 18 66 8 80 8 17 4 8 6 7 ff 11 14 8 87 ff ff ff 7 10 ff 11 11 ff 1 41 1 84 ff 17 7 18 9 64 10 61 11 46 1 17 8 08 3 60 6 07 86 7 8 10 17 10 84 10 41 11 07 AMSTtlDA H S O U D A 10 41 1 84 8 8 4 4 18 7 4 i 8 46 U 11 8 48 8 8 48 7 48 8 4 11 10 GOUD A A HSTIItAM OoudA 87 8 81 9 1 10 7 11 10 4 11 88 7 1 10 17 Aailwdu 0 81 14 9 17 10 8 1 U8 11 0 8 U a 10 80 die werkalgk lolleo bedragen Un gtvolge der coDTeiie De ooripruokeiyka begrootiog bedroeg f 31 832 946 loor rente en f 3 185 6 X roor aflotfing ta zamaii f 35 018 546 Zij wordt DD mrDiinderd tot i 30 827 376 foor rtate en f 32 334 932 dai f 3 095 614 Qjtoder dsQ ooriprookfliitt geraamd wa Er ii dui ruim 2 niilliMa oitadur aaa reotft 60 I g milltuea miodur aao aftosnintj io 1896 to betalen Ue raotebeipariog in aldtia Terkregen Over de 3 pOti acfauld wa de cade rente aUchti verichuldigd tot 1 Moart 1896 due orer vjji maaaden eo fral ovrr iDicbryviQgeii t 250 480 700 oyigatiÖD 123 008 800 t i men 373 489 500 In bet nieowe grootboek dsr 3 pCta hcbuld ziJQ ingescbreveo Gecontertperde ioschr I 249 79 600 id obiigatiën 120 376 600 Wegena afgeloite lohald 3 533 300 f 373 489 500 tlieroit blybt dat aflouiog is gevraagd tau f 901 100 inichryting en van f 2 632 200 ubiigatitin 3 pG of nog niet 1 pCt van bet gebeeln bedrag der 3 pCta arhoH Tot aitbeUling van die 3 miltioen ruini zyn 3 pCt icbutdbekentonieseD tegeo pari t gelde gemaakt waarmede due hel bedrag van bet geooDverteerde is vermeerderd Tevens wordt de oade 3 pGts cbold overgebracht op bat Grootboek der nieuw 3 piHa en wel ten bedragn van een kapitaal groot f 93 412 250 Op 1 Sapt e k moet derhalve da halfiaarlijkseha rente wordeo belaa d over en kapitaal van f 466 901 750 Drza renten bedragen als dan raim 7 millioen m plaats ruim 9 mitliuen welke zonder de conversie op 1 Sept an 1 Ooiobar e k te belaleo waren gawaeit zcodat rnitn 2 uiillinan worden oitgetpaard Wat de lagere aHosaing betreft dit hnogt daarmede anaen dat da amortioatio der nieuwe 3 pCt Bobald e rH in 1897 ren nanvang neemt en dus htt oorspronkelijk geraamd bedrag van gewone afloaniDg der 3 pCta schuld byna 17 ton vriJTalt Dit geldt natanrlijk aleebts vrmr het ééo6 jaar 1896 en de minister van önan c Jd stelt voor dit vryvatleod bedrag niet te gebroikan voor buitenge ivone amortisatie maar er de kosten der conraraie die op f 1 012 000 geraamd zyn mede te betalen loodat die kotten dan uit da gewone middelen kannen worden bestreden looals de Minister reeds ala syo voornemen beeft te kennen gegeven Oe slotsom is derhalve dat als do koaten dar cooreraie betaald zullen zyn er op den dienst van 1896 nog eu besparing van byan 27 ton vergeleken met de oor roukelybe raming wordt verkregen Naar het Dn fblfld verneemt ia de gezond baidatoeatand vau het hd der Tweede Kamer mr J P Tak van Poortvliet van dien aard dat zyn terugkomst nit Badeu Baden nog iu den eeriten tyd niet kan wordttn tegemoet geaien zoodat t try zeker is dat by de behandeling vau bet kie reobt outwerp niet meer zal bywoneu Zondag arriveerde te Nyraegen dea namiddags circa half twee de raderboot de Stad Zierikzeec met een 400tal plaisierreiaigera nit Botterdiiu meerendtfSta tot den werkenden stand beboorende Blykens de afgegeven reisbiljettan was het vertrek dezer boot uit Nymegen bepaald op 6 unr des avondt docb aan weéra ydeu dar raderkaslen waa met duidelyke lettere aango geven dat het vertrek zou plaata viudea om half zet in plaats van om 6 nre Moidl 6 86 Uudew 6 60 Woerdei 6 69 8 11 UtrMhl 18 l 8 Om liaUzea bad dan ook de afvaart plaata doch al heel fcpoedig bleek dat het vervroegde vertrek niet aan allen bekend was zooditt menigeen zich nog per roeiboot aan de ru d vaart zljtide boot liet zetten ToaD de boot aaaittaal gekomen was aan de Altona de aarsta aaqlegplaats voor da gewone v srt Iwoeden Nymegen bleek bet dat nog wel een 25tat paraonen gemi it werden waaronder zelfs de punningmepater ea de aecrataria van bet reiagazelacbap Ontevredt nbaid opder de aaawezigao gingover tot rni oer in bet schijnt dat bedreigingen plant baddeo kortom men dwong dankapitein terag te keeren naar Nym ea omda afwezig o te gaan baJen hetgeen ook geacbieddf Ëanmaal te Nijmegen zyode besloot de kapitein met bet oog bp den naderden oarbt te blyvau liggen tot Maan dag morgen 2 ure By aankomat ba f de kapitein de aaaisteutie der gemeentepolitie ingeroepen Aan zyn verzoek om iicb met tiet oog op de ataeda toenemende ontevredeupeid op de terogreia door politie te doen vergejEelten zoa gevolg worden gfl even zoodat de kfopitein onder baboorlyke beacherming van g gyieentepoütie de lerugreia gisterochtend aanvaardde Zooala ïa begrypeo is keerden enkelen reedi per apOQr te ug het meerendeel kooa een geschikt plaatsje op de boot urn te gaan ruaten terwgl nog zeer velen zich langa da gtraten bewogen In de Zaan tegenover Zaandyk werd Zondagnamiddag een bootje waarin zekere P S zat te taacben ondanks zyn luid roepen door aane der toombooten Alkmaar Packat van den beer Boaman atak gevaren P S verdrot k Togen deu gezagvoerder der boot wordt proceaverbaaf opgemaakt Omtrent den aanslag op den onbezoldigden ryksveldwachter O Langelaur tn Wyk by Duurstede vernemen wy ouder bet volgende Laugalaar die s morgens 10 nren ooge wapeod per tram naar Amerongen was vertrokken om de VAN den iliefiital met inbraak verdachte man en vrouw op te tporan ontdekte tegen 5 nren namiddags bet ede e paar nahji den Lekdyk bezig de geatoten worsten te verorberen Na aanzegging dat zy zyn arreolanten wareu scbynt e man eara een eiodweegi medegegsan te zyo docb he ft daarna ru je gezocht en Langelaur 8 verwondingen mat een rnea toef ebracbt Langetaar rolde van den dyk en ia daar eenige uren badende in zyn bloed blijven liggen tot liy werd opgemerkt ën naar Wyk by Duurstede veii oerd Groot alarm in het rustige atedeke Doordoultrefiende maatregelen vau den burgemeester den heer Meyjet dia naar alle richtingen seinde en politie ambten area heenzond waa ontanapping zoo goed ataonmogelyk Daman en de vrouw hebben zich den dag na dan raoord tanslag verborgen gehouden in een bosch en zyn tageii den aond in de richting van Doorti vrlrokken waar oniteveer a avonds 9 aren de gemeenteveldwaobter De Gooyer deu man inrekende bygestaau door twee cdlega a uit Drieberg D die toevallig juiat van di a dere richting kwamen Blykbaar haait meu hiei mut iemand te doen die meer op ayo kerfatok haufl Althans hijdroeg mtt dit heerlykezomerwader niet minderdan drie u vi nr vesten otf elkander van verichillenda kleur die by verwiaselda by wyzevan vermomming Dfl man is geheel gatatouëard vooral op da borst die mat een groot zeilschipprykt f Man en vrouw zyn afkomstig aitOanabrtick Met deu gawoudan veldwachter gaat het redelyk lo h t stadje Brdck tusacheo Kaolan en Beosberg lezen wy in het Dagblad v Z H Bohynt men weinig gesteld te zyn op bezoek van wielrydara Aebt i dera nit Solingen werden by bun aankomat door de boereu aangevallen velen werden mei hooivorken en messen zwaar gewond de rijwielen vernield De raddraaiers zyo in heohtenia genomen 8 81 8 48 9 04 Wie bier bedoeld mogen z n de raddraaiers in 6gunrljjken niet die in letlerlyken ein Bat billy kbeidsgevoal doet ooi De Rotterdamache kalk ao ateen be werkererareeoiginx Eendracht tot Vooruitgang hield eergisteren eeqe openbare vergaderinj in het culé Soeaman in de Begyneustraat te Kotterdam De vergadering die goed bezocht was werd geopend door dea voorzitter C de Klerk d e den enguaatig in toeataod schetste welke in het metaelaaravak bestaat Uiaraa werd bet woord gevoerd door bet lid Srbyf wiena onderwerp aa de loon ataudaard in overeenatemming met de behoef ten van den werkman Hy betreurde bet dat de patroona aiet te vinden zyn om met hunne gezellen in overleg te treden over wat er gedaan kan worden om den toettand van den metaelaar eo opperman te verbeteren De loonataudaard bier ter stede ia luger dan in deii Haag daar verdient de met elaar 25 cent per uur en da opperman 17 u 18 cent Hj JfaMjlkA ontraadde ten starste om rast te Ipi te uleii aan den eiarh van gelyk loon voor wetaitlaar en opperman By bet debat beitreed een der sprekers het denkbeeld om den eiach van telyk looe voor den metaelaar en den opperman te laten vallen In de jaarvergadering ii in dten geeat healoteh en nu gSai hot niet aao dat bealuit krachU looa te maJcen Scbyf hield tol dat bet niet billyk is dat de opperman even veel zou verdiunea als de metselaar Hy wiat zeker dat de patroons zoodanig loonatalevl niet zullen invoeren Na nog eaoige discnasie werd de volgende loonataudaard vaatgesteld voor revolutiebouw de metoelaer 25 cent per uur da opperman 20 cent per uur voor gewoon werk de metselaar 23 cent per uur de opperman 18 cent per uur voor nacht en Zondagawerk moet het loon met 100 percent verhoogd worden De nacht wordt berekend in te gaan des avonds 10 uur tot op den tyd van aanvang des morgens Zaterdagavond hield de Nederlandscbe Schippersvereeniging te Kotterdam onderafdeeling vau den Bootwerkersbond eene openbare vergaderiuK in het locaal Gafé Fraicati in de Kipstraat to Rotterdam De vergadering die druk bezocht was werd geopend dooriden loco voorzitter J de Bruin redacteur var het blad De Bootwerker die tevens als spreker optrad met bet onderwerp w t wil de Sebip persvereeniging Spreker toonde het nut aan van het vrreenigen onder de achippera Biarna werden door versebillande sprekers de misstanden die iu bet achippersbedryf bestaun in sprake gebraebt in hoofdzaak de lage vrachten voor bet vervoer van veracbillende koopmanagoederen De vergadering bealoot te trachten eene krachtige samenwerking te verkrygitn Ina cheo scbeepsbevracbters en schippers dorff het in t leven roepen van een centraal bevrachtingabureau Varder ward besloten voorloepig eene contribntie vast te stellen van 10 cent per week De vereeoiging zal wekelyka vergaderen oic bet doel zoo poedig doeulijk te bereiken Staande de vergadering traden zestig achippera ala lid toe Aan een particnlieren briuf wordt door het Bat Nbl c bet volgende ontleend omtrent nat optreden van Raden Pakoe die onlangs getracht beeft oproerign bewegingen in WestBorneo te verwekken Toen Raden Pakoe by de Dajaks kwam gaf hjj voor door het Gouvernemeut ta zyngelast met de Dajaks te vechten tegen deMaleiers Ala een bewgs voor dezan laat beweerde hy een brief te bezitten met de tjapa an deo Goavernear Qeneraal den resident den keizer van China den sultan van Pontianak dea radja van Djohore de aullans van Deli Djobja enz Hy vertoonde dien brief en betwas voor de arme Dajaki zoo duidelyk als dedag dat Raden Pakoe zulk een gewichtigelastgeviog bezat AMitanluiS at Oaadi Mt 7 U 8 8 1 1 D FJti wnt vertoonde hy no eigeolyk Een wmfmmmmmmmmÊmmÊmmmmmmmmÊÊmÊmmmmÊmmÊmm rekening van de firma Lorna A Go ta Amsterdam waarop acbt wapeaa wegeoi aerediploma a van tentoonstel ingen waren a adrakt £ en controleur bad vromer by bat omalaan eener pranw dia rekening verloren Niet licht zon een eerzame AmeterdamKhe firhia ook alechta kannen drooraen dat eao der formnlieren barer nota s ala maehine de goerre onder koggenane Iers dienst roi doen en wel van een zoo ernatïgen aard dat er menacben door zyn gedood gewind gevaagea genomen enz u gewezen handelabedlende te Parga lekare Lheureux bad eenige dagen geleden het Inminenze denkbeeld opgevat vaa de FranaobRnasische alliantie teu aigen bate party Ie trekken Hy stelde namelgk voor dat met het oog op de tegenwoordige omstandigheden eea artikel met een Ruaaiscben naam of een Ruaaii ch etiket te Parys furore zou moeten makan Het denkbeeld waa nauwelyka ontstaan of bet erd reeds in staut van verwezenlijking gebracht en niet lang daarna stond onze vernuf tige vriend met een bandwagen op d a boulevard des Italieni waar by den voorbygaoge s met v el kabaal fleachjei ean de cologne des Czarsc aanbood t en betaling van een wm in alle opzichten overeenstemmende met den pompeazeo naam van het artikel In een oogenblik was de man uilTerkocht Den volgendeu dag al heel vroeg in den luorgea hervatte hij zyn commercieele operaties docb wat by niet voorzien had gebeurde au In minder dan geen tyd was hy door de politie ingepikt op aHuwyziog van een zyner klanten van dea vorigen dag die tbuia gekomen bemerkt bad dat de eao da cologne daa Czarsa zuiver leidingwater was Ëeiie huisvrouw verz ekt aan de H Gt c openbaarheid te geven aan bet volgende probaat bevonden recept voor t verfrisacben vaa stroobüeden Verwyder t stof van den hoed en borstel hem daan a flink af met een dun padje van t sap van een halve citroen met een eetlepel zwavel Laat dan een paar aren goed drogen Borstel na uit met bet aap van de andere helft der citroen zonder zwavel en laat weer een paar uren drogen Nu vervolgens een derde afwasEching te hebben gehouden met voor 5 centen zuivere spiritus beeft men den hoed zoo belder als ware hy nieuw Een brutale oplichting heeft eenige dagen geleden aan de Rgkabank te Beriyn plaata gehad Dea middaga te 12 aar ongeveer verzocht een deftig gekleed jnngmenacb aan twee jeugdige bedienden der bank die in deo corridor bezig waren met het natellen van papieren geld dat zy zooeven aau de Giro afdeeling hadden ontvangen of zy zoo beleefd wilden zyu twee rollen goud tegen papier in te wisselen omdaj hy aau de kas te lang zoo moecen wachten Da beide jongelui voldeden aan bet verzoek de een nam een rolletje goud tecren betaling van bOO mark iu papier in vangst de andere voor 1000 mark Toen de beide beambten de rolletjes openden vonden zy er in plaats van goudstukken waardeloozs spealficbea in De handige oplichter een jon ensch van ongeveer 20 jarigen leeftyd wae inmiddela spoorloos verdwenen Te Cervelan nahy Clameej Frankryk brak Woenadagavond jl een bfavige brand aif waardoor vyfen twintig hj izan in de asch werden gelegd Meer dan bonderd geiinBen zyn dakloos geworden en gedeeltalijk vaa haa bau beroofd Zondag m tfgen is te Barnovald de stoker Rooaenboom n een trejn gevallen en erniïjg gewond Een geneesheer die zich io daa train bevond verleende de eerste bnlp 11 10 lO ff ff 10 14 BuitNlaDdscli Overzicht In da iraosebe Kamer hield de soeialiat Jaorea aan iaterpellatia oter de jongste benoemingen onder d i prefectao ea verweet bet ninisterie dat het zich had aangesloten by de reactie De minister van btnaenlandicbe zaken Bartkon antwoordde dat de politiek der rsgeeriog beslist repablikeinach is maar de aoeialiatea talnit I De miniater preaident M line antwoordde op de opmerkingen van den radicaal Isambari Wy verwarren het elericaliame en de godsdianatige qaaeatia niet Men verwyt ons medewerking met da reebterzyde maar de radicalen hebben die medewerking niet altyd versmaad Wy weten wel dat ooa program niet aan de socialisten bevalt Iiambert atelde een motie voor waarin verklaard werd dat de Kamer bealoleo ia slechta vertrouwen te schenken aao een Kabinet dat met de repBblikeinacbe meerderheid regeert De republikein Sauzet stelde een motie voor Inidande De Kamer keurt de verkla ringen der regeering goed en gaat over tot de orde van den dage MéÜne aanvaardde deze motie De prioriteit voor de motie Isarabert werd verworpen met 312 tegea 255 stemmen en de motieSanzet daarop aangenom n met 318 tegen 238 stemmen Naar aanleiding van den dood van Jules Simoo zond de keizer van Duitacbland het volgende telegram aan president Faure aFrankryk trenrt opnieuw aan bat graf van een zyner grootste ionen nn de beer Jules Simoo dood ia Ik zal altyd onder de bekoring blgven vanjsyn persoonlijkheid ala ik deuk aan de dagen toen hy my zyn gewaardeerde medewerking verleende Qm het lot van de werkliedenklasae te verstoren Ontvang mynheer de preaident de betoigiog nignar I a V eudiga ay m pathie WlLIIKLM ï R t De keizer heeft aan graat Munster den Dnitachen gezant getelagrnpheerd om peraoonljfk mevroaw Simon te gaan condoleereu In zyn boogej vaderlandaüeTende eeriykkeid zegt da keizer had Jules Simoo niet geaarzeld het voorzitterschap te aanvaarden van de Frausche delegatie naar het internationale congrea te Beriyn Hy had getracht ingang te doen vinden voor zyn ideeën tot pacificatie die gunstig werden ontvangen door bet gehaele congres en tot en atgemeene ontwapening die een weldaad zon zyn geweest voor haide natiën maar hy werd ongelukkig tegengewerkt door een kinderachtige manifestatie van de Ligne dea Patriotea c De keizer zal zioh by de begrafenis doen vertegenwoordigen door een apeoialen afgezant Ter gelegenheid van den gedenkdag der kroning van étn koning van Hoi erye hield de voorzitter van bet Huis van Afgevaardigden eea toespraak tot koning Frans Jozef waarin by wees op de eenheid van den Hongaaracben Slaat zyn constilntioneele onafbankelykheid en de noodzakelijkheid van een sterk Ooitenryk Hongarye n zga antwoord constateerde Frans Jozef de tronw vao Hongarye aan zijn koning en gftdsdienst Metjerkentelijkheid sprak hy an de Staten die Uongarye gesteund hadden in zyn airyd om de onafbadkelykheid en voegde ar by dat de Ooitanryksch Hongaarscbe monarchie een noodzakelykheid voor Europa is Ten alotte verheerlgkte de koning de vereenigiag van de beide deelen der monarchie De Eogelacbe regeering is verstoord op de Italiaanaobe omdat deze teneinde haar eigen stelling tegenover binoenlaodscbe oppositie te versterken in een groenboek onderhandelingen over een roptredeo van de Ëngelschea iu Soedan gevoerd openbaar beeft gemaakt Want de EngeUcbe regeering die bet parlement Borgvnidig van de beweegredenen tot den veldtocht en de onderhandelingen die er aan vooiafgiagen onhandig bad gabonden zag nu aan grooten tegenstand in het Lagerhuis opsteken en moeat scherpe rarwyten booren dat zgaan het parlement onthield wat de Italiaansche regefring publioeardfc Ia bat groote debat dat Vrydag in het Lagerhnia over deze qnaeatia gevoerd ia gaf Arthor dalfoar onomwonden de ontstemming van het oiioistarie te kennen toen hij zeide dat vertroawelgke mededeelingen tniflohen vreemde mog idheden onmogelgk warden als er niet maar atilzwygendhaid werd in acht genomen daa de Italiaansche r geeriag nn betracht bad een voorbeeld dat de Ëngelma regeering ten eeoenmale afkeurde Over het debat zelf behoeven wy in geen bysonderhedea te tnAlen aangezien het io hoofdzaak eene herhaling wat van hetgeen in bat parlement reeds meer dan eeoa voorviel De oppositie wilde dat de regeering openbaar sou maken wat de eigenlyke reden tot deq veldtocht waa geweeat wat lord Cromer er van dacht enz en da regeering weigerde die ophelderingen of ontweek ze Opmerkelyk alleen dat in deze vergadering eenige invloedrgke liberale onioniaten lieb bg de oppositie aanaloiaa Eerstdaags zal da iagenianr Hg uit Zarich de Kukgeïatiigda vaa koning Menelik aaar AbMajniü gaao om ia opdracht van da Ita Itaanuha rejbering over den Trede t osdar aandalen tig die weet wat de Negna alioo wenscht ia het met den heer Rudini eens geworden over de voornaamste ponten van een tractaat Ze zyo de volgende Het verdrag van Oatijalli waarby Abeaaynië althaaa naar de aittegging van ItaliS tot een Itsliaanach protectoraat werd verklaard vervalt Abesa nie blyft volkomen onafhaukelyk ten aanzian van zijn betrekkingen mei hei buiianlaad en voortaan zal de Mareb da grensscheiding zijn tuasohen gaooeiad rgk en Erihrea Daarentegen wordt afgezien vao eea losprya voor de gevangenen onder verplichting echter van liatiS om den Negus alle koeten voor de verpleging en t vervoeren van de gevaageneo ta vergoeden Dezen worden eerat vrygelaten wanneer bet vredeaverdrag voorgoed tot stand zal zijo gekomen Het plan waa dat lig heden langa den kortsten weg over Obok en Dsjiboeti naar Antotto vertrekken zou en zich alraat beyvercu om het lot der gevangenen tot op hun vrylatuig zouveel doenlyk te verzachtan Zyn reis lal ongeveer vyf weken duren Vroeger werd meer dan eeoa eo vao onderaoheiden kant verzekert dat Menelik ernatig den vrede wil als Italië hem in zyn gebied maar ongemoeid laat Indien bet nu daartoe langs deo weg van onderhaDdeling komt dkn mag men hopen dat de huidige Wapenstilstand spoedig in een deHnitieien vrede zal worden omgezet tot blyvend voordeel van bet uitgeputte Italië misBcliien bet meeat Alleen zou bet den Ghauvinisten veel kosten oin elk uitzicht op revanche over de nederlaag by Adoea prya te geven Men herinnert zich dat de Minister van Oorlog reeda een week giledeu verklaarde dat de veldtocht ala geëindigd kan beacbonwd worden Het ganscbe Italiaausche expeditiekorps wordt daarom thans wtér iagescheept met uitzondering vao drie bataitlous jagera bersaglieri en Alpenjagers van ieder één twee batailjona infanterie twee batieryen artillerieën een afdeeling genietroepen Baldissera a tocht naar Agtfme zal dus naar t zieh laat aanzien voorloopig wet de laatste ÓodeEnemitig zijo geweest id den oorlog toeschea Italië en Abesaynië Een deiklndige medewerker van de ït5ln Ztg c achryft over dien tocht een en ander dat tot keneo ataiog van den toestand zooals ditf nu is wel van be laog mag geacht wordeL Iq weerwil vaa alle bezwaren dia bodemgesteldheid watergebrek en vyand aa da onderneming van Baldiasera io den weg legden is zy uitstekend geluKi De bezetting van Adrigat is bevrgd en bet daar aanwezige oorlogamaterieel deela vernietigd deelageborgen Het fort is overeenitomstig bet bevel van de regeering na ontruimd Indien de Italianen later eena weer om oorlog te voeren Agame mochten binosutrekkeo dad ton t bun gemakkeiyk vutleo het fort wan neer bet bezfft ware van de naaatby gelegen hoogten plat ta obieten Ai zyn er na ook in het moederland die het pryagevan vaa Adrigat betreuren toch heeft men algemeen in Baldiasera een onbe grensd vertrouwen En dat met reden Afgezien van den tocht naar die veating beeft die generaal onder bedreigi ig van repreaHaillaa de vrglating van de geiangeneo die de Rassen van Tigré in handen haddan afgedwongen Dat z n wel is wtor alechts 125 a 150 tegen de 2000 dia ia handen van Menelik zijn maar een auccea is bet toch Baldisaerra heeft daardoor mede herkregen dat hy na het ontzet van het fort alle bezwaren aan dea voedingadianat verbonden kon trotseeren en met zyue 15000 man omstreeka 14 dagen zich in den omtrek van Adrigat ophouden Het tijdstip der vred aooderhandeÜngen is goed gekozen In t begin van Juli begint de regentgd die geen militaire operktiën toelaat en de maanden daarover en daarna Juni en October zyo bijzonder gevaarlyk door de alsdan heerschende koortsen De terugzending van bet groa der troepen ia tronwens een afdoend bewgs dat het der Italiaanaobe regeering ernst ia met hare verklaring dat deze vetdtocb ten ein Se loopt Of in October weder een vdreterking van bet koloniale leger noodzakelijk zal cge hangt af van de vraag of het komen zal tot den vrede met Menelik Zooala men aag ait het ontwarp iroctaat waarvan lig da drager ia beeft de Italiaansche regeering verklaacd dat zy alle aanspraken op Tigré laat taren ook van Adoea en Adrigat wil afzien eo genegen is in een stelling achter deu Mareb en de Belesa in vreedzame bnortichap mat de Abeeayoiërs te leven Intnaeohen il deze grensiya door Meaalik aooit toegealaaa zy werd wel den Italiaaea in hti jaar 1891 door de Baaaen Maogaeoha en Aloela ïoge willigd maar Menelik heeft dit nooit bekrachtigd Da eigenlgka ia bet verdrag van Oetajalli bepaalde grena van de Italiaanseba kolonie Erithrea loopt omstreeka 70 K M varder aóordelgk vao de Mareb Beleaa lga Hierin kan een ernstig baletid tegen bet stuiten van deo vrade liggen nog daargelaten andere be zwaren die voortvloeien nit de stemifi ng in ItattS Maar man mag toch vartronwea dat de N Qi niet door 11 ta oraidreran eiachan hei I tot ttand liointo tal bslttkea T a fttD Trade die hem miiffcbito nooit onder gooitiger omitAodigbedea wordt MQgebodeo i e gtibeurteoiiiea op Kretk TOtrto geleidelyk tot dai osdergADg ftti het tcboooe eilaad Oe troepen die door Alidiilleh pacha eqd oitgetooden oa de MoBtemmin te bewbermtB kwyten iich vao die opdraoht door bet Ttrbrtudao en rerwoeitau van etn aantal Chritteadorpea in de profinoie Kisaamo Uit Aleiandretta lijn negen batiljoni Tarktebe troepen aangekomeD afkomstig Tan Zeitan üuü waartohyatgk aotdaten die behoorlijk geoefend lyn in het behandolon van oproerige Obrislanen Oe Ruesitcbo consul te Ktoea heeft bericht onrangen dat üese troepen retdi met de aanwetige Mohammedanen hehbrn aff eBprokan ilettad Kaoéa te plunderen WaaTscbyuigk heef de mededeeling bierren aanleiding gegeren tot hut bericht dat in KaQea weder een nieuw bloedbad had plaata geronden He reletting van Vannos lebynt oor de Torkfti up niet soer roemrgke wy e te hebben pieste gi hed De Christenen inoesten het belag opgeven uit gebrek aan munitie Tueu het garnizoen een aitval deed odi si h met de ootzettiug troepen to vereeuigeo vi I be io een hinderlaag der Christenen waarbg het bonderd dooden 110 gewonden l iO geweren en veel ammunitie verloor Ëen paniek out ltond onder da Turken waardoor zelfs de officieren werden med gesteapl OeCbrittaoeB verlorpn 18 dooden DAMBS on IIKKUEN L van OS Az Klo weg 15 73 37 i QOUUA Beurs van AnisloTtiam vlotkra 9P Vorkra i 88 a mm JSDIEIVID Cert Ned W 9 l i dito dito dito S dito dito ilito S HoNOAl Obl Uottdl 1881 88 4 ITUIL Iutohrijviiig 18B2 81 84 0 V é IV OoBTiKiï Obl in pepte 18S8 ilito UI zilver 18 t PuHTLUAL Oblif met coupon i i V 98 991 80 74 l 1 100 9B 4 U iVI 8S 880 tSO lOO 80 100 900 1S8V 64V 100 187 99 1377 88 dito ticket 4 tuiuNo Ubl Bioneul 18 4 ditoOeoont 1880 4 dito bij llotlia 1880 4 dito bii Hope l8SII aO 4 dito in Koud leen 188S 8 dito dito dito 1884 B dvANji l erput lahuld 1881 4 T te U Oepr aiiv loeu J8H0 4 Gec leeniag lerie 1 Jee IceuioK vene J ZnoAri llip V obl iVl l Mllico übl Buit Scb 1890 8 VlNBZUIM Ubl 4 onbep 1881 Aysra UAH Obtiftatieo 18t6 8 aoTTlaluii gted leen 18 4 3 Nto N Afr Uscdelav laiid Arandab Teb Hu ertificaleu Dvu Meatacbappi dito Amh Hjrpottieekb pandbr 4 Oult MiJ der VorateuL eend a Gr HyBothejikb psudbr 8Vt Kedorlaimacbu bank akud Ned Handelmea b dito N W Il 1 Hyp b penilbr S Kott Hypollirakb pendbr S i Utr Hypotboekb dito S OoariNa Öoat lloug benk aand KntL ttypotheekbsnk naodb 4 Akimka Kquit hypoth pandb 6 US 97V iOll 187V 109 597 18 H n loiv 100 100 144 1S8V ion 48V 1007 11 18 Msiw L G Fr Lien oert 8 Vso Uoll tJ apoor Mü ued Uij lot Kipl V St 9piv asnd Ned Ind Bpoorwef m tand Ned Zuid Afrik Spm aand 9 dito dito dito 1891 dito i IrVuLBpoorwl 1887 89 A Kobl S 78 100 Zuid Ital Spwnij A H obl S FoLBK Wsrachau WeenuQ aand 4 üiiaL Gr Rusa Spw Mij obl 4 Baliiache dito and tl l M s Kaatowa dito aand 8 IwauK Domb dito aand S Kurak C h Azow 8p kap obl 4 dito dito oblig 4 AMUiKA ÜeDt Pao 3p Hij obl 8 Ohio k Korth W pr C v aaud dito dito Win St Peter obl 7 Denver k Itio jr Spia eert v a IllinoiaCeatral obl in goud 4 liOuisv fc Nasbville ert r aand Uezieo N Bpw My febyp o 8 Bliaa ICAiias v 4 pet pref aaud N ïork OnU o fc Woal tend dito Penne Ohio oblig S Oregon Oalir Ie bvp in goud 8 78Vt 8t Paul Uina k Manit ubl 7 Vn Pae Hoofdlijn obUg A dito dito Line Col Ie kjrp Ü i amaojl Can South Ort v aand Vm O aallw kNav leh d a O Amstcrd Omübua My aaad Hotterd Tramweg Uasts aand fBn Stad Amsterdam aaod S Blad Roltwdam aand 10 88 49V l tso 8017 108 1077 lOS l Hbloii Stall Ant erponl 87 97 Slail Brutul 1888 7 l 8 t rtoKO TheiK HeguUr Ootellacb 4 1177 UoiTB SttaUloening 1880 i l l l IL IL Ooat B r 1880 S 184 Spujb Stad Madrid S ItSi 88 NBl Ver il a Hrp 8pobleart UI 7 BnrgtrlUkan Stand GEBOREN 6 Jnni PItlar Adrianaa oaders P A Blanken otarltden tn k T Briedé Ary Baaiiaan ondera A U da Koning ea 11 Btolwgk Petrna onaan A Nootenbooin en C Bakker 7 Johanna ouders N Boom en M Schoenmaker Qaartruida Johanna ondera D Vonk en E M van der Heyden Johanna undera J Staman en G Koeman Autonina Maria ondera W Dille an A Hetou 8 Johanaaa ondart L da Broin eo J da Ruili r OVERLEDEN G Juni t Veinaulen 40 j 8 W J Pieper 8 d OEUIAVD J Jnni O B van der KinI en J Arende 11 E C L A M E door duizendea Pwfeaaorea en geneeaheeren beproefd toegediend en aanbevolen Hedert 14 jaren bg het publiek bekend ea gezocht ala het bente goedkoopste en onHchattelijkate BLOBDZDIVERINGS fD Laxeermiddel dat vooral in het voor en najaar verkoMO wordt en bg voorkeur genomen lu plaats vaa Ëngelacb Jïout Droppefs Drankjea en Bitterwater Niet andere te verkrügen dau in dooajea k 70 enta m de Apothelcen Het etiket der echte Zwiteerache Pillen van Apotheker Hicbard lirandt moet een wit bruin zgn van deit vorm zooala bovenstaande afbeelding op een rood veld t e dagelgkaohé kosten bg gebruik zgn alectita i centen Niet anders te verkrggen dan in doosjes h 70 Centa in de Apotheken HoofddepötK H VAS SANTEN KOLKF HoUtrdam ADVERTENTIEN Openbaar Onderwijs ToelilinK van ImWugtn gp dr IturKcrschokn Ue OOMMIÜSIE van Toezicht np het Lager Onderwys alhier maakt bekapd dat de InsclirUviDg vao Leerllngea wier ptaataing men na het eindigen der zoniervacantie in IH9d op bovengenoemde aoboleu verlangt zal geacbiedeu op OINSDAU den 23n TUNI l tf dea nauiddaga tea vgf uur Voor verde Xizonderheden wordt verwezen naar du aanplakbiljetten Namena de Oommiaiie Üt Secretaris J H VAN i Ku VOORT ÖOTiiAi U Juni 1890 StoUwerck sche Borstbonbona gefitbrioeerd na vuonK hrift van den koD Universiteilii Prof U bm Hofrad Dr HaritM Bonn bobben HOdort 50 Jaren ala Toriachtend middol togen hocaten heesoUioid en aandoening dor adoiningiiorganoD uitsteekende diunuton bewegen BiJ apoodigo afwieeoling van warme er koudo lurht is t byronder aanberelenawardig oen büuboa to gebnakon Verpakking Geolo pakji t 2S oent Alom varkrljgbur t Sf PUIKE OUDE 8CHIEDAMMEH GENEVER Merkt NIGHTOAP VerkrÜabiar bü M Jz PEETEU8 N B AU bewya vau eclitheid eaehot en kurk ataeda vorirzien van dan naam dar Kt ma P HOPPE Zeer ITg te Gesteendrukte HAMAASTJES worilen JELEVERD door A imii KNA ea Zn