Goudsche Courant, woensdag 10 juni 1896

4 G HOUTMAN C GOUDA MARKT 53 INo 6988 Donderdag 11 Juni 1896 35ste Jaargang fiOüMHE COÜMNT Nieuw en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken FINALE UITVERKOOP van alle Manufacturen Mautels en Blousjes wegens gehcele OPHEFFII G dei ZAAK Vaste Prijzen i Contant ZicMfeendingen worden niet gegeven 1 De WINKEL is geopend van s morgens 9 tot s avonds 9 uur De üitg ave dezer Courant g escliiedt d a g e 1 ij k s met ui 7 ondering van Zon en Feestdag en De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers V IJ F CENTEN ADVERTENTIEN worden g eplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere reg el meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Het Wissel en EITfctenkanloor BAEENDS C 187 WABMOESSTRAAT hg den DAM teleplioon 677 koopt en verkoopt Effecten Coupons enz Slait BBLEENINGEN Uitvoering van Bpeculatie orders tot de meest voordeetigste condltlën Jt F Uitgave van bet Maandblad S OBTONA 1 per jaar franco per post proefnommers liosteloos ilBBimitira J J A Montijn Crabethstraat 27 Wat is do bestu inwruving tegoo Jiuüt Rhetunatiek Lenaenpynon koitom Anker Pain Expeller p en van i lerloi aard 2 is met bet llttl ticeit aan te wenden to Qn pf tAnkerPainlxpellBr Verkoadheld gf moet dna steeds in ieder buügozjri o ftnkBrPain Expeller lioudaa Prijs 50 cent 75 ceut en fl 2T de ÜQ Voorl nden in de meeste ApothtAen en F A tiohtw Co te RottenlftTii Te Gouda i A W01 FK MaiKt A 144b 9u DE LAAT ea VAN SON apotbeker Markt FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ KN Gheiu isclic Wasscherij VAN II OPI E llEiiMEIt 19 Krulëhade Botterdam Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepfit voor GOUDA de Heer A VAN OS l Specialiteit voor bot stoomen en verven vau alle Ueereoen Oamesgarderoben Iscok alle Kiudergoederen Speciale iaricbting voor hot stoom n van placbe mantela veeren bout enz EOKKEN ki O ii Zyilf Moiri PARASOLS SpieialUeil Witte KOBEIV y H andscboenen S D AMES O i BOORDEN Cy MAN JHETTKN Buiihen Ploolsels KANTHNKIUGEN ZUden Stoffen GUganii V turen enz V Wisbnin Liffmannf P AJRXO S MARKT 136 D B OHANDa MAOAeinS DV friDtenips T B PARU B Zenden gratis NifraiiGO Je ïenerale goillustrMrde catilogus in cl liollandBche en franuha talan bevaUiinae Je nieuwste modes Toor het Zomepselzoen legen gefrankeerd aanvrage gericht aan MM JULES JILÜZOT C PARIS De stalen der fiianwste modestoffen lo ï iorraail bijiuP intemp wordeneTenecn kiistoloos toegezonden doch men gelmv JuKlohjk de verlangde soorten op te govi n en ongeveer de prijzen te bepalen Verzendingen naar all Landen derWereld ne catalogus bevat do Voorwaarden del verzendingen voor Franco Vracht en Rooh ten Correspondentie In al r talm Een ware Scliat voor de ongelukkige slachtoffers der Zeltbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s KLrBEW IUL G Hollandsohe uitgave met 27 afb PrflS 2 gulden leder die aan de verschrikkelijke gevolgen van deze ondeugd Ifldt moet het lezen de oprechte leering die bet geeft redt jaarlflks duizend van een zekeren dood Te Terkr gen bj hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen iuzeuding van het bediag ook in postzegels en in eiken boekhandel in üoUaod Guiiitii Dnik A iïUINKM N k OON Stooa ö bootd iez LSt ciESTA FETTEk Rotterdam jGouda Utrecht DAGELIJKS uitgezonderd Zondagen vertrekken 2 Booten van GOUDA naar UTRECHT des morgens ongeveer ten xeaeil en des namiddags ongeveer ten vier uur Met dezea goederendienat bestaat ook eene zeer goedkoope reisgelegenheld voor Pasnaglen naar UTRECHT en tusacheugelegen plaatsen Kantoor Xieuwe l eerstal De Affenl II J MOEKBEEK lialhreiiicr s Kneipp Malzkoflie gezondste en beste koffiebijvoegsel Het groote aantal zenuwkwalen vtn MnnwhoofdpUn af ttt de Tosrafgaande kenteskvnan Ttn apoplexit lia ab roart toe I eeren no iVaeoB kU middelen door de medUoiie wateuMhap uii ew na Eerit ean d a ninu tijd kout dfl eer toe dat iij door het gebruik m keu van den eenvondifiten wev nuislijk lufi a ptaTiieiogtiDhe ontdekkiDE gedKen beeft die ne honderda proDfneiiuagn thani arer rereld verbreid ii en terwijl bij m weteuioliappelijke krissen de hoofit kaUantelÜBK I weldeed bltjkt te aijn TOor de aan leunwkwklen lijdenda sinf tbul Dmw wekt terene gsneeiwijaa ia DitfeTanden doo r den fe weien Ufllnier Tan GtMOndhalt hr ftOnuTWalnwUlji te ViUhefea en beniit ep de onderrindlns opfedaan m eene U jarige praktijk D ir waasehlav vMn het ItvttM Hin l p r dart wordaa daartoe aatalkts ataffe tf r4 hmli oMiiil4ia lllJkaank t PMOTK t l mcdaradeald Hat deia c Deeiwl ia ver varkalllk Bobitteranda rainltatan rarkraran an lu maakte zooveel epKanc dat ran aan daar dia idMmdar i hr rtj OVER ZENlJWLIJDEN EN BEROERTE hare voerkoniei an genezlH binnen karlan t d raadi da tla dmk vereebanen li Dit boekja bavat niet allan nar lul cnela publiek ventaanbara Tarklaringen omtrent het weien der nlenwer tberapla aa da daanuda zelf ia wanhopige laTaUan Torkragen nltwarklnc maar ook vindt men daarin wataaaakamalUka Tarhaadalinf an nit de madlaaha bl dcD die aan deze granaaiwijie wijd lUn aovnada aftol5lll van Ml van KetnlMotrlttan vac hoocceplaatsta en eaknndi en oadar waÜa X liéaMn mi ir irafetiar saa de MlyHMak ta fartja rua Reapenoet 10 Blelegraker laad rir prafctlaairattd Hateakaar aan bit kr nhilealiei mllelil M Chareetoe Saaijjiterath dr Coke ti Stittie a OiimaaeTVlVirBniM lïïa tl lotiDniee Dr Foraettir eeeiitieer ritrt ite r vae het hoipitiel te A ae leheJMth Dr teMriaB kaalael autenJeli ai Emi Oertea ed dr leeiieheir direetSMr der iBivana tlierafiHtlioba lariibthn vaar aiaaw teZIrknlti ONr iUbiartt leohl med dr te Weenen Dr C Baaievel te La Farrlira nMN Sri mb Éaa Ceneelt Cietral dtyHtea et de aete e FrankH en vele anderen U l ttwBaatal maar raalndar aMKadaan Is afwLmmwm mmmmA ïf P f v U a rvaB de kenteckonen zijn ahroNiaoha hoofdelia ifahii labala r t l SK v s a l K l 2 K ij ton iittr ij airjr v v iï r o ï bXMi l lf 3 £lS 2 l i 5 S i ï V i i i iivi i II M knN man pijn Mit Mi H ktld IkkM lflgan M donkir wordin voor di ioBOH Orukkondo pil ladkr hkt vaarfetin Klilni I M tir kol nolo v n krlMiollog In on t t Inp v n It ia n o t il m i lm bScfttHkHia TU MnnwIUd ra kil ook ain Jonei maldii lljdnndi aan klaaktaokt aa knaktalaaahaM ook aas laaoada iiiri aan Ion pononnn du v l li l imkoofd ark n n V UjiaïiSa rtlïïïvooTkoaa wordt irtojtna aangnraden airl Lot bovon vormelda wórkjo aan la aaUu7tMin k opaaaTnyiakBitilaaianflanooTorioiidon wordtdoor 1 w ABa terdani door K I EUAN A Helligeweg a B tt rdaM F E vai MANTEn HOLEF Apothoker Korta Hdafttaac Ln t BKT dk POKTIIH OndPfr clit tij do Saaidbni f S flennlsch madicinale tpnloonKtoUinff in do IM WnlKamana aoha OaaMh wijaa d ar JttiU m t d XUvvr ii n U lll bekruond l tctoriawdter ui f de VictoriaSron féVberIahnsteuillj £ms Tafeldranm Van h0 nwklykef uis derfieManden eMdüiseiafififf f ét Sxfiéitaile cl t2ïortaySron BINNENLAND GODDA 10 Jaoi 189 Diosdag 30 Juni zal de verkiezing plaats hebben voor een lid t8d d d Gemeeuterand in de plaats vaa wyUn den bfer C C H Prince Vau den beer Wartena predikant alhier dte in de vorige week ricb naar Duïtschtand begaf ten eind zgne ecbtgenoote vrelke daar tydelgk vertoeft een bezoek te bretigno is gedurende sijne reis eeue portefeuille met ongeveer f 130 oDtvreemd Yermoe Jehjk zal dit geschied zgu in de drukte nau een der spoorwegstationa Dief of dieren nog onbekend Meo schryft ons nit Reeuwyk dd 9 Juni Hedenavond omstreeks 4 uur sloeg de blikseni in de hooiberg tan den heer Jacob Yis te Sluipwyk welke hooiberg in brand vfoog en door behulp van vete personen met emmers water werd gebluscbt Er waren spoedig 2 biAodspuiten op de plaats aanwezig welke echter gfCD water behoefden ts güven Ongeveer op denzelfden tijd slopg de bliksem in de woning vau Bastiaan van Heiningen in den Tempelpolder gemeente Reeuwyk welke woning gebeel aitbrandde de muren zgn echter biy en staan 1 spuit van Zwammerdam en 1 van Reeawyk gaven uitmontend water met bet gevolg dat de hooiberg die er naast atond gespaard ia gebleven De bewoners zijn alten met den schrik vrg gekomen twee werklieden uit dien polder waren in datzelfde huia om te schuilen voor bet onweder De bliksem bad een gat gemaakt in de achterdeur eu zoo toegang tot het huis gekregen Atlea was tegen brandschade verzel erd Dr J C Pool beroepen predika it te HaastFPcbt hoopt Zondag 21 Juni aldaar zgn intrede te doen des morgens wordt Z Ëw bevestigd door den WelEerwanrde ZeerGeleerde heer Dr Assink Calkoer predikant te Sloterdyk By den veehouder G aan den Pulsbroekerdam bad jl Vrydag een 8 jnrig buurmeisje het ongelak al pelende in een hooivork te looptn Het arme kind kreeg een wet een paar centimeter diepe wond aan den voet en moest naar de ouderiyke woning worden ge dragen Om mogelgk gevaar voor ontsteking of misschien erger nog te voorkomen gaf iemaod den raad de vork ia een stuk apek te steken £ n werkelyk die raad werd opgevolgd I FEVILLETOIM U4 Heb ik uw lordacbap wel verstaan dut Uentiiet kasiofl in persooa doorzocht heeft Ja dadelijk toep do doos vermist werd Ikstond het toe omdat hij mijne dienstboden ackeente verdenken Maar dezo hadden zioh onmogelijkvan de dooi meester kunnen maken En waarom eeide Bent dit niet aan Lydney Bent deelde hem dit ODmiddellyk mede Met uw verlof Lord Uaiie maar dan wordtde zaak neg duisterder Als de politie aan Lydneyverseken beeft dat de doos niet in hot kasteel ie hoe kunt gij dan veronderstellen dat by bier zouinbreken om hem te zoeken Lord Dans sweeg Hij bad geen tuit om te vertellen zelfs niet aan den heer Bluir dat bij Ben Beeoher over geheime bergplaatsen in het kasteel en over dat scbandial van smokkelar in vroegere jaren bad hoeren Üuiateron H hield zieh overtuigd dat Lydnoy ingevolge dat bericht wilde inbreken in do hoop die geheime bergplaatsen te ontdekken maar h achtte bet niet raadzaam dit aan deu politie af eat mede te deelon Wees verzekerd dat bet Lydoey s doel is dedooï te zoeken was bet nadrukkelijk antwiord vanLord Dane Ik Eal niet zeggen dat het zilver ook Men schryft nit Stolwyk ZoodIs iader yd emeld 9 heeft Ds Hoevers bestoten niet te doopen vóór zgne laak door de Synode behandeld is Moeten dan alle ongedoopte kinderen in Stolwijk zoolang in dien toestand blyven wtrJ tsen door velen gevraagd Het antwoord op die vraag gaf Os Hoevera Zondagmorgen Toeu toch deelde hij mede dat a s Zondagmorgen Prof Gort uit Leiden voor de gemeente zal optreden en Uit deze tetens den doop xat toedienen aan de kinderen wier ouders dit mochten verlaDgf n Te Alfen a J R werd een groot deel der onlangs gebouwde loodsen van de in aanbouw zyude nieuwe stoom boutskool briqueitenfubriek der firma C Naglegaal en Zoon aan den Ryn naby Gouwïluis door een hevige windvlaag neergeveld Gelukkig bad bet werkvolk juist de plaats verlaten Maandag morgen omstreeks 8 uren liep het oudste dochtertje van A aay te Haastrecht al kykende naar bnar vader die naar bet land ging in de Vlint Haar moeder en da beide zoons van den laudboawer Job Nobel tchoten spoedig toe eu vonden het kind voorover in bet water lit gen Spoedig werd geneeskundige bulp ingeroepen doch de geneesheer J C Idenburg kon alteen dfu dood constateeren De arrondiasements rechtbank te Rott rdam veroordeelde gisteren Arie V 28 juar arbeider te Stolwyk wegens eendendiefstal tot 3 maanden gevangenisstraf In de eerste plaats werd ter verantwoording geooepen A R huisvrouw an J W R 51 jnar koopvrouw te Schoonhoven Zy zou op 23 en 24 pril jl tbier telkenmale eer aao G Van der Pol huisvrouw au P WesseU toebehooreode molton deken hebben weggenomen BeklafigJe bekende het ten laste gelegde Den 21en April waa zy van Schoonhoven naar hier getogen In een slaapsteeinrich ting alhier had zy den volgenden nacht haar intrek genomen en s morgens by het opstaan eigende zy zich een een deken van het door haar beslapen bed toe Zij verliet daarop het logement en verkocht het voorwerp van den diefstal voor f 0 40 aan een niturager te Gouda Deo volgenden nacht sliep zy weer in hetzelfde logement van een ander bed tal ry weer een deken en verliet daarmede het etablissement voorgoed Van Schoonhoven kuierde zij naar Leiden waar zy de deken m een nitdragery TOor t 0 30 van de band deed Bittere armoede ion haar tot bet feit hebben gedreven eea lokaas voor bem is Do beer Blair zat in diep gepeins verzonken Hebt gij eenigeaaaloiding om dezen Amerikaan van vijandelijke geziodbeden togen u te TordenkenPvroeg hij Neen bebalve in zooverre dat bij oen bospottelyk wantrouwen tegen mij heeft opgeval endenkt dat ik zgno doos achterhoud Hij neet zeker ook dat ik bem als een deugniet heb leeren konneu misscbi n boeft bij eveneens vernomen dat ik sijii kastelein Ravensbird tegen hem gewaarschuwd heb Ik neb Squire Lester ook gewaarsobuwd De heer Blair bisld zijne vingers nu stil maar bet was duidelijk te zion dat bij over de zaak nadacht Waar is hier bet polilie burcauP vroeg h j Midden in Danesheld ik zal er u heen brengen Als ik wel versta geeft uw lordaohap mij degnnsche zaak in banden P merkte de politie agent aan Gewis Uan moet gij my toestaan geheel en al mgneigen gang te gaan Ik verkies alleen naar betpotitiobureau te gaan ICn mag ik uw lordscbnpda alipste gebeimhouding in dezen aanbevelen En wat zijn uwo plannen Ik heb voor het oogenblik nog geene bepaalde plannen Er zal natuurlijk niet veel kunst aan zijnom die snaken als zij inbreken te betrappen maarwij zullen niet zoo gemakkeiyk kunnen uitvinden wie die Amerikaan is en van waar hit komt Eu als ik u wet versta dan roept gij voornamel k opdat punt mQue diensten in Ja ik bad de politie bier bij die inbraakkuncen gebruiken maar zij is niet in staat uit tevorachen wie die Lydney ii De heer Blair stond op Met het oog op vroegere veroordueliogen requireerde mr Modderman namens het O M 2 maanden gevangunisstraf Mr Ma Burgerhout de toegevoegde rerdedilKr meende dat de tenlastelegging niet juridilbh zuiver was Had beklaagde bier diefstal geleegd Neen meende pleiter Want beklaagde had het goed anders dan door misdrijf onder zicb zy bad een huurovereenkomst ge Ï iaakt daarom zou hier verduistering moeten ijn ten laste gelegd Op die gronden concludeerde pleiter tot vryapraak Subsidiair voerde hy eeuige verzachtende oma andigheden aan Daarna stond terecht G B 2G jaar bakkersknecht alhier Volgens do aanklacht zou hy den 15eu April jl alhier opzettelyk een aan J J Liesker toebeboorende quïlantie groot f 4i G7 die hem door deze ter betaling was aangeboden eu ab zoodanig in banden gegeven eu waarmede by zich daarop zonder te bstalfu in zyn woning had begeren wederrecbteiyk zich hebben toegeëigend Beklaagde ontkende het ten laste gelegde Hg had wel de quitautïe aangenomen en achtergehouden doch dit was slechts als een kleine ptagery te beschouwen Oe heer Litsker distillateur alhier verklaarde op gemeldcn dag ten huize van beklaagde da quitantie wegens in 1893 geleverde dranken te hebben gepresenteerd omdat hy geboord had dat beklaagde oan erfenis had gekregen Beklaagde nam de quitantie aaii verdween er mee in de binnenkamer eu nn hoorde getuige een levendige fvoordenwisseling tusschen beJilaagde en yn vrouw Kort daarop keerde beklaagde terug en verklaarde den getuige nadat deze om het geld of de qnitant tiad gerraagd dat zyo vrouw de quitauti tX verlegd en by dezs niet meer kon vincaffi a verschillende mislukte onderhandel in gei t rd deze quaestie een politiezaak en biyketfs de verklaring vau deu heer W N Van G arderen commissaris van politie alhier legde beklaagde voor hem de verkitiriog F dat hy de qnitantie bad achtergehouden om niet langer door get Liesker te worden lastig gevalden Een volledige be kentenis had hy ten slotte afgelegd onder byvopgiug dat hy zich van kant zou maken Uit de verklaring vaa den getuige Van Gardwreo bleek verder dat beklaagde door zijn vrouw tot het misdryf wii aangespoord Het O M requireerde beklaagde s veroordeeling tot 1 maand gevangenisstraf Verstek werd daaraa verleend t g n den niet verschenen 18 jftrigen arbeider Arie V te Capelle aan dpu IJsel dien deu 19en April jl aldaar op den openbaren weg eender eenig aanleiding Pa Burger moedwillig eeo hevigen Uw lordscbop begrijpt natuurlijk dat bot een geheim moet blijven wit ik Ijen en waartoe ik biorben gekomou P Lord Dane glimlachte die vraag kwam bem loo overtollig voor Gy lijt een vriend die mij bior bezoekt mijnheer Blair De boor Blair ging naar de ilad en bad weldra het politiebureau gevonden Dit kostte bem weinig mooito want de kenuisgoving was nog altijd voor de deur van bet bureau aangeplakt Het papier zag er zeer vuil mt mnnr men kon took nog duidelijk lezen dat er eene belooning van duizend pond werd uitgeloofd aan degene die de verlakte doos terug bezorgde Hij las do kenni g8 ing io bet voorbijgaan Eonder evenwel itü te staan do beschrijving van da doos kwam hem eenigzlna zonderling voor drie Va op het deksel met een Maltbezer kruis er boven en trad binnen De beer Beul zat weder voor zijn lessenaar Mm bad den heor Bent te Scotland Yard ols een knap commissaris leeron kennen en hij stond daar hoog aan escbrevou al was iu zyne opgezonden stukken de stijl ook somwijlen gebrekkig en al waren de fouten legio Do vreemdeling deed kortaf eeniga vragen over Danesheld en deszslfi inwonen over bet politiobureau en andere zaken Dit verdroot den commissaris die zeer ingenomen was met zgn eigen persoon en die niet duldde dat iemand boiialve de plaatselijke o ii ïtfidsporBonen n Lord Dane licb In z ne zaken tnpÉadJ Ik zou wel eeii4W B om bior binnen te diffven komen en u in mijnezaken te mengen riep by verstoord uit Zoüdt gy was het bedaarde autwoord Ik slag op het hoofd had toegebracht Tegan dezen beklaagde dïa aU een vechtersbaas bakend staat eischte Z E A 15 dagen gevang Vervolgeaa stond terecht een btoasenda boerendochter nit Laugfl Knigeveide de lö jsriga dienstbode C Van D die volgens de aaoklacbt op 10 April jl aldaar ten oadeele van Willem Ka lelein by wien zy ata dienstbode in betrekking was en nog is een mnntbiljet van t 10 en een ryksdaalder had weggenomen kwam deu beeren ondanks haar volledige bekentenis in het voorloopig onderzoek vertellen dat het muntje en de ryksdaalder zoo maar in eens nit de portemoonaie van den baas die op tafet lag de piortemonuaie wet te verstaan op den grond waren gevallen Toen zy bet geld weer in da portemonnaie wilde bergen kwam de vroBWf binnen en op dat oogenblik redde zy zich uit de vertegenheid door het geld in den zak te steken Tegen het meisje dat wat eerlijkheid b treft een minder gunstige reputatie geniet requireerde Z k een maand gevangenisstraf Huisvredebreuk bracht doarna roor de heeren den 33jarigen boutdraaier G H wonende te Waddiogaveen Hem werd ten laste gel d den 17en April aldaar nadat de woning in gebruik by C Meel waduwe van C Kling waarin by wilde biuoeotreden kennelyk voor hem door d bewoonster gsaloteo was vederrecbtelyk die woning te zyn binnengedrongen na de gesloten deur te hebben opengfltrapt en de slaiting te hebben verbroken waarna by gemelde vrouw moedwillig een geroeligen slag toebracht Dit feit bleek te zyn geploegd ïn verband met on naar aanleiding van een borenruzie Ëisch f 100 boete subs 20 dagen hechtenis P T 20 jaar koopman in vodden J A 25 jaar schepenjager en H J van B 18 jaar stoker allen Gouwenaars verschenen ten slotte in ds bank Jar beschuldigden de beide laatdteo niet voor de eerste maal onder de aanklacht als zonden zy in deu nacht van 12 op 13 April j I te Gouda ta zamen en in rereeniging moedwillig C W Vis geweldadig hebben aangegrepen hevig geslagen en bloedend verw n l te wyl de 2de tevens moedwillig H J Tosjuk gevoelig zou hebben geslagen De Ie beklaagde kon zich van bet feitniel herinneren om lat by dronken was geweest de 2e wist wel dat hg een paar klappen op zyu hoofd bad gehad maar meer ook niet en de 39 had heelemaal niets gedaan dit waren de verklaringen van het drietal Uit de verk aringeu der mishaadelden infaDteristen in garnizoen te Gouda bleek dat zij ia gemeldeo nacht omstreeks kwart roor tvraalven van den Vogelenzang op weg naar bon de boor Blair Do beer Blair herhaalde Bont terwijl bij zicb trachtte te bezinnen wsar bjj dlon naam die bembokend voorkwam vroeger geboord bad Van Scotland Yard Ik ben bier om zakenontboden De zaak was no duidelgk en do oommiisaris sprong ontsteld van zyn stoel op Verschoon mij mynbeer ik dacht niet wees zoo goed binnen te komen Ik hoop ikben overtuigd dat men daar ginds geeae aanmerkingen op ons heeft P Niet voor zoo ver ik neot zeidedebeer Bluir terwijl bij Bent in de kamer volgde waaruil deze eon diender die op zijn gemak de couraut zat telezen zonder de minste piicbtplegingen wegzond Hy nam plaats en was weldra in druk gesprek met Bont Zij spraken over alledaagsche onderwerpen maar niettemin rund de beer Blair gelegenheid om deu persoon dien bij voor bad oauwkeuiig op te nemen en liiensvolgens zyne gevolgtrekkingen te maken hij scheen voldaan over zyn ondertoek en was overtuigd dat bij don cotomiisaris koi vertrouwen Welnu myubeer Bent ik heb u een en anderte vragen Wie is die Amerikaan die Lydney dieziob hier ophoudt Wel dat weet ik niet antwoordde de heerBent op vertrouwelijken toon Bent scheen te verkiezen bot gesprek staande te vervolsen Wij wetenniet wat wij van hem denken moeton Wordi ttrrolffj