Goudsche Courant, donderdag 11 juni 1896

door duizenden Professoren en geueesheeren beproefd toegediend eu aaubevolen Sedert 14 jaren bij het publiek bekend en gezocht als het beste goedkoopste en onachadelijkëte ülrecte SpoorwcgverblndiDgen met GOUDA ZomerdleDSt 1896 AansevangeD 1 Mei TUd van Greenwicb 0 U l l lS IS sr Mr 4 50 5 Ol 7 U 7 58 M 8 8 51 57 7 68 7 69 8 6 8 18 8 88 6 81 1S 86 18 3 K S9 18 46 18 65 1 44 4 8 4 16 UOTTÏRDA M e ODDi 10 7 47 11 60 18 87 18 08 18 47 1 8 18 9 Tl GOUDA DEN BAIS HAAS OOUDA H ge 6 61 7 S0 7 48 8 50 9 19 9 4 10 11 11 861S 8 1 86 8 44 3 40 4 04 4 88 6 17 6 197 18 7 6 8 88 58Voorb 6 67 10 17 1 41 4 6 18 9 34 Z Z gw6 n 10 88 1 66 4 63 6 80 9 48 Zot M 6 98 10 43 8 06 6 04 8 89 9 69 Goud 6 88 7 50 8 18 9 18 9 47 10 1610 6418 06 18 68 9 17 8 14 4 08 4 8J5 16 5 47 6 507 488 810 1010 88f l Stopt IB Blauirük KniiiweK en NooWotp LoidMhoiid m H kondorp OTHiiCH T B O U D i 10 10 88 11 88 18 60 8 08 8 68 4 45 8 3 10 98 11 56 4 1 8 68 10 81 I ir 4 84 10 44 11 10 18 11 1 88 8 46 4 87 6 17 7 0 9 87 10 18 10 48 11 16 18 16 18 88 1 97 8 47 4 46 6 ÏS 6 64 7 14 7 40 8 86 8 64 9 54 11 l 18 40 4 67 8 01 10 06 18 49 5 08 8 18 l l OS 5 80 8 86 114619 46 1 08 1 67 4 17 6J6 6 68 6 88 7 44 8 818 66 9 9810 38 11 46 BOl DA UTÏICBT 10 57 19 66 8 80 8 17 4 86 6 67 6 66 11 14 8 37 7 10 11 8 8 45 8 84 6 17 7 18 11 46 1 87 8 08 8 60 5 07 6 86 7 89 10 17 10 84 10 41 H O AMSTBEDAM SOtlDA 10 4 84 4 46 6 18 7 4 9 46 1 10 l ll 8 41 56 6 4 7 4 8 4 11 10 GOUDA IMSTEBDIM 9 68 10 67 18 10 4 11 6 0 7 51 10 17 10 6 1 1 1 l 11 10 80 da kazerne een drietal personen paiseerden die hen molesteerden Hierop ontstond een woordenniiselinf en onmiddeltyk werden z i door de drie beklaagden geweldig aangegrepen Ds milicien Vis kreeg daarby met een hard voorwerp een slag op het tioofd waardoor een bloedeode woud ontstond Twee en veertig dagen werd hg ïn het militair hosi itaal verpleegd nadat door den doktor een tukje bont uit de wond was verwijderd Uoor vyf getuigen werd eeo en ander bevestigd Hot O M requireerde tegen de beklangden waa Tan no 2 viermaal en no 8 bggeuaamd de baWe kroikt tweemaal reeds veroordeeld werden respeotievelgk 6 4 eu 4 maanden gevangeoisstraf Uitspraak over 14 dagen De correspondent dor N B Gt c te Batavia seint onder dagteekening van gisteren Zes bataljons met drie batter en doen nu een aanval op Lamkrah flei N V d D C ontving gisteren bet volgende telegram Twee cotonnes rukten heden tegen Lamkrah zuidelijk van de stelling op De eene ouder luitenant kolonel J B van Heutsz marcheerde over Ateah de iweedo onder laitenant kolonel E W Bischoff van Heemskerk over Biloel Ëen telegram van de Tel luidt Lamkrah geiomen 11 gewond Statea Oenoraal 2e KMim Zitting van Dinsdag 9 Jani 1896 By het voortgezet kieireobt debal werd bot aaogehoodea nienwe art I9bi8 voorgesteld door den heer Heldt en alrekkeode om onder strafbedreiging de werkgevers te verplichten desgevraagd door tasicheokomst van den burgemeester opgave te doen omtrent de loonk esei s bg ben in dienst door de commiesia van rtpporteors beUreden ats een ongemotiveerde Iaat voor de werkgevers Eveneens bestreed de Minister bet als een omkeering van liet stelsel der wet die verlangt dat by die kiesrecht verlangt er z lf voor moet zorgen Het werd verworpen m it 71 tegen 5 stemmen Daarna werd het debat hervat over de termyns bepalingea vun het reclamerecht da beslissing van den ree ter enz en wel volgens hst gewyiigd vo rstel der Hegeeriog waardoor uiterlgk op 6 Jani de uitepraak door den kantonrechter kan gedaan worden terwyl de stemming nooit vóór 10 Juni kan volgen De heeren Veegens en Kuyper waren daardoor niet geheel bevredigd ofschodö da heer Koyper zyo motie van jl Vrydag introk Hy gaf verachilleode vervroegingen in overweging die de minisier afwees als ongewenscbt Aangenomen is met 51 tegpn 38 stemmen hei voorstel van den heer Farocombe ladders om het recht van reclame niet te geven aan kiesvereenigingen als aoodanig Het am odemeDt van den heer Van Basten Batenburg om dff berechting van reclames op te dragen aan de reohtbauk io plaats van aan den kantonrechter werd verworpen met 48 tegen 39 stemmen De di9CU9E ie is nu gevorderd art 49 Tot aanvulling van een onvolledig bericht meldt de M C dat zoowel de bootwerkers te VlisBiBgeo als do agent dor Hotterdam che firma Muller Co aldaar lusscben wie onlangs zooals wy meldd n een geschil ont tood over de betaling van loon mr M Jacq de Witt Hamer advocaat procureur te Middelburg opdroegen de zaak te onderzoeken en tot een goed einde te brengen wat waarscbyuUjk spoedig het geval al zjjt Donderdag overleed te Gopr een rnim Sjarig meisje dat reeds sedert het laatst van April onder geuposkundige bebaodeliiJgtgeweöi wa i De moeder fan het kind had toen n een apotheek io een fleechje dat daarvoor g wooulyk dienst deed levertraan laten halen Kort i 40 8 47 8 54 9 1 S IC 7 25 7 85 7 8S 1 8 7 7 56 6 10 5 1 t l 5 81 8 33 5 57 6 08 8 16 6 14 6 80 Oouda Uoordreeht Nieawerkerk Oapelle BotUrdam 7 45 Rotterdam Oapelle lïieuwerkerk Uoordreobt Qouda 11 11 11 11 86 10 48 11 80 iosdi 5 86 7 88 8 09 9J8 10 19 Uudaw 5 50 WaetdeD5 69 8 18 t Ulreelit 6 18 8 88 8 41 9 64 10 51 8 81 9 81 4 87 8 14 Ggnd AnutwrdAin 0 St Oouda 7 30 8 86 Z T U 7 48 8 47 2 Z ew T 3 8 S6 Voorb 8 07 9 08 H g 8 18 9 18 10 7 nadat het kind hiervan bad ingenomen varloouden zich verschijnselen die bet vermoeden wettigden dat het iets anders moest geweeet sgn dan het gevraagde ot dat de moeder zich vergist bad eu uit een verkeerd fleschja ingegeven De apotheker beweert naar men zegt dit laatste de moeder echter ontkent dat ten sterkste Hoe bet zy na een hevig lyden van benige weken is de kleine gestorven Ware zy hersteld dan had de vader in het geval berust No echter heett by er de justitie mee in keunis gesteld die gisteren uit MiddelI urg te Goes arriveerde en in het gasthuia een lyksehouwing heeit gehouden waarop Let kind gisterochtend is bdgraveo Wat het resultaat van het onderzoek ia geweest is vooralsnog een geheim Het betrekkelyk lange tydsvertoop tusschen het toedienen van bet vermeend verkeerde geneesmiddel en den dood van bet kind 7al waar cbynhjk wel niet bevorderlijk zyn om in deze zaak het gewensohte licht te verschaffen In de Joni afleveriug van Stemmen voor Waarheid en Vrede f wydt de heer dr A W Bronsveld weder een gedeelte van zyn kroniek aan de kieswet Wtj ontleeueo daaraan het volgende Het kieswet ontwerp heeft kan om te worden aangenomen Althaus art l ervan is er Het verwierf zelfs een aanzieulyke meerderheid nam G2 stemmen tegen 3G Wy kunnuo niet nalaten onze hulde te brengen aan de wijze waarop de minister Van Houten zyn ontwerp verdedigt Hy doet hnt niet alleen met groote Eennis van zaken doch ook op een parlementaire wyze die den tegen stander niet kan krenken Bovenal is opm rkelyk de bs listbeid waArmeê de minister weigert eenige bepaling op te nemen die strydt met de groudgedtichte met de ekonomie van zyn wet Hieruit spreekt inderdaad karakter By de gevoerde beraadslagingen is eeer sterk uitgekomen op welk een a ecbten voet de beide fractiën der antï revolotionaire partij metelkan der oog altyd staan Een groot misschien wel een te groot deel van den nationalen tyd c ingenomen door Btnat rechterlyke beschouwingen over de genoemde ttaatknndige party en over de vraag wie al en wie niet aan haar beginselen zich trouw betoonde Dr Knyper vond geen steen dan by de fractie Borgnsias Hoe spitsvondig by ook redeneerde en hoe oratorisch hij zijn advipzen ook inkleede ieder kreeg den indruk dat wy hier den teokrnat iu schyn den demokraat iu werkelykbeid voor ons Kien Laesalle gehuld in den mantel van Calvyn Wy gelooven niet dat de redacteur van De Standaarde abu zyn roem als staatsraRn nieuwe laaweren beeft toegevoegd Het geval kan zich voordoen dat zulks een monsch niet tot oneer behoeft te strekken maar wy kunuen de gedachte niet verbannen dat de man die zoo uitzinnig heeft geijverd voor den minister Tak niet oprecht ia in zijn yver tegen het Got werpVan Houten Bedriegen wy ons niet dan is de geachte afgevaardigde van Sliedracht in zyn hart blyde over t vooruitzicht dat eenige tiendnizeode kiezers in aantocht zyn met wie nog wel iets zal zyn aao te vangen voor een christelyk demagoog Het zou kunnen zyn dat de wet nog vlak voor de haven strandde de Tweede Kamer houdt ervan ons zulke verrassingen te bereiden Evenwel gelooven wy nu toch wel te mogen Toorspellen dat de uitbreiding van het aantal kiezers komt Onze lezers weten dat wy haar oiet hebben gewensnht op de wyze wairop zy thans verwacht kan worden Wy badden een geleidelijke vermeerdering gewenscht eu niet een plotselinge Nu dit laatste toch ttaat te gebeuren moeten wy die gebeurtenis aanvaarden zonder pruilen en zonder bitterheid 10 50 10 67 11 4 11 11 11 80 18 8 9 61 11 38 9 31 10 19 10 89 10 86 10 48 10 49 8 48 9 04 Krause de hoofdpersoon ia de bekende zaak der valiche bankbiljetten die in 1894 veroordeeld werd tot 7 jaren gevangenisstraf is in de cellulaire gevangenis te Amsterdam overleden Gisteren werd io hooger beroep voor het Amsterdamsch gerechtshof behandeld de zaak van den beer H F Bultman te Haarlemmermeer door de Haarlemscbe rechtbank wegens smaadschrift ten nadeete van de eer en den ftoeden naam van luitenant Ten Kat veroor deald tot gevaugeniflstraf van ééae maand Het Hof boorde de heeren Bultman en TenKale De advocaat generaal mr Jolles vrotjgdeu luitfunnt of bet onder officieren de gewoonte il geheimen waarby eeue dRme betroi ken is in het openbaar te behandelen en pfbet onder officieren gebruikelyk is eeu oordeelte vellen over een persoon zonder dien persoonzelf iu de gelegenheid te stellen zich te verdedigen t De luitenant antwoordde dat men in een geval als dit toch de familie op de hoogte zou moeten brengen en dat een onderhoud met den bekl alleen zou kuonen geschieden door bemiddeling van secondaolen Mr Jolles zyn requisitoir voordragende toonde ann dat zoowel de heer Bultman atsde heer Tea Kate ellenlange brieven openbaarmaakten welke met banna zaak zelve weiuij of niets te maken hadden Naar spreker s meeniug behoorden mrdedosliugen als waarvan in deze izaak prake is gebt iio get onden telworden opk al werd geen gebeimhoadtng opi eirewoordl gevraagd wat door den bper Bnlt man beweerd en door den heei Ten KatOjontkend wordt Spr begrypt niet dal de oorJ Bpronkelyk eenvoudige quae itie zooi oin worden uitgesponnen tob eene cause réIèVo i dat hetO M te Haarlem 6 maanden gev ngeaisBtrafeiscbte Ue i beer Bultman heeftl de eer dasbeereu Ten Kate aaugetaU doch een aantalofficieren dia den beklaagde niét hoorden tastten evenzeer ia een geschriftjMe eer vandozen aan waaruit eene stemming ferklaarhaarwordt die tut het scbryv n van het pamfletleidde dat thans als smaftdscbrift is te beschouwen Spr meende at van gevangenisstraf geen sprake kan zyn dcch dht eene boeteUI et worden opgelegd welkel naar zyn iozieqte stellen wa a op f ItJO 1 Mr D Simons ala pleiÉ r toot den b6kl optredend deed aitkomeD di t niemand weeti of de oorspi onkelyke beschu diging van wbor t breuk al dan niet mot de waa heid strodkt Het onderhoud i wBarby geheimhouding zougevrangd en beloofd lyn beeft iu allen gevalonder vier oogen Jjliata gehad Ën wat daaromtrent nog tet terechtzittiiig te Haarlem isgebleken pleit v r de bewering van den be klaagde i pi laakte het fasscbe oordeel der officieren in bun desbetreffend gesprek ea stelde io het licht hoe daaruit groot materieel nadeel voor den beklaagde moest ontstaan daar deze in handelsbetrekkingen tot officieren staaf Uit do omstandigbeden waaronder de brocbnre des heeren B tol stand kwam betoogde pi dat deze ta beschouwen was ala era verweerschrift tegen het vonnis dat de officieren hadden geveld zouder hem te booren Overigens pleit spreker voor de tiepasselijkbeid van de derde alinea van artikel 261 Ö W nooh smaad noch smaadschrift bestaat voor zoo er de dader klanrblykelyk heeft gehandeld ter noodzakelijke zelfverdediging PI vroeg derhalve op grond van die toepasselykheid vryspraak of zoo het Hof daarin niet zou kunn n treden bet opleggen eeoer geldboete Het Uof zal uitspraak doen over 8 dagen Zondagmiddag is de provincie Groningen het tooneel geweest van een zwaar onweder Op tal van plaatsen werden huizen getroffan en vee gedood 4 60 4 67 5 4 6 11 5 80 8 60 6 10 4 7 6 39 3 44 7 S0 4 40 4 50 4 67 5 04 5 10 144 1 54 8 01 8 08 8 14 8 09 4 87 DEN mnoht 6 SS 7 50 9 9 38 Woorden 6 68 8 11 üudew Ur 7 07 8 19 Gouda 7 88 8 38 9 34 10 10 AmiterduD 6 SU Soadm 7 88 7 16 8 18 Een PcbaDd 3lyk e dynamietaanslag U Zondag gepleegd te Barcelona Op bet oogeublik dat eeu processie een kerk iu de straat NuavosCarahios binnentrok en vele personen geknield li en werd een bom geworpen waardoor 8 meDBchen gedood eu 32 gewond werden Een vreeselyk toouee vertoonde de plaats des oabeilfl die bedekt was met verminkte lichamen en afgescheurde ledematen De menscheu vluchtten in wilde angst Da meeste aluhtoSers waren nit da arbeidende klasse Gisteren overleden er nog 2 kindereu ea 3 mannen die gewond waren Vermoed wordt dat de aanslag gemunt was op generaal Daspujoli die met eeu vaandel dtt processie volgde Oadanks alle nanporing n zyu de daders niet bekend geworden maar Ulryke als anarchist bekende personen zijn gearresteerd eu de staat van beleg ia afgekondigd Kr scbynt een komplot te bPStaan Men bfeft althaas enkele dagen geleden ook te Orendain hy San Sebastian dyuamietpitrooen doen ontploffen voor bet huis vau eeo geest lyke daarbij werd alleen materieele schade veroorzaakt De Keizer van Rusland beef baron dn Toai an Belliochave buitenge vood ambaiaadenr derKoniagiu by het Russische Hof begiftigd met het grootkruis van de Orde an Alexander Nefüky ter fll aan deu h ar baron Taeta Van Araerongen gsichonken werd het grootkruis van de 9t Annaorde aan jhr Van Tets het oommaudearskruia der Slaaislausorde en aan graaf Domoaceao het ridderkroit ran de Sint Annn orde In gift van f lO OOJp ii aaij de Ned Herv eote te Teri Aa geaobbuken door een ielschman iu Schotland le lagedachteais onlangs oveHedet ebbtgcfbóote seneaf het ftaB Ter Aa zoo liauw Reed e van me der Ned bet G ootreveo teo tv loei en dep ial s ja r j meltljge uit het ftaa TeriA looden adellyk geslacht ib Aa f Het drag ïlfiljiea fmonter Diaconie def N W Ijjedraf vaü de en de t hrmen dez kuunen worden i j I hebU T T f B ijioordf De hoof tuor ife recbijaank ie Petri roo rs terechtgé iaan Tan de vorigen winter h Ha tsiach Vi heidsdistriet ouvetUg maakte Vijftien movers wei dep doüdalag en diefstal veroorjdec iman Boouslawski ea eea zyo¥rf trawantoii kregen 20 jaren drie der roovers elk 15 driranderen elk 12 en vyf elk 8 jantin dwang arbeid ïn de Siberische myoen Twee be klaagden werden tot leveoslaoge verbanning naar Siberië veroordeeld De overigen syavriJKeaproken i £ en burger te DRrtaf iadt die eigenswrl van e p rashond is en eenige jongen vaü dat fraaie dier verkocht bad werd deswege door de belastingautoriteiten aangesproken eu vermaand zich als diereabaodelaar te laten inscbryven Wy moeten echter doen opmerken zegt het Duiteche blad waaraan dit bericht out leeud is dat wie een b oempot bezit zicb nog niet als eigenaar van boawgroud behoeft aau te geven Het bezit vao een kaoarievogel brengt nog niet de verplichting mee zich op te geven ala beheerder van een dierentoio Eeu glazen kom met een goudvisch kau niet beschouwd worden als eeu vischvyver en wie een sigaar opsteekt kau niet gedwongen worden zich aan te geven als eigeoaar vau een brandery met stoomvermogen t Onder de hij dea veehaodel bebanghebbenden te Zwolle circuleert een adres aan H M de Kouingio Regentes tot wederopenstelliug der Duitsche grenzen voor ous vee Adressanten verklaren dat iu den laaistan tyd de toestand vau den landbouwer en den veebaodelaoder byna onhoudbaar ia geworden vooroamelyk ten gevolge van bet feit dat de ioroer van vee in Duitschland verboden is dat wanneer dat verbod hlyft stand honden beiden eea zekere ondergang wacht 9 67 10 4 10 11 10 18 10 87 9 43 9 47 9 64 10 01 10 07 dat voor sluiting der grenzen hoegenaamd geen redeoen meer bestaan ermiti de vee 9 10 8 6 9 8 7 86 8 47 6 17 6 87 6 34 6 41 6 47 8 09 9 07 10 14 88 10 64 9 8 8 88 8 41 9 49 11 10 7 60 11 80 10 4 Upal OTar het gtlietla laod in mar gaioadan ttaat lerkeert dal bet eeo algemeen vaderlandseh belangmag genoemd worden dat de nitroer van Taeoaer Dnitaohland wederom ten spoedigste geoirIcold ie Hedeoen waarom zy rerzoeken dat liat Uwe Majesteit moge bebagen alzoodanige maatregelen te doen nemen welketen spoedigste het verbod tot inroer van veein üniteohland ophefien Rnim 200 personen hebben Zaterdag op defeemarkt te Zwolle bno bandteekening onderdit adres geplaatst allen landbon er veebooder of Toebandelaar ran beroep eniwoonaobtigin Orerysel of iu het noorden Tad deVelnwe Ëen aelfde adres ligt ook ter onnerteekeningte Leeuwarden eu te Groningen Het Tooruemen bestaat om deze adressen in een audiëntiepersooniyk aan H M de KoniagioRegenteste OTerbandigen i Een der DuitscÉe bladen geeft eenige staaltjes hoe men in vroeger tyd te Berlgn handelde met personen die geduelleerd hadden hangen beide puc ret muziei In 1695 had een tweegevecht plaats tuasohan twee officieren waarby jaen hunnergedood iverd Het Ijk w rd aHu een touwnaar d4 galg gesleept en jppgehaugen in betbloedige hemd waarin deloverledene geduelleerd ba Zgn tegenstandlr hing men daarliet e Nog mg w 1 w i officSei die zyu iegeostftDdor gedood had enzel zw r g wouMwas Men verpleegde hem ni gddarende d B weken en groef toen hetlyl op v if deii ameren idnelli t De gewondeen et ly we en aa n sKander vastgebondenmétj de Ige fcbtpA Aegen elkander en zoo op e i ttii jtgimenten waartoe de haddeu behpord met Itrohfen 1 Meni eeMli taef6bi r de g ODtetaan ten wethouder Nonw i im te Thorn Limbforg Il twist enUweedroohit IprlubenoeijaiQg vao den iiirgenieejitei to De tegenpaifty imu cffip bieuWflwnoemde wilde Maandag in optopt een zekf in die zicwdaartoe wilde leeasn als barg60 teester bec dorpbinnenleiden i i Hy bad reeds plaats genomen op eeo m groen versierden wogen was omgeven door een earewacht te paard en de lattelandsche schut tery van Thorn De marechaassees waren echter ook tegenwoordig ontbonden den optocht maakten eenigeprocessenverbaal op eu namen twee rnitersdar eerewacbt in arrest wegens veratoriug darorde in dronkenschap N R Ct Te Brussel zyn weder twee internationale opliohters voorloopig onschadelyk gemaakt Zy badden gen boreel opgericht voor het plaatsen van vrOQwen in badplaatsen en dit in tal van bladen aangekondigd By de aanmelding moest 25 ir worden gezonden maar dan boorden de gegadigden er niets meer van Tal van klachten by de politie hebb o tot de aanhouding der beide directeuren geleid die onder verdichte Ëugelscbe en Vlaamsche naaien waopgotreden eu bleken Franscnen te zyn Tengavolge van een gebrek aan een der raderen kon de Koegros spoorhrug gisterenmorgeo niet naar behooreo gestoten wordeui naardoor de treinen niet kouden passeeren en de passagiers van trein 103 van Amsterdam en trein 108 van Helder vóór de Ëan postbeambte hy de afdeeling quitantiën te Amsterdam werkzaam wordt sedert Zaterdagavond vermist Men beeft trots alle aasporingen niets vin den man kuuaeu ontdekken Ta Ryssel ging een 15jurige knaap meteen zyoer makkers de weddensehap aan dat hy binnen het half uur twintig glazen water zou drinken Hippoijte Defaitij zoo heette de onvoorzichtige verzwolg een twaalftal glazen waarna by plotseling ten prooi aan eeo hevige koliek neerviel Hoewel men bem onmiddellyk hulp verleende was hy een paar minaten later en Igk Ëeu handelsreiziger in Den Haag die voor zijn patroon g ld moest innen is met de ontvangen bedrogen voortvluehtig BulteilaDdscJi Overzicht De lociolitiiaohe afgevaardigde Ghanvin heeft ia de Franiche Kamer een interpellatie gebonden waarin der regeering verweten werd dat xg de vermindering von loon had toegepast op onde borger werklieden in dienst van het departement van oorlog Een motie om ofer te gaan tot de orde van den dag zonder meeri werd door den minister van oorlog aanvaard en door de Kamer aangenomen met 373 tegen 176 stemmen Ia de begrootingsoommissie der Oostenryksche delegatie zette graaf Golecbowski de bnitenlandsche politiek uiteen De troebelen in Macedonië en de ernstige gebeortenissen in Klein Azië honden de diplomatie bezig want zy kannen tot eea uitbarsting leiden Wy dienen den vrede door den statns quo op het Balkanichiereiland to handhaven Wy hopen dat de Porte ons haar dankbaarheid zal betoouen door te trachten een geregelden staat von zaken in haar provinciën te vestigen want anders zulten de beste vrienden van Turkye ten slotte zyn vat niet kunnen verhinderen Da minister wees v Tvolgeus op de innige vriendschap met Duilsehlaud en bestreed de mesning van beo die beweren dat de bandeu walke de beide Ryken verbinden verslapt zyn De grqepeering van het drieroadig verbond heeft uittnunteude tesaltatcn gehad en wy stellen ons tevreden met hetgeen uitmuntend is De betrekkingen met Rusland zyn van bevredigenden aard alles wyst er op dat Rasland besloten is mede te werken tot een vredelievenden staat van zaken en wy vkn onse zyde zullen voortgaan de beginselen te handhaven die ons tot dusver geleid hebbeq Spreker pryst de correcte houding van Rumenië maar l etreurt den verwarden toestand in Servië Btalgarye is op den normalen weg gekoaaen en moet na elke handeling vermijden die niet overeen te brenben met het vast besluit vau Suropa om geen uitbarsting op het Balkanschiereilandj te dalden De betrekkin n mk Frankryk zyn van vriendscbflippelykeik aard en tradilioueel is de symplkt ie met F Engeland i Wy zonden onze belangen iske nea als w een politiek van uitbreidio g volMen maar wy van ouee kaut rekenen er ook Top dat o ze buren jegens ons het bewys zulw geven van vriedichappelyke voorkomendheid Met belaugtteUiog zat tnenigeen kèaois ge nomen heb 3en Han Aé beide telegrammen welke keizer Wilhelm II naar aanleiding van Simou s overlyden zou hebbfn afgezonden Iu werkelykbeid pchter iheeft de Duitiche Keizer itleen aan aore een telegram van deelneming gestuurd Het telegram aan den DuitBchen gezant graaf Munster is geheel verzonnen door wieo hlykt niet Men zal zich trouwens hy de lezing at verwonderd hebben over de daari j voorkomende zinsnede dat de algemeene ontwapening die voor beide uhtiëu eeu weldaad geweest zou zyn ongelukkigerwijze gedwarsboomd werd door eeu kinder acbtige betooging van de patriottenliga c Kei zer Wilhelm moge een handhaver vau deu rede zyn het mag betwijfeld worden of atgemeeae outwapeningc eea van zijn idealen is Het dwaze van deu uitval tegen de langgestorven Frnnsche patriottenliga ligt ook voor de hand De bommenwerpers iu Spanje hebben weer van zich doen booren Eerst door enkele nog mislukte pogingen om slachtoffers te maken met hun helsobe ontplofS gsmiddelen Gisteren zyu ze echter in bun duivelach voornemen maar al te wel geslaagd Het zyn naar men weten moet thans de dagen vaa prooessieu en nu hebben de dyuamiet manneu of anarchisten deze gelegenheid te baat genomen om volk ea overheid te terroriseeren Deu 5en Jani werden na bet einde van ze keren omgang de Corpua Criati proeessie twee bommen gevonden io een hoop vnil nabij de Catbedraat te Bareetoaa Het waren nieuwe bommen twintig tnbes bevattende en overeen komende met die welke in den LiceoBcbosw burg zyu geworpen Men vermoedt dat zy bestemd waren om in de kerk te worden geworpen of midden tnsscheo da processie doch dat zy die dit zouden doen de bommen hebhen acbtergetaten uit viees van gevangen ge uomen te worden De ontdekking maakte veel sensatie en de politie arreiteerde spoedig eenige verdiiehte personen anarchtsten van professie In eea andere stad aan de westkust by San Sebastian deden de dynamietmanneo evenzoo van zioh spreken Ze hadden twee bommen neergelegd voor de woning vaa een geestelyke Keo ontploffing volgde maar er werd alleen stoffelyke schade aangericht Na echter de aanslag van Zoodag in Barcelona weer De anarchisten hailden gewacht op een nieuwe processie toen eea groote schare zich naar de kerk Santa Maria heg af Ziehier wat een telegram dienaangaande meldt Zondagavond op bet oogenbtJk dat een processie door de straat Nuevoe Catabios trok ontplofte een bom Men gelooft dot de aanslag gemunt was op generaal Despujois die den stoet volgde Er werden 13 j erwnen gedood en 27 gewond de meeste slachtoffers behooren tot den arbeidarsstaad H t was een verschrikkelyk schouwspvl overar lagen stukken van de slachtoffers verspreid By tal van personen U huiszoeking gedaan De stoat van bel ïs afgekondigd io de proviooie Bvrcelona De Temps ontvangt uit Koskou bet volgende verhaal betreffenda etoi incident io de DoiUche Clnb voorgevallea Aan bet feestmaal door de Duitsche kolonie te Moskou gegeven en waarbij prins Heinricb van Pruisen en de overige Duitsche prinsen aanzaten stelde de voorzitter een dronk in op prins Hfliuriuh en alle prinsen die ia het gevolg vaa dezeu vertegenwoordiger van den Doitschen keizer te Moskou verschenen waren Op deze woorden stond prins Ludwig van Beieren op om verzet aan te teekenen tagen de uitdrukking gevolgt Wy zyn geen gevolge zeïde bij geea vazallen maar boudgenooten van den Doitschen keizer Ats zoodanig stonden wij zooals keizer Wilhelm I altyd erkend heeft 25 jaar geleden den koning van Pruisen ter zyde ala zoodanig zulWn wij weer naast Ikander staan als Duitscblaud wederom in gevaar verkeert mogen de Duitachers dat overal bedenken en naast hun groote vaderland ook de aanhankelijkheid aan bun eigenlyken geboorltgrond tn aao bun oude vorstengeslacbten ntet verliezen c Prins Heinricb verliet onmiddellijk het diner Het vonnis uitgesproken door de Geii engde Rechtbank tegen de Egyptische regeering eo de Caisse der Openbare Schuld heeft zegt de TiQ e8c te Caïro groot opdien gebaard De rechtbank heeft als bekend is de regeering veroordeeld tot terugbetaliog eener lom van 350000 Engelsche ponden en alle andere voorgeschoten bedragen met een rente van 5 pet fin heeft den commissarissen verboden verder eenig voorschot uit het reservefonds Ie betalen Oe Fraasche ea Russische leden der Caisse zyn sameu of afzonderlijk met de uitvoering vaa bet vonnis belast lp 1 raïro verwoadert men er zich nu over volgens de Times dat w l de regeering veroordeeld is maar nj t de vier commissarisBeu die dan toch volgens de argumeuten der Franscheo nnabraik hebben gemaakt van hun mandaat JSu eveumio ziet men in wanrom iuis de Fransche eu Russische commissariftseo met de uitvoering van het vonnis betast zyn Het 7al niemand verwonduren dat verschillende Engelscbe orgauon zicb niet bijzonder ingenoman toouen met het vonnis Het wordt uu tyd zegt o a de Morning Post dat EngtiJHod bet voorbeeld volgt dat de Frauschen op Madagascar hebben gegtiven en dat zy de koe by dp hooreus vatten eu Egypte tot een Britsche bezitting verklaren Zoo ver gaat de Standard niet In bet korte artikel dat zy aan het vonnis wydt straalt wel baar ontevredenheid door over het besluit van de Gemengde Rechtbank eon lichaam dat samengesteld is uit een Nederlander een Portugees en twee Egypenaren met eeu Fraasohen presidente maar er beetaiit geen reden om te gelooveu dat bat vonnis een overwegenden invloed zal oitoefenen op de pohtiek der Engel chen RECLAME BLOEDZUIVERINGS en Laxeermiddel dat vooral in het voor en najaar verkozen wordt en by voorkeur genomen in plaats van Engeisch Zout Droppels Drankjes en Bitterwater Niet anders te verkrijgen dan in doosjes i 70 Cents in de Apotheken Het etiket der echte Zwitaersohe Pillen van Apotheker Richard Brandt moet een wit bruin zijn van deu vorm zooals bovenstaande afbeelding op een rood veld De dageljjksolie kosten by gebruik zijn slechts 3 centen Niet anders te verkrijgen datt in doosjes k 70 Cents in de Apotheken Hoofddepüt V E ViN SANTEN KüLtT Rotterdam KEMMISGEf ilMG Inrichting Ktï wklkk gevaar schade oi hjnükb KUHNEN VEROORZAKEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS Tan GOUDA Gelet op artt 6 en 7 der Wet vau den 2n Jani 1875 StnaUblad no 95 Brengen ter algemeene kenins datjop de Secretarie ter visie is geleg i eeu verzoek mot bylagen van K Jonker vn Zonen om vergunning tot het uitbreiden buuocr pottenbakkeri in het perceel gelegen aan den Raam Wyk O No 503 kadastraal bekend Sectie D No 596 Dat op Dinsdag den 23 Juui 1890 des namiddags ten 1 ure op bet Rondbuis gelegenheid is om bezwaren tfgen de gevraagde vergauning iu te brengen en dat gedurende drie dagen voor dien dag op de Secretarie der Gemeente vau de ter zake ingekomen Scbrifturen kan worden kennis genomen Gouda den 9 Juni 1896 Burgemeester en Wethouders voornoemd R h MARTENS De Secretaris BROUWER DAMES en HBEHEN A van OS Az Kleiweg E 73 37a GOUDA Beurs van imsterdaoi Votkn alolkr 17 91 lüuv 100 99 8JV 8tV Vu 4V es 81 Wl 99 8 l 1011 75V SI 109 9 V V 97 H 650 e 5 100 eo 100 200 13 V ♦ 10 18 9 11 il e 800 19 V lo ts 161 9 l ni 1 V 78 10 101 loov 141 186 IS IS losv 48 100 11 114 78 105 102 33 49 4 It Vl ISO 2011 10 8 101 lOSJ w lOS 1177 isi I 164 Ö JUNI Nbderlanu Gert Ned W S l s dito dito dito 3 dito dito dito 3 HoNOAR Obimoudl 1881 88 4 Italië luschrijving 1862 81 K OosTGNU Obl in papie 1868 dito in zilver 1868 6 PoRTUOAL Oblig met coupon i dito ticket 3 aoBLAND Obl Bioneot 1804 4 dito GeoouB 1880 4 dito bij Roths 1889 4 ditobü HopelS3tf 90 4 ditoiugoud ieoQ 1883 6 dito dito dito 1884 5 Spanjb Perpet aobutd 1881 4 ToBKBiJ Gepr Cour leen 1890 4 Gec leeniug serie D Geo leeuiuif serie C ZuiuAjra Ukp v obl 1699 6 Mexico Obl Buit Sch 1890 6 Venbzvbla Obl 4 oubep 1881 Ahstbruah Obligatieo IStS 3 Rottbrdah Stod leon 1894 3 Nkd N Afr Handeisv aand Arendab Tab Mij Certïfioalen Duii Maatsobappij dito Arnh Hypotbeekb paudbr 4 Cutt Mij der Voratenl aand s Gr Hypotbeekb paudbr S i Nidertandsohe bank aaud Ned Handelmaa h dito N W k Pao Hyp b pandbr fi Rott Hypotbeekb pandbr 3V Utr Hypotbeekb dito Si j OoBTBKR Ooat Hong bank aaud RusL Hypotbeekbaak paudb 4 Maxw L G Pr Lien oort fi t KD Holi IJ Spoarw Mij aand M tot Ëxpl T St Spvr aand Ned Ind Spoorwegm aaud Ned Zuid Afrik Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito B iTALlB Spoorwl 1887 89 A Ëobt S Zutd Itat Spwmy A H obl S Polen Warschau Weeneu aand 4 RUBL Gr BuBS Spw My obl i f Baltisohe dito aand Fastowa dito aand tl wang Üombr dito aand h Kursk Oh AzoW Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 AuEBiKA Ceat Pac Sp Mij obl 6 Chic k North W pr 0 v aand dito dito Win St Peter obl 7 Denver k Bio Gr Spm eert v a ülinois Ceatral obl In goud 4 Louiav NashvitleCert v aand Mexico N Spw Mij lehyp o 6 MiiB Kansas v 4 pot pref aand N York Ontario West aand dito Penaa Ohio oblif 6 Oregou Calif Io hvp m i ouit 5 3t Paul Mhin t Manit obl 7 L u Pac Hoofdlijn oblig 6 dito dito Lmc Gol Iu hyp O I anaua Can South lurt v aami Vgn C Raliw k Nav Io li d o O AmsUird Omiiihiia Mij aaud Rottord ÏramwegMaata aand t RD Stad AmBterdam auiid H Stad Rottordaw aand S Hkloie Stad AutwerpenlSS 2 j Siad Bruasel 1886 2Vi HoNo TheiBs Rügullr GoBüllsch 4 OoaTKNR Staatsleoniug 1880 5 K K Oost B Cr 1880 a Spanjr Slad Madrid 8 1868 88 l 38 Mr Ver Bei Hvp SpobI n rt 111 1 ADVERTENTIEN SINA s APFEL LIMONADE CITROKN IIAMBOZEN FRAMBOZEN AZIJN KRUIDEN AZIJN alles uit de Fabriek van Louis Vahossikau te Al en a d Rijn ziJD verkrjjgbaar by den Agent der Fabriek J van OiJE Kleiweg h Gouda TANDARTS E CASSUTO ultgexonderd ZONDAGS VAN Blommesteins Iimkt is prüJonclerVindelijk de BESTE en volkomen ONSCHADELIJK APELOOORN HOtLAND j Turfmarkt 172 Gouda