Goudsche Courant, vrijdag 12 juni 1896

No 6089 houila vd Vrijdag 12 Juni J806 35ste Jaargang GOüDSCHE mmrnï Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per dfte maanden is 1 26 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN A DVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd i De Notaris J P MAH1 STEDE te BERGAMBACHT is voornemens op DONDERDAG 18 JUNI 1890 des namiddags ten 7 ure in het voormalig Rechthuta aldaar in het openbaar te verpachten HET HOOILAÏÏD toebehoorende de Heilige geest Armen en den polder Bergambacht als van oude FRANSCHE STOOMVEEVEEIJ IN Chemische Wasscherij VAN H OPPE IlFJilRll 19 Mruiskade Rotterdam Gebreveteerd door Z M deu Koning der Belgen Hoofddepót voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor hot stoomen en verven van alle Heereuen üamesgarderoben alscok alle Kindergoederen Speciale inriehting voor het atoom n van pluche mantels voertju bout enz Gord nen tafelkleedeo enz worden naar de aieawste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzy gestoomd of t everfd worden onschndeiyic voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zijn de prezen 25 gedaald Te stoomen goederen als nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week Allerwege bekroond met Eere Diploma s Goudei en Zilveren Medailles beuevens Kere Diploma Gouden Medaille en Certificate of Award of the World s Hygienic Exposition Chicago 1893 is het Werelilkroed Druivcn Uorsl Honig Exlracl MELIANTHE urt I Machinale E abriek DE UÜNIGBLOËU VAN IJ I van8chaik Co gevestigd te s Qravenhage Gean middel is ot kan worden uitgevonden welke de Meltanthe overtreft het ia ONHERHOE MLIJK het beate middel ter wereld hetgeen de vele en verscbillendü bekroningen getuigt Het verzacht en geneest ONJUIDDELIJli de strengste hoest en verouderde borstkwalen Dadelijk na bet gebruik der MELIANTHK doet zich de weldadige invloed gelden Het groote debiet m de vele attesten aan de MKLIANTHË bewezen z jn de overtuiging dat hare uitnemende en genezende eigeuachappen op prys worden gesteld De MEUANTHE ia verpakt in flacons van 40 ets 70 ets en ƒ 1 met gebruiksaauwyzing voorzien van ons Han delsmerk gedeponeerd a d Rechtbank te $ Gravenfiage BV Verkrijgbaar by F H A WOLFF Drogist Markt Gouda E H VAN MILD Veeratal B 126 te Gouda A BÜUMAN Moordrecht 3 C RATELAND BosUop B v WIJK Oudewa r StoUwerck sche Borstbonbons ge brioeerd na voorticbrift van den kou ümversiteits Prof üehm Hofrad Dr Hirless Bonn hebbeu sedert 50 Jaren aJs verzachtend middol tegen hoesten heeschbeid en aandoening der ademingsorganen uitsteekende diensten bewezen Bij spoedige afwisseling van warme ec koude lucht is t bijzonder aanbevelenswardig een bonbon te gebruiken Yerpaii king Geele pakjes ik 25 cent Alom verkrijgbaar liet Wissel en Kirtctenkanloor BARENDS C 187 VVABMOESSTRAAT Hi den DAM telephoon 677 koopt en verkoopt Effecten Coupocs enz Sluit BELEENINGEN Uitvoering van Speculatie orders tot de meest voordeetIgKte condittën nfw Uitgave van het Maaudblad 1 0RTÜNA ƒ I per jaar franco per post proefnommers kosteloos De Wonder microscoop j op da woraJdtontrioiisl Ie Ghiongo over de S t millioen TArkooht werden li nu by ung voor I ds garinge pry van sleohti Twkiygbftftr Da voordeelen rsn daun wonder micr eyn dat men ladar voorwerp o 30 mnttl vergroot n k n wnardoor Btüfntumen en TOOT het oog oniiohtbare dieren idf maikevaiB lou groot sobyneu Onontbeerlyk vooi liet oiiderrk Iit dar planten en diereakunde en aan langgeweniiQht bumlioiidolyft apparaaï tot oudersoeking allur VoodiB ga middelen op grond van varvaUobiDgen en het vleeaeh op grond van trlehlnon Do in t water lovendediertjON iJio voorhethloole oog met licbtbanr zyn siel men Imtlg omRwemmen Biuteodien ig bet imttrument met een loupa voor kortaiohtigen tot bet leien der kleinste letters voüriien Qebruiki UiRwysiDK wordt bygevoegd VerKenii t geo remboura ii ota loger By vooniilbetaliDg iteshU ota voor porto VorEentltiaN I rkar OuTiniiindit MaHlachnppij i ji Mf fi i NZ VoorburgwalÏÏS ov Nieuw V d D Een ware Schal voor de ongelukkige slachtoffers der Zeltbevlekking Onanie en geheime uitapattingeu is het beroemde werk Z Dr Retail s i lfufavari Hollandsche uitgave met 27 atb Pr s 2 golden leder die aan de verscbrikkel ke gevolgen van deze ondeugd l jdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarl ks duizend van een zekeren dood Te verkrggen b het Verlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het liediag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland T yTr ia de beate iawnj Rheumatiek LendenpyHon Mm tegen i ÜDeD Tan aXBTlei aard Ygt ismethetbnti iriiig tegen lïclit kortom aan te wenden tegen B Anl erPainlxpeller m Kiesp D I f X moet dafl BtMda nmm M VOOrilftQ den worden gehoadM in ieder hoiegezio Prija 50 oent 75 cent en ƒ 1 25 do flench Voortünden in de maeBte Apotiieken ta bij F A ïiohteT 4 Co te Rottoldftra Te Gouda bij A en ÜE LAAT ei Markt WOLFF Maiist A 144b i VAN SON apotheker ADker Pain Expelier pOrlO extra bjeonBni HHr l Kyi duur eorf t alidan de fjpaarbank aich nutomatisoh van selwe pent Nnledare inwerplng alult liob de apaarbank antomktlaoh an gaeft tegalykertyd dnldaly k h t iugairorp en b edrag aan Na geledigd t Mjn fa de apaarbank aar aenTtadig walr te iloiten en wakt ov nleaw de laat tot aparen Tenandlnj tagt remb of vooroitbi TerzendhiÜB Merknr Comm Maatioh a Sobabart t Oo AmiltnIaiH N Z Toorbwywal ISB DAMES Attentie Het beste onschadelykate en ge S9k makkelykste poetsmiddel voor Ueeren IOfI vooral dames en fCinderachoenwerk £ 9 la de Appretuur van C M MÜIIer Co ijlfir Berlin Beuth Str 14 Men lette oed ifiii L op naam en fabrieksmerk Varkrygbaar by Heeran WlakeHenlnteheenwerk oatmttrlen A aiaryan aai am eeneraal Dapot ky W Sariamann ArRhan Sto oaaft TD O O ciESTA FETTEk Rotterda m Gouda Utrecht DAOEU JKS uitgezondard Zondagen vertrekken 2 Booten van GOUÜA naar UTRECHT des morgens ongeveer ten zeven en des namiddags ongeveer ten vier uur Met dezeu goederendienst bestaat ook eene zeer goedUoope relsgelegenheld voor Paanagier oaar UTRECHT en tusschengelegen plaatsen ISantoor Xieuwe f eerstal De Agent li J MOEItBICEK AMERSFOORT A MERSFOORTSCHE MACHINALE Sloom Brood en Beschuitfabriek stoom Automatische Walsen Jlteelfahriek RingbrOOd ia wittebrood in speciale door ringen omgeven diohto vormen gebakken waar door do sneden roote ronde beschuiten goiijkon wordt van de fijnste soorten tarwe i temaakt is overheerlijk van smaak on verltrijgbaar als melkbroOd all n rael 1 zuivere ouafgeroomde beslo molk vermengd in stuks vaa S s Ct en als waterbrood f in stuks wan 7 Ct Roggebrood met Krenten wordt van de puikste soorten rogi e prima krenten 1 n prima rozijnen gefabriceerd ia hier door buiteng ewoon hoerlijk en fijn van smaak en I Mer gezond bhjfi wekou iang vorsch on i verkrijgbaar ia gegarandeerd ee wicht van 1 Kg 13 cent Weenerbroodjes van 2Vs ct worden van de fijnste Ilougaaraclio tarwebloem boste uatuurboter eieren en andere prima grondstoven vervaardigd cu in expres er voor ingeriohle ovens gebakkon zijn hier door buitengewoon heerlijk en fijn van smaak on ver I krljgbaar als Halvemaaatjes Tampen Froieetjea en Galletjes Prima Roggebloein wordt van de beste soorten rogge gemalen en is verkrijgbaar In It Kg pakjeg van 7 ot Onze dépótUouders mogen niet duurder varkoopen en verandeI rmgea der prijzen worden door ons eerst geadverteerd Onze artikelen zijn uitsluitend verkrijgbaar bU onze dépöt 1 houders welke te herkennen zijn aan de dfépötborden en de waI gens beaohilderd met de fabriekstitels en W H MEURSING Te GOUDA woonhuizen voor depots in huur gevraagd en wordt 1 een dépothouder met klein gezin gevraagd tegen vrU woninghuur matig vast loon plus flinke pro isie on franco vrachten der volle on i lollige kisten Aan Z nuwlijders en Zenuvvzwakken Thans is de 25o oplage vorschetioü vau het boek D © Ze Beproetd en aanbevolen door de heeren Prof Ur Meriniére F rüs II Prengrubor II II Dujardin Baumetz Parijs BoUChOt Parijs Güii liatb Dr Schering l ms lez Rath Dr Cyurkoweoh ky Weonon Opperstufarts Dr Jeohl WcenoR Ppjierstafarls Dr Schiesl KssiJ pkpf arts Dr DarseS Parij Chef arts DrFrestler Aken üiBtriclaarlB Drj QrOSSmaUD olilingen nitz DistrictsaruDr Busbach irk Kr uiknrt8 Dr Stoingreber Charontoii Consul Dr v Aschenbaoh Jorfu Dr mei Corrazza Vonrtie II Angeville Panjs Lavabre Purijs II II Wille faufkirchon u II CabiliOt Arcnclion II II Fortget Loiizac II Guilloneau Bor deaux LabatUt Bordeaux Bougavel l For rière t L Hirsohl eld Weeeeii II Liebert Innsbruck II Hammer Plaucn II II Weiner Weenou AuSt Broctou II Matusoblechner Brixn uuwziekten en Beroerte Middelen ter voorkoming en genezing Het doel va i dit werkje is kennis te verspreiden omtrent den aard der zonuwzwakte hare oorzaken en gevolgen onderricht te gevon en genezing te vinden Hot handelt over bet bekend worden van de Physiologisobe ontdekking lio op de eenvoudigst denkbare wijze op ons seuuwgeslel kan j ewerkt worden eu wel met een siioces dat zoowel een groot aantal uitstekende artsen als de geneeskundige pers aanleiiling tot discussie gegeven hoeft Het wordt derhalve aan ieder die aan ziekeUlken zenuwtoestand of zoogenaamde zenuwachtigheid lijdt welke zich kenmerkt door habitueele hoofdpijn migraine ooDgestie groote gevoeligheid opgewondenlioid Slapeloosheid algemeene llchameluko onrust en onaangenaam gevoel vorder aan zieken die door Beroerte getroften zjn en aan de gevolge daar van lijdon zoomode aan Verlammingen Bpraakverlies of moeieHJk spreken Stijfheid in de gewrichten en voortdurende pün in cezelve partieele zwakte toestanden zwakte van geheugen Slapeloosheid onz en die reeds geneeskundige hulp inriepen en door do bekende hulpmiddelen als onthoudmgs en koudwaterkuren InwrUvingen eleotriseeron galvaniseeren damp modder ot zeebadeu geene genezing of botering verkregen fiiide ijk aanalle personen die vreezen door beroerte overvallen te worden on daartoe reden hobbeo wegens vciachynselen van voortdurend angstgevoel beneveldheld van hoofd hoofdpijn met aanvallen vanduieIlgheid flikkeren en donker worden voor de oogen drukkend gevoel onder het voorhoofd Oorsuisen kriebelen en doof worden van banden en voeten Tevens aan allen die tot de bovengenoemde calhegorien van zenuwlijdersbehooren zoomcde aan bleek ZUChtige en daardoor tot zwakte vervallende jonge meisjes ook aan gezonden zelfs jeugdige personen die veel geestelijken arbeid verrichten en die de reactie e Patent H Stollen Warnung Der ffrosêe Erfolg mton PatentH Stollen srrungan hal Aniau za rarachledenen werthlosen ffachahmungen gaéabêit Uan kaüfe dahar untera gtets scharfen H StoUmt nur von uni ïtlract odar In salohen Êlsetthaiidtun en In danan uaiar Plakat wit naban ahandj tuiiehingt kt ZI PreUHsten und Zougnisse inth and ffaiteo OchutamnTkei Gouda Druk san A Hrinkmam Zoon der geestelijke bezigheid voorkomen willen dringend aangeraden zich in het bozit van bovengenoemd boekje te stellen dat franco en kosteloos te verkrijgen ie te Amsterdam M OLEBAN k Oo llelligeweg 42 Rotterdam l K van SANTEN KOLFP Korte Hoofdateeg 1 ütreOht LOB tï PORTON Oudegraobl b d Gaardbrng E n BINNENLAND GODDA 11 Jaai 1896 Door da ftlbier gestatioooeerde ambtenaren laQ sRyks beUatiagen U procea verbaal opgemaakt tegen eea Inodbouwer te Laogtiruigeweide wegeod ongedekt Tervoer van 5 liter gedistilleerd tegen een laadbouwer te Alpbeo wegeDB ongedekt vervoer van 10 liter tegeo iemand alhier wegens oogedekt vervoer van 2 liter ijfisteren it te Utrecbt geslaagd voor bet examen reobtaw den beer A G W Bentiock Beroepen by d Ned Hervormde Eerk te Wilbetmioadorp n te St Antooiepolder de beer A J Warteoa cand te Gouda Ib da gisteren geboudeo openbare vergadering van den Raad van State afd voor de geicbillen van bestuur werd o a rapport aitgebracht Door staatsraad mr Aiser in zake het geschil tusiohen de gemeeutebestnren van Boskoop en Waddinxveen over da woonplaats Tan de arme krankzinnige 0 Karreman huisvrouw van A van Vlaardiogon Te Utrecbt scb at nen veel last tè hebben Tan de oefeningen van het Leger des Heils evenals te Gouda Althans in een ingezonden stok in bet U D leest men het rolgende Ben ware plaag voor de bewoners rtu Maliebaan Maliestraat en Weietraat z n deavoudorkestoefaoiogen van het Leger des Heils Zoovls tegenwoordig daft geoefeod wordt maakt het bet leven voor de boren ondragelyk Met valsche tonen van trompetten enz voortgebracht in een bovenkamer waar de ramen oitgenomen zyn wordt de rost tot zeer laat in den avond soms lang na 10 uur verBtoord Naar het schynt ia da politie in dezen niet by machte de burgers dezer stad de noodige rast te verzekeren Wenscbeiyk ia bet dat burgera zich aaneenaluiteo om door bet onthouden van steun aan dit gezelschap tatoonen dut men niet met zulke rustverstoringsn instemt Asn de goedheid der stad dankt bet Leger oen lokaal in een meer afgelegen gedeelte der gemeente doch hierheen deze mnziekoefeningen over te brengen scbynt do leiders der oefeningen te lastig ie zyn Op hen of hun voorgangers zgn ten minste tot nu toe alle direota of indirecte verzoeken afgestuit FEViLLETOM 14B Hij lykt mij van top tot teen gentlemaa zoowel in toon als naaieren kortom g zoodt hem voor niets minder dau een edelman houden Maar het ia wel mogel k dat wij op die gedachte s d gekomen omdat er zulk eeno treiïtinde gelijkenis tusschen hem en da Daoea is De heer Blair bief het hoofd op En Lord DanaP Javrel eu Lord Dane eene oppervlakkige gelijkenis wel is waar vooral met sommige Danes die overleden zyn Ik denk dat de man daardour eeu gaastigen indruk op ons gemaakt heeft Van een anderen kant moet ik erlienneti dat hy zioh mot fltroopers en allerlei gemeen volk ophoudt b nachts met dergelijke maken rondslaipt in een herberg zijn introk heeft genomen kortom wg kunnen e geen moQwen aan heohten H heeft een zeer knap voorkomen en neemt iedereen voor zich in Was de vermiste doos zga eigendom P Hü egt van neen Hg is van den heginneaf aan in koortsBohtige spanning gewees over die doos en hij heeft eeoe helooning van dniiend pond uitgeloofd aan degene die hem dezelve tenig bezorgt Bn die doos ia naarsebgnlijk geen honderd stuivers waard Als die does voor den dag as Welwillendheid denken om anderen die ook moeten werken of ruated scbynt men dear niet te kennen Het onweer van Dinsdag middag heeft boven oen groot gedeelte van ons land gewoed van Amsterdam tot Deventer De bliksem trof te Terwuldw een molen dt geheel afbrandde en onder Haarlemmerliedeeu Spaaruwoude een woning met stallingen van een veehouder die ook geheel iu de vlammen opgingen Óp den Jutfaaschen weg by Utrecbt stond een voerman met drie paarden onder een boom te schuilen eo der paarden werd door Ba blikxem getroffen eu sloeg tegen den grond Na eenigen tyd bietik echter dat bet beest ongedeerd was gebleven en zyn weg kon vervolgen De bakker B bevond zich Lg t losbrtten van de hoi met paard en wagen op den dyk by Hardlnxveld ziju paard werd door den bliksem gedeod De kneabt die voor het dier stond voelde eenig getril in de banden maar kwam overigens met den schrik vry Te Woodrichem ia een gat gealageo iu de zoldering van da Hervormde kerk zonder dat echter brand werd veroorzaakt Te Alfeo a d Rgn werd een groot deel der onlangs gebonwde loodsen van de in aanbouw zgode boutakoolbriqaettenfabriek door een hevige windvlaag neergeveld Gelukkig had het werkvolk jniat de plaats verlaten Uit Batavia seint men Lamkrah ia door ons genomen De vyand werd overrompeld velen werden gedood Vao de onzen sneuvelde ééa mindero en werden gewond de 2e lailenant der infanterie H N Boerrigter en 11 minderen Het N V d D f ontving bot volgende telegram uit Batavia De colonne onder overste Van Heotsz bestormde den noordelyken kampoogrand van Lamkrah Elf der onzen werden gewond waaronder licht de 2e tnit der inf H N Boerrigter van bet 9e bataljon By bet departement van koloniën is van den GoufernearGeoeraal van NederlandacbIndië ontvangen het volgende van gisleren gedagteekende telegram betreffende de krygsverrichtingen in Atjeh Gisteren via Biloel naar Lamkrah In de streek zaidelyk van de IX Moekims waren enkele vgaDdec De tegenstand in het Lam gekomeo on men de beloouiug had opgeeisoht zoudt gg met de handen in bet haar hebben gezeten Qg buitenlu zijt zoo onvoorzichtig Wg hebben ons ia dezen geene onvoorzichtigheid Ie wgten al g wij ook landlieden hernam de heer Bont kuchend Ik heb het geld in handen De duizend pond f riep de heer Blair uit Ja mijnheer in banknoten Lord Dane en anderen maakten mij aanmerkingen dat ik Ravens bird als borg had aangenomen dientengevolge sprak ik er den heer X ydney over aan en hg bracht mijde banknoten en gaf ze mg in bewaring Zij zgn looh hoop ik eohtP merkte do heer Blair achleloos aan De heer Bent knikte toestemmend Ik heb hem natuurlijk een bewgs gegeven dat ik bet geld ontvangen had en hj kan het terug krijgen zoodra hg de uitgeloofde helooning verkiest in te trokken Weet Lord Dane daar niet van J Niemand weet er van mijnheer behalve ik lelf de jonge man heeft op dit punt de stipste geheimhoudiag verzocht Lord Dane denkt dat Lydney ie doos zelf anhterboudt m ar Netn dat denkt hij niet viel de heer Blair in Ik verzeker het u zeide de oommissaris Ik verzeker u dat hij het niet denkt verbeterde de heer Blair op een toon di geene tegenspraak duldde Als zijn lordschap u dat verteld heeft moet hij er zgne reden voor gehad hebben Het begon den commieaaris te vervelen langer tegen te spreken Hij zag zijn chef aan en zweeg De laatste fluisterde Weet gij dat er komplot is gemaakt om inhet kiatae Dane in te breken f krahsche algemeen niet belaugryk De troepen overnachten te Glieng Een officier licht gewond Verliezeu niet belangryk doch nog niet juist bekend Door de Moatschappy tot t xpl van Staatsspoorwegen zullen te beginnen met 15 dezer naast de bestaande kilometerboekjes voor 1000 kilometer ook kilometcrboekjes eerste klosse voor 5000 kilometer worden afgegeven tegen den prys van i 150 eveneens geldig gedurende twaalf achtereenvolgende maanden Deze boekjes zyn op dezelfde wyze ingericht aU de bestaande kilometerboekjes behalve dat het aantal strooken 20 bedraagt terwijl ter onderscheiding de omslag der boekjes voor 5000 kilometer op rose papier is gedrukt de klasse is ook op deze boekjes door een verticale roode streep nangegeven Da waarborgsom voor de kilometerboekjes voor 5000 kilometer bedraagt eveneens i 5 Voor deze soort kilometerboekjes worden boreudien afzonderlyke suppletieboekjes ingevoerd met oranje omslag ter aanduiding van de klasse voorzien van een verticale roode lyn jo bet midden Een 16jarige knaap te Schoonhoven heeft zich volgens zgn eigene verklaring bg herhaling schuldig gemaakt aan diefstal van geld uit een spaarkistje van kinderen eener openbare school aldaar waartoe b ziofa door verbreking der afsloiting van deuren toegang heeft verschaft Dobbelzucbt scbynt de aanleiding geweest te z n Procesverbaal is opgemaakt Tegen den bleekersknecht J v d H te Apeldoorn die den I8en Mei onder die gemeente bet meisje ë v B door een geweerschot doodde werd gisteren door het O M by de rechtbank te Zutfen eene gevangenisstraf van 10 jaren geëischt De verdediger mr A baren van VVijubergen pleitte verzachtende omstandigheden J F Ëssers 33 jaar oud Oost Indisch militair brievenbesteller wonende Daniel Stalpertstraat te Amsterdam is sedert 6 Juni voortvluchtig met een bedrag van roim f 70ü door beoi van postqoitantiën geïnd en niet verantwoord Van Haarlem oit zond hy aan een zwager te Amsterdam per Holl spoor een pakje waarin een zilveren horloge met ketting lombardbriefjes benevens een sehryven aan zgn vronw waarin hg doelt op zelfmoord De commissaris van politie Ie afd voorm St Pietershal ta Amsterdam verzoekt opsporing Neen riep do heer i3ent verwonderd uit Wie heeft dat op touw gezet P De heer Blair vertelde zooveel als hg noodig achtte Hij zeide dat het Lydney s hoofddoel schoen te zijn de doos te zoeken en verder om don buit van het zilver te deelen Om deze zaak dus besloot hg ben ik hier gekomen Ik ben nooit iu mijn leven meer uit het veld geslagen geweest riep Bent uit toen hg eenigszinsvan zijn schrik bekomen was Lydney zou in het kasteel breken om zilver te etelea I Ik kan het met gelooveu Ik begrijp daar niets vaii mijnheer Ik evenmin sedert gij mg verteld hebt dnt gg de duizend pond in handen hebt zeide de boor Blair Voordat ik dit wist was de zuak mij duidelijk Maar nu het ie niet deokbaar dat iemand die duizend pond voor eene kleine dooa uitlooft ergena zou inbreken om zilver te atelen Wat bevat die doos Papieren eu bewijsstukken zegt hij Hg is overtuigd dat de doos in bot kasteel is Maar ik geloof niet dat hij or om zou inbreken I Maar niemand beeft de doos in het kasteel ziea dragen zeide de politie agent Niemand als eeu kwade jongen een zekere Shad die als het in zijne kraam te pas komt zgne wedergade in liegen niet heeft Die snaak beweert dat de doos naar binnen is gebracht en ik weetniet met welk doel hg in dit geval zou liegen Ikzou het ten minste niet kunnen begrgpen besloot de man op een toou als ging de gansche zaak zijn verstand te bovan Het is een raadsel waar dedooB zgn ken Dat stemde de heer Blair toe Waar kan ik aanhonding en in beslagneming der waarden by dien persoon gevonden De marechaussees zyn nog niet op bet spoor der lieden die iu den nacht van Zondag op Maandag onder Beegden den landbouwerakuecht J A zoodanig verwond hebben dat fay met scbedelbreuk in bedenkelijlten toestand in bet hospitaal te Roermond is moeten opgenomen worden Voor de Amaterdamicbe rechtbank stond gisteren weder terecht L M Hermans redacteur van de Roode Duivel c wegens baleadiging in geschriften van den aanspreker G Vroom te Haarl lo de Hoode Duivel c ianemetykin Ootober van heb vorig jaar eeu stok geplaatst over een zekeren aanspreker Vroom te Haarlem waarin werd verhaald hoe daze eens aan bat xiekbed van een water en tarfboar om genezing bad voorgevende dat zyn gebed den zieke genezen zou en ondertofBchen van een ander f 10 leende met de belofte die te zaN n teroggaveo zoodra de water en torfboei gestorven zon zijn Immers het leed geen twyfel of s mans einde was naby en dan zou Vroom de begrafsnia krygen Vroom zegt in ayne zaken benadeeld teiyn door de praatjes dia het atok iu de Koode DniveU uitlokte Het O M eischte 25 gid boeia Hermani verdedigde zich met de verklaring dat hy geenszins bet oogmark had gehad den aanspreker te baleedigen dooh bet bidden om ganezing onder voorgeven dat dat bidded op zichzelf genezing zoo brengen te hebben willen brandmerken ala kwakzalverg De dagvaarding waa gebaHeerd op het ge bruik van woorden als gewitdatta Jan Klaaasenc en Godvreezeode broedere Hermans betoogde dat die woorden alacbta als algemeene termen in bet stuk voorkwamen Dat Vroom die woorden als op hèm slaande beschouwd bad kon Hermans nist helpen De rechtbank zal over 14 dagen uitspraak doen Eene merkwaardigheid waa nog dat de wateren turfboer sedert gaosch en al genezen iu levenden lyve als getuige a décharge optrad tegenover den aanspreker dis volgens de Roode Duivelt een wissel bad getrokken op zijn begrafenis Het stuk in qaoestie was niat door Hermans zelveu geschreven doch onder diens verautwoordelykbeid in het blad opgenomen Het gerecht nit Tiel heeft te Vianen een dien Shad vinden P vroeg hij Ik zou hem gaarne spreken maar gij begrijpt het zou bij toeval moeten gesohioden Du comm ssaris verwens hem naar het bosoh waar Shad altijd rondsloop en gaf tuik eeno oauwkeurigo besohrijving van deu jongen dat men zich niet licht vergissen kon daurnu ging de heer Blair heen En nu moeten wij hier vermelden dat het Sqiiire Lester s eerste werk was nadat Lord Dane hem voor Lydney gewaarschuwd had naar julfrouw Bordilliou te gaan en haar te vertooken den avonturier haar huis te verbieden Deze deme was hier sedert lang op voorh reid Zij had opgemerkt dat de hei r Lydney nergens meer ontvangen werd dan hg haar zij begon zelve argwaan te koestaren en beloofde met een zucht aan den beer Laster itat zg hem niet meer zou ontvangen Zij bad hare belofte nog niet ten uitvoer behoeven te brengen want de heer Lydney had zich nog niet weder vertoond maar dien morgen terwgl den heer Blair ziju bezoek op het politie bureau aflegde meldde de heer Lydney ziuh aan Br is niemand te huis antwoordde da meid Mary terwijl zij vuurrood werd over de onwaarheid Maar op hetzelfde oogonblik vrrsoheeD juffrouw Bordilliou in persoon aan het venster dat in dit kleine huisje vlak hij de deur wae de heer Lydney zag haar en daarna de meid aan en hg glimlachte onwillekeurig Het dienstmeisje was verlegen en beschaamd en zjj trachtte zioh te reohtvaardigan WA vtrwlfd