Goudsche Courant, vrijdag 12 juni 1896

ülrecte Spoorwegverbindingen met GOUDA Zomerdlenst 1896 Aangevangen t Mei TM van Greenwlcli Vil If fl oo o H KI I OKI OOUDA ROTTIKSIH 11 18 18 18 18 85 1 84 8 60 3 67 18 88 8 8t 18 46 18 66 1 44 4 8 4 16 KOTTiaDl M OUDA 10 7 47 11 60 18 87 18 08 18 47 I 8 18 1 QODDA DEN BAiG 6 18 f 64 7 14 7 49 8 8 8 64 64 U 8 01 10 06 8 18 10 16 8 86 10 87 8 87 10 13 10 48 11 16 18 16 18 88 1 87 8 47 4 46 11 18 40 4 67 11 11 18 4 6 08 11 86 1 03 6 80 10 43 11 80 11 4618 48 1 08 1 67 4 17 S O l B A V T R I C I 10 67 18 66 8 86 11 14 8 87 11 81 8 46 8 84 11 46 1 87 3 08 8 60 6 86 6 6 8 6 88 7 44 8 81 8 6 88 10 81 11 46 Stopt te Bleuwük Kraiiweg eo Kootdorp LeidKiheniiui en Hekeodorpi D T B S C H T Q O U D A l 6 88 7 60 9 8 38 1 10 88 11 88 18 60 8 08 3 58 4 4 6 86 7 60 1 0 07 10 84 11 10 14 9 86 8 41 49 11 10 Utnobt Woerdel 6 8 8 11 10 88 11 66 Üudew tar7 07 8 1 10 81 Oouda 7 81 8 88 9 84 10 10 10 44 11 10 18 11 1 88 10 17 10 84 10 41 11 07 AH8TIBDA H S O U D A 10 41 8 84 1 88 4 46 1 10 11 11 ♦ 8 66 6 49 9 4 11 11 GOUD A A M S T ï K D A M 9 8 10 67 11 10 4 11 10 86 1 1 18 6 16 onderzoek ingesteld naar de oalaogs daar plaats gebad hebbenden brand o a tieeft op bet kantongerecht eene in de uabyheïd van hei Terbraude perceel wonende vrouw een langdurig verhoor ondergaan Staten Qeneraal 2e Kamhr Zitting van Woensdag 10 Joni 1896 Bg het voortgezet debat over da kiesnel werd op art 49 aaDgeDomdn zooder stemmÏDg het ameademeot Beldt purt rydom Terzekerende aan alle atukken betreffende de rectames mits nakonieude de te stellon rooraohrifteu Bg hel algemeen debat over paragraai 3 Tan het kiezen verdedigde de heer Meesters de nu voorgestelde toepaa ing van het cooloir stelsel en de voorafgaande candidantfltelling als een noodtakelgk uitvloeisel van de zeer groote itbreidiog van kiesrecht eo tot waarborging van de onafbankelgkheid der kiezera De heer Bastert daarentegen achtte bet nieuwe atelsel zeer onpracti ch en omsUcbtig vooral voor het platteland eu het behoud der beataande rerkiezingswyze edert 1848 gnglit bet meest geraden Hg koudigde bet vuornemen aan om eeu motie voor te stellen ten einde de Kamer uitspraak te lalen doen ierwgl bg aanneming daarvan de bahandelio der iplgende paragafeu zou kannen worden voort zet De beer Vhu Deinse wenaobte gi heimhouding van de namen der oudertoekenaars van aanbevelingen van candidate De heer Yau Karnebeek ootwikkelde beswaren tegen het dadelgk bekendmaken van den QÏtalag en wel in elk stembureau Hg zou of het geheele stelsel willen zien veranderd of althans aan dat booldbezwaar willen Ie genioet komen De heer Van Borsiele beitreed het couloiritelael eo de candidaat stelliug als oonoodig en onpractiach Ëlk kiezer moet den niinm van zgn caudtdaat kunnen Bchrgveo De heer Sanders daarentegen verdedigt beide teUels als zeer eenroudig als voorkomBude jnisbrniken en belsltendo het opduiken van onverwachte candidaten De heer Lobmau geett een ander stelsel in overweging namtlgk bet automatisch wei pon van balletjes in een bos voor eiken candidaat gereedgemaakt De heer A Mackny vraagt inlichtingen omtrent den invloed van een oujoiste candidaatitelling op den nitelag der verkiezing en omtrent wettelgk verbod dnr stemmin op ZondagDe beer Borgeaiua komt er tegen op dat op den verkiezingadag geen nieuwe kieakaarteo meer te krggen zulten zgn voor hen die de hoone verloren De minister Van Houten keeft de regeling hoofdzakelgk overgenompo van zijn voorganger en ze dient om de ouathankelgkheid der kiezers te waarborgen eu om de miabmikan von de be taande regeling te oorkomen Hg verdedigt in bgzonderbeden de regeling en constateert dat de burgemeesters gee i opgaaf vau candidaten mogen weigeren Hierna wordt het algemeen debat over de paragraaf gesloten Hierna volgde e n debat over de artikelen Nadat de beraadslaging gesloten ia worden in stemming gebracht lo het amendpmeut Sanders om df voordracht te laten onderteekenen door 20 kiezers verworpen met 56 tcgeo 32 stmmmen 2o hot amendemeut Seret om bet cijfer ran 40 aan te nemen aaugenomen mst 58 tegen 30 stpmm n bet amendement Sanders om de kiesvereeuigiog Jo te laten wegvallen aangenomen met 48 tegen 42 stemmen De Kamer is gevorderd tot art 55 8 40 S 47 3 64 9 1 10 7 86 In Hoyman Schunrmao s ËiportbUdc beeft de heer O Kauperliugh Ounea een reeks van belangwekkende artikelen geschreven over de regeering van Nederland eo onzen buiten andsoben handel Daarin beeft hg aangetoond hoe de Staat de beste jongelui die voor han 7 86 7 83 7 8 7 46 7 6S S 1 10 6 111 6 86 6 SS aottU 7 Moordrecht Kieumrkark OopaUe SaHerdui 6 67 8 08 6 16 6 84 6 80 7 46 Bottonlui tapdli Ninwtrkerk Hoordrwht Ooudt Gouda 7 80 86 Ï Ï M 7 48 8 47 li Zuw 7 6S 6g TiOlb 8 07 8 08 iag 8 18 18 10 7 7 66 8 08 8 11 10 19 8 18 8 88 8 41 9 64 10 61 Uoidi 6 36 Üudow 6 60 WondoD 1 6 OlK lit 1 8 81 9 17 t 87 8 14 QoadA Ajutndu e St del flohaepvaart en ogverheid beschikbaar ign aan zich trekt voor de kolooi€a waarvan het gevolg ia het opvallend gebrek ean Nedarlaodem ia verre gewasten het gemis aan handeUhuizeo en connectiën het onvoldoend bandeU aaozien van N derland in vreemde werelddfeleo Wg stelden dna icbrgft de heer O K O ons uiet op het ata idpunt dat in Nederland de Staat dnor zgn aanbod van betrekkingen aan den handfl en handel is ook nu als zoo menigmaal in dit betoog bet verzamel voord voor alle ondernemingen van haudel ngverheid en scheepvaart die verre gewesten raken jongelieden onttrekt die zich geroepen voelen in den handel te gaan d w z bezield met disnzelfden gver voor den handel welke in andere richting bgv lot stadie dwingt in welk vak ook maar wg we en op de gevolgen eener richting waardoor jongelieden die anders in den handel zonden gaan nu aan eene opleiding voor eene staatsbetrekking in welken vorm ook de voorkeur geven en natuurlgk de voorkeur geven In de richting ook vau dezen tgd ia de finantieete zgde van ieder vniaftstuk die waar allereerst op gelet wordt Wg Nederlanders zgn een practisch volk onze jongelieden zgn practisobe lieden en zg vragen derhalve naar voornitzicbteu Daarbg komt dat van de klasse die wg beschouwen de meeste jongelieden moeten vragen naar fooruit ichten eenvoudig omdat zg weinig bemiddeld vaker nog onbemiddeld zgn en de kosten van opleiding bet eenïge goed dat hun voor de toekomst kan worden meegegeven Nu mogen zg learen in scholen ei van menseben die 8Cbrg en dat Nederland in verval is dat do tgd daar is voor krachtige inspanning in zaken hunne kena wordt bepaald dooreene overweging der persoonigke vooruitzichten ladere keuze van beroep voor zooverre geeo geboren talent inet buiti Dgewoae wiUkracht iugrgpt wordt heheerscht door de geldelgke voordeelen vereenigd met de maatachappelgke positie de persoonigke eer an dezen ot genen loopbaan dat is in onzen tgd niet de handel dat is ook in onzen tgd in aansluitiug nao de hoogere bnrgeracholen de universiteiten of Delft of Nieuwediep en Breda de universitaire opleiding met den ateun van honderde ambten de tecbuische opleiding te Delft niet ontbloot van het aanbod van geziene betrekkingen die voor de koloniën te De ft en voor leger of vloot te Breda en Nienwediep traide met totale verzorging door den Staat na enkele examens Onze jongelieden kiezen ia deze richting een of ander vak dat hen aantrekt bevrgd van veel risico meestal gedekt tegen alle risico Waarom zondea zij in den handel gaan In den handel zinder verzekerde toekomst en die daarenboven nog weinig gezien is ook Want het laatste beslist in dezen tgd allermeest De drang ia naar aanzien In onze tgd vooral is de positie de stroohalm die io massa bet laatHt loslaat is de zekerheid eener positie de kiem an alle gnnstige kansen de gigbaan naar dit en dat naar een goed huwelgk naar invloed bier en daar het aummen eindelgk van voordeel in elke richting s 10 60 16 67 11 4 11 11 11 80 8 66 10 16 18 88 9 61 11 88 a si 10 11 10 88 10 38 10 48 10 4 9 60 10 11 6 66 7 10 7 18 7 8 8 17 4 8S 6 67 8 48 9 04 6 17 6 86 7 61 8 66 10 17 11 86 t iO 6 S0 Ziedaar waarom in Nederland zoovelen mat een goed hoofd en die vooruitzien practiscbe jongelieden in eeu woord die een sieraad zouden zgn voor den handel wier saberpe opvattiag van hun voordeel ontegeozeggelgk ten goede zoude komen aan het noodzakelgk gebleken meerdere baodelsaauzien van Nederland naar buiten zie aar wanrom dezen de beate krachten veetal aan een billgk deel waarvan de Nederlandsche handel absoluut behoefte heeft om de huitenlandsche concurrentie het hoofd te bieden in Nederland gestadig aan den handel worden onttrokken Wnnt daarnaast vormen in nitionderingsgevallen de zeer enkelen die wg mogen noemen de geborenbandeUliedèn voorde ovorgroote meerderheid onzer jongelieden echter de zoons en anderen die eene positie geëffend vinden welke ruimschoots te en eene staatsbetrekking opweegt en botffeteo van dezen nit begrip van de waarde van meerder aanzien van eenigen titel stndeeren bewegen zich opzettelijk buiten dan handel met eindelgk diegenen die OBi bg ondere en gezondheidsredenen voor geen staaiabetrekking in aanmerking komen de aanhoudende versterking van oniea handel Ëerat later keert daarin terug een deel an de jongelieden die io den aanvang van bun leven besloten veeleer gedwongen werden niet in den handel te gaan Zoo er een bewgs noodig was dat de oudHollandscbe aanleg in oua volk slechts i gedoofd en niet nitgestarven wg zouden het bewgs kunnen noemen in de namen vau allen die in staatsambten getrokken op tateren leeftgd zijn teruggekeerd in den handel en daar eau leidende poaitie vervullen Wy erkennen dat op deze wijs het kwaad eenigermate wordt getemperd dat ook hier de uatuur liefst herstelt wat kunstmatig is en wordt verknoeid wat bekrompen ondermgod werd eo wordt in de Nederlaodscbe natie Maar wg missen in Nederland onder de krachten van den eeraten rang te zeer de jonge krachten die drgven c met de wilskracht van jongelieden die zich eene positie moeten veroveren die opheffen naar gelang zg zelveu in poaitie winnen aanzetten in ruimeren kring Te Tegal is een halfbroeder van den regent van Pemalang gearresteerd wegens het maken van vatscbe rgksdaaldaaldera Het Adv Tan Tegal c meldt omtrent dezen inlander Soeradipoera Hg ia verwant aan verscheidene aanzien igke prgaiea uit deze residentie heeft nooit willen deugen en gaf door igu slecht gedrag aanleiding dat geen zgoer familieleden ziob meer met hem wilde inlaten De politie bezorgde bg telkens alterlei soesab en men verdacht hem reeds tang van valsebe mnnterij Men kon hem echter maar niet op heeterdaad belrappen totdat bg eindelgk aannam voor een paar inlanders spionnen der politie munt te staan Maandag 29 April zou hg het werkje uitvoeren en om één uur er mee beginnen De hoofddjaksa adjonetdjaksa wedooo kotta eenige assistent wedonoa en vercheidene hekels vereenigden zich in de bnurt Toen men kon vermoeden dat hij aan het werk zou zgn ging het er op los Een der Bsaiatentwedonos gluurde door bet raam ei zag hem heeig terwgl de hoofddjaksa de dear forceerde en binnen drong Verbluft keek hg op met de pa6 gegoten muntstukken in zgn band de vorm lag er naast maar die heeft hg tater toen bij ondervraagd werd met een steen aan gruis geslagen De orii was van cement waarin de modellen geperit werden en naderhand de geBmolten massa hnlf zilver half kooper gegoten werd £ en heele kist met voorwerpen die door hem ook nog gebruikt waren werden medegenomen Soeradipoera werd naar Semarang gebracht waar de raad van justitie over hem vonnis zal vellen Hg ontkende al ea Ter inleiding van de ridderhofspelen te Utrecht aohrgft de correepondeut der N R Ct aldaar De uitvinding van t toernooi is van Franschen oorsprong en wordt gewoonlijk aan dodefroy de Preuilly toege ebreten Ook in andere landeu drong bet door Zoo was Hichard Leeuwenhart een groot voorstander Hg achtte de Fransche ridders in den strgd bekwamer dan de Ëngelsehe en wi da dat de laatsteo zich beter zouden oefeoen t Toernooi als t meest den werketgken strgd nabgkomend bleek daarvoor een goede oefenschool Ook ia t Duitiche Rgk wordt reeds in 1127 van een toernooi te Würzburg gewaagd Ameterduii e St Qosdt 7 1 7 16 S l De kerk was er sterk tegen en verschillende pauzen hebbeu bun invloed aangewend om aan die toernooien een eind te makan Wy verbieden sprak Alexitnder III 1159 81 op t Lateraanacbe concilie wg verbieden die afschuwelijke dingen welke men toernooi noemt en die I den dood van veU ridders veroorzaken en bon zidt ia gevaar brengen Wie op een toernooi t leven var lieat zal geen chriitelg ce begrafenis ontvangen f och de eerzucht deri jonge mannen die wapenroem boren alles itelden was sterker dan hun an st voor t gen ia eener christetgke begrafenis nel paiiselgk Verbod kon dan ook t toernooi niet vernietigen Voor velen go den deze toernooien ala een examen waar zg hun bekwamheid toonden in bet banteeren der wapenen Want de vont kende de ridders die zich daar nnderscheidtn hnn werd in don stag eeiji commando toevartrouwd of opgedragen een imoeilgke itelling te verdedigen De toernooiheld kon iflet raden hopen op promotie aanzien eo rgkdom In de 12a en 13e eeqw zien we t toer oooi eerst recht ingang jioden De invloed van den atgsmeenen voori itgang werkte ook daar Uit dezen tgd datjeeren waaraohgnigk ook de toernooiwetten en gebruiken an bovengenoemde Preuilly t Rawe maakt meer en meer plaats voor t besijhaafde t bloedige loernooi gaat verdwijnen e wordt allengs een feestdag waar bevalligheid 1 en behendigheid in het manopHvreeren op dep voorgrond treden Doch hoe feestelgk ook ponder haat en ogd liep t meestal aiet af De strijder zette zgn leven op het spel Wel gebruikte men meestal stompe wapens doch de klappen kwamèu aan Bovendien stortten velen van hun paard bekwamen daarbg ernstige verwondipgen eu werden m de woede van t gevecht jrertrapt zooali o t Floris IV graaf vso Hollakid in 1234 J e ridders zoowel als h nne paarden waren geharnast en reden mef de lans geveld op elkaar io Bg juist tuegejbracbten stoot brak de lans of werd de tegenstknder uit bet zadel gelicht t Gebeurde wsl dat men zoo hevig op elkaar inreed dat de paarden over elkaar tuimelden en dood hlevttd van den schok of boog tegen elkaar opste garden eo achterover sloegen De riddera werden dan met gebroken ledematen door bnn knapen weggedragen Doch meeatal breken dellanssn zoo lezen wij van ridders die op n dag 100 iwrea hadden gebroken Die speren droegen d kienren van den ridder Men onderscheidt de jos d i een tweego vecht en t toernooi waarin twee partgen elkaar bestrgden De vorbing dezer partgen wtrd den herauten toevertrouwd en zg zorgden dat de krachten van jweerszgden zooveel mogelgk getgk waren Oewooolijk itondeo laDd aootaa elkaar bü en vinden we bgv toernooien van Fransoberidders tegen Eogelscbe i Elk dier partgenbenoemde een of twee hoofden die hen in dent trgd aanvoerden Op den morgen van den grooteo dag begaf de vrome ridder zich ter mis vervolgens gebruikte hg een sober ontbot want zei men een volle maag vecht niJt grange Daarop bpgaf hg zich naar de kampplaats 4 11 1 63 4 84 3 46 4 87 17 7 09 888 7 4 8 49 Deze kampplaats was Of op den hof van een burg de toeschouwer verzamelden zich dan voor de vensters en op de kanteelea en de wallen van t kasteel 6i men vocht in t vlakke veld en dan werden tribonea opgeslagen TrompetgeAchnl trominelailagen geroep van herauten en de wapenkre eij der ridders kondigden t be in van t to rèooi aan De beide partyen raken slaags doch man tegen man en t gold voor onridderlijk met velen een enkelen aan te vallen Zoo was dus t toernooi een uitgebreide jost Wel mocht men zgn vrienden ter hnlp snellen zoo kg in nood waren Werd de tegenstander uit zadel gelicht dan steeg ook de ander af men vocht te voet met t zwaard verder en tr catte gevangenen en buit te behalen Deze gevangenen moesten dikwgla een vrij hooga losprgs vaak te voren vastgesteld betalen hun rok en rwting waren ze kwijt Zoo waagde menige ridder niet alleen zgn leven maar ook een deel van zgn vermogen Op het pnot t d onderkleeding whrgft de gezoodheideleer alweer wat Dienws voor Zy beeft osmetyk OQtdekt dat niets gezonder ie vooral io de warmte dan oodergoed ran turfleefiel rervaardigd Deze ttof beweert de uiiTinder ii bg hitte Teel minder onaangenaam dan flanel en het fijne weefiel dat men er van verTaardigt bevordert de aitwasemiog zoodat men minder geraar loopt konde te fatten Ook ontemettende eigenicbappen worden aan tnrfweefael toegeaohreveD Ala dit alles inderdaad xoo is kan er voor onze turfindustrie nog een zeer achoone toekomst aanbreken Het Vad noemt de berichten in de bladen dat de Kamer den 20 volgens andere 26 Joni zal uiteengaan voorbarig Men kan met eenigen grond vermoeden dat de behandeling der kieswet in 14 dagen zal afloopen maar er zyo nog kleinigheden at te doen en de minister van financiën moet er op gesteld zgn de suikerwet te behandelen Het Tad herinnert bierhg dat met 1 Januari a 8 een nieuwe regeling van den auikeraccyos tot stand moet zyn gekomen In de afgebrande kerk te Asperen beeft men bg het wegruimen der puinboopen onder meer rechte van den preekstoel een grafsteen gevonden waarop een bisschop in zgn gewaad geheeld staat terwgl men nit de letters tot beden alleen kon ontogferen Jan van Polaneo Te Madrid beeft sedert een maand de publieke verkooping plaate van ds srhilJergeo gravnres aquarellen en andere kunstvoorwerpen welke tot de verzameling behooren van wglen den hertog van Oasuiia den laatste van sijn geslacht die in enkele jaren bet vorstelgk vermogen zgner voorvaderen verkwistte Onder de schilderyen bevonden zich zeer kostbare doeken o a van Van Dgck en Rubens die tot zeer hooge prgzen van de band gingen Tgdens een der verkoopdageo deed zich in het kristallen paleis waar da verkooping onafgebroken plaats heeft een treffend tooneeltje voor Een der bedienden van den overleden hertog een grgiaard wiens vader en grootvader eveneens in dienst van het geslacht Osauna vergrgeden kocht voor 50 pesetas een portret van den lievelingshond der eerste hertogin De trouwe dienaar wilde ook het portret van zgn ir eaiter bezitten doch toen het ter tafel kwam werd er oi middelgk zoo hoog geboden dat da oude man zich snikkend van wanhoop ia an hoek der zaal terugtrok Decommissariisen der crediteareu die met dezen verkoop belast waren zagen de tranen van den gry aard dia hen hg de iuventarisatie der collectie bad geholpen en besloten hem een blydeu dag te bezorgen Zg kochten het portret en schonken bet den trouwen dienaar die sprakeloos van blijdschap met zjjn twee schatlea de zaal verliet t BIgkl dat ook Ie St Petersburg het kroningsfeest is opgeluisterde door onaange name incidenten Een Gallieiscb blad vertelt daarvan Op den Newski Pj ospékt bestormde op de avoiden van den 26n en 27n Mei een dronken menigte onder boeragescbreeuw de huizen en werd met de politieagenten die tegeu baar optraden handgemeen £ r moest een afdeeliog kozakken worden ontboden rn d politieprefeot versoheen io persoon op de plaats van de standjes De besohonken troep had steenen uit de straat gebroken en gooide daarmee Reeds in t begin van bet oproer zakte eeu officier van politie door een steen doodelyk getroffen ineen Hst gevecht met de politieagenten nam dreigende afmetingen aan De kozakken die in vliegendeo galop de straat langs reden en de menigte met de wapenen uit elkaar joegen werden vaa da paarden afgesleurd en vreeselyk mishandeld Toen er schoten knalden begon de menschenmassa achteruit te wgken de gekwetsten meenemende De politie vervolgde ze 13et getal dooden en gekwetilon moet 250 bedragen Omstreeks 500 fabriekwerkars werden in hechtenis genomen Een hgzandera oommissie is met een onderzoek belait Ouk een particulier correspondent van t yad maakt er meldiug van Deze sohryft tavaus Ik verneem uit Moskon dat nog dagelgks in de omgeving van het Fetrofskibosch Igken worden gevonden van meuschen die half gestikt in het gedrang op het Cbodjnskjveld eo mat wonden overdekt een goed heenkomen truhtten te zoeken en onderweg bezweken z b si s Moskou waren zeer hooggeplaatste personen het er lang niet made eens dat na de ramp die aan 3700 mensoheo het leven kostte alia hoSoeaten tooh doorgingen Door da werkstakeude glasslgpars te Maastricht ia een circulaire verspreid waarin zg o a tracktan aan te toonen dat niet zooals de Ragout voorgeeft het ongepast optreden van het beatanr der glanlijpersvereeniging dat ztoh hiervan niet bewnst is tot het ontslag van dat bestuur heeft aanleiding gegeven maar dat dit ontslag voornamelyk ten doel heeft bet vereenigingsleven der werklieden te dooden Aan het slot van die circulaire zeggen de stakers Waar n meent dat eene goede verstandhouding tusschen u en om niet mogelgk is daar bieden wg u de volgeode proef aan Erkent ons recht van vereeniging door weder aanneming van alle stakers erkent de biltgkheid onaer overige eischeu en in ruil voor deze rechten zull tn wg toonen dat wg ook weten wat als arbeiders onze plichten zgu c De 1 Westminister Uazettec geeft den raad de politieagenten te voorzien van eeu lasso om wislrijders die zich uit de voeten willen maken ten einde aan een bekeuring te ontkomen te kunnen vangen Zoo mogelgk tijdens of anders spoedig nit de in Augustus te Amsterdam vauwege de Vereentging ter Bevordering van de belangen des Boekhandels te houden Tentoonstelling van fraai drukwerk en proeven van boekversiering zal bg mg bet licht zien als vervolg of pendant van bet in 1892 verschenen werk Het boek in onze dagen t beschreven en afgebeeld door K Vau def Meulen een tweede deel Orer de liefhebber voor boekent Da Scbrgver heeft dit boek tol een interessante eu onderhoudende lectnur voor da boekenminnaars gemaakt En dit zijn er niet weinigen zooals my gebleken is uit het debiet en do nog tweemaal grootere navraag boven de oplaag vau 5000 ex werden later nog ruim 9000 besteld vau bet u bekende in 1892 verschenen sBoek iu onze Dagan c Een aantal afbeeldingen vignetten enz zal den tekst van bet nieuwe werk opluisteren terwgl in een afzonderlgk Aanhangsel wederom een tal van kunstbylagen zal opgenomen worden Papier druk en band zullen ongeveer gelijk of gelyksoortig aan het vorige werk zyn BuUeniandsch Overzlcht Bg de behandeling van de begroeting van eeredlenst verklaarde de Xtaliaunsche minister dat de regeering er geenszins aan denkt concessiën te doen aan de geestelijBen macht Uit de maalschapdg zeide hg haat een weldadige adem vro vrede op waaraan geen macht zich kun onttrekken Èttelgk teekeoeo toonen aan dat de geestelgke maoht zieh zoo bezig houdt met de groote vraagstokken van den tegenwoordigen tgd Het zal geen gering voordeel zgn dat de wereldlgke en de geestelgke macht vereenigd zgn om de dringendste maatechappelgke vraagstukken op te lossen De begrootingscommissie nit de OostenrgkBche Delegatie h eft de gewoone en de buitengewone begrooting van oorlog aangenomen De minister heeft meegedeeld dat er een nieuw militair strafwetboek zal worden ontworpen Tn de Fransche Kamer hield Georges Berry een interpellatie over den toevloed van buitenlandscbe medici in Frankrgk De eiachen van vreemdelingen on het recht tot tiitoefeniug van de geneeaknnde te krggen zgn daar zwak ker dan elders Twee en twintig percent van de praktisaerende dokters in Frankrgk zeide spreker zgo vreemdelingen Dt minister Ramhand nam de vreemdeliugen in bescherming Het ia waar zi ide hg onze wet geeft gelegenheid tot misbmiken Maar dat er zooveel vreemdelingen hier komen stndeereu is het oiet een bewijs voor de voortreffelgkbeid van one onderwgsf Tres bien En hoeveel daden van zelfopoffering hebben wii Diet ia 1870 van die vreemden voor ons gezien Hg zal evenwel een middel overwegen om ben voortaan een speciaal diploma uit te reiken dat hen zal verhinderen den Franschen medici concurrentie aan te doen Bet nog al gerekte debat eindigde met de aanueming van een motie van Bertrand waarbg da regeeiing wordt uitgeooodigd een ontwerp betreffende de verhouding der Fransche en vreemde stndenteu in de medicgnen io te dienen De Kamer stond vervolgens met 356 tegen 54 stemmen een crodiet toe om een nationale begrafeoifl te vorleeoan aan Jules Simon Eindelgk hield de socialist Ohauvin een interpellatie over de vermindering van de toonen der werklieden behoorende tot bet civiele personeel der staats werkplaatsen vau het ministerie van oorlog Genaraal Billot verdedigde den maatregel die van zgn voorgangers was uitgegaan Bezuiniging waa noodig Evenwel zoo spoedig een ontwerp tot instelling vau een peot ioenfonda voor onde a taats werklieden worden ingediend Dit debat eindigd net de eenvoudige orde van den dag In den Senaat hield de voorzitter Lonbet eene tanga lofrede op Joles Simon Het merkwaardigste daarnit vormden zeker de woorden wetke Jules Simon als hoogleeraar aan de Sorbonoe moet gesproken hebbeu tot zgn stodentea toen hg den dag sa de staatsgreep van 2 December 1851 zgu collega opende Ik geef u hier een oarsns in de mornnl Hedw eohter beu ik u geen lea maar ean voorbeeld soholdig Frankrgk is tegen morgen opgeroepen om door een algemeeoe stemming zijn afkeuring of goedkearing te hechten aan de gebeurtenissen welke pas zgn voorgevallen Al sprak maar één stem haar blaam nit ik wil o openlijk zeggeu dat het de mijne zal zgn c Nadat het ontwerp tot verleening van het krediet voor de nationale begrafenis van dau grooteo doode van de Kamer ïa den Senaat was aangekomen en aldaar goedgekeurd werd ds vergadering teu teeken van rouw gesloten In Buda Pesth ztjn de feeaten thaus in vollen gang en t spreekt v n zelf dat het geweldig druk is in de straten der stad De twee laatste dagen alteen waren over de honderdduizend personen van boiteu gekomen om den prachtigeo optocht te kannen zien die Maandag onder zoo veel meer schoons was georganiseerd ter eero van het regeeriog jabileum van koning Franz Jozef Vlaggen en festoenen sierden allerwegen de fraaie en monumentale pleinen eo straten en toen da stoet met de krooninsigniën ziob van de H Mattbeua kerk naar het pateis der volksvertegenwoordiging in beweging zette was de aanblik in één woord prachtig dien de talrijke tribunes waar ontelbare vooral HongaarBche dames in nationale kleederdracht een plaats vonden opleverden Voor het parlementsgeboow was eo rgk gedrapeerde tribune opgericht voor bet geheele diplomatieke corps dat nik Weeneo was overgekomen De plechtige farlemeutszitting diende ter voorlezing van de zgn Miltenniuin wet die verschillende slichtiogeu be paalt ter duurzame gedachtenis van het merkwaardige feest o a de oprichliug van 500 nieawe vtlksacboleu Tevens werd in deze zitting bet indrukwekkeode uieuwe parlemootsgebouw ingewgd De aartshertogen en aartsbertogiuneo waren bg de plechtigheid die door den voorzitter van bet Huis der Maguaten grnaf Tihor Karolyi werd gepresideerd tegenwoordig Na afloop reden de priufion en prinsessen naar den Hofbnrg en na eeu pauze begaven de leden der beide Kamers zich in optocht mede derwaarts om den koning en de koningin hun hulde te bewgzen Toen allen met de ministers debuitenlandsche gezanten en waardigheidsbekleeders in de troonzaal vereenigd waren versoheneo Frans Jozef en koningin Elizabeth met at de leden van bet Btamhsis en een talrgk gevolg Daarop hield da president der Tweede Kamer Desider v Bzïlagyi een rede waarin hg met erkentelijkheid sprak van de bekrachtiging der Millenniumwet en voorts wees op den nauweo band met Oostenrgk die door vorst en volk moet worden gehandhaafd Daardoor zgn beide krachtig daardoor kunnen zg waken voor t voortduren der zegeningen van den vrede Tot den kening wians kroningsfeest op dez n dag voor de 25flte maal verjaarde ricbtta hg t verzoek steeds de bevorderaar van het nationale streven te zgn an by besloot zgn rede met de vurige bede dat de Almachtige nog lange jaren den koning voor zgn votk behouden mooht Frans Jozef heeft die rede uitvoerig beantwoord Dankbaar en ontroerd wees bg op dit feest eener duizendjarige gedachtenis Uit de geschiedenis potte bg de leering dal Hoogaige ilecbts dau bloeien kan ala de natie godvreezend en haren vorst getrouw is en door eendrachtig streven pal staat tegenover ieder ge ftar vau buiten De vereenigde monarchie is eeu noodzaktlgkheid voor Europa baar te handhaven is de heilige plicht des kooings Hg bracht voorts hulde aan de gloeiende vaderlandsliefde der Hongaren en eprak zgn vertrouwen uit iu s lands verdere ontwikkeling De groote taak der votkavBrtegeowoordigiflg roerde hg ook aan en besloot met het inroepen van den Goddelgken zegen op aller vaderlaodslievendeu arbeid Dat deze rede met een stormachtig Eljeu geroep werd beantwoord spreekt wel vanzelf MARS TBERIOHTBM Gouda U Juni I89f Granen De aanvoer die weder klein wai ruimde vlug op Tarwe opnieuw liooger OTerigens zeer rast Tarwe Zeeuwaohe 6 80 a 7 20 Mindere dito 6 60 tt 6 7ï Afwijkende 6 6 S6 Polder 6 a 8 60 RoggeZeeuwucho 4 25 a 4 60 Polder f 3 80 it 4 10 Buitenlandacbe per 70 k 8 60 u 8 76 Gerat Wipter a Zomer i Chevallier ƒ 4 60 a ƒ 6 85 Haver per heot ƒ 2 65 k S U per 100 kilo 6 a 6 50 Heneepzaad Inlaadacb 7 ƒ 7 86 Buitenlandsche ƒ 1 50 a 6 7R Kaaariezaad 6 a 7 50 Koolzaad a Erwien I ookerwten a Niet kokende ƒ a Buitentandsohe voererwten per 80 Kilo a Boonen Bruine boonen i ƒ Witte boonen ƒ a Duivcnboonen è Paardenboooeü a Mais per 100 Kilo Bonte A raerikaansohe 4 85 a 4 60 Cinqnantinfl 5 7B i 6 Foxanian ƒ 4 75 a 6 VzEMABKT Molkvee red aanvoer bandel en prijzen zeer wel Vette vartcens red aanvoer handel flauw 14 a 16 ot per half KQ Biggen voor Engeland red aanvoer handel ma ig 14 a 15 ct per b lf KQ Magere biggen goode aanvoer handel matig 0 45 a 0 85 per week Vette schapen red aanvoer handel flauw 16 a fti Weilltnimeren goede aanvoer hsndel vlug ö 4 16 Nuclitere kalien goede aanvoer handel vlug fl 18 Fokkalreren 10 i 12 Vachten Wol ƒ ii per K G Aangevoerd 166 partijen kaas Handel vrg wel ie jual ƒ 28 a 28 2e qual 19 a 81 Zwaardere hooger in pr js KoordHollandsohe a Boter goeds aanvoer handel matig Gofboter 1 a ƒ 1 20 WeibotPT 0 90 a 1 00 p Kilo Burgerllfken Stand GEBOREN 8 Juni JohaYinei oaders J van der Pool en C van Es GEHUWD 11 Juni P F de Jong en M den Haag P Klapwgk en W C Horoia DAMES en HEEREN A van OS Az Kleiweg E 73 37a GOUDA Beurs van Amsterdam slotkra 10 JUNI I Vorkn NKDERLinn Carl NedW S V l WO n dito dito dito S lOUS dito dito dito a I9 HoNOAll Olil Goudl 1881 88 iTiLlE luMlirij iog 1868 81 5 88 OoSTENS Obl inpapio 1888 i 86 dito in zilïor ISBSi 6 8117 PoRTuoil Oblig mst coupon J 6S 9 dito ticlcot S HuauNu Ubl BiDmnl 1894 4 63 dito Oecoos 1880 4 9S ditob Rotlu 1889 4 98 dito bij Hope 1889 90 4 98 i dito ia goud leen 1B8S O dito dito dito 1884 b 104 Spanjk Forpet lohuld 1831 4 DO To KRU Oepr Coni leeu 1890 4 761 Oen lesDing lerie D 21 i fjeo leeüiuK serie 0 28 Zuid Ape Rep t obl 1898 6 109 Mexico Obl Buit 80b 1890 6 96 Veniedbu Obl 4 oobop 1881 48 Aubtekdam Obligatien 1895 8 BoTTERDAH Sted leen 1894 3 91 Nei N Afr Handeltv and 62 Arend b Tab M j Certiioaten 660 Deii Mastiobtppu dito 614 Arnh Hypothoekb pandbr 4 lOO CulL Mij der Vorsteul and 60 a Or Hypotbeekb paudbr 8 i 100 Naderlaudiehe bank aand 800 Ned Handelmaat fh dito 186 64 N W l Pao Hyp b pandbr 6 66 Rolt Hypotheekb pandbr S i 106 Utr Hypolheekb dito 8 ÜoeTBNiu Oo t Hong bank aand 187 Hdbi Hypotboekbankpandb 4 100 Amerika Equit hypoth pandb 6 Maiw L G Fr tien eert 6 Jeb Koll IJ Spoorw Mij and 118 my tsv Mij lot Eipl ï St apw aand 96 Ned Ind Spoorwegm aand 800 Ned Zuid Afrik 8pm and 8 19 5 dito dito dito 1891 dito 6 102 lTAl iE apoorwl 1887 89 A JSobl 8 607 Zuid Ilal Sp mij A U obl 8 68 FoLEK Warushau Wesnen aand 4 169 EusL Qr Buia Spvr Mij obl 4 90 Bahisohe dito aand 61 Faatoira dito aand 5 78 I vang Uombr dito aand 6 lOSl Kurak Ob Aiow 8p kap obl 4 101 j dito dito oblig 4 101 A E iEA 06nt Pao 8p Mij obl 100 Chio t North W pr O aand 144 dito dito Win 8t Peter obl 7 18 181 1087 Denver b Rio Gr Spm port y a 18 lllinoia Central obl in goud 4 lOl j Louis kNa liïülo Jürt v aand 48 Mexico N Sp M j 1 eln p o 6 100 11 Hisa Kanias I 4 pet prof and 11 N York Ontario k West aand 14 dito Penna Ohio oblig 8 Oregon Calif Ie hvp in goud 6 78 at Paul Minn Manit obl 1 106 Va Pao Hoofdliin oblig IO8V1 dito dito Line Col lo hyp O 6 33 Canada Can South Cert v aand 49 Ve O Rail Nar Ie h d e O 14 Amaterd Omnibua My aand I 180 Rotterd Tramweg Maat aand 801 Ned 8lad Amatordam and 8 108 Stad Rollordam aand 8 107 a Keloie Stad Antwerpenies 2 108 i Siad BruMol 1886 3 108 lloNo Tbei 1 Regullr Geaellach 4 117 OoiTBNR Staatiloening I860 6 188 K K Ooat B Cr 1880 8 164 jPANiB Stad Madrid 8 1868 37 Nan v B Hyp Spobl eert I III ADVERTENTIEN Hartelijk dank aan allen voor do betoonde belangatelling dezer dagen ondervonden JOH O ARENTZ en Echtgenoot VAN Blommestein s Inkt is prüJondei iinclelijk de BESTE en volkomen ONSCHADELIJK APELDOORN HOILAND