Goudsche Courant, vrijdag 12 juni 1896

lNo 6990 Zaterdag 13 Juni J896 35ste Jaargang fiOUDSCHE COURANT ISieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden g eplaatst vau 1 5 regels ïl 50 Centen iedere regel meer 10 Centen liroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De üiijgfave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met itxondering van Zon en Feestdag en De pryk pen drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 1 Afzon rUjke Mommers VIJF CENTEN Wisbriin Jiiffmann Cogoae fin Bois 1 1 40 de Ut r db ooowao riw Boia van de SooiétA ▲ nonvme I wordt geleverd In vevsenl de bemande fleeeohen van o Liter inhoud vooralen yon het atteat Tan Or P P VAN HAlCmc BOOS Proofflesch a f 1 30 GltalQltend verktijsbaar bij P H J V WANKU J MELKEBT Oosthaven firnia Wed B 144 Gouda msm mwim ten orerstaau vaa den Notaria G 0 FORTüpN DROOOLKEVEB op DINSDAG 16 iuNI 1896 des morgens te elf uren in het KuBSehuis HiHMoiiiK san de Markt tbu Een goed onilerhoudeii net Ingerii lit Erf en Tuinlje aan de Turfmarkt te Gouda Wïjk H No 89 kadastraal bekend in Sectie B No 1153 groot 1 Are 20 Centiaren Te aanvaarden 1 Juli 189ö Het Hats bevat beneden een rmme Voorkamer eit eene Tuinkamer Keuken met Bergplaats en Kelder en boven 2 ruime Kamers waarvan een met Alkoof Dienatbodenkamer Badkamer en Zolder Het Huis is van Wateren Gasleiding voorzien eu heeft vele gemakken Te bezichtigen Vrijdag Zaterdag en Maandag 12 13 en 15 Juui van lO tot 12euvan 2 tot 4 uren en op den verkoopdag van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris Het Wissel en Eftectefikanloor BAEEITDS C 187 WARMOESSTRAAT by den DAM telepLoon 677 koopt en verkoopt Effecten Coupons enz Sluit BELEENINGEN Uitvoering van Specnlatie orderB lot de meest voordeeligête condttièn MT Uitgare van het Maandblad FORTÜNA 1 per jatr franco per post proefnomniers kosteloos FEANSCHE STOOMVEEVEEU UN Cheniiscbe Wasscberlj tl oppe iii imi k 19 Kruiskade Hotterdam Gebreveteerd door Z M den Konmg der Belgen Hoofddepöt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoonieu en verven van alle Heerenen Uamesgarderobeu alBrok alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het atoom n van pluche mantels voeren bont enz Qordyuen tafelkleedeu ens worden oaar de nieuwste en laatste methode geverld Alle goederen hetzij gestoomd of geverfu worden onschadelijk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zgn de pruzen 25o o gedaald lUTe stoomeu gojderen aU nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week MfvaD op da wereliltentoonat to OhiMgo over de ƒ nulUoen Tcrkooht werdsn ia nu by om da fVrlnga jgrji v n leohta De Wonder fflicröSGöop iW TwkiTCbur Da Toordwlan T n dawn wondar mior syn dftt man UdwTOorwerp o SüOmMlTorgroot ilan kut waardoor atoffttomen n Toor hat oog onaiohtbwa dlareii Il tnaikavera aoo groot loliyiLatL Onontbeerlyk voor het ond rcioht dw nUnten en dlerankunde en au bmg gewenaoht biiiabouilelyk apparut tot onderaoeking U r Toadlnnmiddalan op grond van ▼ arralaohinEaa en hat Tloeaoh op grond rao Qhiaan Dain twatar Imnda dlwtjaa dia Toor bat bloota ï2tf i 5 TnitaïiS klabuto Uètan Toormian Qabroiki hoogar By vooraitbataling llHMa 10 oïa TOOT porto TeraeMunls Herknr OommMidit Mutaobapjplj G Scbabert A Co AuiMtenlmiH ti Z Voorbargwal st ov Kianwa v d Dl t iUM i Hg te oiiBchftdelykflte en je oMkkelykate poetamlddel voor Ueerea en vooral datnes bd Kinderschoenwerk l9 de Apprctuur van C M Muller C rf wV Berlin Beuth Str 14 Men lettetoni VÖLtv op naam en fabrlekemerk Veriryilur ky Haeraa Wlakalian la iHiotiiwark lataMfflfH effHVu Ht ïai 8 Mraal DH t by W tvtftmuM Ankm Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Ouame en geheime uitspattingen is bet beroemde werk i Z Dr Uetau s Hollandsche iitgaïO met 27 alb Prns 2 ffuldeu leder die aan de erscbrikkelijke gevolgen va deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlyks duizend van een zekeren dood Tejverkrygen bjj hetVerlags Magazin te lieipzig Neumarkt 34 franco tegen inzihdlng van het bedrag ook in poetzegelö Sn in eiken boekhandel in Holtaudl PÖIKE Ö D DE m t SCHIKD MEB GENEfER Merit NlGHTTOAt Verkrijgbaar bij M PEETERS Jz N B AU bewija van ecbtlieid h cachet en kurk steeds voorC H I E D A M 1 zien van den naam de Firma P HOPPE Wie zoker zijn mi de Echte Eikel CaCttO te ontvangen lesarnmgestold en na vele proefnemingen in dtn handel gekomen onder den naam des uitvinders Dr MiohaeliB Tervaardigd op do besto machines in het wereldberojmde ótabblissement van Qebl Stollwerok te Koulen Itche JOpTKicfeaeltV Eikel Cacao in vierkanten bussen Deze Eüel Cucao ia met melk gekookt eone aangename gezonde drank voor dagelijksch gebruik een i 2 theelepels Tan t poeder voor een kop Chocolate Als geneeskrachtige drank bij geval van diarrhoe slet nts met Avater te gebruiken Verkrijgbaar bij de vournaamst H Apothekers enz i Ko A Ko prcefbusjes f 1 80 röM c 0 35 Qenoraalvertegenwoordiger Toor Nedor and Jufius Mattenklodt Amrjterdain Kalvcisiraat 103 TANDARTS E CASSÜTO Tiirliiiurkt 172 Gouda BiGILIJlS fiiSClïlffl uWjegonderd ZOÜDAQS StooaraaaToootdaiexxst iESTAFETTEK Rotterdana Gouda Utrecht DAGELIJKS uitgezonderd Zondageu vertrekken 2 Booten van GOUDA naar UTRECl ïdea morgens ongeveer ten x iüen eu dea namiddags ongeveer Leo vier uur Met daieu goederendienst bestaat ook eene zeer ffoedkoope relsgelrgenh id voaiT Pmiëagiers naar UTRECHT en tuasoheugelegeu plaatsen i Kanlöoi i ieuwe l eerstal üe Agenl H J iliOE Bli EK voorai lop de ECHT haadteelceiiuiif znBt rOod9 lepters i P Xaku t k VICTOR A BRON OBtKlAHmilH O j aa cAipp tot Acploüatie ker jkctLia Brm Méfestigif te Èotttrdam ZuiMla k 8 AHBRSFOORT Sloom Broc V AMEESPOORTSCHE Mi pHINALE en Be schuitfabriek I 8t foni Automkitsehe Ifalsen Meelfajbriek RingbrOOd is wittebrood in speciale iloor ringen omguveu llplite vormen gebakken waar door Ie sneden roote ronde beschuiten gottjkeu gemaakt is overheerlijk van miak on vorlirljgbaar als mBlkbrOOd nllcéu met zuivere onafgaroorade beste melk vermengd in stuks vau S j Ct y on als Waterbrood I in stuks van 7 Ct 1 Roggebrood met Krenten wordt van de puiksts soortjhi rogi i prima krenten en prima rozijnen gefabriceerd ia hier door buitengewoon heerlijk en fijn van smaak en zeer gezond iilijft weken lang verioh on is verkrvjgbaar la gegarandeerd gewicht van 1 Kg 12 cent WeenerbrOOdjeS van 2Va ct worden van de fijnste lloogtiarsclie tarwebloem beste natunrboter eieren on andere priraa grondstoffen vervaardigd en in expres er voor ingerichte ovens gebakken zijn hier door buitengewoon heerlijk en fijn van smaak en VSr krljgbaar alB Halvemaaatjes Tampeu Proteotjes en Oalletjes Prima Roggebloein wordt van do beste soorten rogge gemalen en is verkr g j baar in U Kg pakjes van 7 ct Onzs dépóthouders mogen niet duurder verkoopen en veranderingen der prijzen worden door ons eerst geadverteerd Onze artikelen zijn uitsluitend verkrijgbaar bij onze dépóthouders welke te herkennen zijn aan de dépötborden en de wagens beschilderd met de fabriekstitels en W H lUEURSING Te GOUDA woonhuizen voor depots in huur gevraagd en wordt een dépöthouder met klein gezin gevraagd tegen vrij woninghuur matig vast loon plus flmke proïisie en ft anoo vrachten dor volle en ledige kisten L Patent H Stollen StiU ittarfi roiiilill luWtl Dii ilBili Pral UiiiHfllriiam FiMatiii Warnung Der qreme Erfalg im amen Patent H Stollen trrunéM hat Anim lu tarKbleagnan wertlitoBen Nachafimungen éeiabas Uait kaufe tiahar urttera steta acharfen H Stollen nur tan urn direct odaf la aatoheit Uemhaitttlunien In daaan umir Plakal tri nebmtelieiidl aiutehutttM ZS VreUiHatm uni Ze ignUêe tram u fmm TOKÏHfl Rathreiner s Rneipp Malzkoftie gezondste en beste koffiebijvoegsel Gouda Druk vaa A Brinkma n Zoon GOODJ lPjoDi 189G DiDsdaK TOod 16 J ten 7 Qur zal wed r eeoe orgelbespeling plaali hebben indeGroute of St Janskerk Ter heriooering aan den alag iÈA Waterloo zullen dóór den heer Spaanderman variatiëo gegere gorden over bet Wien Naerlandsch Blood weftronder ook het Carillon waarbg de veri hillendö registert ran het fraaie orgel natonriyk byEoodw 1 tot hun r cbt komen Dt heer H Smalbroek ï nit Rotterdam heeft zyDs niedewerkidg toegelegd en zal 4 sammere ▼ oor TÏool vóordragenl waaronder de zeer achoone Aria ran Bkoh op de Gsnaar Oogetwyfeld sal dit prge concert erenala bet rorig jaar door Telen b zoohl worden Üit de kajuit van dejGoadscbe boot liggende aan de Oosterkade tp Rotterdam ia ait eu aldaar geplaak te bus ten bedrag aD f 12 50 ontrreemd Dea 5en dezer heeft by den rywielhaudelaar K alhier een peraqpn onder met valscbe roorgaT D de zooi i t zyo van den heer P d J aan de Weetbareu alhier gehnurd een rQwiel Hy is jaarna met den trein in de richting Den Haag Het Programma van den Internationalen Geoostume rden Zwemwedatryd nitgeiohreTen d or de Goudsche Zwemclab op Zondag 19 Juli 1896 ia de Btedeiyke Bad en Zweminricbtiog aan de Houtniansgraobt te Gouda laidt aldos AFDEEUNG A I Snelzwemmen Janiores Lengte der baan 80 Meter 1 keerpunt Praa Verguld Zilmeo Medaille Ie Premie Zilreren Medaille 2 Bronzen II SnelzwemmeQ SeoioreB Lengte der baan 240 Meter 5 keerpanten Prys Verguld ZiWeren Eerekraia aangeboden door den Kdel Achtb Heer R L Martena Bargemeester der geateeote Gouda benerena Knnitvoorwerp 1 Premie Zilreren Mudaille 2e Bronzen AFDEELING B I Snelzwemmen op den mg Janiores Lengte der baan 40 Meter FEVILLE TOM U6 Het ia mijne schuld niet mijaheer dat ik uniet bioDen kao laten ik moet volgens gegevenorders handoleD Heeft juffrouw Bordillion u V6rbo len mij binnen te laten F J taijnbeer zij heelX ket mij verbodeq Hetdoet mij leed dat ik zoo onbeleefd moet ziju Hy scbeurde een blad uit sjjn zakboekje lebreef ar oen paar woorden op en zond het naar binueo Sta mij een onderhoud van een paar mlautentoe Ik vraag het ala eene gumt Juffrouw Bordillion zag er geene zwarigheid in hem nog eenmaal te ontvangen Toen zij zyn edel gelaat voor zieh zag week alle achterdocht Zij had zelden iemand ontmoet in wien zij indien zij niet ten gevolge ven de omstandigheden zekeren argwaan togen hem had opgevat ïulk een onbeperkt vertrouwen had kunnen stellen en zy was hem persooDJijk zeer genegen Ik dank u dat gij myn verzoek inwilligt duabwon h toen h bmnantrad en haar de handreikte die zy even als voorheen aannam Ik hebin de laatste weken belaas I de pijnlyke ervaringopgedaan dat ik myn orediet in Danesheld verloren heb maar ik hoopte dat gy het vooroordeel niet Prya Premie Zilveren Mediille Bronzen II Soelzwenimen op den rog I Om het Kampioenschap van Nederland Lengte der baan 80 Meter 1 keerpunt JPryB Zilveren Medaille en Diploma Uitgeloofd door den Nederlaudacben Zwembond bsnevena Knnstvoorweirp Ie Premie ZiWere Medaille benevensKunstvoorwerp i 2e Premie Brpuz n Medaille benevens Kunstvoorwerp AFDEELING C Duiken Diepte 2i Meter Prga Vergojd Zilveren Eerekruia aangeboden door de Commissie van Toeaicht op de Stedelyke Zweminrichling eu Kunst voorwerp Ie Premie Zilveren Medaille 2o Bronzen AFDEELING D Gekleed Duiken en Zwemmen Diepte 3 Meter a De mededingers begeven zich te water enmoeten hei voorwerp EEN POP dat meuop eena bepaalde plaats diepte ciroa 3 mater beeft iaten zinken opdniken en naareen aan te wyzen pant terugbrengen b Elk mededinger mag driemaal daiken zon der het water te verlaten e De mededingen moeten gekleed zyn met onderkleeding pantalon en vest minetena 2 KG droog Prija Zilveren Medaille Uitgeloofd door Hare Majesteit üe Koningin la Premie Zilveren Eerekrois 2e Zilveren Medaille De volgende bepalingen gelden voor dezen wed tryd De deelneming aan den wedalryd ia opengesteld voor Amateura inipggeld 50 centa per nummer hetwelk by deelname teruggegeven wordt By de opgave gelieve men de inleggelden aan den Secretaria over te maken D weditryd begint te twaalf uur De deMnemers moeten to half twaalf op bet terrein aanwezig zyn en kampen in volgorde door het lot te bepalen te beginnen met de laagste nummera De gelegenheid tot inecbrijviug wordt gealoton Woensdag 15 Juli 18 6 De loting zal plaata hebben op Donderdag IG Juli 1896 des namiddags 2 aar in de Zwemiarichting De mededingers begeven zich te water gekleed met zwembroek onder donker trioot met schoaderbedekklug en donker gekleurdeo pantalon tot aaiBi de knie zoudt deeleu Gij hebt mij als vriend ontvangen juffrouw Bordillion en ik heb mij ats zoodanig beschouwd on ik kom u nu verzoeken mij een vrieudschfips dienst te bewijzen Zeg mij ala gij het kunt wnt mg teu laste wordt gelegd Juffrouw Bordillion was zoo verlegop met haar antwoord dat zij kleurde Gy hebt waarschijnlijk vernomen dat de heerTester mij zyn huis heeft verboden voer hy voort toen zij niet antwoordde en juffrouw Bordillionboog toestemmend Ik vroeg hem waaraan ik diebeleedigmg rerdi ndo maar hij weigerde er my rekensohap van te geven Gisteren ontmoette ik opstraat kapitein Dufl met zijne vrouw en zij strekenmij voorby zonder myn groet te beantwoorden toen ik den kapitein later alteen tegen kwam vroegik hora rekensohap van zijne onbeleefdheid maarhij ontweek een reohtstreeksch antwoord Het komtmij voor dat ik reoht heb rekenschap van eenedergelijke bejegening te vragen en ik bon zoo vrijmij te dien einde tot u te wenden juffrouw Bordillion Men kan zich niet verdedigen voordat menweet waarran men beschuldigd wordt Er loopen allerlei praatjes die tegen u getuigen het zou dwaas z n als ik wïlds voorwondeu dat ze my niet ter oore wnren gekomen antwoordde zg ten lahtste Maar ik geloof dat het grootendaels van u zelven afhangt er een einde aan te maken Op welke wmt My dutikt dat gij ronduit moest zeggen wiegij zijt Gij beweert dat g van goode zelfs vanaanzienlyke Eogelsche familie ztit Ik heb daar evenmin als anderen geen oogenbltk aan getwyfeld Maar ziet gy er ia sedert eon geruimen tyd vsr Voor Afd B II Snelzwemmen op den rug om bet Kampioenschap van Nederland moet de kleediQg beslaan uit zwembroek zwait tricot met schonderbedekkmg en zwarten pantalon tot beneden de knie volgens model door den Nederlandscben Zwembond te verstrekken De mededingera begeven zich op een gegeven teeken te water en bonden zich in de hun aangewezen baan op verbenrle van hun recht op ptya oF premie Een mededinger verliest zyn recht op prija of premie wunneer hy niet gereed is zoodra hy ter medediogiag wordt opgeroepen een anderen mededinger hindert of van bojpmiddelen gebroik maakt By gelyka aanspraak van twee of meer mededingera op prys of premie moet worden onrgezwommen wie dit niet wil wordt beneden den andere gesteld zoo geen van beiden wil overzwemmen besüat het lot De Jury houdt aanleekening van den tyd waarin de baan is afgelegd tegen baar uittpraak is geen verzet mogelyk Bepalingen waarin dit reglement niet voorziet worden overgelaten aan bet oordeel van het Befltumr en de Jury De Ie luit M J Doppenburg van het 4e reg inf te Leiden is met ingang van 16 September benoemd tot leeraar in de wiskunde Mn de Kou militaire academie te Breda Ondtr dagtcekening van gisteren seint men uit Batavia De troepen zyn teruggekeerd Lamkiak ia verbrand De bevolking is naar het gebergte gevlucht Ona geheele verliea aan gesubuveldeu en gewonden bedraagt twintig mioderen c By bet departement van koloniën is van den OoaTeroeur GeBeraal van Ned Idië ontvangen het navolgende telegram geda teekeud van bedes betreffende de krggaverriclitingen op Atjeh Erratige tuchtiging Lam Krak gisteren Tolbracht zonder belangryk verze Eergistereu twee fuaeliera gesneuveld en df mindere militairen gewond Men verneemt dat in eej clobvergaderibg van voornitstrevende leden dsr Tweede Kamer fractie Borgesiufl bealoten is die club te ontbinden Naar men meldt ia een wetsontwerp betref fende eene belaatiog op de rywieleu by den Raad van State aaohlngig gemaakt alreken en gij blyft zeer geheimzimug omtrent uw eigen persoon Er vertoonde zich nii eene spottende uitdrukking op zijn gelaat die juffrou v Bordillion ntet aanst nd Ik deuk dat meu alle mogelijke geslachtaboeken en adellijke registers dooiiuuffeld h eft om dennaam van Lydney te vinden zeide hij Dat is zeer wol mogelijk antwoordde zij Gijhebt daar zelf aanleiding toe gegeven mijnheerLydney hadt gij niet beweerd dat uw vader toteeng der aanzienlijkste Kugf Ische famüien behoorde dan zou niemand op de gedachte zijn gekomen datte doen Niemand doet ondeizook uaiir de familievan een Amerikaan Wie heeft dien twyfel het eerst opgeworpen Dat weet ik niet Waarschijnlijk Lord Dano ik had vau u nietverwacht juffrouw Bordillioo dat gy mij uw huiszoudt verbieden Ik moet wel ieide zij het speet haar dat tietgesprek deze wending nam maar zy rekende zichtoch verplicht oprecht te spreken Ik kan onmogelijk de opinie van hi l Danesheld trotteeren vooreerst omdat da omstandigheden zulk eens gedragslijn niet zouden techtvaardigeu ten tweede omdat ik mij het ongenoegen van mijne familie vanden Hall op den hals zou halnn Ha zool antwoordde hij op vcolbeteekenenden toon Mon beschuldigt mij naar ik hoor onder anderen van jacht te maken op het fortuin van freule Lester Wie heeft u dat verteld riep zy verbaasd uit Men zegt dat ik mijn best dor om freule Leator or r te halen met my weg te loopen en dat In de zaak van den gepensionneerden Indischen militair d G uit Dordrecht die in de vorige week in hooger beroep voor het gerechtshof te a Gravenbage terechtstond ter zake van poging tot doodslag op de vrouw met welke by aameule fde beeft adv geu jhr mr Van Pauhuys zooals nader blykt gevraagd wyzigiDg van de quaÜficatie van bet misdryt tn poging tot moord en veioordeeling tot 5 jtiar gevangeuiastraf dus 3 jaren meer dan de rechtbank oplegde De recliEbank te Groningen veroordeelde gisteren den ge aDgeoe J U die in de strafgevangenis aldaar twee bewakers aangevallen en verwond had tot één jaar gevangenlaatraf Toon gisterenoohteod de sneltrein van Vlisaingen naar Oberhausen te Bokatel aankwam kwam eene Dnitacbe dame die uitstapte om iets te gebruiken tot de outdekkiug dat hare portemonnaie was verdwenen met f 120 Zy had van Vhasfngan tot Bokatel in gezelschap gereisd van een heer die baar by het uitstappen behulpzaam waa geweest Alle pogingen van den atationschef om dieu beer ie ontdekken bleven zooder resultaat Do dame moest zonder geld bare reis naar Hamburg voort zetten Het ia thans zoo goed als zeker dat H H M M de Koninginnen het tournooispel by de lua rumfeesten te Utrecht op Woensdag 24 Juui a 8 zullen komen bywonen Wy vernemen dat vooraf een rytoer door de stad zat plaata hebben t rwyl zg eeu bezoek zullen brengen aan het Diakonraaenbais aan de Achter Twynstraat Op versohillende plaatsen en in tal van straten U men reeds begonnen met bet daarstslten van veriieringen Zeer vele straten in bet midden van de stad gelegen hebben gemeensohappelyke versieringen Het aantal illamiaatiën £ aI groot zyn de gasfabriek heeft tal van aanvragen otitvangeu Op eenige dagen van de feestweek zat de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen feesttreinen uit de verschillende hoofdplaatsen van ous land laten loopen Op het Na Ierlandsob Sportterrein waar de touroooien zullen plaats hebben ia alles druk bezig tot het oprichten van de kampplaatsen Zeer groote tribunes waar honderden perioneu een plaata zullen vinden zijn resda bijna gereed De studenten zelven zyn lederen dag bezig met oefenen Een verslaggever van het Handelsblad wel oer hy voort om harv veertien dmieiid pond in te palmen Vergun my u te verzekeren juffrouw Bordillion en ik doe dit op myn eerewoord dat oIb ik ooit trouw het mij zeer onverschillig zal zijn of mijne rrouw veertien duidend pond dan wel zoo vo e stuivers medebrengt Ik wensohte i at hy die praatjes liet rusten nop iq uit zulks doet m pynlyk aan Ik stelvertrouwen lu u gy hebt iets over u dat my vanden büginne at aan vertrouwen heeft ingeboezemd en ik ben op dat punt niet veranderd Maar alsgy eun oogonblik nadenkt zult gij my moeten toegeven dat ik onniogelyk de publieke opinie magtrotserem en u aan myn huis blyvon ontvangen liet zou een ander geval zyn als gij minder gehsimzmnig omtrent uw eigen persoon warrt A ls ik inuwe plaats wai mynheer Lydnty zeide rij eensklaps tarwyl ly opstond en hem ten afscheid de handreikte sou tk niet langer te Danesheld blyveo Dnt gezegde bewys hoezeer gy het algemeenevooroordeel deelt antwoordde hy terwijl hy haarhartelijk de hand drukte Ik voordeet u niet juffrouwBordillion en ik kan natuurlijk mijn bezoek niethervatten maar vergun my dat ik u verlaat iu dehoop dat gij mij te eeniger tijd weder aati uwhuis zult verwelkomen Juffrouw Bordillion haalde ruimer adem toen hij vertrokken wss Zy schoof in hare erlegeuheid den grendel voor de deur en ging er toen met haar rug tegen aan staar Ma gedachte stond by haar op den voorgrond en wel deze dal hy zich mol geen enkel woord tegen dou laster verdedigd had JTordt renolgé