Goudsche Courant, zaterdag 13 juni 1896

0 K 18 13 18 85 1 84 8 60 8 57 4 50 6 1 S 61 7 11 7 63 8 8 8 41 18 S8 H ff 4 57 ff 7 61 ff ff 18 88 H n 5 4 ff ff 8 6 ff ff 18 46 ff K 5 11 ff ff 8 18 ff ff 18 31 18 56 1 44 4 8 4 15 5 20 5 3 6 10 7 80 8 88 8 47 KOTTERBA 1 0 0 11 D A 8 51 10 1 11 50 18 87 1 44 8 50 3 44 4 7 4 40 6 81 8 17 7 86 10 8 H n 1 54 H 4 50 ff 6 27 ff 10 86 H n 8 01 0 ff 4 5J V 6 84 ff 10 48 tt u l Ot u ff 6 04 ff 6 41 ff lO U 11140 12 08 12 47 2 14 8 0 4 04 4 87 6 10 5 51 6 4 T 7 45 1 DEN HiA6 0 UDA 5 57 6 65 ff 7 10 6 17 Ï 18 6 36 7 3 8 81 V 8 48 9 04 10 17 10 34 10 41 11 07 5 20 7 51 6 60 8 56 10 17 11 18 10 80 Directe SpoorwegverWndlngen met GOUDA Zomerdlenst 1896 Aangevangen 1 Mei Tijd van Greeowlch = = 80ÜDA R0TTIRBA M 0 M 10 7 47 7 45 8 07 8 18 8 1 QÜUDA DKN HAAS Hlge 6 51 7 80 7 48 S SO 8 1 9 4810 1111 8518 881 85 8 44 8 40 4 04 4 81 6 17 6 187 18 7 68 88 9 68 IVoorb 5 57 10 17 1 41 4 81 6 18 8 84 Z Z ig 6 11 ff ff ff ff 10 38 1 56 ff ff ff 4 63 8 80 9 48 Zev H 6 83 ff 10 48 2 08 6 04 8 89 u 5 Gnudi 8 38 7 50 8 18 9 18 47 10 1810 64 12 05 18 58 2 17 8 14 4 08 4 885 15 5 47 607 488 8810 1010 88 Stopt te Bletiwük Krutiweg en Nootdorp Leidtehendam an Hak ndorp U T R I C R T 6 O D D A JInoht 6 83 7 50 9 9 82 10 10 88 11 38 12 50 8 08 8 68 4 45 6 Waarden 6 68 8 11 ff 10 88 11 55 ff 4 16 6 58 Üudaw l r7 07 8 1 10 11 4 84 Qoudi 7 88 8 88 9 34 10 10 10 44 11 1012 111 82 3 46 4 87 5 17 7 0 Qoud 7 80 8 S6 t 37 10 13 10 48 11 16 18 10 18 88 1 87 8 47 4 45 5 iS 547 14 7 4 8 86 8 64 B4 U üZ T M 7 48 8 47 11 12 40 4 57 8 01 10 06 ï ï W 7 58S 5a 11 11 12 4 5 08 8 12 10 16 Tooib 1 07 9 08 ff 11 86 1 03 6 80 8 26 10 27 Hage l 18 10 7 10 48 11 30 11 46 12 48 1 08 1 57 4 17 5 85 5 68 6 88 7 44 8 818 56 22 10 88 11 46 OUDA UTHIOHT 8 09 8i 10 1 10 67 18 55 8 80 8 17 ff ff 11 14 8 37 11 88 ff 8 46 3 34 8 28 8 41 9 54 10 51 11 45 1 27 8 08 9 50 AMSTEKDA M O U D A 7 15 10 42 8 84 8 58 4 46 6 18 7 4 46 8 1 11 10 11 11 1 46 M iM 7 48 8 4 11 10 O O U 1 i A M S T ï R B i M 0 62 10 57 18 10 4 11 10 6 1 1 18 5 15 hoeft deQ nieowen leidsr ran hot Leger desHeili ÏD Nederland commiasioner BooiGlibboru geïnterviewd Het bUd deelt daaromtrent betvolgende mede v De heer Clibborn ia de ichooDz oQ van deu geDeraaUstichter van bet Heitale af Toeu b j de oudste doobter van generaat Booth huwde Dam bü volgeoa het gebruik ia het Leger den naam xyner gade aan ei noemde zich du Booth Clibborn By is Ier VHu goboorto en wetd reeds jong door z oe oaders naar Zwitaerlaod gezonden om züne opvoeding te voltooien waardoor h naaat bet Ëogelacb vloeiend FraoRcb e Uuitach leerde spreken Na zyn leerjaren kwam hij h bloedverwanten in betrekking op een groote linDenfabriek te Bessbrook ia Ierland een fabriek wBar 4000 atbeider i werkzaam ïÜn en had hy het vooruitzicht spoedig een der directeuren dezer instelling te worden Doch de jonge man voelde raeer roeping voor godedteDstigen en philaotbropiBchen arbeid dau voor den arbeid in een fabriek en toi n hg met het doel en het werk van het Leger des Heils bekend was geworden sloot bij er eich vgftien jaar geleden b i aan en werd door den gDneraaU naar Zwitserland gezonden In Frankrijk had da oud te dochter des geueraalsc de leiding over de werkaaamheden des Legers eo zg huwde ongeveer acht jaar geleden den beer Clibborn samen zettun zy toau hnn arbeid in Zwitsarlaad en Fraiikryk voort Heeft n veel voorspoed op dat werkgezien rroegen wg den hner Clibborn O ja luidde het antwoord wij hebbengezegend gearbeid Wg stichtten 200 korpsenÏD verachillende steden vao Frankryk en Zwitsarland met ongeveer 500 offiGiereo en beschikken er over drie persorganen Iu den aanvang badt u naar wel eensia vermeld met veel tegenwerking tekampen c Ja in katholieke tanden hebben wijaltjid meer moeite gehad om de vooroordeeieotegen het Leger te overwinnen dan lu proteatantsche doch als men ons leert kennen verandert de tegenwerking In Zwitserland vooral was die tegenwL rkinif groot In dpn aanvang ging de politie oo esameukomatpn tegen en ik zelf heb tot driemalen toe kennis moeleis maken met de gevangenis omdftt ik oefeningen in de open lucbtleidile doob sedert eeoige jaren ia dnt allesveranderd Men heeti ons nu beter leereokennen i Wordt ook het aocnwl werk aa hetLeger gewaardeerd Zeker wy beBchikkeo in Frankriik na over zeven groote atichtingcn voor arme zwerfera en een onzer vriendnn heeit ons in het zuiden van Fraokryk een groot landgoed geschonken voor onze laodkolonie Ib q met den arbeid van bet Leger m Nederland bekend lk heb er veel goeds van gehoord natnurlyk zal ik mij hier nog dienen iu t werken Dit weet ik wel dat kolonel Oliphant en zya gade voor het aooieal werk in dit land veel hebben gedaan en dat het zeker voor een zeer groot deel aan bun optreden te danknn is dat de werkeaambeid vau het leger in dit tand zoowel onder du gegoede ala mindergegoede atanden meer eu meor waardeeriog i gaan ariangeo Ik hoop dat het my gelukken zal die waardeering nog meer te doen toenemen Omtrent het ongelek op de Sumbawa wordt aan de Sum Ct gemeld iBy het laden van een achlerlaadknnon van 7i cM waa een granaat niet goed in e bracht tengevolge waarvan het sluitstuk van het kanon niet op zyn plaats kon komen Sen van de bedieaingsmaaschappeu die achter het stnk stond maakte het sluitstuk open om te zien waarom het projectiel bleef baken toen plotseling de granaat ontplofte en achter nil het kaooo ontsnapte De ongeliikkif e matroos kanonnier Witte genaamd die juist achter het stuk atoud ontving de volle lading in dan romp toodat een gedeelte van zyn lichaam in zee werd geslingerd eo het overig 8 80 8 iO 8 47 8 54 9 1 9 10 7 86 7 86 7 8 7 8 7 48 7 B5 6 1 10 i ia 6 8 Ooada Moordraobt NieuwerVerk Chpelle T RoltBrduH B 67 6 08 8 16 6 84 6 30 aotterdun NieowKkerk UootdrioU H g Uoodi 6 85 Üudtw 5 50 Woardn 5 6 Utraolt 6 18 7 66 ff 8 18 aoodl 8 81 8 8 6 87 t U Qowle 8 in grootere en kleinere deelen op het schip in en om de nabjjheid van den vunrmond oaer geamakt werd Ëen der officieren dio iu de onmiddellyke uabylieid van het ongeluk stond viel byna buiten kennis by hot zien van het ontzettend verminkte lichaam Nog werden twee andere bedieningsmanBchap n zóÖ zwaar gewond dat men aan ban behoadvtwyfelt Staten Oeneraai 2e Kiukb Zitting van Duuderdag li Juni 189 i HH kier wet dehat word voortgezet Op art 55 hetwtik den duur der steroiuing bepaalt van a ochtends 8 tot e middags 5 nur wna voorgesteld lo Een ameudeineut Hastert c s om voor gemeenten van 3000 en minder ingezetenen de stemming te doen eindigen ten 3 uur 2o eon amefdement Heldt om den atera mingaduur in het algemeen te bepalen van 9 uur des ochtends tot 9 uur den namiddag in hut belang der werklieden die dan alten in hno vryen tgd zonden kunnen stemmen 3o een sub ameudenieiit Pynappel op bet amendement HehIt om de stemming te doen aanvangen om 12 nur s middaga 4ü een ameodeuent Pijnnppel om de atembna s ochtends om 9 uor te of eoeu iu bat belang der stemboreaux 5o een amendement Zylma om Gedeputeerde Staten de oren te laten bepaleii voor elke gemeente op niet minder dan 8 tusacbun 9 uur a ochtends tot 9 uur s avonds De minister Van Houten constateerde dat deze paragraaf alleen de zaak regelt voor Kamerverkiezingen eo niet vooi die van de Staten en de Geoieenteradeu waarvoor iu ufzondertyke wetten voorstellen zgn gedaan De C otraliaatie der bepaliugen achtte hy du ongewenscht De gekozen uren geven rairaseboots vryheid aan werklieden eo alleen door den Z D ag voor het kiezen te bepalen zou men volkomen Tryheïd geven De eenige verandering zou kuunea yn de stembus om 9 uur te openen De beer Heldt nam het subamendement Ptjnappel over Het amendement Zgtma regeling door Gedeputeerde Staten werd verworpen met 55 tegen 33 stemmen het amendemeutHeldt cterabus op n van 12 tot 9 uur werd verworpen met 56 tegen 32 stemmen bet ameudement Pynappel stembus open van 9 tot 5 uur werd verworpen met 52 tegen 37 stemmen het amendement Bastert verkorting van deu duur voor bet platteland werd verworpen met 69 tegen 20 stemmen H i Artikel 55 van 8 tot 5 uur werd onveranderd goedgekeurd Art 56 en 57 zyn nangehouden en art 58 tot 73 goedgekeurd Het amendement van deu heer Lobmau om eene dubbele at m te geven aan kiezers boven de 45 jaar ia verworpen met 57 tegen 30 stemman Om een mooie stem te krygen Een sohoone stem te bezitten ia de zeer gewettigde galukadroom van alle menacben die gaarne zingen en bovsnat de bartewenscb vaa zangers en zangeressen van professe Met genoegen zullen zangluatige en zang exploiteereode menseben vernemen boe zij volgens een Italiaansche recept een fraaie stem kannen verkrygen of couserveeren Alvorens voor het voetlicht te veracbyoen zegt het ItaHaansohe recept moeten de debu of execntaoten niets meer of niels minder doen dan een Öinkeo portie baring of an jovi eten Het gebruik van deze middelen versterkt bet orgaan eo maakt de stem helderder en klaokvolltr Of deze resultaten nu moeten worden toegescliroveu aan de qusliteitea van een portie haring of ansjovisch o aan bet zout dat deze spyzan bevatten ia nog niet uitgemaakt Zeker is het echter dat de proef in dit geval gemakkelijk kau wordeo genomen baat het niet schaden doet het ia geen geval 10 0 16 57 11 4 11 11 11 80 8 55 I Een fyne familie Door d Belgische politie I werden dezer dagen te Bruasel twee Franschen de 18 ea 19 J8rige broedera R gearresteerd onder verdenking van het fabriceerea vao valsobe mnntspeciën Het parket van Brussel verzocht daarop aan de Parysche jostitie by de moeder dar arrestanten die ta Parija renteniert inlichtingen omtrent hatr zoons ta willen doeo inwinnen Toto echter een politiebeambte met deze opdracht naar de woning der bewuste dame gezonden werd vertelde men hem dat Ie moeder en baar 9 jarige dochter der vorïgcn dag wegeua het uitgeven van valscb geld iu verzekerde bewaring waren genomen 1 Maria K brncht naraelyk te Parys de goud ea zilveratukkeu in omloop die door baar zooua in België werden vervaardigd In de wyk waar zy woonde deed zij zich voor als de weduwe van een hoofdofficier en leide ala zoodanig een leven van da dame der groote wereld Ein wieiryder beklaagd zich ia de Kamp oen bitter over de Nederlaadsohe apoorwegmaatschappyen dte terwyl bare inkomsten door bet vervo r van wieiryders en rywielen vermeerderd zyo in plaats vno hun nu wederkeerig eenige faciliteiten toe te staan daarentegen in tegenstelling met het geheele buitenland maatregelen invoeren die lastig oubillyk en gauscb onnoodig zyu De schryver stelt uu de vraag of de wieiryders tegenover die weinige welwillendheid der npoorwegmaatschappyen représailles moeten nemen Gelukkig beantwoordt hy baar ontkennend want men stelle zich eens voor dat het antwoord bevestigd ware geweest wat dan De eenige repr saille maatregelen dien we ooa koonen denken is dat de wieiryders niet per spoor zouden reizen maar de wielrijdera sporen xeker nog veel meer dan andere meoecben niet ten pleiziere van deapoorwegmaatschappyen maar alleen in geval van noodzaketykbeid Hoe verouderd bet tarief voor bet getuigengeld is dat in 1843 vastgesteld natuurlyk voor geheel andere dan de tegenwoordige verkeeratoestanden werd berekend bleek giiter weer eene by de behandeling eener zaak van e tn aanvaring voor de recbtbaak te Asieo Onder de 20 getuigen wareu o a een torpediat uit Brielle en een stoker van de gasfabriek te Ëukbaizen die ieder f 65 getuigecgeld kregen en getuigen nit Rotterdam en Amsterdam die op grond van dat tarief uit den trek choitentyd f 60 en f 50 voor reia en verblyfkoslen hadden te vorderen 1 In da aanstaande zomerzittio zullen o a de volgende punten aan de orde worden geateld Een zeer uitvoerig gemotiveerdu voordracht tot vastatelliog van een reglement houdende algemeene bepalingen voor de waterschappen in deze provmcie Voordracht tot vaatstelling van een nieuw reglement tot wering van beamettelyke ziekten onder het vee in deze provincie Yoordracht tot betaling van de helft der kosten van overbrenging ran behoeftige krankzinnigen uit het gesticht te Loosduinen naar dat te Zuidlaren Voordracht strekkende om aan de Provinciale Vereenigiog ter bevordering der paardenfokkery in Groningen voor het dienstjaar 1897 wederom een subsidie uit de provinciale foodaen toe te staan van f 1500 onder voorwaarde dat onder de voorwaarden van bekroning van hengsten en mernea a wege de vereenigiug worde opgenomen de bepalicg dat de bekroonde hengsten tenminste twee dektyden in deze provincie voor de fokkery moeten hoaden Voordracht betreffende het varleenen van een subsidie uit de provinciale fondsen aan de af deeliog Groningen van bet Nederlandsch randvee tamboek AiMtardtsi 6 3t SottiU 7 88 Gedep Staten stellen voor ait de provinciale foadaen voor 1 97 aen subsidie te verleenen tan f 1000 onder voorwaarde dat onder de voorwaarden van bekroning van stieren en koeien vanwege de afdeeling worde opgenomen de bepaling dat de bekroonde stieren tenminste twee dektyden in deze provincie voor de fokkery houden moeteu en de bekroonde koeten na de bekroning zoolang in de provincie moetenblyven totdat y touminate tweemaal een kalfhebben geworpen Wat ten slotte met de kieswet gebeare en hoe zy aangeBomeo in het Staatsblad mtge verrchynen als politieke vrucht der diacasaien zal t plakken zyo soherper afbakening van de twee groepen dis vroeger de liberale party vormden Daarop moet prys atellao elk die de politieke malaise van beden moede ia en van meeniag dat krachtige politieke actie alleen tal moge lyk zyn wanneer de politieke partjjea èn voor zich zei ven juist geformuleerd hebben wat ty willen èn dit wetende voor zich zelven voor euo actief optreden aansluiting zoeken by sndare partyen met een even scherp geformuleerd program In het hedendaagsohe parlementaire leven toch schijnt ook ten onzent van de vorming van twee groote partijen als Regeeringsparty en oppositieparty wel geen aprake te kannen zyn £ n waar splitsing in politieke groepen onvermydelyk la zal om iets wazenlyks te kunnen tot atand brengen niets andera overschieten dan dat die groepen roet elkaar in overleg treden om te zamen te verwerkelyken wat nit bun wederzydsch politiek program op een gemeenschappelyk program van actie kan geplaatst worden Wy althans sien niet in hoe op andere wyze aan onze onvrncbtbaarheid en aohterlykheid op politiële gebied een einde zal kunnen komen Maandagavond laat werd te Groningen onderbet escorte van een massa meuschen dooreenige bargera een man naar de waoht gebracht die naar men seide zyn tweejarigdochtertje dat hem vergezelde had willenverdrinken Gelukkig bleek ook bier weer datmen wat gefabeld bad en van verdrinken ingeen geval sprake was t Het geval waa aldus Ëen kleermaker ging met goedvinden van zija vrouw met zyn dochtertje van een paar jaar een straatje om omdat bet weer zoo mooi was en hij d kleine een pop wilde koopen Onderweg ging by met de kleine in een tappery dronk te veel borrels en vervolgde toen zyn wandeling om eeo pop te k iopeo Door zijn onzekeren gang tengevolge an de gebruikte borrela trok de man met het kind de attentie der voorbygangers een paar volgden hem het paar groeide aan en toen de man op den terngweg een oploop achter zich kreeg zette hy bet op een loopen wat de zaak in de oogea van het publiek nog bedeokelyker maakte £ r volgde een jacht eo de man werd door eenige bargera gegrepen dis hem naar het politie buraan brachten waar de werkelyke toedracht apoedig bekend was Een landboQwer uit ISienwer Amatel legde eergi ter in een winkel aan deMartelaarsgracht te Amsterdam een pasgeboren meisje neer Toen de politie hem op verzoek van de bagonatigden naar het boreau bracht en verhoorde verklaarde de man dat de moeder van bet wicbt die tydelijk te z nen boize vertoeft het kind bad willen doen bezorgen aan deu vader een looa van deu winkelier en wel naar aanleiding tan een ain de moeder gericht scbryveo onderteekend door een familielid van den winkelier De politie moest hem echter beduiden dat de Nedeilaodsphe wet in zulk een geval de moeder all en voor t kind laat opdraaien en verbiedt naar den vader ta onderxoeken en bracht daarna den landman met bet kind naar Nienwer Arastel terog 8 57 i s 10 4 tl 10 11 f 10 18 g 10 87 IJ 80 8 48 10 4 47 H 8 54 H 10 01 V 10 07 10 84 8 6 7 50 1 08 0 07 10 14 ff 88 10 64 ff ff 9 36 ff 8 88 8 41 9 4 11 10 Het bof van appèl te Sofia heeft Zaterdag de aanklacht behandeld door Tufektoheffingef steld tegen den gewezen hoofdcommisaaria van politi Lnkanoff Deze wordt beaahnldigd dea jongeren broeder van Tafectcheff te hebben verbrand terwyl deze in voorloopige hachtenii Posterijen en Telegraphle 108 In rerband met eene wyziging in de vaart vap de booten van Bremen eu Hamburg naar evYork zal de verzending van brieven en andere stukken naar Noord Amerika en naar Caracao gedurende de maanden Juui tot November plaata hebbeo ala volgt naar Noord Amerika eiken Dinadag en Donderdag langs den weg van Sontbamptoa en verder per Dnitsche pakketboot met uitzondering van Dondt rdag 16 Juli Zaterdag om de 14 dagen nl 13 en 27 Juni 11 ea 25 Juli 8 en 22 Augustus 5 en 19 September 3 17 en 31 October met den trein van Amsterdam naar Antwerpen langs den w Parya Cherbourg eu verder per Duitaeba pakketboot eiken Vr dag langa deu weg van Queenstown en verder per Britache pakketboot DienODverminderd kunnen op verlangen der afzenders ook Dinadaga langs den weg van Qaeenatown eo verder per lïritsohe pakketboot brieven en andere stukken naar Noord Amerika worden verzonden naar Curasao eiken Dinadag en Vrydag langs den weg van Qaeenatown en verder per Britache pakketboot Post eu telegraaf kantoor Vreeswyk jaarwedde f 1700 eo vrije woning Borgtocht f5400 Oiachoon aan de ambtenaren voor de beide dieaatvakVen vryheid wordt gelaten om zich aan ta melden hebben toch ingevolge de bepalingen vau bet Kooinklyk besluit van 21 Maart 1894 no 17 de telegraafambtenaren voor deze directie den voorrang Sollicitatiën iu te zenden vóór 24 Juni e k Benoemd 16 Juni Tot commies der posteryen 4d klasse de surnnmerairB Ë Ë L Meaffels te Nymegen C O M Ligtenberg te a Hertogenboich K Siogela te Rotterdam L Ë Bosch ta Oscb H B Baron van der Fettz te Wageoiogen D J H de Wys te Borggen op Zoom tydelijk en J M Bekaar te Maaatricht tot eommiea der posteryen en te egraphie 4e klasae de aurnnmerairs H J Doedeoa te Zaandam W H van Kiel te Terneuzen K F Ehrmann te Terborg D H J Vinkeoborg te Ënaohede J ti H Dlmnt te Middelburg telegraafkantoor tydelyk J C Fehr te N egen postkantoor tydelyk A C A Pisters te Nymegen talegraafkantoor tydelyk ea O Spoon te Maaulnis tydaiyk 1 Juli Tot brievengaardar te Hoogkerk de postbode P Scharringa Bevorderd 16 Juni Tot comniea der posteryen 2de klaase de commiezen 3de klaase P J B B Wakkers te Rotterdam met verp aatsing naar Leiden A van Cappelleo te s Gravenhage Hoofdbestttor B Meylink te Utrecht eo L de Wit ten spoorwegpostkan tore No 4 standplaats Arnhem met verplaatsing naar tot commies der posteryen 3de kl de commiezen 4de kl J J Raisig te Zaandam J J Huisman te Zwolle H J J L Goot ten epoorwegpostkantore No 1 standplaats Amsterdam met verplaatsing naar het bureel vaa den inapectaar der posteryen te Amsterdam F J Mynssen te Utrecht H J M A Janssen te Wagoningen met verplaatsing naar Rotterdam J R A H Schiltz te s Gravenbage W A Baron Bentink te Rotterdam K A van Langeraad te Maastricht en J M Lietz te Doesburg Yerplaatsc 1 Juni De commies der teUgraphie 3de klasse J Gooasen Cz van het bykantoor Potgieteritraat naar het hoofdtelegraafkantoor te Amsterdam de telegrafiat C K Ë van den Berg van het hoofd telegraaf kantoor naar het bykantoor Overtoom te Amsterdam de klerk der posteryen en telegraphie Isto klasse J Ëggink Di van het bykantoor Overtoom naar dat in de Potgieteratraat ta Amsterdam 16 Jani Da commiesen dar posteryen 4de klasse N C A Hakbyl van Oscb naar hft spoor wegpostkantoor No 4 standplaats Arnhem Th Aberion van Enschede naar Zwolle telegraafkautoor J P Haanichoteu van Terborg naar Amerafoort J P Welman van Rotterdam naar a Gravenhage en F X R t Hooft Verschoor van VGravenhage naar Bergen op Zoom de commiezen der posteryen 3de klasia C Willinck ykq Amersfoort naar a Gravenhage ea A L F Hoffmann van Bergen op Zoom naar het spoorwegpostkantoor No 1 atandptaata Amsterdam de comniea der posteryen 2de klasae H Boonackar van Nijmegen naar Eindhoven Geplaatst 1 Jani De vroaweiyke klerk der posteryeo en telegraphie 2de klasse M J Geraerds Thfliingh te Amaterdam telegraafkantoor Ootalagen 27 Mei Dt directeur van het post en tala graafkantoor te Vreeswyk L W Vollers de brievengaarder J B van Diessen te Goorle BuUenlaDdsch Overzicht De Fransche gematigd repuülikeiosche bladao bespreken met het grootste genoegen de stggende meerderheid van het AliniaterieMé tine De motie Santet werd aangenomen met 303 tegen 219 atemmen Met aftrek van 52 stemmen der rechterzy vindt de Temps v90r bet Ministerie een zuiver republikeinscha meerderheid van 32 Het Journaal de Débatsc telt rechts 5G links 6ü social istisohe stemmen af en krygt zoo een meerderheid van 88 Beide bladen jaichen en zeggen dat allen die het collectiviame verwerpen oogetwyfeld zulleu wenschen dat de meerderheid hoe dan ook samengesteld duurzaam blijke te zijn terwyt het in dit geval tamelyk onverschillig ia of de Regeeriog al dan niet de gevangene der rechterzy kan heeten Dit laatste houden uamelyk de radicale bladen vol om toch wat te zeggen en zoo mogelyk wat dat gunstig klinkt voor de partg De Laoterne beweert dat bet voldoendb cal zyn eenige in het Ministerieel pandemonium verzeilde atemmen terug te winnen om deze caricatuur eener doodgeboren Uegeeringc te doen vallen De bureels van den Senaat hebben de financieele eamraissie gekozen De meerderheid is ingenomen met bet nieuwe belaatingonlwerp van Cocbery Het verblyf vaa den Hertog van Orleans te Brussel beeft niet veel byzondera opgeleverd Men wi dat de Prins bij zyn komst in de Betgifache hoofdstad een wenk heeft gekregen om zich kalm te houden De pnna heeft daarop in zyn botet lekker gegeten en veel gedronken met eenige jeugdige vrienden De oude raadslieden zijns vaders Audiffret Pasqnier Brogue Haussonville Bocher waren niet verschenen De opmerking wordt gemaakt dat de republikeinacbe bladen met opzet veel meer beweging van de komst van den PriuB te Brussel hebben gemar kt dan reden was Het telegram van daukbetniging door President Faure aan Keizer Wilhelm gezonden luidt alduc Frankryk zal dankbaar zyn voor de gevoelens die Uwe Majesteit my heeft doen toekomen naar aanleiding van den dood van een zyner grootste zonen Ik verzoek Uwer Majesteit de betuiging van myo vollen dank te aanvaarden Uit Muncheo wordt gemeld dat de Beieracbe refteering etappen zal doen om den slechten iodruk die door het incident van Moskou te Barlyu opgewekt kan zyn nit te wiaschan De rede van prins LuJwig zal ais een geheel persooulyke en uit staatkundig oogpunt onbelaogwekkende toespraak voorgesteld worden De groote Duitscbe bladen behandelen het incident in Mo oon aan het feeatmaal der Dnitsche kolonie juist niet en bagatelle eu richten acherpe artikelen aan het adres van prins Lndwig van Beieren die zich zoo vergat c Reeds heeft de prins aan den Keizer een telegram gezonden om den ongunatigon indruk zyner woorden weg te nemen Het plotseling optreden van Ludwig kan te minder verontschuldigd worden omdat Camesasca een koopman voorzitter van het Dnitsche Victoria gesticht te Moskou onvoorbereid spraken moest en zeker niet gewoon is in zoo aanzienlyk gezelschap bet woord te voeren Men behoorde dus zyn ongelukkig gekozen uitdrukkingen te laten voorbygaan er geen beteekenls aan te hechten Toen echter de prins tücb geprotesteerd had verlieten prins Hsinricb de overige vorsten en de gezant de zaal Het feeat wss das gestoord eo aan de Russen was de gelegenheid gegeven om wat te lachen met de Dnitsche eenheid Jales Simon die als goed rooueche stierf na bediend te zyn zal kerkelyk worden begraven De godsdienstige plechtigheid zal plaats hebhen ib de Madeleine Do twee zonen van Simoa zullen zyn nageten manaBoripten uitgeven Vermogen laat Simon niet na Kort vóór zyo dood overhandigde by aan een oud vriend der familie een papier waarop hy zyn grafschrift had geschreven Julea Simon 1814 1896 DieuPatrie Liberté In deze woorden resameerde hy ziJn levensdoel Kamer en Senaat hebben beiden het erediet van 10 000 frca goedgekeurd om Simon op ataatskosten te begraven De scherpe critiek over deTnrksche toestanden en de gebeurtenissen op Kreta en in KleinAzia door graaf Golncbowaki in zyn groote toeapraak tot de delegatiën geoefend heeft in het Üuitscbe Ryk de hoop gewakt dat de drie verbonden mogendheden thans krachtiger zullen optraden tegen de Porte Dan zal het Europeoscfa concert hersteld zyn wat grootao iavloed kan hebbeu op de gebeartenissaa op Kreta zegt de iVosa Ztg c De Weentr bladen wijzen vooral op de ionerlyke kracht het zelfbewoatzyn en de duidelyk uitgeaproken vredelievendheid van deredevoering waarin naast de hartelykehetrekkingen tuaacben de staten van het Drievondig Verbond vooral de aaodaoht wordt getrokken door d loyale woorden over Raslaod die in eu buiten de monarchie een goeden indruk moeten maken De waarschuwingen tegen de Balkanataten en tegen Tuikye zullen naar men hoopt een geopend oor vinden De Hongaarscbe bladen zyn hoogeiyk ingenomen met de redevoering die naar zy doen uitkomen aan duidelykheid en oprecl tbeid niets te wsnschen overlaat Met byzooderen lof benpreekt Nemzet het orgaan der Hongaarscbe regeering de redevoering dit oordeel vnn belang omdat de verhouding tusschen de beide deeleu der monarchie nog al gespannen is door he zonderlinge optreden der ofBcieele kringen in l eenen Baron Banffy s blad zegt dan Do uiteenzetting van den minister va buitenlandsche zaken ia het w rk van oen denkend energiek man die de gebeurtenissen dadelyk doorziet en beoordeelen kan en deu juisten weg weet te kiezen Oostenryk Hongarye is daardoor in de Ooster ïche quaestie een leidende macht De Pester Lloyd meent dat miets werd verzwegen wat meldenswaardig is ea dat niets werd bemanteld omdat het minder verblydend was Uit de geheele redevoering blykt datde minister volkomen op da hcogte is van zijn tijd alle wat hy mededeelt is beUugwekkend Ën de toespraak ademt een geest van zellbewustbeid die duidetyk de vredelievende politiek ier monarchie doet uitkomen Hoe zorgvuldig de woorden ook gekozen zyn nergens vindt men een spoor van angst voor de kracht der verklaringen en dit is een groot voordeel voor een Btaafknnde die niets behoeft te bedekken omdat zy niemand bedreigt Deite lofspraken uit den mond van alle beoordeelaars doen zien dat naar de meenlug der toongeveude bladen de buitenlandsche politiek van den monarch by graaf Ootacnowski is goede handen is In het Ëngetsche parlement laat men den heer Rhodes niet met rust Sir william Harcourt zal den heer Chambrlam vragen welke de tegenwoordige positie van den heer Rhodes is iu bet gebied der Brituche Zaid Afrikaanache Maatsrhappy of hy ia beheereud directeur dier Maatachappy ouder de macht van eeu attorney die bera toestaat iu Znid Afrika alles te doen en de antoriteit uit te oefeoen alaof zulks door de Msat cbappy zelt geschiedt terwijl de Maatf schappij al zyn daden goedkeurt oi hy daardoor gemachtigd is het optreden van Ëarl Grey als administrateur te controleeren waartoe de Mantschappy r cht heeft volgtioa de termen van da Order in CounciU van 27 Juli 1894 waarby die Maatschappy het recht wordt gegeven elke daad van den administrateur ntfltig te verklaren en of de voornaamste antoriteit in het civiel bestuur van het gebied der Chartered Companyc tegenwoordig feiteIgk in handön is van den heer Rhodes De veepest die thana Zuid Afrika teistert veroorzaakt de Kaapkolonie 3000 pd at per dag onkosten voor het bewaken der grauzpn eu volgens dr Edington directeur van bet bacteriologisch instituut te Graham s Town zal men nog een millioen pond st rling moeten uilgeven voordat de plaag overwonnen ia Het is verzekert dr Ediogtou de echte veepest die reeda 1500 jaar bekeod lt la 1890 voerden de Italianen haar met hun Ëuropeesch fee 10 Noord Afrika te Massowah in Met de Arabische karav aBeö verspreidde de ziekte zich langfl bet N ldal naar Centraal Afrika an in 1893 hoorde men er het eerst van te Kilim Njaro Gedurende en jaar of twee bleef de ziekte ten noordeo van de Zambezi en richtte vreeaelyke verwoestingen aan onder het vee en de bofifels zelfa de olifanten ontsnapten er niet aan Burgerleken Stand Heeuwijk OVERLEDEN J Burger 35 j C de Jong 86 j Moordrecht GEBOREN 5 Juni Pieter ouders U Kol eo K de Vry 8 Arie ouders C van Kranenborg en A van Leeuwen GEHUWD 5 Juni P C de Zwart en D van den Broek RECLAME door duizenden Professoren en geneesheeren beproefd toegediend en aanbevolen 1 Sedert U jaren hy het publiek bekend en gezocht ala het beste goedkoopste en onschadelijkste BLOEDZmVERINGS eo Laxeermiddel dat vooral in hel voor en najaar yerkozen wordt en bg Toorkeor genomen in plaats van Engelsch Zont Droppals Drankjes en Bitterwater Niet andera te verkrijgen d n J doosjes a 70 Cents in de Apotheken Het etiket der echte Zwitseriche Pillen van Apo theker Richard Brandt moet een wit btuin zyn ran deu vorm zooals bovenstaande afbeelding op een rood veld De dageiyksche kosten bü gebrnik zgn slechts 3 centen Niet ataders te verkrögen dan in doosjes k 70 Cents in de Apotheken Hoofddepót F G VAK SANTEN KüLPF KolUrdam lUMES en HEEREN A van OS At Kleiweg E 73 37 i GOUDA Beurs van Amsterdam 11 JUNI Vorkri slolkrs Nboshiani Cert Ned VV 8 S dito ilito dilo 3 lOOl i lOO u dito dito dito 3 HoNOjC OM Goadl 1881 88 4 iTiim Insobrijving 18112 81 S 8 OosTSN OW inpapio 1868 l 861 j 86i dito 111 zilver 1868 5 841 PonTUQiL Oblig mat coupon J dito ticket 3 HlULAiiD 01 1 Biüoenl 1894 4 88 I S dito Oeconi 1880 4 8 ilitoliüRotln 18811 4 I DS dito bij Hope 18811 90 4 98V dito in goud leen 1888 dito dito dito 1884 1041 SvANJE Perpel schuld 1881 4 60 ïouKlu öepr Oonv loeu 1890 4 76 Oeo leening serie D l li Geo leening serie O 21 A ZuiD Ars a p obl 1891 6 I 10 Mbiioo Obl Buit Soh 189U 6 I 96 ViNizUELA Obl 4 onbep 1881 4Ü HSTE1UAH Obligstien 1896 3 KoTTlasAM steil leen 1894 S 96Va Nbd N Afr Hscdelsv aaud 62 Arendib Tsb M j Oertifioateu 60 Deii HBStichsppü dito 620 Arnh Hypotlioekb psudbr 4 lOO Cult Mij der Vorstenl asnd 60 Gr Hypothoekb pmdbr S 100 Nsderlandioh bank aand 200 Ned Handolmaa b dito 136 N W k Pao Hyp b paudbr 6 68 Rolt Hypotheekb pandbr SV 1001 Utr Hypolheekb dito 3l l OoaTEN a OoBt Hong bauk aaud l 188 ausL Hypotheekbank pandb li l 100 100 AüEttlKA Equit hypoth paudb 5 Maiw L G Pr tien eert 6 I Mei Holl IJ apo w Mij aand l 118 Mg tolBxpl T St Spw aand I 961 Ned Ind Spoorwegm aand i 200 Ned Zuid Afrik Spm aaud 19 S dito dito dito 1891 dito 6 102 lTAllE Spoorwl 188Ï 89 A B bl 8 61 Zuid Ital Spivmij A H obl 3 63 PoLEK Warschau Weouon saud 4 159 auBL ör Eusa Spw Mij obl f 99 Ballitobe dito aaud i 61 Faitowa dito aand 6 j 79 Iwang Dombr dito aand 5 i 102 Kurak Oh Azow Sp kap obl 4 101 dito dito olilig 4 lOli AmaiiA Cont Pao Sp Mij obl 6 100 Okie t North W pr C aand 144 dito dito Win St Peter obl 7 186 Denver tKio Gr Spra eert ï 13 ll s Illinois Central obl lu goud 41 102 Louiiv k NashvilleCort ï aand 48 Meiioo N Spiv Mij eb p o 6 100 Miss Kansai 4 pot prof aand U 11 N ïorlOnu i Wo6l aaud 4 U l dito PüuuB Ohio oblig 6 Orogon Cahf lo hvp In goud 5 78 St Paul Minn k Mnnit old 7 106 Uu Pnü Hoofdliin Siblig fl 102 dito dito Liuc Col Ie hyp O 6 38 anada Oau Soutb Curl v aand 49 yBN Ü aall iNav leh d c O 14 AmBterd OmLiouB My aniid ISO llotlerd Tramn eg Maat aauil 201 Nes Stad Amsterdam aaud 3 108 Stad Roltordam aaud 3 107 ILOIE Stad Aiit rorpuulB87 2 i l Stad BrUBBol 1866 2 108 lloNO Thcifls Bcgullr Gesollach 4 117 i 111 OoBTENE StaaUloBuing 1860 6 12 K K Oost H Cr 1880 3 164 Spanje Stad Madrid 3 1S68 I 37 ADVERTENTIEN ejüirroiiw J STEEN BEUGEN STEDELUE VEELOSEÏÏNDI E ALHIBB Woonplaats MARKT No 58 boven het Kleedingmagazgn dk MATADOR Ingang ACUTEIi DB KBBK Bovenhal Nun V r ItM Hyp Spobl eert lH