Goudsche Courant, maandag 15 juni 1896

i o 6001 35ste Jaargang Maandag 15 Juni J806 AMERSFOORT ABERSFOORTSCHE MACHINALE Sloom Brood en Beschuitfabriek stoom Automatlmhe Walaen Meel abrieh ftoiMHE mmm Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken i De Jitgave dezer Courant geschiedt d a gfe lij k s met uitr ondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Alzonderlijke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur dei midd Geen GrijsEaarmeerü DE NIEUWE LONDON doet de gryze haren binnen enkels dagen rerdwynsn maakt het haar glanzend en eacht belet het nilrallen ea neemt de pelletjes ran het hoofd Sischt op den hali yan den flacon DÊrosi Verkr gbaar in flacons van ƒ 1 60 éb J O SÜ by I X CT l iSfabr de Papiermolen te ou a Gotida Druk vau A Brinkman Züon Ooncoit UitToering l E TEMPELIERS De Commissie van Bijstand heïinnert dat de Lijsten voor DONATEURS en DONATRICES en voor het WAARB0R3P0NDS nog ter teekening liggen bij de Firma J U AUerwege bekroond met Eere Diploma s Gouden eii ZiWereu MedBilles beneTeoH Kere Diplona Goudeu Medaille eu certificate of Award of the World a Hygienic ËxpoBilion Chicago 1893 is het Wereldberoemd Druiven Jorsl lloni j Ëxlracl MELIANTHE UIT DU Machinale Fabriek DË Ü0N1GBL0E1M TAN H I van Schaik Go gevestigd te a Qravenhage Qeau middel is m kau worden uitgevonden welke de Meliaothe overtreit het is ONHBHBOEPMLIJK het beste middel ter wereld hetgeen de vele en Terschillendü bekroningen getuigt Het Terzacht en geneest ONMXDDELIJK de streugnte hoest eu veronderde borst kwalen Dadeiyk ua het gebruik der MëLIANTHë doet zich de weldadige invloed gelden Het groote debiet en de rele attesten aan de Ml LiIAM HË bewezen zgu de overtuiging dat hare uitnemende ea genezende eigenschappen op pr B worden gesteld De MELIANTHË is verpakt in flacons van 40 ets 70 ets en ƒ 1 met gebruiksaanwyzing voorzieu van ons Han delsmerk gedeponeerd a d Kechtbank Ie s Gravenhage IV Verkriigbaar by F H A WOLFt Drogist Markt Gouda E H VAN MILD Veeratal B 126 te Gouda A BüüMAN Moordrecht J C BATELAND Bos cop B V WIJK 0ud€ioa 7 1 x jk xua IFW FrinteDips T K PARIJ Zenden gratismfranGO 16 general jsillustrwrd Ulogus in d hoUandsehe n frinMh talM bevattende de nieuwste mode TOOr het Zomerealioen legen gefrankeerde aanvrage jerlolil aan m JULES JU UZOT c PARIS De stalen dar nltuwste modestoffen in voorraad blJ4 PrtBtemp worden erenW n kosteloos toegezonden doch men geliev duidelOk de Terlangdo loorten op te geven en ongeveer de prijzen te bepalen Varsendlngen naar alle Iiand n derWereld De catalogus bevat de Voorwaarden dor verzendingen voor Franco Vracht en Rechten Oorreapondentle In alle talen fUki HBt beste ontohadelylute en f ♦ SöTv H makkelykate poetamiddel voor Hevreq m vooral dapies en Klnderachoenwerk ladeAppn uurvanC M MDIjer Cê Berlla B irth8tr 14 MenleHe goed op naam en fabrieksmerk Varkrvilur by Hawin Wlnk ll rilniBh nw rk aUnliHn treieryantni ant Qiniratl Oipot by V ear iiMnn ArRhiHi Hollandsche PRIJSNOTEëRING China Congo Stofthee 45 en 50 Ct Grol tjO 55 3 Lekkere 00 i ïouchon 75 1 Geurige 90 i Congo 100 Ontbijt Thee 05 Namiddag Thee 75 Monsters en voorwaarden op aanvrage gratis Voor GOUDA en Omatrelcen vrai t bovengenoemde Vereeniging een VEETEGEIJWOOEEIGER liefat WINKELIER Aanb fr a het hooldkantoor SINOEL 389 Amittrdam Jitofii worfll fyl jODg of owl door ome Ma glo nihkel Zkkspiiarbank welhe oi ejf ei saiitii p wyite a h s tot eparen miwolit Doordeiiiiryktf inriobting deK r ipaui banh IcHn men wel kwftrljeB 1 awe r pen m r hst geld niat Prys 15 cents porto extra wftjr ultnnmen hIvu ren fl byeeugeipefird yn iianr efirat uUdan de spRubKnk sicli HUtumti iitili vKn elTeop nt Nmedeie 1 werping elnlt iioh da ptukrbnnk i utui n ti ib ii gaaft tegelykertyd duidelyk bat mgeworpen bedragaan Na geledigd te lyn ie da pnarbank leer eeiir udig we4r ta aluiten eu wakt nieuw da l aat tot epftreit ariiaiiiling teg ramb r f rnuriutL Ter endhais Merkm Comm HaalBcli Q SoliubQrt h Co Amitardain N Z Voorburgwal ï FEANSCÏÏE STOOMVEEVEEIJ KN Chemische Wassuherij VAN II OPPEïMHFJillFJt W Hruitthade Itotterdam Gebreveteerd door Z M deu Koning der Belgen Hoofddepöt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomeu en verven van allo Ueerenen Damesgarderohen alsook alle Kindergoederen Hpeciale inrichting voor het stoom n van pluche mantels veeren bont enz Gordgnen tafelkleeden enz worden uaar de nieuwste en laatste methode geverid Alle goederen hetzy gestoomd of geverfd worden onschadel k voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zyn de prüzeu 25 y gedaald Te stoomen go deren als nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eens week Een ware Schal voor de ongelukkige slachtoffers der Zeltbevlükkiüg Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retail s i libr vaki loUandscUe uitgave niet 27 aib Pri s 2 gulden Ieder die aan de verschrilikeiyke gevolgeu vau deze ondeugd lydt moet het lezen de oprechte leermg die liet geeft redt jaarlps duizend van een zekeren dood Te verkrijgen bfl hetVerlags Magaziu t Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van hei bediag ook in poatzegolB en in eiken boek handel in Holland PÜIKE Oü DE SCHIEDAMMEK ENEVER Uerk VerVrynbaar bij M PEETERS Jz Als bewija van oohthoid i rnnhet eo kurk steeds roorEÏen van den iiaftm der Firtaa P HOPPB NB NiaHTCAP RlD brood i ivittet rood in speciale door ringen omgüveii dichte vormen gcbaltken waar door de aneilfn roote roode liL acliuilen Kalijkaii worU van de fijnste eoorlen tarwe I geraualil is ovorlirerlijlt vim smaak on irorlirijgbaar als molkbrood all u mal zuivare onafgeroorado beste melk vermengij in stuks vaii 8 i Ct on aiS watOrbrOOd I in stuks vau 7 Ct RoggObrOOd met Krenten wordt van de puikste soorten ro Ko priiDa krenten I eu prima rozijnen gefabriceerd is hier door buitengewoon beerlijk eu tijn ran smaak en zeer gezond blijft weken lang vericb on is vrerkrügbaar ia gegarandeerd ge wicht van I Kg 12 cent Weenerbroodjea van 2Vs Ot wordeu ran de fijnste Honga rgche tarwebloem beate natuurboter eieren en andere prima grondatotfen vervaardigd eu in expres er voor ingenohlo ovens gebakkon zijn hier door buitengewoon beerlijk en fijn van smaak en Ver krijgbaar als Halvemaantjes Tampeo Frofeetjes en QalletJeg Prima RoggebloeUl wordt van de beste soorten rogge gemalen en is verkrijg 1 baar in Eg pakjes van 7 ct Onze dépóthouders mogen niet duurder verkoopen en verandeI ringen der prijzen worden door ons eerst geadverteerd Onze Artikelen zvjn uitsluitend verkrijgbaar bU onze dépóthouders welke te herkennen zijn aan de dépötborden en de waI gens beschilderd met de fabrlekstitels en W H MEURSINQ Te GOUDA woonhuizen voor depots in huur gevraagd en wordt 1 een dépóthouder met kletu gezin gevraagd tegen vrU woninghuur matig vast loon plus flinke provisie en franco vrachten dor volle i I ledige kisten Sto oascL b o otca i©KLSt i ESTA FETTEk Gouda Utrecht Rotterdam DAGELIJKS uitgezonderd Zondagen vertrekken 2 Booten van GOUDA naar UTRECHT des morgens ongeveer ten zenen en des namiddags ongeveer ten vief uur Met dezen goederendienst bestaat ook eene zeer goedkoope reiagelegenheid voor Pcuaagler naar UTRECHT en tuaacheugelegeu plaatsen Kantoor iMieuwe eerstal De Agent H J MOEItBI ËK ui f de l 7cforJa£ron fë Überlahnstein fy£ms Tafeldrank Vanli J oninklyAef uis der ecferlanden £ vestüji tefJ oUerdam uicwiaa i O I De Wonder microscoop Wie zeker zyn wu de Echte WMrTftn op de wereMtentoonat i Ohioftfo over de a i millloen T rkooht w rdeii ii nn by ons voOr i garluge pryi vAa ilaobt viriur7fbMr De foordftslca nn wi n wonder inlcr tya dftt men iadarvoorwwp o aoomaal vergroot ri ik kui w ftrdoor atoffttomen n TOor h t oog orutohtb re dieren veikeTera sou groot Bohynea 2nontbe rlyk voor het ouderrioht ir pUsten en dierenkunde en Mag gewonioht huiBhoadelyk appftrftftl tot onderioBking klier ▼ MdlngioüddeUn op grond ran T iTatRDhiiigen en het vleflMb op gnmd Tkti trioliinen De in t vbUi MTwadadWtju die voor bet bloote oog niet siobtbftaz eyni liet men luÜg onuwunmen Buitendien htt inetrnuant met een lonpe TOor kortsiohtlgen tot bet leien der kl liutelett nvour ten OebrnikiQir7iing wordt bygevoegd TarKono tegen remboon S eti hooger By too rail betaling lltDhtt 10 OU Toor porto Teraendnni Merkur Comma ndit HatUoliappij G Schabert A€o J j rfd ilnm N Z Voorburgwal S ov Nieuw d D Eikel Cacao te ontriogen teeamengesteld en na Tele proefnemingen in den handel gekomen onder den naam dee uitvinders Dr Michaelis verraardigd op de beste machines in het wereldberoenide étahblissement Tan Oebr Stollwerck te Keulen eitehe Bikcl Cacao in Tierksnten buaaen Deze Eikei Ckcao is met melk gekookt eene aangename gezonde drank roor d gelgksch gebruik een it 2 theelepels Tan t poeder TOor een kop Chocolate Als geneeskrachtige drank by gerd Tan diarrhee alechta met water te gebruiken Verkrygbaat by de Toornaamste E riApothekers enz Pria i Ko Vt Ko praelbusjeg f 1 80 c 0 90 0 0 35 QeneraslTertegenwoordiger toot Nederland Julius Mattenklodt Amuterdam Kalveistraat 103 TANDARTS E CASSÜTO Turfmarkt 172 Gouda iifflüJlS II llSlIiffl uliffeteonüerd ZOJÜ BAGS BINNENLAND OOÜDA 18 JQoi 189ti Het Programma der Orgelbespeliog in de Qroote of 3t Janskerk ter herioDeriag aan deo alag bg Waterloo op DiDsdag 16 Juni 1896 dea aroDds 7 uur Uidt ata folgt Preludium et Fuga Q molt J S Bacli Komauze F dar Fraas Kies Voor Viool met Orgel begflleidiog Adagio F dur W A Mozart a Cavatloe J Baff b Abendlied B Deuao Voor Viool met Orgel begeleid i o g Marcia Faaèbre Fr Chopio Aria C dur uit de D dur Suite J S Baoh Voor Viool met Orgelbegeleiding 7 Variatieu orer het Nederlandsohe Volkslied WieDNeerlaodacb bloed S de Lauge t De Amsterdamacha Courautc verueemt veel goeds orer de Tempelierec van den beer M J Bouman Da GomraisBarig vau Politie alhier bericht dat ten zyue buraple eeo lijst wordt aaogehouden van familiea die met buoDa geziuuan tijdaiyk deze stad rerUteo leoeinde gedureuda huDue afwetigheid door de politie meer apeci al toezicht op de verlateu wooiogeD te doen hondeu Naar wg vernemen tal op 1 Juli a r hier ter stede worden ingekwartierd de staf dar 1ste aid de late en 2de batterg van bet 2de regimaot veldartillerie Het programma der alhier te houden wieierfaeatalgbheden op Zondag 5 Juli vauwege de W Ü Q luidt als volgt 11 aur s morgens Ré inie vau Bondsleden in de Sociëteit Oo8 Qenoegan waar gemeenBchapdelyk gelaoeht kan worden 12 nur Tocht uaar het wedstrgd terrein Stolwjikerhluit 1 uar Aanvang der races No 1 Wedatrgd over 10 K M om het Kam pioen schap dar W C O Prgzen Kampioensmedaille eu Kunstvoorwerpen No 2 Wegwedstrgd over 20 K M open voor alle Boodsleden met amatenrrgbewga Prgzan vergold zilveren zilveren en bronzen medaille Inschrgvingen voor dezen FEVILLETOM iVf ny had evenmin eena gepaste verlegenheid aan den dag gelegd maar integeadeal nooit eeue meer onafhaakelijk houding aangenomen en tij had hem nooit meer op ija gemak gezien Toen hij de deur wilde uitgaan vond bij freule Lester ia gesprek met de meid Deze was aau de voordeur blijven staan en vertelde wat er gebeurd was Hij sprak de freule aan verzooht haar hem eeu oogenblik te woord te willen st iaa eu zonder op antwoord te wachten voerde h haar mede in ees klein kamertje waar zij in vroegere jaren met Kdith les placht te nemen De muren waren daar nog met leien en kaarten behangen Hij deed de deor toe en ging vlak voor haar staan dat had juffrouw Bordillion dia zioh in hare zitkamer had of esloten oena moetan weten Maria zoo ving hy aan terwyl hij haar zooals hij vroeger nog telden gedaan bad bij haar doopnaam aansprak ik ban verpUoht u ve vriendschap uv vertrouwen op de proef te ateltco Er loopensobandelgke praatjes ta mtja n laste men beweert dat ik aan avonturier en geen gentleman ben Slaat gij geloof aan die praatjes Neen aatwoordde z bedaard terw l t hem vol vertrouwen aaoiag wedstrgj ataiteD 30 Juni bg den Secretaris Aaogiften zouder inzendiog vau f 1 iuleggeld dat by deelname wordt gerestitueerd wordenniet aangenomen No 3 Lange pgpenwedatrydopen TOor alle Bondsleden Prgeen Kuustvoorwerpen Naafloop der wedstrgilea gezamenIgké tocit naar het Goudach Bondalokaal waarde uitreiking der prgzen zal plaats hebbeu Ten 5j ure Feeatdiner in Hotel Station i f 2 50 per couvert Hiervoor zich op tege enaan t Bestunr vóór 4 uur 7 uur flarmooie concert te geven door de atafmuziek van tvierde ng inf in Ons Genoegen Zy die aanhet diner deetoemeo hebb o hierop vrgen toegang verder kunnen Bondsleden buiten Gouda toegan gak aarten verkrijgen bg de bestuuriiledflu der W C G a f 0 50 Na afloop hiervangroot bal in de znal Kunstmin van Ons GenoegaD alluen topgankelgk op v rtoon vanuituoodigiogakaart Donateurs eo buitentedanhebben vrgen toegang op concert en bal Namens da KegelJDgscommissie de SecretarisJ Rodenburg Kamp Geslaagd voor het examen van apothekersbediende Mej C van de Weg alhier Men schrijft uit Nieuwerkerk a d Use Voor den cursus tn het maken van Goud che kaas te houden iu do volgende maand onder leiding vau den heer A Bos cuivelconsolent in de provincie Zuid HoUand hebben zicli ruim vyftig personen opgegeven Woen8dfiga ond zou de geraeeute boda H Uitteuboogaard te Vtist de spuitgasten door da bel aan bet raadhuis waarschuwen dat de beproeving der brandspuiten een aanvang zon nemen Nadat hg een paar malen aan bet toQw bad getrokken kwam touw eu bel naar benedan eu viel laatstgenoemde vlak roor da voeten neer Had hij een weinig meer uaar bet raadbuii gestaan dan zou de bel den bode bepaald duor den val gedood hebben Door de gezamenlijke hestoren d r gemeenten Hekendorp en Lange Ruigeweide werd eenigen tgd geleden aan de directie der Maatschappg tot Exploitatie van Staatrspoorwegen het verzoek gericht om bg de spoorweghalte gelegen in eerstgenoemde gemeente een gebouwtje zoogenaamde abri te plaatsen ten einde het reizend publiek voor weer en wind te beacholten Genoemde Maatschappg heeft behoudens goedkenriog van den heer Minister Tan Waterstaat dat verzoek ingewilligd onder voorwaarde dat door da betrokken gemeenten de helft der opriclitiogskosten welke f 2G0 Ik dank n Aan u vooral ben ik verschuldigd die praatjes te wederleggen En toch ben ikdaar nog niet toa in staat de t jd is nog niet gekomen dal ik mij rechtvaardigen kan Wilt gij nog eenigen tijd gednld bobben zonder dat uw vertrouwen op mij wankelt Zij zag hem weder aan met eene uitdrukking vol vertrouwen en vol hoop en hij vatte hare beide handen en hield ze in de zijnen Men beschuldigt mij naar ik hoor onder anderen dat ik uwe genegenheid zoek to winnen omm van uw fortuin meester te makon Ik durf mij niet vermalen mg met de hartageheimen van froute Laster te bemoeien maar ik beken eerlgk dat z j mijn hart heeft veroverd Ik kan u niet meer zeggen behalve ilat als ik mq bij den heer Loiter aanmitld om de hand zijner dochter Ie vragen hij zid bevinden dat ik iu stand en fortuin zeker nietvoor hem onder behoef te do n Ik ik boleedig u hiermede immers niet zeido bij want zij trachtto hare handen los te maken Neen hij beleedigde haitr niet verre van daar haar hart deelde lijn gevoel maar al Ie ztier dooh cij was zeer ontroerd en hare vochtige wimpers waren op hare gloeiends wangen neder geslagen Daar stond hij de avonturier zooals iedereen hem be titelde en hij vroeg haar ten huwelijk en zij ns zioh maar al te zeer bewust dat zij hem beminde wie hij ook zijn mocht Gij zuil mij dus ten einde toe uw vertrouwen schenken ftuisterde bij haar met innige teedurheid toe Zij antwoordde weder alleen met oen blik maar die blik was welsprekend genoeg De verzoeking om op dat blozend gelaat waarover hij xioh heen bedragen zal worden vergoed Door de raden van beide gemeenten is besloten dia gelden roor gemeld doel af ta staan De publieke verpachting van het graigewaa vau deu Slengenweg heeft te Vlist opgebracht f 11 Op de jaarlgksche paardenniarkt te Elaastrecht zgn twintig paarden aan de lyn geweest Beroepen bij de Ned Hervormde Kerk te Kapelle a d IJael ds 0 A de Bruin te PyDRcker Aan het ministerie au waterstaat hnudet eu nyrerbeid werd gisteren o a aanbesteed Het bij ipannen van zes draden aan de intercommunale telH foonlgn tusachen Utrecht en Waddingsveeu Mia te inschrgver C J ïfreroïff te Roosendaal voor f 1736 In de raadsvergadering te Bodegraven is beatoten mf t 7 tegen 3 stemmen om de aan de gemeente toebehoorende gasfabriek te verkoopen aaa den heer de Liefde te Hoorn voor twintig duizend gulden en hem gedurende 30 jaar oooceaaie te verleenen tol levering van gas oor Terlichting en verwarming Niettegenstaande uïl de uitvoerige toelichting van den voorzitter bleek iltt de gemeente met succes de zaak zou kunnen dryven ook nl word besloten tot vernieawing en verbouwing tot een b idrug van 37 mille konden slechts 3 raadsleden zich met deze zienswgKe vereeuigen lilt Batavia seint mt n onder dagteekening van gisteren Onze zeemacht schoot Lepong in brand Dd brievenbesteller te AmUerdani verdacht van verduistering van i 700 door hem met postquitaoties geïud ia door de politie gevonden en iu hechtenis genomen Te Deventer werd Donderdag eeoe darae ffouenda te Amsterdam gekleed ata ziekenverpleegster door de politie aangehondeu Zy had bij een paar boekverkoopers een schoenmaker een juwelier en een manufactorier goede iukoopen gedaan De goederen nam zg mede maar du betaling bleef achterwege Het bleek verdeer dat zy te Defeniar twee dageu eu nachten zonder betaling gelogeerd had By een boek erkooper kwam tg om kaartjes te koopen voor bet op dïeu avond te geven Sin boog een kua te drukken was huast te groot maar William Lydney waa een mnn van oor wat mon hem ook ten Insto legde on hij deed het niet Ood zegene u Maria De donkere wolk zal welhaast overtrokken Mary stond nog fian de voordeur zij had bare meesteres wel kunnen waaracbuwen maar zy had dit niet gedaan eo waohtle den heer Lydney op om in hel voorbijgaan nog een woord tot hare verschooi ing bij te brengen Waarhjk mijnheer ik kon niet anders doeo zetde zij zij was op het punt om te schreien Wel zeker het wm uwe schuld niet antwoordde hij vriendelijk terwijl Lij oen zilverstuk in hare band Het glijden Wie is dat P De persoon dien hij met die vraag bodoulde ging juist voorbij het wns een heer die zich omkeerde en hem doordrinj and uanzug de heer Lydnoy merkte zijn doordringen len blik op Toch was er niets beleedigenda in maar mon zng duidelijk dat niets aan de aandacht vau den vreemddling ontging Ik hoop dat hij mij zal herkennen zeide de heer Lydney lachend Ik zou wel willen weten wie hij is Het is de bankier van Lord Dane antwoordde het meisje Een van de bedienden van het kasteelis zoo straks met een valies dat hg van station had gebaald voorbijgekomen hij zeide mij dat het aan den Londenwhen bankier van mylord behoorde en toen kwam die hoer juist voorby en hij zoide dut hij deze was Ik dank u wel myn beer Goeden morgen mynheer Lydney De bankier hoorde de laatste woorden dia vry luid werden uitgesproköa want de heer Lydney waa gerconcert Z zatde op het oogenbtik giea geld by zich te hebben maar de koartjai ia zullen komau hden als zg naar het concert ging Zg kwam eohtar niet tarug Voor den Lord Mayor van Londen beeU Woensdag een Nederlander J B oud 24 jaar tsrecbtgestaan wegens smokkelarij Hy was met h t stoomschip IJstroom aangekomen eo bad twee kisten met aardappelen by zich waarvan hij bet cognossement toonde eu die vrg doorgelaten werden Een der douanebeambten kreeg echter argwaan en opende de ktatsii Onder de aardappelen werden toen pakkan Cavendiah tabak ontdekt tezamen wegende 220 Keg pond J B werd toen in verzekerde bewaring genomen De Lord Mayor heeft hem nu tot het maximum van de straf veroordeeld nt driemaal de waarde en raohtan ui f 2574 subsidiair drie maanden gevangenis Men is waarscbynlgk da ware oorzaak en indirecte aanleiding tot de ramp van Moskou op het ipogr schrijft men aaa de N R Ct c Waarschyuhjk is alles voortgsiproten uit aea groota misdaad en om die te bemantelen heeft men naar middelen gegrepen die de aanleiding werden tot het groote ongeluk Een commissie van onderzoek heeft ui opmetingen h daan m de kiosken van waar uit de 4Ö0 XK pakjfs met kroezen verdeeld zouden worden eii nu is gebleken dat ia elke kiosk met den besten wil op zga hoogst lOOOstuka geborgau koaden worden Er warau 100 huisjes en dus 7ou men op een getal ran 100 000 pakketjes komen met 100 000 kroezen Nu wordt varmoed dat da ontbreksude pakjes hetzy niet waren geleverd hetzg elders verkocht maar zeer zeker is dat zg er niet waren Had nu de uitdaeling baar kalm beloop gehad dan ware zeer zeker dit bedrog dadelgk gemerkt en uu moet de feestcommissie om aan t gevaar van ontdekking te ontsnappeo bevolen hebben brood en kroezen onder de menigte ta werpen zoodoende loa een varwarring ontstaan waarin waarsohyDlyk het volk zich op de kioakeo zou werpen en alles planderen en t zou dan onmogalyk geweest zyn na te gaan of er werkelgk 460 000 stuks onder t voU waran uitgedeeld Met bet hier dat aau t volk zou worden gegeven moet het dezelfde smerige geicbiedenis zyti t Volk dat op bet terrein aauwazig was om de houten tenten en kiosken af te brekeu verEekert dat er door de commissie ter regaling van het volksfeest op een acbaudelyke manier gestolen is Naast één vol vat zouden telkens twee leege vaten in de bierhuirijea gestaan roods bijna uit hot gezicht Hy keerde lioh omen sprak de meid aan Hoorde ik u dien lieer niet Lyduey noemen P Ja mijnheer Dat is de heer Lydney De heer Btair zng hom na totdat hij uit het gelicht vorloreu wns Wellicht beantwoordde Lydimy niei aan hbt portret dat hy ziek in gedachte tan dezen gemaakt had Hij tiet er uit als een gentleman ontviel hem onwillekeurig Ais er ooit een gentleman guwoesl t dan Is hij het zeido het meinje met gersldrif Jawel mompelde de heer Biair biuuen s mouds Juut da persoon om in een landelijk stadje uit da lueht te kul en vallen en hot stormundarhnnd in te nemen Bent aeeft gelijk zyn voorkomen en lyne houding herinuerun mij aan Lord Dane ik wonschtetü wftun do heer Ulair is or nooit voor nitgokomeii wat hy eigenlijk weuschie te weten Kells niet voor zioh zolven Want hij zette zijne gedachten als al te ongerijmd om er b j atil te staan op zij De Londensche bankier vau Lord Dane rekte zijn bezoek en maakte zioh populair in Danosheld Hij kwam overal tot zolfa in grootje Bean s gastvrye woning en hy wist het hart van dat oude wijf te vermurwen door haar een groot geschenk van tabak te geven en eene pijp met haar te rooken iranny lichtte hem de doopceel van nlle mogelijke menicban en vooral van Lydney on van Wilfrei Lester die zij met allerlei soheldnamen overlaadde Wordt nolfd