Goudsche Courant, maandag 15 juni 1896

GOUDA ROT TXR BA M 12 13 18 86 1 84 3 60 3 67 4 60 6 19 6 61 7 11 7 68 8 29 8 43 n 18 32 II H 4 67 H n K 7 69 H 18 39 n H 6 4 f n 8 6 H 18 48 H 5 11 II n 8 13 r 12 88 18 66 1 44 1 8 4 16 6 30 6 39 6 10 7 80 8 38 8 47 9 8 IIOTTBRDAM I GOUD i 9 61 10 19 11 60 18 87 1 44 8 60 8 44 4 7 4 40 6 81 6 17 7 86 10 89 H Il 1 64 n 4 60 r 6 87 n H 10 36 II n 3 01 v H 4 67 6 84 H 10 48 H K 8 08 H H H 6 04 6 41 n 10 11 11 49 13 08 12 47 8 14 3 0 4 04 4 87 6 10 6 61 6 47 7 46 1 DBN HAAG GOUDA Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA Zoraer llenst l896 Aangevangen 1 Mei TUd van Greenwlcb 10 7 47 GOUDA DEN HJAO Hage 6 617 30 7 43 8 50 9 19 9 4610 1111 8618 381 88 8 44 3 40 4 04 4 38 6 17 6 187 18 7 6 9 28 9 8 Voorb 6 67 v 10 17 1 41 4 3 6 18 9 84 Z Zegw6 11 a II 10 38 1 56 4 63 6 30 9 48 ZaT H e Si a 10 43 8 06 6 04 6 89 9 59 9 87 10 13 10 48 11 16 12 16 12 88 1 87 8 47 4 46 6 n 64 7 14 7 49 8 86 8 64 J 64 11 11 12 40 4 67 8 01 r 0 86 11 11 18 49 6 08 12 0 15 i 11 86 1 03 6 80 8 86 10 37 HaiM 8 18 9 18 10 7 10 48 U 30 1146 18 46 1 08 1 67 4 17 6 86 6 6 9 6 8 7 4 4 Ö Sl 8 66 9 8810 ll ielOouda 6 83 7160 8 i3 9 9 47 1Ó 16 10 64 18 06 12 63 3 17 s 14 4 08 4 386 16 6 47 6 607 4e8 9810 1010 H f I Stopt te Bleiiwük KruUireg m Nootdorp LoidiclieiidaBi on Hokondorp B T B E C H T O O D D A10 10 38 11 88 18 60 3 08 3 58 4 46 6 8610 23 11 66 4 16 10 81 4 84 10 44 11 10 12 11 1 88 S 46 4 8 0 1 DA U TEKCHT 10 67 12 66 2 80 8 17 4 36 6 67 6 66 11 14 2 87 7 10 11 39 8 46 3 34 6 17 7 18 11 46 1 87 3 08 3 60 6 07 6 36 7 39 10 17 10 34 10 41 11 07 AIISTBRDAM SOÜDA 7 16 9 10 48 8 84 1 68 8 19 10 10 18 11 8 41 i i GOUD A A MSTEBDAM 87 8 21 9 62 10 57 12 10 4 U 6 20 7 61 10 17 8 14 9 97 10 66 1 1 18 6 16 6 60 8 66 11 86 10 80 htbben eo vroeg ïd den morgen vóór t volk D te grooten ne a U by t bier kwnm moeten als boereo Terkleede bierbrouwers vbo de fabriek veïe vaten ooral leege vernield hebber om het te doeo ToorkomeD alsof het Tolk daar reedg alles had leeggedroDkeo kapot gtalagen eu vernield Toea Dinsdai de kfiicer over het veld naar t kamp reed werden op bevel der feestcommissie die BU ook voor liet afbreken der kramen en teuten zorgt de leegf vaten op een boop naar den weg getransportferd waarlangs de Keizer rydeo uo st opdat by 7ich zou verbazen over de hoewpelheid Zulke vertooningeu siJQ hier geen zeldzaamheden De Belg rcbe stoomboot Prinses Clemeotine 13 op reis vau Genua naar Antwerpen bij de Spaansehe kust in nanvaring gekomen meteen onbekend schip eu gezonken Kapitein de Paan verdronk de overige bemanmug werd gered ataten Qdueraal 2e Kkum Zitting van Vrijdag 12 Juni 1896 Üji de behandeling van art G hetwelk bepaalt dat de kiezers in fabrieken en w rkplaatsen twee unr vry moeten kragen van den bestuurder om te stemmen wilde de heer Van Alphen een ieder verplichten de by hem in dienst zijnde kie ers twee uur vrÜ t geven Db beer Heldt verlangje bet even eos maar diens amendement at verder daar bjj wil dat twee achtereenvolgende uren liet werk worde afgebroken waartoe de gewone middHg8cbaftti d kan gebruikt worden De Commissie van Rspporteura bestreed bet amendemeut evenals de Miitistbt daar die algemeene uitbreiding practisch nnnitvomlmariR en daardoor veel te sterk zou ingegrepen worden in de vrybeid van dienstverhuring Overigens il ook tegeDwoordi niet gebleken van tegen kaating der werkgevers of patroons als huu ondergeschikten wilteii gaan kiezen Het amendement Van Alphen aangevuld met de bepaling ditt de verplichting vervalt als da betrokken persoon op meer dan G kilometer afstand van het stemlokaal werkzaam is werd verworpen met 59 tegen 30 stummen Art 5G werd nn onveranderd aangt nomen Bö Art 74 verdedigde de heer Harte zijn amendement om stemplicht in te voeren Hij achtte al de bezwaren dra ministers by bet algemeen debat geopperd ongegrond Bteniplicbt is geen belangfyke vrüheidabelemmering legt geen g ooten last op Ue vergelijking met kamerleden gaat niet op Ook de overige bezwaren dea ministers speciaal hft financieele bestreed h j als volkomen ongegrond Hq beval bet amendeme it aen als niet trydig mot de economie der wt t inaar geheel daarmede harmoniëerende Wy hebben dtn minister tpyaat gesteund zeide de heer Harte thant is tegemoetkoming zgnerzydi gewenscht Wy zdIIsd nii t atemraen voor de wet als deze maetregel niet wordt opfteoumen Spreker zegt dit d ideljjk om alle misverstand te voorkomen De beer Viruly verkUarde zich in beginsel wel voor bet denkbeeld van slemplicht maar rationeeler vrare het te dwingen tot plaatsing op de stemlyHten omdat niet ambtshalve aaugeslsgenen doorgaans niet Tmllen opkomen maar de uitvoering kbI tot pronte ongelijkheid ea tot ongemotiveerde vrijheidsbeperking leiden De heer Mees bestre rd namens de commissie van rapporteurs de practische en hillyke nitvoerbanrheid van het beginsel dat bovendien niet rjip ia in de voiksnvertuiging l e heer Van der Bercb verdedigde het amendement ats noodzskelyk oorrpctief De heer Van Karnebeek zag in do wijze wasrop het denkbeeld wordt voorgesteld geen nat en geen heil De minister bestreed principi pl en op practische gronden het denkbeeld De heer ÜBrte trok z n amendement in oedtr vrklarlug dat hji toch tegen de wet zal stemmen Da hoer Bahimnnn nnm het amendement over dat toen verworpen werd met 66 tegen 2 0 stemmen 8 40 8 47 8 64 9 1 9 1C 7 86 7 26 7 82 7 89 7 46 7 66 OoQda Hoordrochl Nieuwerlrerk Onpells Rotterdam 8 38 6 67 6 08 6 16 6 84 6 80 7 llotterdM 6 hpoUe S IO Nirair rk rk 6 19 MoordrooM 6 86 7 46 Qoods 6 88 Uoudi 6 86 7 66 8 09 9 88 10 19 Oudew 6 60 h ir g it WoerdeD 6 59 8 18 Utrecht 6 18 8 88 8 41 9 64 10 61 Omida imtardan CSt Goi d 7 SÜ 8 86 Ze ll 7 42 8 47 Z Zegw 7 6S 8 66 Voorb 8 07 9 08 De discussie is gevorderd tot artikel 88 Artikel 76 betrekkelijk krois of streep is aaugebouden De beer Cremer kondigde eene interpettatia aan betrekkelijk het gereed komen der nieuwe schutslulswerken te IJmuiden De postbeambte J F füssers ia het Politieblad f gesignale rd wegens het zich toeëigeneu van een beHra va f700 op posiqtiitaniiën geïnd en wieo opsporing is verzocht bevindt zich lu Hannover althans te Haarlem in van hem een brief ontvangen meldende dat hij zich daar bevond Qe minister van biunenlandBcb zaken brengt in herinnering dal zy die zich wenscheu te onderwei pen aan de in ïen aanstaanden zomer Ie honden examens ter verkrij ing van akten van bekwaamheid tot het geven vau lager onderwijs in de Frausche Hoogduit cbe en Ën gdiche taal en middelbaar onderwijs in de Hoogduitsche en Eogelsche taal die tot het geven van t er en middelbaar OQderwjJB in de fjymnnstiek eu lager onderw i in de landbouwkuude en middelbaar onderwijs in de land en tuinboowkunde en de houtteelt en tot het geven van lager onderwgs in het handteekeneo en middelbaar onderwy in hand en rechtlij nig teekwnen en perspectjet en in het hoetseesen zich vóór 21 dezer hy het dcpartemont vsii binnenlandclio zaken moeten aanmelden bij schrijven op nugeïegeld papier roet nauwkeurige en duidelijke opgave van naam voornaam voluit geschreven woonplnats adras eu van de begeerdo aktt en voor zooveal noodig met overlegging van de reeds verkregen akte van bekwaarabeiJ waaruit de wettelijke bevoerrdheid om het examen af te leggen of het recht op de bij de wet verleende vrijiftelliug vau eenig deel van het examen moet blijken Sut Weder wordt melding gemaakt van een postbeamble te Amsterdam bela t met het innen van bedragen op postquitanties die zich aan oneerlijke banduHugeu heeft schuldig gemaakt De beambte P van Luik meldde zich by den directeur der posterjjen Kelf aan die wel genoodzaakt was t e za k in handen der justitii te geven Het schijnt dat van Luik gedurendo eenigen tijd valfifhe postquitantiën maakte en de gelden inde doch langzamerhand gemakte de boel zoodanig io de war dut hy er met meer uit kon eu zicbceU aangaf Het bedrag dat te kort i is oog niet ffp te geven doch aan het tlbludf werd een bedrag viiu f 10 X genoemd Vau Luik is gehuwd en heeft kindereu lo den Pigaroc vonden wy een opstelletje over Kouiagin Wilhelmina geschreven door Jean Berlheroy dit als bewys kan dieneu van de uitmuntende manier waorop buitenlanders en vooral Fran chen zich op de hoogte stuiten van Holland obe toestanden ala zjj iet over Nederland willen schrijven Iets byzonders is dat niet wiJ ziJn er lang anu gewoon geraakt ZQoals de Leer Bertheroy thans weer doet voorgesteld te wordeo ala ces bons HoUandaiii fumant lonr pipe et buvant leor Schiedam c Maar het wordt tamelyk vervelend altoos dezelfde laag bij de grondsche aardigheid te moeten leien Geheet van dezelfde qualiteit U het opstel over onze koniogio dat de iezftrs van den Figarof te zieu krygen D heer Bertheroy zag n M in het Bosch en herkende baar i adolijk want haar portret staat in alle sigarenwinkels en op alle pakjes cbocoladwU 10 60 10 67 11 4 U U 11 20 8 48 9 04 De Koningin beeft verder een uitmnntende manier om het hart te treffen van haar trouwe ondordaaen ZiJ ontziet zich niet in het openbaar te verschijnen in het nationaal costunm der Nederlandfln sic niet den kostbaren kanton aluier den boezelaar van lichte zyde het mat onden oorijzar op het voorhoofd en da zware borbangert over de slapen zoo getooid ziet zy er uit als een klein lafgodsbeeld en dat is ziJ dan ook in waarheid voor ht t dappere Hotlaodsche volk dat repnblikninsch bleef in zijn reden en monarchaal in zyn instellingen t Wat zoo n Franschman oiat al beeft opgemerkt Wanneer de Amerikaaoscha politiemannen zich vooroemen in de rechtmatige uitoeleDing van hun bediening een meer dao bnitengewone deugdzaamheid ten toon te spreiden doen zy dit niet ten halve Men oordeele Beo ongelukkige herberi ier werd onlangs gerechtelijk vervolgd en voor de rechtbank van het graafschap Hndson te Jdrsey City in het hartje der beRchaafd wereld gelegen gedaagd omdat hy sijn vrouw bad gekost I Louis Weinger Z o beet de man in qaaestia had eeu bescheiden kneipje in de Bloom treet te Jersey City geopend Acht digen na zyn installatie was de herbergier by het opmaken van syo kas zoo gelukkig tecoustateeren dat zgn onderneming leveasvatbaarheid in ruime mate bezut Zyn vieugde bracht hem buiten zipb zelven althans hy viel zyn buisgodin om den hals eu gaf haar een kus die onmiddellijk beantwoord werd Maar helaas een waakzaam detective die de nieuwe herberg reeds een paar dagen nauwlettend begluurde zag dezen dubbelen kus vsn den kastelein aan de ka teleines eu van de kasteleines naar den kastelein Hij meende een gewichtige ontdekking te hebbeo gedaan en snelde naar zijn chef den kapitein van politie Deze maakte als gepatenteerd beschermer der openbare eerba rbeid procesverbaal op en twee dagen Inter nadat dit ferbaal den hiersrchieken weg bad gevolgd deed de gewapende macht op last van hooger bind een inval iu bet etablissementWei oer Oe kastelein zyn vrouw zyn schoonmoedor en ziJn schoonzuster werden gearresteerd en naar de gevaaganïit overgebracht onder de aanklacht van maar genoeg De ongelukkigea bleven 75 dagen in preven tieve hechtenis I Na verloop van dien termyn eerst werden Weinger en iijn familieleden ton onrechte verdacht van een ernstige overtreding door de jory vrygesproken Onderen van jaren heriunerea zich zeker de indertyd zeer veel gemcht gemaakt hebbende zauk vftn den kleinen Mortara een Joodschet knaap die tegen den zin zyner ouders in de Roomsebe Kerk werd opgenomen Mortara s familie deed al het mogelyke om bet kind terng te krygen maar Paus Puis IX beslistf dat de kleine gedoopte Israëliet ouder Chriatelyke leiding zou wordeo opgevoed Mortara is tater geestelyke geworden en is OU op 43 jarigen leeftyd door Paos Leo XIII benoemd tot overste vao het klooster op den St Bernard Er Bchyaeo verschillende praatjes te zyn rondgestrooid over het ongeluk in de vorige week ts Soest voo gevallen Een deel vau het Nederlandsche volk scbynt op de wyze van den vogel struis maar niet te willen erkennen dat de Htdinnd cbe volkskauker alléén best io staat is om eenige menscheo te doodeo Aan t N v d D c schryft men nu uit Soest het volgende ülreoht 6 83 7 60 9 9 32 Woerden 6 68 S ll Uudaoalir 7 07 8 19 Oouda 7 28 8 38 9 34 10 10 Imiterdaiu C 8t Ooid 7 88 Den 3a Juni werd de eerste steen gelegd voor een nieuwe wonitg op eene hofstede van den heer B te Utrecht Zooals bier gebruikelijk 18 werd tegen den avond het werkvolk onthaald en wel voornamelijk op jenever Ongeveer 9 uur gingen de meeste werklieden dronken huiswaarts Eenixeo echter moeten toen reeds smoordronkei geweest zyn en hebben nich bji de hofstede te slapen gelegd Nadat de heer B naar Utrecht was ternggekeerd giog de bewoner der bof ted deze laalsten eens opzoeken en vond er iu den hooiberg twee waarvao den eeu reeds dood en de ander io zeer bedenkelyken toestand was Spoedig w rd dr Batenburg gebuid het wu ioen elf aar maar hoewel ds dokter terstond verscheen was echter ook de tweede reeds eea lök üu werden weer een paar anderen opgetocht Dezeo hoewel nog dronken werdeo wat opgefriacbt en terstood te bedgtbracbt en zn waren oa hao roei te hebbeo uitgeslapen volkomen in oide De achterblyvers hebben oa afloop vao het feest op de eene of andere manier oog aan meer jenever weten te komeo tenrn osten by de tykeo werd oog een blikken kao faalfvoi sterkeo drank geroodeo De dood moet enkel toegeschreven wordeo aao het bovenmatig gebruik waaruit acats alcoholvergiftigiog ii ootstaao Tijdeos het onweer van Dinsdagavond ging de 29jarige vrouw van een arbeider io het dorp de Wilp met haar kiod van ruim een half jsar toeo Je slagen haar te fel werden oaar hare buren die veoali zy io het lelU wonen Pas had zjj zich daar neergezet of de bliksem sloeg er door deo schoorsteen alle huisgenooten bleven oogedeord maar de joogs vrouw werd doodelyk getroffen terwyi bet kind weggeilingerd maar niet getroffen werd Diosdaga nod werd te Maastricht eeo met list overlegde diefstal op behendige wyze v rijdeld en de dader netjes in de vat gelokt Een zich noemende H woonplaats Brusselscheetrast aldaar kocht io t naburige Heerlen eeo groote hoeveelheid leder gaf aao deo sta iioncbef eeo valschen oaam op waaronder het ook verzonden was en meende het aldus aan t station te kuaneu afhalen De verkooper onraad vermoedende oa de waar te hebben geleverd reisde oaar Maastricht eo informeerde oaar zyo cliënt Hy vernam dat deze oodsr den opgegeveo naam daar ter stede niet rM bekend en gaf onmiddelyk aan de politie en deo statioQchef kennis van de toedracht der zaak Toen no de bedrieger zich aao t itatloa vervoegde om zyn buit te ootrangen msaktai hij tot zyo schrik kennis met politie en justitie het vogeltje was in de kooi gevlogen Tgd Uit Qramsbergeo wordt vau 11 Juni aao de Zw Ct c gemeld Een verschrikkelyk ongeluk ia giotereo namiddag onder de Krioi gebeurd De bliksem is geslagen ïu een keet waarin eeo lötal arbeiders tijdens bet onweder geschuild w reo Vyf pertooen werden doodelijk getroffen en wel drie vrouwen n twee mannen in deze eo naburige gemeeat n te hais behooreude Hevige onweders in Italif Zaterdag j l tydens eeo geweldig onweder zyn te Genaa eo omstrekeo door zware wolkbreukeo groote rerwoestingoQ aangericht Tengevolge van de over stroomingen veroorzaakt door het zware weder verdronken eeotal personen terwyl in verscbeid De dorpen tal van huizen werden verwoeat DooderdaKoamiddag omstreeks twee unr ii op den bonlevard fHussmao te Parijs een bom ontploft de verpakt wns ineen tioneobusvao Van Honten s cacao Er zaten patronen en jachtpoeder in De aangerichte scbade is vry aanzienlyk doch niemand werd gekwetst Het krooingsfeesl In navolging van Rotterdam en Amsterdan heeft zich ook te s Hage een voorioopig comité uit de bewoners van de Israëliotenwyk gevormd teneinde die buurten te versieren by de kroning vao Koningin Wilbelmioa Te Utrecht is eeo vrouw die een viiehgraatje io de hand had gekregen Moige dagen daarna aan bloedvergiftiging overleden 9 67 1 s 10 4 V 10 11 V 10 18 f 10 27 IJ se 9 43 10 4 9 47 n 9 14 w 10 01 10 07 10 84 16 86 6 68 7 09 7 80 6 09 9 07 10 84 9 88 10 64 9 86 8 82 8 41 9 49 11 10 4 46 6 49 6 18 7 4 9 4 7 46 8 49 11 10 By d te Oud B ierlaod gehoodw verpaobtingen der krieken boomgaarden werd tot 7 ets het KG besteed De hoornen bsloTen geeo groot beschot Bolteilandscli Overzicht Jarenlaag is io Ooit chlaod gewerkt aan eeo wyzigiug vao het Borgerlyk Wetboek Eeo dergelijke wyzigiog bevat dikwyls zulke iogrypende veranderingen een gevolg vao de wyzigiog der toestanden der laatste jarao dat de laoge tgd welke voor de uitwerkiog van het nieuwe Wetboek noodig is geweest zoo oiet geheel geëxcuseerd dao toch gemakkeiyk vergoelykt kan wordeo Heftige tegenkanting heeft bet ontwerp vooral gevonden ondat daarin is opgenomen het lerplichte burgerlyk howelyk Van de zyde van het Ceatrnm was die tegenstand het hevigst ofschooo de katholiekao krachtig warden oodersteand door het meerendeei der coDsarvatiaveo Het verplichte bnrgerlyk bowalyk is echter io de wet gebleven en belaogryke wycigiogeo zijn evenmin aangenomen De commissie beeft het tydstip waarop de oieowa wet in werking zal treden vastgesteld op 1 Janaari 1900 nadat de staatssecretaris Nieberding de invoeriog op een vroeger tydstip onniogelyk had genoemt Bet rapport der commissie zal heden Zaterdag by den Kjjksdag worden ingediend En wanneer men daar de wet heeft aaogeoomen zal Daitschland het jaar 1896 met sprekende letters io zyn geschiedboekeo mogeo schryveo Waot het zat het slot zyo van eeo moeitevollen arbeid De verklaringen vao den ministerGolachowaki in de commissie der OosteDrybsche Delegatie zyo daarom interessant omdat er uit sobgnt te biyken dat de mioister meer een man vao de daad is dao zijn voorganger Zijn verklaringen luiden veel sofaerper dan die van Kalnoky en vooral io Servië en Turkye zal de iersoonsverandering op den Ballplatz zeer gemerkt worden De moordtooneelen in Armenië eo thans weer op Kreta noemde Goluchowski eeo publiek Bohaodaal terwyl by tnsscheo de regels de voorspelling Het doorsehemeren dat als de Sultan oiet eeo beter regeeringsstelsel invoerde Turkye niet meer te reddeo zou zyn Toeo de mioister van Buiteolandscbe zaken zich io da vergadariog van de commissie voor baiteolandsche zaken uit de Hongaarsohe Delegatie beriep op zyo meedeeliogen aao de commissie uil de Ooateorykscbe Delegatie verklaarde de commissie akte te nemen vao die meedeeliogen in deo vorm waarin zy openbaar waren gemaakt De rapporteur Falk zeide dat het exposé van den minister over t algemeen eeo bevredigeuden indruk heeft gemaakt al had io den begino de nieuwe vorm wat vreemd geleken Daarom stelde Falk voor de begrootiug van den mioister aao te nemen en zyo staatkunde goed te kearen Met den nieuwen T0rm bedoelde de rapporteur waarschynlyk de opeohartigbeid rondborstigheid eo krapheid van het exposé Zooals de Pester Lloyd schryft Bet exposé vao graaf Goluchowski verdient onvoorwaardelyk den lof dat het oiet is opgesteld volgens het recept vao Bismarck voor rood of btaowboeken Het is geen verzameling van onschadelijke gez deo Men moet zeer ver teruggaan in da oog jonge geschiedenis van de Delegatiëo cm eeo even ernstige medeelzaamheid en een even eoverholen wyze van voorstelling te vinden Nif ts weteoswaardigs wordt verzwegen niets onaangenaams bemaoteld Op verscheiden plaatsen van de verklaring flikkert wat meo actualiteit noemt eruit op enz Eu ook andere Hongaarsche bladeo zien met geooegeo dat uit het exposé eo de troonrede de diplomatieke overdreven behoedzaamheid ia verdwenen Alleen de Egyetertes Eendracht hst orgaan van de independenten is niet tevreden uit het exposé blykt zegt hij dat de staatknode van Kolnoky die onze mooarchie zoo dikwijls nederlagen beeft verschaft oog altyd oiet teo einde is De Oosteoryksohe eo Duitsche bladen zyn eveoeens vol lot en de Fraosche Temps verheugt zich erover dat door Golnchowski s woorden de legende is vernietigd als zoo Eogelaod de motor zyn geweest van het gemeenlohappelgk optreden van de mogendheden te Konitantioopei niet Engelaod was bet maar Oostenryk HoDgarye en het doel was te zorgen dat de vrede geeo gevaar zou loopen door de neiging tot afzonderlyk optreden van Engeland Indien er nog sprake zyn kon van verschillen van meaning io den Uitvoerenden Raad der Znidsfrikaansohe Bepobliek over de vrijlatiog der hoofden van het Beform Comittee dan zal dit nu wel voorgoed uit zyn Gisteren heeft de Uitvoerende Raad besloten de vier leiders in vryheid te stellen tegen betaling vau een boete van 25 000 £ per hoofd ea onder gehondenheid zich niet te bemoeien met de binoenlaDdscbe aangelegenheden der republiek Komen zy deze voorwaarden niet aa dan znllen zy voor altyd verbannen worden nit het gebied der Republiek Deze beelissing komt juist bylyds om een nieuwe onwaarheid vao den Timesicorrea p ondent te aobterhalen De correspoodeot van bet blad te Pretoria zond over Cbarlestown atuurlyk het bericht dat den gevangenen was te veritaan gegeven dat zyio vryheid gesteld zonden wordeo mits zg aanboden 40000 £ te geven voor liefdadige doeleiodeo Geen straf dna voor hnn misdrgf zou bun worden opgelegd mur zjj zonden ban gevaBgenschap kunnen afkoopen AU er iets in staat was bet vertrouwen in de Tranevaalsche rechtspleging te Bobokkeu dan moest het zulk eeu voorstel zyo Uit de latere berichten is dan ook de onjuistheid dezer mededeelïng duidelyk gebleken Te Londen is gisteren de zaak tegeo Jameson weder aan de orde ge teld roor den politierechter van Bowstreet De Afrikaftoderi die gelyktydig met sir Hercules Robiosoo io Engeland aankwameo werden als getuigen gehoord De jonge ElofF de kloiozoon vao president Kroger eu loitenant hy de afdeetiog Krugersdorp der Traosvaalscbe troepen deed een omstandig verhaal vao zyn koen heldhaftig optreden iu deo morgen van 31 December toeo hy Jameson te gemoet reed om hem te bezweren het Traosvaalscbe gebied te verlaten Hy werd tegeo alle rechten ia door Jameson gevangeu geboadeo en van zgn wapens beroofd De Initeoant Pa£F en de ambtenaar Fieitchhack deeldeu byzooderbeden mede over het vinden der documenten grootendeels reeds gepubliceerd io de bagage van Jameson en majoor White Nadat de dooien verzegeld waren werden die aan den Procureor Generaal der Republiek overbaodigd Zoowel majoor White als dr Jameion hadden erkend dat de stukken door hen vareo geschreven Uit die stukken blykt niet alleen de schuld van dr Jameson maar ook de medeplichtigheid der Chartered Company wier secretaris te KaapHad herbaaldelyk ii de stokkeo wordt Dp behandeling der zaak wordt poortgezet DAMES en HEEREN A van OS Az Kleiweg E 73 37 i GOUDA tteurs van Amsierdaoi VorkM alotkra 91 91 4 lOO T 100 99 100 83 S l 84 4 6SV 68V 9S 8 l 9 löïv not 75 21 21 109 96V 4S 91 52 6 0 iiO 535 lOO 60 100 201 1881 58 53 lOOV 138 Z lOO l 118 97 20 19 iV loi A 6ll 63 BS g 161 991 62 V 80 102 101 101 100 14 + 186 12 10 48 100 is i 14 18 JUNL Nedeblano Cert Ned W S ï a dito dito dito 3 dito dito dito 8 HoNQAB Obl Gondl 1881 88 4 Italië Inaohrijving 1862 81 5 OosTKNa Obl inpapio 1868 dito in zilver 1888 6 Portugal Oblig met coupon 3 dito ticket S KvsLANu Obl Biunenl 1894 4 dito Geoona 1880 4 ditob Rothi 1889 4 aitobijHopel8SV 90 4 ditoingoud leen 1883 6 dito dito dito 1884 5 Spanje Perpel schuld 1881 4 TuaxKlJ Gepr Conv leen 1890 4 Gec leening serie I Geo leeaio lerie C ZuidAfr Hip V obl 1892 6 Mkuco Obl Buit 8ch 1880 6 Vknkzubla Obl 4 onbop 1881 Amsteidam Obligatien 18 5 8 ttoTTBEDAM Stdd leCQ 1894 3 Nkd N Xfr Hacdelsv aaud Arendsb Tab lf y Certificaten DenMaatschappij dito Arab Hypotheekb pandbr 4 Cult Mü der Vorstenl aand a Gr Hyoolheekb pandbr 3i s NederlandBohe bank aand Med Handelmaa h dito N W Pac Hyp b pandbr 6 Rott Hypotheekb pandbr 3Vi Utr Hypotheekb dito Si i OoBTENK Ooat Hong bank aand K USL Hypotheekbank pandb 4V Amkbika Ëquit hypoth pandb 5 Maxff L G Pr Lien cart 6 tisü HoU IJ Spoorw Mij aand My tot Expl T 8t 8pw aand Ned lad Spoorwegto aand Ned Zuid Afrik Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 6 iTALiLSpoorwl 1887 8 A Eobl 3 Zuidlul Spwmij A H obl S PoLXK Waraohau Weeneo Baud 4 ttosL Gr Kuss 8pw Mij obl 4 Baltiaohe dito aand Fastova dito aand 6 Iwaag Dombr dito aand 5 Kurak Ch Azow Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 14 180 201 108 107V 1031 AMiantA Cont Pac Sp Mij obl 6 Ohio k North W pr C v aand dito dito Wia 8U Peter obl 7 Denver k Bio Gr Spm cert v a illinoia Central obl in goud 4 Louiav k NashvüleCort v aand l Meiico N Spw My lehjp o UisB Kansas v 4 pet pref aand N York Ontario West aand dito Peana Ohio oblig fl Oregon Calif lo bvp in goud B 781 b St Paul Mina k Manit obl 7 lOBi g Un Pao Hoofdlijn oblig 8 lOï g dito dito Lino Col Ie hyp 0 5 83 Camaua Can Sauth Cert v aand 49i Ven C Rallw Nav leb d c O Amsterd Omiiibua Mij aand Rottord Tramweg Maats aand NiD Stad Amsterdam aand 3 Stad Kolterdam aand S Bkloie 3tad Antwerpenies S i Swd Bruasel 1886 2 103V i itoKO Theisb Eegullr GeaeliBch 4 lUVt OoaTKMR Staataleening 1860 K ISSi i iC K OoBt B Cr 1880 3 164 i Spanjb Stad Madrid 8 1868 l 87 I Nbd Ver Bei Hyp Spobl oert 1 llD Burgerlijken Stand GEBOREN 10 Juni Adriana ooderg A Stoenwinkel eu F u der Sl en 11 Elizabeth ooders M Oompera en L Rijuveld 12 Jacob OQders J SlamftD en G vao Bouren OVERLEDEN 11 Jaui W J Zaijdwijk 86 j ONDERTROUWD 12 Juni ï n den End 23 j en P M Me 21 H M u de IVosière te Breda 27 j en A Ho gendoorn 24 j N tl J E Bfrent 31 j en L W tan de Weg 20 j P C Kuijlenborg te Moordrecht 21 j en G Doornik 20 j APVERTENTIEN Voor de talryke bewjjzen vau hartelijke deelneming ondervonden tydens de ziekte en bg het overladen van onzen innig geliefden Echtgenoot ea Vader den heer JOUAN FKEDERIK COBNELIS PRINCE betnigen WB onzen oprechten dank A l PUINCE Wed WEtlBlNK M M PRINCE C P PRINCE G PRINCE Hnizo Rustoord Sotsl 13 Juni 1896 Voor de vele bewyzen vao deelneming ondervonden by het overiyden van onzen innig geliefden Broeder en BehuwdbroeJer den Heer J K C PRINCE te Soest betuigen wg onzen hartelijken dank r C P M MOERBEEK Leiden Puincb R G MOERBEEK I G PRINCE Gouia j L E H PRINCE 8CHIM VAN DKU LOBFF 13 Juni 1896 0K iELBK8PËLI G il it mm jumi ter berinnering aan den Slag bij Waterloo OP l insda r 16 luni 1896 des avonda 7 aur door den Heer J H B SPAANDERMAN Met medewerking van den Heer H Smalbroek Jf Solo violist te Rotterdam 9W De PROGRAMMA S teven toegangsbewijzen zjn te verkrijgen a 10 Cents bjj de Boekhandelaars J vi BKNTÜM 81 ZOON en ba den Koster Openbaar Onderwijs Toelating van Leerlingen op ile liurgerscbolen De COMMISSIE van Toezicht op het Lager Onderwijs alhier maakt bekend dat de hisctirijvlng van Leerlingen wier plaatsing men no het eindigen der zomervacantie m 1896 op bovengenoemde scholen verlangt zal geschieden op DINSDAG den 23n JUNI 1890 des namiddags ten vjjt unr Voor verdere bizonderheden wordt verwezen naar de aanplakbiljetten Namens de CommiBsie De Seeretarifi J H VAN DEK VOORT Gouda 9 Juni 1896 Cognac fin Boig t X AO 4m Lltar Bfi OOQNAO vm BOia TUI de 8 €déU Aaoarma wopdt lavar In ir MeB lde bamude fletsoben van 6 Xilter inhoud voonisn Vftn hotattMtT nDr P F VASr HAMBL BOOS ProefflBSoh A f 1 30 Dltalalt ud verkrijgbur ktj P H J V WANKUM firma Wed V J MËLKKRT Ooathaven B U4 Gouda DAMES Attentie i Het beste onschidelykste en ge makkelykste poetsmiddel voor Heeren ta vooral dames en Kinderschoenwerfc la de Appretuur van C M MUIler Co Berlin Beuth Str 14 Men lettenoed op naam en fabrieksmerk Varkryikur by Meeren Wlnkellir In lehoonwerk itlMtirien ir Myu itt tui Queriel Dtf ot by W Sirlemuii Aririien Wüt mwruTiii tagefl JioUt w tthenmatiak LanaMpynen vlj lwrftiiiilxpeiler tages p QB rau allerlei aard H gt isBiethetkatiliHaaaBtaw daat seii EüS AiilierPalnlxpBiler ieder huiBgeiis uj Bk ufl m louof auiBgeaiD AnkerPain Expeilef Wal moet dus ntvtda ÜL nerhan den werdea n Prv 50 nt 75 oeat n ƒ 1 26 de flawk Voor t iden in de mteste Apotheken en bg L ioliter t Oo te RottoJsm FA I hmiem Te Gouda bfl A WOLFF Matkt A 144b en DE LAAT en VAN SON apotheker Markt Twee ScMldersknechts GEVKAAGD bü M BI Ë DIJK Lange Tiendeweg TANDARTS E CASSUTO Turfmarkt 172 Gouda ilJlüUÜ 111 Ul ilUUlJl Hltgexouilera ZOU DAG S Openbare VrUwilllge Verkooping De Notoris J P MAHLSTEDE te Bergamlachl is voornemens om op WOENSDAG 24 JUNI 1896 des voormiddags elf uur in de Stadsherberg van A J VA DEN BERGH te Sdioonhoven in het openbaar te verknopen HET WOONHUIS get eekend no 461 met SCHUUli GETIMMERTEN TUIN B00MGAARD BOl f ert QUASLAHU Weg en Watering staande en gelegen in Bovenberg nab de Fransche Rade onder de BERGAMBACHT in twee perceelen Üra te aanvaarden dadelijk bg do toewyzing Breeder by billetteu en inlichtingen ten kantore van genoemde Notaris GEVRAAGD op een HANDELSKANTOOR EEN JONSSTE BEDIENDE goed tchrlfeen on rekenen vereischte Franco brieven onder No 2408 ft h Bureau dezer Courant km tt PDIKE ODDE GENEVEE Merk t NIGHTCAP VerkriJKbaiir bij PEETER8 Jz Als bewijs van echtheid la onchet en kurk steeds voorzien van don naam dor Firma P HOPPE WAVINKEL CT 3 EUXXIIN Agentuur b j de Firma Wed BOSMAN te Gouda IVAN Blommestein s Inkt is ppOvfonderVindelijk de BESTE en volkomen Ö NSc hADEÜJK APELDOORtii Hè LAND SCHIEDAMMEH