Goudsche Courant, dinsdag 16 juni 1896

iNo 600S 35ste Jaargang Dinsdag 16 Juni J890 G HOUTMAN ü GOUDA MARKT 53 mmmt mum JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken v m M mmmAM t mm FINALE UITVERKOOP van alle Manufacturen Mantels en Blousjes wegens geheele OPHEFFIiliG der ZAAK lÜ Vaste Prijzen i Contant ZicMzendingen worden niet gegeven 1 De WINKEL is geopend van s morgens 9 tot s avonds 9 uur De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd lIJKSKIIfiiEfflllSai te a 0 crp A De intchrijving an nieuwe l eevllngen voor den CUBSDS iSOO iSOa heeft plaats op Zaterdag 27 Juni e k das namiddagB 5S 4 uur in het SCHOOLOEBOUW en tot dien datum na Bchriftelyke aanvrage by den ondergeteekende Het eerste Toelatingitexamen begint t3 Jl iiÏÏ e k te 9 uuf roorm tenzy aangifte oor hoogere klassen een vroeger beginnen eischt De Directeur Dr W JULIUS Qouda 12 Juni 189G mEm mimm ten orerataau van den Notaris G C KOUTUUN ültüüGLBEVEU op DINSDAG 16 JUNI I89ö des morgens te elf uren m het Koffiehuis Uabhoi ik aan de Markt van ta goed oitderliotideii wi iiigerM lit Erf en Tuinlje ban de Turfmarkt Ie Gouda Wyk H No 89 kadastraal bekend in Sectie B No 1153 groot 1 Are 20 Centiaren Te aanvaarden 1 Juli 1800 Het Huis bevat beneden een ruime Voorliamer fn eene Tuinkamer Keuken met Bergplaats en Kelder en boven 2 ruime Karapa waarvan een met Alkoof Dienstboüenkaoler Badkamer en Zolder Het Huis is van Wateren Gasleiding voorzien eu heeft vele gemakken Te be ïichtigen Vrydag Zaterdag en Mijandag 12 13 en 15 Juni van tO tot 12 en ji an 2 tot 4 uren en op den verkoopdag van Oitot II uren Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris Megack en Hoogendijk Sigareofabrikanteu beveten hun 3ets SIGAREN ten meente aan VERKBIJGBAAB bjj ÏLouis Bisschopj Êlulthele Huuri IJouila Catharina W Eek STENOGKAPHISTE te a Gfavenhaye ml den 1 JULI a s te OOUUA een N edcriaiiüsclic Slenograplile prys ƒ lts den geh Cursus by vooruitbetaling en in de Duitsche 8teno ra liiv prya fi 1 3 by vooruitbetaling Aanm tot 25 JUNI Adres 74 Van Bylandtatr Den Haag Openbare Vrijwillige Verkooping ft De Notaria J P MAHLHTEDE te m m Bergambacht is voornemens op V UUii Ö DAG den 19 Jl NI 1896 des morgens ten Q ure aan het huis geteekend uo 401 in Bovenberg te BERGAMBACHT in het openbaar te verkoopen Een geheelen Inboedel bestaande o a uit 4 Bedden met toebebooren Kabinet Mahoniehouten en andere Liunenkaaten Ladetafel vierkante eu ronde Tafels Stoeten Spiegels en Schilderyen Pournuis staande en Hauglampeu Kachel Porcelein Glas en Aardewerk Kippenhok met Kippen en hetgeen verder te voorschyn zal worden gebracht KEKSEN SIUOÜP per Aesch 0 70 AAKDBEZIKN SUlüOF 0 70 FRAMBOZEN SIROOP 0 70 SINA ÖAPPEL LIMONADE 0 60 Bovendien zyn nog verkrygbaor de wereldberoemde Bessensappeti liessenwtjnen Lfmoiin leH ens alles uit de fabriek van LOUIS VAROSSIËAU te Al en a d Rijn by J van OIJK l m No tGouè Zeer Nette Gesteendrukte NAAMEAARTJES worden GELEVERD door K BIU KMAK en Zn w mwkm De DIENST van het POSTKANTOOR zal met ingang van 17 3 XXin a S te rekenen yan des morgens 4 uur tijdelijk verplaatst worden an s str d ean ISIlei w © E SO De Brievenbus aan het tegenwoordige gebouw bhjft bestaan en zal gelicht worden op de daarboven vermelde uren Een tijdelijk Depot van Postzegels wordt gevestigd ten huize van den Heer J van REEDT DORTLAND Westhaven 189 Gouda 12 Juni 1896 De Directeui Tan heb PoBtkantoor X t voorai op de Jiajidteekening met rooda letters PIKCCTEUKDCKVtCTOKIABIiOH OBCRlAHMSTeiH Maatschappij tot Exploitatie der Victoria Bron gevestigd te Rotterdam Zuidblaak 8 S t O ozacuTo o o tcLiesTLS t ciESTAFETTEK Rotterda m Gouda Utrecht DAGELIJKS uitgezonderd Zondogen vertrekken 2 Booten van GOUDA naar ÜTRECBT des morgena ongeveer ten neven en des namiddags ongeveer ten vier uur Met dezen goederendienst bestaat ook eene zeer yoedkoope reiagelegenhahl voor Paaaagier naar UTRECHT en tusscheugelegen plaatsen Kantoor i Heuwe l eerstal De Agent il J MOEUBI EK Rathreiïier s Rneipp Malzkoflie gezondste en beste koffiebijvoegsel Gouda Druk eau A Bkinkuan Zoon BINNENLAND GODDA 15 Jaui 1896 Het mag gepist beeteu de aandacht te ves tigen op het Comité voor Oemeenteraadaverkieeingeo dat sedert zyne opriehting in 1887 tegen den dag der verkiezing al de kiesera voor den Gemeenteraad alliier oproept en in de gelegenheid stelt om Candidaten voor den Rjad op te geven waarna mits d steuD van twee Comitóleden ia verkregen de meerderheid der aanwezigen den Candidaat of de Candidatea aanwijat terwyl ieder der Diedestemmende kiezers geacbt wordt zicb aan de uitspraak der meerderbeid te binden by bet inleveren van naam of namen aan deetembua Deze regel geeft alle waarborg voor onpartydigheid en kan gevoegelyk leiden tot het kiezen van etadgenooten die de gemeente en nare belangen kennen en weten voor te staan zouder dat hunne inzichten op algemeen staat kundig gebied in aanmerking wcrdei genomen Van zelf volgt dat voor bei welslagen in deze een krachtige kern van Comitéleden noodig i en alzoo het toetreden in grooten getale tot het Comité atleczins ia aan te bevelen Bij koo btslntt zyn benoemd by but 4 reg tot le lnit de 2 lait W Potter van Ji t korpH bg bet Se reg tot kapitein de le loit J C Kros van bei 2e reg Zond werd door de chef van het Hoapitaal alhier aan de beambte 3de kl ziekenoppaBser J A L Stringer de gouden medaille met gratificatie uitgereikt wegens 3G arige getrouwe dienst De Directeur van het postkantoor verzoekt ons mede te deelen dat de laatste bailichtiagen aan het tydelyks postkantoor van 17 Juni af voor de verzendingen per spoor 10 minuten later znllen plaats hebben dan thana bepaald is De Stet no 138 bevat de statuten der vereeniging Sociëteit en kegelclub Recht na r het doe1 te Schoonhoven De staatacommissie te Am terdam voor bet practiach apothekersexamen heeft Zaterdag van de tweede groep der eandidaten het diploma uitgereikt o a aan de beer L O G Doawes Dekker geb te Bodegraven De correspondent der N R Ct te Balavia seint onder dagteekenibg vaa Zaterdag FEUILLETON U8 De heer Blair nas onder anderen ook op zeer vertrouweljjken voet geraakt met Ravensbird en zijne vrouw Zeemansruet was eene geschikte aanlegplaata op KJjn weg heen en weder naar bet kasteel en er werd daar eene Franiohe likeur geschonken die den heer Blair b zonder goed scheen te imakeii want hij ging de hsrlierg telkens binnen om er een glaasje van te proeven Terwijl hij ija horrelte nam hield hy nn eens een pjaatje met BAvensbtrd dan weder met diens rroaW en bij wiat op behendige wijze het gesprek altyd op hun gast den jongen Lydnay te brengen Maar boe elim de heer Blair ook ware toch koD bij niets h zonders uit beo krijgen zoomin voor als tegen den jongen man Kavenabird vertelde hem eens in vertrouwen dat mjlord Dane hem verzocht had Lydney zqn huia uit te zetten maar h had niet geweten hoe hig dat aan moeat leggen zoolang de Amerikaan zijne rekening betulde en zich goed gedroeg zsg hij geeae reden ora een Toordeeligen klant weg te zenden Kortom de heer Blair won nergens afdoende inlichtingen in en zoodoende bleef hem niets andera over dan te wachten totdat Lydney zichzeUeo zo verraden lodioa onrustig uilen mloopen in het kantoor van den heer Apperly dat lelfverraad kon ta weeg Onze zeemacht oiid r oekt de kansen vooi een landing in Lepong Het weer wordt slecht Eden versloeg te Rombaiz de wielryder Mac Donald en Johnson en werd er na zijn overwinning zear ge ierd Toen by afsteeg overhandigde de directeur van het velodrome hem een prachtige bloemenkrana waarmede de overwinnaar nog eeu baan maakte terwyl dt muziek het Ned Volkslied speelde Het Dttmes comité van bet Roode Kruia ti Apeldoorn heeft onder goedkeuring van het hoofdcomité te s Oravenbage besloten om een som van f 200 te icbenken aan het ziekenhais aldaar ter tegemoetkoming in dn kostfn van verbouwing en tevens eene gelyke son voor de zieke en gewond militairen te Atjeb Den 19 Mei jl werd ter terecbtzitüng van de rechtbank te Rotterdam als verdacht van meineed in hechtenis genomen J K 24 jaar schoenmakersknecht te Dirksland De gevoerde instructie acbynt geen genoegzame grondeuwvan bezwaar te hebben opgeleverd om K te dier zake terecht te sletleo zoodat hy op last der rechtbank weder in vryheid is gesteld Vrydag 26 dezer zal het zestigjarig bestaan der bekende zaak van de firma J M van Kempen Zn te Voorschoten herdacht worden Op dien dag maken de firmanten met bet geheole personeel een stoomboottoobt naai het eiland Markou De feesttocht wordt besloten met een feeatmaaltyd in de groote zanl van Arti3 te Amsterdam Het scheprad stoom fiem aal van den Elabroe ker polder onder Hiliegom dat door den ingenieur H Paul te Leiden is ontworpen heeft de volkomen tevredenheid van het bestuur veiworven Het nieuwe stelsel scbeprid van genoemden ingenieur daarbij toegepast werkt zonder schokken of stooten voert bet water niet hooger op dan strikt noodig is heeft een minimum waterverliea en werpt ruim de dubbele hoeveelheid water uit dan by bestek was bepaald Stoomwerktuig stoomketel en scheprad zy vervaardigd geleverd en gesteld door de Maatschappy IJzergietenj De Prins van Oranjes ie s Gravenhaee Voor de tentoonstelling te Parya in 1900 ztiileD ook bonü met ticket worden nitgpgeven brengen zou dit weldra plaats heb oen Kr ging nooit een di ter nauwarnood een uur voorbij dat de heor Lydney zich daar niet aanmeldde om te vragen of er tiding van den advokast was en waniieer hy terug werd verwacht En tot nu toe bleef al zijne moeite vruchteloos Op zekerec Zaterdagmorgen de Zaterdag van do week toen de beer Blair zich het eerst in fianeahetd had vertoond was er eindel k tijding gekomeu ea niemand was blijder dan de klerk de jonge Crofts want hot malen van dien vervelenden Lydney begon hem dua bekende bjj in vertrouwen aan zijne vrienden de keel uit te hangen Hij komt van avond of morgen te buis zeidede klerk In ieder geval zal bjj Maandagmorgen tespreken zijn Zijt gij er zeker van P riep de heer Lydneyverheugd uit Hebt gij tijding van den heer Apperlyzei ven P Hoe zou ik het u kunnen zeggen als wij geenetijding van hem zclven hadden antwoordde de jonge ürofts schamper Miaachien voegde h er spottendbij sou de beer James u den brief wel willen latenzien als g j het verlangt Do heer T ydney spoedde zich naar Wilfred Lester om bom het heugelijk nieuwa mede te deetei Vilfred hoorde het onverschillig aan Zoo verlaagend ala hij in den aanvang naar de terugkomst van den heer Apperly had ingezien zoo onverichiiltg was h tbana te dien opzichte gestemd Van welk nut kon hem Apperly of eouig ander advokaat ter wereld zijn zoolaUjï zijn vader weigerde bet bewijsstuk te laten lezen P Lydney hud opgemerkt dat Wilfred Leater ben ii d laatste dagen ontweek on de jongs tot een bedrag vao G5 millioen francs Vour 20 francs krygt men 20 tickets reductie voor sommige vermakolykhedenop de tentoonstelling en een lot in de lotery welke de gebmikelyke hooge pryzen zal boiatteo dio nooit iemand wint Men deelt nao de N U Ct me le Aan den weg van Groningen naar Paterswolde by het CluviDgliEche hoschjo was een wagen in de sloot geraakt De boor staat er by alleen kan hij t spul niet weer op het droge krygeu Daar nadert een wieiryder eeu hupacb welwillend mat die ganrne eeu bandje uitsteken wil om den boer te belpen Kr wordt hard getrokken eu geduwd eiudelyk staat de wagea weer op den weg Mynheer wordt wel bedankt zegt deboer op hnrtelyken toon Ën dan met eenlachend trekje op t leuke gezicht ATaar ia mynheer niet advocaat c Ja wat dan hoezoo I ou dat bet al eeu heel byzouder dingis dat een advocaat een boer uit de sloot opdeu wal helpt m den regel Zoo jawel goeie morgen Historisch Donderdag sloeg de bliksem in den koepel van het hoofdgebouw der Berlynscbe tentoon sielUng en verdeelde zicb langs de tairyke daar samenkomende telegraaf en telefoondraden zoodat in verschillende bnreanz de telefoontoestellen in brand raakten üet gaf heel wat verwarring en schrik Het Handelsblad I berekent als volgt de kansen der kieswet Artikel 1 i aangenomen met G2 tegen 36 atemmen Onder die meerderheid van 62 stommen waren 23 van katholieke leden Van dezen hebben 21 zich verklaard voor het door deu heer Harte losgelaten maar door deu heer Bahiman opgeraapte amendement over den opkomsldwaug De heer Harte heeft by bot intrekken van zijn voorstel de plechtige verklaring doen hooren dat by en zyn medestanders uu tegen de geheele kieswet zullen stemmen Het lot der kieswet is thans derhalve in handen van de 36 leden die zich tegen art 1 hebben verklaard althans van een gedeelte diet afgevaardigden Slechts een tiental van ben behoeft ten slotte zich by de regeling oeer te leggen om de schaal zy het ook met geringe meerderbeid ten gunste vao hot ontworp te doen ovprslanu Amerikaan begon ta gelooven dat hij ook ouder den invloed geraakte van do prantjes die te zyneh laste werden uitgeatrooid Hij stoorde er zich niet aan en vergat zijne belofte aan Marin geen oegeubUk hij besteedde twee derden van zijn tijd zoowel over dag ala des naokta om Wilfred na te gaan Maar het eoheen dat de stroopers tot rust waren geltomen want mou hoorde van geene ongeregeldheden meer Er was ook nog niets gekomen van den voorgenomen aanalag op hot kasteel Bruff do ecnige die in het geheim was liet nacht op nacht als het huishouden ia de ruBt was een troepje politio agenten en dienders binnen die met het aanbreken van don dag weder werden uitgelaten De heer Blair begon te gelooven dat zyn bezoek op hot kasteel overtollig zou blijken te zijn en ord Dane zat steeds op hoetc kolen Het was Zondagavond zij zaten in de eetzaal er waren nog aan tafel Ónder het drinken van een glas wijn was het al pntend vrij laat geworden toen er zacht aan oen der vensters werd geklopt Lord Daue stond op deed het luik open en zag jongenheer Shad met zÜ 5 ® etaao HÜ was op hel ijaeren hek geklauterd en stond du boven op de apglon terwijl hij zich aan het vooruitatekonde vensterkozijn vastklemde Wat doet gy hier kleine deugniet vroeg lord Dane Shad die zoo vlug waa sis eens kat Sitrong in eet oogenblik in de kamer eu deed zijn best om tot adem te komen bctgeon niet gemakkelijk ging want h had hard geloopon en was tn eene opgewondent stsnmiDf Naar alle waarschijnlijkheid zal dit inderdaad het geval zyn en zal de meerderheid voor het oitwerp vermoedelijk nog grooter zyn dan etn paar stemmen De minderheid by art I wax uit s er verschillende elementen saamgeateld L a grootste hellt 19 betond uit de geavanceerd liberalen voor wie ds uitbreiding niet ver genoeg gaat en waarby zich 8 antirevolutionairen van de fractie Kuiper eu de drie radicale Kamerleden badden aangesloten te zamen 30 De overige zes tegenstemmers achtten het kiesrecht in art 1 omschreven te uitgebreid Tot dat kleine groepje bebooren 4 conservatief libaralen 1 katholiek en 1 antirevolutionair van de meeste hunner is bet wol niet te verwachten dat zy vrede hebben met en kieswet die naar hun inzien veel te ver gaat Anders zallen boogstwaaraohyDlyk niet weinigen oordeelen onder het 30tal die juist om da tegenovergeatelde reden hun stem aan art 1 hebben onthouden Door zich tegen die gewichtige bepaling van de geheete regeling te verklaren hebben zy getuigenis afgelegd van hun beginsel Zy wisten echter tevena dat y aldus niet bet geheele ontwerp in gevaar brachten het was zeker dat de groote meerderheid zicb vóór are 1 zou verklaren Anders zal het nu by de einditemmingwezen Ken derde gedeelte der voorstemmenvan art I zat afvallig worden als zy tiohaan net dreigement van deu heer Batte houden Dkn beteekent het tegen c der liberale enautirevolutionaire linkerzyds den val van betontwerp Maar het Hbd t meent stellig dat niet allen daaitoe willen meewerken omdat de kans op totstandkoming van eeu kieswet naar hun inzicht zoo bijzouder geriug is Hun sttmmen tegen het ontwerp zoo vervolgt het blad kan dus enkel bet gevolg hebben dat uiet enkel een zeer uitgebreid kiesrecht zooals zy t wensohen noch thans noch in de eerste jaren wordt verkregen maar dat ook de vry aanzienlyke uitbreiding welke uu te verkrygen ia achterwege blyft Zulk een nou possomus nf alles 6f niets moge voor beethoofdeo dweepers of politieke speculanten aantrekkelykheid hebbeu ernstige atsatslieden bedenken zich wel tienmaal alvorens zy hun land aan de gevolgen van dergelijke politiek prysgeven Do houding door den beer Sot aepman by dit ontwerp aangenomen komt oub voor de juiste te zyn Hy behoort zooaU by in de vergadering van 28 Mei zeide tot de verslagenen van 1894 c evenals wy en de Unkerzyde dei Tweede Kamer Maar hy acht het plicht Zij komen van nacht myLrd Zij zy zij hebben het afgesproken De heer Blair trad vooruit lette Shad op een stoel en liet hem bedaard opbieohten Zijn verhaal kwam hierop neder dat hij de zamenzweerders in het boBch bad bespied en genoeg had afgoluiaterd om mot zekerheid te weten dat er dien nacht op bet kasteel ingebroken zou worden Toen hij heenging waren zy juist bezig zwart krip om hunne hoeden te binden Mat hoe velen woron zij vroeg de heer Blair Ik heb er vjor gezien twee lange en tweekorte antwoordde Shad Het waren de drie welke ik mylord reeds opgeuoemd heb de ander do langste vai allen geleek op maar Ik moet bekennen datik hem niet recht heb itangeztfii brak 3had af Hij zat daar op eon boomstam met het krip voor zijn neua Aan wien deed bij u denken Bioht eena op Wel ik heb hem geen geluid hooren geven en tk heb hem niet op zien staan maar hij had veel van Will Lester Onzin zeide lord Dane Wilfred Lester zouhier inbreken I Da jonge loopt met molens Blair on hij staat ook voor half dwaas beksrd Gg bedoeld Lydney voegde hij Shad bits toe De jongen was allps behalve gek hy waa integendeel zeer leep en wiat nu ook weder van zijne alimheid party te trekken Het was Shad al zeer onverschillig of do zwyeende in het krip vermomde hoer Lydney of Wilfred Lester was hij hnd hem voor den laatste aangezien maar daar dit Lord Dane niet scheen te bevallen die verlangde dat hot J ydney was begreep Shad dat by beat deed het öp te geten Wordt rurwlfi