Goudsche Courant, dinsdag 16 juni 1896

18 86 1 84 8 60 8 67 4 60 IS SS ff 4 67 11 88 ff ff 6 4 18 46 ff ff 6 11 18 66 1 44 4 8 4 16 6 80 OTTÏRDA M 0 U D i 10 19 11 60 18 87 1 44 8 60 10 88 H ff 1 64 ff 10 86 ff 8 01 ff 10 48 H ff 9 08 ff 10 49 18 08 18 47 9 14 3 09 7 11 7 68 8 88 ff 7 89 ff 8 8 ff ff 8 18 ff 7 80 8 88 8 47 4 40 6 81 6 17 4 60 r 6 87 4 67 ff j 6 84 6 04 l tf 6 41 6 10 6 47 ülrecte Spoorwegverbindingen met GOUDA Zomerdleöst 1896 Aangevangen 1 Mei TUd van Greenwich door duizenden Profes Boreo en geneesheeren beproefd toegediend en aanbevolen Sedert 14 jaren by het publiek bekend en gezocht als het beate goedkoopate en onschadelijkste DEN HAAS SOUDA OODDA DEN HAiG i Hago 6 61 7 80 7 43 8 S0 9 19 9 46 loTu 11 8618 881 6 9 44 3 40 4 04 4 s 3 6 17 6 187 18 7 68 9 98 9 63 Toorb 6 67 ff ff 10 17 1 41 4 89 6 18 9 84 Z Z gw8 11 ff ff ff ff 10 38 ff 1 6S ff ff ff 4 63 1 80 9 49 Ze M 6 83 10 43 8 06 6 04 6 89 9 69 Onuda 8 83 7 60 8 13 9 18 9 47 10 16 10 6419 0618 68 S t 8 14 4 08 4 886 M76 607 488 88I0 1010 88 Stopt te BleUwük KraUwflg en Nootdorn Leidubendam ef BHvp 10 10 88 11 88 18 6 3 08 3 68 4 46 6 36 7 60 8 09 9 07 10 84 10 38 ff 11 66 t ff 4 16 ff 6 8 ff 8 81 10 4 10 81 ff ff ff ff 4 84 ff ff ff ff 8d ff 10 44 11 10 18 11 1 88 S 45 4 37 6 17 7 09 8 88 8 41 9 4 11 10 8 88 8 64 9 6411 ff ff 10 06 ff ff 10 16 ff ff 10 87 66 8810 88 11 46 Ooud 7 8U 6 0 87 10 13 10 48 11 16 18 16 18 88 1 87 8 47 4 46 6 1 6 84 7 14 7 4 Zoï M 7 48 8 47 ff ff 11 ff ff 19 40 4 87 8 01 E Z gw 7 68 8 6 ff ff 11 11 ff ff 18 49 6 08 8 18 Vooib 8 07 9 08 11 86 l OS 6 80 8 86 Hlge 8 18 9 18 10 7 10 43 11 30 11 46 18 46 1 08 1 67 4 17 6 86 6 68 6 88 7 44 8 81 i 7 66 9 0 9 88 10 19 m t8 6V 8 8 s l7 4 86 6 67 66 8 81 10 17 U W Z 8 S4 0 17 7 8 48 10 41 888 8 41 O U 10 61 11 48 1 87 8 08 8 60 6 07 6 86 7 89 9 04 11 07 AHSTEKDA li O V D A 7 16 9 10 48 8 84 8 S 4 46 6 18 7 4 8 11 11 10 18 11 S 4 48 7 48 8 4 OOUD A A MSTEIIBAU 8 81 9 68 10 7 18 10 4 11 6 80 7 61 10 17 9 87 10 6 1 1 18 18 6 0 8 U 86 10 80 Amatardam e 8t Goad 7 88 deia regMriDg de i legenheid te gefsn toieen eerijjke proefoetuiog Tot het mogeiyk maken ran die proefneming konoen ook de geaTAaceerdeo zonder gemoedsbezwaar medewerken In al geval zal bet ontwerp hit kiezerscorpa annfitonds zeer belAogryk uitbreiden en eeu groot getat werklieden zal er in word n opgenomen Meu late den tyd beslisaen of die uitbreiding al dan niet voldoende is om lang ongewijzigd te kunnen blyveD Aangaande de Tooruilzichten van den oogst in het Westland wordt van daar het volgende gescb reven De veelbelovende vooruitzichten van het teeljaar 1896 ign voor de luinders thans reeds gedaald tot bet zeer middelmatige De aardappelen die zeer sterk van kiem waren en een prachtig bereiden bodem vonden leden veel door nachtvorst en droogte geheela akkers zyn echter niet bevroren het gewaa gat bewyzen wat verhar ing door aanhoudend koud weer vermag Voor sommige tnindero is het vooruitzicht op een toonenden oogst van aardappelen verdwenen door den regen zullen de meeaten echter nog aterk aanhalen waardoor alleen de oogat verlaat wordt Men wroet nog weinig füngeland vraagt te en f 1 65 per KG doch wegens gering beschot kan daarvoor niet gewerkt worden Voor de binnenlandacho markten voert men byna uitelaitend bet nieuwe soort Sllingstonia aan dat nitatekend voldoet vroeg lekker en goed geladen doch uiterst gevoelig voor vorst en vocht Kruisbeasen hangen ongelijk doch over t geheet rodelgk tegen 9 10 cta per KO wordt thans voor Engeland gepinkt doch de verkoop slaagde tegen dien prga Diet AalbeiHen tyn er meer dan de vorige jaren men zint weer troasen boven in de boomen Het boomgewas is beneden heli middelmatige peren deden niet veet verwachten appelen bloeiden uiet gezond de boom waa rni erig zegt de tuinder pruimen bloeiden zeer overvloedig doch zett n uiet Fyn ooft zal er weinig lyn Alleen perziken dragen overvloedig en de druif staat zeer forach roet aterk hout en zwaar geloden knop terwgl de boom vroegtydig ontwikkeld ia St Jana bloei geeft goeden groei zeggen de telerren de volle bloei is deze week reeds ingetreden Uit de kassen wordt gesneden de ramen hadden een zonnignu bloeitijd Deze teelt zal ongetwyfetd gelukkig slagen veel natuurdruiven syn er echter niet meer de teelt ackter glas ia sterk toegenomen Aardbeziën leden door de droogte veel knop haalt niet meer op De bloei trof zeer lage pryzen niet de beltt van 1895 De eerate natuuren half geforceerde vrooht wa echter buitensporig duur zelfs tol f 1 50 per K G De groententeelt door de veilingen geboren en tbana reeds een belangryke factor iu deze streek trof geregeld lage markten alteen postelein liep eenige dagen zeer hoog Men achryft uit Utrecht ïledenmorgeQ waren wy iu de getegenhoi l eenige harnaiien die hy de a a maskerade en de ridderbofApelen zullen gebruikt worden te bezichtigen Dd harnanseu 21 in getal worden vervaardigd door den heer C J liegper Koninklyke Utreebtscbe Fabriek van Zilverwerk Wy zagen er een aantal H t eerate en fraaiste zeker ia dat van den heer graaf Van Lynden van Sandenburg die de hoofdpersoon in deze luatruoifeeaten keiier Maximiliaan van Oostenryk ioorsielt r Het liarnaa ia van mat allumininm met vergalde ornnmenten op zwart fond In den kraag bevindt zich niet het wapen der aartshertogao maar dat van graaf Van Lynden zelf Bet id gemaakt naar het origined dat ficb be indt in de Waffenaammlung dos Oesterreich Kaiareshauseac te Weeoen liet oorBpronkelyke ia van y er terwyl ook de helm een ander model heeft en op de rusting gaichroefd ia wat hier nu niet kan Oy den helm prflkt een roode en witte vederboa tarwgl een ryk versierde degen erbij behoort Op dit 8 40 8 47 8 64 l 1C 7 86 7 86 7 82 7 8 7 46 7 66 rioud Moordtaeht Nieuw r rerk 0 p U Botlerdun 8 38 6 67 6 08 6 16 4 84 9 80 7 Botteidim 6 Oipglle 6 10 KwuweAert 6 19 Uoardrubt 6 86 7 46 iolida 6 86 üudew 6 50 Wurde 6 69 ülMtht 6 18 Oouda 8 87 lllBtudui a t 14 Gouda 6 8 harnas worden twee ketenen gedragen die der orde van het Gatden Vlies en van de orde van St Michiel Op den dag van het cnurc in Tivoli wordtdonr den graaf een medaille nitgereikt Dezeia gealagen nanr eeu medsille in 1560 dorr den koning van Bohemen uitgereikt Aan devoor ydo ziet men een zwemmenden Mercuriuaen een gezicht op Praag wat op deze medaille door ef n gezicht op Utrecht vervangen ia Het randschrift tnidt Quo me fata vocant c Aan de schtereyda prykt het wapen vanBohemen met het opschrift MaiimilianoaD G Boberex anno 1896 c Een tweede zeer fraai harnas ia dat ven den aartshertog vau Stiermarken den heer Crommelin Het is van zwart allumïuium versierd met gonden orna nenteo terwyl een groen met witte vederboa op den helm pryken za Ook by dit barnaa behoort de keten der orde van hel Golden Vlies en een piachtige degen Alteen dit barna is voorzien van een knie en beenbekleeding Verder zagen vvy een glanzend bronzen harnaa met zilveren ornamenten op zwart fond en een brona verzilverde rusting met gouden en zwarte ornamenten Dit zyri de harnaaaen die respec tieveltjk gedragen worden door jbr Van Vredeuhurg Frana van Heveobuler zoAichelberg kamerbeer van Ferdinand I en baron Van Voorat tot Voorat Chriatoff Herr voo Lichtenatein De harnassen van de audere deelnemers komen in hoofdzaak met dezen overeen Jhr v Bronckhorst vao Sandberg vo trstellende den kenrvor t van Saksen en alzoo de derde hoofpersoon krijgt eeu harnaa van geel koper messing De helm van dit harnas wykt van da andere af doordat by niet kan worden opengoatagen In een kroon op den helm zal een bos pnnweveeren prjjken Aan de ridderhofspeten nemen 16 geharnaste ruiters deel Elk der touroooiridders krygt 3 lansen waarbij ééa van attnmininm de andere beschilderd in de kleuren dea ridders Verder zagen wy nog dria herautataven waarvan de staven alle van fluweel zyn terwyl de kronen versierd z jn met de wapenen van de ridders De maskeradecornmissie heeft een insigne laten vervaardigen dat aan oitvoering niets te wenachen laat Hetzelfde is het geval met het monogram van de feeatcommissie Nieuwe berichten over Nanaeij Uit een Siberiach blad de te Tomsk veraonynende L stnok c ia de inhoud naar bet Westen overgekomen vau on scbrgven van een oom van den koopman die het valsohe bericht over Nana n a terogkeer verspreidde Deze noemt daarin het bericht van zyn neef een ongegronde combinatie maar staat toch iu voor de juistheid van het volgende Werklieden van de eerste der ploegen die door Koeajnaref naar de Nieow Siborisohe eilanden gezonden werden om naar mnmmoetbeenderen te zoeken hebben bij het terugkeeren meegedeeld in de buurt EurApeanen gezien te hebben Zy tieten zicb echter niet verder met diu mensoben in evenmin als de inboorlingen want het feit dat er eieh Earopeaneo hevouden boezemde hun geen belang in zij wisten sedert tang dat uit Éoropa wetenschnppelyke expedities gezonden worden naar de uoordkuat van Siberië eu vrOfger hadden zy ook df leden der Amerikaanache expeditie ontmoet die ter opsporing van de manschappen der Jeannettef by de Kolymabaai overwinteren Uit deze mededfeting maakt men op dat de mogelyltheid van het terugkeer n der Frftm naar de NïeuwSiberische eilanden toch niet nitgealoten ia want geen andere expeditie heeft zicb verleden jaar in die streken opgehouden Het zoo dan wel zeer vreemd zyn dat de Europeanen zich bunuerzijda ook niet met de mannen van Koeajnaref of met de inboorlingen in betrekking stelden maar misachien zyn hunne pogingen daartoe mislukt 10 60 10 67 11 4 11 11 11 80 11 18 18 18 11 83 18 88 8 66 S1 8 60 10 11 Wellicht boort meu er meer van uls legen Novoiuber de twee andere ploegen uinmmoet Koekers in de bewoonda treken van SiUrië teruggekeerd zyn Den generual Bloem Ie Arnhem is Vrydag ochlei d eeu ernstig onnelnk overkomen Nadat de generaal voor zyne woning in de Herfogatraat te paard geategen was begon zyn paard te steigeren t n ging bet recht overeind op de achterpooten atnan waurdoor bet t erenwicht verloor en omsloeg De ge ieraal kwam onder bet dier terecht met het hoofd op den trottoirband BewnstelooH en ernstig bezeerd werd de heer Bloem iu zyn buia gedragen Onder de anarchisten die in verband met den jongsten aanslag te Barcelona gevangen zyn genomen ia er één dte aedert den aanalag in den Lyceo echouwburg tevergeefs werd gezocht Van de personen die in verzekerde bewaring zijn gebracht zyn eenigen vrygelaten een vyftigtal htyft in voorlonpige hechtenis Tot dezen behooren de vrouw van eeu te rechtgesteldn anarchist en een anarchist by wien indeitijd toen hy Spanje wilde verlaten een bom werd gevond in Een levendige anarchistische propaganda wordt te Oadix gemaakt Er worden tal van pamfletten uitgegeven De overheid heeft bijzondere voorzorgsmaatregelen genomen De ministerraad heeft bealotea krachtig op te treden tegen de anarchisten Iemand die zich Donderdagavond te Rotterdam aan het station Beurs bevond deelt het volgende vermakelijke voorval aan t Dagbl mede Een corpulente en een magere heer maakten gebruik van de privaten Of nu h t alot te sterk aangedraaid of verlamd was in eik geval de reizigers saten gevangen daar loeu zij er uit wilden de deur met geen geweld was open te krygen De chef en het personeel kwamen er by maar niets hielp Inmiddels ia de laatste aneltrein waarmede de opgesloten heeren moeaten vertrekken iu aantocht De oppasaerea krygt het Hée de heeren door het loket van baar wachtkamertje te trekken dit getukt met den mageren maar de dikke blyft steken Gelukkig want de trein stond op vertrek komt nu echter de treinamid opdagen die met eenige forache hamerslagen de deur open slaat zoodat ook tfe dikke ogjuist bytyds uit zijne gevangenschap in cel No 100 verlost kan worden en ouder luid gelach te voorschijn komt en naar den trein snel Omtrent het uiteengaan vau de club der groep Borgesius in de Tweede Kamer deelt meds De groep had zich iudertijd geconstitueerd op den grondalag eener tweede kiesrechtuitbreiding naar de beginselen van bet ontwerpTak Langzamerhand bleek het nu dat zouder dat de band faitelyk verbroken werd de laatste gehouden vergadering waa zelfa byna voltallig gaandeweg de houding van meerdere leden der groep niet geheel in overeenatemmiog bletf met de grondgedachte waarmee men byeon was In dat feit werd aanleiding gevonden tot de mening dat de groep aU zoodanig uiet genoezame kracht meer kon ontwikkelen voor eene duurzame eenheid van optreden eu dat gaf den doorslag voor een flonder eenigen stryd aangenomen vooratel om aiteen te gaan Er is daarby echter geen meen in gs ver sell il gebleken over zelfs get u aprake geweest van de houding die hy de eindatemming over de kieswet zoa behooren gsvolg te worden zooals De Tydi meldde De Vereeoiging tot bevordering van de vakopleiding voor Handwerkalieden in Nederland hield gisteren te Utrecht haar eerste algemeens vergadering odder leiding van den heer H J de Groot van Alkmaar 4 7 Dtreobt 6 88 7 60 9 9 38 Woerdo 6 68 8 11 Oudawattr7 07 8 19 Oouda 7 88 8 89 9 34 10 10 Deze wees er op dat er reeda veel gedaan is ter bevordering van de vakopleiding voor handwerkslieden maar toch dient kok erk nd te woren dat er nog zeer veel te doen ralt £ r is in ons land nog zoo goed als niets gedaan voor dia breede echaar van jonge meusrhen die om ean opleiding voor het een of het ander ambacht vragen terwyl e daizenden nog gevonden eu zeer zeker kunnen geholpen worden Dit moet het hoofddoel van de Vereeoiging zyn die de vakopleiding van ieder stelsel door onderlinge beoprekingun omtrent de richting van het onderwys het iooneel dar reaaltaten kan ateanen en tot een fiooger trap kan opvoeren Ala vereeniging k n men by de regeeriogslichamen op verbetering aaadriagen Twee stelsels in zgn toepassingen met tal van plaatselyke omatandighedeji rekening zal hebben te honden De voorstimdert vui het ambachtsdagacboolonderwya kunnen niet meenen dat door hun voorliefde alleo die een opleiding zoeken gebaat kunnen worden De ambachtsdagschool heeft vclgens spr alleen recht van bestaan in de groote stedenen van de duizenden die aanspraak pebben opeen opleiding in hun vak kannen slechts honderden op deze inrichtingen geholpen worden Daarom moet het getal dezer achofen uitgebreid worden i De groote ma sa zal geholpen mceten worden door het nvondambBCutaonderirgs waar onder in de eerste plaats dient vjirstaan te worden degelyk vakteekenonderwya i Bovendien is de opleiding hy kleine patroons die zelf hun zaken overzien en betijeureQ en wat vooral bet gevat is in kleine plaatsan altoos nog beter dan in groote plaateen Een regeling te treffen met de pajtroona in den geest zooala dat reeds in Drente door de a daar bestaande Tereeniging tot bavordering van het vakonderwgs geachiedt beboo t krachtig gesteund te worden Spr weea ten alotte er op da de onderwgzers die zich met de vakopleiding btilastan alte atiefmoedertyk worden bedeeld zyl staan hjjhen die bjj het lager onderwys zijn Igeptaafartver ten achter Meerdere waardeeri g voor deopleiding van het vakonderwgs zal nliet alteendit teu goede komen ma r ook degenen wiendeze opleiding ia opgedragen Na het lezen van de notuien vab de opricbtingevergadering deelde de voorz l ter mede dat het aantal toegetreden leden thans bedraagt 142 en het aantal donateurs die f 4 per jaarbetalen acht Op de in de oprichter vergadering aBtgestetde statuten is reeds de kcjninklykagoedkeuring aangevraagd De voorzitter be preekt in verband met het vaststellen van bet buiahoudelyk reglement nogmaals het doel der vereeniging en in het bijzonder de wyze waarop zy ditl doeï cal tra htnn te bereiken door het hofiden vaa vergaderingen tentoonstellingen en wedstryden bet nitgeven van geschriften het geven van bulp of raad niet betrekking tot vakopleiding bet uitoefenen van bet recht vaa p tiiie en het behartigen van de stofielyka en izedelyke belangen vnn hen die zich met gtjven ran vakopleiding betasten Jaariyks zullen twee algemeene vei gaderingen worden gehouden waarvan de eerste opden 2den Zaterdag in de maand Juni in eeanader aan te wyzen plaata en d 2de inEerstvacantie te Utrecht I Tot bestuursleden werden gekozen la beerea W de Viaser directeur van een burgeravondachool te Deventer P D van de Bilt teeraar aan een avondteekenschool te Rotteijdam 0 Zander leeraar aan een avondambachtsscbool te Arnhem H J de Groot direotenij van een ambachtsBcbool te Alkmaar G W Boot Bzd leeraar aan een ambachtsschool te Ama ardam rar H Smeenge te Hoogeveen H van den Ban te Haarlem deze heide staan buiten het onderwys G A Scholten leeraar aan de burgeravondschool te Tiet en E Jelamp directeur van een ambachtaschoül to Amsterdam voor deze twee was de keuze vry T t voorzitter werd benoemd de heer H A d Groot 9 67 10 4 10 11 10 18 10 87 9 48 9 47 9 64 10 01 10 07 9 46 11 10 n 80 Bnitenlandscli Overzicht Do Daitsche Rykadag heeft bat vooratelAner aangenomen waarby de weusch wordt uitgedrukt om de Rijkswet welke betrekking heeft op de pers ook toe te passan in ElzasLotharingen Vooral van de zyde der Ëlzas ers werd dit voorstel krachtig verdedigd De Klzas LotUaringache bevolking heeft nooit iet gedaan verklaarde de afgevaardigde Preisz en zal ook nooit iets doen om zicb gewelddadig te verzetten tegon de bestaande orde Men vraagt oua alyd Hoe staat de gjj tegenover den Frankfurter vrede Wit men de werkelyke meening van het volk van ElzasLotharingen vernemen dan atella men een plebisciet in Wanneer men aan enkelen deze vraag stelt dan zondigt men even zeer tegen de logica als tegen de oerlykheid Het ia onverstandig den enkelen altyd het woord i Protest lerc naar het hoofd te werpen Met de maatregelen welke tot nog toe ge nomen zgn Ik nog niets bereikt ter Germtnisatie van bet tind De regeering gaal een verkeerden weg op wanneer zy met dwang op haar manier ona zalig wil maken De meerderheid van den Rykadag is het eens g iweeat met den Elzasser afgevaardigde Tot zoover zyn de Elzaasers dus in hun bezwaar te gemoet gekomen door de volksvertegenwoordigers Het is echter niet te verwachten wordt uit Berlgn geschreven dat de Bondsraad bet vooratel zal goedkeuren de regeering laat zich nu eenmaal niet tot de overtniging brengen dat men de bevolking welke nog Fransch gezind ia evenmin door politie maatregelen kan winnen als de sociaaldemocratie De commissie van den Duitschen Rgkidag voor het nieuwe Burgerzyk Wetboek heeft 1 Januari 1900 als invoerstermiju vastgesteld oadat de miniater van Justitie een vroegere termyn onuitvoerbaar had genoemd Het rapport der commissie zal heden gereed komen en de tweede lezing van het ontwerp zal den 22n dezer in den Rijksdag beginnen Men weet dat dit bet gevolg ia van het vergelyk tuaachen de nationaalliberalen en de uitraraontaoon De Engelache bladen zi n nogal ingenomen met de vrylatiug van de leiders van de zoogenaamde hervorming te Johannesborg Zy vindeu dat de Uitvoerende Raad zich werketyk grootmoedig beeft gedragen De ï Daily News zegtf dat geen nederlaag vernederender kon zyn voor de overwonnenen en geen succes roemrgker voor den overwinnaar Tevens heeft Preaideut Kroger Bnancieet gesproken een gooden alag geslagen voor syn land want het totaal der boeten waartoe de aamenzweerdera veroordeeld zgn bedrwg £ 216 000 De Daily Chroniclec wijst er op dat nn de tragicome die te Johsnnesburg uit is het tooneel moet verplaatst worden nuar Londen nu is hut meer dan tyd dat Rhodes Beit en Harria ter verantwoording worden geroepen eu het onderzoek dat de Regeering beeft beloofd moet onverwytd beginnen Te Pretoria is men met de vrytating van de leiders byna evenzeer ingsnomen als te Jobannesborg De boeten werden oumiddeltyk betaald ea de boeren vertrokken onmiddelyk naar den Rand waar hnn komst een rgziug van de myoaandeeten ten gevolge bad Een der leiders kolonel Rhodes beeft geweigerd de belofte af te l gen dat hy zich uiet meer met de politiek der Republiek zat inlaten daarom blyfl bat vonnis voor zoover de levenslange verbanning betreft gehandhaafd Bet prooeaJameson leverde weinig bgzonders op De getuigen verhaalden alten ons reeds bekende zaken Bet publiek was buiten eu binnen de recbtvaal veel minder dan vroeger Aan bet slot der zitting nadat het Openbaar Niniaterie zgn bewyamaterieel had uitgeput deelde air Edward Clarke mede dat hy Maandag een exceptie zon voordragen om het hof in deza zaak incompe ent Ie verklaren In de Noord Amerikaaoaobe republiek ia de voorbereiding der preiidentakenze in vollen gang De atrgd loopt o m zeer aterk over de mnntquaeatie Volgens een telegram nit St Loois zyn de kaneen der voorstanders van den gouden standaard onder de republikeinen aan t ryzen en de deraocratiache partyvergaderiug in St Paul heefc reeda een verkiezingsprogram aangenomen in ondnbbelzinnige bewoordingen eena verklaring bevattende ten gonste van den gonden standaard en de aanmnntiog van zooveel zilver als mogelijk is zonder dien atandaard in gevaar te brengen Toeh ia hiermee nog niet gezegd dat op de groote Conventie van democraten de gondmannen het zullen winnea In de democraiiache party hebben in den jongateo tyd de zilver maonen veel terrein gewonnen zóó zelfi dat da N Y Herald berekent in de democratische Conventie van Chicago 500 zilvermannen tegen OTer 400 goudmannen ta znllen zien staan De Amerikaansche bladen wemeten overi geni Tan artikelen berichten en gernchten over programma s en kansen van verkiezingsoandidaten ea vermelden dagelgks allerlei relazen van comité vergaderingen en voortoopige conventies in verschillende Staten tot voorbereiding van candtdaturen voor de a s Prarideola keoze Den 24n dezer zal te St Unia da groote RepnblikeinBcha Conrautie vergadereq maar reeda nn zijn tal van invtoedryke zilvermannen daar aangekomen alsook Mark Hanna de verkiezingsagent of manager van den grooten candidaat Mac Kintey Hanna wordl als beatormd met vragen omtrent MacKiniey a standpunt ten opzichte van den gouden of den zilvereu standaard en de vrye of beperkte ailveraanmanting doch Hanna is voorzichtiger dan Thompson die hem tjjdens zgn ziekte als i ent verving en dadelyk ziich tiet ontvallen dat Mac Kinley waarschynlyk hy de officieele aanvaarding zyner candidatuur sioh vierkant voor den gooden standaard zoo verklaren Men gelooft echter dat de repoblikeinsche leiden een ootwykend antwoord verkieaeliik achten om zoowel de kiezers van de westelijke Staten ala diederoostelyke te lymen Een der voornaamste financiers in de Unie beeft gezegd dat de toestand wat de Amerikaanache fondsen betreft geheel afhangt van bet programma dat te 8t Louia zal worden aangenomen Indien dat zuiver ia voor goud zonder eenig voorbehoud zal Europa zich weder op ruime achaal iu de Amerikaanache waarden begeven want ten7 y Europa wete in welke munt wy onze schu den zullen betalen wil bet geen geld hy ona beleggen c Tocb ia het nog de vraag zeggen anderen weer of ook na de Republikeinscbe Conventie een blijvende verbetering kan verwacht worden Het staat te vreezen dat zoolang de politieke agitatie niet voorby ia ook de markt in een onzekere houding zat blyven omdat zelfs als de meest bevredigende varklariogen omtrent de currency quaestie gegeven worden de tegeuparty eensdeels de betrouwbaarheid van zoodanige verklariügen zat blgven in twijfel trekken eu anderdeels waarom met nieawe quaeatiën te voorachyn komen die de markt in de war brengen INGEZONDBN Aan het Nederlandsche Volk De ondergeteekenden overtuigd dat voor de verbetering van de maatschappelyke toestanden langs wettejijken weg het vereenigingstaveu der werklieden noodig ia en zooveel mogeljjk tot ontwikkeling gebracht moet worden betreuren ten zeerste de poging der firma Petrus Regout te Mnaatricbt om het vereenigingsleven der werklieden te belemmeren of oamogelyk te maken door de zeven be tnurs leden van de vereenigde glasalypera van haar fabriek uit te sluiten met bet treurig gevolg dat reeds elf weken de ataking van den arhaid door 93 werklied n voortduurt Door aldus te handelen wordt het grondwettelgk recht tot vereeniging en vergadering van kracht beroofd en den werklieden die toch reeds in de zwakste positie verkueren alle gelegenheid benomen om zich door organiaatie krachtiger te maken Da verhouding tus chpu patroons en werklieden die menigmia zooveel te wenachen overlaat moet hierdoor nog slechter worden dan zy vaak ia eu dit behoort bestreden te worden niet alleen door de werklieden zetven maar door allen die een geleidelgka verbetering der maatschappelyke toestanden noodig oordeeten en daartoe wenachen mede te werken Daaiom wekken ondergeteekenden aite weidenkenden teu dringendste op van hunne inatemtniug met deze zienawgze te doen blyken door toezending van een hydrage voor de werkloozen die tengevolge van het optreden ter verbetering van hunnen toestand broodeloos zgn geworden Intuaschen zal getracht worden door bemiddelingavooratellen de staking en de uitatuiting der beatnnrders van bedoelde vakvereeniging zoodra mogelijk te doen eindigen Bydragen konnen worden toegezonden aan de ondergeteekenden en aan den beer C V Gerritsen TeAselschadeatraat 15 te Amsterdam die de administratie over in te komen gelden zal voeren en daarvan verantwoording zal doen in de dagbladen Ch R Koaveld Amsterdam Prof Dr J van Rees Hilversum J A Saarherg Amsterdam J Hoven Zwolle Dr H de Vries Amsterdam J F Tenthoff Hoorn Th Sanders Amsterdam W A van der Gant Bassum Mr Z van den Bergb s Graveuhage Dr VitBS Broinsma Lochem J J Grooteodorat Gouda H Lensing Amsterdam J van Loeuen Martinet Amsterdam G C Steltingwerf Jentink Leeuwarden R van Zinderen Bakker Kortezwaag J P Vos sGravenhage Dr H J Betz sGravenbage Dr A Voute Jr Amsterdam C L Treffers Brielle F Stuit Halder C V Gerritsen Amsterdam K de Boer Czn Aaaendelft Coroélie Hnygeoa Amsterdam Mr H Pb de Kanter Haarlem J de Koo Hilve sum W F Üverhoff Haarlem W fl Nedorhoed Leeuwarden H J Uyldert Hilversom H L van der Steen Hoogeveen C de Goede Hzn Pnrmerend A H Gerhard Amsterdam A Engelaman Veendam J W C Teilegen Arnhem U Schwarz Amsterdam Mr M W F Treub Amaterdara H Schook Amsterdam B H Heldt s Grivenhage Tb Ketelaar Amsterdam H Heydenrijk Amsteram Mr A Kerdyk s Graveohage P NoU og Amfterdam D de Clerck Nunspeet Dr G W Broinsma Steenbergen N F Snel Almeloo Dr Ëmile Danekamp Am terdam Em Ka ker Amsterdam J van Lingen Beverwyk Mr J N van Hall Amsterdam J Hnizinga Heer Hugowaard 1 E Kalker Jr Arnhem C H den Hertog Amsterdam Jhr Mr G W Mollerus Apeldoorn Jacob Batavier Amsterdam Dr C C Sepp Amsterdam O Severyn Amsterdam Mr J A vau Gilse Rotterdam DAMES en HËEREN A ain OS Az KIp wPir E 73 37 1 OOUDA Itmrs van iiisl r lank Vork alotkts 91 91 lOUV 88 V 86 8 84 Vi 35 z 63V fiSVa 98 98 897 io 61V 76 911 109 96 42 97 63 z 060 530 63Ü 100 60 100 300 13 1 SS 54Vs 100 13 JUNI Nedekund Cerl Nod VV 3 8 dito dilo dito 3 dito dito dito 8 HoNOiB OljI Goual 1881 88 4 lïAUE lusohrijïing 18i 2 81 5 OosTiNB Olil in papil 1888 dilo in uilier 18M 5 Portugal 0 j ii inöt coupon a ilito licküt 8 ai LANii OW Biiiiioiil 1891 1 138 100 dito ioooufl 1880 4 ilitii li j ao h I S 1 ilitniuj Hope l8Sa il0 4 ihlo 111 gouil lo iii 188 8 i dilo dito Jilo 188 + SpiNJS Piirpol icliuld 1881 4 TUKKKIJ l epr oiiv lueii UHO 4 lec lüoiiinff sorie 1 Göc laüiiiiiK Bene O ZuuAfr IIep M 1S9J 5 Mexico 01 1 Buit Soii ISDn Vbsmueh Ulil 4 oiiliep IS81 1 iHsTEEUm OliliKiitioii 1895 9 llOTTEltluM Stol lmm 1891 I Ned N M r lUr ileUï aaiiii Arendsli TalLMij iertifiwileii Di u Maatüciiappij dito Anih llypollmekli puiiilbr 4 Cult Mij lier VoraUml aaiiii Or Uypotliookl pauilbr 3 Nudoriaiidai tio liaiik aait l N od llaiiaolni i li dito N W li l ac Ilyp 1 piiudli Roti Ilypolheokl paiidbr 3 Ulr Hypotliookl dito 3 OoaTEKlt OoBt lioiig liank aaiiil Riisu Hypotliaekbank paiiilb 4 Amïeika Kquit hypoth paudb B 113 97 902 198 101 6 i 63 161 99 32 7 102 102 101 lOO l 144 lbf l i 12 1021 49 100 U i 14 81 106 102 83 4 l 1 180 2011 108 107 i 10S ins 117 122 166 37 11IV Maxiv L 0 l r Lioii cort 6 Sbj Holl IJ Spoorw Mij aatid Mi tot Expl V at Spw aaiid Ned Ind epoorwoKm aaiid Nud Zuid Afrik Spin aand 8 dito dilo dilo 18 dito B iTtLiE Spoorwl 188 8 A Kobj a In Zuid ltal Spwmlj All obl i oLEN Warseiiau Weoneii a iii 1 4ttnai r lUm 8pwMij olil 4 BalliacUe dito aauil Kaatowa dito aalrl ft ffaoit Dombr dito aand 5 Kurtk i li Azow Sp kap obl 4 dito dito olilig 4 11 14 117 AMBRlKA Gent Pac Sp Mii obl 8 Chic North VV pr O v aaad dito dito Win 8t Fot r obl 7 Denvor h Hio fJr Spin corl v a UluioiB antral obl in goud 4 Louiav k NiiHhvilleCürt v aand Müxico N Spw Mtj lehjp o 8 Miaa tanaaa ï 4 pot proi aand N ïork OnUrio i Wrat aand dito Ponni Ohio oblid 8 OroRon Calif lo hvp in goud B 8t Paul Minn Ii Manit obl 7 Uq Pac lloofdliin oblijr 8 dito dilo i inc Col Ie liyp O 5 1 anada Can Soutli Oerl v aand Vbn C Ku1I IiNbv loh d e O Amaterd OmLibua Mij aand tlottord TramwefïMaals aand NlD 9tód Amalerdam aand 3 Btad Rollordam aand 3 Heloie Stad Anl ïorponl887 2 8tad Btuaaol 1886 2 IIOKO Theias Eegullt Ooaollacli 4 OoiTENR Staatileoning 1880 8 RECLAME K K OMl n Cr 1880 3 3PAKJE Slad Madrid 9 1868 Ned Var Jloi Hyp SpobI eert BLOEDZUIVERINGS en Laxeermiddel dat Toorsl in het Toor en najaar rerkoien wordt en bij roorkeur genomen iu plaats van Bngelsch Zont Droppel Drankjes en Bitterwater Niet anders te verkrijgen dan in doosjes i 70 Cents in de Apotheken Het etiket der echte Zwitsersche Pillen van Apotheker Richard Brandt moet een wit brnin ïijn van den vorm zooals bovenstaande af beelding op een rood veld De dagelgkscfae kosten by gebruik zyn slechts 3 centen Niet anders te verkrygen dan in doosjes il 70 Cents in de Apotheken Hoofddepót F Ë VAN SANTEN KÜLFF RotUrdam ADVERTENTIEW Voorspoedig bevallen van eene Dochter T BISSCHOP BtNNEÏTDtïK Gouda 14 Jnnt 1896 1 lieden overleed na langdurend ly 1 den onse geliefde Zuster Mej WILHEL MINA KOOMEN iu den ouderdom an 63 jaar Uit aller naam J KOOMEN Gouda 13 Juni 1896 1 Eenige en algemeene kenniigeving 1 Voor de talryke bewyzen vanhartelyke deelneming ondervonden tydens de ziekte en by het overiyden van onzen innig geliefden Echtgenoot en Vader den heer JOHAN FKëDËKIK CÜRNEUS prince betuigen w j onzen oprechten dank Wed A I PKINCE W RNISK M M PRINCE 0 P PRINCE O PRINCE Huize Rustoord floêit 13 Juni 1896 Voor de vele bewyzen van deelneming ondervonden by het overljjden van ouzen innig geliefden Broeder en Behuwdbroeder den Heer J K C PRINOE te SoetI betuigen wy onzen bartelyken dank I C P M MOERBEEK Mdm Prinüi R G MOERBEEK I O PRINCE Oouda j L E H PUINCE Schim van ukh Lokpf 13 Juni 1890 Allerwege bekroond met Eere Diplomn s Ooudenj en Zilvereu Medailles benevens Ëere Diplona Gouden Medaille en Certificate of Award of the World s Hygienic Eiposition Chicago 1893 is het Wereldberoemd Druiven li rst llonig Exiracl MELIANTHE UIT DH Machinale Fabriek DE HONlüBLOËM TAN H K vanSchaik Co gevestigd te s Oravenhage Oesn middel ie oi kan worden uitgeTonden welke de Melianthe overtreft het is ONHERROEPELIJK het beate middel ter wereld hetgeen de vele en verschillendo bekroningen getuigt Het verzacht en geneest ONMlODELIJK de streugate hoest en verouderde borstkwalen Dadeiyk na het gebruik der MELIANTÜE doet zich de weldadige invloed gelden Bet groote debiet en de vete attesten aan de MELIANTHE bewezen zgn de overtuiging dat hare uitnemende en nezende eigenschappen op prys worden gesteld De MELIANTHE is verpakt in flacone van 40 cta 70 ets en ƒ 1 met gebruiksaanwijzing voorzien van ons Handelsmerk gedeponeerd a d Kechtbank te s Oravenhage B Verkrijgbaar h F H A WOLFF Drogist Markt Gouda E H VAV MILD Veerstal B 126 te Gouda A BOUMAN Moordrecht J O RATELANü Bos rop B v WIJK Oudewa rr ViHk Het beite omchadelykite an f makltelykste poetsmlddel voor ÜMrea en vooral da mei en Klnderachoenwerk ia de Appretuur van C M MUtler Ce Berlin Beuth Str 14 Men lette go l MUi iy op naam en fabrieksmerk Virirygkttr by Hnrtn Winkalltn In itheinwtrk galaiiUrleii rifwvMafli Hi Gtntrui DapBt by W lu iiHM Aririia