Goudsche Courant, woensdag 17 juni 1896

i o 6993 Woensdaff n Juni J890 35 ste Jaargang nrmWrNKELiCT fiouDSCHE mum Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken KONirSKUJIO Sro iivrvi i vi KU i n Cm mwMf w s sriu Rij Agentuur by de Firma Wed BOSMAN te Uouda ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels il 50 Centen iedere regel meer 10 Centen txroote letters worden berekendnaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e lij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Het Wissel en Effectenkantoor BAREUDS C 187 WARMOESSTRAAT bfl den DAM telephoon 677 koopt en verhoopt Effecten Coupons enz Slnit BELEENINGEN Uilvoering van Speculatie orders tot de meest voordeeHffete condltiën W F Uitgave van het Maandblad B ORTÜNAc per jaar franco per post proefnommers kosteloos Ken ware Schal voor de ongelukkige slachtoffers der Zeltbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde vferk Z Dr Retau s KLFBKVV IU C Hollandsche uitgave met 27 afb Priia 2 gnlden leder die aan de verschrikkelnke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlijks duizend van een zekeren dood Te verkrijgen bij het Verlags Magazin te Leipzig Nonmarkt 34 franco tegen inzending van het bediag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ Chemische Wasscherij VAN II pPË iii iMi it 10 KruUkaiU Botterdam Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepflt voor GOUDA de Heer VAN OS Z Specialiteit voor het stoomen en verren van alle Heerenen Damesgardcroben alsfok alle Kind ergoederen Speciale inrichting voor het stoom n van pluche mantels voeren bont enz Gordijnen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverla worden onachadelSk voor de gezondheid en volgens slaal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken v v n deprüzen 25 o gedaild flkTo stoomen goederen als nieuw afleverbaar la 3 dagen te verven goederen in een week Jioht Lendenpïjnen kortom r AnkBr Pain Expeller llTnl is de beste inwrüviu Iff al Rheumatiek Lendenpg Ki aaii Ifgt Is mat het Inll II aan te wendea teges AnkBr Pain Expeller Boofdpfjn Vertendluld Waf moet das stMds in ieder haisgoEin voorkan Anker Pain Expeller deo wordea e houden Pr is 60 oent 75 oent en ƒ 1 25 de flasth Voorh3ndeD in de meeste Apotheken en bij r A sioklet Oo te Botttriam Te Gonda bil A WOLFK Ma kt A U4b en DE LAAT en VAN 0N apotheker Maikt PDIK E OO DE 80HIEDAMME1 GENEVEE Uerk NraHTOAP t ® Varkrij baar bij M PEETEllS Jz N B AIb bewijs van eolillioid iiCHchet en kurk ateeda voor CHIEDAM 1 iin den nanni der Firm P HOPPE TANDARTS E CASSUTO Turl niarkt 172 Gouda IGIIJJIS II IJlUl Ugexonde rd ZOSDAGS Goiiil Utiil un A Hhinmihv Zoos tegei jnen van al frinteiiips T B PARtj e Zenden gratis iifranGO in generale geïllustreerde oaUlogus in d Imlldndsche en fransobe talen bevattende lo nieuwste mode voor het ZomerMlioen leiïon gefrankeerde aanvrage gericht aan 1 JULES JILHZOT G PARIS De stalen der nlauwite modestoïen in V oorraad bij Prlnt mpi worden eveneen koiteloos toegezonden doch men geiicv luideii lt de verlangde soorten op te geven en ongeveer de prijzen te bepalen Verzendingen naar aUe Landen dcrWereld De caUlogus bevat de Voorwaarden dot verzendingen voor Franco Vracht en Rech Correspondentie In alle talen Geen Grijs Haar meer DE NIEUWE LONDON doet de grijze baren binnen enkele dagen verdwijnen maakt het haar glanzend en zacht belet het uitvallen en neemt de pelletjes van het hoofd S j u 1 j a 1 london Ëischt op den hals van den flacon DÉPosi Verkrijgbaar in flacons van 1 S0 A T 0 Sv5 bij I J C lT Sfabr de Papiermolen te öowrfa De Wonder ffi waarvan op il te Gliii ago vi Yerhoeht werd d garinge iTyH KT Mm r rkrygbK r Do voonisolen vnn ilMan wonilermkT lyi ital uu i d r voorwerp e t Hii ftl NBr iioni n kan wnardnor itutiiti iiii ii n Toorbet ootf oniiolithurti limflu ls melkeven eoo Kfoid sobyuen Onniitbeeriyk voor hot oii Urrl Jit der nlanieu en lUnrenkiinrto an een lung gowenacbt hniHhuitdiilyh appnrtiat tot oiKlerKouking allor TuedmKBmtdilelen op grond van varvalHukiingen en het vleeach op gmnd van trichlnen De m t wator roTendediertion diflvourhötliloote oog niet Eiuhtbaitr tya liet ineu Iiiatlg amrwammeii Biiitonilien li het inxtrnment met een loupe Toor kortiiohtlgHD bot het leien der kleinetBle teis voorïien Oehruikionnwyiing wordt bygevongd VeiEend togen renibotira 3S oU hoogor By vooruitbotaüngilMhtt lO üti voor poito Vfi xeniitinl Merkur Ou uinundit Mantdr harpij 6 Schabert A Oo am M NieawB iatfr tam H7 Voorburgwal 358 d D Hollandsche IJUI Diiuiit iii iliiiliIjI PBIJSNOTBEKING China Congo Stofthee 45 en 50 Ct Grof 50 55 Lekkere 60 1 Conchon 75 Geurige Congo 100 Üntbijt Thce 65 Namiddag Thee 75 Monsters en voorwaarden op aanvrage gratis Voor GOV DA en Omstreken vraagt bovengenoemde Vereeniging een VEETEGENWOOEDIGEE liefst WINKELIER Aanb fr a het hooldkantoor SINGEL 389 AmtUrdam Kaatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen I r HOOGKNCHOOL c Utrecht Op Dinsdag 23 en Woensdag 24 Juni 1896 zal D trein No 21 van Amsterilani en tien Hang vertrekkende reip ten 9 10 en 8 50 voorm zi n tJITJ ESIiOTEli voor het vervoer va i Keizigers van Amitterdam ü S en W P den Haag en Gouda naar Vtrecht loeo en zullen de volgende EXTtlAUEIZIGERSTaEINEN loopen Op Dinsdag 23 en Woe asdag 24 Juni 1896 voor Reizigers V en 3 Mame des voormiddags van Amsterdam de Haag en Gouda naar Vtrecht vertrekkende ongeveer 8 minuten na trein 21 en bovendien op niSSVAO S3 JUNI 189 voor Reizigers 2 en 3 klasse des voormiddags van Bokstel naar Vtreeht en late wouattetnen van Vtrecht naar de richtingen Amsterdam leiden den Haag Botterdam Maas Bokstel en Amhe i stoppende aan alle tusschenstations 1 Voor nadere bijionderlieden wordt verweien naar de Aanpltkbllleilen wmtEMëi De DIBNST van het POSTKANTOOR zal met ingang van i 7 J U 2Nri a S te rekenen van des morgens 4 uur tijdelijk verplaatst worden zi s o a ÓLOin ISIlei weg E SO De Brievenbus aan het tegenwoordige gebouw blijit bestaan en zal gelieht worden op de daarboven vermelde uien Een tijdelijk Depot van Postzegels wordt gevestigd ten huize van den Heer J van REEDT DORTLAND Westhaven 189 Gouda 12 Juni 1896 De Directeur van het Postkantoor Stoox cL bootcLie3n st üESTAFETTEk Rotterdam Gouda Utrecht DAGELIJKS uitgezonderd Zondagen vertrekken 2 Booten van GOUDA naar UTRECHT des morgens ongeveer ten xeoen en des namiddags ongeveer ten vier uur Met de ea goederendienst bestaat ook eene zeer goedkoope relsgelegenhehl eoor Passagiers naar UTRECHT en tnssohengelegen plaatsen Kaïiloor Xieuwe Veerstal De Agent H J MOEKBI EK Ralhreiiier s Rneipp Malzkoftie gezondste en beste koffiebijvoegsel AMERSFOORT iMERSPOORTSOHB MACHINALE Sloom Urood en Bcschuittabriek stoom Automatische Walsen Meelfabrlek Ringbrood is wittelirood i speciale door ringeo omgeven dioiito vormen gebakken wasr door de sneden Rroote rondo bi BcbuUen gelijken wordt van de fijnste Boorten tarwe gomankl is overlieallijlt van smaak on verkrijgbaar alS melkbrOOd alliSrn me 1 uivere onafgeroomde beste melk vermengd in stuks van S s Ct en als waterbrood n stuks van 7 Ct Roggebrood met Krenten wordt van de puikste soorten rogge prima krenten I jn prima roAijnen gefnbricoord is liior door buitengewoon heerlijk en fijn van amaak en zoer gozond idijfi woken lang vertch on is verkrijgbaar In gegarandeerd ge wicht van 1 Kg 12 cent WeenerbrOOdjeS van 2Vi Ot worden van de fijnste ilongaar clie tarwebloem I beste DRtnurboter eieren on andere prima grondstoffen vervaardigd en in expres er voor j ingerichte ovens gebakkon zijn bier door buitengewoon beerlijk en fijn van smaak en VOr I krijgbaar als Halvemaantjes Tampea Profeetjes en Qalleties Prima Roggebloem wordt van de beate soorten rogge gemalen en is verkrijgbaar In i Kg pakjes van 7 ot Onze dépötlioudera mogen niet duurder verkoopen en verandeI ringen der prijzen worden door ons eerst geadverteerd Onze artikelen zijn uitsluitend verkrijgbaar bU onze dépóthouders welke te lierkennen zijn aan de dièpötborden en de wagens Ijesoliilderd met de fabrleljstitelB en W H MEURSING Te GODDA woonhuizen voor depots in huur gevraagd on wordt een dépöthouder met klein gezin gevraagd tegen vrij wonlnghuur matig vast loon plus flinke provisie en tranoo vrachten der volle en I ledige kisten BINNENLAND GOUDA lU Jaoi 189ü Hedenmiddag werd ten Raadlioizs dezer Ge meenta aanbesteed bet ophalen van bet pain en de Toiluis alamede bet uitbaggeren van alle knaaleB zylen kokers en riolen benevens bet reinigen t d aMe daarmede in verband maande patten Ingekomen naren 2 biljetten eo wel van C Furrer N Kois en J van der Laan voor f 2340 en P Ooms voor f 1810 Oader de iDfltellingan tot leniging en vermindering van armoi ile welke in onxo etad worden aangetroffen bekleedt voorzeker de Werkinrichting tot wering der üedwlaryc eene voorname plaats Zy beslaat eedert het jaar 1850 en ia tal van oude en gebrekkige hulpbehoevenden ten zogen geweedt dank zy den stenn van zoovele belangetelteude ingezetenen iie door hunne liefdegaven het Beatuur iu staat stelden voor do verpleging dier miitdeüldeu zorg te dragen De middelen waarov r het Beetuor te be8cbikk n heeft zyn in den laatsten tijd helnas zoo door overiyden of vertrek van vrienden der iuriebting als door de verlaging van den reutsetnndaard en door du toeneming van bet aantal instellingen vap weldad gheid aaonierkfllijk verminderd ea bet Uat zich aanzien dat die middelen nog moer zulten vermiuderen iudieu niet zy die behoefte gevoeteu voor hunne arme mcderaeBScheu eene bydrage aftezonderen hulp bieden Ëen ieder weet dat allen die onderateuning noodig hebben in de Werkinrichting eene toevlaebt kunnen vinden mile zy slechtseenig arbeid willen verrichtten en dat daarin dagelyks een aantal lieden worden verpleegd die ware de inrichtiog er niet evenals vroeger langa de alraten zouden moeten bedelen Zal bet bestour by machte zyn op den iogesl en weg vooritegaan en het goede werk naar behooren te blyven volbrengen dan naoet bat kunnen rekenen op voortdurenden kracbtigeo bijitind van atlen die kunnen en willen bgdragen tot instandhouding der inrichting CommiiRirissen der Wetkinricbting doen een baroep op de bekende en zoo gewaardeerde offervaardigheid van Gouda s ioge etenen Zij vertrouwen dat elen met hen znllen willen medewerken ter bevordering van hec goede do l n dat wellicht ook oade vrienden der inrichting bereid Eollea gevonden worden in meerdare mate ran hunne belangstelliug te doen biyken FEVILLETOX U9 Wel ik weet bet ntet zeker zeide hij met de grootste nnoozeibflid Lydney ia ook lang dat iabij eu de man was breed hier op egn borat wij zende ou dat is Lydney ook Ja mylord hij ba lmeer vau Lydnsy Zijne slobkousen heriDnerden mijaan Will Lester maar ik heb Lydnoy onlangs meteau dergelijk paar gezien Het was Lydney en niemand anders fluisterdeLord Dane den heer Blair toe En de laatste knikte toeatemneDd Wat heb ja meer gehoord vroeg hij aan Shad Ik heb niets meer gehoord mijnheer Zij spraken weinig en maakten alteen grappen over de siaiers en ik sloop weg om uw lonUohap te waarschuwen De heer Blair wendde zioh tot Lord Dane en zij flnisterden eeu ooganblik Daarna werd jongeheer Shad reder uit het venstor getild en hem gelast naar beneden te springeD Toen dit geschied was voegde lord Dane hem tot afscheid toe Shad ga dadelijk naar huis n naar bed Alsje om bet kasteel blijit roaditaipen loop je gevaar voor een dief aangezien er doodgeschoten te worden Als w deze snaken vangen aiilUn w het aan jou a danken hebben ea suit gs eene beloonisg hebben De flooge Raad heeft gisteren verworpen bet beroep van den koopman uit Schoonhoven tegen diens veroordeeling tot 14 dagen gevangenisstraf wegens poging lot omkuoping by eene verkiezing Eveneens verwierp dit collego het beroep van den kastelein te Amsterdam die door het gerechtshof aldaar tot 45 dagen gevangenisstraf was veroordeeld wegens verzet tegen een veldwaebter die op Konin iunedag bet koffiehuis der Wereldbazar op de tentoonstelling aldaar wilde ontruimen toen het sluitingsuur was aangebroken Te Vreeawyk zal een wachthuieje gebouwd worden ten dienste der passagiers die met de stoombarge of den tram onar Vreeswijk moeten vertrekken In eene woning aan den Kadyk te BergAmbacht is een getal vnu mazelen geconstateerd by een kind in Amsterdam woonachtig Tot onderwijzer aan de school met den bijbel te Berg Ambacbt is benoemd de heer W van der Merk te Langerak bez de Lek Thans ia naar aanleiding van de werkstaking bij de firma Hegoul te Maastricht eeu door OO personen uit vérechiilende plaatsen to het laud van Gouda door den heer J J Grootendoret onderleekende oproeping gedaan waarin de poging dtir firma om bet foreeuigingslevou der werklieden te heiommeren of oumogelyk te maken door do zeven bestuursleden van de vetpcuigde gla alijperê van hare fabriek uit te sluiton waardoor retids ell weken de staking van den arbeid door 93 werklieden voortduurt wordt afgekeurd Door aldus te handelen zeggeu de onderteekenaren wordt het grondwettelijk recht tot vereeoiging en vergadering van kracht beroofd en den werklieden die toch reeds in de zwakste positie vetkeeren alle gelegenheid benomen om zich door organisatie krachtiger te maken De verhouding tus cben patroons en werklieden die menigmaal zooveel te weoschen overlaat moet bierdoor nog slechter worden dan zy vaak is en dit behoort bestreden te worden niet alleen door de werklieden zelreo maar door allen die een geleidelyke verbetering der maatschappelyke toestanden noodig oordeelen en daartoe wenscben mede te werken Aan beo die met deze zienswyze instemmen wordt door de onderteekeneren verzocht eene bijdrage voor de werkloüzen te zenden Intm scbeu zal getracht worden door bemiddelingsvoorstellen de stakiüg en de uitsluiting der zooals je er in je leven geeno vorwacht hebt Muak uu lat jo naar huis komt Shad spoedde ich weg hot moest verbouldfn dat hij zich haastte te gehoorzumcu Maar zoodra hij zich op zekeren afataDd vm het kasteel bevond ii niet meer bang behoefde te zijn om betrapt te wordeu stoop hij in eene zijlann en gaf hij zich daar aaa de uitbundigste vroolijkhoid over hij vermoedde niet dat hij bjjna in de armen vau een hoor terecht kwam Sbad stak zijne armen in de lucht o maakte allorloi kluchtige en potsierlijke sprongen hij sprak bij zich zelvsn Ik moet naar Imis en naar bod gaan zegtmylord ja dat zegt hij Maar zoo gek ben ik niet ik wil de klucht zien En ik zou Will Lester nietkennen al heeft hij zwart krip voor hot gezicht Flg op eenmaal werd Sbad aangegrepen Dopersoen die het deed was Lydnoy die van Zeemaiisrust hierheen was gowandohl om op zijn gemak eene sigaar te rooken Wat praat jo over Will Lester en zwart kripSbadP Shad zette het op een kermen Hg was op wog naar hui naar grootje om naar bed te gaan Kleine hu ohelaar 1 riep de heer Lydney uit deuk je dat ik jo kwaad zal doen P Luister eens Sbad het helpt je niet om met mij ileu onooozeliin bloed te spelen dus zet die aardigheid gerust op zij Ik vraag je wat je bedoelt met je gezegde dat Wilt Leitor zwart krip over z jn gezicht had ik wil hot wetou Als je bet mij niet gelieft te zeggen zal ik je mede naar bet polilie bur au nemen en je daar op laten biechten Ik mag het aan niemand zeggen zeide Shad bestuurders van bedoelde vakvereeniging zoodramogelyk te doen eindigen Nu te Aflsen prachtige kazernes gebouwd zyn voor 2 bataljons infanterie met den staf hoeft men de vroegere kazerne aan de Oroningerstraat waarin slechts étjno compagnie kon verhlyven afgebroken Het ia nog on ekend waartoe bet nu ledige erf bestemd zal worden De correspondent vru de N R Ct c te Batavia aeiut onder dngteekening van gisteren Men zegt dat Toekoe Oemar te Lam Pisang is teruggekeerd Door de algomeene opinie worden de onbedaclitïame politiek door generaal Vetter gevolgd door het ter zijde stellen van luitenant kolonel Van Heutsz on de ruwheid v io kolonel Htemfoort afgekeurd Zalerdog vertrekt van Rotterdam per atoomboot Bromoc naar Oost Indië een detachement aanvullingatroepi n ter sterkte van 4 onder ofBcieren en CO minderen onder bevel van don van verlof terngkeerenden kapt der inf O I leger G Reeling Brouwer en onder medegoleide van do voor dat leger bestamde 2 lulta der inf J G Lulz en A A den Hoed Git achtereen volgens b j het departeraeut van koloniën ingekomen tolegraphiscbu berichten botroflüiido Atjeb blijkt dat aau wonden zijn overleden de korporaal J i Weekers nlgemeen stambockouiumer 3911 en de fuselier C Neve nr 3 i785 dat is Rosneaveld de fuselier F van Dongen nr 28305 dat 19 vermist vermoedelyk gesneuveld de fuaolier Fl J Olaeasens ur 40093 dat govnar ijk is gewond de fnteher D Bokma nr 32745 en dat licht gewond werd de 2de luitenaut der infanterie H N Boerngter By de Zaterdag voor de rechtbank te Arnhem voortgezette behandeling van de zduk tegen C j K J 0 de K en F M allen te Wageningen beklaagd van misbnndeiiog welk strafgeding Dinsdag werd geschorst wegens afwezigheid vsn den hoofdgeluigp den mishandelden L W K te Wageningen is door de rechtbank op Requisitoir van den off van justitie rechtsingang Vtrloend tegen voornoemden L W K met bevel tot onmiddellyke gevangenneming Thans waren da 3 beklaagden niet vericbeuen Jawel dut mag je wel je kunt hot mij vrijzegden Wat zul er van nacht voor eene iiliichtplaats lic üben Ik verkies het tu wetou Shad bleef tcgonstnblielen en toen vroeg de hoor Lydnoy Heb je wol eens oen souveroin gPïicii Shad P Jfl ik heb or eon gezien antwoofddo Shod met najtruk op het woord gezien Zoudt ge er gaarne een bezittouP O zoido Bhad hunkerende en watertandondc Ik heb je eens zos stuivers beloofd als je mij de waarheid aangaande de doos zeidot Zog mij nu ook naar waarheid wat er van nncht to doon is cu dan krij je een gouden souveroin Shad zou voor zulk een vorleidotijk aas heol Danesheld mot zijne gfinscho bevolking zijn eigen persoon me le gerekend verraden hebben Kon soiirorein twintig shiitings bet leek den jongen oen schat groot genoeg om alle tamme konijoen die hij ooit gezien had op te koopen Maar Shad s hoofd duizelde Als het komplot dien nacht zou uitgevoerd worden en do hoer Lydney liep op zjjn gemak ren sigaartje te rooken dan moest hg zioh vergist hebben en kon deze niet tot de bendo behooren Shad begreep in een oogenblik dat deze niet tot het komplot behoorde oo dat het eeu misverstand vi n hen was dal zij Lydney verdachten Toch aarselde hij nog hij was bnng zich te branden De heer Lydnoy haalde eeu souverain uit zijn zak en hield hem dien voor De verzoeking was al te groot voor de arme begeerlyke oogen en Shnd verklapte hot geheim en vertelde al wat hg wist aan den heer Lydney Men zou dienzelfden nacht op bet kasteel inbraken het zilver itelto en mylora Zondagochtend wilde een persoon uit Zeeland zioh aan bet tlollandsehe spoorstation te aOra vanbage voor eeu biunenkomendeu trttiu werpen Door omstanders werd hem belet aan zyu voornemen gevolg te geven Op de hoeve van K d £ naby Klnudert hielden eigenaar eu arbeiders Zondagnacht de wacht dat niet als andere jaron de jonge ooievaars zouden worden gestolen Toch is dat weder geschied eu wel onder de volgende omstandigheden Ëene vrouw met eeu kind vervoegt zich iu t holle van den naoht bji do wachthebbendeu en vraagt voor haar eu haar kind eenen dronk water Terwyl zy zich ia buis begeven om haar dien to re ken maakt e n man haar man van do gelegenheid gebruik en rooft de ooievaars Toen de arbeidere en do eigenaar buiten komen wordt bun door den dief bvutoal toegeroepen jelui zyt flinke wakers k heb ze toch weerU Men meldt nit Winterswijk ïn de afgeloopen week ontdekte men aan da coöperatieve atoomzuivelfabriek dat een van da dagelyksche leveranciers zjjne melk vervnlaebte door ze te vermengen met niet minder dan 50 pet water Toen men den man zyn bedrog aantoonde gaf hij vau het geval do volgende naHiurlijke verklaring Ily had zyne ledige melkbus m eeu appelboom opgsbangan om te drogou opdat er toch geen water bj de melk komen zou Toen waf bet begonnen te r g uen eu wao zonder dat de eigennar ar aan dacht de bus half vol water geraakt hy had dit later by bet vullen niet gemerkt Deze moderne regenmeter schynt dus ook de eigeuacbap te bobben dat ze door bygevoegd gewicht niet zwaarder wordt Terwyi de man aldas bet verschjinsel der vermenging op zyne wyze stond te expHceeren bracht de chef vetdwachler eeu bezoek aan de vroQw van den miskenden sobeikunatenaar zy viel onmiddellyk door de mand eu deelde de eigeutijke toedracht mede Nog eeu tweede melkloveranoier derzelfda fabriek is verleden Zaterdag betrapt op vervalschiug Tegen beiden ii procer verbaal opgemaakt Do Java Ct c van 13 Mei meldt De aanhoudend vallende zware regens hebben het terrein op Atjeb onbegaanbaar gemaakt en belemmeren het ondernemen van oflonsieve operation Ooze posten worden weinig beachoten Omtrent de uitwerking van onageschutvuur wordt gemeld dat dit den vyand in de VI Moekima dertig en in Lepong een achttal vermoordon daar kwam het op neder Geen wondor dat het verhaal dun heer Lydney als eoii sprookje in da ooron klonk en hij was zoo vrij te zeggen dut hij de juistheid van het bericht in twijfel trok Ik heb ze gezien zy hebben zioh straks hetzwarte krip over hel gezicht gebonden antwoordde Shad met vuur Het waren Drake en Nicholson en Hen Beecher en Wilt Lester was reeds klaar enzat er op eon boomstam bij Mylord v el mij aan toen ik zeide dat het Lester was hij beweerde datgij het waart Zeide Lord Dane dat ik hot was P herhaaldede hoer Ijydnoy Sbad trok zguo woorden ten halve in vreezende dat hij zich zou braudoii Zij vroegen ton minste was het do heer Lydney of Wilt Lester omdat gy beiden lang zijt Toen ik zag dat hij boos werd zoide ik dat ik erniet op zou durfde uweren wie van u beidon betwas Alsof ik Wilt Lester oiot zou kennen 1 Na nog eonige woorden gewisseld te bebt en tiet do heer Lydney Shad los en verloor cich in allerlei gissingen niot nelende wat hij aan moest vengen Hij was maar al te zeer ove luigd dat Willred Ijes ter zich met stroopors ophield eti in komplotten van Btroopors betrokken was maar hy kon het niet geloovon det bij rich zoo zou vergeten om eeae mis daad fo plegen Ken van beideo bij moest zy verstaud verloren hebben of alles moest hem onverschillig zyn geworden U