Goudsche Courant, woensdag 17 juni 1896

11 13 l i 1 84 8 60 8 67 4 0 6 19 6 51 7 11 7 6 8 8 8 48 8 61 8 67 1 S li S H H V 4 67 H 7 6 ff ff 10 4 e i 8 4 8 6 ff ff ff 10 11 18 46 11 n 8 13 ft 10 18 t 19 S2 11 66 1 44 4 6 4 16 6 0 6 9 6 10 7 80 8 8 47 8 8 8 10 10 7 11 86 HOTTIRDA H n 0 U n 1 9 61 10 1 11 60 U S7 1 44 0 8 44 4 7 4 40 81 17 7 6 8 6 48 10 4 lO li 1 64 4 60 r 6 87 ff ff 47 n 10 86 1 01 H r 4 67 84 ff ff 64 K 10 48 i 08 It u 04 6 41 ff 10 01 ff 10 11 10 4 18 08 U 47 14 8 0 4 04 4 87 10 6 61 6 47 7 46 8 86 10 07 10 S4 worden behandeld brandwonden zweren ud de vingers de zoo gevreesde negenoogen verstu kingen van den voet en wat den niensch b1 meer ouaingenaams kan ten deel vallen Rn by alle gevallen moet steeds het beate succes zyn opgemerkt N ituuriyk worden die geaeziDgeo toegeschreven aan suggestie masr by bekende gevaltea in dp herstelling zoolang blijven voortduren dat aan dien in l ed moeiiyk meer geloofd kan worden Hoe groot die invloed anders is bleek voor eenitien tijd nog meer op komische nyze in een naburig dorp Daar woonde een vijftigjarig man die in zyn teren veel leed had ondervonden doordien hy vreessiyk stotterde Toen hg danookeene advertentie in een der dagbladen las waarbg iemand verzekerde stotteraars in korten tgd radicaal te kunnen genezen b gaf by zich onverwyid naar bet opgegeven adres en bleef daar Op da renbaan van Loogcbamps by Parys kregen de vorige week eenige beeren ruzie met een jockey die een der voornaamste s sportsmen met de karwats sloeg Daarop ontstond een algemeene vechtparty onder de heeren Veracheidaoen haalden een bloedenden nens De Haagsche correspondent van de N Gron Crt c wyst erop hoe de ontbinding io der ctub Borgesios een aannierkelyke kansverbetaring biedt oor de Kieswet wyi b v de heeren Pyttersen Roessing Zylma Honwing MeeateTi en andeien die reeds wankelende waren nu niet meer gebonden door het clubverband wel behlist p rty znllen kiezen vóór de web Volgens dezen zegsman w rdt er gerekend op een 40 stemmen legan de Kieswet Er is een nieuwe spoorwegverbinding tus schen UaUë en Sicilië tot stand gekomen die van Napels langs de westkust tot Reggio loopt Dasr zullen twen stoomveren ferry boats 60 meter lang in de vaart komen om de apoorrytoigen naar Messina op Sicilië over te brengen In verband met deze nieuwe lyn die bet mogelijk maakt in 50 nur de reizigers van Amsterdam naar Messina ta vervoeren beveelt de heer P J W in het Het Vaderland het iuricbten aan van een maandeiyksohen sneldienst der Stoomvaartmaatsohappyen Naderland en Rott Lloyd tusschen Messina en Nederl Indië Die zeereis zou dan slechts 18 dagen tot Batavia en tot Padaog 16i dag behoeven te duren Uen zou van Amsterdam binnen 3 weken Batavia konoeu bereiken Men meldt uit Breda Een winkelknechl die Zaterdag de onvoorzichtigheid beging een v t spiritu bg het licht eener kaars of ta tappen werd daarvan het slachtoffer Op een gegeven oogenblik viel een druppel van het vocht in de vlam en onraiddeliyk stond de kleeding van den knecht in lichtelaaip De bekomen brandwonden zyu zoo ernstig dat men voor zyn leven vreest Door middel van de N R Cc brengt hot departement van Financiën alvast bet volgende ter algemeene kennis aangaande het wetfontwerp op de rywielbelaaling zooals dit bg den Raad van State is ingediend Voor het beryden van den openbaren weg met een rywiel moet meo voorzien zyn van eene van Rijkuwege atgegeveo wielryderkaart die op de eerste vordering van de in de wet aangewezen ambtenaren moet vertoond worden Vnor de kaart moet f 3 betaald worden Directe Spoorwegverbrndlogen met GOUDA ZonierdleDSt 1896 AangevaDgeD 1 Mei TUd vao Greenwich 11 11 lO tO 16 67 11 4 11 11 11 10 8 61 10 81 8 10 7 47 7 41 8 07 9 18 15 GOCDl DEN Riie 16 1 161 88 1 87 8 47 4 45 6118 647 14 7 49 8 16 8 64 64U 4 67 8 01 10 06 t OS 8 1 M I DEN Htie GOUDA Hage 617 80 7 43 8 0 8 18 8 46 lotll 11 8618 8 1 36 9 44 8 40 4 04 4 88 17 0 187 18 7 8 8 i Voorb 6 7 ff ff ff ff ff 10 17 1 41 4 8 6 18 8 84 f Z Zegw ll ff ff ff ff 10 88 ff ff 1 66 4 63 6 80 9 48 Zev 6 8S ff ff ff ff 10 48 1 06 ff ff 6 04 8 ff Qnuda 837 0 8 13 18 9 47 lO K 10 64 18 0 18 8 8 17 3 14 4 08 4 88 1 47 07 488 i8IO 1010 i8 Stopt te Blaiiwqk KraUireg en Nootdorfi LeidBoheiidaB en Hekandorp D T I E o H T e O D D A 10 10 38 11 88 18 60 8 08 8 68 4 4 6 S 10 88 ff ll ff ff 4 16 3 10 81 ff ff 4 84 ff ff 10 44 11 10 18 11 l i 8 46 4 87 17 7 0 18 40 18 49 10 87 8 86 80 1 08 X 8 1 Ï810 7 10 43 1130 11 46 1 4 ïi 4 17 6 6 7 44 8 81 8 6 8 10 88 11 46 eOl D lIT OHT 10 7 18 8 80 3 1711 14 ff 87 ff 11 8 ff 8 46 8 84 11 46 1 87 3 08 8 0 7 10 7 18 7 88 10 17 10 84 10 41 11 07 8 48 9 04 6 17 6 86 07 1 T E K D A M O ü D A 10 41 1 84 9 88 GOÜUA lMSTEÏBi M g 8 10 67 18 10 4 11 6 0 7 1 10 6 1 l l 9 4t 11 18 10 80 10 17 ll dooden du gewonden bezorgde De berichten zgu eteawel zeer Bchaarecb daar de gemeenBcbap mei de VI en IV Moekims door den Tyand belei wordt De Ëurcpeorche fuselien Kerst en Möller overleden aan bekomen wonden Uit Kota Radja werd den 12n aai de J 6 c geseind Volgen berichten loo toekoe Ootnar gebrek san rijfit hebben V ind en regen biyveo aanhooden Gisteren werd op Laradjanioe een api bnit gemaakt uit de tegenoverliggende kampoog Hut hoofd van Lamlehe verliet de c de van toekoe Oemsr en meldde zich met zeven volgelingeu op Lamreng omdat de toestand ia da vallei van Lam Piaang onraogeiyk wordt Do daarin gelegen kampoogahlöven gestadig onder graoaatvnur van lyd tot l worden Lamdjamoe eu Lamtih dour Atjehers beschoten ËD den 13n Gister heeft generaal Vetter eenige posten in de geconcentreerde linie geïnspecteerd en by die gelegenheid zich overtuigd boe nitste kend de vesting artillerie op onderscheidene doelen ie iugeachoten niettegenstaande het materieel zeer verouderd iaUit KotaRadja werd 8 Mei aan de Sum Ct c geseind In den afgeloopon nacht poogden een twaalftal vyandeiyke Atjehers een groote niet gesprongen grnnaat der marine te vervoeren Hat projectiel barste door e n onbekende oorzsHk uiteen een tiental hnnner werden gedood of zwaar gekwetst twee hunner hoewel niet ongedeerd konden nog hulp gaan halen Men achryft nit Utrecht S derk onlieugeiyke tyden hebben we hier wnmlerdokters gehad Menschen die last hadden vnn de huig konden tot voor eenige jaren genezing van hnnne kwaal vinden iudeWyde Doelen waar een man woonde die een drietal haren op de kruin van het hoofd omhoog trok daarin een knoop Wgdo eu de lastige kwasl was verholpen De oude knecht vau de hegraafplaRta was beroemd om het belezen van verstuikte enkels en deed daarin voor geen enkelen hoefsmid in den omtrek onder die op dezelfde onfeilbare wyze over koot geloopen paarden genazen Tegenwoordig woont er in het Lange Rooaendaal de woederiyke genezingen schijnen alten in het boveneinde der stad te geschieden een melkboer geneesheer die door ziJne wondfrbaariyke heTstellingen veel van zich doet spreken Kranken uit den beschnaideu stand menscheu van het vak zelfs gaao oor zich telf of met de bannen tot dezen man ea naar men zegt moeten de resnltatan van hun bezoek steeds verblydend voor de patiënten zgn De melkboer i een zjer fatsoeoiyk men en W6tt door den voortdurenden omgang mpt lieden ait de beschaafde klasse zich ook zeer goed met zflne bezoekers uit de vcrscbilleüde rangen der maatscbappii te bewegen Geld nis belooning voor zane behandeling vraagt hy niet en neemt by zelfs niet uan Wanneer men er op aandringt hem iets te geven dan is dit voor de armen bpstemd of voor den spaarpot zgner kindsren Kistjes sigaren of andere geschenken hom later gezonden yn zoovele bewijzen vaa de tevreden beid zyner patiënten Er worden voorbeelden erbft ld eo van vertrcuwbare zgde van lieden die maanden lang geplaagd waren door duldelooae kiespyo en zich eindeiyk vast besloten naar den tand arts begaven om de kiezen to laten trekken maar nauwelyks in diens woning gekomen de Pfln wegens hunne zenowachtigheid voelden verdwynen eu dan bftaatig terugkeerden om daarna weder door de onhoudbare smart te worden geplaagd In het Lange Roosendaal vonden y echter baat Daar behoefden gwu kiezen te word b getrokken maar gingen y rustig tegenover den melkboer zitUn die hen met een klein Mariabeeldje o er de wang an hei voorhoofd streek onderwyi oenigegebtden prtvelde eu hen eiudeiyk hniswaart tond mei de verzekering dat de pgnzou verdwenen aöQ alvorens tfl te huis waren Op deaelfde wyze i n 7 8 7 B 7 46 l tl 5 1 10 5 1 5 8 40 8 47 8 4 8 1 S IC 7 JS 8 39 i tl 08 8 16 1 94 8 80 7 iouda Moordrecht Kiauworïerlc ORpoUfl Rotterdam BLotterduD OaiwUe Ktenwerlcerk Uoordreoht aouda Boud 7 80 i St 87 lO lS 10 48 1 Z ï ll 7 4J 8 4T 11 i Iegw 7 8 8 66 11 11 Toort 8 07 08 7 6 8 0 lt 10 18 ff ff ff ff 8 18 ff ff 88 8 41 4 l l Gooda 6 86 Oude 6 0 WoardeD 6 0 Ulreoht 6 18 8 81 i7 6 87 8 14 Gtouda iMaUrdua 6 St 11 16 Ambachtfl en bandswerk lieden die ien minste 3 küometürs moeten afleggen vanfaaone woning naar de plaats waar zy gewoonlyk werken ontvangen de kaart kosteloos De beheerder van een winkelnering kan een kaart ontvangen die ook gebruikt kan worden door zjne ondergeschikten om bestelliogeo op te nemen of waren te bezorgen Hnlf geld wi rdt betasald voor eene kaart die in het laatste halfjaar geooman wordt De wet is niet van toepassing op iu Qniform gekleeda müttsiren en ambtenaren van politie en vryge teld zyn kinderen beneden 12 jaar en zg die een rywiel ingericht voQr meer dan ééu persoon beryden gelyktydig met iemand die van een kaart ia voorzien Hoe het ontwerp in hnurwielen voorziet en in t uitleenen van een fiets voor een tochjte of ritje biykt niet De Russische tsanr heeft alweer eenige menschen gelukkig gemaakt Het beeft Z M den keizer behaagd alius schrgft met verscbuldii de onderdanigheid de heer RÖaaing aan t Nieuws uit Moskoo den journalisten het recht te verleenen hun geëmailleerd gunden insigne als orde te beschouwen eu te dragen En bofendien kregen ze ook nog ee i zilveren herioneriogsmedaille en za han namens den tsaar een kroningsuedaille worden nagestuurd Ësn leerling ven de Kweekschool voor de Zeevaart te Amsterdam zou zyne eerste zeereis makai en was raeda aangeraonsterd voor een dezer d gen te vertrekken schip maar kwam niet aiiu boord wel ontving zyne familie een brief van hem waarin by meedeelde dat de reis been en weer op cnik een vaartuig hem tegenstond en hy daarom op eigen t elegenbe d de wereld was ingegran om zyn fortuin te zoeken Met behulp van X stralen is het dr Lewj van Berlyn gelukt op een flooresceerend scherm een afbeelding ta krggen van de inwendige organen vau deu mensch met betrekking van hun ligging grootte eo bewegicgsfunctiën Wanneer het geheele lichaam wordt bestraald door Xlicht neemt men op het scherm waar de schaduw van de verflobillende dichte organen en de vormveranderingan die deze organen bg het verrichten hunner werkziamheden ondergaan Dr Dubois Rejmood en professor Gruumsoh zyn er nog in gesUagd getyk zy in een vergadering van de physiologisehe vereeniging aldaar mededeeldan halsorganen als het strottenhoofd en het tongbeen ziobbaar te maken Laatstgenoemde heeft nog beproefd afbeeldingen te krygen van de pathologische verscbynselen Bg een teringlyder nam hy op enkele plaatsen waar de doorzichtige longen moeaten liggen donkere schaduwen naar hy meent afkomstig van verkalking vau vroeger tuhercaleuse longdeelen In bet hart van wen ander persoon beweert deze hoogleeraar op de plaats waar de kingaoteriën liggen eveneens verklaringen gevonden te hebben die klinisch nog niet waren gediagnosticeerd wgl zy tot dnsver geen aanleiding hadden gegeven tot ziekte verscbynselen Dlreehl S 88 7 0 9 88 Woerden 6 8 8 11 Oildowaler7 0 8 1 ff Oouda 7 18 8 38 9 34 10 10 Al 7 16 Snda 7 11 8 1 1 10 Er i gezegd dat de verhouding tnsschen evangelische en moderne partg en de orthodxe richting in da Synode thans 10 tegen 9 is en dat de classis Zieriksee zoo kunnen makon dat de Synode voor bat vervolgd um zou zijn Het N v d D c maant datditgeheel juist is De zaak staat aldas Wanneer het prov kerkbestuar van Zeeland een orthodox lid uaar de Synode zendt dan kan dit plaats hebben slechts nadat de diensttijd van den tegenwoordigen afgevaardigde den heer Zeeman i verstreken derhalve in 1898 Maar in dat geval IS de Synode nog niet om Want het volgende jaar 1899 wordt de ouderling van een orthodox kerkbestnor Utrecht vervangen door een van een liberaal kerkbestuur Drenthe Do verhouding blyft dus voorloopig dezelfde in het volgende jaar als dit jaar Maar de kans bestaat dat Friesland in dien ty 1 omgaai c In het tnchtboia van den Staat Ohio geven da gevangenen een eigen orgaan t it de Obio Penitentiary Newü c Het blad wordt ia bet tuchthuis geacbref OD gedrukt en uitgegeven Oe redacteur i No 25041 Ofschoon het geheele personeel van de courant in de gevan genis zit is de inhoud van bet blad toohseer opgewekt bet biedt den lezer allerlei gevangenitt nieuwtjes ain en bevat o a artikels over beroemde gevangenen De Ohio Penitentiary Newsc heetfc een oplaag van 2 00 azemp laren In de Vereenigde Staten zyn 30 vau tolke door de gevangenen geredigeerde en nitgegeveu bladen Natuurlgk behoeden de gevangenisbesturen zich de censuur voor In een Silezisch dorp kwam een bruidspaar met getuigen en gevolg op t raadshnis om te tronwen De lui vernamen dat e zich ver gi tt hadden en drie dagen te vroog waren Aangezien echter alles voor t feest gereed was besloot men toch maar bruiloft te hou den al was er niet gttrouwd By hei feest kreeg de bruigom twist met zyn bruid die den volgenden dag bare papieren ging terughalen en nieti meer vau het buwelyk wilde weten Anderhalf jaar geleden werd hei gemeente bestuur van New York gemachtigd om50millioeu dollars paudbrieven uit te geven voor deu aanleg van uieawe wegen en verkeertmiddelen By de onteigenïngsregeltng moest de rechteriyke beslissing worden gevraagd en een maand geleden beeft de rechter in booger beroep zyn medewerkiog tot bet plan geweigerd £ n zulks op groud dat voor genoemde bedrag oamogelyk het geheul werk kan worden bekostigd en er dus gevaar bestaat dat het halverwege zal blijven stakeu Bet ia een eigenaardigheid der Amerikaanscha wetgeving dat de rechter aldus ook op economische t grouden de oitvoeriiig van een besluit der overheid kan verhinderen en de burgery t en een wellicht toevallige meerderheid kan beschermen De plannen zullen dus gewgziiïd of meer geld beschikbaar gesteld moeten worden Maar ook in dit opzicht heeft de rechteriyke macht een woord mede te spreken In het vonnis wordt nametyk ook gewezen op bet bedenketyke voor een stad om zooveel geld te besteden voor een onderneming die groote risico oplevert Zooals het Street Railway Journal van Juni hierby opmerkt zyn bij dergelyke ouderaeraiagen de kosten van aanlag eo da inkomsten hoogst onzeker Met die slechte kansen moiten kapltalistea die hun geld steken in dergelyke ondernemingen rekening houden Zy loopan gevaar eeu deel of het geheel bedrag van hun gestort kapitaal te verliezen of eene zeer magere rente te trekken Mislukt de zaak dan zal niemand hen schadeloos stellen doch gaat zy goed en vooral wanneer de onderneming wordt gerekend een publiek karakter te hebben dan wil het publiek ook in de baten deelen Nergens getdt dit misschien sterker dan by tramwegen Dete geven over het geheel een zeer klein winstcyfer over bet gestorte kapitaal doch ala de ondernemiog goed gaat vergeten de gemeentebesturen de vele lyneo die geen voordeet afwerpen en de slechte kansen die de oprichters hebben gewaagd en verlangen sg van ben dat zy tevreden zyo metdegelyke rente als van fondveu waarbg van eenig risico voor kapitaal eo intrest geen sprake ii t Posterijen en Telegraphie lUP 76T Vacoote directie Post eu telegraaf kantoor Delfzyl jaarwedde f 2000 en vrije woning Borgtocht f 7300 8 0 07 10 84 ff 10 4 ff 8 ff 8 8 41 4 11 10 7 10 7 4 8 4 4 46 8 40 18 7 48 Ofschoon aan de ambtenaren van de beide dienstvakken vrgheid wordt gelaten om licb aan ta melden hebben toch ingevolge de bepalingen van het Kon beaUit van 21 Maart f894 no 17 de ielcgraafambtenareD voor deze directie den voorrang Sollicitatiëo iu ie zenden vóór 1 Juli e k 115 P 77 T Benoemd 1 Juli Tot directeur van het post en telegraafkantoor te Stadskanaal W Mayer thaas commies der posteryen 2de klasse te Amsterdam iot directeur van het post en telegraafkantoor tfl Amersfoort H W Brandt thans gelyke betrekking te Delfzyi tot brieventjaarder te Westbroek P van Heimngen thans postbode te Leideu Verp aatst 10 Juni De brievengaarder J K H i ejdenberger van Aalst naar Goorle 16 juni De klerk der posterijen en telegropbie 2de klasse S de cack van Amsterdam telegraafkantoor naar Lobii 1 Juli De klerken dar postergen en telegraphie 2de klasse C Pel van Amsterdam ielegraafkantoor naar Hoek van Holland en L O de Groof van hethoofdpostkaotoor naar het hykantoor in de Amsteislnat te Amsterdam de klerk der telegraphie 2de klasse M Ë S Upboff van het bgkantoor in de Amstelstraat naar bet hoofd telegraaf kantoor te Amsterdam de klerk dor posttryen en telegraphic 1ste klasse S van Kleef van Arnhem telegraafbantoor uaar Driebergen de klerken der postergen e tetegraphie 2de klasse W A Kuiler van Driebergen nanr Amsterdam van der Helststraat eu IJ Fabar van Amsterdam vau der Helststraat naar Arnhem ielegraafkantoor 1 Sept De commiezen der postergen 4de klasse A C Abhing van i Gravenhage naar Apeldoorn en J M Neajean van Apeldoornuaar Gravenhage Eervol ontslagen 2 Joni De snrnnmer ir J C Verslnjs te Rotterdam spoorwegpostkaotoor no 2 1 Juli De klerk der posteryen en telegraphic 2de klasse Mej K A J Smit ie AmHterdam Overleden 3 Jnui De brievengaarder G K Allaard te Biggekerke BuUenlandsch Overzicht Ëen motie vau den liberalen afgevaardigde Dalzial om de fitting van het Engetsche Lager Hnis ie verdagen ten eitide te beraadslagen over den weinig bevredigendc n staat an zaken van het Huis is louder stemming verworpen Iu den loop der disonsaiëu verklaarde Balfoar dat indien de Education f3ill niet is aangenomen vóór 15 Angnstua de bedoeling toch ie er mede voort ie gaan in deze zitting of audara in dit jaar De regeering hoopt dat tevens zullen afgehandeld worden het wetsontwerp betreffende de locaalspoorwegen de vee siekte de belasting van terrein dat voor dan landbouw bestemd is eu gedeeltelijk zoo niet geheel de voordracht iot wgzigiag der lersche landwei en het wetsontwerp tot aanleg van spoorwegen in Oeganda fn het ËogeUche Hoogerhuis verklaarde de vioe minisier van koloniën lord Selborne dat KOolang het proces tegen Jameson hangende is hei onmogelijk is een commissie van enquête naar de jongste gebeurtenissen in Zuid Afrika ta benoemen maar zoodra het proces geëindigd il zal de enquête plaats hebben Da Duitscha Bgksdag beeft by tweede lezing aangenonifD het wetsontwerp tot reorganisatie der vierde bateljoas Een voorstal van Richter om deu tweejarigen diensttyd bg de wel vast te stellen werd verworpen nadat de nationaalliberalen het centrnm de vrytiiinige vereeniging en de conservatieven zich tegen het voorstel hadden verklaard Het supplementair krediet noodig om hetbeafctiur over ket Nienw Guinea protectoraatover te dragen van de NieuwGuinea Com pagnie op het Bgk werd bg tweede lezingverworpen overeenkomstig het voorstel dercommissie edeu voorieetting der beraadslaging Alles wgst e op dat het republic kei nsch progrem in Amerika zich daidelgk zal verklaren vóór het behoud van den tegenwoordigen goaden standaard De gedel eerden uit de Staten die tot nu toe als twyfelachtig werken beschouwd hellen langzamerhand over tot deze politiek Het door ds Franache regeering in overleg met het gemeentebestnor van Pargs ontworpen plan voor da ientooosielliog van 1900 is thans alle gevaren te boven Het door de Kamer verworpen denkbeeld om de regeering nit te noodigen nieowe plannen op te maken op bescheidener schaal waarby men zich zon vergenoegen mei de door de vorige tentoon telling van 1889 ingenomen ruimte werd iu dtn Senaat weder opgevat door den oudminister Buffet maar verworpen met 184 tegen 60 stemmen Het door de regeering voorgetieldo weiwntwerp werd daarna aangenomen Oe r earing gaf de toesegging dat vóór 1900 de bouwvallen van het gebouw der Rekenkamer dat in de Meidagen van 1871 in de vlamm i is opgegaan zullen worden opgeraind die herinntriug aan d bloedige dagMt waarin de opstand der Commune werd onderdrukt zal dus verdwenen zyn als de tentoonstelling geopend wordt Baratieri tegen wien 10 jaar geeiscbi was is vrygesprokeo by staking van stemmen De indruk is vrg algemeen dat da krygsraad den generaal niet wilde straffen omdat de hoofdschuldigen ongestraft biyven Wie die hoofdschnldigen zyn of als zoodanig worden aangemerkt ia vry duidelyk De tegenwoordige premier heeft 2pzorgd dat de wereld dienaangaande niet iiM nzekorheid behoefde te verkeereei Maar Oftapi c s te treffen is niet wel mogeiyk Toen de advocant generaal fiaccï in hei proces tegen Baratieri 7yu requisitoir nam eindigde bg aldus Ik vervul een heiligen plicht Als gg rechters volgtins uw geweten erkent dat Baratieri een fout beeft hegaan en geen misdryf dan zal ik de aerate zyn die zich neerlegt bg uw uitspraak en er my io verbengeo Het vaderland het leger schaadt het minder wanneer zy een ongelukkigeo en ouf bekwamen dan wei een schuldigen generaal hebben En eeu aiet schuldig werd ailgesprokeu zy t ook op niut byzonder eervolle wyze eu de generaal staat nu alleen asngeteekend als erg ougelukkigc te zyu geweest Van het besluit van den Volksraad van den Oranje Vrijstaat om de convantia mni de Kaapkotooie omtrent den aanlegt en de exploitatie van spoorwegen niet goed te keuren heeft de telegraaf reeds mededeeling gedaan Wg vondsn echter in de Volksstam c van IVIei eeu toelichting vau deze belangryke zaak Verleden jaar besloot de Vryataatscho Volksraad tot de aanleg van verscheidene lynen o a vau eeu lyn tnsschen Bloemfontein en Kimberley van een andere lyn tusschen Harry smith en Betlehem en van een paar graanlyutj a Er werden tenders gevraagd en ontvangen voor het bouwen dezer werken doch geen der aangeboden plannen werd goedgekeurd Topu kwam ds Kaapkolonie op hei toooeel en bood aan om de beraamde spoorwegen te dryven Eeu outwerp cooventie dienaangaande werd in November van verleden jaar tusscheu de regeeringeo van Bloemfontein en Kaapstad opgetrokken en goedgekeurd onder nadere approbatie van de wetgevende lichamen der heide Staten De gesloten overeenkomst was gebaseerd op den lundalag van het reeds bestnande spoorwegarrtingament doch onder gewyzigde geldelgke bopalingen Het liet zich aanzien dat de ontworpen conventie door de wetgevende machten der twee betrokken partijen zou worden aangenomen doch toen kwam Jameson op het tooneel Hei feit dat de Kaapkolonie do basis was geweest van den genieenen aanslag op de vrye Afrikaners opende voor de burgers van den Vrystaat de oogen Ofschoon de Regeering aan den voet van Tafelberg zich gehaast haast had om dadfiyk na de recente opening van het parlemeui de spoorwegcouventie tedoen goedkenren wilde de Vrijstaatsche Volksraad niet toehappen en heeft ten slotte met een groote meerderheid van stemmen de conventie verworpen Het is niet onwaarschynlgk dat men te Bloemfontein rekening heeft gehouden met den zichtbaren stroom in het Kaapkoloniale Parlement ten gunste eaner politieke rehabilitatie van den heer Rhodes en het is zeer goed te begrgpen dat men zyn nationale spoorwegen lie er niet in handen gaf van een naburige administratie die eerlang mogelyk vreer ten dieuRte zou komen staan vau een man die bewezen heeftde anrtsvyand te zyn van de vrije Afrikaners Wanneer deze ooderstelliag juist is dan mag men eveneens aanuemen dat deze eerste stap van den Vrijstaat om zich economisch vrg te verklaren van Eaapkoloniscbe of liever Rhodssiaansche invloeden gtsvolgd zal kunnen worden door verdere maatregelen met andore woorileo dat de thans door de Repnbliek aanvaarde politiek in zake spoorwegen zal worden voortgezet ten einde de inwendige weerbaarhied vau da Staat grooter te maken en het land voor de toekomst te vrywaran tegen list en verraad Dit zoo zgode ligt het op den weg van den Vrystaat om zoo spoedig mogeiyk gebruik te maken van sgu bevoegdheid om de lijn Viljoensdrift Norvalsdrift zelf te exptoieeeren in plaats vao door de Schotsche ambtenaren der Capa Govt Railways Burgerlijken Stand GEBOREN 14 Juni Willebrordns ouders P Baks en J HoUhugsen Pieter Jacobus ouders A M Spee en J C de Gruil Jacoba Adriana ondera L Bisschop en T Binnendijk 15 Diderika PaawMna ondere F K Kiena en J C Poathuma Fgtje Gysberia onders N F Krebs en J Reebeen Levie onders B Gompers en G van Kloeten 16 Maria Bertha ouders E Luxen eu M de Weger OVERLEDEN 13 Joni W Koomen 63 j L Brberveld 84 j 15 J G van den Bosch 2 j B de Boom 4 w A den Os 70 j A M Dille 8 d 16 S W Hooimeyer 3 m M W Wannet 1 j DAMES en HKEREN A an OS Ai Kle weg E 73 37a GOUDA Itoiirs van Ainslonlam Vorkr slolkrs l 91 10 lil 100 lOüv 100 88 6V 86 4V 84 257 S5 8 63 98 9 7 Ö8V 104 filV 761 2 21 22Vu 109 6V lï 5a 650 534 lOO 60 ion aoi 136V ISÖi a 64 100 138 100 as 118 97 202 196 10 5 53 63 18 l 99 2 82 84 101 lOl Vl louv 144 186 18 103 46 100 11 IS 14 UVis 102 78 105 102 33 4 U 180 201 108 107 103 S l HI 121 UI 87 uiv 15 JUNI Nkdeoland Gert Ned W S dito dito dito 3 dito dito dito 3 HosQAU Olil Goudl 1881 88 4 Italië Iu8chrij ing I8i 2 81 5 OosTBNK 01 1 in papio ISH8 ilito iu ïilver 1808 5 PortijQal Oblig met coupou S dito ticket S ftusLAND ijiu AFa Rep v oM l8Ui SlBXlco Obl Buit Sch 1890 6 Vbnbzüela Obl 4 onbep 1881 A HSTEaUAM Oblli Hliou t8V6 9 RoTTBiiDAH Btad lüun L894 A Seü N Afr lUi delev aand Aröudsb Tnb Mij lertificiiieii Ütf 11Maatschappij dito Arnh Ilypothookb pamibr 4 ult My dtr Vorsten aand s Gr Hypolliütikb pumlbr S i Nodürtauuécho baulc anud Nüd Hftudolraaa h dito S W g Pao Hyp b pandbr 5 Roti Hypotheoltb palidbr 3V Utr Hypothoekb dito 3Va OosTBNa Ooat Houg batik aaud KuSL Hypotheokbnnk pandb 4 A MÏUIKA Kquit hypoth pandb 5 Maxw U G Pr Uüii cort 8 Ved Roll l J 9poor w Mij aand Mij tol Ëxpl V St Spw aaml Nod Ind Spoorwogm atind Ned Zuid Afrik 9pni aaiid 6 dito dito dito 189 1 dito 5 j lTALIK apoütwl 1887 89 A Kobl 3 Zuul Ilal Spwmij A li obl 3 pQLHN WarsoUau Weouon aaiid 4 RosL tir ttuss 8pw Mij obl j Baltisolie dito aaud Ksstowa dito aand 6 wftDg Dombr dito aan tCursk Oti Azow Sp kap obl 4 dito dito oi lig 4 AHEuiKA Cönt Pac Sp Mi obl 6 Chic k North W pr C v atind dito dito Witi 3t Peter obl 7 DtiiiVör Si Rio Or Spin oorl t h Illinois Ontrsl ubi Iu goud 4 Louisv it NasbvilloCurt v aaiid Mexico N Spw Mij leliv p o A Miss ICaneas v 4 pet pruf a itid N York Ontario VVusl aand dito Penns Oliïo oblig fS Orogoii Calif Io hyp m goud 5 St Paul Minu Manit obl 7 L d Pao llüofdli n ubliR 1 dito dito Line Ooi Ie liyp O 5 Janaua Can South ort v a utd Ven O K K Oost B Cr 1880 3 Spanje Stad Mmlrid 3 U Neo Ver Ros Hyp Spobl cort Loting voor de SctiutleriJ AFKONDIGING Bnrg meester en Wethouders van Goada Gezien Art 10 der Wet ven 11 April 1827 Staatsblad do 17 brengen ter kennis van de belanghebbenden dat de Loting voor de Scbuttery zat plaats hebben in het Raadhuia dezer Gemeente op Maandag den 22n Jnni aanslaande des voormiddags ten tien ure voor de ingeschrevenen vat dezen jare of geboren in 1871 en ten elf nre voor de ingeschrevenen van vorige jaren of geboren in 18G2 tot en met 1870 ingesloten wordende zy in hun belang aangemaand om op de hierboven gemelde plaata en op den bepaaldeu t id in persoon tegenwoordig te z n of ingeval sg door ziekte of eenig ander wettig beletsel hierin verhinderd worden een ander met hunne belangen of omatandighedon bekend in htinne plaats te doen verachgnen Voorts worden de iuf scbrevenen verwittigd dat de Alpbabetiacha Naamlget voor hen ter inzage ligt op de plantsel ike Secretarie van Woensdag den 17n tot en met Zaterdag den 20o Joni 189G des voormiddags van tien tot twaalf oren Gouda den 15n Juni 1896 Bargemeeater en Wotboodera vooruoetnd R L MARTENS De Secretaris BROUWER KENNISGËVII O BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA brengen ter algemeene kennis dat op MAANDAG den 22n JUNI aansUende aanvangende daa voormiddaga ten 10 nre eene ALGEMEENE COLLECTE met open acbalen aan de bniien zal geschieden ten behoeve van het fonds ter aanmoediging en ondersteuning van den gewapenden dienat in de Nederlanden Namens de Commisvie van bedoeld ionda brengen sy den ingezetenen in herinnering dat de ColUcte plaats heeft niet om dalgene te doen waartoe de STAAT verplicht ii maar om BUITENGEWONE belooningen nittereikeu aan hen die by de verschillentlo oor logen zoowel in 1815 et 1831 ala bij die iu onze OostiodiBche bezittingen lyf en leven voor het vaderland hebbeu veil gehad waarom zy vertrouwen dat een ieder door het achenken van eene milde gift zal willen medewerken tot bevordering van het goede doel Gouda 15 Juni 189G Burgemeester en Wetbondera voornoemd R L MARTENS De Secretaria BROUWER Kamer van Koophandel en Fabrieken De Burgemeester vnn Gouda doet te weten dat by Kuiiiiiklijk bealnit van 4 Mei 1896 Staatsblad oo 70 is vaatgeateld een Algemeen ReglemoDt voor de Kamera van hoophandel en Fabrieken dat art G van dat reglement bepaalt ilAt men om kiezer van lednu eenerj Kamer te syn zal moeten voldoen aan do beido volgeode vereischten A kiezer te zyn van leden van deu Raadder gemeente waar de Kamer is geveatigd B aldaar beatuurder of medeheatuurder te zyn en gedurende ton miuate twaalf achtereeQvolg nde maanden i pweeat te zyn van een bedryf van handel of nyverheid dat ingevolge art 30 van dat reglement vóór 15 Juli e k moet worden opgemaakt eene nieuwe lyst van Kieagareohtigden voorde Kamer van Koophandel en Fabrieken te Gouda waarop overeenkomatig art 7 moeten worden gebracht de namen van Io hen die op do nu nog van kracht zyude lyst van kiezers voor de Kamer voorkomen eo voldoen aan de hierboven genoemde vereischten in art G gesteld 2o hen die van hunne aanspraak om op die lyat te worden geplaatst ichhftelyk hebbeo doen blijken en noodigt mitsdien do belanghebbenden die niet op ds nu nog van kracht zyude kiezeralyit voorkomen raanr ala voldoende aan de hierboven onder A en B vermelde vereischten aanapraak kunnen maken om op de nieuwe lyat te worden geplaatst uit daarvan vu6r 1 Juli ter Gpmeente Secretarie aangifte te doeu volgena bet daardoor vastgestelde forittulier waarvan exemplaren aldaar kosteloos verkrygbaar zyn Gouda 15 Juni 18 De Burgemeester voornoemd It L MARTENS APVERTENTIEN Voor de Ulrüke bewjjzen van hartelijke üeelnemiug uuderronden tydens de ziekte en by het overtyüen van onzen innig geliefden Echtgenoot en Vader den heer JOH AN FREDERIK CORNELIS PIIINUE betuigen v j onzen oprechten dank Wed A I PlUNCE Wbünink M M PBINCE C P PBINCE G PRINCE Huize Rustoord Soeit 13 Juni 1896 Voor de vele bewyzen van deelneming ondervonden by het overiyden van onzen innig geliefden Uroeder en Uehuwdbroeder den Heer J F C PRINCE te Soitt betuigen wy onzen hartelijken dank j C P M MOERBEEKLeiden Princb R O MOERBEEK G PRINCE Goxida h E H PRINCE Schim va dkk Lo fp 13 Juni 1890 Voor de menigvuldige bewyzen van deelneming ontvangen by het overlyden van Mejuffrouw SOPHIA CORNELIA va LOON alhier wordt by dezen vriendelyk dank gezegd NIC TREURNIET Eiec Test Moorireeht 16 Juni 1898