Goudsche Courant, woensdag 17 juni 1896

i o 6 04 m 35ste Jaargang Donderdag 1 $ Juni J800 Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Cente h iedere regel meer 10 Centen liroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Adverteutiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 2fi franco per post 1 70 Akonderlijke Nommeis VUF CENTEN Deondergeteekeflde betDigtzyoeo hartelgken dank aaa de W Ed Z Get Ueeren Doctoren SPBUUT en van ITERSON voor de goede afloop der Operatie Tevens mynen innigen dank aan den W Ed Z üel Heer Ür SPRÜIJT voor de uitatekende Heelkundige behandeling den VV Ëd Heer R A VAN DAM Jr en Echtgenoot Hnismeester en Buismeesteres voor de zorgvuldige rerplegitig en den Portier enHuisknecbt voor hunne goflde oppassing gedurende myne ziekte bewezea Hoogaebtead MAARTEN V4N VLIKT Verpleegde Oade Maonenhaii AVONDSCHOOL voor Ambachtslieden ie Gouda Aan de opterichteu Avonduchool voor AmbachtMlieden waarvan de d Hl tUS aanvangt met l ÖËPTKMBKH en eindigt met 31 MAART moéten worden benoemd Ëeu Leeraar in het handteelte en het boetseeren en de stgl n ornamentteer op eenejaarwedde vau 600 Ëen Leeraar in het hand ei rechtlyuig teekeneb op eene jiiurwedide van 600 Een Leeraur in het bouwkundig en vakteekenen de kennis van bouwstoffen eu hal ma ken van begrootingen op eeu jaarweddevan 600 Ken Leersar ia de natuur schei en werktuigkunde op eene jaarwedde van 250 Een Leeraar in de Nederlandsehe taal en het rekenen op eene jaarwedde van 400 Een Leeraar in de wiskunde op eeuu jaarwedde van 500 Een Leeraar in het boekhouden op een jaarwedde van 50 Ëen Assistent bij het teekenonderwijs voor uameiyk voor het schilderen op eene jaarweddfl van 200 Een Assistent by hut teekenondurwya voornamelyk voor de metaalvakkeu op eene ja wedde van 200 Ken Assiateni voor het hand eu rechtl nig teekenou op eene jaarwedde vau ƒ 150 Eeu Amanuensis voor natuur en acheikundeop aene jaarwedde van 50 De Leeraren die tevens tot Directeur eu Ouder Directeur zullen worden gekozen zuU lea als zoodanig bovendien genieten eea e jaarwedde respectievelük van GOO en 200 Sollicitanten worden uitgenoodigd zich b adres op zegel franco aantemelden b het Oemeeutebestuur van ffouc a vóór den l Julia s Pro Deo FaillisseDieiitcii A ten Sonde Sr eu F M QerhaidS In bo eugeiueldo faillissomeDteu zy m plaats van Mr UNDAAL JACOBS tot KcchterCommisHariaaen beuoejuil reapectievelyk de ËdelAchtbare Heereu Mrs U i üLAK UA NIELS CD £ FEIÏH 0000 stuks De Curator Mr M M SCHIM van uck LOEFt lilt ite ftlllete masta eener Uer eerote biiitaiihuidaohe fabnekei ovt r Sreaomsna loogeuaamde Leger Faarden Dekens iiueten tegen dea ipotpryB van 11 2 76 r Htijk wordeo uitverkocht Osfe dikke oiisrijlbara daken zijn io warm alt een ruls ca 14UX190 om groot dui het gihöele paard badakkend tnet wol op eiiHBid eo 8 bra de atreep n voort een kleine p rtl witte woUene SlaapDekens ruut 140XJ9 om wegKiM aeer kleirif hlüuhtg door vaklui bfltiicrlfbHra fouteQ in liet weefsel aangaboden itri fl 3 B0 peratuk Rustan anders lift ilulittele tÊf Duideiyk gMohreveri Iti fidiirKrea wovdcn ifto Ung il Tuamkwd truiif m n itMnndtnit v u bel t e4nf f otiilpr riiiibuin iinmpl uit B Hnr vitK Maastrlelit Or oie Stut 81 lictidti Druk ïaii A lU lv f Zoon Alleenverkoop voor eeo werelberoeiiid iiatuiirli ik koolzuur ffllNERAALWATER l lMllfim eerste klasse voor bulsclijk en mediciaaal gebruik te bekomen Refleotearende moetea paaseaden Wiokel ea zoo mogelijk Wageu ter beschikking hebben Otferteo onder M V 88 bij HAASENSTEIN VOOLEB A G Berlijn 8 W 19 liet Wissel en ËfTecteokaDloor BAREÏÏDS C 187 WARMOESSTRAAT bij den DAM telephoou G77 koopt en verk4 opi Effecten Coupoij enz Sluit BKLEENINGEN Uitvoering van Speculatie orders tot de meest voordeetiffftte condltit n IMP Uitgave van het Maandblad FORTUNA ƒ i per jaar franco per post proef no turners kosteloos Ken ware Schal voor de ongelukkige slachtoffers der Zeltbevlekkiog Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retaii 8 I XFitRVVAKIM Hollandsche uitgave uüet 27 atb Priis 2 gulden Ieder die aan de verschrikkeiyke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt iaariyks duizend van eeu zekeren dood Te verkrggen bj het Verlags MagavAu te Leipzig Neumarkt 34 franco tegeu inzending van het hedi og ook in postzeguls en in eiken boekbaudel in Holland FEANSCHE STOOMVERVEEIJ KN Chemische Wasscherij VAN II OPI EïMIIEIMF It 19 Kruinhade Hotterdam Gebreveteerd door Z M deu Koning der Belgen HoofddepÖt voor OOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en verven vau alle Heerenen Damesgar derüben alBrok alle Kin dergoederen Speciale inrichting voor het stoom n ïan ploche inautelB veeren bont enz Gordyueu tafelkleeden ens worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onschadeiyk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabriek Q zyu de prgzeu 25 gedaald Te stoomen goederen als nieuw atleverbaar in 3 dagen te verven goederen iu eens week EOZHEIT lil katu u Zgilp Vuirr PABASOLS s CORSET Sfio v S lll l ll ll itf Uan Jschoenen A DAMES Cl BOORDEN S ANCHEÏTEN S niielK n PloolHelH S i O f KANTKNKIUGEN r xydeii ütoffrn Oltpirnituren enz isbn n Liffmanii MARKT 136 Maatscliappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen der HOOGKSCIiOOL c Uliecht Op Dinsdag 23 en Woensdag 24 Juni 189S 7 al O tre n No 21 van AniKtefdnin eu den Jfaiiy ertrekkende reap ten 9 10 en 8 50 loorm zgn UJT4 E8IjOTi l voot het er oer vai lieiiigeta itaAmnterdum C S en W P Uen Ilniig en Gouila naar titrecM loco en znll flkrolgende EXTSAn KEIZIGEBSTREINBN loopen tI Op Dinsdag 23 en Woeiis ag 24 Jm ISêS Toor Keizigera It en H klasse des roormiddaga van Antstei dam den Baag ia Gouda naar Utrecht vertrekkende ongeveer 8 minuten na trein 21 en bovendien op UiySDAO 113 JVNI 1896 voor Reinigers 3 en 3 Masse des voormiddags van Bokstel naar Utrecht en late ueondtreiHtn van Utrecht naar de richtingen Amsterdam heiden den Baag Hotterdam Maas Bokstel en Artihem stoppende aan alle tasachenatations MT Voor nadere bijzon ierheden wordt ve v e en n ar de Aanplakbilielleo Stooz ToootcLie3a st fewrj fettek Rotterdam Gouda Utrecht UAOELUKS uitgezonderd Zondagen vertrekken 2 Booten van GOUDA naar UTRECBÏ des morgens ongeveer ten zetten en des namiddags ongeveer len vier unr Met dezen goedereudieust bestaat ook eene zeer goedkoope relsgelegenfield voor Passagiers naar U IUECHT en tusschengelegeu plaatsen Kantoor i ieuwe eerstal üe Agent II J MOEKUKEK Het groote aantal zenuwkwalen TM WImwbo tdplJD Af tot d TOAMfrunda kenteektnen Yw apopUiU hwa nk rMrU to totfr V tol aiodoaodoold ttA don onootvtjio woiSa ntkóuS oibiltoioido rooDlUtoa Torkrogoo on ij maobu looTooI opoono yaimüitS iSS i oookrovon rbjo QVER ZENUWLIJDEN EN BERO TE bora voarkoMlnfl on gonoiloi binnon koiloj tfjd roodo do U drak roroobon Ii Dit lookjo kovot nlot oUooa tmi kat inMa pnbU k Tontaankaio vorklarlnion omlront bot woion dor donworo thorapirTB jTl i lïi oTRi s R i r j iv pi r i t dwa o lijd k mt d r t d t il door h t bniik iu k n v i d n iyondlr t n w rTTiililUk uS do linjd on pbYiloloilioho ontdokUnr odooo heott dl u bondordo prooboijiinükuo onr do iab I wonld voibioldii n t rwlfl ij in wotonioboppolUk krLxoidoboontoböluaiUUtni l lo wutnopiM lovauon TorkroKoa nltworklnj moor ook vindt mon daarlii woUnaokanvolUko Torbulolüi oa ait do aadUaha kfadaii dio oandoio toaooowUiolowlÏÏISï a aSoatAiUI v n Hl vu tttilnobtUtoi vu koouopluitoto ronoooknndinii oJdoi wolioy iéïïJÏTÏad ÏTSJ ï K t OOI 5 loNrokor o l prrtl MorM oowófcooo ui Kt f s i aooiiii ooB to Biotihi no u riu d n mi bl llblloioo Dr romoor looaooboor olroolo r oo bol booo oal to Aioo aabola n Dr UborinT SaoM i ï Ü t K ooooiboor tlrool or Oir HbnoïtWooMaoiu InMtlaïnSr mSS r u f a 1 0o oo o WO Ir loTEort r faSiS ii MTM loZIrtom Otor otabiont ioobi mil r to W Or 0 aooiaïol lo Lo FÓrrliro nanV Hl fto Cooaoll Coolral ItyMoo ol lo iooll l Fraotrtjk on toIo ondotS o o ooo AaaalloQwloraaanwiaotol moor raolndor aasKadaaa la raaia haoMft n biMiMirug nt prlUilliaarhalil gtjaairikaid Ui taeth fë hagBll ta taaalM reraer U xleken die door leroarte tttrorran werdai rolgen Amutu looiJa virtMMinBan onvtrmogin tot aprelsH iwara tonava MMliHk aHUM itWlMii der lawrlaliUa nat voortitraad eljn plaatialltha iwakte vinwaliklRg van t1iau aa tu én lU tia im4i OHdar aaaaakondiga babandeliiiK geweeat zijn maar door ds bekanda mladalan sli onUttadincMBOD kondwaUrknur wrliveu elBotnaporrn atoomlooi of laebadan K E i ealitc of laniciv baniiai kwaal HTondan habban an teo alotte lij die vr a voor b r r aa ukM redfltihabbaiiwecaiiiTeraobiJtitifileii ati t oli aanhoadand aaiitlg voalta vardeavliii la bal baaM baaflp n met MiaN kald Mkarlagtn aa donkar wordan waar de oagan drukkenda pih Mdar hal vaarbMfM lulling la da ntn het vaalan van kritbaling in ae het alapen van handia en vostaa aaa ftl OaM dria cataKoiiiB vaa nnwlijders aU ook aan ionga meiijai lljdnnda aan bleektuoht en kraohttlaaahald ook aan geioBda lain aan Ionga perionen d a vast met hel hoatd werken pq geeBtellJka reaoUa vUln voorkoman wordt drln eiid aangieraden sifh hat boven vermelde weikje aan t aaluifao b tw lk 0 aaoTnmakaatalDoienfraneaTertoii len wordt rlnor AMBlsrdKBi door H C l r RAN A o HeiliKewer U ttcrdMin P r n NA f TKN HOI FF Aüothekor Korte HootitMf 1 echt foOBHY A IMiRTON Uudp rBctit bij de aaaxiUru V lW gientliich modir inale tnutooiisrcIlinK is dn Dr WrlaniuimM loha QmmM liohantVkt iirMt ui Op da wlJie ÜAor JnriJ met de Zllvrrea H dalll b fero n4 rdan B lUdu ub i m tot preisr iK Ralhreiiier s Kneipp Malzkoflie haxidteBJcaaiaif met roodft letters iet voorai op de t Jïhd iXiViot Maatséhappij tot Exploitatie der Victoria BroPt gevestigd te Rotterdam Zuidbtaak S gezondste en beste koffiebijvoegsel BINNENLAND GOUDA 17 Jaoi 18 VERGADERING tan den GEMEENTERAAD op Vrydag deo 19 Juoi 189G dea uaiaid dags 1 uur Aan de orde Da beDoemiog vau eon voorzitter en van Tier ledeü aD de sterabureaiix ph vau huone plaaUvervaogerB voor de verkiezing van een lid van den Gemeeoteraad op 60 Jum ti s De rekeDiDgeo der gfsuhBidiferde instellingen TAd vreldadigbeid Het voorstel om het optialen vao het paiu en dft vuilnis vau 1 Ju i n s af te doen geicliiedeo door P Oomi Het voorstel om aan H M de KouingiuRegeotes te rerzoekea alhier een kantoor van io en uitklaring e vestigen Het voorstel van Burg en Weth naar aanleiding Tan het verzoek v d M Palsgraaf o n tot hetratiug der Heorenkade Tut correspondent van de Leveosverzekeriog Miiat chapp i van het N O G U benoemd de beer j Slop in de p i ats au wylen den heer H Pusthumus Ouderwyz ers ol onderwijzeressen die willen toelreden tot deae vereeuiging welke boven alle andere aUmnnt gelievefi zich bij genoemden correppondent aan tfl meldeu dis de verlangde inlichtingen g mriie geeft De ftfdeeliug Gouda t der Nederlandsehe R K Volkaboiid zal op Dinsdag 2 Juni 1890 des avonds te SV u f o ït K Leesver eeniging Westhaven eene vergadering hoadfu Punten vau behandeling z u Ingekoxen stukken Veralag doof den Secretaris van deOnderAfdeeling iBulp io Noodc Verelag namens de Afgevaardigden derafdeeliug Gooda van deu Centralen Vergadering Yerkieziug vau vier bestuursleden wegensperiodieke aftreding Xa afloop der vergadering zal er voor de leden gelegenheid zijn zich te laten inscbryveu in bet ziekenfoudi vau de H Familie Voorzorgc Gisteren slaagde te B Grsvenhage voor het ftktQ flXftmeD lager onderwijs o a de lieer C A de JoDg alhier Beroepen hg de Ned Hervormde Kerk te FEViLLETOX los Hoe kou hij Lydney voorkomen dat de zaak werd uitgevoerd of ton minete Lester er vau terug houden Het was van het grootste gewicht dat men hein tegenhield niet alleen om zijn zelfa wil maar ook om zijne fomilie en de heer Lydney werd vuurrood toen hg aan de schande voor Mana en aan de droefheid vau de armen jonge vrouw dacht Terwijl hg in gepeins verzonken ilaar stond zag bij eenige mensrhen voorbg gaan die don kant naar hot kasteel op gingen niet gezamenlijk maar elk op zich zelven en dood stil zij w ren eenvoudig gekleed maar hij harkende er twee on vfist volgens de beschrijving van Shad die ze nacht op nacht bespied had dnt het dienders waren die naar bet kasteel gingen om wacht te houden Be heer Lydney kon niet beter doen dan hen volgen het zou een wanhopend werk zijn iu het boscb naar Wilfred Lester te zoeken en hij koos eene standplaats van wsar bij het kasteel zoowel au achteren als van voren io het gezicht had en daar ging hg op wacht staan Intusschen begaf men zich op het kastofl zoo als gewoonlijk tor ruste zonder dnt de oningcwijden vermoedden dat tr plan van inbraak was of dat Bruff op bleef om politie ageaten bionea te laten Schore eu Vlake de heer A J Warteua cand alhier Het grasgewas van Jeu Polder Stein heeft opgebracht 439 gulden De collecte vau het Zendeling Geooodtehap bedroeg te Haastrecht f 3 83 De veerman toaschen Moordrecht en Goodernk was gistermiddag 12 nar met één passagier op doM IJsel en rooeat eenig touwwerk aan een aaukomeode Haarleramerboot medegBvei D veerschiiit werd aan de zijkant aangevaren door de boot die naar men mede Ifelt steeds b eef doorstoomen inplaats van ta itoppen De veerschuit s oeg tiet ondorstboven en de beide personen natuurlyk te water Beiden werden gelukkig gered en toen door de boot te Gouderab aan wal gezet Het touw zonk naar de diepte en was zoo men zegt ïoor den dienut der Haarlenimerbooten zelf bestemd Zoudagraorgau was te Stolwyk eene groote schare terap lwaurts gegaan om Prof H Gort te hooreu preeken en te zien doopen Men weet t woord doopen heeft in den laititeu tijd heel wat te beteekenen Kn de redenaar heeit gopreekt eu ged iopt beide aangrypend schoon al werd by de laatste handeling de gewone formule niet gebruikt ledere kleine kreeg ren weuscb eu eene bede op de levetiS reis mede d ch telkens in een anilereu vorm Zeer gesticht verheten zeker byoa allen het kerkgebouw Meu schrijft uit Stolwyk Aan t eind vau den Tentweg stond Zaterdagmiddag een wageu met bloemen en de geleider rustte in bet gras van t vermoeieude overal heen trrkken Daar komt een rytaig aan een karretje met een klein bruin paard er voor CU drie personen twee veekoopers en eeu onderwjjzer er op het gezelsclnip kwam van Gouda en moest naar Berg Ambacht Op het oogonblik dat het paard by h m is staat de bloemeukoopraan p en waar eeo dier al niet van sobr kt bruintje neemt een sprong vau den weg in het water met zich voerende de kar en bot drietal t Liep al weer beet af dadeiyk waren verscheiden personen bij de baud om te belpen en al heel spoedig stond alles doornat doch ongeschonden op den weg Toen de boel wat opgeknapt was werd de reii lervolgd doch zouder den onderwgzer dexe was maar v ist voortiit gewaodeld om Be heer Blair deelde dezen laatste in vertrouwen mede dat men dien nacht zou inbreken het licht werd uitgedaan en alles wts gereed Zij wachtten en wachtten de dienders op de hun aangewezene plaatsen de heer Blair en lord Dane zalen fluisterend en in gespannen verwachtipg bg elkaA r en de heer Brulf was ttin hoogste opieewonden Zij wachtten en wachtten steeds voort de klok eloeg écu uur Hot is zonderling dat zij uiet komen mompelde de hoer Blair Kensklaps hoorde men in de verte in het boscb geweerschoten Be dienders kwamen uit hunne sohuilhoeken te voorschijn Lord Dane en Brutf voor wie zoo iels eene orgeboOrdo zaak was waagden hot voorzichtig iii de vestibule te gaan kijken Terug gij allen fluisterde de heer Blair op en toon Nu komt het er op aan Zij ijn in eene hinderlaag gevallen en in het basch aan bet vechten geraakt zfido lord Dane Torug gij allen naar nwe plaats herbaalde depoliliesgent Die schoten zijn louter list orn de opmerkzaamheid van du hosohwachters die zichwellicht in den omtrek an het kasteel het inden af te leiden k beb iets dergelijks verwacht Zij zullen nu zoo aanstonds hier zgn Wat gij ook moogt hooren of zien laat niemand zich bewogen voordat ik het sein geef Zg gingen terug en weder heerschte de diepste stilte op het kasteel Ka zg bieren wachten en wachten Be heer Lydney bleef ook buiten r p zgii post staan wnohtan eu wachten HiJ begon ta vinden dat de deugnieten lang draalden ti boord de zich te spoediger vau droogekleereo te kanoen voorzien De heer 0 G van der Lee te Hekendorp ia door Ged Staten van Zuid Hotlaud en Utrecht herbeDoemd tot voorzitter vau bet watur cbap Snelrewaard Zu d Liuscboteo B hagaD en den Engh Gisteren werden door de arrondisBemeuts recbtbauk te Rotterdam dn volgende vonnissen gewezen W V 29 jaar koopman te BarwotitswaarJer beklaagd vnu diefstal van 30 kippen teu nadeele van Pieter De Groot te Hekendorp werd vrygesproken Daarna stond tereoht VV K 70 jaar zilVflr mid te Schoouhovan Yolgeua de aanklacht zou by deu 30en November jl te Schoonhoveo ten kantore vau waarborg en belasting der gouden en zilveren werken als zilversmid zestien bolle zilveren buekaloten iu ztja werkplaats vervaardigd wegende bruto 4G0 gram hebbeu aangegeven of doen aangeven ter atempeling als verwerkt op tweede fi halte waarvan een slot op 3 December 1895 in tegeuwoordigbt id van hem beklaagde doorgeiuadeu gebleken ia o er de geheele leugt met twee repen onedel metaal ta zyn aangevuld Als getaigen werden gehoord de heeren A M J MouHsault eu H van Calcar respectieveM controleur eu eRiayeur aau bet kantoor vau waarborg te Schoonhoven Door den Ion getuige was den 4bu December jl procesverbaal opgemaakt tegeu W K die den 30eu November op een van hem afkomstig borderel zestien Hollandecbzilveren boekaloten ter stempeling bad aangeboden Op vermoeden dat het aangeboden zifver valscb was werd buiten tegenwoordigheid van beklaagde een der stukken Quorgesnedvn en daarna uadat geconstateerd war dat het zil er onedel metaal bevatte uog een in byzyn van den zilversmid die onmiddellijk toegaf dat alle stukken van één maaksel waren De belast ng voor bet aangegeven ziUer verschuldigd bedroeg f 0 76 per hectogram Beklaagde die zyo meester steek en nog bezit hoewel zgn zoon Willem de leiding van zaken heeft verklaarde op de vragen van den president niet te kunnen antwoorden omdat z o geestvermogens gekrenkt zyn Volgens de deskundigen waren alleen 14 der aangeboden sloten belast en aldus behoetbaar daar twee dor sloten waren doorgeiuedeu terw jl verder door de desknndigea de couclosie werd genomen dat waar beide getiasayeerde sloten w ren opgevnid dit met alle overige tukken het gevat was stadahuiskluk i éu uur Blaun en hij hoorde de icboten in het boscb Hij gaf niet dezelfde uitlegging aan die ach ten als de beer Blair on zg verontrustten hem zeer msar liij kon voor het oD enblik zijn post niet verlaten Jlet was een vochtige onaangename mistige nacht in den voornachc was bat helder geweest maar bot weder was omgeslagen en het wus alles behalve uitlokkend om in de opone lucht op waobt te staan I nsklaps hoorde bij iels maar het was uiet het stille stuipen van boosdoeners die in kwamen breken maar het strompelen van vooten langa den grond Be hoer Lydney lag om zich honen eu ontdekte Sbsd dio met al en mogelijken spoed kwum aanzetten Zoo ben jij hier in plaats van naar kuis ennaar bed te zijn gegaan Val ing met aan als t u belieft mgohecr hggdo Shad ademloos Ik ga naar het kjuLeel omhet aan Lord Bane te vertellen ik weet dal hijop is en zit te wachten Wat wil je hein vertellen Bat zg met oif het kast el willen inbreken maar op den Uall Wat zeg je riep Lydoey uü Zg hebben al ingebroken zij zijn nu aiu dengang Ik heb zo deu ganschen nacht beloerd en zij zijn rechlait naar den llntl in plaats van hierheen gegaan Zij hebben eene glasrnlt uit tta van devensters genomen Nu ging l ydney reosklups eeu licht op Wilfred Lester l ad ingebroken om zich van het bewijsstuk meester te maken dat zgn vader ham niet had willen vertoooen Thans begreep Lydney alles £ n hy bedroog üoh niet W f wUlen hier eeu üet O M by de toeliehtiog van zyo re quiiitoir de wet als leiddraad nemende meende met de deskundigen van gevoelen te moateu verschillen Volgens Z Ë A waahetdoorinydea van een der sloten buiten tegenwoordigheid van beklaagde illegaal terwyl de cooolaisie der deikundigeo als zou de valsohheid der beide beproefde sloten de valschheid der gsbeele party ijsluiteu buiten de wet is Z E A was van oordeel dat alleen bet io tegenwoordigheid van beklaagde doorgesneden slot beboetbnar wap Bet gewicht van dit stut bedroeg 24 gram zoodat de betaating daarvoor verichuU digd tegen f 0 7 per decagram berekend f 0 18 uitmaakt Z E A requireerda een boete va 10 maal het bedrag der belasting of f 1 80 by uietbetaling ie vervangen door 1 dag hechtenis met verbeordverklariug van het geëeiayaerde slot Verder stond terecht D ven der R 21 jaar zilversmid te Sehoouhoren beklaagd vta ia den avond van 26 April jl aldaar moedwillig J Rikkoert een hevigen slag in het aangeKioht gegeveo en hem bloedend verwond te hebben Beklaagde ontkende bet teu laste gelegde doch het O M had voor eeu drietal getuigeu geiorgd die het feii dat alweer zonder eeui e aanleiding van de zyde des mishandelden bleek te zyu geschied hadden zien en boorea plegen Het requisitoir tegen dezeti delinquent die volgeuB ZiË A een valsch karakter beait luidde 14 dagen gevangenisstraf De correspondent van de N R Ct f te Batavia seint onder dagteekeoiog van giitereo Al onze troepen rukken over Lampermai en Kroeng Gloempaog oaar Montaisik op Het N V d D C meldt per bulletin Het gebeeb garoiioen van Kot i Radja ie naar Seuetop en Mon Tasiik gelrokken ter tuchtiging van de XXVI Moekims Morgen keert de troep na een tocht over Kroemg Kali terug De correspondent van de N R Ct te Batavia seint onder dagtvekening ven gisteren Van regeeringswege wordt medegedeeld dat het in Praja op Lombok onrustig i De resident is erheen gegaan Als in 1897 de uieuwe Kieswet mocht worden ingeioerd wat uu wel waarsobyulyk begint te worden dan tal de wyza van verkiezen geheel aodera zyu dan tegenwoordig oogenbhk stil ataan om don lezer op de boof te te bruiifien l waa geen plan geweest om op bel kaatecl ïd te breken Sbad had 7tob vergist De arme verangel jktr wanhopeiidfl Wilfred I ater meen dn lat hij recht bail om dea nachts op dea Hall in ta breken en zich van rSiju eigendom meeaur te maken Als de heer Apperly te huis wni geweeat en hem raad hai gegeven xou hij er miaaohien nooit l09 gekomen Kija maar de heer Apperly wan afwa7 ig en had kortaf in een brief verklanril dal hij zich verder niet met de zaak wilde inlaten Dientengevolge maakte Wilfred Lester eene afspraak mut drie rnannen tlij voorzag EÏcii van alfutelt manr in geval hjj het slot niet open kon kragen moflHt da zware yzeren brandkast weg gedragen worden van daar het talrijk gezelschap Rn heL l overtollig zijn hier bij te voeger dat Wilfred geheel en al buiten bun plan wai om het zilver te stelen dit wat eene afspraak onder hen Zg hadden neg nooit zulk een mtidiidig stnk gepleegd maar de gelegenheid woa te Hcboob om die ongebruikt voorby te laten gaan Lydney slaakte een kreet van schrik en apoedde zich naar den Hall maar toen hij een paar voetstappen gedaan had koerde hij tareg en greep 8had bg den lEraag Je zult niet uaar bet kaateol gaan Shad het is niet noodig dit aan lord Bane te gaan zpggea Ik verkies niet dat je er been gaat Shad bief zijne sluwe begeerlijke oogen op Zg staan daar op de waoht dat docu zij en als ik mylord ga zeggen dat de bende niet komen zal zal hij er mij miaickien voor betalen