Goudsche Courant, donderdag 18 juni 1896

Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA Zomerdlenst 1896 Aangevangen t Mei TUd van Greenwich ill ma 10 18 10 50 11 U U IS U IS 1 8 3 60 3 S7 4 50 5 19 B 61 7 U 7 1 8 89 8 4S 8 81 9 67 18 16 11 39 89 19 48 19 55 1 44 4 8 4 16 liOTTBHDA M 0OIID4 10 7 47 11 60 19 97 19 08 19 47 DEN HAAO flOÜDA eOUDA DEN HAK Uage 6 51 7 80 7 48 8 S0 9 19 9 49 10 1111 3619 991 36 9 44 3 40 4 04 4 33 5 17 6 197 18 7 68 9 98 9 68 Voorb 5 67 10 17 1 41 4 39 9 13 9 34 Z Zegw9 11 10 89 1 66 4 63 4 80 9 48 Z6r 9 99 10 43 8 09 5 04 9 89 9 59 Gnud 8 33 7 60 8 13 18 9 47 10 19 10 64 18 06 19 69 8 17 3 14 4 08 4 S96 1 5 5 47 6 607 488 8810 1010 98 8topt Ie BleiiwHlc Kruiiweg en Nootdorp Leidwheadam eu Hakendorp U T R B C H T G O B D A 10 10 38 11 38 19 60 S 08 3 69 4 46 9 36 7 50 8 09 9 07 10 34 10 93 11 66 4 16 6 68 9 98 10 54 10 81 4 94 9 36 10 44 11 1018 11 l 8 8 46 4 37 5 17 7 09 8 9 8 419 49 11 10 6 9 6 64 7 14 7 418 98 8 54 9 64 11 8 01 10 08 8 19 10 15 8 96 10 97 Gouda 7 80 8 35 9 S7 10 13 10 48 11 15 18 16 19 iS 1 87 8 47 4 45 11 19 40 11 11 19 49 11 96 1 03 10 43 11 30 11 45 19 48 1 08 1 67 4 17 6 85 6 6 6 99 7 44 8 81 8 68 10 39 11 46 O 0 1 DA U TKICH T 10 67 19 55 8 90 3 17 4 35 6 57 6 66 11 14 8 87 M 11 89 9 46 3 84 6 17 7 18 11 45 1 97 S 08 3 50 5 07 6 85 7 8 10 17 10 84 10 41 11 07 AU8TSKDA M 8 O U D A 9 10 49 9 S4 9 58 4 46 9 18 7 4S 9 46 19 10 O O U II A A i 9 59 10 57 10 68 1 Ür zil sgn eergt een dag tbo Op den da der lerkiezing die tbaus mA bestaat worden tusêchen 9 en 4 oor opgaven T n candidaten ingeleverd by d n bargeaieesber van de gemeente die hoofdplaats is van het kiesdistrict Deze opgaven moeten oDderteekendz o door ten mintta veertig kiezers en door ééa of meer personen moet de inlereriog van decatididateniyst peraoonlyk geschieden De bargemeester Ton de hoofdplaats van het district Kendt daaroii aao de burgemeesters der overige gemeenten onverwyld opgaat van de namen der gestelde caodidaten Ën alleen op dis cand daten mogen de kiezers door beel ht t district stemmen Die stpmming door de kiezers beeft plaats binnen veertien dagen na bovenbedoelden dag der verkiezing Alsdan zal van 8 tot 5 uur de atembos geopend staan Stembiljetten xuUen niet meer zooals tbans aau huis worden bezorgd en dus v al de kiezer zgn ateinbiljet thuis niet meer kannen invallen Ten minste drie dagen vóór den dag der stemming wordt door den burgemeester aan de kiexers gezonden een kaart een oproeping voor de stemming Op die kaart staan de naam van den kiezer en de namen der candidalen a de kaart zoek geraakt dan kan de kieper aas het gemeentehuii een andere b komen De kiezer geeft als hg aan de stemming wil deelnomen de kaart aan het stembireau af en in de plaats daarvan ontvangt hg dan van het stembureau een stembiljet waafop de aamen van de caodidaten 7ya gedrukt Uit die oandidateu moet hg dan eon keui doen op een zeer gemakketyke manier hg begeeft zich aan u der lessenaars die in de zaal van het stt mbureau moeten aanwezig gn en teekeut d ar met een kruisje of streepje den naam aao van den candidaat dien hg begeert la dit gedaan den gnat hg weer naar de tafel vod bet stemboreao vertoont de Bchterzyde van bet stembiljet waarop de naam van den burgemeester van de houldplaats van het kie district voorkomt en werpt bet stembiljet dan in de bus Nog op denzelfdeu dtt onmiddellgk na het eiodigKD dtsr stemming uur wordt lu elke gemeente van het kiesdistrict de stembus geopend de stemmen op de onderseheidone caodidaten worden geteld en procafl verbaal van de stemming opgemaakt Die proce tsen verbaal worden dan zoo mogelijk nog den e gAu avond bezorgd aau bet stembureau van de hoofdplaats van het kiesdistrictt waar den volgenden dag de uitslag der verkiezing wordt medegedetiUl Men Bchrgft ait Oudewater Maandag avond te G aren werd ten overstaan van den notaris Van Leydeu en Ritmsn te Amsterdam eo W Krugswgk te Oudewater in t verkooptokaal Frascatie te Amsterdam by opbod en afslag geveild de stoombleekerg de Viyt te Hoenkoop nabg deze gemeente met alle losse en vaste gereedschappen machine eaz te zamou groot 20 aren 90 centiaren Hoogst in bod gebracht doe H Berkhof op f3500 by afslag afgemgnd door E J Verhoof op f 500 beiden van Oudewater Laatstgenoemde werd alzoo kooper voor f 4000 buiten de ookoiten atatea a aeraal 2e Kauku Zitting van Dinsdag 16 Jnni 1896 Het kieswetdebat weid gisteren voortgezet By art 7G nam de Minister over het amen dementMicbiels waardoor He t tfm niug zat geschieden doordat de kiezer met een potlood zwart maakt een wit vakje vóór den uaam vfto den caodidaat zguer keuze Bg het verder debat aanhangende bg art 88 is bepaald dat bet hoofdstembitrean den dag na de stemming om 9 uur des morgens bgeenkomt tot het vaststellen van den uitslag d r verkiezing Het amendement Lucasse op art 126 om Arnomaiden van bet kiesdistrict Goes over te brennaar het kiesdistrict Middelburg werd be omdat de minister en de commissie geen i 40 8 47 8 64 9 1 9 1C 7 95 7 S 7 88 7 S9 7 46 7 66 5 S IO 5 19 5 96 8 38 6 67 9 08 8 1 B 1 94 8 80 Oouda Moordreekt KiauwerVerk Oapells EoHerdom Kotterdom Oapelle Hieuwerkerk Uoordrecht 7 46 Z T M 7 49 8 47 Z Ieg 7 63 8 68 Voorb 8 07 9 08 Huge 8 19 9 18 10 7 oud 5 36 7 66 8 09 9 99 10 19 Oudew 6 50 Wo rdoii5 6 8 19 Utncbt 6 18 t 18 8 41 9 64 10 61 8 1 9 11 87 t l4 Ooud Amitardui 0 8t Ooud 5 91 Bwaar bodden gemaakt aangenomen met 51 tegen 23 stemmen Art 126 in elk district wordt een lid gekozen werd aaogenoman met 68 tegen 10 stemmen Een boete van f 3 wordt gelegd op hen die als eigenaars of patroons verkeerde opgaven doen De Kamer stelde op voorstel vau den voorzitter eeoige onderwerpen aan de orde na af doening der kieswet meent allen onderhe cbikte ontwerpen Voort den spoorweg Batavia Anger eeoe wgziging der wet op de militaire pensioenen der z emacht d interpellatie vnn den heer Cremer betrekkeiyk de sluiswerkea Amsterdam en de grensregeling voor Ledden Bij hervatting van het debat over bet kieswetoutwerp stelde de heer Van Gennep voor eeoe strafbepaling van hoogHtens drie maanden gevangenis of hoogstens f 120 boete tegen opgave te kwader trouw van candïdaten door met kiezers of mede onderteekening der candidatuiir door niet kiezers wanneer het wettelijk minimum van 40 nog niet bereikt is Dit ameodement werd aangenomen met 61 tegen 28 etemmen Daarna h de discnssie begonnen over de ovpr angsbepnliogeu Ër komt eindelgk land lu zicht Met eene gemiddelde snelheid van ongeveer achttien artikelen in het oor stoomde de Kamer gisteren door en vorderde van art 88 tot de artt 160 en ICl waarby de laatste strgd in dit merkwaardige debat getreden wordt liet ii das nagenoeg zeker dat de discnssiën over de Kie wet beden afloopeo De eindstemmingzal dan vermoedelgk worden bepaald op Dinsdag van de volgmide week ten einde aan de Rageering de commis =ie van rapporteurs en hel bureau van de Kamer de gelegenheid te geven de wet nog eens na te gaan met het oog op redactieverbeteringen door het aHiibrengen van durende het debat uoodig ge ge wijzigingeu worden De heer MicIdeU van Verdognen vertoonde heden io de twende Kamer bg de verdediging van zgn later overgenomen amendement tot invoering van de Belgische wijze van stemmen dfl stembiljetten daar te lande in gebruik met de zwarte slemiftkken waarin w tte stipjes moeten worden zwart gwmaakt met eeu potlood dat i bevestigd aan de lessenaar Sedert onheuglgke jaren heerschte de meeuing dat het oumogelgk was op ga ifabriekwo bet personeel Zondagsrust te verschaftnu De praktgk onzer da en heeft dit aoders geleerd en beïestigd dat elfa groote labrieken in den zomer op Zondag kannen stilBtsau Wiedakr VBQ een bewga wil zien mformeere eens te Groningen alwaar io de gasfabriek eeu der grootste in ons land des Zondags iiii t gewerkt wordt en alwaar beter dan ergens elders de gs 4fabnek aan de gestelde ei chen des tgds voldoet Op dezen maatregel heeft grooten invloed de directeur de beer Payenf di 4 er by het Gemeentebestuur steeds op aandrong tot Zondagiruat in den zomer over te gaan Een proef daarmee slaagde nitnemeud en zoo biykt het dat ook op gasfabrieken door het personeel Zondagsrust genoten kan worden Een voorbeeld waarvan door de besturen van andere fabrieken goede nota mngo genomen te worden Gisteren deed de rechtbank te Arnhem uit spraak in de ïaak van N Zerbst te Ede directear eener inrichting voor zennwlijders aldaar die door den kantonrechter te Wageningen was veroordeeld tot i 100 boete of 20 dagen hechtenis omdat bg in Sept 1805 had verpleegd 3 personen die door den inspecteur van het geneeskundig staatstoezicht in kraukzuinigen toestand naren bevonden 10 50 10 57 11 4 u u 11 10 8 56 li Sl 9 51 11 iS 9 31 10 19 10 89 10 8 10 48 10 49 4 57 5 08 6 90 8 48 9 04 STERDAM 19 10 4 11 1 1 5 18 5 10 9 60 7 61 8 66 10 17 11 39 In hooger beroep werd de vorige week tegen hem geëischt f 000 boete of 60 dagen hechtenis tenisDe uitspraak gister leidde f 300 boete of 60 dagen Het Nats departement Edam zal een gedenksteen plaateen voor Jan Nienwenhnyzen in het gebonw waar de Mantachappg tot Nut vau t Algemeen daar ter slede in 1784 is gesticht Omtrent den brand te Aalten wordt van 15 dezer aan de Zutdh Ct gemxld Hedenavond raim half zeven toen de arbeiders de fabriek van de beeren Gebr Driesseo hadden verla en ontstond er brand in het hoofdgebouw waar de spinnerij werd uitgeoefend Aan hlussoben was volstrekt niet te d nken alleen kon men de nabygelegen buizen beschermen Binnen korten tyd waren van het gebopw alleen de muren over De gebouwen der wevery die er dicht bystaan leden hoegenaamd geen nadeel daar ze boven den wind stonden Dit is in de eerste plaats gelukkig voor de arbeiderp die daar bon werk hebben We vernemen tint een eu ander tegen brandschade was verzekerd Alleen de boeken werden gered Men ecbrgft uit Eindhoven De toeloop bg ontèo pater Van den Oever vermindert oog geenszins Btj honderden komen de zieken en gebrekkigen iedereo Dinsdag eu Vrgdag da thans speciaal voor genezing op groote schaal gestelde dagen te voet met karren met rgtuigen en per spoor niet alleen van de omliggende dorpen uit Poel en Kempenland maar velen ook uit het naburige België en uit alle provinciën van ouï land ook uit het noorden De ontvangst eu genezing der patiënten heeft niet meer eiken dag plaats als vroeger in bet klooster of in de kamer van den pater maar op twee gestelde dagen in de aangrenzende kerk wat altijd dit voor heeft dat de patiënten niet meer an het klooster naar de kerk behoeven te gaan als zg verlangen wat te offeren welk verlangen natunrlgk vrg 1gemeen i Ook in de wijze vau genezing ia eene kleine verandering gekomen Het bigkt nu dat het blazen over het zieke licbaamadeel niet bepaald Ier genezing tioodz kelgk geacht wordt wat ook maar gelukkig is want pater Van den Oever s adem hoe sterk ook zou toch zeker te kort schieten om die honderden en nog eeus honderden behoorlgk te beblazen eu de andere paters schijnen niet genoeg op de hoogte ora daarbg behulpzaam te kunnen zijn In plaDts van overblaren te worden ontvangen eel patiënten nu een tot het doel yewgd stukje brood en men egt dat dat even beilzaaio werkt Bij de Staat8conrant van gisteren syn gevoegd de gesloten Igaten der hoogataangesUgeneu in de rgke directe belastinges die verkiesbaar zgn tot leden der Eerst Kamer Zooala men weet wordt sedert de invoering der vermogenseo bedryfabelastingea niet meer in de Igsteu vermeld boeveel de aau lag van ieder dier personen in elke belHstiug bedraagt Dit zou in stryd zgu met de geheimfaooding omtrent de kohieren dier heËBngen oorgesehreveu De Igslen bevatten nu alleen de namen der lioogstaaogeilagenen een op 1500 iuwoners iu elke provincie en het laagste gezameniyk bedrag dat voor het verschgnen op de Igst in aanmerking ia gekomen Hat getal der hooggtaangeslageneQ eo dat laagste bedrag zgn over 1896 97 voor de elf provinciën ala volgt laagste aanslag f 413 48i 700 78 1003 95 853 18i 476 46 1155 93 470 48 477 85è 514 38 294 29 357 81 341 633 552 132 147 223 196 181 87 170 3001 4 50 4 57 6 4 5 11 5 90 8 50 8 10 4 7 8 39 3 44 7 30 4 40 4 60 4 57 6 04 5 10 1 44 1 54 i Ol 9 08 8 14 4 97 Crtnolil 9 33 7 50 9 9 39 Woerdea 9 88 8 11 Oud ir lei7 07 8 19 Goud 7 98 8 39 9 S4 10 10 AiMt rduB St Ooud 7 7 15 8 19 aantal NoordBrabant 339 Gelderland Zuid Holland Noord Holland Zeeland Utrecht Friesland Overgsei Groningen Drente Limburg Da laagste aanelagen loopeo derhalve in d verschillende pro inciëa zeer uiteen Io de meest bevolkte provincie Zuid Hollandt is dat bedrag bgna ïiet hoogst alleen door dat van Utrecht wordt bet overtroffen Iu de minst bevolkte Drente h bet tevens t kleinst Opmerkelgk is het dat de laagste aanslagen iu Zeeland Friesland en Overynel bgot hetzelfde cgfer bedragen Wy beriuDerea bierbij dat dit 50 leden der Eerste Kamer niet allen uit de 3001 hoogstaangeslagenen gekozen behooren te wordee Bij de Grondwetsherziening van 1887 zgc de deuren der Eerste Kamer ook opengesteld voor Nederlanders ten minste 3 jaar oud die eeu of meer booge en gewichtige openbare betrekkingen bekleeden of hebben bekleed welke bg de wel zgn aangewezen Hoevele leden der Eerste Kamer wegens die reden egu gekozen is niet te bepalen In dit hooge Staatscollege hebben immers ook eeu aantal tedeo zitting die zoowel tot de hoogstaangeslagenen behooren ala op grond der opeobare betrekkingeu die zy bekleeden of bekleed hebben vbrkiesbaar waren Daartoe behooren de oud ministers Fgnacker Hordgk te ena benoembaar als oud goaverneur generaal en oud boogleeraar Franaeu van de Putte mr E J J B Cremers Van Tienhoven eu Godin de Beaufort Als vroegere leden der Tweede Kamer w iren behalve al de reeds genoemd heereo mede verkiesbaar de bongataangeslagenen mr Verhegen mr Smitz mr Engelbrts J Ë N baron Schimmelpenuiuck van der Oye Vening Meinesz ook als I orgemeester van Amsterdam of ala oudburgemeester van Rotterdam mr Van Weideren baron Rengers mr Bergsmaeo mr Van Naamen van Eemnes De heer Uahosen was ook verkiesbaar als voorzitter van het College voor de zeevisscheryeo andere nis leden vau Ged Staten enz Alleen wegens het bekle den of bekleed hebben van een boog staat ambt of betrekking 5tgn gekozen de beeren De Boneval Faure oud hoogleer Van Alpben viceadmiraal mr Nebbena Sterling burgemeester van Dordrecht Kist procureur generaal en Geertsema oudminii ter en ood commissaris der Koeingni Van de meeste overige leden der Eerste Kamur geldt intussrhen hetzelfde Immers ook wie eenmaal deel van dat college heeft oitgeraaakt blijft herkiesbaar ook al houdt hg op onder de boogstaang atdagenen te behooren eu al è bij lu geen andere hooge b trekking noch daarin geweest Op dezen grond kou de beer A Prins weder lid der Eerate Kamer zgn In allea gevalle blghb uit deïte opganf dat een zeer groot gedeelte van de leden der Eeruto Kamor met of ni t enkel aU boegstiiaugeslagenen is gekozen De bommen welke deten winter op den strandweg te Scbeveningen stonden zgn naar zee Ook de ni uwe uit en cabg de Timmerwerveu zgn op twee na weg deze vertrekken echter binnen eeuige dagen De onderoeMer van bet Volksbad die begin Juni wilde aanvangen is daarin verhinderd doordat vele bommen op zgn standplaata tusscheo Zeerust eu den vuurtoren zich voor de bariogviaschery gereed maken er staan er nog een vgftig waarvan vele a s week zollen vertrekken Men zal wel 25 Juni Bcbrgvïn voordat te t chev Dingen het Volksbad ongehinderd ïijn goede standplaats voor do gedenknaatd kan innumeu en geopend kan worden De heer P W Jansen te Amsterdam die eeu kapitaal ven f 40 000 beschikbaar Etelde om daarvoor gronden aan te hoopen in de Friesche gemeente Schoterland Opsterland en Harkerland heeft on machtiging gegeven om ook in de Friesche gemeente t Bildt voor zgne rekening gronden aan te koopen die te verbeteren en daarop arbeiderswoningen te slichten Er worden r eda middelen aangewend tot oitvoering vun dit plan 9 67 10 4 10 11 10 18 10 97 9 48 9 47 9 64 10 01 10 07 7 69 7 69 8 8 S IS 8 89 6 81 1 s 9 10 8 6 9 8 7 96 8 47 8 17 6 97 9 84 8 41 6 47 5 61 7 46 11 80 10 4 llMr d ii MD r ed ign er atakkan van den berg nu Tilfi in de Belgische pioiincie Luik naar beoedea gekomea Nu is er weer een verukkiog die een dreigend aanzien beeft Op den spoorweg l iogs deti berg zyn groote rotsblokken af komen gigden ééa spoor is al rersperd en bg de andere zal het niet lang doren De reizigers stappen op het bedreigde punt in een anderen trein over Deingenienrs maken zich zeer ongerust en durreu geen pogingen te doen om het verzakken tegen te gaan daar het leven van de werklui geraar zou loofen Een bataljon infanterie nit Umnswgk heeft Donderdag een marsch gemaakt van 28 KM eo keerde terug bij een temperatoor van 40 C 104 F Onderweg zgn dertig man gevallen van welke enkelen nog ernstig ziek zgn Een officier stierf een kwartier na zijn tehoiskomst aan een beroerte Kenige weken geleden Bteld de gemeenteraad van Amsterdam eene verordening vast ter befieherming van de voetgaugers tegen de rij wielen Nn ia Zondag naar de Tel vernam wegens het rijden op een rgwiel op het gedeelte van den weg voor voetgangers bestemd gaverbaliaeerd t gen een raadslid den heer Oerritsen De overtreding bad plaat in de Vondtilstraat de heer Gerritsen reed op den breeden klinkerweg tusschen de boomeo en de huizen Ë n man van middelbaren leeftgd voegde zich Zondag bij een groepje in een der volksbuurten van Pargs waar men over den dynamiet aanslag op den boulevard ffau smann stond te praten Hjj prees die poging in heftige bewoordingen en toen men hem tegensprak begon hg te roeppo L ve de anarchie Weg met de bourgeois eo de politie f Jelui zult allemaal in de lucht vliegen Daar zal ik voor zorgen De menigte viel op den man aan en deze zoo dood geslagen zgn ware bjj niet nog juist bijtjjds door de gehate politie uit de handen zgoer aanvallers gered en opgesloten Een tiental dagen geleden vt rdweec nit de woning van een koffiehuishonder te Douay zgu löjarige zoon Artbor tiet Ijjk van de i knaap werd Donderdag jl in een moeras teruggevon den Het hoofd was zeer opgezwollen en de tong hing uit den mond Zeventien jaar geleden ging van denzelfden koffiebuisbouder Leroy een achtjarig dochtartja io de nabgbeid der woning eeu büodscfaap doen Het meiaje keerde niet terug Haar lijkje werd vele dagen later uit de rivier opgehaald met een prop in den mond en vele sporen van een geweldadige behandeling De moordenaar van het meiaje is nimmer ontdekt Kantongerecbt te Gouda Zitting van Woensdag 17 Jnni 1896 De volgende personen zgn veroordeeld weg ens Openbare dronkenschap b j 7de herhaling C B te Gouda tot hecbtenisstraf van eene week Overtreding prov reglement op wegen pn voetpaden io Zuid Holland P V te Gouda tot f 1 of 1 dag Te anel varen door het boezemwater van de Gouwe C t O Ie Am terdnm en M h M te Rotterdam ieder tot f 10 of 5 dagen Te snel varen door het boesemvwer van de Gouwe met schepen op leeptoua l D F V B te Amsterdam tot f 10 of 5 d A li V d H te Amsterdam tot f 10 of 5 d Voor het te Gouda vlaoscb of spek bergen vóór dat het door een der keurmeesters gekeurd is M P d B te Oonda tot f 15 of 5 dagen Overtreding der politie verordening van Gouda A M V D hnisvr van A v L te Gonda tot f 1 of 2 dagen J J te Rotterdam tot f 1 of 2 dagen K A te Gonda en Joh d L te Alphen ieder 1 1 of 1 dag C T en P S te Gouda ieder f 1 of 1 d J i K C J S P d J allen te Gouda iedar f 0 50 1 dag L O M en J V beide te Gouda ieder f 0 50 of 1 dag Voor het bg n cht rgden met a n velocipede zonder licht C D te Goud tot f 1 of 2 dagen Openbare dronkenschap J V d H te Gonda D K te Boskoop en C M te tlotterdam ieder tot f 1 of 2 d N S te Gonda tot f 0 50 of 1 dag Bultenlaodsch Overzicbt Het vlot niet erg met de werkzaambeden ia het Dngelsohe Lagerhuia Verleden Donderdag in er een begin gemaakt met de behandeling der Edüoation Billc io derde lecing maar bet eente amendement op art 1 hield de beeren reeds aren lang be ig Met 332 tegeo H ó stemmen werd eindeiyk bet amendement aangenomen waarmee de Eegeering tot verrassing van sommigen barer aanbangerB zich vereeoigd had strekkende om aan plaatsen van niet minder dan 20 000 inwoners een eigen achooloommiBsie toe te taan Het oorspronkel k voorgestelde minimnm waa 50 000 Een volgend amendement nam niet minder tijd in beslag Ën zoo gebenrde het dat toen te middernacbt de discnssie werd verdaagd mea niet verder gekomen was dan het derde woord in den eersten regel van bet eerste artikel Daar voorts bet aantal amendementen legio is ig het niet te verwondereu dat men zich in de kringen der meerderheid oier het lot ven bet geheele ontwerp het voornaamste der Kageeringsvoorstelleo een beetje ongerobt maakt Trouwens die ougernitheid dagteekent al van vroeger aangezien de zittingstyd reeds zeer ver gevorderd is en niemand langer begeert te blyven dan half Augastus Het gevaar dreigt niet alleea van dedwarsdrijvende tactiek der oppositie die natuuriyk alle bengels io dit troebele waU r op het ijverigst uitwerpt maar ook v n al te gedienstige eu yverige vrienden die ouophoudeiyk met nieuwe verbeteringen komen aandragen eo de afi oeuing van zaken op deze wgze nog meer belemmeren Toch laat de regeering zich niet uit bet veld slaan Balfoar verklaarde da als de School wet niet is aangenomen vóór 15 Aog men t 5ch met de behandeling zal voortgaan Iu deze zitting of later Eo dat niet alleen De regeering wil ook nog andere onderwerpen zien afgehandeld Qeuoerad werden bet wetsontwerp betreffende de locaalspoorwegeu dat op de veeziekte de belasting van terrein dat voor den landbouw bentemd is eu gedeeltelijk zoo niet geheel de voordracht tot wijziging der lersehe landwet en het wetsontwerp tot aanleg van spoorwegen in Oeganda De toestand op Creta toont eenigo neiging tot een gunstig verloop Zoowel de Turken ala de bevolking bouden zich eenigszin kalmer dan enkele dagen vroeger Eeu dozyn in opstand gekomen dorpen hebben hun onderwerping aangeboden en vergiffenis gevraagde zegt eeu telegram oitKonslaotinopel Ën een ander telegram uit Athene verzekert Volgens de laatste telegrammen oii Cieta is de toestand minder ernstig sedert de Torksche troepen sommige steden hebben ontruimd f De sultan heeft eindelijk besloten de vertegftiiwoordigiug van het eiland bypen te roepen maar men maakt zich van de uitkomfiteu welke die vergadering zal opleveren weinig illopies Men verwacht meer van een optreden der verscbillende consula ofschoon ook van dat optreden geen al te groote verwachtingen moeten worden gekoesterd De Porte verstaat uitstekend de kunst om alle baar onaangename quaesties op de lauge basu te schniven en als het noodig ia ziet zij er niet tegen op de eene mogendheid uit te spelen tegenover de andere rekende op den onderliugen najjver Dat hebben de Engelscben ondervonden by de Armenische quaestie die door hen met veel voortvarendheid ia elkaar ii geze en die zij met veel decmoedigheid hebben moeten laten zooais zy was Ditmaal echter scbyoen zy vast besloten om zich te doen gelden De te Athene verschijnende Aatjf verzekert dat het Britsche escader der Middeltandscbe Zee bevel heeft gekregen om naar Creta te iteveneo Eo dit bericht werd indirect bevestigd in de zitting van bet Lagerhuis waarin de beer Curzon verklaarde nog geen officieel bericht te hebben ontvangen van bet aan land zetten van Ën gelscbe roepen De Ëngelscbe schepen moeten don toch wul in de nabijheid van bet eiland zyo De Repnbükeiusche nationale conventie te St Loais wordt nog steeds geheel beheeracht door de muntquaestie ondanks alle pogingen der vrienden van Mc Kinlcy om de tariefquaeatie op den voorgrond te brengen Pierpont Morgan een der bekendste financiers der nieowe wereld ziet de eenige remedie voor bet behoud der repoblikeinsche party in een duidelyke verklaring voor den gouden standaard Morgan zegt dat Eoropa by de aanstaande presidentsverkiezing alleen belang stelt in de verklaring over de muntqaaestie indien die bevredigend is dan zat Ëoropa ook Amerikaansch papier koopen Volgeos Morgan ia de gf oden standaard voor Amerika gelykloideod met een bevredigende oplosüing Maar zoolang het Ënropeeacb kapitaal niet weet met welke mant Amerika zyn schulden betalen zal is het huiverig papier der Vereenigde Staten voor belegging te nemen Ook de N Y Haodelsztg meent dat de oitzichteo op aanneming van den gonden standaard door de RepublikeioBche party groot zyn En in dat geval c zegt het NewYorkscbe blad ia de kans op de overwinning voor de Republikeinen onbetwistbaar De democraten zijn gedemoraliseerd en de overgang van KentDckj naar het kamp der ailrermau nen heefk een zeer ongunstigen indruk gemaakt Want Kentucky is de staat van den secretaris der schatkist Carlisle n de regeering bad de grootste moeite gedaan om dien staat voor da go idpartij te behouden Carlisle velf wos opgetreden ora daar de openbare meening te bewerken maar te vergeefs Keotookj verklaarde zich voor vrye aanmuuting van silver onder zekere bepi rktngeb c Volgens het laatste bericht uit St Loois schyut het dat de goudmannen de overwin nlug sullen behalen in het Kepnblikein che kamp De verwacb ing is tban dat het program duidelijk zal spreken vóór Het behoud van den goudon ataodaard zelfs de gedelegeerden uit twyfebichtige staten zyn voor den gouden standaard gowonneu De pogiugeo onder de gedelegeerden aangewend om een beweging tegen Mc Kioley te beginnen blyven vrjj wel vruchteloos Eo als nu oueenigbeid ontstaat tusschen de democraten over de muntquaestie is ds overwinning der Republikeinen geheel verzekerd Dat voor dit laatste du kans groot is blykt ook uit een bericht waarin gemeld wordt dat twee democratische conventies in Chicago sollen besluiten goud tegen zilver te steunen dus desnoods aan een reptiblikeiuschau caodidaat met een gnudprogram de voorkeur te geven boven een democratischen caudidaat met een zilverprogram De vraag is thans alechta of Europa alleen oog beeft voor de muntquaestie looals de lieer Morgan beweert Het kapitaal moge daarnaar vragen de handel zal wel het meeste waarde hechten aao de tnriefquaestie En de staatslieden zien met bezorgdheid onder een repoblikeinschen president de vorderingen der Monrneloer en de uitingen van bet spread eaglism te geuioet FOSTElK ICrBTiT IjIJST van brieven geadresseerd aan oobekeuden gedurende de 2o helft der maand Mei 1896 en terug te verkrygen door tosschenkomst van het postkantoor te Gouda Verzonden van GOUDA II Oevers Arnhem J W Bridré sGravenhage P v Klaveren Boskoop A Fuber Hotterdam De Directeur van bet Postkantoor VORSTBR KEKNISGEVIl G BURGEMEESTER eo WETHOUDERS van GOUDA brengen ter algemeene kennis dat op DIMSDAG den 23u JUNI aanstaande aanvangende des voormiddagfl ten 10 ore eene ALGEMEENE COLLECTE met open schalen aan de huizen zal geschieden ten behoeve van het fonds ter aanmoediging en ondersteuning von deu gewapenden dienst in de Nederlanden Namens de Commissie van bedoeld fonds brengen zij den ingezetenen in herinnering dat de Collecte plaats heeft niet om datgene te doen waartoe do STAAT verplirbt is maar om BUITENGEWONE beloooingen uittereiken aan beu die bij de verschillende oorlogen zoowel in 1815 en 18 U als by die io onze Oostindische bezittingen lyf en leven voor bet vaderland hebbon veil gehad waarom ziJ vertrouwen dat een ieder door het schenken van eene milde gift zal willen medewerken tot bevordering van hut goede doel Gouda 15 Jum 1890 Burgemeester en Wethouders voornoemd E L MARTENS De Secretarifl BROUWER Burgerleken Stand Haastrecht GEBOREN Wilhelmina Everarda ouders G Kompeer en Q Mulder Cornelia ouders J Jappers en D M VuiJK Adriaan oudes A Uittenbogaard en K Verboom OVERLEDEN J C M Raateland 2 w VlISt GEBOREN Alida Francina ouders A A Streng en J Nobel Neeltje ouders T de Hoop en E C Hoogendoorn OVERLEDEN A Faaij 3 j ZeVenhuizen GEBOREN Jansje oudera J A Üijtteobroek en G J Kleij door duizenden Professoren en geneesheeren beproefd toegediend eu aanbevolen Sedert 14 jaren by bet publiek bekend en gezocht als het beate goedkoopste en onaehadelijkête BLOEDZUIVERINGS eo Laxeermiddel RECLAME dat Tooril in het voor en aajaar nrkotea wordt en bu voorkeur genomen in plaate Tan Engelsch nt DronpeTs Drankjes eo Bitter water Niet anders te jerkrögen dan in doosjes i 70 Cents in de Apotheken Het etiket der echte Zwitserscho Pillen Tan Apotheker Richard Brandt moot een wit bruin zijn ran deu Torm zooals boTenstaande af heelding op een rood Teld De dagelgkaohe kosten bg gebruik zjjn slecbts 3 centen Niet anders te Terkrggen dan in doos es k 70 Cents in de Apotheken Hoofddepdt F E TA SANTKN kJlFF Roturdam DAMES en HEEREN A van OS Az Kleiweg E 73 37n GOUDA Beurs van Amsterdam lolkra l is looV U JUNI I Vorkn NEDBHUiND Cert Neil W S 1 1 dito dilo dito 3 lOO dito dito dito S 1001 HoNO B Obl Goudl 1881 88 4 iTiua Inwhrütitig 1868 81 5 I 8 Vu UomN OW inpapie 1868 8SV ♦ V dito in lilrer 1888 6 84 PoKTUOAi Oblig met ooupoa i dito ticket 3 Si Vu RuiLiNu Ubl Binnenl 181 4 4 SS dito OeeoQi 1880 4 U ditoby Kolhi l88D4 i dilo bü Hope 1889 90 4 9 V dilo in goud leeo 1888 fl dilo dito dilo 1884 i 1047 3PANJI Perpet ohuld 1881 4 ni Tuaaiij Oepr CoDT leen 1890 4 7tVi Gee leening nerio 1 Oen leeniuK erie U 81 ZuiuA Pa Blp obl 1898 8 100 Mllloo Obl Buil Sob 1890 fl 96 VlKIIUKU Obl 4 onbep 1881 49 JlvsTtaDAM Obligation 189 3 W RoTTiaDAH ated loeu 1894 3 Niu N JLfr Har dellr uud il Arend b Tab Mli lerliaoalcii BJO UeiiMaatsehappg dilo SE Arnh Hjpolhoekb pandbr 4 lOO UulLMij der Vontenl aand 80 lOr Hypolhoelb paudbr Jl 100 Naderlandiche baak saad 801 Ned Handelmaatwb dito 1S8 N W h Pao Hyp b pandbr 5 84 Rolt Hïpolheokb pandbr SV WL Ulr Hypotbeekb dito S i OosTlsa Ooit Hong bank aand 188 illiSL Hypotheekbank p ndb Vi i AHKalKA Kquit hypotb pandb 6 Max L G Pr lieaeart 8 88 NïD Holl IJ Spoorw Mii and 113 Hij tot Kipl V 8t Spir sand 97 Ned lud Spoonregm land 808 Ned Zuid Afrik Spm aand 8 I O 8 dito dito dilo 1891 dilo S 101 iTiLltSpoorwl 1887 89 A Kobl 8 5n 63 Zmd Ilal Spwmij A H obl S 88 POLIK Wanobau Weenon aand 4 161 Rual Or Euu Spo Mij obl 4 90 BaUiaobe dito and 8 i Failowa dito aand 8 88 Iwaog Dombr dito aand 5 lOIV Kurak Cb Aiow Sp kap obl 4 1 01 lOOV dito dilo oblig 4 100 AmaiiA Cont Pao 8p Mij obl 100 Chic kKorlh W pr Cr aand 144 dito dito Win St Poter obl 7 18 6 18V Denver kBio Or Bpm oerl T 1 18 Illinois Jeotral obl in goud 4 109 LouisT ïNashvUlaCerl v aand 497 Ueiioo N Spw H lehyp o 100 1 l l Uiai Kaouav N ïork Ontario t Wosl aand 14 dilo Penni Ohio oblig 101 Oregon Calif Ie hyp in goud S 78 Si Paul Minn It Manil obl 7 1061 I d Pao Hoofdliin oblig 6 lOS dito dilo Lino M U hyp O 6 83 DiNADl Can South Cort v aand 4 V C Hall kNav leh d c O 14 Amtlerd Omnibua Mij and 1 180 Eolterd Tramweg MaaU aand 801 NsD Stad Amalerdam aand 3 109 Stad Rotterdam aand 3 i 107 BlLOll Stad Antwornenl887 8 108 Sud Bruiael 1888 1 103 HoNO Theiaa Regullr Geiellich 4 117 OosllHR BlaaUleening 1860 8 111 K K OoBt B Cr 1880 8 161 SpAiijl Stad Madrid S 1888 37 N u Ter Bei Hyp Spobloarl 1 lil APVERTENTIEN Voor de menigvuldige bewezen van deelneming ontvangen by het overiyden van Mejuffrouw SOPHIA CORNELIA van LOON alhier wordt hjj dezen vriendelgk dank gezegd NIC TREURNIET Eiec Test Moordrecht 15 Juni 1896 tl Het Iwate onschadelykate n e maakelylcate poBtsmlddel voor HatrcQ en vooral damea en Kinderschoen werk Is de Appretuur van C M MUIier II Ce Berlin BeulhStr 14 Men letteicoed l t op naam en fabrlekaraerk Verkryiftaw by He r n Wl k H ri In uhe awerli lut rlH asvraii m t a waal 0 sl ar SarMaaai Intaai DAMES Attentie