Goudsche Courant, donderdag 18 juni 1896

i o 6995 Vrijdag 19 Juni J896 35ste Jaargang mmm mum Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Coui ant geschiedt d a g e 1 ij k 8 met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nomihers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur dea midd op WOENSDAG 1 JULI 1896 de morgen te elf uren in het Hotel Hbt HatTHUisc aan de Spoorstrait ten overitaan van den Notari G C FORTUIJN DaOOGLEBVER van No 1 Het zeer gunstig bij het Station van den Staatispoorweg en van de Tram gelegen imiïii i wins genaamd HET HEETHÏÏIS van ouds TIVOLI vaatin VMBGUSSISO bestaande in ruime Gelagkamer Comedieiaal 14 Logeerkamer Bergplaatsen en grooten ïuin taande en liggende aan de Spoorstraat te Gouda WyV R No 20 groot 20 Aren Te aanvaarden 15 AugostuB 189Ö No 2 Een HUIS en ERF ingericht tot Kofflehui yiMTia rUBOUNNiya ia de Lange Dwarsstraat te Gouda Wjk H No 117 Verhunrd by de week voor ƒ 2 65 No 3 Een HUIS on ERF met den grond daarvoor en daarachter m de Lange Korte Akkeren te Gouda Wgk P No 404 Verhnord bij de week voor 0 90 No 4 Een WINKELHUIS en ERF en grooten TUIN daarachter aan de smalle zyde van de Karnemelksloot te Gouda Wijk R No 472 over den Trappenbrng groot 3 Aren 40 Centiaren Te aanvaarden 1 September 1890 No 5 Een HUIS ERF en GROND naast bet vorige perceel Wyk R No 473 Verhuurd bj de week voor 1 40 No 6 Ëene S0ÜWUAM0NIN3 Wyk H No 5 met Stallmg Schuur Hooiberg Erven en Uoomgaard a n deu Platteuwegi iu üe gemeente KEELWIJIS groot 12 Aren 40 Centiaren Ktt No 7 Ëen perceel best HOOILAl D liggende in do Twaal f morgen in de gemeente Reeuwijkj groot 3 Hectaren 10 Aren 80 Centiaren No 6 is tot 1 Mei 1897 en een gedeelte van No 7 tot 1 November 1896 verhuurd voor 225 per jaar aan H VaasTBto Het overige van perceel No 7 is terstond te aapvaarden De perceelen zgn de 3 laatste werkdagen vóór de verkoopiug van 10 tot 4 uren en op den verkoopdag van O tot 11 uren te zien Op het perceel No 1 kan dei kooppenningen onder eerste hypothekair verband tegen eene rente van 4 i o ajaars gevestigd blyven Nadere inlichtingen tyn te bekomen ten kantore van voornoemden Notaris FORTUIJN DROOG LEEVER te Gouda INBRAAK k r MERCURIUS J J A Montiia I Crabethst raat 276 Ooiuia Kink lari A illllNKMASS Zoos Allernege bekroond met Ëere Diploma s Gouden en Zilveren Medailles benevens Kere Diploma Gouden Medaille en ertiBcate of Award of the World s Hygienic Exposition ChUayo 1893 is het Wereleeroeind Druiven llorst Hoiii Extrad MELIAINTHE UIT DB Machinale Fabriek DE HONIGBLOEM TAN H K van Schaik Co gevestigd te Gravenhage Geen middel is of kan worden uitgevonden welke de Meiianthe overtreft het is OSUEHBOJEPELIJK het beste middel ter wereld hetgeen de vele en verschillende bekroningen getnigt Het verzacht en geneest OJUUIDDBLIJK de strengste hoest en verouderde borstkwalen Oadelflk na het gebruik der MELIANTHE doet zich de weldadige invloed gelden Het groote debiet en de vele attesten aan de MELIANTHE bewezen zyn de overtuiging dat hare uitnemende en genezende eigenschappen op prijs worden gesteld De MELIANTHE is verpakt in Eacon van 40 et 70 ets en ƒ 1 met gebruiksaanwyzing voorzien van ons Handelsmerk gedeponeerd a d Rechtbank te s Gravenhage 9 Verkrijgbaar bfl F H A WOLFF Drogist Markt Gouda E H ViB MILD Veeretal B 126 te Gouda A BOUMAN Moordrecht J C RATELAND Bos cop B ï WIJK OurfewaT Wie zeker zijn wii de Hcbte Eikel Cacao te ontvangen tesamengosteld on na vele proefnemingen in den handel gekomen onder den num des uitvinderü Dr MichaellB vervaardigd op de boste machines in het wereldberoemde ètabblissement Tan Qebr StoUwerok te Keulen lacht J r n2icfeaclty Bikcl Cacao in vierkanten bossen Deze Eikel Cacao ia met melk gekookt eene aangename gezonde drank voor dagelijksch gebrjfik een 2 theelepd van t pcoder voor een kop Chocolate Als goneeskracblige drank bij gevj van diarrheo slechts met water ta gebrtilken Verkrijgbaar bü de Toorn m te H Apothekers era t Ko U K pHBRmsjea f 1 80 c 0 90 o 0 35 Generaalvertegenwoordiger voor Nederland lulius Mattenklodt AmBterdam Kalveistraat 103 Aileenverkoop voor een werelberoemil natuurlijk kooliuur fflINERAALWATER lüiMiifimii i eerste klasse voor iuiselijk en medicinaal gebruik te bekomen Rcflecteerende moeten passenden Winkel en zoo mogelyk Wagen ter beschikking hebben Offerten onder M V 88 by HAASENSTEIN k VOOLER A G Berlij n 3 W 19 Copae fJR Bois t X 40 la Lllei D ooaNAo TIN noxa Tan da 8 téU Aaoayma wordt gaiaracil ts veraaaalde bamaada flaasohan vau a Liter Inlioud roorMae van het attaat Tan Br P f VAN BAMBl ROOS PioatQeaoh a riso Hilalnitaad Terkrijrbaar b l P H J V WANKUM firma Wed V 3 MELKERT Oosthavan B 144 Gouda S to 03aa To O O t cLieas st ciESTAFETTÉK Rotterdam Gouda Utrecht DAOËLIJKb uitgezonderd Zondagen vertrekken 2 Booten van GOUDA naar UTRECHT des morgens ongeveer ten zeeën en des namiddags ongeveer ieu vier uur Met üezeu goederendienst bestaat ook eene zeer goedkoope relugelegentteUl voor Panaaglera naar UTRECHT en tnsscheugelegen plaatsen Kantoor lïieuwe f eerslal De Agent H J MOEKBKEK Kaatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen SS X i ULstr CLDncL Vierian g der HOOGKSCHOOL Ic Utrecht Op Dinsdag 23 en Woensdag 24 Juni 1895 zal D trein No 21 van Amnterdam en den Haag vertrekkende resp ten 910 en 8 50 ïoorm zyn UIXCKStiOTESI voor het vervoer van Reizigers van Atnsterdant Ü S en W P den Haag en Qouda naar Utrecht loco en zullen de volgende EXTRAREIZIGERSTREINEN loopen Op Dinsdag 23 en Woe isdag 24 Juni 1896 voor Reizigers Ie en 2i klasse des voormiddag van Amsterdam den Haag üx Qouda naar Utreeht vertrekkende ongeveer 8 minuten na trein 21 en bovendien cp DIN80A0 23 JUSI 1896 voor Reizigers 1 2 en 3i klasse des voormiddags van Bokstel naar Utrecht en late aBOndtretneu van Utrecht naar de richtingen Amsterdam Leiden den Baag Rotterdam Muas Bokatel en Arnhem stoppende aan alle tusschenstations MT Voor nadere bljjunderlicdeii wordl vernezen naar de Aanplakbilleilen Aan Zenuwlijders en Zenuwzwakken Tbaai is tie 36a uplage verscbenea vau liet boult De 2e uuwziekten en Beroerte Middelen ter voorlco Beproeld ea aanbevolen door de beeren i rof Ur Merinlére l orijs Prengruber Diyardin Bau meÜS Parijs Boachot P rij8 Oeli lUtU Dr Sobering Km ifz Ratli Dr Cyurkowooti ky Weeneu Opperilafarts Dr JeobL Weeuen Oppersufaru Dr Sobiesl Vaat UbefartaDr DarSeS Psiij Chef nrls DrFrestier Aken Oiatrioisarll Ur OrOSSmanU oliiii eD uit DistrirtsnnaUr BUBbach i irk K rauVati Dr steingreber Charenton oniul Ur V Asoheubaoh Corfu Dr inetl CorraZZa Venetië ADgeVille Parijs I avabre Parijs Wille Tuufkirchan u n CablliOt ArcBcliou II Fortget Lonzao OuillOaeaU Bordeaux LabatUt Bordaum BOUgaVel La Perrière L Hirsohïeld Weoneii II Lleber lunsbruck Hammer Plauen II Weiner Woeneu AUBt Brootou MatuBohlecbner Bri n ming en genezing tiet doel an dit werkje IB keouis te verspreiden umtrent Jen aard der unuwztvakte hare oorzaken en gevolgen onderneht tu gevou en genezing te viuden Uet handelt over het bekend worden van de Pbysiolugieche ontdekking lioe op de eeuvoudiget denkbare wgzo op ons zenuwgeslel kan gewerkt worden en wel met een succes dat zoowel een groot aautal uitstekende artsen als de geneeskundige pers aanleiding tot discussie gegeven heeft liet wo dt derhalve aaa ieder die aan ziekelUken zenuwtoestand of zoogenaamde zenuwaohtlgueid lijdt welke zich kenmerkt door habitucele hoofdpyn migraine congeatle groote ge voeligbeid opgewondenheid Slapeloosheid algemeene liohamelijke onrust en onaangenaam gevoel verder am zieken die door Beroerte getroffen zijn m aan de govolgen daar van Igden zoowode aau erlammlngOQ Bpraak verlles of moeielUk spreken Stijfheid in de gewrichten en voortdurende pUn in ciezeive partleele zwakte toestanden zwakte van geheugen Slapeloosheid enz jn die reeds geneeskundige hulp inriepen en door de bekende hulpmiddelen als onthoudings en koudwaterkuren inwrijvingen eleotriseeren galvaniseeren darap modder of zee baden geene genezing of betering verkregen eindelijk aan alle personen die vreezen door beroerte overvallen te worden ou daartoe reden hebben wegens verBchijnselen van voortdurend angstgevoel beoeveldheid van hoofd hoofdpijn met aanvallen van dui e ligheid flikkeren en donker worden voor de oogen drukkend gevoel onder het voorhoofd Oorsuisen kriebelen ea doof worden van banden en voeten Tevens aan allen die tot de bovengenoemde cathegoriéa vau ZOnUWllfdersbehooren zoomede aan bleek ZUOhtige en daardoor tol zwakte vervallende jonge meisjes ook aan gezonden zelfs jeugdige personen die veel geestelijken arbeid verriohten en die de reactie £ et voora 1 op de met rood letters O EiSI fs verkrijgbaar MaaHehappij tot Exploitatie der Victoria Bron gevestigd te Rotterdam Zuidblaak 8 der geeatelijke bezigheid voorkomen wUlen dringend aangeraden zich in het bezit van bovengenoemd boekje te alellen dat franco m kosteloos te vorkrijgeu is te Amsterdam M OLÉBAN t Co Heiligeweg 42 Rotterdam F E van santen K01 FP Korte Hoofdstaeg 1 ütreCbt LOBRT U PORTON Oudegrachl b d Qaardbrug P S2 BINNENLAND GOUDA 18 Jaoi 189ü Bg kou besluit is beoosmd tot leeriar aaa de ryita hoogere burgerscheol albier A J Poetma tbaoa ieeraar aau de boogere burgerschool eo bet gymoasiDDi te Baeek od A J Postnia Tooraoemd gemacbtigd tot gelgktydige waaraeming rao bet ambt van Ieeraar aan bet gymDasiuiu a bier in de gisteren g houdet zitting van da afdeeliog Toor de gescbillen van bestnur vm den Eisd van Siute was o a ingekomen bet navolgend konmkiyk besloit boudende beflisaing in nlb bet adrea van den Raad der genieenle Gouda daarbij ingeTolge art 148 d r provinciale wet en art 125 der gemeentewet benlisfllog verzoekende in bet tnsicben de provincie Zuid Holland en de gemeente louda gerezen geacbll over bet onderlioad van de boorden der Turfningelgracht in dia gemeente Beslist is dat de provincie Ï uid Uolland SHdert den len Jnnnari 1895 belast is roet het beheer en onderbond van de boorden der Turfsingelgraobi In een bierbai aan de Prins Hendrikkade te Rolierdam ii Dinsdagavond een ITjarig meifije aangebonden dat de oa eriyka woning Ihiw ontloopMi WA8 Blijkens telegrapbiscb bericht is de stoom boot Drumtnoüd Castle van de Donald CnrrieIgn komende van de Kaapstad gisfersn naby Oncssant een der Nf rmandiflcbe eilanden gezonken Tweehonderdvyflig mensehen kwamen daarbg om Eéo ia gered althans volgens het laatste bericht De koopman G J N te Schoonhoven wiens cassatie beroep van het vonnis waarbg hg tot 14 dagen gevangenisstraf werd veroordeeld wegene omkooping by eene verkiezing door deu Hoogen Raad werd verworpen heeft zich tot de Koningin gewend met verzoek die straf in eene geldboete te veranderen Een adres van eenige ingezetenen te hoouhoveiy ni dit verioek te atfonen is in den boekhaifdel van de firma S W N van Nooten aldaar ter teekeniog gel d Oe Ghristelyke Werkliedenvereeoiging in Den Haag ontstaan doordat een aantal leden van Patrimoniam zich afscheidden heeft zich na aangesloten by de Ghristelyke Werklieden FEVtLLETOM ËD JB zoudt een mooi stok uitrichten I hernam de heer Lydney die liat met list betaalde Je zoudtze op het kasteel gaau gerust atelleu en boe woetje of de bende soo sli je ze oosint als zij op den HsU ifgedaan hebben hisr niet zal willen inbreken Denk je dat lord Dane je daarvoor dank zou veten f Shad zette groote oogen op Daar bad bij niet aan gedacht Houd ja mond Shsd dst ia al wat je te doen Btsat Bemoei je oiet met deze zaken en vooral niet met Wilfred Lester Als ik boviod dat ja gehoorsasm bant geweest zst ik je nog veel meer gevendsn een aourerein Nadat hjj dit gszexd ksd spoedde hij sioh in allerQl naar dan Hall Sbad bleef bealuiteloos staan maar de verzoeking om de klucht te zien wss al te groot en h sloop den beer Lydney aehteroa Lyduey was in een oogenblik an den Hall Hi stond dieht hg bet hais even atil om sioh te bezinnen maar alles wss soo atll als het graf Ër was niets te sien of te hooren de luiken waren voor de vensters da bewon rs waren In diepe rust Hy begon te gelooven dst die goddelooze 3bsd hem beet bad gehad toen hg eensklaps ïn het huïa eea pistool koorde afsehistsn Op hetielfde oogen vereeoigingen van de Ned Berv Kerk ts Rotterdam en etdere Door de Staatsspoor is bg g genheid derlandbonwtenioonstetling op 5 26 en 27Aug te Woerden vry vervoer op de terngreistoegestaan voor onverkochte uvende dieren envoorwerpen op de heenreis Inarheen op barelünen vervoerd l Uit Gennep wordt gemeld dat een bnisscbilder a daar zyn knecht met een mes heelt doodgestoken De knecht had op zyn verjaardag yn vrienden getracteerd waaraan ook zya baas had deelgenomen Door den drank verhit kreeg de baas oneenigh id met Kyn vrouw waarin zich de knecht mengde waarby de baai EÓo drifiig werd dat hy den knecht met een mes in de zyde stak met nek gevolg dat deze kort daarop een lyk was Door de politie is aangehouden een bnisknecht die ten nadeele eener dame in dd AlexBoderstrast te s Gravenhage by wie by in dienst was een aantal zilveren lepels en vorken had ontvreemd ter waarde van raim f 100 MeermaUn verneemt men bier en daar de opmerking dat van advarteerea over bet algemeen weinig heil is te wachtao boewei het eeo vaak gecooatateerd feit ia dat voor het welslagen van vele bandelsoperatiën de reclame een en alles is Een Daitscb blad Ulands WocbenBcbri t bevat een eigenaardige mededeeling omtrent da kosten die alzoo besteed worden ten behoeve der reclame Voor hot nieuwe welbekende vlekkenwater Opai waarvan de prys per fiescb 25 40 en 70 cent ia werd aan reclame besteed iu één maand de som van lO OOO Mark Na de ontbinding van de club van liberale Kamerleden der fractie Borgesius is het plan gevormd tot samenstelling van eene nieuwe groep Borgesius Deie clab hield in het gebouw der Tweede Kamer eene samenkomst De correspondent der N B Gt te Batavia seint onder dagteekening van gisteren Onze troepen gibgen gisteren tot Lampasei Zy ondervonden weinig weeritand en leden geen verliezen Een later telegram Inidt Van rQgeeringswege wordt med edeald dat de tocht gisteren tot Kroeng Gloempang werd blik kwam eene gedannte die hg in de duÏBternis niet herkende baaatig uit de voordenr atuiven en sloop rechtsaf in hst struïkgewaa vooraan in bet boBoh Even haastig en misaohiso waa het een onvoorzichtig atuV stoof Lydney het huis in verwarde gedaohteu om de bewoners bg te slaan en Wilfred te beschermen lispen hem door het hoofd Jongeheer 9had had niet gelogen Ër was eene ruit dit een der vensters schter in het huii gesneden Drake liet zich door de opening nsar binnen glijden en maakte het vftister loi om de overigen binnen te laten Toeu allen goed en wel binnen wsren atonden zij stil ons licht aan te ateken te luiateren en wellicht om tot adem te komen Inbreken was hun vak niet en naar alle woarsohijniijkheid klopte hun harl van angst Dezen kant uit fluiaterde Wilfred Lester die natuurlijk den weg keude in het oude hnia Hij bracht hen in de vestibule en zoo den gang door nsar hot studeervertrek van zgn vader De sleatel stak in de deur en zij kwamen zonder de minste moeite binnen en gingen aan het werk Wilfred Lester psste de sleutels np de brindkast Ben Beeeher lichtte bg Drake hield de waoht aan de deur in geval van overrompeling en Nicholson stond toe te kijken Het slot van de brandkast ging met een der aleutels gemskkslgk open Zg zogen er zonderling uit met dat krip over hun gezicht en er zou zoo als zg dsar stonden eene belangwekkende schets van heo hebben kunnen genomen worden Wilfred Lester kon bet bewijsstuk niet dadelijk vinden de kist was opgoprppt met papieren en in zgne haast raakte hg er in verwardEe ige waren mst een rood bandje vsstgabondsn uitgestrekt Gewond warden de kapitein der infanterie M W TbiJBseo en 12 minderen gedood 4 minderen Heden is de tocht tot de XXVI Moekims uitgestrekt De Tt i ontving het volgende telegram Kroeng Qloempang en Montassik tyn verbrand Bet Nieuwa v d Dage mfldt per bulletin Excursie XXVI Moektms afgeloopen Gesneuveld sergeant Zeig ridder M W 0 3ekl en 2 minderen gewond kapt inf M W Thijsaen niet ernstig en 16 minderen De eisch tegen deu gewezen gemeenteïcore taris ts Alkmaar Nnhout van Veen is 2 jear tegen Poll diso gewezen gemeenteontvanger 3 jaar gevangenisstraf en ontzetting van het recht om ambten te bekleeden Uit den Haag wordt gemeld De bekende sohutlerplichtige DoyveMtein moest gisteren voor den sobuttersraad versehyoen om de uitspraak van Gedep te vernemen op het door hem tegen zyne veroordeeling tot geldboete ingestelde booger beroep en tevens om zich te verantwoorden wegens andere hem inmiddels ta last gelegde vergrypen tegen de tucht Ditmaal werd hy naar bet gebouw van den Kaad op de Groote Markt gebracht zittende P een reasaohtig mat rood doek bekleed hobbelpaard dat op een wagen der bakkery de Volharding was geplaatst Aan het hobbelpaard was een papier bevestigd met de vermelding Het luxepaard doch vry van belasting Da man zelf was weer in een swart fantaisiepak gestoken en droeg klompen medailles hoogen hoed enz By bealait vau Gad Staten ia de veroordeeling tot geldboete van Doyvesteyn gehandhaafd Men meldt uit Amsterdam In de Kerkstraat heeft gisterenochtend ean executoriale verkoop plasta gevonden waarby ondanks de afwezigheid van Reens de inboedel slechts 19 c nti opbracht De deurwaarder scheen enkele formaliteiten verzuimd ts hebben hy had ook geau poli tietoeziobt aangevraagd De hoofdcommissaris vau politie heeft tegen den deurwaarder proces verbaal doen opmaken wegens het zonder vergunning gebruik maken rau den openbaren eg De reizigers per stoomtram van Rosendaal naar Steenbsrgen zyn eergisteren aan een groot gevaar ontsnapt Aan het Gastelsohe veer aommigen waren toegelakt weder andereu waren los Zg waren allen vrg ordelgk geschikt maar hst kostte tgd om ze na te zien Hij vond een stuk waarop gesobreven stond Teatament van George Lester Esquire en hij wsa een oogenblik in verzoeking om het te openen on zich ta overtuigen dat bg onterfd was onterfd ten voordeele van de kinderen uit het tweeds huwetijk Msar hg wilde niet trouweloos handelen ala men dst gevoel bevatten kan van iemand die zijns vaders particuliere brandkast open breekt Eindelijk vond hg het atak dat hg zocht hij kende het aan den omslag en hg bad moeite een vreugdekreet te onderdruk leen toen hg het perkament in handen had Allea ia in orde jongens t Ik heb het eindelijk De mannen badden Mker gedacht dat het zoeken lang zou duren en er rees bij alle een gemonptil vau voldoening op Drake en Nicholson wilden de kamer verlaten terwijl hij bssiR waa om de papieren weder in orde in de brandkast te leggen Waar gaat gij been zeide Wilfred Blijft uier Wel meester nij zult ons looh geen stulnebrood en kaas beknibbelen ri p Drake uit Wij zullen dat in do provisiekamer halen terwijl gg hier bezig zijt men zal dat oiet missen Wilfred keerde zioh met kwalijk verborgen woede tot den man Drske gij weet de sfsprsak Er mag aan niets in hais geraakt worden noen aan geene korat brood Zg zulten niet kunasD zeggen dat wg als dieven htnuensloirtn om te plunderen Ik wil tooh eens rond gaan zien antwoordde Drake op onbeachofteu toon En wat uw verbod aangaat dat wij aan geen kontje brood mogen raken als ik hadden baldadigen de wissel varcet waardoor da tram op verkeerd spoor tegen een drietal ledige wagens liep Gelnkkig gaf de maohinist dadelyk tegenstoom en remde met kracht dooh de boiaiog waa nog leer hevig en de machine werd twaar beachadigd Door het dadelyk handelend optreden van den machinist een groot ongeluk voorkomen daar by ontaporing de tram van den hoogen dyk in het water ion lyn terechtgekomen Dinsdag avond hebben van 8 tot ruim 10 uren in het gebouw dsr Tweede Kamer vergaderd dezelfde afgevaardigden bohoorende tot de ontbonden geavanceerd liberale Kasiarelub die Dinsdag in de pauze der zitkiog byeankwamen en wel de beeren Goeman Borgasiaa Kerdyk Veegens Hartogh Drnoker De Kanter Lelj Cremer Rinok Heldt A E Suidt n Ary Smit Bekend is het dat de staatsoomiaiisia voor het Wetbifk van Strafrecht zïoh veel moeite heeft gegeven voor een juiste woordankeai en het voorkomen van dubbelztanigheid door geen woorden te gebruiken iu verschillende betsekenis Dat dit niet nltyd gelakt iH biyktnitean arrest door den Hoogen Raad op 2G Mei jl gewezen eu in bet Weekblad van het Kecbtc No C814 opgenomen Het betrof het geval van den burgemeester eeaer Limbnrgsche gemeente dia drie prooossen verbaal van gepleegde overtredingen onder zich had gehouden en niet aau den ambtenaar van het openbaar ministerie opgezonden om de bekeurde personen aan een tra f ver volging te onttrekken Bij hoiszoeking werden de stukken lu zyn woning gevonden Hy werd wegens verduistering van stokken als ambtenaar geplei d vervolgd en zoo door de rKhtbank te Roermond als door het Hof te s Bosch veroordeeld tot 15 dagen gevangenisstraf De verwering dat van verdniskeriBg hier geen sprake kon zyn omdat ge n toejfigening had plaats gehad werd door die vonnisKO verworpen omdat verduistercuf ia dit geval een andere beteekenis heeft nl verbergen aan agu bestemming onttrskken of weerloos maken van sakeo of bescheiden c De adv gen Gregory wal het met deze opvatting eens en betoogde dat in dik geval srt 361 verduisteren gelyk staat met wegmaken c sverdonkeremanei c Ook de Hooge Raad as van deselfde meening dat by het ambtamisdryf van ark 361 het woord verduisteren eene andere beteekenis heeft dan in art 321 waar het wederrecht lyke tneëigen ng beteekent en wel rwegmaken wat ook zonder toeëigening kan ge iets zie Ik schiet den eersten den beste die aan een stuk in mijne vaders huis rsskt neder viel da jonge Lester hem streng in de reda tsrw l hij een pistooluit zgn zak haalde Drake I Xicholoon siet gg dit Gij weet de afspraak ik herhaal bet Ik heb ueene beloouing beloofd sla gfj mij wildet helpen dsar ik bet bewgsatuk gevonden heb tal ik instaat zgn aan de iielofte te voldoen maar ik wil niet dst er in dit huia aau een enkel atuk geraakt wordt De deugnieten schrikten zeker op hot gezicht van hflt pistool zg hadden dit niot verwacht Wilfred I ester had het gewis uit vrees dat er iets dergelgka gebeuren zou bij zioh gestoken Haar het waren onbeschofte verharde Heden sg hadden deelgenomen aan het komplot met b t plan om zelf ook sen ventje te hebben en zy zouden dit pUn ntst ligt laten varen Drake en Nicholson fluisterden terwjjl Laster da papieren in orde sobikte opdat men niet ontdekken zoo dat hij in de brandlÊsst gsweest was Nu zeide hfj terwjjl h de kost sloot is hst de Esak er weder even g ed uit te komen als wg binnau kwamen I Dit was lichter genegd dan gedaan Hg stoot de deur van de studeerkamer liet d u sleutel in het slot zitten juist soo sis bg hen gsvoaden had eu wees naar de voordeur Wg zullen daar uitgaan fluisterde hg sljaen kameraden toe Het ia hiodiger en ik weet hoemen de deur open maakt Woedt 9 r oif4