Goudsche Courant, vrijdag 19 juni 1896

47 8 14 3 0 4 04 4 87 6 10 5 51 8 47 7 45 I I9 i vi i Hage 5 51 7 80 7 48 S SO 1 4 UM aODDA DEN 811 e 5 ï 5 54 7 14 7 4 8 88 8 54 54 U 8 01 10 08 8 18 10 15 8 80 8 88 10 87 10 48 11 80 11 4818 40 l OS 1 57 4 17 Ol Dl UTmCHT 10 1 10 57 18 56 S SO 11 14 8 87 lI Sl 8 45 8 84 10 51 11 45 l 7 S 08 8710 18 10 48 11 16 18 18 18 88 1 S7 8 47 4 46 U l t 11 11 1 11 85 1 08 J j J J j i 1 4 1 887 60 8 18 18 8 47 10 10 10 54 ln Dl ia i ii o i Stopt te Bleiiwiik KraUweg en Kootdorp Leidiehendam en Hekendorp PTllïOBT 0 OÜDl 11 88 18 50 11 56 mreeht 6 88 7 50 8 88 lOV 10 88 Woerden 68 8 11 10 Undawiter7 07 8 1 10 81 Ooada 7 98 8 88 84 10 10 10 44 11 10 18 11 1 88 10 17 10 84 10 41 11 07 M 8 T K D 1 M S O U D 1 10 41 8 84 8 58 4 46 to U U 8 48 8 86 8 48 9 45 U U BOUD 58 10 87 10 8 1 ichiedea en welk voort er in art 361 tater Toor ia de iImU wordt gnstetd i Door deo advooaat Tnn deu beklaigde was borendiea aangerosrd dat to r rerdaiitereD € dan toch een daad noodif ia eo das diageeo die ala hier enk I eeo tbgdelgkec rol heeft gespeeld oiei Btr fhaar ii Volgeas den adv generaal ie difc juiit als er eokel rao aalitigheid iprake is maar niet wauoeer een ambtenaar ofiettelgk bewgsatukkea ouder zich heeft gehouden De Booge Riad ie erenwel ran een ander gSToelen üy redeneert aldot WegraAkeD c waarmede verdoisteren in ait 361 gelgk Tan beleekenie wordt geacht geeit laalknndig e n verplaatsen te kennen terwgl verduisteren ook beteekanen kan het onzichtbaar of minder zichtbaar maken fan a voorwerp ook zonder verplaateiog Ia beide ligt evenwel het denkbeeld van eeo doeo opgesloten zoodat bat niet aangaat Terdai teren gelgk te itelleu met achterhoaden Zalk een uitgebreide uitlegging biykt ook niet in de bedoeling of gedacbtengang des wetgevers te hebben gelegen Die beteekenia kan er ook niet in wordf n gelegd door het bestaan van boos opzet dai eeu ander elemept van het miidrgf vormt Daarom werd de bekl van alle rechtnvervolging ontslagen atatan Qaneraal 2e Kahub Zitting van Woensdag 17 Juni 1896 Het kieswetdebat werd toortgezet over de overgangsbepalingen 160 en 161 en het amendement Qerritsen De Boor De heer Zyp kwam op tegen de berekeningen van den heer Gerritsen en beweerde dat in Ënkhaizon veel meer kiezers zullen komen ook at vervalt art 161 De heer De Beaofort Amsterdam beloogde dat art 161 in strgd m met de groudvet omdat het wanbetalers tot k ezers maakt evenals hnurkieeers die hun persorieele belasting niet betaald hebbeu Hei amendement komt daaraan niot tegemoet Bg gaf den minister in overweging art 161 terug te nemen daar anders velen bezwaar znllen gevoelen om voor de wet te stemmes De heer Vermeulen bleef ook de ongrondwettigheid van artikel 161 volhouden en gaf den minister ernstig io overweging dit artikel terng te nemen Het amendement neemt het bezwaar niet voldoende weg De heer Da Boer lichtte ket amendement nadar toe Het ia een eerlijke poging om bü zekeren kans van verwerping van artikel 161 de verkiezingen in 1897 te doen geschieden volgens d n geest van dit ontwerp De heer Hintzen kwam op tegeo de door den heer Gerritsen genoemde oflfers als zgnde deze onjuist en tegen het amendement dat groeten adminiatratieven omslag zal teweeg brengen en het hoofdbezwaar 8fechti ontgaat Slechts één lid der commissie acht art 161 niet ongrondwattig de meerderheid acht de aanneming ervan niet geraden daar zelfs bet vermoeden van ongrond wettigheid niet mag beotaan De commissie is eenparig voor h t behoud va i art 160 maar de meerderheid adviseert den minister art 161 terog te nemen De Minister van Binnenlandsche Zaken wees erop dat de overgangsbepalingen slechts voor één verkiezing zoUen werken daar de invoering fan bet nienwe Personeel met 1 Janoart zal voorgesteld worden Hy heeft getracht hel kieiers personeel niet tweemaal op nienw saam te stellen nu eenmaal de nieuwe wet op het Personeel niet voor 1 Jacuari kon worden ingevoerd Hjj ontkende dat de nitbreiding volgensj deze wet onbeteekenend zou zyn dat 60000 wanbetalers min of meer weinig invlo d zullen hebben De minister nam met beloog op aanneming van art 160 waaraan hg hechtte omdat de bestaande bolaelingbetalerB met renn toch kiezer zullen worden art 161 laisaie tt rag amendement il hiermede heeft plaats Oouda 7 80 8 85 Z V M 7 4 8 47 8 ïe W 7 88 8 M Toorb 8 07 8 08 tHage 8 18 18 10 7 Uouda 5 88 7 86 8 0 8 88 Üudew 6 50 Woerden 6 59 8 18 Utrecht 18 8 88 8 41 9 64 8 81 87 8 87 8 14 Houda iMutaidam e at De heer Gerritsen heeft zijn ingetrokken Het kieswetdeba afgeloopeo De eindstemming Vrgdng s om hall twee Met 41 tegen 40 aterainen werd aangeno men bet ontwerp tot nitbreiding van het personeel der rechtbanken e Breda en Roermond Voorts werd goedgekeurd eeo gzigiog der jachtwet tot bescherming van kieviten o nachtegalen Verworpen werd mat 54 tegen 29 stemmen bet ontwerp betrekkelijk een nieuwe rechtbank in Den Haag Voor de arrondiasementsrechlbank te Maaatricltt stonden Dinsdag terecht drie personen onder welke een gemeenteraadslid en zgnsoon allen te Maastricht be clinidigd met gewnld verzet te hebben geplefgd tegen een agent van politie dis een beschonken persoon naar bet commiisariaat fan politie overbracht en oorzaak te zyo geweest dat die arrestant kon ontkomen Door twee der beklaagden vader en zoon de derde beklaagde wa arrestant zelf werd ontkend geweld te hebben gepleegd of bet oogmerk te hebben gehad geweld te plegen Hun bedoeling was alleen den arrestant wiens broeder dien dag zgne communie bad gedaan te bevinden Door het O M werd de handeling van beklaagden vau welke vader en zoon tot den deftigen stand behooren ten zeerste afgekeurd De politie had reeds eene te moeilgke taak dan dat men dis nog door ver zoo verzwaren Ook verwacht men van een raadslid dat hg de pelitie en niet den arrestant zon te hulp komen Zyo etbch slrejite tot schuldigverklaring a iu wederapannigbeid en veroordeeling van ieder der drie betclaagdon tol 22weken gevangenisstraf Mr Haex die als verdediger voor vader en zoon optrad trachtte aan te toonen dat geen geweld was gebruikt en vooral geen opzet had bestaan om wederspannigheid te plegen Hg concludeerde tot vrgspraak of zoo de rechtbank l mocht van oordeel 7 gn dat de zoon moest gestraft worden die straf dan tot een minimum te beperken Uitspraak 29 dezer Geen hoofdelgke omalag meer Uit een mededeeling door burgemeester Van Son in den gemeenteraad gedaan blgkt dat de toestand van de fioaociën der gemeente Nieuwer Amstel zóo gunstig is dat mon er den faootdelgken omslag zal kannen afhChaffen Bengdenswaardige atervelingeo die NieuwerA nis tel aars Dezer dagen vervoeftde zich in een der voornaamste raantelmagazgnen te Dordrecht aen paar net gekleede dame om mantels nit t zoeken Hiermede gereed zynda verzochten ze er vier mede te mogen nemen op zicht en gaven straat en bnisnummur op waar men om antwoord kon komen De winkelier niets kwaads vermoedende gaf de mantels mede en zond later om antwnord Wat bleek nu u de dames hadden het nummer opgegeven van een pakhuis aan hot Lange Kromhout Noch vaa haar noch van de mantels heeft de eigenaar iets meer vernomen Men zij dus op zflo hoede Een onde dame van twee en tachlig jaren de barones De Valley is eergiaterenmiddag vermoord gevonden in haar hotel aan de roe de Penthièvre No 26 te Pargs Mevrouw De Valley geboren De Moutbel ofschoon zeer eenvoudig levende ging in e buurt voor ontzaglijk rgk door Zeer zuinig bgna gierig kochtlzg lelf haar levenamiddelen en alleen een vronw kwam haar op den dag eeo weinig helpen Zg had geen vertronwen in een notaris of in zaakwaarnemers en zg beheerde dus zelve haar fortuin Eeu gedeelte leende zg uit een ander gedeelte zette zg op hypotheken en dat bracht baar met lai van allerlei slag in relatie 8 31 e 66 7 10 7 18 7 8 8 17 4 85 5 57 8 48 04 8 17 a 85 8 50 AUSTIIIDIU 10 17 lUI 7 51 8 86 6 80 O 18 10 l p 4 11 8 18 Maandag omstreeks half tien kwamen twee goed gekleede petBonen aan het huis en vroegen mevrouw te spreken De werkvroow weigerde echter hen binnen te laten Dinsdag zagen de buren mevronw Da Valley a s naar gewoonte haar groente nemen en naar den bakker gaan Het was toen elf nnr Om half een kwam de weikvroow san de deor kloppen Zg kreeg geen antwoord Wetende dat haar mevrouw sedert enkele dagen ongesteld wa en dadelgk zeer otigernst ging de vrouw een slotenmaker halen Deze stak de deur open en dadelgk frappeerde het da meid dat in de voorkamer alles in hevige wanorde was Zy zag om zich heen en bemerkte dat de glazen kast geopend wa i en het linnengoed op den grond gesmeten Hetig veritchrikt ging zg de slaapkamer binnen en daar zag zg de onde dame Iwvenluos te bed liggen Ëen koord was stgf om haar hals gerukt Haar gelaat was blauw en hevig vertrokken Op baar leeftgd en zwak ala zg was had mevrouw De Valley niet den minsten weerstand kunnen bieden en de buren bgna allen op dit nur thuis hadden niets geboord Dadelgk werd de commissaris van politie Gavrelle verwittigd Hg onderzocht de woning in afwachting vsn da komst van den procurenr der Republiek Dete kwam om drie uur vergezeld van Oochefert chef van den veiligheidsdienst en den politiedokter die dadelgk het onderzoek begonnen De daders hebban geen ppoor achtergelaten dat de justitie va dieusl kan zijn Alle voorwerpen van waarde waren verdwenen De geheele elegante wgk is in da grootste opschudding gebracht Alleen de portier kon enkele inlichtingen geven doch van weinig belang Hg wist een vaag signalement tan de twee kerels die Maandag usar de barones hadden gevraagd Het ia voor de jnstitie een zeer moeie gk geval Mevrouw De Valley ontving nit den aard der zaak vele lieden bg zich Een hunner is een oude notaris die zes maanden gevangenisstraf achter den rug heeft maar die is nergens te vinden £ en ander is esn jongmeosch van 18 jaren dat veel schrgfwerk voor de barones verrichtte tegen matig loon Ook hg 18 verdwenen Men schat het vermogen van de barones op ongeveer f 1 000000 De correspondent der Java Bodec te Kotta Radja fchrgft over het veroveren van de benting Batoe bg Toengkoeb in den nacht ran 28 op 29 April door zes briga les maróehanssée onder de Ie luitenants Dgkstra en Vis Het succes was volkomen Ongezien werd de versterking bereikt alwaar de waakzaamheid blgkbaar geheel nit het oog wna verloren De twee bnitenste omwallingen wvrden ongestoord binnengetrokken waarop een sergeant der maréchansées zich over de poort welke da enceinte afsloot heenwerkie de denr van binnen ontsloot en zoo den onsen gelegenheid gaf binnen te rokken Vier Atjehera welke zich overgaven werden gevangen gemaakt en medegevoerd Acht anderen welke zich moedig verdedigden vielen onder de klewangbpuwen aan onzö zgde slechts twee licht gewonden er was geen schot gelost Hg deelt verder mede Zooals bek nd is was Lam Boet bg de nachtelijke affaire bet intrekken van 3 nelop cntruimd zonder dat de gelegenheid bestaan nad de beuling in brand te steken Geheel ongeschonden was zg derhalve in a vgands banden gevallen en de berichten bij den controleur de Lam Baroe ingekomen laidden nu dat èn de benting Lam Soet èn bet verlaten Senelop benevens tal van vgandelgke versterkingen aan den noordrand van het bedekte terrein Belang Bralon Lam Bada sterk bezet waren Zelfs zooden volgens deze berichten die zooals de uitslag leerde ïchroiuelgk overdreven waren het door ons verloren veldstnk in en de mitrailleur in eeoe kampong nabg Senelop 0 esteld ign Anttardam e at eoada 7 M Het nemen en slechten der versterkingen en niit allerminst de beide stokken waren het doel waartoe in den nacht van 2 op 3 Mei drie bstnijnns een hatterg e n half es kadron aen detaehemeni genietroepen eneenige brigades maréchaossées naar Lam Baroe 1 vertrokkeuj Den overste van Hentsz was de lleiding der manoeovre ioevertroawd I Omstreel s balf vgf in den morgen ran den 3n de troepen waren gadeeltelgk reeds te 12 nur des nachts oit Kota Radja vertrokken i nam da roorwaartsche beweging van jLam Baroa een aanvang alwaar in drie colonnes werd opgemarcheerd Het 3b n 6e bataljon volgdan aanvankelijk vereenigd den weg over Siroen naar Mesdjid Gani Da brng oier de Kroeog Lingkar welke weer vernield was werd hersteld Daarna ageerde bet 6e bataljon over Adji Lam AUnh Tjot Goet het 3e baUljon in een Ign oostwaarts daarvan au af Gendroat in ongeveer zuidelijke richting De marechaussees ageerden ter verbinding toascheQ beide bataljons De tegenstand was gering enkele malen waren kleine bentingjes door enkele vganden verdedigd doch het 3e bataljon onmiddeltgk voorafgegaan door de brigades kwam vry wel ong hinderd nabg Senelop Aanvaokulgk door een twintigtal mannen verdedigd werd zg al spoedig verlaten toen de maréchauaséas met een aanval dreigden Sporen van bewoning waren niet aanwezig en de veldvaurmond noch de mitrailleor werden ontdekt lotnsachen was het 12e bataljon van Siroen uil voorwaarts gerukt in Z O richting den rand van het bedekte terrein volgende Het halve eskadron werd hier als voorhoede cavalerie bestemd Ds artillerie met 1 compagnie van het Ca als dekking ton den weg zuid langs de Kroeng Lingkar volgen noordwaarts van LamSoet stalling nemen en door haar vuur de benting schokken Had dit vonr voldoende uitwerking dan zon op laat van den algemeenen bevelhebber door het 12e dat inmiddels tot het bedekte terrein Gapoe Loeboek voorwaarts zou gaan de stormaanval ondernomen worden Men verwachtte ean hardnekkigen tegenstand Toen evenwel de voorhoede zgnde da compagnie der koloniale reserve nabg Loeboek gekomen was bUek het dat Lam Soet door hoogstens een vijftien man bezet was die wel ia waar een goed gericht vuur op den karapongrand afgaven doch waartegen geen artillerievuur noodzakelgk werd geacht De sectie oortroep kreeg dan ook tot opdracht voort te rukken in de richting der benting Zonder een schot te lossen volbracht zg deze taak waarbij het vgandelgk vnnr als dooreen wonder g eo enkel verlies toebracht De attaque werd niet afgewacht en toen de sectie tot op ongeveer twintig pas vau de nog geheel in tact gelaten draadaf el uiting gekemen was kozen de verdedigers hei hazenpad Lam Soet droeg de keoteekenen van t ewoond te zga levensmiddelen en munitie ook eenige ongesprongen granaten van 8 cM werden er gevonden De pont welke nog ongehavend was werd gekapt Met achterlating eener zwakke bezetting werd voortgernkt door kampong Belang naar Braton en Lambada alwaar stelling werd genomen totdat het 3e bataljon Senelop out ruimde en weder In N W richting terugtrok De verschillende colonnes namen toen in onderling verband den terugtocht aan De artillerie nam stelÜDg nabg Mesdjid Lam Djampo en later weer aan den overgang der Lingkar Alle vgandelijke bentings in het gebied LamBadih Bralon Belang benevens Lam Soetwerden door het 12e bataljon in de asch gelegd Omstreeks 2 uur waren de colonnes wederte Lam Baroe vereenigd de operatie had ons 2 dooden en 12 gewonden gekost De majoorVBO den Broek welke tijdelgk met het kommando over het 3a bataljon was belast geweest kreeg een zonnesteek en moest per taifdoevervoerd worden Tüd vao Greenwich 9 B7 10 4 10 11 10 18 10 87 4 47 14 10 01 10 07 Maandagavond ontstond aan de Boomendljk te Rozenbotg brand in een arbeiderswouiog door dat de kram waaraan de lamp hing uit l 9 47 ir S7 84 41 41 7 H 7 50 8 0 07 10 84 9 88 10 64 8 f 8 41 49 11 10 8 08 8 68 4 45 8 8 4 1 58 4 94 8 45 4 81 6 17 7 09 i ts 18 7 4 I 7 4S 8 49 11 80 10 4 ebool Titr wouidgH ondn mb dak nut riet bedekt warden e D prooi dar rlammeo d eeo Weener blad itond onlagga de lolgeade geichiedeiiie te leien £ anigan tgd geleden meldden tich bg een adrocaat te Waeoeo een beer en eeo dame aan Het paar gaf den adrooaat te kennen dat bet troairen vilde Maar Toortf moeit de dame an baar man geaobeiden vorden De adfocaat maakte ben daarop dnidelijk op welke wgze ig boa doel konden bereiken De conferentie waa bgna afgeloopan toen tnitoben de aanstaande eobtgenooten bet Tolgende gesprek werd geloerd Zg De koitan der sebeidiog betaal jg natunrlgk Bij Maar dat giat toch Toornamelgk jon aan Ik betaal alleen de bowelgkikoaten Zg Maar Frits zonder soheiding geen bnwelgk dat gaat took samen Hg geprikkeld Het ii tooh jonw belang zoowel all het mgae Zg erenzoo Maar jg bent de man Bg nog boozer Maar jg hebt Teel meer geld dan ik Zij efeneene 01 dat begint al aardig je doet bet due um mgn geld Hij Dat niet Maar ale je some deukt dat je 45 jaren me zoo aanlokken Zg woedend Ben jg misschien jonger of mooier Ik zou doe voor jou moeten betalen Daar kom ik na zeker niel in Hg Je bent een onuitstaanbare gierige Troow Zg Jg bent veel slechter den mgn tegenwoordige uao Beiden tegeljjk Mgnbeer de adrocaat er komt nieti van 1 Ilergisteren aamiddag geraakte aan de Naseaukade nabg den Overtoom te Amsterdam eeu tilbnry waaiin een beer en een joffronw zaten te water doordat het paard schrikte van de floit Tan een stoomboot de jo£frouw werd laTenloos opgehaald De grondTerschniTing van den Tilffer berg bg Luik neemt steeds toe De Oorthe epoor weg die langs den berg loopt moet tetkens worden rrg gemaakt en bet verkeer orer dien weg beeft plaats met de grootste behoedzaamheid Da vrees bestaat dat er een geheele instorting zal plaats hebben Daar ook bg het droge weer der laatste dagen de grondversohoiving aanhoodt kan het water niet de oorzaak zgn De verzakking in de ree de l Ooest te Lnik heeft eeo gat gemaakt vaa 15 metera diepte Men is nu bezig de fandamenten der bedreigde buizen te veraterken Kieff de oudste hoofdstad Tan Rusland bereidt ziob Toor het keizerlgk paar in Juli te ontTangen ter inwgdiog Tan de gereitanreerde Wladimir kerk Er zeilen dan groote feesten worden gegeren Te Moskon daurt hst onderzoek e naar de ramp op het Chodynskj veld Toort Veel komt er niet aan t licht dan dat de politie maat regelen zeer ontoereikend waren En al ontdekt men meer dan zal er tooh wel Toor gezorgd worden dat £ nropa er niet te veel Tan verneemt Een bekend ingenieur Paul Brand te Berign moet voor den wapenhandel een ba aogrgke nitvinding gedaan hebben Hg heeft eennieuw geweer gaconstneerd waarbg het projectiel wordt ni eworpan door uitzetting Tan geperst gas De patroon bestaat uit een eeoToodigen kageli terwgl bet reserroir een hoeveelheid samengeperst gas bevat Deze hoeveelheid is voldoende voor oirea 2500 schoten De doordridgingskracht bedraagt 17 15 meer dan bg het tegenwoordig repetcergeweer en de warmteontwikkeling sleobta COS percent Eigenaardig ie het dat er 50 schoten aohter elkiar Bede gelost kunnaL worden De verdere voordaelen eraan verbonden ign lo dat er geringe warmteontwikkeling bg den loop ontstaat 2o dat er volkomen afwezigheid van rook is en 3o dat er geen vnilaanzettiog in de loop plaats vindt Dit geweer dat een verbetering van bet Qiffardgewaer is moet reeds gepatenteerd zijn en too bet aan de voorschriften voldoet kan bet eea kolosatle omwenteling in den wapenhandel te weeg brengen Men ichrgft nit Delft Dinxdagavond om 8 ure zou een openbare aaiieknitvoering van de atafraniiek der d d ehotterg plaats habben De kapelmeester waa mat ean lO tal muzikanten op tgd aanwezig een 20 tal ontbraken er nog en niemand kwam r meer loodat de kapelmeeeler die dat zeker vooruit had gezien het Harmoniekorps dat op da Markt op aen teeken wachtte in den mnliektaapel riep waardoor bet concert kon plaats hebban Wat de reden dezer werkstaking der muiikanten is waal men niet maar dit is zeker dat bat maziekkorpe der echntterg niet op goedea roat itaat net ign kapelmeeatar iMab Het 2jarig kind van den landbouwer 6 B te Heel is in een ketel kokende melk gevallen en aao de bekomen brandwonden bezweken Elk jaar wetan de zakkenrollers bg de wedrennen te Parija en Cbantilly bun slag te siaan en goede taken te maken Maar de politie heeft een bgzondere afdeeliog om toezicht te honden op deze heeren en bg de onlange te Longchamps gehouden wadreooen zgn er reeds 15 ingerekend Ook bg de begrafenis van Joles Simon zgn een menigte zakkenrollers op heeterdaad betrapt Behalve een menigte geldbeurzen vond men ook vele eieraden in hun bezit De gezamenlijke waarde daarvan bedroeg f 15 000 irancs Op de Seine baan te Pargs waar Jaap Eden dea brassard sal verdedigen tegen Jacquelin hebben Zondai middag nog een paar wedstrgdoemmers plaats en e avonds eeu zesuurewedstrijd op de Buflalo baan De landbouwerszoon dia Maandag nabg Rilland door den bliksem werd getroffen ia aan de gevolgen overleden Nabg Lennick Snint Quenlin zijn tgdene een onweder drie arbeidera door den bliksem gedood BultenlftDdscli Overzicht In den Duilachen Rgkedag was aan de orde de iDterpellatieHompesch over de jezoïatenwet Graaf Hoiupesch vro g of de Bondsraad reeds eefi bealissiog genomen had uaar aanleiding van het op 20 ebrueri 1895 door den Bijkadag genomen bestuit betreffende de opheffing der J6i etenwet en zoo niet waarom de Bondsraad draalt met Let nemen van een beslissing Ook vroeg hg of da Rgkikanselier voornemens is nog in deze zitting een beslissing uit te lokken Hohenlohe antwoordde dat de Bondsraad gemeend heeft nu niet opnieuw Ie mceten beraadslagen over de vraag der opheffing van deze wet nadat op 4 Juni 1894 na een nauwgezet onderzoek de overtuiging moest uitgesproken worden dat de Bondsraad de opheffing dezer wet niet kon goedkeuren De vertraging in het nemen eener beelissing was ook daardoor ontstaan dat bet bg de regeeriogen een punt van onderzoek uitmaakt of zg de een of andere vereeoiging die tot heden onderworpen is aan de bepalingen van die wet nog daarvan zoo kunnen vrgstellen Dit onderzoek is nog niet afgeloopen De Rgkskanselier gaf den raad te wachten tot deze overwegingen tot een resultaat hebban geleid bg zal er op aandringen dat er spoed medr gemaakt wordt B j onze Oostelgk buren is de penne en woordeostrgd over hot particularisme in verband met de oitlatingeo van Prine Lodwig te Moscoo nog niet geëindigd Eenige dagen geleden heeft graaf Limburg Stirum een Agrariër in den Pruiaiscben Landdag aan dan rijkskaoselier Hohenlohe in diens qualiteit van Pruisisch miuitter president vrü scherpe verwgten doen booten Hohenlohe is volgens hem de oorzaak dat de Pruisische belangen in het Rgk niet den hun toekomenden invloed uitoefenen voor al niet in finantieel opzicht Hij beschouwt het Pruisisch minister presi dentschap als een bgzaak Hierop is weer eeu scherp antwoord van Hohenlohe ingekomen Te Munchen beeft men op Stirum s woorden dadelijk vuur gevat Men zegt dat het uiet Pruisen s aanmatiging zoover gekomen is dat niet alleen een Ikiersche prins daartegen te Moscon openlgk proteeteeren moest maar dat nu de Agrariërs zelfs beproeven den rgkskaolelier Hohenlohe die vanjgeboorte een Beier is door een Pruisischen jonker te vervangen De Muuchener correspondent van het Berl Tgbl € merkt op dat er eeu echt eu een valsch particularisme bestaat Het echte bestaat in de vreei voor en in den haat tegen de Praisi ebe reactie dia door de Agrariërs wordt gewenscht Daartegen komtlZnid Ouitechland met kracht in verzet Het onechte wordt aangekweekt door politieke intriganten die de liberale Beiersche ministers in verdenking willen brengen Da Pruisische aanmatigingen zgn volgens hem alleen mogelgk door de zwakheid der zgn liberale Beiersche regeering Da correspondent verwacht bg den terugkeer van prins Ludwig dia nu nog in Hongsrge vertoeft volksbetoogingen te zgner eer hoewel de prins zelf op zulke demonstraties volstrekt niet gesteld is Te Mnncben komen vela vecbtergen tosichen Beiereu en NoordDoitsebers voor aldaar geveetigde Pruisen worden lelfe in bedenkelgke mate lastig gevallen zegt een telegram van hel Berl Tgbl i Maar er is nog meer dat den toeetand toekent Bij de sluiting der zitting van den Beierschen Landdag hebben geestdriftvolle betoogiogen plaats gehad toen de voorzitter de heer van Walter met krachtige stem het Huis Witteisbacb dank bracht voor de krachliga wgze waarop difwaakt voor het babond van Beieren s zelfstandigheid zooals die door de tractaten is gewaarlürgd Da medsdaelingen van den heet Balfour jn hel Engelsche Lagerhuis over bet warkplan der Regeering worden vin alle zij len echerp afgekeurd De heer Balfoor zeide dat de regeering voornemens is indien de Educaiionbillt op 15 Augustus niet aangenomen is de verdere behandeling uit te stellen tol het volg ude voorjaar en geen berfatzittiog te honden Zelfs de Unionistische bladen zonden liever eeu herfstzitting zien plaats hebben Zg vreezen dat de schoolwet door een uitelel van vgf maanden tussohen de beide helften der beraadslaging ni t zal wieneu De Westm Oazettai wgst er op dat op 15 Aogoitus bet ontwerp zeker niet aangenomen kan zgn als het Ho is voortgsat zooals het begon In twee dagen ign de beraadslagingen gevorderd tot de eer te helft van de eerste alinea van ariikel 1 En m bet verschiet ziet bet blad dan ook de plotselinge verdwgning via bet outwerp De radicale pers acht dili werkplan een be wgs van de oogescbiktbeid der regeeriog eo neemt zich voor tgdeui de verdnging een beelissende agitatie tegen de schoolwet te beginnen in de hoop daardoor het hervatten der behandeling oumogelgk te maken Zelfs de tTimeec zegt dat de regeering in dezen toestand geraakt is niet door de obstrnctioniicbe politiek der tegenparlig maar door hanr eigen onhaudiglieid Betreffende de plannen met dr Jameson eo zgne vgf medebeschutdigden verneemt de Didj N wa t dat zy sullen tereclititaan voor een buiteogewoon hof samengesteld nit drie rechters SU eeo speciale jury Het sohgnt dat er geen plan bestaat om de verdere behandeling dor zaak oog langer uit te stellen De acte van beschuldiging zal worden overgelegd aan de groote jury in de eerstvolgende zitting vao het Central Criminal Court die den 22en Juni begint De ambtenaar van hel openbear n iniiterie zal dan voorstellen de zaak onmiddellyk io behandeliog te nemen Indien dit voorstel wordt goedgekeurd wat zeer waarschgulgk is zal de zaak nog voorkomeu vóór bet begin der groote vaoantie De negen beKcholdigden diedoor den politie rechter io Bowstreet van rechtvervolging out slagen zijn keeren weldra uit Engeland nur Boeloewayo terug De Westminster Gazette zegt itaar sanleiding der vragen door lord Kimberley en lord Rosebery gedaan in het Uoogerhuis over bet onderzoek tegen de Chartered Company iWg verheogen ons dat de beide Lords de gelegenheid aangegrepen om eau te dringen op een spoedig onderzoek naar Jameson s tocht en de medeplichtigheid der Chartered Compaoy Het is gebiedend noodzakelijk dat het land bg de eerste gelegenheid de beste wordt geBuiverd van den smet die wjj kunnen bet niet ontkennen io zeker opzicht op ons rust Als de parlementaire commisflie baar werk pabegint in 1897 zal zooals lord Rosebery opmerkte het onderzoek onnoodig zgn daar bet niemand kan scheten boe wg er over denken en alle feiten die vsn belang zgn reeds lang voor het publiek zullen openliggen Dat is een ernstig gevaar en men moit traobten te voorkomen dat bet land zulk eeo gevaar loopt De commissie voor de redactie van het programma dat aan bet befituur der conventie te 8t Louis Amerika zal worden voorgelegd heeft eeu uitvoerig ontwerp opg3steld van den volgeodeu inhoud Het spreekt opnieuw de getrouwheid der republikeinen aao de politiek vao protectie uit bet bestrijdt het bestaande tarief en vraagt een tarief dat deu Amerikaanscheu arbeid zal beschermen tegen daling tot het peil waarop het loon der werklieden in andere landen staat Het bevat een verklaring ten gunste van een eerlgke mentcircotatie en bestrgdt de vrge aaomnntiug vau zilver tenzjj een internationale overeeokomBt voor hft bin etiUisme getroffen worde Het wenscht den aanleg van het Nicirignakioaal door de Vereeoigde Staten handhaaft de Monroe leer vraagt bescherming der zendingepotten in Armenië en verlangt sympathie voor de Cubanen uitsprekende toekenning aan deze van de rechten eener oorlogvoerende partjj nARKTBSRICH ÏEN Qoada is Juni 189 Granen stil oaveraoderd Tarwe Zoeewiohe 8 90 i 7 86 Hinden dito S0 i 75 Afwükende k L 6 96 Polder 6 4 8 60 Eogne iwtohe 4 95 k 4 80 Polder f 8 80 1 4 10 Baitanlindsohe per 70 k ƒ 8 60 i 8 76 Oersti Wintert è Zomer a CbeviUier 4 10 t 6 16 Hirer per heot 3 66 3 85 per 100 kilo 8 96 0 60 Heonepziid lelaodteb 7 il 7 86 BaiteeUndsohe 5 50 k 6 76 Ksni rieiiid i 7 50 Koolziid i Erwten Kookerwten i Niet kokende 1 Boitentindiohe voererwten per 80 Kilo k Boonen Bruice boonen è Witte boonsn ii Daivenboouen f PaardeaboODeo tl Mail per 100 ICilo Bont Afflerikssnsohe f 4 26 i 4 60 ClequintiDfl 6 76 il FozinilD 4 76 i 5 Veemibet Melkvee red unvoer hiadel en prezen zeer wel Vette virkeoi ROede aanvoer handel rsd 15 17 et per bilf KO Biggen voor EegeIsnd red suvoer handel lliaw 14 i 14V et per half CO Higers biggen goeds unvoer handel laar mitig 0 40 k 0 80 per waak Telu lohipen rel aanvoer bindel flauw ƒ 16 i 99 Weilimmerea goede unvoer bindel vlug 8 k 18 Nuohtere kilven goede uavoer handel vlag 7a 1 Fokkilvoreo 10 k 90 Voohten Wol ƒ p t K G Aangevoerd 139 partijen kiu Hindel vrij wal Ie qual ƒ 98 i 87 8e quil 1 i 8 üwurdeie 98 i NoordHollindiehl 19 k 88 Boter red unvoer hiadel vrü el OorboUr MO k 1 90 WeiboUr 0 90 k 1 00 p Kilo BargerlJJken Stand GEBOREN 15 Juni Bindricai Arnoldaa Antonioi ouden A H da Zeeuw an J C C Natigl 16 Everdina ouders G van Barlingan en G de Groot 18 Geriil ouden A Bosman en A van Loenen OVERLEDEN 16 Jani J van Gaidar wed G A da Leeuw 84 j GEHUWD 17 Juni C van der Wagleu K Verkaaik BMUwitk GEBOREN Willam ouden A Varwaal en T Verweij Jao Joseph oudere J Macdaniel en A van Hegningan Geartrnida onden J A van Sobaik en A OroeaaDdqk Pieternelle Jannigje ouders W van Dam eu W Reichard OVERLEDEN M C van Harskamp 4 j DAMES en HBERBN A van OS Al Kleiweg E 73 37a OODUA Beurs vao Amsterdam Vorkri lolkr IV lOOS 100 100 100 Vu 86 s 88 A 95V 6 l 91 98 9 98 lïty i i 76 IV 88 10 6V 48 100 58 z 850 586 6S0 iOO 80 100 801 18 V l 4 64 68 1001 188 98 118 mm 908 101 6 68 88V 161 6 V 88 81 1081 lOI s 1001 lOO s 144 180 18 109f 18 H 50 100 19 UV4 141 UT 101 78 106 10 V 88 49 14V 180 901 108 107 108 108 117 181 166 87 17 JUNI NioiiLiND Cert Ned W 9 8 i dito dito dito 8 dito dito dito 3 HONOAI Obl Qoudl 1881 88 4 iTiLia loichriJTing 18fl8 81 6 OosTlNa Obl inpspie 1808 5 dito in zilver 1808 6 PoKTUoiL Oblig met coupon 3 dito ticket 3 ausuNO Ubl Binnenl 18 4 4 diloOeooni 1880 4 ditobgaolh 188 4 ditobiillopel8S 00 4 dito in goud leea 1888 8 dito dito dito 1884 6 Spillja Perpet ohuld 1881 4 Toaiiw Oepr Canv leen 1810 4 Oec leeeing serie D Oee leeDing serie 0 ZuinAn Bip V obl 1S 9 6 Muioo Obl Buil Bcb 1890 VlK uiLi Obl 4 onbep 1881 Ans llDAM Obligitieu 1885 8 BoTrianili 8ted leen 1894 3 Nin N ATr llicdeUr und Arendib Tib Hii Certiloltm Deii Mutiohippi dito Arab Hypotheekb pindbr 4 Oult Mij dor Vontenl und Qr Hypotheekb piudbr 8 Nederlindiohe bink uad Ned Hiudelmutirb dito N W k Pio Hyp b pindbr 5 Rott Hypotheekb pudbr 3i Utr Hypotheekb dito SVi ÜOsTllta Ooet HoDg bink und Ruil Hypotheekbank piudb V Ahibiii Bquit hypotb pindb 6 Moiw L Ö Pr Üeooert 8 Ifio Holl U 8poorw Mij uad Hij tot Kzpl V 81 Spw eind Ned Ind Spoorwegm und Nsd Zuid AMk 8pm und 6 dito dito ditol8 l dito 6 lTiLll Bpoorwl 1887 8 A lSobl 8 Zuid Iul Spwmij A H obl 8 Poux Wiriehiu Weenen uod 4 ausi ar Suif Spw Hij obl 4 Billiiebe dito und Futowi dito und 6 Iwing Dombr dito und 6 Kunk Ch Aiow Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 AniaiELCent Pic 8p Mij obl 6 Ghie k North W pr 0 v uad dito dito Wm 8t Peter obl 7 Oenver k Blo Gr Bpm cert v i lUinoii Ceatnt obl in goud 4 Louisv k NiihvilleCert v und Moiioo N 8pw Mij lebyp o 8 Uisi KiDiu V 4 pet pref und N Tork Outirio k Weet und dito Fenns Ohio oblig Oregon Giltf Ie byp in goud 6 at Pinl Uian fc Hinit oU 7 Uu Pie Hoofdlijn oblig dito dito Line Col Ie byp O 6 CiaiDi Can 8outb Cert v und ViK C Billw k Nav Ie h d e O Amsterd Omnibus Hij und Botterd Tnmweg Huts und NlD Stad Amiterdim und 8 Stld BolterdiD land 8 I BlLSll Stld Anlwerpenl887 8 Stad BruiMl 1888 9 i Homo Tbeiu Begullr OeHllich 4 OoiTlllR StuUleening 1880 6 K C Oost B Cr 1880 8 apiHji Sud Madrid 3 1888 Nio Ver Bez Hyp Bpohl eert